Ulotka – opis zmian: do wersji 2006.1.1 z dnia 27.08.2020

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   3. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   4. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Pracownicy Eksportowi
   5. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
    3. DMS
    4. Workflow
   6. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
   7. Projekty i usługi
    1. Workflow
   8. Produkcja
    1. Workflow
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Załączniki W konfiguracji w folderze Systemowe/Asystent w grupie Załączniki dodano pole wybierane „Miejsce przechowywania załączników” z opcjami:

 • operacyjna baza danych – czyli załączniki będą trzymane w bazie z innymi danymi
 • folder – czyli załączniki będą trzymane w folderze wskazanym w konfiguracji pod polem wyboru

Pole zostanie zainicjowane odpowiednią wartością:

 • operacyjna baza danych – w przypadku pustego pola „Katalog do przechowywania załączników”
 • folder – w przypadku uzupełnionego pola „Katalog do przechowywania załączników”

Ustawienie nowego pola decyduje bezpośrednio o sposobie przechowywania załączników.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Poprawiono wydajność wyświetlania listy DMS/Foldery przy dużej liczbie dodanych załączników.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Dokumenty PPK Na deklaracji Rozliczenie składek PPK umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej. Dodatkowo umożliwiono rozliczenie zwrotu składek niesłusznie naliczonych na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK, które zostaną oznaczone jako niepodlegające wysłaniu. W sytuacji, gdy po naliczonej wypłacie pracownik złoży rezygnację z PPK przed przekazaniem składek PPK do instytucji finansowej, wprowadzona funkcjonalność umożliwia oznaczenie takiej deklaracji jako niepodlegającej wysłaniu oraz rozliczenie zwrotu składek pobranych od pracownika. Do deklaracji PPK wprowadzono zmiany:

 • na formularzu deklaracji „Rozliczenie składek PPK” dodano parametr „Tylko składki nienależne”. Zaznaczenie parametru na TAK umożliwia naliczenie deklaracji Rozliczenie PPK, na której zostaną wykazane tylko osoby, dla których parametr „Przekaż składkę” ustawia się na TAK.
 • na formularzu „PPK-Składka” oraz „PPK-Korekta składki” dodano parametry „Przekaż składkę” z możliwością ustawienia TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na NIE, to aktywny będzie parametr „Przyczyna nieprzekazania składki”. Parametr „Przekaż składkę” ustawia się automatycznie na NIE, dla pracowników którzy mają naliczone składki na wypłacie oraz wprowadzoną rezygnację z PPK z datą wcześniejszą niż naliczana deklaracja. W pozostałych przypadkach użytkownik może ręcznie przestawić parametr i wskazać przyczynę nieprzekazania składki. Osoby, dla których deklaracja Rozliczenie składek PPK będzie miała ustawiony parametr „Przekaż składkę” na „NIE”, na wypłacie automatycznie zostanie rozliczony zwrot składek.

W celu obsłużenia rozliczenia zwrotu składek w konfiguracji dodano nowe definicje elementów:

 • Zwrot składki PPK (etat, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (uczestnik).

Dodatkowo w celu dostosowania nienaliczania elementów dotyczących przychodów od PPK w przypadku zwrotu składek, zmodyfikowano algorytm elementów:

 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat);
 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz);
 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (um.poz, W);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK. Nagłówek dokumentu zgodnie z dokumentacją zawiera tekst: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>. Dodatkowo w deklaracji uczestnika usunięto pole <POP_PZIF_ID/>.

PPK Poprawiono rozrzucanie kwoty przychodu od PPK u pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej, w przypadku naliczania kilku deklaracji PPK w trakcie jednego miesiąca. W opisanym przypadku kwota łączna przychodu była naliczana poprawnie, natomiast w pewnych sytuacjach kwota przychodu z umowy cywilnoprawnej była naliczana na elemencie z etatu oraz wykazywana na deklaracji PIT-11 w przychodach z etatu.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.10.2020
 • Obowiązujące od 01.09.2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.024,48 zł,
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 251, 22 zł
   • II rok nauki – 301,47 zł
   • III rok nauki – 351,71 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 200,98 zł.

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.10.2020 przyjmie wartość 96,7%.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Koszty uzyskania przychodu Dodano metodę PodstawaKoszty50 do wykorzystania w definicji elementu wynagrodzenia. Metoda pozwala na naliczenie innych kosztów uzyskania przychodów niż ustawione na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje”. Metodę tą wykorzystujemy w sytuacji, gdy na jednej definicji elementu naliczamy inne koszty uzyskania przychodu dla określonej grupy pracowników niż dla pozostałych pracowników. Sytuacja taka występuje np na elemencie „Wynagr.chorobowe” gdzie w większości przypadków naliczamy koszty ze stosunku pracy, a w przypadku nauczycieli akademickich koszty autorskie.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Zmodyfikowano naliczanie podstawy chorobowej dla „Wynagrodzenia zasadniczego godzinowego”, w przypadku gdy wśród miesięcy zaliczanych do podstawy chorobowej pracownik przebywał na nieobecności usprawiedliwionej płatnej i miesiąc ten wymaga uzupełnienia z powodu nieobecności ZUS, a także nie ma wypłaconych elementów, które byłyby dopełniane do podstawy chorobowego (dopełniać według godzin dla, dopełniać według dni dla) wówczas nieobecność usprawiedliwioną płatną (np. urlop wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy). W takim przypadku należy uwzględnić wyłącznie wartości wyliczone ze składnika stałego. Powyższe działanie związanie jest ustawieniem parametru programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne: „Uwzględnienie w podstawie chorobowej rozliczenia nieobecności usprawiedliwionej płatnej wyłącznie ze składników stałych (dotyczy miesiąca, w którym pracownik przebywa na nieobecności wymagającej uzupełnienia wynagrodzenia i dodatkowo na nieobecności usprawiedliwionej płatnej)” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcję TAK, co oznacza, że w opisanym wyżej przypadku wynagrodzenie za urlop będzie wliczane do podstawy chorobowego wyłącznie z uwzględnieniem elementów stałych, pod warunkiem, że urlopy liczone są z elementów stałych i zmiennych oraz w takim miesiącu nie zostanie wypłacony dodatek dopełniany do podstawy chorobowej.

Podstawa chorobowego W algorytmie chorobowym poprawiono wliczanie wynagrodzenia zasadniczego godzinowego do podstawy chorobowego, w przypadku, gdy pracownik w jednym miesiącu przebywa na zwolnieniu chorobowym i na urlopie wypoczynkowym oraz podstawa wyliczona jest z danych kadrowych z danego miesiąca. Dotychczas w takim przypadku uwzględnianie było Wynagrodzenie za czasu urlop wypoczynkowego, a nie powinno.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku wystąpienia zasiłku w danym miesiącu.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej po oznaczeniu do przeliczenia pierwotnej wypłaty.

PPK Poprawiono rozliczanie kwoty przychodu od PPK w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej. Jeżeli pracownik miał naliczone składki PPK od etatu i zlecenia, a następnie została wykonana korekta z etatu, gdzie zostały pomniejszone składki PPK, to kwota korekty z etatu była uwzględniana w elemencie rozliczającym przychód PPK od umowy cywilnoprawnej zamiast z etatu.

PPK Poprawiono wykazywanie pracowników na deklaracji „PPK – Składka”. W przypadku zaznaczenia parametru „Generuj zerowe raporty” (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/PPK) na deklaracjach były wykazane osoby zwolnione. Obecnie osoba zarejestrowana do PPK pojawia się na deklaracji tylko w przypadku, gdy chociaż jeden dzień w okresie naliczania deklaracji była zatrudniona na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczenie podstawy chorobowego dla zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą przebywającego na zwolnieniu chorobowym spowodowanym wypadkiem przy pracy. Ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, należy uwzględnić przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, niezależnie od tego czy zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dotychczas nie była uwzględniana wartość składki chorobowej przy ustalaniu przychodu.

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą. W przypadku dużych kwot umowy naliczała się ujemna składka zdrowotna. W przypadku zleceniobiorcy poniżej 26 roku życia składka 9% naliczała się w kwocie zero.

Pracownicy Eksportowi Zmodyfikowano algorytm elementów rozliczających przychód od składek PPK oraz dodano nowe definicje zwrotów z tytułu niesłusznie naliczonych składek i przychodów PPK. W celu zaktualizowania bieżącej konfiguracji na bazach rozliczających pracowników oddelegowanych prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Przelewy Poprawiono błąd występujący na wersji 2006.0.0 podczas generowania przelewów łączonych. Błąd dotyczył sytuacji, gdy na zobowiązaniach nie wskazano numeru rachunku bankowego kontrahenta i powodował, że dla takich zobowiązań generowane były pojedyncze przelewy. Obecnie przywrócono poprzednie działanie systemu.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Importy i eksporty Na liście dokumentów ewidencji dodano możliwość eksportu dokumentów sprzedaży i zakupu w formacie XML poprzez czynność Eksport dokumentów. Nowo dodana czynność działa analogicznie jak czynność Eksport do księgowości na liście dokumentów sprzedaży i zakupu w modułach Handel lub Faktury. Wyeksportowane dokumenty można zaimportować w bazie księgowej poprzez funkcję Importuj zapisy – Dokumenty handlowe i raporty KB (XML).

Poprawione funkcje

Importy i eksporty Poprawiono błąd pojawiający się podczas eksportu dokumentów handlowych poprzez czynność Eksport do księgowości w przypadku wystąpienia faktur zakupu lub sprzedaży niepodlegających VAT. Pojawiający się błąd uniemożliwiał wyeksportowanie dokumentów. Aktualnie czynność eksportu do księgowości wykonuje się niezależnie od ustawień VAT dokumentu.

Importy i eksporty Poprawiono błąd pojawiający się podczas importu dokumentów z plików XML poprzez funkcję: Importuj zapisy – Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) dla faktur zakupu i sprzedaży, posiadających płatności podzielone na kwotę netto w walucie obcej oraz kwotę VAT realizowaną metodą split payment.

Wydruki

Deklaracja VAT-UE Wydruki Informacja
VAT-UE (5)
i Korekta informacji
VAT-UE (5)
rozbudowano o dane dotyczące:
numeru referencyjnego, danych podatnika oraz podpisu podatnika lub osoby
reprezentującej podatnika.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Harmonogram zadań Poprawiono działanie parametru /nodbextensions w SonetaServer. Przywrócono funkcjonalność, które pozwala wykluczyć dodatki przy uruchomieniu aplikacji. Dotyczy ona jedynie sytuacji, gdy dodatki przechowywane są w bazie danych.

Proces Wprowadzono poprawkę pozwalającą na wielokrotny startu procesu na obiekcie, który był już wcześniej parentem procesu o tej definicji.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Filtrowanie Zmieniono sposób wyświetlania jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy w platynowej wersji programu wybrano w opcjach 'Wybór jednostki organizacyjnej z listy’. Do tej pory wyświetlały się wszystkie zdefiniowane jednostki organizacyjne, obecnie ograniczono wyświetlanie tylko do odblokowanych.

Ulotka – Opis zmian do wersji 2006.0.0 z dnia 30.07.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
    2. Dodatki:
     1. Praca na wielu bazach
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
    3. CRM
    4. Windykacja
   4. Handel i Magazyn
    1. Handel
    2. Workflow
    3. Business Intelligence
    4. CRM
    5. Produkcja
    6. Windykacja
    7. Dodatki:
     1. e-Sklepy Konektor
   5. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
    3. Business Intelligence
    4. Delegacje Służbowe
    5. Dodatki:
     1. Jednostki Budżetowe
     2. Praca na wielu bazach
   6. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
    3. Księgowość
    4. DMS
    5. Ewidencja Środków Pieniężnych
    6. Delegacje Służbowe
    7. Windykacja
    8. Dodatki:
     1. Jednostki Budżetowe
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
     3. Praca na wielu bazach
     4. Importy Księgowe
   7. Procesy
    1. Workflow
    2. DMS
   8. Projekty i usługi
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
   9. Produkcja
    1. Handel
    2. Workflow
    3. Business Intelligence
    4. Produkcja
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Kadry i Płace
    3. Pulpit Kierownika
   3. Finanse i Księgowość
    1. Ewidencja Środków Pieniężnych
    2. Księgowość
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika
    2. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

GUI W ramach funkcjonalności Organizatora widoku listy na zakładce Zapis dodano nową czynność Wczytaj ustawienia innego kontekstu umożliwiającą wczytanie ustawień listy zapisanych dla innych kontekstów. Wczytane ustawienia można zmodyfikować i zapisać dla wybranych kontekstów ustawień.

Wydajność W opcjach systemu dodano funkcjonalność związaną z analizą ustawień i konfiguracji. Ogólny mechanizm ma na celu weryfikację konfiguracji systemu enova365 pod względem wydajności oraz analizy dla innych parametrów konfiguracyjnych systemu, np. spójność wydruków, parametrów ilościowych związanych z definicjami cech, ostrzeżenia dla nieoptymalnych list.

Wydajność Zoptymalizowano sposób wyliczania podsumowań na listach poprzez redukcję wysyłanych zapytań SQL. Znaczny wzrost wydajności powinien być zauważalny przy dużej ilości danych pobieranych serwerowo.

Eksport import Dodano możliwość importu wielu plików XML jednocześnie. Nowa czynność Import z wielu plików XML dostępna jest z menu Narzędzia. Po jej wybraniu należy wskazać folder, w którym znajdują się pliki, a następnie zaznaczyć pliki do zaimportowania.

Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków automatycznych z wykorzystaniem ReportResult wyposażono w dodatkową flagę ReportResult.SilentProgress umożliwiającą ukrycie okna progresu dla wydruków(dotyczy wydruków DevExpress XtraReports w wersji okienkowej).

Bezpieczeństwo Ze względu na liczne audyty bezpieczeństwa systemu enova365 wykonywane w instalacjach klienckich, wykazujące tak zwaną podatność systemu na atak typu formula injection, do wersji rozwojowej została wprowadzona opcja neutralizacji wszelkich potencjalnie niebezpiecznych ciągów znaków, które są interpretowane przez oprogramowanie biurowe(np. MS Office) jako instrukcje wykonywalne. W przypadku eksportu danych do formatu CSV, który nie posiada jawnej deklaracji typów danych, funkcja ta zabezpiecza wszystkie pola, w tym także pola liczbowe. Konsekwencją eksportu zabezpieczonego arkusza jest utrata synchronizacji między eksportem a importem. Funkcję zabezpieczającą można wyłączyć w Opcje/Systemowe/Ustawienia interfejsu. W wersji 2004.0.2 opcja została domyślnie wyłączona.

Poprawione funkcje

Bezpieczeństwo Zmieniono sposób logowania do bazy danych przy zmianie opcji logowania zintegrowanego dla wybranego operatora. W obecnej wersji podczas zmiany opcji logowania zintegrowanego w zakładce Operator nie trzeba ponownie wpisywać hasła dostępu do bazy.

Eksport import Poprawiono sposób formatowania cech typu kwota z walutą przy eksporcie danych do XML. Ten rodzaj cech był eksportowany według bieżących ustawień regionalnych. Dla spójności eksportu i importu danych cechy typu kwota z walutą obecnie eksportowane są w sposób niezależny od tych ustawień(zgodnie z formatem wszystkich innych kwot w systemie).

Wydajność Poprawiono obsługę wyjątków pojawiających się przy odrysowywaniu list przy dużej ilości danych. W wyniku opóźnień połączenia z bazą danych i utraty synchronizacji, błędy przy odrysowywaniu listy objawiały się niekiedy w postaci czerwonego krzyża/koperty, jak wszelkie inne wyjątki wywoływane z poziomu devexpress. Po zmianach, ewentualne błędy zostaną zapisane do logów, a interfejs nie straci w takim wypadku responsywności.

Wydruki Stopki wydruków XtraReports zawierające datę wydruku obecnie uwzględniają datę ustawioną przez operatora z Menu głównego/Narzędzia/Bieżąca data.

Informacja techniczna

Instalatory Od wersji 2006.0.0 będzie publikowany:

Od wersji 2006.0.0 nie będzie publikowany:

 • instalator enova365 desktop DEMO maximum, gdyż wersja demo jest dostępna w podstawowym instalatorze, natomiast pełna dokumentacja systemu enova365, która była załączana do pakietu jest dostępna w Bazie Wiedzy
 • zestaw plików symboli (.pdb) – pliki te są dostarczane z publikowanymi z wersją paczkami nuget
 • instalator harmonogramu zadań – jak zainstalować harmonogram zadań w trybie usługi wykorzystując paczkę serwera biznesowego enova365 muli można znaleźć w artykule Bazy Wiedzy.

Od wersji 2006.0.0 w przypadku korzystania z serwera biznesowego w zakresie realizacji wydruków ASPX niezbędne jest doinstalowanie pakietu c++ 2013 zgodnego z architekturą danego systemu:

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

BI w pulpitach W celu bieżącej analizy danych w Pulpitach Pracownika, Kierownika, Kontrahenta oraz BR, od wersji 2006 udostępnione zostały analizy BI wyświetlane na Panelach BI. WebUser z zaznaczoną licencją Panele BI będzie mieć możliwość przeglądania Paneli i Bannerów zdefiniowanych dla Operatora NET. Administracyjny Użytkownik Pulpitu (WebUser z zaznaczoną flagą Administrator Pulpitu) będzie posiadać uprawnienia do:

 • definiowania i zapisania Banerów, Paneli BI oraz Paneli BI na Formularzach dla innych Użytkowników Pulpitu
 • nadawania praw do wskazanych elementów dla konkretnych NET Operatorów.

Folder z Panelami BI dostępny będzie z poziomu bocznego menu pod zakładką Ogólne. Aby móc skorzystać z funkcjonalności analiz w Pulpitach niezbędne jest nabycie licencji na Panele BI w Pulpitach.

