Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.4 z dnia 04.11.2022

2210.2.4.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Kierownika

e-wnioski

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy kontrolę ilości dostępnej podczas tworzenia dokumentów rozchodowych z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała poprawnie podczas edycji ilości na utworzonym już dokumencie podrzędnym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy algorytm ustalania ewidencji ŚP w dokumencie. Dotychczas w pewnych przypadkach (np. za pomocą kopiowania) można było wystawić dokument z przypisaną zablokowaną ewidencją ŚP.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy przenoszenie sposobu zapłaty w relacji. Dotychczas przy pewnych ustawieniach parametrów relacji sposób zapłaty nie przenosił się poprawnie z dokumentu nadrzędnego na podrzędny.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy algorytm kontroli ilości dostępnej podczas wystawiania dokumentów z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała prawidłowo przy inicjowaniu pozycji dokumentu podrzędnego (z ilością 1), jeśli w definicji dokumentu ustawiono Moment operacji Na bieżąco, gdy dokument w buforze.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które muszą być spełnione, żeby można było przenieść do bufora dokument, który ma dokument podrzędny. Dotychczas w niektórych przypadkach przenoszenie do bufora było niedostępne, choć powinno być możliwe.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy wydruk Zbiorczej specyfikacji transportowej. Dotychczas wydruk nie zawierał poprawnych danych w przypadku, gdy wystawiono korekty do dokumentów zawartych w specyfikacji.

Relacje dokumentów

Zablokowaliśmy możliwość dzielenia pozycji w relacji handlowo-magazynowej poprzez edycję relacji pomiędzy pozycjami w sytuacji, gdy konfiguracja relacji na taki podział nie pozwala.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy działanie wydruku Sprzedaż wg towarów i usług. Dotychczas wydruk nie zawierał żadnych danych, jeśli wybrano opcję Ukryj towary z ilością 0.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy działanie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn, dostępnego w definicjach dokumentów MMP i ZW. Parametr powinien pozwolić na wystawienie dokumentu w tym magazynie (w wyniku działania automatycznej logiki systemowej), ale nie powinien dawać dostępu do tego dokumentu. Dotąd w pewnych przypadkach operator miał dostęp do takiego dokumentu.

Sprzedaż

Poprawiliśmy wydruk Rozliczenie płatności dostępny z listy faktur. Dotychczas w pewnych przypadkach podsumowanie kwot na wydruku było nieprawidłowe.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy wydruk Wiekowanie towarów w magazynach. Dotychczas jego wykonanie kończyło się błędem, jeśli stan wszystkich towarów objętych wydrukiem był zerowy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które pozwalają na przenoszenie do bufora dokumentów, które mają podrzędny w relacji handlowo-magazynowej. Dotychczas można było doprowadzić do sytuacji, w której mieliśmy anulowany dokument nadrzędny i zatwierdzony podrzędny.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy mechanizm automatycznego wskazywania zasobów na dokumencie rozchodowym generowanym w relacji. Dotychczas w pewnych specyficznych przypadkach (np. powielania towarów) wskazywanie zasobów nie działało poprawnie.

Dokumenty magazynowe

Obsłużyliśmy drukowanie kodów kreskowych na korektach dokumentów magazynowych. Dotychczas kody nie drukowały się mimo wybrania odpowiedniej opcji w oknie parametrów.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie zbiorczych dokumentów w relacji kopiowania. Dotychczas w pewnych przypadkach można było utworzyć zbiorczy dokument do nadrzędnego i jego korekty, co nie powinno być dostępne.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm wskazywania dostaw dla pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w oknie wyboru dostaw nie działało poprawnie wyliczenie ilości dostępnej w przypadku, gdy w dokumencie występowały pozycje z tym samym towarem.

Korekty dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn w definicji dokumentu KMMP na Zapis do bufora. Dotychczas standardowe ustawienie powodowało, że operator nie mający praw do magazynu, do którego przesunięto towar, nie mógł zatwierdzić korekty przyjęcia.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy jedną z procedur Business Integrity. Dotychczas w pewnym specyficznym przypadku błąd procedury skutkował powstaniem dokumentu REZ do zatwierdzonego dokumentu WZ.

Pozostałe

Ulepszyliśmy import danych z arkusza Excel. Dotychczas możliwe było zaimportowanie ilości w jednostkach z symbolami o wielkości liter niezgodnych z definicjami jednostek. Obecnie wielkość liter w symbolu jest weryfikowana i zamieniana na zgodną z symbolem w konfiguracji jednostek.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy działanie elementów rozliczenia w umowach dostaw. Dotychczas w przypadku usunięcia pozycji z faktury wystawionej do umowy wszystkie odczyty dotyczące fakturowanej pozycji umowy uzyskiwały status Realizacja, co było niepoprawne, gdyż taki status powinien uzyskać tylko ostatni odczyt.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy generowanie faktur z umów dostaw. Dotychczas próba wygenerowania faktury z umowy, w której nie zapisano odczytu, kończyła się błędem.

Umowy cykliczne

Ulepszyliśmy działanie umów dostaw. Obsłużyliśmy przypadek, w którym dla danej pozycji umowy w danym okresie zarejestrowano odczyt zerowy. W takim przypadku faktura nie będzie mieć odpowiadającej zerowemu odczytowi pozycji, ale element rozliczenia uzyska status Rozliczony. Pozwoli to na zafakturowanie kolejnego okresu z pominięciem tego z zerowym odczytem (zostanie on potraktowany jako rozliczony).

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie nie działało prawidłowo, jeśli dołączana faktura zaliczkowa miała korektę.

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie czynności służącej do zamiany produktu na składniki w pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas czynność nie działała w interfejsie przeglądarkowym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy usuwanie pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w niektórych przypadkach z włączoną kontrolą ilości dostępnej usuwanie pozycji było utrudnione.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy komunikat o błędzie w sytuacji, gdy podczas zatwierdzania dokumentu system nie odnajduje odpowiedniej ewidencji ŚP dla rejestrowanej wpłaty. Dotychczas komunikat był nieczytelny.

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy interfejs do usuwania cechy ustalającej widoczność relacji (w jej definicji). Dotychczas usuwanie było nieergonomiczne.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy działanie wydruku Raport sprzedaży wg towarów (cechy). Przywróciliśmy możliwość wyboru wartości cech z listy rozwijanej w oknie parametrów wydruku.

Kurierzy

Poprawiliśmy działanie czynności do sprawdzania statusu przesyłki InPost.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy definicję relacji PWOD-gt;ROD dodanej w wersji 2210.0.0. Miała ona niewłaściwy GUID, co powodowało, że podczas konwersji do wersji 2210.0.0 definicja nadpisywała relację ZKUE 2-gt;DWNnz. Konwersja do wersji 2210.2.4 poprawia GUID nowej, jednak nie przywraca tej usuniętej. Jeśli wcześniej skonwertowano bazę wersją 2210.1.1 lub 2210.2.2, definicję ZKUE 2-gt;DWNnz należy zaimportować z bazy w wersji 2206. Jeśli baza jest w wersji wcześniejszej niż 2210.0.0 i jest konwertowana wprost do 2210.2.4, problem nie wystąpi.

Kurierzy

Poprawiliśmy generowanie listu przewozowego dla kuriera InPost. Dotychczas generowanie kończyło się błędem, jeśli w konfiguracji wyłączono zapisywanie loga.

Kadry i Płace

PPK

Dla umów cywilnoprawnych liczonych od netto umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dodaliśmy nową sekcję „Wliczaj do netto” oraz parametry „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy”. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto wprowadzoną na formularzu umowy. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

 • „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/35209.