Panele BI W wersji 2006 dla Paneli BI, umieszczanych na formularzach obiektów udostępniony został nowy mechanizm dodawania i komponowania paneli. W zakresie obsługi i funkcjonalności jest on analogiczny do mechanizmu, który dostępny jest dla paneli, znajdujących w folderze Panele BI okna głównego systemu. Poprzez dostęp do płynnego rozmieszczania i dostosowywania używanych elementów wizualizacji, użytkownicy zyskali możliwość łatwego i elastycznego komponowania Paneli BI, także na formularzach. Ponadto od wersji 2006 dodawanie lub zarządzanie wizualizacjami typu wskaźnik, na listach oraz zakładkach formularzy (za wyjątkiem Panelu BI), realizowane jest za pomocą czynności Zarządzaj banerem BI. W wyniku zmiany w podejściu do funkcjonowania Paneli BI na formularzach, w konfiguracji BI, w sekcji Prezentacja danych, została utworzona lista Panele BI formularzy. Zawiera ona wykaz paneli umieszczonych na formularzach dla poszczególnych operatorów. W części konfiguracyjnej, nastąpiły również zmiany w zakresie listy Zarządzanie wizualizacjami. Jej nazwa została zmieniona na Banery BI wizualizacje, a na samej liście znajduje się wykaz wizualizacji wyłącznie typu wskaźnik, umieszczonych na listach oraz zakładkach formularzy (za wyjątkiem Panelu BI). Oprogramowano możliwość ustawiania prawa na roli dla przycisków Projektuj oraz Kopiuj panel. Użytkownik posiadający pełne prawo będzie mieć możliwość włączenia Panelu BI w trybie projektowania oraz wykonania jego kopii. Natomiast użytkownik posiadający prawo Tylko odczyt nie będzie widział przycisków Projektuj i Kopiuj panel. Udostępniono czynności ułatwiające zarządzanie prawami do Paneli BI, dzięki czemu operator o uprawnieniach administracyjnych posiada możliwość:

 • „hurtowego” ustawienia prawa do Panelu BI/Paneli BI dla wielu operatorów,
 • skopiowania praw do Panelu BI z innego istniejącego już panelu, dla którego prawa zostały wcześniej określone.

Istotna zmiana wprowadzona w zakresie Paneli BI to możliwość otworzenia Panelu przez Operatora, który nie posiada odpowiednich praw do wszystkich modeli danych, w oparciu o które utworzone zostały definicje wizualizacji umieszczone na panelu. Operator w takiej sytuacji zobaczy dane zwracane wyłącznie przez te elementy, które zostały zbudowane w oparciu o modele danych, do których zostały nadane mu odpowiednie prawa. Pozostałe elementy, niezależnie od typu wizualizacji nie będą wyświetlały danych. Dotychczasowa logika całkowicie wykluczała możliwość otworzenia Panelu BI w sytuacji, w której Operator nie posiadał odpowiedniego prawa, choćby do jednego modelu w oparciu, o który zbudowana była użyta na panelu wizualizacja. Od wersji 2006, Operator z powodzeniem otworzy Panel BI także w opisanej sytuacji.

Domeny Wprowadzono zmiany w mechanizmie wykorzystania cech w analizach BI. W celu optymalizacji wydajności odczytu cech w domenach, mechanizm dołączania cech został przebudowany w taki sposób, by cechy były dołączane z domen FeaturesDBDomain lub FeaturesCalculatedDomain – w zależności od rodzaju cechy (bazodanowa czy wyliczana). Dotychczas używane przy dołączaniu cech domeny FeaturesUnion oraz FeaturesDomain zostały oznaczone jako nieaktualne.

Pola wyliczane Dodany został nowy typ wyliczenia dla pól wyliczanych, umożliwiający tworzenie bardziej złożonych warunków typu CASE WHEN bez konieczności używania zagnieżdżeń oraz z dodatkową możliwością łączenia warunków przy użyciu operatorów logicznych typu AND/OR – analogicznie jak w warunku bezpośrednio na domenie.

Konfiguracja Zaktualizowano nazewnictwa dotyczące dodawania nowych elementów wizualizacji na formularzach oraz samej konfiguracji w opcjach modułu BI. Uporządkowano również nazewnictwa dotyczące zarządzania dodanymi już elementami na formularzach – Banery BI Wizualizacje (wcześniej zarządzanie wizualizacjami)

Merytoryczne – obszar kadry i płace Do enova365 BI w wersji 2006 dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii koronawirusa na takie aspekty jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna, czy nawet zwolnieniami. Dzięki temu pozwalają one na wnikliwą analizę w obszarze HR. Wszystkie te elementy zostały również pogrupowane w bloki tematyczne, czego efektem są 4 dodatkowe Panele BI – HR :

 • Panel absencji
 • Panel efektywności pracy
 • Panel rotacji
 • Panel skutków pandemii.

Merytoryczne – obszar handel Dodano nowe modele danych i wizualizacje umożliwiające analizowanie wartości marży uzyskiwanej przez opiekunów handlowych w oparciu o dane utrwalone i przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności opiekunów, dostępnej w enova365.Wprowadzono niezbędne poprawki w dotychczasowych wyliczeniach oraz dodano nowe pola, umożliwiające analizowanie wartości dokumentów i ich marży w sytuacji rozliczania faktur zaliczkowych wieloma dokumentami sprzedaży. Zmiany objęły domeny: BI_m_Relacje dokumentów handlowych, BI_m_a_Wartość zakupu /dokument sprzedaży, BI_m_a_Marża i narzut na dokumentach sprzedaży (bez korekt) oraz jej odpowiednik z zestawem przedziałów czasu.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail W wersji tej poprawiono błąd, który występował przy próbie zapisania i zamknięcia dokumentu handlowego, który został zatwierdzony (menu Czynności\Zatwierdź dokument) po wcześniejszym wysłaniu pocztą CRM przy pomocy funkcji 'wyślij email pdf.’. Od tej pory możliwym jest wysłanie pocztą CRM przy pomocy funkcji 'wyślij email pdf.’ dokumentu handlowego znajdującego się w buforze, jego późniejsze zatwierdzenie i zapisanie. Należy pamiętać o zapisaniu dokumentu po jego wysłaniu wiadomością email – inaczej nie zostanie zapisana relacja pomiędzy wysłana wiadomością email, a dokumentem handlowym.

Moduł DMS
Funkcjonalności

Dokument podstawowy Dla poprawienia czytelności w formularzu załącznika zmieniono układ dostępnych workerów. Na belce nadal widoczne są „Otwórz plik…”, „Zapisz…”, „Otwórz źródło”, „Edytuj plik”, „Podpisz”. Do menu Czynności przeniesiono „Przesuń w górę”, „Przesuń w dół”, „Powiąż z nowym dokumentem podstawowym”, „Mapowanie”, „Rozpoznaj treść”, „Unieważnij podpisy”.

Poprawione funkcje

Pozostałe Zmieniono zachowanie enova365 przy dodawaniu w DMS/Foldery i dla obiektów DMS większej niż jeden liczby załączników o nazwach, które już występują w bazie. Od teraz przy próbie dodania wielu załączników system dla każdego z osobna wyświetli informację o tym, że załącznik o takiej nazwie występuje już w bazie i pokaże ekran umożliwiający zmianę nazwy załącznika.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Pozostałe Dodano serwis, który umożliwia wpięcie się własnym dodatkiem w logikę przetwarzania kodu kreskowego odczytanego czytnikiem. Serwis działa na dwa sposoby: dodatkowy kod jest wykonywany wtedy, gdy mechanizm standardowy nie znalazł odczytanego kodu w żadnym z predefiniowanych kroków (1), albo standardowe kroki są pomijane i od razu wykonywany jest dodatkowy kod (2).

Towary Zmieniono sposób edycji kodu CN w karcie towaru. Odbywa się ona obecnie przez wybór z rozbudowanego słownika. W słowniku tym dla każdego kodu CN można określić jednostkę uzupełniającą oraz wymagalność masy netto.

Towary Od 01.07.2020 obowiązuje nowa matryca stawek VAT, czyli nowy wykaz stawek VAT dla towarów oparty o klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%. W związku z tym należy zmienić stawki VAT we właściwych kartach towarów. Można to zrobić w drodze standardowej edycji karty towaru lub za pomocą czynności narzędziowej Zamień w menu Edycja, służącej do zmiany danych dla zaznaczonych wierszy na liście (Ctrl+Shift+H) po uprzednim umieszczeniu stawek VAT w widoku listy. Można też wykorzystać import danych z arkusza Excel.

JPK Definicję JPK_MAG zmodyfikowano tak, aby uwzględniała dokumenty przyjęć wewnętrznych PW i KPLP w sekcji PZ. Pierwotnie dokumenty przyjęć wewnętrznych miały być nieuwzględniane w pliku JPK_MAG, według nowych interpretacji mają być uwzględniane w sekcji PZ.

JPK W definicji do eksportu JKP_FA(3), wprowadzono obsługę eksportu NIP-ów unijnych. Zmiana dotyczy pól P4B i P5B i wynika ze zmiany typu danych dla tych pól w specyfikacji JPK_FA(3). Poprzedni typ danych pozwalał jedynie na 10 cyfr, w związku z czym nie można było w tych polach umieszczać NIP-ów unijnych.

Uprawnienia Lista praw dla roli rozbudowana została o nowe prawo do edycji procedur VAT na dokumencie handlowym. Nowe prawo zostało dodane w gałęzi Handel/Dokument handlowy/Simple/Edycja procedur VAT.

Dokumenty handlowe Rozszerzono warunki dostępności workera Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu, dzięki czemu stał się on dostępny dla dokumentów ZO z jedną płatnością.

Dokumenty handlowe Dodano wydruk „Nierozliczone faktury zaliczkowe”, dostępny na liście faktur sprzedaży.

Dokumenty handlowe Przywrócono możliwość zmiany definicji dokumentu na dokumencie z pozycjami, na zakładce Dodatkowe. Obecnie zmiana jest możliwa w przypadku, gdy dokument nie ma żadnego dokumentu nadrzędnego i podstawowe parametry starej i nowej definicji są zgodne.

Dokumenty handlowe Zmodyfikowano wydruk faktury sprzedaży w zakresie drukowania numeru rachunku bankowego dla dokumentu w walucie obcej z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Dotychczas w takim przypadku w nagłówku dokumentu drukował się numer rachunku PLN, zamiast numeru rachunku walutowego.

Poprawione funkcje

Kompletacja Poprawiono działanie wydruku „Zapotrzebowanie i koszt kompletacji” dostępnego z listy zamówień. Dotąd obliczenia na wydruku były niepoprawne, gdy jednostka użyta w polu kartoteki „Produkowana ilość” była inna niż podstawowa.

Dokumenty handlowe Poprawiono zestawienie Sprzedaż wg towarów i usług. W przypadku, gdy do faktury sprzedaży wystawiono korektę rabatową, w zestawieniu nie wyświetlała się ilość i średnia cena.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o czynność umożliwiającą import towarów z e-sklepu do enova365.

e-Sklepy Konektor Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o obsługę kolejnej platformy sklepu internetowego. Najnowsza wersja dodatku umożliwia współpracę enova365 ze sklepami WooCommerce.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Dokumenty PPK Na liście „Kadry i płace/Dokumenty PPK/Dokumenty zgłoszeniowe” w filtrze „Typ” dodano wartość „Wszystkie”. Po jej wybraniu na liście wyświetlają się wszystkie dokumenty zgłoszeniowe, tj. „PPK – Rejestracja uczestnika”, „PPK – Deklaracja uczestnika”, „PPK – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika”, „PPK – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika”, „PPK – Zakończenie zatrudnienia uczestnika”.

Kartoteka pracownika W kartotece pracownika na zakładce „Kadry/Dostęp WWW” zablokowano możliwość wyboru operatora enovaNet, który w konfiguracji flagę „Zablokowany dostęp do programu” ma ustawioną na „Tak”. Na w/w zakładce operatora wybiera się w polu „Operator enova365”.

Świadectwo Pracy Zablokowano definicję dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy obowiązujące do 31.12.2016”. Wyżej wymieniony dokument nie jest dostępny do wyboru z poziomu kartoteki pracownika na zakładce „Dokumenty dodatkowe”.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmie wartość 108,1%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Przestój W czynności „Import nieobecności z PUE” obsłużono usuwanie stref przestoju ekonomicznego zachodzących na okres importowanych nieobecności. Jeżeli dla danego pracownika w okresie, na który jest importowana nieobecność ZUS, na czasie pracy będzie wprowadzona strefa, która na definicji w parametrze „Przestój” ma wskazane „Przestój ekonomiczny” lub „Przestój (KP)”, to taka strefa zostanie usunięta oraz w Logach importu pojawi się komunikat: „Usunięte strefy postojowe w dniach: 25.05.2020”.

Przestój W menu Czynności/Przestój dodano nową opcję „Usuń przestój podczas nieobecności ZUS”. Po wybraniu czynności pojawia się okno z parametrem Okres. Czynność „Usuń przestój podczas nieobecności ZUS” spowoduje usunięcie stref przestoju wprowadzonych w okresie nieobecności ZUS we wskazanym okresie. Czynność usuwa strefy, które na definicji w polu „Przestój” mają ustawioną opcję: Przestój (KP) lub Przestój ekonomiczny.

PPK Uaktualniono format pliku xml do generowania dokumentu PPK Wypłata transferowa, zgodnie z dokumentacją obowiązującą od 22.06.2020. W pliku xml Wypłata transferowa zamiast nazwy będzie przekazywany NIP.

PPK Na podstawie dokumentacji wypracowanej przez Grupę Roboczą PPK do dokumentów pracodawcy PPK wprowadzono nowy dokument „Transfer PPK”. Dokument „Transfer PPK” obsługuje:

 • zmianę zarządzającego – podstawa prawna art.12 ust.4 UoPPK;
 • wypłatę transferową – podstawa prawna art.19 ust.4 UoPPK.

Dokumenty dodatkowe Wprowadzono techniczną modyfikację do definicji wniosków o nieobecności oraz wniosków o zmiany kadrowe opartych na dokumentach dodatkowych. Zoptymalizowano kod definicji wniosków kadrowych, w celu uproszczenia wprowadzania w nim modyfikacji. Dodatkowo wprowadzono kategoryzację wniosków, w celu ułatwienia zarządzania wnioskami z poziomu pulpitów. Na definicji dokumentów dodatkowych na zakładce Ogólne dodano parametr „Kategoria”. Do e-wniosków dodano kategorie:1. „Związane z nieobecnościami”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o delegację;
 • e-wniosek o opiekę (dni);
 • e-wniosek o opiekę (godz);
 • e-wniosek o urlop okolicznościowy;
 • e-wniosek o urlop wypoczynkowy;

2. „Kadrowe”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-ubezpieczenie członka rodziny;
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 • e-wniosek o zmianę adresu;
 • e-zmiana danych osobowych;
 • e-zmiana danych podatkowych;
 • e-zmiana dokumentu tożsamości;
 • e-zmiana rachunku bankowego;

3. „Związane z PPK”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+;

4. „Związane z czasem pracy”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski. UWAGA: Jeżeli na Roli przypiętej do operatora, były zablokowane prawa do całej gałęzi „Core”, to należy nadać prawo Core/Kategoria dokumentu dodatkowego, operator, którzy obsługują e-wnioski.

PPK Import Export Umożliwiono eksport deklaracji PPK w formacie .ppk. Do tej pory dozwolony był eksport wyłącznie do pliku xml. Wyeksportować można „Dokumenty pracodawcy” oraz „Dokumenty instytucji finansowej”. Wybór formatu eksportu dostępny jest po kliknięciu przycisku „Eksport”.

Poprawione funkcje

Pomniejszenia wynagrodzenia Poprawiono naliczanie wartości pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca. W przypadku, gdy na część miesiąca przypadającą po zmianie wymiaru etatu była wprowadzona nieobecność oraz w konfiguracji był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to wartość wynagrodzenia za cały miesiąc była niepoprawnie wyliczana.

Podstawa chorobowego Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku w kolejnych miesiącach po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli w miesiącu zmiany wymiaru etatu, ale po zmianie wymiaru wystąpiła nieobecność chorobowa, wówczas w kolejnych miesiącach wystąpienia nieobecności w okresie do 3 miesięcy kalendarzowych następowało niesłuszne przeliczenie podstawy zasiłku.

Wynagrodzenie za urlop Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop, jeżeli za miesiące poprzedzające nieobecność „Urlop wypoczynkowy” do podstawy były pobierane kwoty uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego. Przy próbie naliczenia wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika.(Główny, Wynagr.urlop wypoczynkowy (16…16.06.2020)…”.

Prawa dostępu Poprawiono odczytywanie praw dostępu dla operatora w czasie naliczania wypłaty. W przypadku, gdy operator nie miał praw do stawki zaszeregowania z etatu Kadry/Pracownik/Simple – Prawo do informacji o zaszeregowaniu, to przy próbie naliczenia wypłaty zleceniobiorcy przebywającego na zasiłku pojawiał się komunikat: „Brak prawa dostępu do informacji o zaszeregowaniu pracownika”.

Podstawa urlopu Poprawiono wliczanie Wynagrodzenia zasadniczego do podstawy urlopu, w przypadku, gdy w Konfiguracji /Płace/Nieobecności zaznaczono na TAK parametr: 'Przy pomniejszaniu wynagrodzenia 30/30 generuj wynagrodzenie za jeden dzień przepracowany oraz wynagrodzenie z tytułu nieobecności liczonych jak urlop wypoczynkowy lub okolicznościowy i pomniejszających proporcjonalnie elementy (bez względu na wyliczoną wartość pomniejszenia)’. W przypadku wystąpienia nieobecności pomniejszanych proporcjonalnie (np. urlop wypoczynkowy) wartość 'Wynagrodzenia zasadniczego’ wliczane do postawy urlopu była ujmowana w niewłaściwej wysokości.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wpłacie korygującej. W przypadku oznaczenia wypłaty do przeliczenia, w pewnych sytuacjach na wypłacie korygującej niepoprawnie wyliczała się składka zdrowotna.

Ekwiwalent za urlop Poprawiono naliczanie korekty ekwiwalentu za urlop. W przypadku korekty urlopu wypoczynkowego po wypłacie ekwiwalentu, na korekcie wypłaty wyliczała się niepoprawna wartość korekty ekwiwalentu za urlop.

PPK Poprawiono moment pojawiania się komunikatu w logu podczas importu plików PPK z instytucji finansowej. Komunikat o treści „Nazwisko Imię (kod) – Dane na kartotece zostały zaktualizowane” pojawiał się jeszcze przed zapisaniem formularza. Obecnie komunikat ten wyświetla się po zaimportowaniu plików i po kliknięciu „Zapisz i zamknij” na formularzu.