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy wykazywanie urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego z kodem 121 na wydruku Świadectwo pracy. Dotychczas powyższe urlopy były wykazywane na wydruku Świadectwo pracy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 5 rok życia. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami urlop wychowawczy z kodem 121 oraz urlop rodzicielski są udzielane pracownikowi na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. W związku z powyższym obecnie urlop rodzicielski oraz wychowawczy z kodem 121 na raporcie Świadectwo pracy są wykazywane do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 6 rok życia.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej wypłatę etatową dla pracownika podlegającego kosztom autorskim. W przypadku wprowadzenia urlopu wypoczynkowego po naliczeniu wypłaty, na wypłacie korygującej naliczała się niepoprawnie składka zdrowotna w ujemnej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej do umowy cywilnoprawnej. W przypadku oznaczenie pierwszej wypłaty umowy do przeliczenia oraz naliczania korekty zwiększającej kwotę wypłaty składka zdrowotna nie naliczała się.

PFRON

Obsłużyliśmy wliczanie do kosztów płacy, które wykazywane są w poz. 52 na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od elementów wynagrodzenia nie wliczanych do kosztów płacy. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PFRON – rozliczeniowe w sekcji „Załączniki INF-D-P, wynagrodzenia” parametr „Uwzględniaj składki na FP, FGŚP w obliczeniu kosztów płacy od elementów niewliczanych”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że do kosztów płacy będą doliczane składki na FP oraz FGŚP obliczone od elementów wynagrodzenia, które mają na definicji w zakładce „Deklaracje (cd)” w sekcji „Deklaracje SOD” parametr „Wliczaj do wynagrodzenia osiąganego i wypłaconego” ustawiony na „Nie”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30885.

Ekwiwalent za urlop

Umożliwiliśmy wliczanie do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy elementów o dużych wahaniach wypłacanych za okres nie dłuższy niż miesiąc w taki sposób, aby były uwzględniane z 3 miesięcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji „Ekwiwalent za urlop” dodaliśmy parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu”, który domyślnie jest zaznaczony na „Tak”. Przy takim ustawieniu elementy o znacznych wahaniach będą uwzględniane z 12 miesięcy. Jeżeli parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu” zostanie ustawiony na „Nie” oraz na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania urlopów” parametr „Element o znacznych wahaniach wysokości (wliczany do podstawy urlopu z wydłużonego okresu)” zostanie zaznaczony na „Tak”, wówczas do podstawy ekwiwalentu taki element zostanie uwzględniony z 3 poprzednich miesięcy.

Workflow

Definicja procesu

Usprawniliśmy działanie czynności Eksportuj układy list i Importuj układy list dla definicji procesu, w której został wykorzystany krok kreatora Zakładka z listą obiektów lub Zakładka z listą obiektów (możliwość edycji na liście). Dzięki temu można przenosić układy list pomiędzy bazami.

Definicja procesu

Poprawiliśmy możliwość usunięcia Zadania (Task) posiadającego powiązania do zapisów w tabeli TaskHistoryRel.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas wysyłki maila z konta pocztowego z dodanym algorytmem, które zostało również oznaczone jako konto domyślne dla operatora. Od tej pory błąd nie występuję, a wysyłka wiadomości e-mail dla takiego konta jest możliwa.

SMS

W dodatku Soneta SMS poprawiliśmy wysłanie polskich znaków dla bramki serwersms.pl. Od tej pory po zaznaczeniu parametru „Polskie litery w treści” w konfiguracji bramki treść wysyłanej wiadomości SMS z systemu będzie zawierała polskie znaki.

Kampanie

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości importu Kampanii z poziomu listy Kampanie przy pomocy danych skopiowanych z formularza excel.

Faktury

Dokumenty

Poprawiliśmy czynność Utwórz dokument, dostępną z listy towarów. Dotąd użycie tej czynności na licencji Faktury pozwalało utworzyć dokument niedostępny na tej licencji.

Dokumenty

Udostępniliśmy listę KSeF/Pobieranie na licencji Faktury.

BI

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Wprowadzono zmiany w modelach danych zwracających informacje o aktualnych limitach urlopowych pracowników. W przypadku osób, u których limit urlopu naliczany jest w każdym miesiącu osobno (np. przypadek osób podejmujących pierwszą pracę) limit z każdego miesiąca będzie sumowany. W przypadku osób dla których limit urlopu jest ustalany na cały rok z góry, sposób prezentacji danych nie uległ zmianie.

Narzędzia BI

Wprowadzono zmiany w mechanizmach BI odpowiedzianych za generowanie widoków BI (domen), podczas konwersji bazy danych, a także podczas używania czynności Generuj widok oraz Przebudowa widoków i słowników BI. Modyfikacje rozwiązują problemy związane z usuwaniem widoków BI z bazy danych oraz brakiem możliwości ich odbudowania z wykorzystaniem ww. czynności, w sytuacji w której w Systemowe/Dodatkowy kod do kompilacji, kod BI Aktualizacja praw SQL został zablokowany. W sytuacji braku kodu do aktualizacji paw SQL zablokowanie ww. kodu w konfiguracji systemowej nie ma znaczenia. Jeśli kod do aktualizacji praw jest wykorzystywany, jego blokada w konfiguracji systemowej spowoduje wyświetlenie odpowiednich komunikatów i logów podczas próby przegenerowywania widoków BI.

Systemowe

Kompilatory

Poprawiliśmy obsługę wyjątków zgłoszonych przez systemowy kompilator Roslyn:

 • w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty, których Nazwa posiada niedozwolone znaki,
 • w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty nieprzypisane do konkretnej Tabeli/Hosta.

W obu sytuacjach, od teraz, komunikat błędu wskazuje element, który powoduje błąd i należy go poprawić.
Została wprowadzona weryfikacja niedozwolonych znaków dla pola Nazwa pliku w sekcji Informacje dla kompilatora na obiektach posiadających zakładki z możliwością wprowadzenia własnych algorytmów.
Przywróciliśmy możliwość wykorzystania powiązanego elementu ScheduleDefinition dla systemowej definicji zadania Przypomnienie.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Dokumenty kasowe

Poprawiliśmy widoczność czynności na dokumentach wpłaty ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą na wpłatach nie były dostępne czynności „Wystaw fakturę”, „Wystaw fakturę zbiorczą” oraz „Kontrahent wg zgłoszenia”. Po zmianie problem nie występuje.

HTML

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi (tooltip) na kalendarzach tak, aby pojawiał się w nich również opis (wcześniej widoczne były wyłącznie tytuły). Dodatkowo, jeśli tytuł lub opis zdarzenia w kalendarzu zawiera znaki nowej linii, to są one uwzględniane podczas wyświetlania (wcześniej tytuł był wyświetlany bez uwzględnienia podziału na wiele linii).

Prawa i role konfiguracja

Poprawiliśmy wyświetlanie ikon na formularzu roli w nowym systemie praw. W poprzedniej wersji, na liście praw, po zmianie uprawnienia (Zakaz, Odczyt, Pełne) na wybranym wierszu nie zmieniała się ikona będąca graficzną reprezentacją tego prawa.

Listy

Poprawiliśmy przewijanie list typu „kafelki” (kontrolka lt;Cardsgt;). W poprzedniej wersji, w przypadku użycia kontrolki lt;Cardsgt; na formularzu dla dużych kolekcji danych, wyświetlane było tylko pierwszych 50 pozycji.

Edycja na formularzach

W kontrolce służącej do wpisywania treści formatowanych (np. e-mail, notatki itp):

 • przywróciliśmy funkcję sprawdzania pisowni
 • dodaliśmy na pasku narzędziowym przycisk umożliwiający wybór domyślnego tryby wklejania tekstu. Przycisk umozliwia wybór jednej z trzech opcji: Zachowaj formatowanie (oznacza, że zostanie wklejony tekst z uwzględnieniem formatowania, tzn. pogrubienia, kursywa itp), Zachowaj tylko tekst (oznacza, że wklejana będzie wyłącznie zawartość tekstu, bez formatowania), Zawsze pytaj (oznacza, że jeśli wklejany tekst ze schowka zawiera formatowanie, wówczas zostanie wyświetlone pytanie jakiej opcji wklejania użyć)

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący podczas tworzenia widoku kalendarza dla Zadań CRM, dla których określono w ustawieniach konfiguracyjnych typ prezentowanych danych. Po ustawieniu na definicji Zadania w zakładce Prezentacja danych parametrów Nazwa i Opis są one wyświetlanie poprawnie.