PPK Ustawiono naliczanie kosztów uzyskania na definicji elementów Przychód od składek PPK dla zleceniobiorców.Na elementach 'Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa)’ oraz 'Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W)’ ustawiono koszty uzyskania przychodu: Procentowe warunkowo, Procent: 20%.

Kartoteka pracownika Poprawiono wykazywanie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku, kiedy pracownik był zatrudniony przed 01.01.2019, natomiast po tej dacie podpisano nową umowę o pracę. W takiej sytuacji, gdy pomiędzy poszczególnymi umowami o pracę nie było dnia przerwy, system błędnie ustawiał okres przechowywania dokumentacji na 50 lat, zamiast na 10 lat. Informacje te dostępne są w kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy, w sekcji „Akta osobowe” w polu „Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (lat)”.

Wydruki

Umowa cywilnoprawna Poprawiono raporty „Umowa o dzieło – rachunek” oraz „Umowa zlecenie – rachunek” w mechanizmie repx. W przypadku seryjnego wywoływania wydruków potrącenia były powielane i sumowane dla kolejnych zapisów. Raporty dostępne są z poziomu listy „Kadry i płace/Płace/Wypłaty„.

Podstawa chorobowego Na wydruku „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)” w sekcji „Informacje o składnikach wynagrodzenia” w punkcie „1. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne” dodano informacje uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce „Kalendarz/Podstawy naliczania zwolnień ZUS„. Wcześniej uwzględniane były tylko dane z naliczonych wypłat pracownika. Raport dostępny jest z poziomu formularza nieobecności.

Wydruki Kadrowe Poprawiono raporty w mechanizmie repx, dostępne z poziomu list kadrowych:

 • Ewidencja normy, czasu pracy/Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Zestawienie urlopów na żądanie,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Wykorzystanie urlopów na żądanie,
 • Wynagrodzenia i zasiłki/Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS,
 • ZPCHR/Pracownicy niepełnosprawni.

Na pustych listach podczas wywoływania w/w raportów pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruk „ERP-7 – kapitał początkowy” dodając wartości z elementów wynagrodzenia, które na definicji mają ustawione „Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja ERP-7): Świadczenia w naturze”. Wcześniej takie elementy nie były uwzględniane. Raport dostępny z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruk „Struktura zatrudnienia” w mechanizmie repx. W przypadku kiedy raport został edytowany przez operatora, przy próbie wywołania raportu pojawiały się błędy. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Statystyka”.

Wydruki Kadrowe Poprawiono raport „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)”. W przypadku wydruku seryjnego kwota wynagrodzenia była powielana i sumowana dla kolejnych zapisów. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruki „Kwestionariusz osobowy dla pracownika”, „Kwestionariusz osobowy dla pracownika – szczegółowy”, „Kwestionariusz osobowy dla kandydata” usuwając ostatni punkt z informacjami dotyczącymi dokumentu tożsamości. Dodatkowo w punkcie dotyczącym nr PESEL uzupełniono dane o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku jego braku. Raporty dostępne są z poziomu kartoteki pracownika oraz z list kadrowych w sekcji „Dokumenty”, a kwestionariusz osobowy dla kandydata znajduje się także w Kreatorze/Dane kadrowe.

Ewidencja czasu pracy Zmodyfikowano wydruk „Ewidencja czasu pracy – roczna” dostosowując go do rozporządzenia obowiązującego od stycznia 2019 (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej). W raporcie:

 • dodano informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • w opcjach raportu dodano parametr „Kod dnia wolnego” – jego zaznaczenie na „Tak” spowoduje wykazanie na wydruku uzupełnionego w definicji kodu dnia o typie „Wolny”, jeśli pracownik ma taki dzień w kalendarzu,
 • dodano oznaczenie urlopu szkoleniowego – „Usz”.

Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wykazywanie nadgodzin do przeniesienia oraz nadgodzin z przeniesienia na wydruku „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa”. W przypadku seryjnego wydruku wartość nadgodzin w podsumowaniu była powielana i sumowana dla kolejnych zapisów. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wykazywanie urlopu wypoczynkowego na wydruku „Limity nieobecności”. W przypadku urlopu wypoczynkowego na żądanie, godziny błędnie wykazywane były w kolumnie „Z przeniesienia”, podczas gdy urlop wypoczynkowy na żądanie pomniejsza limit urlopu bieżącego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Listy płac Zmodyfikowano wydruki „Wspólna pełna lista płac wg stopni niepełnosprawności” w mechanizmie aspx oraz „Wspólna pełna lista płac” w mechanizmie repx. Wydruk w mechanizmie aspx oraz w repx (jeśli w parametrach „Typ:” wybrano „Niepełnosprawność”) nie uwzględniał osób, dla których pierwotna wypłata naliczona była z kodem bez niepełnosprawności, a następnie stornem płacowym skorygowano wypłatę na kod z niepełnosprawnością. Obecnie osoby takie na wydruku są uwzględniane. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac Poprawiono wydruk „Wykaz przelewów na ROR” dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac. W przypadku kiedy na listach płac znajdowały się wypłaty w innej walucie niż w złotówkach, przy próbie wywoływania wydruku pojawiał się błąd: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR’.

ZPCHR Poprawiono wydruk „Informacja DEK-I-0”. W mechanizmie repx w drugiej tabeli, w wierszu z polami 26-31, błędnie pojawiała się litera „D” zamiast „O”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

Deklaracje PIT Poprawiono wydruk „Deklaracja PIT-11 (25) aspx”. W raporcie w rubryce G i H drukowały się niewłaściwe numery odnośników do komentarzy. Wydruk dostępny jest z poziomu deklaracji PIT 11 oraz z listy „Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT 11″.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Wprowadzono do systemu stopę odsetek handlowych stosowanych w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi. Względem podmiotu leczniczego można naliczać odsetki handlowe w obniżonej wartości na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649).Nową stopę odsetek, o nazwie: „Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (medyczne)” dodano w konfiguracji w części Ewidencje ŚP\Odsetki. W konfiguracji wprowadzono aktualną wartością stopy odsetek 8,10% oraz historyczne wartości z poprzednich okresów. Nowy wariant naliczania odsetek funkcjonuje w systemie pod skróconą nazwą „Handlowe medyczne” w ustawieniach parametrów domyślnych programu, indywidualnych ustawieniach na kartotece kontrahenta oraz w parametrach czynności do naliczania not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty.

Odsetki Na wezwaniach do zapłaty, zarówno w wariancie obliczeń z jedną pozycją jak i w wariancie szczegółowym, w zakresie obliczania odsetek podatkowych wprowadzono zasady zaokrąglania do pełnych złotych oraz weryfikowania wartości kwoty minimalnej analogiczne jak dla not odsetkowych.

Mechanizm podzielonej płatności Wprowadzono możliwość przygotowania łączonego przelewu dla kilku płatności MPP pochodzących z tego samego dokumentu. Opcja dostępna po zaznaczeniu na formatce czynności Przygotuj przelewy w sekcji Zobowiązania MPP parametru Łączone.

Płatność Na formularzu płatności zmieniono sposób prezentacji pola Numer dokumentu w celu zgodności numerów prezentowanych na liście oraz formularzu płatności. W wyniku zmian z pola Numer dokumentu na formularzu płatności usunięte zostało przejście do dokumentu źródłowego. Dokument źródłowy można otworzyć poprzez czynność: Pokaż dokument znajdującą się na płatności.

Rozrachunki Wprowadzono zmiany na liście Rozrachunki wg dokumentów poprawiające wydajność pracy. Najczęściej używane do wyszukiwania danych właściwości rozrachunku: kwota do rozliczenia oraz opis zostały przekształcone w pola bazy danych, dzięki czemu wyszukiwanie na liście Rozrachunki wg dokumentów jest szybsze. Dodatkowo do filtrów nad listą został dodany filtr „Opis”. Tekst do wyszukania w filtrze należy wpisywać jako np. FV/10?1* (znak * – zastępuje dowolny ciąg dowolnych znaków, ? – zastępuje jeden dowolny znak).

Poprawione funkcje

Dokumenty rozliczeniowe Zablokowano możliwość usunięcia dokumentu, a także samej płatności z dokumentu, dla którego została naliczona nota odsetkowa.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Filtr importu wyciągów bankowych: Santander (MT940) – wariant 2 poszerzono o import daty operacji.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono filtr importu wyciągów bankowych: Santander (MT940) – wariant 2 w zakresie importu operacji bankowych z kodami biznesowymi zawierającymi znak podkreślenia.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje VAT Dla deklaracji VAT-7 w wersjach 20 i 21 dodano informację o zaokrągleniach dotyczących korekt podatku naliczonego ujmowanych w sekcji D.3 deklaracji. Wartość tych zaokrągleń możliwa jest obecnie do wyboru w schemacie księgowym dla deklaracji w trybie uproszczonym jako kwota: VAT-7 Korekta naliczonego – zaokrąglenia. Dodatkowo poprawiono wyliczanie w schemacie kwoty: VAT-7 Korekta naliczonego.

Rejestr VAT Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT . Nowe opcje weryfikacji są dostępne, jeżeli w konfiguracji do weryfikacji statusu VAT kontrahentów wskazano Wykaz podatników VAT (Biała lista). Dodatkowo umożliwiono sprawdzenie statusu kontrahentów w bazie VIES wg daty aktualnej lub według daty operacji na dokumencie w oparciu o historię statusów zapisanych na karcie kontrahenta. Na potrzeby udostępnienia nowych opcji weryfikacji przebudowana została formatka parametrów czynności Sprawdź status kontrahentów.

Ewidencja dokumentów Dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania. Funkcja dostępna jest na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz na formularzu dokumentu pod czynnością: Szablon (Oznacz lub Usuń oznaczenie). Dokument oznaczony jako szablon można skopiować poprzez wskazanie go na formatce czynności Kopiuj dokument na liście Dokumentów.Kopiuj dokument nie tylko pozwala na kopiowanie szablonów, ale także na kopiowanie pojedynczych dokumentów typu PK, sprzedaż i zakup, zastępując tym samym czynności: Kopiuj PK, Kopiuj Sprzedaż oraz Kopiuj Zakup.

Ewidencja dokumentów Dodano możliwość kopiowanie dokumentów: zakup i sprzedaż ewidencja z poziomu listy dokumentów ewidencji dla licencji Handel i Faktury.

Ewidencja dokumentów Zmieniono sposób kopiowania opisu na opisie analitycznym podczas kopiowania dokumentu zakupu lub sprzedaży poprzez czynność Kopiuj dokument. Przed zmianą opis opisu analitycznego był ustawiany jako opis dokumentu. Aktualnie jest przenoszony z dokumentu źródłowego jeżeli podczas kopiowania nie został zmieniony opis dokumentu.

Ewidencja dokumentów W oknie rezultatu generowania dowodów wewnętrznych (tworzonych za pomocą czynności Naliczanie/DW nabycia VAT) wprowadzono komunikat sygnalizujący próbę ponownego utworzenia dokumentów wewnętrznych nabycia VAT należny i naliczony do dokumentu zakupu – „Istnieje już dokument ewidencji o identycznych parametrach”. Zmiana jest zabezpieczeniem przed wielokrotnym dodawaniem takich samych dokumentów.

Ewidencja dokumentów Umożliwiono import dokumentu ewidencji z pliku Excel wraz z zapisami na konto rozrachunkowe. W tym celu do zapisu księgowego została dodana nowa właściwość: PowiazanieExcel, która w pliku Excel ma format: numer dokumentu, kwota (bez waluty), kod podmiotu. Każdy element tego formatu może być opuszczony – odpowiednie płatności są odszukiwane wg pozostałych pasujących danych.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotów księgowania: Płatności oraz Zapłaty (operacje k b) dodano w trybie uproszczonym warunki sprawdzające, czy opis analityczny jest pusty oraz czy istnieje konto wg zapisu rozliczającego. Dodatkowo ujednolicono warunki dostępne dla przedmiotu księgowania Zapłaty w schemacie księgowym raportu kasowego i wyciągu bankowego poprzez dodanie do schematu wyciągu bankowego warunku na księgowanie zbiorcze.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotów księgowania: Płatności oraz Zapłaty (operacje k b) dodano w trybie uproszczonym warunek na podmiot powiązany.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotu księgowania Zapłaty dodano w trybie uproszczonym warunek na sposób zapłaty.

Pozostałe Biurom Rachunkowym umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS. Czynność Pobierz dane firmy z GUS jest dostępna w konfiguracji bazy w części Firma\Dane o działalności. Po uzupełnieniu NIP firmy i wywołaniu czynności automatycznie uzupełnią się dane adresowe i kontaktowe na zakładce Firma\Nazwa i adres, dane rejestrowe na zakładce Firma\Dane o działalności (w tym PKD, Drugorzędne PKD, informacja o KRS jeśli dotyczy firmy) oraz dane kontaktowe w zakładce Firma\Kontakt.

Poprawione funkcje

Dekrety Poprawiono filtrowanie zapisów w obrębie dekretu według filtra Typ. Dotychczas zapisy wyświetlane na liście nie reagowały na ten filtr i bez względu na wskazaną w filtrze opcję wyświetlane były wszystkie zapisy. Obecnie wybranie typu „Bilansowe” powoduje wyświetlenie wyłącznie zapisów wprowadzonych na konta bilansowe, natomiast wskazanie typu „Pozabilansowe” skutkuje wyświetleniem zapisów na konta pozabilansowe.

Schematy księgowe Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Sprawdź kod na niektórych schematach księgowych. Błąd objawiał się komunikatem „Wykryto nieosiągalny kod”. Obecnie błąd nie występuje.

Wydruki

Noty korygujące Poprawiono wydruk Nota korygująca generowany w mechanizmie XtraReports. W przypadku wywołania wydruku z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Noty korygujące dla wielu not jednocześnie, dla każdej noty prezentowana była taka sama treść korygowana i prawidłowa oraz te same dokumenty wskazane były jako dokumenty korygowane. Obecnie wydruk tworzony dla wielu not jednocześnie pobiera dane zgodne z kolejnymi dokumentami not korygujących.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd występujący podczas próby wydruku Noty księgowej w mechanizmie XtraReports, jeżeli dla raportu był zapisany jakikolwiek kontekst.

Dodatki

Praca na wielu bazach Czynności Zapisz ustawienia listy w bazach oraz Przywróć ustawienia listy w bazach dostępne w ramach Organizatora widoku listy rozbudowano o możliwość wyboru kontekstów zapisu ustawień.

Jednostki Budżetowe Udostępniono możliwość generowania płatności według elementów opisu analitycznego dla dokumentów, które miały już utworzone przelewy MPP. Dotychczas wykonanie czynności Generuj płatności z zaznaczonym parametrem Wymuś odtwierdzanie dla dokumentów ze zobowiązaniem MPP, do którego został wygenerowany przelew MPP, kończyło się komunikatem błędu: „Przelew MPP nie może mieć więcej niż 1 pozycji”. Obecnie istnieje możliwość rozdzielenia płatności według opisu analitycznego dla takich dokumentów.

Importy Księgowe Poprawiono błąd występujący w trakcie importu dokumentów przy pomocy czynności Plik/Importuj zapisy/Z enova txt jeśli w konfiguracji importu ustawiono automatyczne księgowanie podczas importu. Przed zmianą, automatyczna predekretacja nie wykonywała się, ze względu na brak możliwości odnalezienia właściwego okresu obrachunkowego. Po zmianie, dekrety zostają stworzone w kontekście ostatniego dostępnego okresu obrachunkowego. Jeżeli istnieje konieczność bardziej zaawansowanego sterowania okresem obrachunkowym, w którym mają się tworzyć dekrety, należy korzystać z funkcji Importuj enova txt (katalog), która odczytuje okres wybrany w filtrach na liście.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Towary W karcie towaru dodano zakładkę Pozycje/Zleceń, na której prezentowane są pozycje zleceń produkcyjnych z danym towarem.

Zasoby produkcyjne Moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.

Dokumenty magazynowe W module Produkcja dodano nową listę dokumentów o nazwie „Dokumenty magazynowe”. Nowa lista prezentuje dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów (RWP i PWP) oraz ich korekty.

Zlecenie produkcyjne Na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu Dodano nowy typ zadania procesowego o nazwie Podproces oraz dodano nowe pole na definicji takiego typu zadania: Podproces. Pole to zawiera relację do definicji procesów, co pozwala na uruchomienie nowego podprocesu w momencie wykonania tego zadania w procesie (nadproces). Funkcjonalność pozwala na realizację scenariuszy:

 • Przejście przez podproces i oczekiwanie nadprocesu na jego zakończenie.
 • Przejście równolegle podprocesu jako innej ścieżki w procesie głównym.
 • Przejście przez nadproces, ale bez uruchomienia ścieżki z podprocesem.

Definicja procesu Dodano możliwość usunięcia definicji zadania, na której wprowadzono odbiorców zadania na zakładce Workflow/Lista odbiorców, jeśli definicja procesu nie posiada żadnej instancji. Taką samą możliwość dodano w przypadku ról procesowych.

Powiadomienia workflow W konfiguracji powiadomienia podstawowego na definicji zadania dodano informację o błędzie (error), jeśli dodano odbiorców powiadomienia i nie został uzupełniony szablon email.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Na formularzu definicji powiadomienia dodano nową listę Reakcja na błąd, która pozwala na zarządzanie wysyłką powiadomień mailowych do odbiorców w procesie. Domyślnie jest wybrana opcja Wstrzymaj wykonanie zadania, co nie powoduje zmian w działaniu systemu – każdy błąd powoduje zatrzymanie procesu.Opcja Wykonaj zadanie z powiadomieniem systemowym powoduje, że jeśli operator, do którego ma trafić powiadomienie mailowe, nie ma prawidłowo skonfigurowanego adresu email, to zamiast powiadomienia mailowego wygeneruje się dla niego powiadomienie systemowe. Gdy adres email jest skonfigurowany poprawnie, to odbiorca otrzyma powiadomienie mailowe.Natomiast Wykonaj zadanie bez powiadomień powoduje, że w razie problemów z wysyłką powiadomienia mailowego nie zostanie wygenerowane powiadomienie systemowe dla odbiorcy powiadomienia pomimo wykonania zadania w procesie.Powyższe opcje (Wykonaj zadanie z powiadomieniem systemowym i Wykonaj zadanie bez powiadomień) pozwolą na przejście procesu dalej dla poniższych rodzajów błędów:

 • Z poczty CRM:
  • „Nie wybrano konta pocztowego z którego ma nastąpić wysyłka wiadomości”.
  • „Konto zablokowane”.
  • „Nie podano żadnego adresata. Przynajmniej jeden adresat musi być wskazany”.
 • Z asystenta:
  • „Nieuzupełniono adresu nadawcy poczty elektronicznej w konfiguracji programu. Przed wysłaniem poczty uzupełnij ustawienia konfiguracyjne”.
  • „Niepoprawny lub niewypełniony adres nadawcy poczty. Sprawdź konfigurację programu”.
  • „Brak adresu email lub adres jest pusty”.
  • „Określ adresata”.
  • „Niepoprawny format adresu email {0}”.