HTML

Android\Podpis

Poprawiliśmy działanie kontrolki umożliwiającej wykonanie podpisu na interfejsie dotykowym (mobilnym). W poprzedniej wersji podczas pisania włączało się przewijanie ekranu, co utrudniało bądź całkowicie uniemożliwiało wykonanie podpisu na ekranie dotykowym.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Weryfikatory czasu pracy

Dostosowaliśmy weryfikację czasu pracy do pracy w godzinach nocnych. Dodatkowo dodaliśmy na „Zestawieniu dnia” w części „Dane z RCP” kolumnę „Data”, która ułatwia odczytywanie zapisów dotyczących wejść oraz wyjść dla pracy na trzeciej zmianie. „Zestawienie dnia” dostępne jest na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy podczas edycji dnia.

Weryfikatory czasu pracy

Dla czasu pracy zaczytywanego z czytnika RCP poprawiliśmy nanoszenie czasu pracy z listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy za pomocą przycisku „Nanieś czas” w przypadku, gdy nanoszony czas był inny niż na standardowym kalendarzu (7:00 – 15:00). Dotychczas w takiej sytuacji (np. dla pracownika, który na normie czasu pracy miał ustawione godziny pracy od 10:00 do 18:00) przy próbie nanoszenia czasu pracy na kalendarz pracownika pojawiał się komunikat: „Informacje z czytnika RCP nie zostały poprawnie przepisane do stref czasu pracy DzienPracy: ….”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i czas pracy zostaje naniesiony na kalendarz pracownika.

Kalendarz (czas pracy)

Na formularzu kalendarza na zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy parametr „Edytuj algorytm” domyślnie ustawiony na NIE. Po ustawieniu parametru na TAK pojawia się zakładka „Algorytm”, na której możliwy jest do wpisania własny kod dla kalendarza i aktywny przycisk „Sprawdź kod”. Sprawdzenie kodu występuje wyłącznie dla kalendarzy, które mają parametr ustawiony na TAK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30926.

Workflow

Edytor procesu

Poprawiliśmy błąd rzutowania obiektów podczas modyfikacji algorytmów dla elementu Tranzycja na zakładkach Akcja oraz Weryfikacja

Wersja multi

Pulpit Kierownika

e-wnioski

Dodaliśmy pole „Uwagi” dla seryjnej czynności dodawania wniosków, która jest dostępna w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników. Zmianę wprowadziliśmy dla czynności:

 • Dodaj wnioski o nieobecność
 • Dodaj wnioski zlecenia nadgodzin
 • Dodaj wnioski zlecenia pracy zdalnej

Pole „Uwagi” jest polem tekstowym. Wpisany tam komentarz będzie widoczny na formularzach złożonych wniosków.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.2 z dnia 20.10.2022

2210.2.2.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

e-Sklepy Konektor

Umożliwiliśmy ustawienie w konfiguracji e-sklepu granicznej daty wystawienia pobieranych zamówień. Jeśli jest ona wskazana, wcześniejsze zamówienia nie są pobierane z e-sklepu. Ma to na celu umożliwienie wyeliminowania pobierania zamówień archiwalnych o niezmienionym w e-sklepie statusie.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy czynność służącą do wiązania sposobów dostawy w enova365 ze sposobami dostawy w WooCommerce. Dotychczas w niektórych przypadkach niewłaściwie zapisywał się kod sposobu dostawy pobrany z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor

W definicji do pobierania zamówień z WooCommerce dodaliśmy pola do obsługi metadanych (dodatkowych danych o specjalnej strukturze) przychodzących w zamówieniu.

WMS Konektor

Poprawiliśmy działanie mechanizmu automatycznego generowania dokumentu podrzędnego po zakończeniu realizacji dyspozycji. Dotychczas nie działał on w przypadku, gdy w wyniku zmiany cen na podrzędnym dokumencie handlowym tworzyła się automatycznie korekta do dokumentu magazynowego (następowała zbędna próba wygenerowania dokumentu podrzędnego do magazynowego).

EDI

W oknie pośrednim wyświetlanym podczas importu komunikatów EDI na liście plików do zaimportowania dodaliśmy kolumnę z datą dokumentu. Data jest odczytywana z pola specjalnego Data dokumentu.

WMS Konektor

Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla kontrahentów za pomocą czynności dostępnej z okna konfiguracji systemu zewnętrznego WMS. Dotychczas tworzenie się zadań dla kontrahentów było zależne od ustawienia parametrów dotyczących zadań dla towarów.

WMS Konektor

W definicji XML do pobierania dokumentów dodaliśmy obsługę dwóch magazynów dla zamówień wewnętrznych.

Workflow

Definicja procesu

Poprawiliśmy możliwość dodawania elementów procesu jednozakładkowego z poziomu zakładki Struktura procesu.

Wersja multi

HTML

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy szerokość list podpowiedzi (drop-down). Szerokość listy dopasowuje się aktualnie do najdłuższego znajdującego się na niej elementu.

Programowanie

Poprawiliśmy mechanizm logowania do WebAPI oraz WebWCF wykorzystujący weryfikację hasła w Active Directory. Jeżeli skonfigurowana jest autentykacja przez AD, wówczas podczas logowania w WebAPI lub WebWCF sprawdzana jest autentykacja zarówno przy wykorzystaniu pola Kod (identyfikator logowania) operatora, jak i pola Kod systemowego operatora zintegrowanego (wcześniej wykorzystywane było tylko pierwsze z tych pól).

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie, z prezentacją wyników dla poszczególnych firm w oddzielnych kolumnach (dynamicznych). W celu skonfigurowania kolumny dynamicznej należy na kolumnie, na zakładce Ogólne, w części Kolumna dynamiczna wskazać parametr „Generuj wg: Firmy”. W efekcie obliczenia zestawienia księgowego dla wielu firm jednocześnie, na wyniku wartości z każdej firmy prezentowane są w oddzielnej kolumnie. Dodatkowo można również dostosować odpowiednio wyświetlany tytuł dla poszczególnych kolumn dynamicznych, tj. {FS} – Firma symbol, {FN} – Firma nazwa (skrócona}, {FI} – Firma identyfikator. Dane o firmie do tytułu pobierane są z konfiguracji oddziału o typie: firmowy.

Workflow

Pozostałe

Dodaliśmy dwie nowe tabele Soneta.Zadania.ZadaniaDbTupleDefinitionExt i Soneta.Zadania.DefZadanDbTupleDefinitionExt rozszerzające funkcjonalność dokumentów dodatkowych dla Definicji Zadań i Zadań. Od teraz możliwe jest zarządzanie zmianami stanu Zadania CRM, które przetwarzane jest w procesie Workflow, z poziomu dokumentu dodatkowego.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.1.1 z dnia 07.10.2022

2210.1.1.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Uprawnienia
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Relacje dokumentów
Partie i zasoby
Definicje dokumentów
Generator zamówień
Dokumenty handlowe
Kompletacja
Sprzedaż
Ceny i rabaty
JPK
Korekty dokumentów
Wydruki dokumentów
Towary
Przesunięcia międzymagazynowe
Wydruki dokumentów
Partie i zasoby
Integrator
Inwentaryzacja
Ceny i rabaty
Zamówienia i oferty
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
KSeF
Partie i zasoby
Relacje dokumentów
Kurierzy
Przesunięcia międzymagazynowe
e-Sklepy Konektor
Kurierzy
Zamówienia i oferty
Partie i zasoby
Opakowania i kaucje
Integrator
Płatności dokumentów handlowych
WMS Konektor
WMS Konektor
JPK
Korekty dokumentów
Ceny i rabaty
Ceny i rabaty
WMS Konektor
Wydruki dokumentów
Ceny i rabaty
Zestawienia obrotów
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
KSeF
KSeF
Korekty dokumentów
Dokumenty handlowe
EDI
Płatności dokumentów handlowych
Gospodarowanie odpadami
JPK
JPK
WMS Konektor
Definicje dokumentów
KSeF
JPK
KSeF
Relacje dokumentów
Towary
KSeF
Towary
Korekty dokumentów
Towary
Zamówienia i oferty
JPK
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Definicje dokumentów
KSeF
Uprawnienia
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Zamówienia i oferty
Kompletacja
Faktury zaliczkowe
Dokumenty handlowe
Pozostałe
Gospodarowanie odpadami
Korekty dokumentów
Sprzedaż
Dokumenty fiskalizowane
Dokumenty handlowe
Opakowania i kaucje
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Ceny i rabaty
Gospodarowanie odpadami
Relacje dokumentów
KSeF
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
KSeF
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Dokumenty handlowe