Dla pozostałych błędów wprowadzenie dowolnej wartości w polu Reakcja na błąd nie powoduje zmiany działania systemu.

Moduł Delegacje Służbowe
Funkcjonalności

Delegacje (PWS) Na liście Księgowość/Delegacje (PWS) dodano dwa nowe filtry:

 • Okres wg rozliczenia – filtruje wg Daty rozliczenia na zakładce Ogóle delegacji,
 • Okres wg etapów – filtruje według dat rozpoczęcia i zakończenia etapów delegacji.
Moduł Windykacja
Funkcjonalności

Konfiguracja W konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Windykacja/Ogólne/Parametry) zastąpiono parametr: Pozwalaj cofać do bufora należności ujęte w sprawie windykacyjnej parametrem: Pozwalaj na windykację dla płatności w buforze. Nowe ustawienia umożliwia naliczanie spraw windykacyjnych dla niezatwierdzonych płatności oraz pozwala cofać do bufora należności ujęte w sprawie windykacyjnej.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Bezpieczeństwo Domyślne ustawienia Content-Security-Policy zostały przeniesione z pliku web.config do pliku app.settings.configOznacza to, że jeżeli w instalacji są używane niestandardowe ustawienia Content-Security-Policy (np. ze względu na grafikę z logo firmy umieszczoną na innym serwerze), to należy zmodyfikować wpis w pliku app.settings.config (są to ustawienia dla całego serwera web, niezależnie od bazy danych).Istnieje również możliwość skonfigurowania dodatkowych reguł Content-Security-Policy dla poszczególnych baz danych w konfiguracji systemu w zakładce: Opcje/Systemowe/Serwer aplikacji

Edytor kodu W enova365 HTML zostały zaimplementowane podpowiedzi wyrażeń dla pól typu kod. Dzięki czemu np na zestawieniu księgowym można uzyskać listę dostępnych wyrażeń.

Interfejs użytkownika W enova365 HTML została zaimplementowana obsługa tooltipów – podpowiedzi pojawiających się po wskazaniu elementu kursorem.

Podgląd tabel W enova365 HTML została dodana funkcjonalność Podgląd tabel, umożliwiająca przeglądanie zawartości tabel bazy danych systemu w trybie administracyjnym. W Podgląd tabel dostępne są wszystkie tabele systemu podzielone wg grup funkcjonalnych.

Poprawione funkcje

Edycja na formularzach Poprawiono działanie trybu tylko do odczytu na kontrolce tekstu formtowanego (rich text). Kontrolka ta jest używana np. na formularzach wiadomości e-mail czy szblonach e-mail.

Edycja na formularzach W enova365 HTML poprawiono błąd przewijania myszką w wielolinijkowym polu tekstowym. Po wpisaniu większej ilości tekstu nie działało przewijanie tekstu myszką.

Listy Poprawiono zaznaczanie wierszy na zestawieniach czasu pracy w Pulpicie Kierownika. Podczas zmiany bieżącego okresu (następny lub poprzedni tydzień/miesiąc) zdarzały się zmiany w liście zaznaczonych pracowników, co w przypadku wstawiania serii dni mogło powodować przypisanie pracownikowi niewłaściwego planu pracy.

Formularze Poprawiona została kontrolka stopera (wykorzystywana np. na formularzu zadania CRM do automatycznego zliczania czasu). W poprzedniej wersji, po zmianie niektórych pól na formularzu (np. stanu zadania) kontrolka stopera ulegała zerowaniu. Równocześnie nie wpływało to na poprawność całkowitego czasu wykonania zapisywanego na zadaniu.

Czytnik kodów kreskowych W enova365 HTML poprawiono działanie czytania kodów kreskowych ze znakami specjalnymi.

Interfejs użytkownika W enova365 HTML poprawiono wyświetlanie etykiet(tekstów przy polach edycyjnych) w przypadku, gdy etykiety mają określony sposób wyróżnienia(np. kolor, pogrubienie)

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PPK Dodano możliwość złożenia wniosków z poziomu Pulpitu Pracownika:- e-wniosek o zgłoszenie do PPK- e-wniosek o rezygnację z PPK- e-wniosek o wznowienie wpłat do PPK- e-wniosek o zmianę procentu składki na PPKWnioski dostępne są w Pulpitach pod kategorią wniosku 'Związane z PPK’. Wniosek złożony przez pracownika w pulpicie trafia do operatora z przypisaną rolą 'Kadry- realizacja wniosków’. Po zatwierdzeniu danego wniosku informacje zostaną uzupełnione na kartotece pracownika na zakładce PPK\Ogóle na nowym zapisie historycznym.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodano możliwość złożenia wniosku o dobrowolne przystąpienie do PPK przez osoby powyżej 55 roku życia z poziomu Pulpitu Pracownika. W tym celu dodano „e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+” a także weryfikatory sprawdzające, czy dana osoba może złożyć wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK. Po zatwierdzeniu wniosku informacja o dobrowolnym przystąpieniu pracownika zostanie na kartotece pracownika na zakładce PPK\Ogóle.

e-wnioski Zmodyfikowano wniosek „e-zmian rachunku bankowego” dodając parametr „Rachunek główny do wynagrodzeń” domyślnie ustawiony na „Tak”. Złożenie wniosku o zmianę rachunku bankowego przez pracownika i zaznaczenie w/w parametru na „Tak” spowoduje, że wpisany nr rachunku bankowego będzie miał ustawiony najwyższy priorytet „1”, a wynagrodzenie będzie przelewane na nowy rachunek. Parametr „Rachunek główny do wynagrodzeń” zaznaczony na „Nie” nie spowoduje zmiany priorytetów rachunków, wniosek będzie działał tak jak do tej pory.

e-wnioski Obsłużono kategoryzację wniosków składanych z poziomów pulpitów, w celu usprawnienia procesu składania wniosków. Na liście Ogólne/Wnioski w celu wprowadzenia nowego wniosku dodano przycisk „Nowy wniosek”, po wybraniu którego pojawia się okno z parametrami:

 • „Wnioski bez kategorii” – parametr może przyjmować wartości TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony NIE, to będzie można wskazać kategorię wniosków, co umożliwi zawężenie listy wniosków do wybranej kategorii.
 • „Kategoria wniosku” – po wybraniu kategorii w parametrze „Wniosek” lista zostanie zawężona do wniosków przypisanych do danej kategorii.
 • „Wniosek” – należy wskazać wniosek, który będzie składany.

Standardowe e-wnioski składane z poziomu pulpitów zostały podzielone i przypięte pod kategorie:1. „Związane z nieobecnościami”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o delegację;
 • e-wniosek o opiekę (dni);
 • e-wniosek o opiekę (godz);
 • e-wniosek o urlop okolicznościowy;
 • e-wniosek o urlop wypoczynkowy;

2. „Kadrowe”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-ubezpieczenie członka rodziny;
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 • e-wniosek o zmianę adresu;
 • e-zmiana danych osobowych;
 • e-zmiana danych podatkowych;
 • e-zmiana dokumentu tożsamości;
 • e-zmiana rachunku bankowego.

Wnioski o nieobecności Ujednolicono przyczynę Urlopu wypoczynkowego na wniosku. Dotychczas składając wniosek o urlop wypoczynkowy poprzez pulpit pracownika w polu przyczyna udzielenia urlopu były do wyboru 3 opcje w polu Przyczyna – Nie dotyczy, Planowy, Na żądanie. Pozostawiono opcje Planowy oraz Na żądanie.

Poprawione funkcje

Wnioski inne Dla złożonych wniosków, które zostały już złożone została zablokowana edycja danych, tak aby po jego otwarciu, nie było możliwości modyfikacji danych. Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków:

 • zmiana dokumentu tożsamości,
 • zmiana danych podatkowych,
 • ubezpieczenie członka rodziny.
Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia czasu pracy Umożliwiono skopiowanie definicji zestawienia czasu pracy. Aby tego dokonać należy w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje) przejść na zakładkę „Kadry i płace/Kalendarze/Definicje zestawień czasu”, zaznaczyć wybraną definicję i z Czynności wybrać opcję „Skopiuj zaznaczoną definicję”.

Poprawione funkcje

e-wnioski W pulpicie kierownika na wnioskach o nieobecności poprawiono wybranie z listy pracownika, za którego ma być złożony wniosek przez kierownika. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR) parametr „Kierownik może wystawiać wnioski podwładnym” będzie zaznaczony na „TAK”, to na formularzu wniosku o nieobecność w polu „Pracownik” będzie można wskazać pracownika z rozwijalnej listy. W przeciwnym przypadku, pole „Pracownik” będzie nieaktywne.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Eksport przelewów Zmieniono działanie ustawienia domyślnego folderu do eksportu przelewów znajdującego się w konfiguracji na Operatorze na zakładce Ewidencje ŚP. Dotychczas ustawienie dotyczyło eksportu przelewów w formacie Elixir-O i znajdowało się tylko w wersji okienkowej programu. Aktualnie ustawienie domyślnego folderu eksportu przelewów dostępne jest zarówno w wersji okienkowej, jak i przeglądarkowej i działa dla wszystkich dostępnych w programie formatów eksportu przelewów.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Rozliczenia księgowe Usunięto błąd pojawiający się w wersji przeglądarkowej podczas próby rozliczania zapisów księgowych poprzez worker Rozlicz z poziomu listy Rozliczeń księgowych oraz Zapisów.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Czytnik kodów kreskowych W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych z systemem android dodano obsługą czytnika kodów kreskowych. Jako czytnik wykorzystywany jest aparat fotograficzny telefonu komórkowego.

Konfiguracja W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych z systemem Android w oknie logowania do bazy danych dodana została ikona trybik otwierająca panel dodawania/usuwania nowych połączeń.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika W enova365 dla telefonów komórkowych poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne działanie kontrolki służącej do składania podpisu na dokumentach.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Zastępstwa Wprowadzono możliwość ustawienia powiadomienia mailowego w procesie Zastępstwo. W formularzu definicji zastępstwa dodano pole wyboru Wyślij email. Zaznaczanie na Tak powoduje wysłanie wiadomości email do operatora Zastępującego w momencie zmiany stanu zastępstwa na Aktywny.Funkcjonalność obejmuje także zastępstwa pracownicze. Dla prawidłowego działania konieczne jest wprowadzenie adresu email na koncie operatora enovaNET (Zastępowany) i w kartotece pracownika (Zastępujący).

Definicja procesu Zmieniono zasadę zachowania pola Inicjuj generatorem. Od teraz, po dodaniu schematu generowania obiektów wartość pola zmienia się automatycznie na Tak.Równocześnie wprowadzono komunikat ostrzegający o możliwym błędzie przy próbie dodania schematu generatora o odmiennym od zadania typie tabeli.

Poprawione funkcje

Harmonogram zadań Poprawiono działanie Harmonogramu Zadań przy ustawieniu w trybie tygodniowym i dodaniu kilku następujących po sobie godzin wywołań. Wcześniej zadanie wykonywane było we wskazanym dniu o pierwszej z wyznaczonych godzin, a Harmonogram Zadań ustawiał wywołanie na kolejny tydzień. Po zmianach wykonywane są zadania o każdej ze wskazanych godzin i dopiero później następuje zmiana dnia wywołania.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Czas pracy i nieobecności W ramach Pulpitu kierownika udostępniono funkcjonalność „Magazynu nadgodzin”. Szczegółowe informacje tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Poprawiono błąd w wersji HTML, który powodował pojawienie się okna z ostrzeżeniem o aktywnym procesie w momencie wyświetlenia i zapisania zmian na formularzu dokumentu powiązanego z krokiem procesu, mimo iż w definicji zadania ustawiono pole Reakcja na brak obsługi na „Nie wymagaj”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2005.2.3 z dnia 23.07.2020

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.3 z dnia 23.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • e-Deklaracje PIT. Wysyłka e-Deklaracji PIT w enova365 została dostosowana do nowych schematów plików XML opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów. Nowe schematy do e-Deklaracji obowiązują od lipca 2020 i dotyczą e-Deklaracji:PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R oraz zbiorczych e-Deklaracji: PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-8C.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace
 2. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 137 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 123 dni;

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

  • Deklaracja VAT-UE. W dniu 30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U 2020 poz 1138) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE(5) oraz korekty informacji podsumowującej VAT-UEK(5). Nowe wzory informacji zawierają nową sekcję F prezentującą informacje o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK i stosuje się je począwszy od rozliczenia za miesiąc czerwiec 2020 r.
   W związku z wprowadzonymi nowymi wzorami w systemie enova365 rozbudowano mechanizmy przygotowywania i wysyłki w postaci e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE i jej korekty. Nowe informacje o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK wprowadza się na formularzu deklaracji za pomocą załącznika VAT-UE/S.
   Do nowej wersji informacji podsumowującej VAT-UE oraz jej korekty dodano wydruki pomocnicze: Informacja VAT-UE (5) oraz Korekta informacji VAT-UE (5), które w sposób czytelny dla użytkownika prezentują informacje przygotowane do wysyłki w postaci e-deklaracji.
  • Zawiadomienie ZAW-NR. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r.
   w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu
   w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 1188) zaktualizowano w programie formularz i wydruk dokumentu ZAW-NR do wersji 2.
  • Złe długi w PIT i CIT. Na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086, popularnie Tarcza 4.0) umożliwiono w ramach funkcjonalności tzw. złych długów w podatkach dochodowych naliczanie propozycji korekt należności przeterminowanych o 30 dni. Na formularzu czynności Złe długi – generuj korekty dostępnej w dokumencie Polecenie księgowania dodano parametr Po upływie z wartościami do wyboru 90 dni lub 30 dni. Zmodyfikowane przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

   • Odsetki. Zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Deklaracje ZUS. Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
    • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
     Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Wydruki

   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

   • JPK. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

   • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji.
   • Wydruki. Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruków REPX przy użyciu mechanizmu ReportResult. W wyniku błędu w jednej z konstrukcji serwisu wydruków tworzone były wyjściowe strumienie danych zerowej długości.
   • Bezpieczeństwo. W konfiguracji systemu, na zakładce Systemowe / Zabezpieczenie konta, poprawiona została możliwość ustalania polityki haseł do Pulpitu pracownika i Pulpitu kontrahenta w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Autentykacja AD operatorów. We wcześniejszej wersji zaznaczenie tego parametru powodowało zablokowanie możliwości ustalenia polityki haseł (złożoność hasła operatora i czas poprawności hasła).Uwaga: w przypadku zaznaczenia parametru Autentykacja AD operatorów lub Autentykacja AD pracowników, zdefiniowana w enova365 polityka haseł odnosi się wyłącznie do tych grup użytkowników, którzy nie korzystają z autentykacji AD.
   • Dodatki. Udoskonalono mechanizm wczytywania dodatków z katalogów Assemblies. W celu ograniczenia ilości wczytywanych dodatków podczas uruchomienia systemu enova365, wczytywane są tylko pliki w postaci .dll konieczne dla pracy systemu, z weryfikacją poprawności wersji i lokalizacji. Dodatkowe biblioteki wykorzystywane w dodatkach(np. office interop) nie są wczytywane przez system podczas uruchamiania. Dodatki korzystające z zewnętrznych funkcjonalności muszą samodzielnie zadbać o zapewnienie zależności.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję 'Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą 'Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: 'Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą 'Wysyłaj emailem’ użycie funkcji 'Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji 'Wyślij’.
   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisania pliku graficznego w tworzonym szablonie wiadomości email. Od tej pory po wstawieniu w treść szablonu wiadomości obrazka i zapisaniu go, grafika zostanie dodana prawidłowo, niezależnie od miejsca jej dodania w szablonie.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

   • Zamówienia i oferty. Przywrócono możliwość edytowania priorytetu i dat rezerwacji na formularzu zamówienia algorytmicznego. W wersji 2004 po zmianach w działaniu opcjonalnych sekcji na formularzach dokumentów edycja tych danych była dostępna tylko na pozycjach dokumentu.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020.

    Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:
    • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł;
    • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
     • I rok nauki – 266,57 zł
     • II rok nauki – 319,89 zł
     • III rok nauki – 373,20 zł
     • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 213,26 zł.

    Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

   • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie  miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.
   • Zajęcia komornicze. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano nową sekcję Ogólne, w której jest dostępny nowy parametr Liczba osób uprawniających do zwiększenia kwoty wolnej. Po uzupełnieniu liczby osób kwota wolna zostaje zwiększona o 25% na każdą osobę. Algorytm naliczania wyższej kwoty wolnej uzależnionej od ilości osób uprawniających do jej zwiększenia działa od daty 16 maja 2020. Wartość uzupełniana w polu  Liczba osób uprawniających do podwyższenia kwoty wolnej można zmienić od danej daty poprzez wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu
    wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia
    postojowego. Standardowo stawka za jedną godzinę wynagrodzenia postojowego jest
    wyrównywana do płacy minimalnej. W związku z rozbieżnymi interpretacjami dotyczącymi
    wynagrodzenia za przestój i wyrównania do stawki wynagrodzenia minimalnego
    umożliwiono ustawienie, aby stawka za godzinę wynagrodzenia postojowego nie
    była wyrównywana, tylko wynagrodzenie pracownika w obrębie miesiąca podlegało
    uzupełnieniu. W konfiguracji dodano parametr o nazwie  „Czas przestoju
    uwzględnij w wyrównaniu do minimalnej płacy”(Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Wynagrodzenie postojowe). Parametr
    domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że stawka za 1 godzinę przestoju
    jest przyrównywana do płacy minimalnej. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”
    oraz dodatkowo na definicji  elementu
    wynagrodzenia za przestój na zakładce Ogólne
    zostanie ustawiony na „TAK” parametr Przyrównuj
    do najniższego wynagrodzenia
    , to do płacy minimalnej nie będzie wyrównywana
    stawka za godzinę przestoju, tylko całe wynagrodzenie w obrębie miesiąca. Szczegółowe
    informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu renty w enova365 wprowadzono zmiany:
    • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe, dodano parametry:
     • Data złożenia wniosku
     • Przedłużony okres renty
    • Przedłużony okres renty jest wyliczany automatycznie, jeżeli  są spełnione poniższe warunki:
     • koniec okresu przyznania renty upływa w okresie epidemii bądź 30 dni po jego zakończeniu. Okres epidemii jest pobierany do wyliczeń z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 z parametru: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w którym został zapisany okres 14.03.2020…30.06.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu;
     •  w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Prawo do emerytury/renty zostanie uzupełniona data złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek został złożony w okresie przyznanej wcześniej renty;
     • jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione okres renty zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego terminu ważności, nowy okres zostanie automatycznie wyliczony w polu Przedłużony okres renty.

    UWAGA: Do przedłużenia okresu renty, konieczne jest uzupełnienie parametru Data złożenia wniosku w sekcji Prawo do emerytury/renty.
    Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • PFRON.

    Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli na deklaracji WND w parametrze Procent składek ZUS uwzględnianych w obliczeniu kosztów płacy jest inny niż 100%, to do kosztów płacy zostanie wliczone wynagrodzenie netto pracownika powiększone o zaliczkę podatku oraz o kwotę składek, która jest wyliczana jako wpisany procent na WND z wszystkich składek ZUS zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Do tej pory w takiej sytuacji było uwzględniane wynagrodzenie brutto oraz dodawane były składki ZUS pracodawcy w takim procencie jaki został uzupełniony na WND.  Dodatkowo w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje parametr Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy przeniesiono z zakładki Deklaracje – rozliczeniowe na zakładkę PFRON – historyczne. Na podstawie aktualnych wytycznych PFRON składkę na fundusz solidarnościowy zawsze będzie uwzględniana w wyliczeniu kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, bez względu na ustawienie historycznego parametru Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. W programie wprowadzono zmiany:
    1. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy w sekcji urlop wypoczynkowy dodano parametr o nazwie „W podstawie urlopu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    2. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji ekwiwalent za urlop dodano parametr o nazwie „W podstawie ekwiwalentu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    3. Na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Edytor dodano metodę GetPrzeliczajElementyWWalucie. Metodę można wykorzystać przy wyliczaniu podstawy urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

   • Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK dodano parametr „Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę„. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, to na deklaracji PPK za dany miesiąc składki PPK pracownika zostaną pomniejszone o ewentualne korekty składek naliczone w kolejnym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do dnia sporządzania dokumentu Rozliczenie PPK. Przykład. Pracownik 30 kwietnia otrzymał wypłatę za kwiecień  na kwotę 6000 zł, od którego została naliczona składka 210 zł. Po wypłacie nastąpiła korekta wypłaty kwietniowej z tytułu rozliczenia nieobecności ZUS, w dniu 1 maja została naliczona wypłata z korektą podstawy składki PPK na – 4000 zł. Jeżeli parametr Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę” przyjmie ustawienie „TAK”, to na deklaracji PPK za miesiąc kwiecień naliczanej w dniu 5 maja zostanie uwzględniona korekta składki, na deklaracji zostanie wykazana składka 70 zł od podstawy 2000 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

Poprawione funkcje

   • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie chorobowe w okresie od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020. Od dnia 21 maja 2020 pracownik miał wprowadzoną nieobecność Urlop macierzyński. Od dnia 15 maja pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/1 na 1/2. Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 maja 2020… będzie ustalona na nowo, ponieważ zmienił się rodzaj zasiłku.
   • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. W przypadku ustalania podstawy chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, lub w miesiącu zmiany wymiaru etatu i wystąpienia Nieobecności nieusprawiedliwionej system uzupełniał podstawę chorobowego za „Nieobecność nieusprawiedliwioną”. Obecnie podstawa ta jest pobierana z danych kadrowych po pomniejszeniu za Nieobecności nieusprawiedliwione.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie kosztów 50% dla pracownika do ukończenia 26. roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku w przypadku, gdy wspólny limit dla przychodów zwolnionych z podatku oraz autorskich kosztów uzyskania przychodów został przekroczony. Gdy w miesiącu przekroczenia  limitu naliczane było wynagrodzenie chorobowe wówczas niesłusznie odliczane były koszty 50% na wypłacie.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie korekty składek ZUS, związanej z przekroczeniem 30-krotności składek dla pracownika korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu wprowadzonych kwotowo . Jeśli korekta była naliczana w tym samym miesiącu, co naliczona wypłata pojawiał się błąd:Nastąpiła próba podzielenia przez zero.”
   • PFRON. Poprawiono wyświetlanie pola Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w przypadku odnotowania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poprzez aktualizację kartoteki pracownika. Po wykonaniu aktualizacji i uzupełnieniu nowego orzeczenia okres w polu Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w pewnych przypadkach przeliczał się jako pusty, co mogło spowodować pomniejszenie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na deklaracji WND za okres od zakończenia poprzedniego orzeczenia do daty dostarczenia kolejnego. Przykład. Pracownik miał orzeczenie PFRON stopień znaczny 01.01.2020…31.03.2020. Na podstawie ustawy COVID-19 okres był przedłużony do lipca 2020. Jeżeli wprowadzono aktualizację kartoteki pracownika na dzień 28 kwietnia 2020, gdzie okres stopnia jest wydłużony i data dostarczenia orzeczenia została uzupełniona jako 10.04.2020, to dofinansowanie na WND naliczało się w kwietniu tylko za okres od dnia dostarczenia orzeczenia czyli 10…30.04.2020, zamiast za cały miesiąc kwiecień 2020.
   • PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji Rozliczenie składek PPK po wprowadzeniu rezygnacji pracownika z pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli w danym miesiącu była rozliczona wypłata pracownika ze składkami PPK oraz naliczona za ten miesiąc deklaracja Rozliczenie składek PPK z uwzględnieniem tej składki, a następnie została wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i wprowadzona rezygnacja z PPK z datą późniejszą niż rozliczona wcześniej deklaracja, to przy naliczeniu kolejnej deklaracji Rozliczenie składek PPK za ten sam miesiąc, niepotrzebnie generowała się korekta składki PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK.
   • PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty od składki pracodawcy PPK na korekcie wypłaty dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz posiadającego umowę zlecenie. W przypadku, gdy zaliczka podatku od składki pracodawcy z PPK rozliczana była na podstawie deklaracji oraz dokonano korekty wypłaty, związanej z rozliczaniem nieobecności ZUS , na wypłacie zawierającej elementy przychodu z PPK , składki PPK z etatu pomniejszały element przychodu z PPK dotyczący umowy zlecenia zamiast element przychodu z PPK dotyczący etatu.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia wynagrodzenia. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” oraz ustawienia na definicji elementu w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” na „Proporcjonalnie zero” w sytuacji, gdy pracownik przebywał na nieobecności tylko w dni robocze element został pomniejszony do wartości 0. W tym wypadku wartość elementu nie powinna być pomniejszana za czas przypadający na „Pomniejszenie proporcjonalne zero”.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczenie korekty wypłaty w przypadku usunięcia na czasie pracy odchyłek na minus. W sytuacji, gdy na kalendarzu naniesiono informację o odchyłkach na minus naliczono pierwszą wypłatę, a następnie usunięto odchyłki na minus i naliczono wypłatę korekty, to wartość elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” nie była właściwie wyliczona.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie korekty nieobecności. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” i sytuacji gdy w miesiącu występowały nieobecności ZUS tylko w dni robocze element „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” został pomniejszony do wartości 0 zł co było właściwym działaniem. Następnie, gdy jedna z tych nieobecności ZUS została skorygowana na „Storno” system nie wyliczał prawidłowo elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” na wypłacie korygującej.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie kwoty dochodu deklarowanego, w przypadku wystąpienia nieobecności na wszystkie dni robocze w miesiącu. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności) był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to dochód deklarowany był pomniejszany do kwoty zero, a nie powinien. Pomniejszenie całkowite nie będzie dotyczyło dochodu deklarowanego.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Do definicji elementu dodano metodę o nazwie „UwzględnijWCzasieNieprzepracowanym” do pomniejszeń pisanych „Algorytmem”. Jeśli metoda przyjmie wartość false pozwoli to na policzenie pomniejszenia przed sprawdzeniem warunków brzegowych.

Wydruki

   • Wydruki Kadrowe. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodano wydruk „Wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.
   • Świadectwo Pracy. Do raportu „Świadectwo pracy” dostępnego z poziomu list kadrowych oraz
    kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty” a także jako wydruk dokumentu
    dodatkowego wprowadzono następujące zmiany:

    • dodano w wersji angielskiej tłumaczenie treści Pouczenia,
    • dodano informację, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika czy
     pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem na podstawie Art.
     30.§1.pkt2.KP. Informacja ta pojawia się na raporcie w punkcie 4.a) na
     podstawie uzupełnionego w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Rozwiązanie
     umowy
     ” pola „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie
     stosunku pracy:”,
    • przeniesiono informacje dotyczące numeru REGON i PKD do nagłówka raportu,
    • dodano parametr „Ekw. i Url. z limitu” z opcjami do
     wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcję NIE co oznacza, że zarówno
     ekwiwalent jak i urlop liczone są tak jak dotychczas z wypłaty. Jeżeli opcja
     zaznaczona jest na TAK, to wówczas ekwiwalent i urlop liczony z limitu urlopu
     wypoczynkowego. Informacje dotyczące limitu umieszczane są w punkcie 6.1
     świadectwa.
     Przykład:
     Pracownik zatrudniony do 30.06.2020 roku – limit za ten okres to 13 dni. Pracownik
     wykorzystał 10 dni, zostały do rozliczenia 3 dni.
     Parametr „Ekw. i Url. z limitu”:
     TAK i „Pkt 6.1. Ekwiwalent”: NIE
     Na świadectwie pracy znajduje się zapis:
     6.1 wykorzystał urlop wypoczynkowy w
     wymiarze 13 dni (104:00 godz.),
    • poprawiono działanie parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. W przypadku kiedy
     nastąpiło przejęcie pracownika na mocy art. 23′ KP i przy wywoływaniu wydruku parametr
     „Osobne okresy (pkt 1)” został zaznaczony na „Tak” błędnie
     wykazywany był pełny okres zatrudnienia,
    • poprawiono wykazywanie urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.4. W przypadku
     kiedy urlop rodzicielski występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
     (bez dnia przerwy) w drugiej części punktu wykazują się „…”,
     ponieważ urlop rodzicielski jest już w całości rozliczony, więc nie należy się
     u innego pracodawcy. Wcześniej jeśli urlop rodzicielski występował bezpośrednio
     po urlopie macierzyńskim, ale był wprowadzony jako kilka nieobecności błędnie w
     drugiej części punktu 6.4 „w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy
     w” pojawiała się informacja o częściach urlopu oraz tygodniach),
    • zmodyfikowano nagłówek raportu „Informacja o okresie przechowywania
     dokumentacji pracowniczej” jako załącznika do świadectwa pracy. Obecnie
     jest on identyczny jak dla osobnego raportu „Informacja o przechowywaniu
     dokumentacji pracowniczej”. Wydruk można wywołać podczas uruchamiania
     raportu świadectwo pracy zaznaczając parametr „Inf. dot. akt
     osobowych” na Tak.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

   • Odsetki. Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.
    Funkcjonalność weryfikacji odsetek maksymalnych jest aktywna w bazach, w których parametr „Pilnuj odsetek maksymalnych” zaznaczony jest na Tak (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki).
   • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:
    • Odsetki ustawowe 3,6%
    • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
    • Odsetki maksymalne 11,2%
   • Odsetki. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
    • W konfiguracji programu Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji naliczanie odsetek dodano pole historyczne Odsetki podatkowe naliczaj powyżej kwoty na potrzeby wskazania od jakiej kwoty naliczane są odsetki podatkowe oraz ustawiono aktualną kwotę minimalną: 8,70 (obliczoną wg wskazań  Art. 54. § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej).
    • W konfiguracji w Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji Ustawienia domyślne dla podmiotu w polu Określenie stopy odsetkowej dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Na kartotece Kontrahenta\Warunki płatności w sekcji Odsetki karne w polu Stopa dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Czynność naliczania not odsetkowych (dostępna np. na liście Rozrachunki wg dokumentów) została poszerzona o możliwość wybrania naliczania odsetek wg stopy odsetek podatkowych.
    • W ramach mechanizmu generowania not odsetkowych algorytm obliczania odsetek podatkowych działa z uwzględnianiem kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji oraz z zastosowaniem zaokrąglania całkowitej kwoty odsetek do pełnych złotych zgodnie z Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Wartość zaokrągleń do pełnych złotych jest uwzględniana w ostatniej pozycji noty odsetkowej w ramach pozycji powiązanych z jedną należnością. Informacja o kwotach przed zaokrągleniem prezentowane są w opisach pozycji noty odsetkowej. Jeżeli suma odsetek z poszczególnych pozycji powiązanych z jedną należnością nie przekracza kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji, pozycje noty odsetkowej prezentują wartości zero, a informacje o kwotach odsetek poniżej limitu prezentowane są w opisach pozycji.
   • Przelewy. Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Poprawione funkcje

   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas naliczania cesji, który objawiał się komunikatem: „Nie można rozliczać bezpośrednio dokumentów związanych z różnymi podmiotami”. Błąd występował w sytuacji, gdy Kontrahent wskazany na płatności miał na kartotece (zakładka Warunki płatności) ustawioną definicję płatności ze sposobem zapłaty posiadającym wskazanie na innego płatnika. Obecnie błąd nie występuje.
   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono działanie mechanizmów kompensat dla płatności zakwalifikowanych do rozliczeń wg mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Na płatnościach rozliczających, tworzonych w ramach dokumentu kompensaty, dodano pole Kwota VAT/MPP. Wartość w tym polu obliczana jest automatycznie jako proporcja kwoty VAT z płatności podlegającej kompensacie przypadająca na kompensowaną kwotę. Możliwość wprowadzenie kwoty VAT na płatnościach w ramach kompensaty ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań MPP częściowo rozliczonych kompensatą, do których w pozostałej części będą generowane przelewy. Po zmianach na przygotowywanym przelewie MPP do takiego zobowiązania Kwota VAT/MPP będzie pomniejszona o kwoty VAT wynikające z rozliczonych wcześniej zapłat i kompensat. Zmiana dotyczy nowo utworzonych kompensat. Na wcześniejszych kompensatach Kwota VAT/MPP będzie wynosić: 0,00 PLN. Na płatnościach utworzonych w ramach dokumentu kompensaty Kwoty VAT/MPP można edytować za pomocą czynności Zmień VAT(MPP) na płatności.
   • Przelewy. Przywrócono możliwość edytowania pola Kwota na przelewie w wariancie: Przelew MPP utworzonym do zobowiązania lub wpłaty.
   • Przelewy. Poprawiono błąd występujący podczas przygotowywania przelewów dla płatności częściowo rozliczonych, w których rozliczenie odbywało się w różnych walutach.
   • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowania przelewu okresowego (MPP), jeżeli w okresie, za który generowany był przelew wystąpiła faktura korygująca zakup z wartością ujemną. Aktualnie w takim przypadku przelew okresowy MPP może być wykonany po rozliczeniu faktury z korektą.
   • Rozliczanie dokumentów. Zmieniono na formularzu rozliczania umiejscowienie pola z informacją o Kwocie VAT/MPP z rozliczanej Płatności/Zapłaty. Aktualnie Kwota VAT/MPP jest prezentowana na samym dole formularza razem z polami Kwota i Do rozliczenia.
   • Płatność. Dla podmiotu KAS zmieniono domyślny sposób zapłaty z Przelew MPP na Przelew. Dodatkowo wprowadzono zmiany w algorytmie ustalania sposobu zapłaty na płatnościach, aby w pierwszej kolejności sprawdzana była dostępność standardowych sposobów zapłaty (Przelew lub Gotówka). W przypadku ich zablokowania analizowane są inne sposoby zapłaty – w kolejności alfabetycznej. Przed zmianą, w przypadku posiadania własnych sposobów zapłaty o typie przelew występował problem polegający na ustawianiu na płatnościach dla podmiotu KAS sposobu zapłaty w kolejności alfabetycznej. Aktualnie w takim przypadku ustawiany jest Przelew, jeżeli nie jest zablokowany.

Dodatki

   • Webservice. Udostępniono webservice Alior Bank.
   • Webservice. Poprawiono dla webservices błąd pobierania wyciągów bankowych skutkujący komunikatem: Wybrano niewłaściwy format wyciągu.
   • Webservice. Poprawiono błąd czynności Importuj zaznaczone operacji – jej użycie w określonym scenariuszu powodowało powstanie duplikatów operacji bankowych. Po zmianie błąd nie występuje.
   • Webservice. Webservice ING – dla eksportu online przelewów wprowadzono pomijanie niedozwolonych znaków w nazwie kontrahenta.
   • Webservice. Dla webservice Millenium poprawiono błąd polegający na niepoprawnym importowaniu ze znakiem minus operacji typu rozchód.
   • Webservice. Poprawiono błąd funkcji 'Pokaż operacje’, przed poprawą, w przypadku importu kilku wyciągów, funkcja pokazywała operacje bankowe tylko z pierwszego z pobranych wyciągów – aktualnie pokazuje operacje z wszystkich wyciągów zaznaczonych na liście. Ponadto przed poprawką, w przypadku otworzenia drugiego lub kolejnego wyciągu spośród pobranych w kolumnie Import była dla wszystkich operacji ustawiona opcja 'Pomiń’ – po poprawce ten problem nie występuje.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

   • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
   • JPK. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych.
    Na zakładce Ogólne prezentowana jest aktualnie:

    • liczba wierszy sprzedaży/zakupu
    • podsumowanie wartościowe z wierszy sprzedaży i zakupu
    • podsumowanie wartościowe podatku należnego i naliczonego z deklaracji
    • różnica między danymi z ewidencji i deklaracji – jeśli występuje.