Workflow

Pozostałe

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Projekty

Projekty

Kadry i Płace

Wskaźniki

Produkcja

Harmonogram

CRM

e-mail

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Uprawnienia

Poprawiliśmy kontrolę praw do przeceny okresowej. Dotychczas operator nie mógł dodać do dokumentu pozycji, jeśli towar był objęty przeceną okresową, a operator miał tylko prawo do odczytu tej przeceny.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy kontrolę powtórzenia numeru obcego w dokumentach. Dotychczas w pewnych przypadkach kontrola nie działała na korektach.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie okna wyboru zamienników. W przypadku, gdy było ono ponownie otwierane dla tej samej pozycji, wyświetlały się na nim nieprawidłowe ilości i komunikaty.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie zakładki Dokumenty powiązane. Wyeliminowaliśmy zdublowane wiersze, które pojawiały się, gdy dokument był powiązany relacjami z wieloma nadrzędnymi.

Partie i zasoby

Rozszerzyliśmy działanie czynności Usuń wskazanie dostawy. Obecnie umożliwia ona również usunięcie przypisania partii towaru do pozycji.

Definicje dokumentów

Udostępniliśmy edycję definiowanych nagłówków i stopek na zakładce Pozycje definicji dokumentu. Ma ona zastosowanie dla pozycji, a dotąd była dostępna tylko na zakładce Nagłówek.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie generatora zamówień. Dotychczas nie udawało się wygenerowanie zamówienia przy użyciu czynności z listy towarów dla produktu, z opcjami Dla zamówień i Zamieniaj produkty na składniki.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wyświetlanie numerów powiązanych dokumentów wewnętrznych na liście faktur zakupu, w kolumnach ustawionych organizatorem listy.

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie kompletacji. Dotychczas przy ustawieniu momentu operacji na KPLW Na bieżąco system zawieszał się przy wybraniu na kompletacji produktu ze składnikami z niewystarczającym stanem magazynowym.

Sprzedaż

Ulepszyliśmy mechanizm kopiowania dokumentów. Obecnie podczas kopiowania dokumentu rozchodowego można za pomocą parametru Zasoby z kopiowanego sterować tym, czy mają być kopiowane wskazania dostaw z dokumentu źródłowego w przypadku, gdy docelowy dokument też jest rozchodowy.

Ceny i rabaty

Ujednoliciliśmy wyświetlanie ostrzeżeń podczas kontroli sprzedaży poniżej cen zakupu, marży minimalnej i ceny minimalnej.

JPK

Dodaliśmy kontrolę praw do oddziału podczas generowania plików JPK.

Korekty dokumentów

Udostępniliśmy edycję wartości pozycji korekty rabatowej w przypadku, gdy była ona generowana z dokumentów z pozycjami w różnych jednostkach. Dotąd w takim przypadku edycja była niemożliwa.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy tłumaczenie form płatności podczas generowania wydruku dokumentu handlowego do arkusza kalkulacyjnego.

Towary

Poprawiliśmy odświeżanie wyświetlanych danych na zakładce Magazyn/Zasoby kartoteki towaru.