    Żeby wysłać plik JPK w przypadku wystąpienia różnić między danymi, należy doprowadzić do ich usunięcia i ponownie wygenerować plik JPK.
    Komplet informacji prezentowany jest dla miesięcznego wariantu JPK czyli dla definicji JPK_V7M, dla wariantu kwartalnego czyli dla JPK_V7K. Dla dotychczasowego JPK_VAT prezentowana jest tylko informacja dotycząca ewidencji.
    Zmieniono ponadto sposób pobierania danych do pola Utworzony na formularzu JPK, tak, aby był spójny z danymi w pliku xml JPK w polu DataWytworzeniaJPK.
    Dotychczas do pola Utworzony pobierana była Bieżąca data z programu oraz aktualna godzina. Po zmianie pobierane są data i czas systemowy tak samo jak do pola DataWytworzeniaJPK .Jednocześnie zrezygnowano w polu Opis na formularzu JPK z podawania informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia generowania pliku JPK.

   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres danych przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości, wywoływaną z poziomu dokumentów handlowych o oznaczenie MPP, rodzaj sprzedaży i zakupu, a także uszczegółowiono pole <EKSPORT> odnoszące się do rodzaju podmiotu w części dotyczącej kontrahenta oraz rejestru sprzedaży i zakupu. Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
   • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

Poprawione funkcje

   • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę .
   • JPK. Poprawiono błąd występujący podczas generowania plików JPK kiedy na liście, w filtrze Rodzaj wskazany był JPK_VAT a generowano plik innego rodzaju.
   • Jednostki Budżetowe. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Generuj płatności. Błąd „Suma kwot VAT/MPP na płatnościach dokumentu jest mniejsza niż kwota VAT wymagana przez dokument” pojawiał się w sytuacji, gdy następowała próba wygenerowania płatności MPP na podstawie elementów opisu analitycznego dla dokumentu, na którego definicji wyłączono automatyczne generowanie płatności (zakładka Rozszerzenie definicji VAT). Błąd spowodowany uruchomieniem weryfikatora w nieprawidłowym momencie obecnie nie występuje.

Wydruki

   • Rejestr VAT. Dostosowano wydruk Zestawienie zbiorcze VAT naliczony do odrębnego prezentowania elementów VAT dotyczących transakcji w procedurze VAT marża. Zmiana ma na celu ułatwienie porównywania rejestrów VAT z plikiem JPK_V7M lub JPK_V7K, w których są wyodrębnione transakcje rozliczane na zasadzie VAT marża.
   • e-Sprawozdania. Na wydrukach sprawozdań finansowych poprawiono prezentację daty w sekcji „Czas trwania działalności jednostki”. Przed zmianą prezentowane były daty i czas, po zmianie prezentowane są tylko daty zakresu prowadzenia działalności.

Ulotka-opis zmian: do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace
 2. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 137 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 123 dni;

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

  • Deklaracja VAT-UE. W dniu 30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U 2020 poz 1138) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE(5) oraz korekty informacji podsumowującej VAT-UEK(5). Nowe wzory informacji zawierają nową sekcję F prezentującą informacje o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK i stosuje się je począwszy od rozliczenia za miesiąc czerwiec 2020 r.
   W związku z wprowadzonymi nowymi wzorami w systemie enova365 rozbudowano mechanizmy przygotowywania i wysyłki w postaci e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE i jej korekty. Nowe informacje o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK wprowadza się na formularzu deklaracji za pomocą załącznika VAT-UE/S.
   Do nowej wersji informacji podsumowującej VAT-UE oraz jej korekty dodano wydruki pomocnicze: Informacja VAT-UE (5) oraz Korekta informacji VAT-UE (5), które w sposób czytelny dla użytkownika prezentują informacje przygotowane do wysyłki w postaci e-deklaracji.
  • Zawiadomienie ZAW-NR. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r.
   w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu
   w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 1188) zaktualizowano w programie formularz i wydruk dokumentu ZAW-NR do wersji 2.
  • Złe długi w PIT i CIT. Na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086, popularnie Tarcza 4.0) umożliwiono w ramach funkcjonalności tzw. złych długów w podatkach dochodowych naliczanie propozycji korekt należności przeterminowanych o 30 dni. Na formularzu czynności Złe długi – generuj korekty dostępnej w dokumencie Polecenie księgowania dodano parametr Po upływie z wartościami do wyboru 90 dni lub 30 dni. Zmodyfikowane przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

   • Odsetki. Zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Deklaracje ZUS. Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
    • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
     Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Wydruki

   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

   • JPK. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

   • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji.
   • Wydruki. Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruków REPX przy użyciu mechanizmu ReportResult. W wyniku błędu w jednej z konstrukcji serwisu wydruków tworzone były wyjściowe strumienie danych zerowej długości.
   • Bezpieczeństwo. W konfiguracji systemu, na zakładce Systemowe / Zabezpieczenie konta, poprawiona została możliwość ustalania polityki haseł do Pulpitu pracownika i Pulpitu kontrahenta w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Autentykacja AD operatorów. We wcześniejszej wersji zaznaczenie tego parametru powodowało zablokowanie możliwości ustalenia polityki haseł (złożoność hasła operatora i czas poprawności hasła).Uwaga: w przypadku zaznaczenia parametru Autentykacja AD operatorów lub Autentykacja AD pracowników, zdefiniowana w enova365 polityka haseł odnosi się wyłącznie do tych grup użytkowników, którzy nie korzystają z autentykacji AD.
   • Dodatki. Udoskonalono mechanizm wczytywania dodatków z katalogów Assemblies. W celu ograniczenia ilości wczytywanych dodatków podczas uruchomienia systemu enova365, wczytywane są tylko pliki w postaci .dll konieczne dla pracy systemu, z weryfikacją poprawności wersji i lokalizacji. Dodatkowe biblioteki wykorzystywane w dodatkach(np. office interop) nie są wczytywane przez system podczas uruchamiania. Dodatki korzystające z zewnętrznych funkcjonalności muszą samodzielnie zadbać o zapewnienie zależności.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję 'Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą 'Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: 'Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą 'Wysyłaj emailem’ użycie funkcji 'Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji 'Wyślij’.
   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisania pliku graficznego w tworzonym szablonie wiadomości email. Od tej pory po wstawieniu w treść szablonu wiadomości obrazka i zapisaniu go, grafika zostanie dodana prawidłowo, niezależnie od miejsca jej dodania w szablonie.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

   • Zamówienia i oferty. Przywrócono możliwość edytowania priorytetu i dat rezerwacji na formularzu zamówienia algorytmicznego. W wersji 2004 po zmianach w działaniu opcjonalnych sekcji na formularzach dokumentów edycja tych danych była dostępna tylko na pozycjach dokumentu.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020.

    Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:
    • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł;
    • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
     • I rok nauki – 266,57 zł
     • II rok nauki – 319,89 zł
     • III rok nauki – 373,20 zł
     • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 213,26 zł.

    Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

   • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie  miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.
   • Zajęcia komornicze. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano nową sekcję Ogólne, w której jest dostępny nowy parametr Liczba osób uprawniających do zwiększenia kwoty wolnej. Po uzupełnieniu liczby osób kwota wolna zostaje zwiększona o 25% na każdą osobę. Algorytm naliczania wyższej kwoty wolnej uzależnionej od ilości osób uprawniających do jej zwiększenia działa od daty 16 maja 2020. Wartość uzupełniana w polu  Liczba osób uprawniających do podwyższenia kwoty wolnej można zmienić od danej daty poprzez wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu
    wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia
    postojowego. Standardowo stawka za jedną godzinę wynagrodzenia postojowego jest
    wyrównywana do płacy minimalnej. W związku z rozbieżnymi interpretacjami dotyczącymi
    wynagrodzenia za przestój i wyrównania do stawki wynagrodzenia minimalnego
    umożliwiono ustawienie, aby stawka za godzinę wynagrodzenia postojowego nie
    była wyrównywana, tylko wynagrodzenie pracownika w obrębie miesiąca podlegało
    uzupełnieniu. W konfiguracji dodano parametr o nazwie  „Czas przestoju
    uwzględnij w wyrównaniu do minimalnej płacy”(Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Wynagrodzenie postojowe). Parametr
    domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że stawka za 1 godzinę przestoju
    jest przyrównywana do płacy minimalnej. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”
    oraz dodatkowo na definicji  elementu
    wynagrodzenia za przestój na zakładce Ogólne
    zostanie ustawiony na „TAK” parametr Przyrównuj
    do najniższego wynagrodzenia
    , to do płacy minimalnej nie będzie wyrównywana
    stawka za godzinę przestoju, tylko całe wynagrodzenie w obrębie miesiąca. Szczegółowe
    informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu renty w enova365 wprowadzono zmiany:
    • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe, dodano parametry:
     • Data złożenia wniosku
     • Przedłużony okres renty
    • Przedłużony okres renty jest wyliczany automatycznie, jeżeli  są spełnione poniższe warunki:
     • koniec okresu przyznania renty upływa w okresie epidemii bądź 30 dni po jego zakończeniu. Okres epidemii jest pobierany do wyliczeń z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 z parametru: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w którym został zapisany okres 14.03.2020…30.06.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu;
     •  w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Prawo do emerytury/renty zostanie uzupełniona data złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek został złożony w okresie przyznanej wcześniej renty;
     • jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione okres renty zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego terminu ważności, nowy okres zostanie automatycznie wyliczony w polu Przedłużony okres renty.

    UWAGA: Do przedłużenia okresu renty, konieczne jest uzupełnienie parametru Data złożenia wniosku w sekcji Prawo do emerytury/renty.
    Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • PFRON.

    Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli na deklaracji WND w parametrze Procent składek ZUS uwzględnianych w obliczeniu kosztów płacy jest inny niż 100%, to do kosztów płacy zostanie wliczone wynagrodzenie netto pracownika powiększone o zaliczkę podatku oraz o kwotę składek, która jest wyliczana jako wpisany procent na WND z wszystkich składek ZUS zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Do tej pory w takiej sytuacji było uwzględniane wynagrodzenie brutto oraz dodawane były składki ZUS pracodawcy w takim procencie jaki został uzupełniony na WND.  Dodatkowo w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje parametr Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy przeniesiono z zakładki Deklaracje – rozliczeniowe na zakładkę PFRON – historyczne. Na podstawie aktualnych wytycznych PFRON składkę na fundusz solidarnościowy zawsze będzie uwzględniana w wyliczeniu kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, bez względu na ustawienie historycznego parametru Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. W programie wprowadzono zmiany:
    1. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy w sekcji urlop wypoczynkowy dodano parametr o nazwie „W podstawie urlopu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    2. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji ekwiwalent za urlop dodano parametr o nazwie „W podstawie ekwiwalentu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    3. Na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Edytor dodano metodę GetPrzeliczajElementyWWalucie. Metodę można wykorzystać przy wyliczaniu podstawy urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

   • Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK dodano parametr „Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę„. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, to na deklaracji PPK za dany miesiąc składki PPK pracownika zostaną pomniejszone o ewentualne korekty składek naliczone w kolejnym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do dnia sporządzania dokumentu Rozliczenie PPK. Przykład. Pracownik 30 kwietnia otrzymał wypłatę za kwiecień  na kwotę 6000 zł, od którego została naliczona składka 210 zł. Po wypłacie nastąpiła korekta wypłaty kwietniowej z tytułu rozliczenia nieobecności ZUS, w dniu 1 maja została naliczona wypłata z korektą podstawy składki PPK na – 4000 zł. Jeżeli parametr Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę” przyjmie ustawienie „TAK”, to na deklaracji PPK za miesiąc kwiecień naliczanej w dniu 5 maja zostanie uwzględniona korekta składki, na deklaracji zostanie wykazana składka 70 zł od podstawy 2000 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

Poprawione funkcje

   • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie chorobowe w okresie od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020. Od dnia 21 maja 2020 pracownik miał wprowadzoną nieobecność Urlop macierzyński. Od dnia 15 maja pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/1 na 1/2. Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 maja 2020… będzie ustalona na nowo, ponieważ zmienił się rodzaj zasiłku.
   • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. W przypadku ustalania podstawy chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, lub w miesiącu zmiany wymiaru etatu i wystąpienia Nieobecności nieusprawiedliwionej system uzupełniał podstawę chorobowego za „Nieobecność nieusprawiedliwioną”. Obecnie podstawa ta jest pobierana z danych kadrowych po pomniejszeniu za Nieobecności nieusprawiedliwione.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie kosztów 50% dla pracownika do ukończenia 26. roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku w przypadku, gdy wspólny limit dla przychodów zwolnionych z podatku oraz autorskich kosztów uzyskania przychodów został przekroczony. Gdy w miesiącu przekroczenia  limitu naliczane było wynagrodzenie chorobowe wówczas niesłusznie odliczane były koszty 50% na wypłacie.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie korekty składek ZUS, związanej z przekroczeniem 30-krotności składek dla pracownika korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu wprowadzonych kwotowo . Jeśli korekta była naliczana w tym samym miesiącu, co naliczona wypłata pojawiał się błąd:Nastąpiła próba podzielenia przez zero.”
   • PFRON. Poprawiono wyświetlanie pola Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w przypadku odnotowania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poprzez aktualizację kartoteki pracownika. Po wykonaniu aktualizacji i uzupełnieniu nowego orzeczenia okres w polu Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w pewnych przypadkach przeliczał się jako pusty, co mogło spowodować pomniejszenie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na deklaracji WND za okres od zakończenia poprzedniego orzeczenia do daty dostarczenia kolejnego. Przykład. Pracownik miał orzeczenie PFRON stopień znaczny 01.01.2020…31.03.2020. Na podstawie ustawy COVID-19 okres był przedłużony do lipca 2020. Jeżeli wprowadzono aktualizację kartoteki pracownika na dzień 28 kwietnia 2020, gdzie okres stopnia jest wydłużony i data dostarczenia orzeczenia została uzupełniona jako 10.04.2020, to dofinansowanie na WND naliczało się w kwietniu tylko za okres od dnia dostarczenia orzeczenia czyli 10…30.04.2020, zamiast za cały miesiąc kwiecień 2020.
   • PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji Rozliczenie składek PPK po wprowadzeniu rezygnacji pracownika z pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli w danym miesiącu była rozliczona wypłata pracownika ze składkami PPK oraz naliczona za ten miesiąc deklaracja Rozliczenie składek PPK z uwzględnieniem tej składki, a następnie została wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i wprowadzona rezygnacja z PPK z datą późniejszą niż rozliczona wcześniej deklaracja, to przy naliczeniu kolejnej deklaracji Rozliczenie składek PPK za ten sam miesiąc, niepotrzebnie generowała się korekta składki PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK.
   • PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty od składki pracodawcy PPK na korekcie wypłaty dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz posiadającego umowę zlecenie. W przypadku, gdy zaliczka podatku od składki pracodawcy z PPK rozliczana była na podstawie deklaracji oraz dokonano korekty wypłaty, związanej z rozliczaniem nieobecności ZUS , na wypłacie zawierającej elementy przychodu z PPK , składki PPK z etatu pomniejszały element przychodu z PPK dotyczący umowy zlecenia zamiast element przychodu z PPK dotyczący etatu.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia wynagrodzenia. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” oraz ustawienia na definicji elementu w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” na „Proporcjonalnie zero” w sytuacji, gdy pracownik przebywał na nieobecności tylko w dni robocze element został pomniejszony do wartości 0. W tym wypadku wartość elementu nie powinna być pomniejszana za czas przypadający na „Pomniejszenie proporcjonalne zero”.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczenie korekty wypłaty w przypadku usunięcia na czasie pracy odchyłek na minus. W sytuacji, gdy na kalendarzu naniesiono informację o odchyłkach na minus naliczono pierwszą wypłatę, a następnie usunięto odchyłki na minus i naliczono wypłatę korekty, to wartość elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” nie była właściwie wyliczona.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie korekty nieobecności. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” i sytuacji gdy w miesiącu występowały nieobecności ZUS tylko w dni robocze element „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” został pomniejszony do wartości 0 zł co było właściwym działaniem. Następnie, gdy jedna z tych nieobecności ZUS została skorygowana na „Storno” system nie wyliczał prawidłowo elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” na wypłacie korygującej.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie kwoty dochodu deklarowanego, w przypadku wystąpienia nieobecności na wszystkie dni robocze w miesiącu. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności) był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to dochód deklarowany był pomniejszany do kwoty zero, a nie powinien. Pomniejszenie całkowite nie będzie dotyczyło dochodu deklarowanego.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Do definicji elementu dodano metodę o nazwie „UwzględnijWCzasieNieprzepracowanym” do pomniejszeń pisanych „Algorytmem”. Jeśli metoda przyjmie wartość false pozwoli to na policzenie pomniejszenia przed sprawdzeniem warunków brzegowych.

Wydruki

   • Wydruki Kadrowe. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodano wydruk „Wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.
   • Świadectwo Pracy. Do raportu „Świadectwo pracy” dostępnego z poziomu list kadrowych oraz
    kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty” a także jako wydruk dokumentu
    dodatkowego wprowadzono następujące zmiany:

    • dodano w wersji angielskiej tłumaczenie treści Pouczenia,
    • dodano informację, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika czy
     pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem na podstawie Art.
     30.§1.pkt2.KP. Informacja ta pojawia się na raporcie w punkcie 4.a) na
     podstawie uzupełnionego w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Rozwiązanie
     umowy
     ” pola „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie
     stosunku pracy:”,
    • przeniesiono informacje dotyczące numeru REGON i PKD do nagłówka raportu,
    • dodano parametr „Ekw. i Url. z limitu” z opcjami do
     wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcję NIE co oznacza, że zarówno
     ekwiwalent jak i urlop liczone są tak jak dotychczas z wypłaty. Jeżeli opcja
     zaznaczona jest na TAK, to wówczas ekwiwalent i urlop liczony z limitu urlopu
     wypoczynkowego. Informacje dotyczące limitu umieszczane są w punkcie 6.1
     świadectwa.
     Przykład:
     Pracownik zatrudniony do 30.06.2020 roku – limit za ten okres to 13 dni. Pracownik
     wykorzystał 10 dni, zostały do rozliczenia 3 dni.
     Parametr „Ekw. i Url. z limitu”:
     TAK i „Pkt 6.1. Ekwiwalent”: NIE
     Na świadectwie pracy znajduje się zapis:
     6.1 wykorzystał urlop wypoczynkowy w
     wymiarze 13 dni (104:00 godz.),
    • poprawiono działanie parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. W przypadku kiedy
     nastąpiło przejęcie pracownika na mocy art. 23′ KP i przy wywoływaniu wydruku parametr
     „Osobne okresy (pkt 1)” został zaznaczony na „Tak” błędnie
     wykazywany był pełny okres zatrudnienia,
    • poprawiono wykazywanie urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.4. W przypadku
     kiedy urlop rodzicielski występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
     (bez dnia przerwy) w drugiej części punktu wykazują się „…”,
     ponieważ urlop rodzicielski jest już w całości rozliczony, więc nie należy się
     u innego pracodawcy. Wcześniej jeśli urlop rodzicielski występował bezpośrednio
     po urlopie macierzyńskim, ale był wprowadzony jako kilka nieobecności błędnie w
     drugiej części punktu 6.4 „w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy
     w” pojawiała się informacja o częściach urlopu oraz tygodniach),
    • zmodyfikowano nagłówek raportu „Informacja o okresie przechowywania
     dokumentacji pracowniczej” jako załącznika do świadectwa pracy. Obecnie
     jest on identyczny jak dla osobnego raportu „Informacja o przechowywaniu
     dokumentacji pracowniczej”. Wydruk można wywołać podczas uruchamiania
     raportu świadectwo pracy zaznaczając parametr „Inf. dot. akt
     osobowych” na Tak.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

   • Odsetki. Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.
    Funkcjonalność weryfikacji odsetek maksymalnych jest aktywna w bazach, w których parametr „Pilnuj odsetek maksymalnych” zaznaczony jest na Tak (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki).
   • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:
    • Odsetki ustawowe 3,6%
    • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
    • Odsetki maksymalne 11,2%
   • Odsetki. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
    • W konfiguracji programu Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji naliczanie odsetek dodano pole historyczne Odsetki podatkowe naliczaj powyżej kwoty na potrzeby wskazania od jakiej kwoty naliczane są odsetki podatkowe oraz ustawiono aktualną kwotę minimalną: 8,70 (obliczoną wg wskazań  Art. 54. § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej).
    • W konfiguracji w Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji Ustawienia domyślne dla podmiotu w polu Określenie stopy odsetkowej dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Na kartotece Kontrahenta\Warunki płatności w sekcji Odsetki karne w polu Stopa dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Czynność naliczania not odsetkowych (dostępna np. na liście Rozrachunki wg dokumentów) została poszerzona o możliwość wybrania naliczania odsetek wg stopy odsetek podatkowych.
    • W ramach mechanizmu generowania not odsetkowych algorytm obliczania odsetek podatkowych działa z uwzględnianiem kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji oraz z zastosowaniem zaokrąglania całkowitej kwoty odsetek do pełnych złotych zgodnie z Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Wartość zaokrągleń do pełnych złotych jest uwzględniana w ostatniej pozycji noty odsetkowej w ramach pozycji powiązanych z jedną należnością. Informacja o kwotach przed zaokrągleniem prezentowane są w opisach pozycji noty odsetkowej. Jeżeli suma odsetek z poszczególnych pozycji powiązanych z jedną należnością nie przekracza kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji, pozycje noty odsetkowej prezentują wartości zero, a informacje o kwotach odsetek poniżej limitu prezentowane są w opisach pozycji.
   • Przelewy. Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Poprawione funkcje

   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas naliczania cesji, który objawiał się komunikatem: „Nie można rozliczać bezpośrednio dokumentów związanych z różnymi podmiotami”. Błąd występował w sytuacji, gdy Kontrahent wskazany na płatności miał na kartotece (zakładka Warunki płatności) ustawioną definicję płatności ze sposobem zapłaty posiadającym wskazanie na innego płatnika. Obecnie błąd nie występuje.
   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono działanie mechanizmów kompensat dla płatności zakwalifikowanych do rozliczeń wg mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Na płatnościach rozliczających, tworzonych w ramach dokumentu kompensaty, dodano pole Kwota VAT/MPP. Wartość w tym polu obliczana jest automatycznie jako proporcja kwoty VAT z płatności podlegającej kompensacie przypadająca na kompensowaną kwotę. Możliwość wprowadzenie kwoty VAT na płatnościach w ramach kompensaty ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań MPP częściowo rozliczonych kompensatą, do których w pozostałej części będą generowane przelewy. Po zmianach na przygotowywanym przelewie MPP do takiego zobowiązania Kwota VAT/MPP będzie pomniejszona o kwoty VAT wynikające z rozliczonych wcześniej zapłat i kompensat. Zmiana dotyczy nowo utworzonych kompensat. Na wcześniejszych kompensatach Kwota VAT/MPP będzie wynosić: 0,00 PLN. Na płatnościach utworzonych w ramach dokumentu kompensaty Kwoty VAT/MPP można edytować za pomocą czynności Zmień VAT(MPP) na płatności.
   • Przelewy. Przywrócono możliwość edytowania pola Kwota na przelewie w wariancie: Przelew MPP utworzonym do zobowiązania lub wpłaty.
   • Przelewy. Poprawiono błąd występujący podczas przygotowywania przelewów dla płatności częściowo rozliczonych, w których rozliczenie odbywało się w różnych walutach.
   • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowania przelewu okresowego (MPP), jeżeli w okresie, za który generowany był przelew wystąpiła faktura korygująca zakup z wartością ujemną. Aktualnie w takim przypadku przelew okresowy MPP może być wykonany po rozliczeniu faktury z korektą.
   • Rozliczanie dokumentów. Zmieniono na formularzu rozliczania umiejscowienie pola z informacją o Kwocie VAT/MPP z rozliczanej Płatności/Zapłaty. Aktualnie Kwota VAT/MPP jest prezentowana na samym dole formularza razem z polami Kwota i Do rozliczenia.
   • Płatność. Dla podmiotu KAS zmieniono domyślny sposób zapłaty z Przelew MPP na Przelew. Dodatkowo wprowadzono zmiany w algorytmie ustalania sposobu zapłaty na płatnościach, aby w pierwszej kolejności sprawdzana była dostępność standardowych sposobów zapłaty (Przelew lub Gotówka). W przypadku ich zablokowania analizowane są inne sposoby zapłaty – w kolejności alfabetycznej. Przed zmianą, w przypadku posiadania własnych sposobów zapłaty o typie przelew występował problem polegający na ustawianiu na płatnościach dla podmiotu KAS sposobu zapłaty w kolejności alfabetycznej. Aktualnie w takim przypadku ustawiany jest Przelew, jeżeli nie jest zablokowany.

Dodatki

   • Webservice. Udostępniono webservice Alior Bank.
   • Webservice. Poprawiono dla webservices błąd pobierania wyciągów bankowych skutkujący komunikatem: Wybrano niewłaściwy format wyciągu.
   • Webservice. Poprawiono błąd czynności Importuj zaznaczone operacji – jej użycie w określonym scenariuszu powodowało powstanie duplikatów operacji bankowych. Po zmianie błąd nie występuje.
   • Webservice. Webservice ING – dla eksportu online przelewów wprowadzono pomijanie niedozwolonych znaków w nazwie kontrahenta.
   • Webservice. Dla webservice Millenium poprawiono błąd polegający na niepoprawnym importowaniu ze znakiem minus operacji typu rozchód.
   • Webservice. Poprawiono błąd funkcji 'Pokaż operacje’, przed poprawą, w przypadku importu kilku wyciągów, funkcja pokazywała operacje bankowe tylko z pierwszego z pobranych wyciągów – aktualnie pokazuje operacje z wszystkich wyciągów zaznaczonych na liście. Ponadto przed poprawką, w przypadku otworzenia drugiego lub kolejnego wyciągu spośród pobranych w kolumnie Import była dla wszystkich operacji ustawiona opcja 'Pomiń’ – po poprawce ten problem nie występuje.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

   • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
   • JPK. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych.
    Na zakładce Ogólne prezentowana jest aktualnie:

    • liczba wierszy sprzedaży/zakupu
    • podsumowanie wartościowe z wierszy sprzedaży i zakupu
    • podsumowanie wartościowe podatku należnego i naliczonego z deklaracji
    • różnica między danymi z ewidencji i deklaracji – jeśli występuje.

    Żeby wysłać plik JPK w przypadku wystąpienia różnić między danymi, należy doprowadzić do ich usunięcia i ponownie wygenerować plik JPK.
    Komplet informacji prezentowany jest dla miesięcznego wariantu JPK czyli dla definicji JPK_V7M, dla wariantu kwartalnego czyli dla JPK_V7K. Dla dotychczasowego JPK_VAT prezentowana jest tylko informacja dotycząca ewidencji.
    Zmieniono ponadto sposób pobierania danych do pola Utworzony na formularzu JPK, tak, aby był spójny z danymi w pliku xml JPK w polu DataWytworzeniaJPK.
    Dotychczas do pola Utworzony pobierana była Bieżąca data z programu oraz aktualna godzina. Po zmianie pobierane są data i czas systemowy tak samo jak do pola DataWytworzeniaJPK .Jednocześnie zrezygnowano w polu Opis na formularzu JPK z podawania informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia generowania pliku JPK.

   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres danych przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości, wywoływaną z poziomu dokumentów handlowych o oznaczenie MPP, rodzaj sprzedaży i zakupu, a także uszczegółowiono pole <EKSPORT> odnoszące się do rodzaju podmiotu w części dotyczącej kontrahenta oraz rejestru sprzedaży i zakupu. Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
   • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

Poprawione funkcje

   • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę .
   • JPK. Poprawiono błąd występujący podczas generowania plików JPK kiedy na liście, w filtrze Rodzaj wskazany był JPK_VAT a generowano plik innego rodzaju.
   • Jednostki Budżetowe. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Generuj płatności. Błąd „Suma kwot VAT/MPP na płatnościach dokumentu jest mniejsza niż kwota VAT wymagana przez dokument” pojawiał się w sytuacji, gdy następowała próba wygenerowania płatności MPP na podstawie elementów opisu analitycznego dla dokumentu, na którego definicji wyłączono automatyczne generowanie płatności (zakładka Rozszerzenie definicji VAT). Błąd spowodowany uruchomieniem weryfikatora w nieprawidłowym momencie obecnie nie występuje.

Wydruki

   • Rejestr VAT. Dostosowano wydruk Zestawienie zbiorcze VAT naliczony do odrębnego prezentowania elementów VAT dotyczących transakcji w procedurze VAT marża. Zmiana ma na celu ułatwienie porównywania rejestrów VAT z plikiem JPK_V7M lub JPK_V7K, w których są wyodrębnione transakcje rozliczane na zasadzie VAT marża.
   • e-Sprawozdania. Na wydrukach sprawozdań finansowych poprawiono prezentację daty w sekcji „Czas trwania działalności jednostki”. Przed zmianą prezentowane były daty i czas, po zmianie prezentowane są tylko daty zakresu prowadzenia działalności.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych
 2. Moduł: Kadry i Płace
 3. Moduł: Księgowość

Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

 • Odsetki. Zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Deklaracje ZUS. Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
  • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
   Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Wydruki

 • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
 • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

 • JPK. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Handel
 4. Moduł: Kadry i Płace
 5. Moduł: Kasa
 6. Moduł: Księgowość

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji.
 • Wydruki. Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruków REPX przy użyciu mechanizmu ReportResult. W wyniku błędu w jednej z konstrukcji serwisu wydruków tworzone były wyjściowe strumienie danych zerowej długości.
 • Bezpieczeństwo. W konfiguracji systemu, na zakładce Systemowe / Zabezpieczenie konta, poprawiona została możliwość ustalania polityki haseł do Pulpitu pracownika i Pulpitu kontrahenta w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Autentykacja AD operatorów. We wcześniejszej wersji zaznaczenie tego parametru powodowało zablokowanie możliwości ustalenia polityki haseł (złożoność hasła operatora i czas poprawności hasła).Uwaga: w przypadku zaznaczenia parametru Autentykacja AD operatorów lub Autentykacja AD pracowników, zdefiniowana w enova365 polityka haseł odnosi się wyłącznie do tych grup użytkowników, którzy nie korzystają z autentykacji AD.
 • Dodatki. Udoskonalono mechanizm wczytywania dodatków z katalogów Assemblies. W celu ograniczenia ilości wczytywanych dodatków podczas uruchomienia systemu enova365, wczytywane są tylko pliki w postaci .dll konieczne dla pracy systemu, z weryfikacją poprawności wersji i lokalizacji. Dodatkowe biblioteki wykorzystywane w dodatkach(np. office interop) nie są wczytywane przez system podczas uruchamiania. Dodatki korzystające z zewnętrznych funkcjonalności muszą samodzielnie zadbać o zapewnienie zależności.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję 'Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą 'Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: 'Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą 'Wysyłaj emailem’ użycie funkcji 'Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji 'Wyślij’.
 • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisania pliku graficznego w tworzonym szablonie wiadomości email. Od tej pory po wstawieniu w treść szablonu wiadomości obrazka i zapisaniu go, grafika zostanie dodana prawidłowo, niezależnie od miejsca jej dodania w szablonie.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

 • Zamówienia i oferty. Przywrócono możliwość edytowania priorytetu i dat rezerwacji na formularzu zamówienia algorytmicznego. W wersji 2004 po zmianach w działaniu opcjonalnych sekcji na formularzach dokumentów edycja tych danych była dostępna tylko na pozycjach dokumentu.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020.

  Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł;
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 266,57 zł
   • II rok nauki – 319,89 zł
   • III rok nauki – 373,20 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 213,26 zł.

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

 • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie  miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.
 • Zajęcia komornicze. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano nową sekcję Ogólne, w której jest dostępny nowy parametr Liczba osób uprawniających do zwiększenia kwoty wolnej. Po uzupełnieniu liczby osób kwota wolna zostaje zwiększona o 25% na każdą osobę. Algorytm naliczania wyższej kwoty wolnej uzależnionej od ilości osób uprawniających do jej zwiększenia działa od daty 16 maja 2020. Wartość uzupełniana w polu  Liczba osób uprawniających do podwyższenia kwoty wolnej można zmienić od danej daty poprzez wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu
  wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia
  postojowego. Standardowo stawka za jedną godzinę wynagrodzenia postojowego jest
  wyrównywana do płacy minimalnej. W związku z rozbieżnymi interpretacjami dotyczącymi
  wynagrodzenia za przestój i wyrównania do stawki wynagrodzenia minimalnego
  umożliwiono ustawienie, aby stawka za godzinę wynagrodzenia postojowego nie
  była wyrównywana, tylko wynagrodzenie pracownika w obrębie miesiąca podlegało
  uzupełnieniu. W konfiguracji dodano parametr o nazwie  „Czas przestoju
  uwzględnij w wyrównaniu do minimalnej płacy”(Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Wynagrodzenie postojowe). Parametr
  domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że stawka za 1 godzinę przestoju
  jest przyrównywana do płacy minimalnej. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”
  oraz dodatkowo na definicji  elementu
  wynagrodzenia za przestój na zakładce Ogólne
  zostanie ustawiony na „TAK” parametr Przyrównuj
  do najniższego wynagrodzenia
  , to do płacy minimalnej nie będzie wyrównywana
  stawka za godzinę przestoju, tylko całe wynagrodzenie w obrębie miesiąca. Szczegółowe
  informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu renty w enova365 wprowadzono zmiany:
  • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe, dodano parametry:
   • Data złożenia wniosku
   • Przedłużony okres renty
  • Przedłużony okres renty jest wyliczany automatycznie, jeżeli  są spełnione poniższe warunki:
   • koniec okresu przyznania renty upływa w okresie epidemii bądź 30 dni po jego zakończeniu. Okres epidemii jest pobierany do wyliczeń z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 z parametru: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w którym został zapisany okres 14.03.2020…30.06.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu;
   •  w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Prawo do emerytury/renty zostanie uzupełniona data złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek został złożony w okresie przyznanej wcześniej renty;
   • jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione okres renty zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego terminu ważności, nowy okres zostanie automatycznie wyliczony w polu Przedłużony okres renty.

  UWAGA: Do przedłużenia okresu renty, konieczne jest uzupełnienie parametru Data złożenia wniosku w sekcji Prawo do emerytury/renty.
  Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • PFRON.

  Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli na deklaracji WND w parametrze Procent składek ZUS uwzględnianych w obliczeniu kosztów płacy jest inny niż 100%, to do kosztów płacy zostanie wliczone wynagrodzenie netto pracownika powiększone o zaliczkę podatku oraz o kwotę składek, która jest wyliczana jako wpisany procent na WND z wszystkich składek ZUS zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Do tej pory w takiej sytuacji było uwzględniane wynagrodzenie brutto oraz dodawane były składki ZUS pracodawcy w takim procencie jaki został uzupełniony na WND.  Dodatkowo w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje parametr Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy przeniesiono z zakładki Deklaracje – rozliczeniowe na zakładkę PFRON – historyczne. Na podstawie aktualnych wytycznych PFRON składkę na fundusz solidarnościowy zawsze będzie uwzględniana w wyliczeniu kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, bez względu na ustawienie historycznego parametru Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. W programie wprowadzono zmiany:
  1. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy w sekcji urlop wypoczynkowy dodano parametr o nazwie „W podstawie urlopu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

  • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
  • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

  2. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji ekwiwalent za urlop dodano parametr o nazwie „W podstawie ekwiwalentu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

  • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
  • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

  3. Na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Edytor dodano metodę GetPrzeliczajElementyWWalucie. Metodę można wykorzystać przy wyliczaniu podstawy urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

 • Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK dodano parametr „Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę„. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, to na deklaracji PPK za dany miesiąc składki PPK pracownika zostaną pomniejszone o ewentualne korekty składek naliczone w kolejnym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do dnia sporządzania dokumentu Rozliczenie PPK. Przykład. Pracownik 30 kwietnia otrzymał wypłatę za kwiecień  na kwotę 6000 zł, od którego została naliczona składka 210 zł. Po wypłacie nastąpiła korekta wypłaty kwietniowej z tytułu rozliczenia nieobecności ZUS, w dniu 1 maja została naliczona wypłata z korektą podstawy składki PPK na – 4000 zł. Jeżeli parametr Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę” przyjmie ustawienie „TAK”, to na deklaracji PPK za miesiąc kwiecień naliczanej w dniu 5 maja zostanie uwzględniona korekta składki, na deklaracji zostanie wykazana składka 70 zł od podstawy 2000 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

Poprawione funkcje

 • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie chorobowe w okresie od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020. Od dnia 21 maja 2020 pracownik miał wprowadzoną nieobecność Urlop macierzyński. Od dnia 15 maja pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/1 na 1/2. Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 maja 2020… będzie ustalona na nowo, ponieważ zmienił się rodzaj zasiłku.
 • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. W przypadku ustalania podstawy chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, lub w miesiącu zmiany wymiaru etatu i wystąpienia Nieobecności nieusprawiedliwionej system uzupełniał podstawę chorobowego za „Nieobecność nieusprawiedliwioną”. Obecnie podstawa ta jest pobierana z danych kadrowych po pomniejszeniu za Nieobecności nieusprawiedliwione.
 • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie kosztów 50% dla pracownika do ukończenia 26. roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku w przypadku, gdy wspólny limit dla przychodów zwolnionych z podatku oraz autorskich kosztów uzyskania przychodów został przekroczony. Gdy w miesiącu przekroczenia  limitu naliczane było wynagrodzenie chorobowe wówczas niesłusznie odliczane były koszty 50% na wypłacie.
 • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie korekty składek ZUS, związanej z przekroczeniem 30-krotności składek dla pracownika korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu wprowadzonych kwotowo . Jeśli korekta była naliczana w tym samym miesiącu, co naliczona wypłata pojawiał się błąd:Nastąpiła próba podzielenia przez zero.”
 • PFRON. Poprawiono wyświetlanie pola Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w przypadku odnotowania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poprzez aktualizację kartoteki pracownika. Po wykonaniu aktualizacji i uzupełnieniu nowego orzeczenia okres w polu Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w pewnych przypadkach przeliczał się jako pusty, co mogło spowodować pomniejszenie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na deklaracji WND za okres od zakończenia poprzedniego orzeczenia do daty dostarczenia kolejnego. Przykład. Pracownik miał orzeczenie PFRON stopień znaczny 01.01.2020…31.03.2020. Na podstawie ustawy COVID-19 okres był przedłużony do lipca 2020. Jeżeli wprowadzono aktualizację kartoteki pracownika na dzień 28 kwietnia 2020, gdzie okres stopnia jest wydłużony i data dostarczenia orzeczenia została uzupełniona jako 10.04.2020, to dofinansowanie na WND naliczało się w kwietniu tylko za okres od dnia dostarczenia orzeczenia czyli 10…30.04.2020, zamiast za cały miesiąc kwiecień 2020.
 • PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji Rozliczenie składek PPK po wprowadzeniu rezygnacji pracownika z pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli w danym miesiącu była rozliczona wypłata pracownika ze składkami PPK oraz naliczona za ten miesiąc deklaracja Rozliczenie składek PPK z uwzględnieniem tej składki, a następnie została wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i wprowadzona rezygnacja z PPK z datą późniejszą niż rozliczona wcześniej deklaracja, to przy naliczeniu kolejnej deklaracji Rozliczenie składek PPK za ten sam miesiąc, niepotrzebnie generowała się korekta składki PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK.
 • PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty od składki pracodawcy PPK na korekcie wypłaty dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz posiadającego umowę zlecenie. W przypadku, gdy zaliczka podatku od składki pracodawcy z PPK rozliczana była na podstawie deklaracji oraz dokonano korekty wypłaty, związanej z rozliczaniem nieobecności ZUS , na wypłacie zawierającej elementy przychodu z PPK , składki PPK z etatu pomniejszały element przychodu z PPK dotyczący umowy zlecenia zamiast element przychodu z PPK dotyczący etatu.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia wynagrodzenia. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” oraz ustawienia na definicji elementu w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” na „Proporcjonalnie zero” w sytuacji, gdy pracownik przebywał na nieobecności tylko w dni robocze element został pomniejszony do wartości 0. W tym wypadku wartość elementu nie powinna być pomniejszana za czas przypadający na „Pomniejszenie proporcjonalne zero”.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczenie korekty wypłaty w przypadku usunięcia na czasie pracy odchyłek na minus. W sytuacji, gdy na kalendarzu naniesiono informację o odchyłkach na minus naliczono pierwszą wypłatę, a następnie usunięto odchyłki na minus i naliczono wypłatę korekty, to wartość elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” nie była właściwie wyliczona.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie korekty nieobecności. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” i sytuacji gdy w miesiącu występowały nieobecności ZUS tylko w dni robocze element „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” został pomniejszony do wartości 0 zł co było właściwym działaniem. Następnie, gdy jedna z tych nieobecności ZUS została skorygowana na „Storno” system nie wyliczał prawidłowo elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” na wypłacie korygującej.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie kwoty dochodu deklarowanego, w przypadku wystąpienia nieobecności na wszystkie dni robocze w miesiącu. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności) był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to dochód deklarowany był pomniejszany do kwoty zero, a nie powinien. Pomniejszenie całkowite nie będzie dotyczyło dochodu deklarowanego.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Do definicji elementu dodano metodę o nazwie „UwzględnijWCzasieNieprzepracowanym” do pomniejszeń pisanych „Algorytmem”. Jeśli metoda przyjmie wartość false pozwoli to na policzenie pomniejszenia przed sprawdzeniem warunków brzegowych.

Wydruki

 • Wydruki Kadrowe. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodano wydruk „Wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.
 • Świadectwo Pracy. Do raportu „Świadectwo pracy” dostępnego z poziomu list kadrowych oraz
  kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty” a także jako wydruk dokumentu
  dodatkowego wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano w wersji angielskiej tłumaczenie treści Pouczenia,
  • dodano informację, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika czy
   pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem na podstawie Art.
   30.§1.pkt2.KP. Informacja ta pojawia się na raporcie w punkcie 4.a) na
   podstawie uzupełnionego w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Rozwiązanie
   umowy
   ” pola „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie
   stosunku pracy:”,
  • przeniesiono informacje dotyczące numeru REGON i PKD do nagłówka raportu,
  • dodano parametr „Ekw. i Url. z limitu” z opcjami do
   wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcję NIE co oznacza, że zarówno
   ekwiwalent jak i urlop liczone są tak jak dotychczas z wypłaty. Jeżeli opcja
   zaznaczona jest na TAK, to wówczas ekwiwalent i urlop liczony z limitu urlopu
   wypoczynkowego. Informacje dotyczące limitu umieszczane są w punkcie 6.1
   świadectwa.
   Przykład:
   Pracownik zatrudniony do 30.06.2020 roku – limit za ten okres to 13 dni. Pracownik
   wykorzystał 10 dni, zostały do rozliczenia 3 dni.
   Parametr „Ekw. i Url. z limitu”:
   TAK i „Pkt 6.1. Ekwiwalent”: NIE
   Na świadectwie pracy znajduje się zapis:
   6.1 wykorzystał urlop wypoczynkowy w
   wymiarze 13 dni (104:00 godz.),
  • poprawiono działanie parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. W przypadku kiedy
   nastąpiło przejęcie pracownika na mocy art. 23′ KP i przy wywoływaniu wydruku parametr
   „Osobne okresy (pkt 1)” został zaznaczony na „Tak” błędnie
   wykazywany był pełny okres zatrudnienia,
  • poprawiono wykazywanie urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.4. W przypadku
   kiedy urlop rodzicielski występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
   (bez dnia przerwy) w drugiej części punktu wykazują się „…”,
   ponieważ urlop rodzicielski jest już w całości rozliczony, więc nie należy się
   u innego pracodawcy. Wcześniej jeśli urlop rodzicielski występował bezpośrednio
   po urlopie macierzyńskim, ale był wprowadzony jako kilka nieobecności błędnie w
   drugiej części punktu 6.4 „w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy
   w” pojawiała się informacja o częściach urlopu oraz tygodniach),
  • zmodyfikowano nagłówek raportu „Informacja o okresie przechowywania
   dokumentacji pracowniczej” jako załącznika do świadectwa pracy. Obecnie
   jest on identyczny jak dla osobnego raportu „Informacja o przechowywaniu
   dokumentacji pracowniczej”. Wydruk można wywołać podczas uruchamiania
   raportu świadectwo pracy zaznaczając parametr „Inf. dot. akt
   osobowych” na Tak.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Odsetki. Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.
  Funkcjonalność weryfikacji odsetek maksymalnych jest aktywna w bazach, w których parametr „Pilnuj odsetek maksymalnych” zaznaczony jest na Tak (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki).
 • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:
  • Odsetki ustawowe 3,6%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
  • Odsetki maksymalne 11,2%
 • Odsetki. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
  • W konfiguracji programu Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji naliczanie odsetek dodano pole historyczne Odsetki podatkowe naliczaj powyżej kwoty na potrzeby wskazania od jakiej kwoty naliczane są odsetki podatkowe oraz ustawiono aktualną kwotę minimalną: 8,70 (obliczoną wg wskazań  Art. 54. § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej).
  • W konfiguracji w Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji Ustawienia domyślne dla podmiotu w polu Określenie stopy odsetkowej dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
  • Na kartotece Kontrahenta\Warunki płatności w sekcji Odsetki karne w polu Stopa dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
  • Czynność naliczania not odsetkowych (dostępna np. na liście Rozrachunki wg dokumentów) została poszerzona o możliwość wybrania naliczania odsetek wg stopy odsetek podatkowych.
  • W ramach mechanizmu generowania not odsetkowych algorytm obliczania odsetek podatkowych działa z uwzględnianiem kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji oraz z zastosowaniem zaokrąglania całkowitej kwoty odsetek do pełnych złotych zgodnie z Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Wartość zaokrągleń do pełnych złotych jest uwzględniana w ostatniej pozycji noty odsetkowej w ramach pozycji powiązanych z jedną należnością. Informacja o kwotach przed zaokrągleniem prezentowane są w opisach pozycji noty odsetkowej. Jeżeli suma odsetek z poszczególnych pozycji powiązanych z jedną należnością nie przekracza kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji, pozycje noty odsetkowej prezentują wartości zero, a informacje o kwotach odsetek poniżej limitu prezentowane są w opisach pozycji.
 • Przelewy. Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Poprawione funkcje

 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas naliczania cesji, który objawiał się komunikatem: „Nie można rozliczać bezpośrednio dokumentów związanych z różnymi podmiotami”. Błąd występował w sytuacji, gdy Kontrahent wskazany na płatności miał na kartotece (zakładka Warunki płatności) ustawioną definicję płatności ze sposobem zapłaty posiadającym wskazanie na innego płatnika. Obecnie błąd nie występuje.
 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono działanie mechanizmów kompensat dla płatności zakwalifikowanych do rozliczeń wg mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Na płatnościach rozliczających, tworzonych w ramach dokumentu kompensaty, dodano pole Kwota VAT/MPP. Wartość w tym polu obliczana jest automatycznie jako proporcja kwoty VAT z płatności podlegającej kompensacie przypadająca na kompensowaną kwotę. Możliwość wprowadzenie kwoty VAT na płatnościach w ramach kompensaty ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań MPP częściowo rozliczonych kompensatą, do których w pozostałej części będą generowane przelewy. Po zmianach na przygotowywanym przelewie MPP do takiego zobowiązania Kwota VAT/MPP będzie pomniejszona o kwoty VAT wynikające z rozliczonych wcześniej zapłat i kompensat. Zmiana dotyczy nowo utworzonych kompensat. Na wcześniejszych kompensatach Kwota VAT/MPP będzie wynosić: 0,00 PLN. Na płatnościach utworzonych w ramach dokumentu kompensaty Kwoty VAT/MPP można edytować za pomocą czynności Zmień VAT(MPP) na płatności.
 • Przelewy. Przywrócono możliwość edytowania pola Kwota na przelewie w wariancie: Przelew MPP utworzonym do zobowiązania lub wpłaty.
 • Przelewy. Poprawiono błąd występujący podczas przygotowywania przelewów dla płatności częściowo rozliczonych, w których rozliczenie odbywało się w różnych walutach.
 • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowania przelewu okresowego (MPP), jeżeli w okresie, za który generowany był przelew wystąpiła faktura korygująca zakup z wartością ujemną. Aktualnie w takim przypadku przelew okresowy MPP może być wykonany po rozliczeniu faktury z korektą.
 • Rozliczanie dokumentów. Zmieniono na formularzu rozliczania umiejscowienie pola z informacją o Kwocie VAT/MPP z rozliczanej Płatności/Zapłaty. Aktualnie Kwota VAT/MPP jest prezentowana na samym dole formularza razem z polami Kwota i Do rozliczenia.
 • Płatność. Dla podmiotu KAS zmieniono domyślny sposób zapłaty z Przelew MPP na Przelew. Dodatkowo wprowadzono zmiany w algorytmie ustalania sposobu zapłaty na płatnościach, aby w pierwszej kolejności sprawdzana była dostępność standardowych sposobów zapłaty (Przelew lub Gotówka). W przypadku ich zablokowania analizowane są inne sposoby zapłaty – w kolejności alfabetycznej. Przed zmianą, w przypadku posiadania własnych sposobów zapłaty o typie przelew występował problem polegający na ustawianiu na płatnościach dla podmiotu KAS sposobu zapłaty w kolejności alfabetycznej. Aktualnie w takim przypadku ustawiany jest Przelew, jeżeli nie jest zablokowany.

Dodatki

 • Webservice. Udostępniono webservice Alior Bank.
 • Webservice. Poprawiono dla webservices błąd pobierania wyciągów bankowych skutkujący komunikatem: Wybrano niewłaściwy format wyciągu.
 • Webservice. Poprawiono błąd czynności Importuj zaznaczone operacji – jej użycie w określonym scenariuszu powodowało powstanie duplikatów operacji bankowych. Po zmianie błąd nie występuje.
 • Webservice. Webservice ING – dla eksportu online przelewów wprowadzono pomijanie niedozwolonych znaków w nazwie kontrahenta.
 • Webservice. Dla webservice Millenium poprawiono błąd polegający na niepoprawnym importowaniu ze znakiem minus operacji typu rozchód.
 • Webservice. Poprawiono błąd funkcji 'Pokaż operacje’, przed poprawą, w przypadku importu kilku wyciągów, funkcja pokazywała operacje bankowe tylko z pierwszego z pobranych wyciągów – aktualnie pokazuje operacje z wszystkich wyciągów zaznaczonych na liście. Ponadto przed poprawką, w przypadku otworzenia drugiego lub kolejnego wyciągu spośród pobranych w kolumnie Import była dla wszystkich operacji ustawiona opcja 'Pomiń’ – po poprawce ten problem nie występuje.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
 • JPK. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych.
  Na zakładce Ogólne prezentowana jest aktualnie:

  • liczba wierszy sprzedaży/zakupu
  • podsumowanie wartościowe z wierszy sprzedaży i zakupu
  • podsumowanie wartościowe podatku należnego i naliczonego z deklaracji
  • różnica między danymi z ewidencji i deklaracji – jeśli występuje.

  Żeby wysłać plik JPK w przypadku wystąpienia różnić między danymi, należy doprowadzić do ich usunięcia i ponownie wygenerować plik JPK.
  Komplet informacji prezentowany jest dla miesięcznego wariantu JPK czyli dla definicji JPK_V7M, dla wariantu kwartalnego czyli dla JPK_V7K. Dla dotychczasowego JPK_VAT prezentowana jest tylko informacja dotycząca ewidencji.
  Zmieniono ponadto sposób pobierania danych do pola Utworzony na formularzu JPK, tak, aby był spójny z danymi w pliku xml JPK w polu DataWytworzeniaJPK.
  Dotychczas do pola Utworzony pobierana była Bieżąca data z programu oraz aktualna godzina. Po zmianie pobierane są data i czas systemowy tak samo jak do pola DataWytworzeniaJPK .Jednocześnie zrezygnowano w polu Opis na formularzu JPK z podawania informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia generowania pliku JPK.

 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres danych przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości, wywoływaną z poziomu dokumentów handlowych o oznaczenie MPP, rodzaj sprzedaży i zakupu, a także uszczegółowiono pole <EKSPORT> odnoszące się do rodzaju podmiotu w części dotyczącej kontrahenta oraz rejestru sprzedaży i zakupu. Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
 • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

Poprawione funkcje

 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę .
 • JPK. Poprawiono błąd występujący podczas generowania plików JPK kiedy na liście, w filtrze Rodzaj wskazany był JPK_VAT a generowano plik innego rodzaju.
 • Jednostki Budżetowe. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Generuj płatności. Błąd „Suma kwot VAT/MPP na płatnościach dokumentu jest mniejsza niż kwota VAT wymagana przez dokument” pojawiał się w sytuacji, gdy następowała próba wygenerowania płatności MPP na podstawie elementów opisu analitycznego dla dokumentu, na którego definicji wyłączono automatyczne generowanie płatności (zakładka Rozszerzenie definicji VAT). Błąd spowodowany uruchomieniem weryfikatora w nieprawidłowym momencie obecnie nie występuje.

Wydruki

 • Rejestr VAT. Dostosowano wydruk Zestawienie zbiorcze VAT naliczony do odrębnego prezentowania elementów VAT dotyczących transakcji w procedurze VAT marża. Zmiana ma na celu ułatwienie porównywania rejestrów VAT z plikiem JPK_V7M lub JPK_V7K, w których są wyodrębnione transakcje rozliczane na zasadzie VAT marża.
 • e-Sprawozdania. Na wydrukach sprawozdań finansowych poprawiono prezentację daty w sekcji „Czas trwania działalności jednostki”. Przed zmianą prezentowane były daty i czas, po zmianie prezentowane są tylko daty zakresu prowadzenia działalności.