Przesunięcia międzymagazynowe

Dodaliśmy nowe pole workera StanMagazynu: Stan w drodze. Pokazuje ono ilość towaru na niezatwierdzonych dokumentach MMP.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotąd pojawiały się na nim niepoprawne informacje o kwotach do zapłaty w przypadku, gdy drukowano ZO wystawione w relacji do ZD z włączonym planem spłat.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wybór zasobów podczas tworzenia dokumentu w relacji. Dotychczas nie działał on poprawnie w przypadku, gdy pierwsza pozycja dokumentu nadrzędnego zawierała usługę.

Integrator

Poprawiliśmy definicję DokumentyDMS dla Integratora. Dotąd próba pobrania danych z użyciem tego schematu kończyła się błędem dla niektórych dokumentów DMS.

Inwentaryzacja

Poprawiliśmy wyliczanie wartości nadwyżki w pewnym szczególnym przypadku inwentaryzacji wg zasobów.

Ceny i rabaty

Poprawiliśmy wyliczanie ceny po edycji marży w pozycji dokumentu. Dotychczas w pewnych przypadkach edycja marży skutkowała niewłaściwym wyliczeniem ceny.

Zamówienia i oferty

Wyeliminowaliśmy odbudowywanie zasobów zamówionych na pozycji skorygowanego zamówienia po ręcznej zmianie statusu pozycji na Domyślny. Zamówienia korygowane nie powinny tworzyć zasobów zamówionych.

Relacje dokumentów

Rozszerzyliśmy zabezpieczenie dotyczące możliwości wyboru pozycji w oknie pośrednim w przypadku generowania dokumentów zbiorczych w relacji handlowo-magazynowej. Obecnie przy generowaniu dokumentów zbiorczych nie można wybierać pozycji w oknie pośrednim i edytować ilości.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy ustawianie parametru MPP na pozycjach dokumentu tworzonego w relacji. Dotąd parametr był niepotrzebnie zaznaczony w przypadku, gdy w podrzędnym kontrahent był unijny.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych (używanych do wyliczania ilości zamówionej). Dotychczas w pewnych przypadkach konfiguracji praw operatora zasoby nie usuwały się po wystawieniu dokumentu podrzędnego do zamówienia, co skutkowało niepoprawnym wyliczeniem stanu zamówionego.

Relacje dokumentów

Wyeliminowaliśmy przenoszenie rabatu dokumentu w relacji w przypadku, gdy w definicji relacji ustawiono dla pozycji przenoszenie tylko ilości (bez cen i wartości).

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy zapisywanie ilości rozliczonej w relacji w przypadku, gdy na podrzędnym dokumencie edytowano ilość na pozycji, która powstała w wyniku agregacji pozycji dokumentu nadrzędnego. Dotychczas rozliczenie relacji w takim przypadku zmieniało się w całości tylko na jednej pozycji nadrzędnej.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas nie działało ono poprawnie w przypadku, gdy do wystawionego już dokumentu podrzędnego dołączano korekty.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który polegał na tym, że w pewnym specyficznym scenariuszu na pozycjach dokumentu handlowego następowała nieoczekiwana zmiana jednostek.

KSeF

Umożliwiliśmy opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy kontrolę praw do magazynów podczas wystawiania dokumentów handlowych. Dotychczas w pewnych przypadkach występowało nadmiarowe sprawdzanie praw do magazynów innych niż ten właściwy dla dokumentu, co uniemożliwiało jego wystawienie.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie dokumentu podrzędnego z wymuszonym wskazaniem zasobów przy dodawaniu pozycji. Dotychczas dokumentu takiego nie dało się utworzyć w interfejsie przeglądarkowym, jeśli okno pośrednie było wyłączone.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę przesyłki Pocztex 2.0, która zastąpiła przesyłkę Ekspres 24.

Przesunięcia międzymagazynowe

Ulepszyliśmy mechanizm wskazywania dostaw na pozycji MM. Dotychczas w pewnym przypadku następował nieoczekiwany samoistny wybór zasobu.

e-Sklepy Konektor

Umożliwiliśmy filtrowanie zamówień na liście po kolumnie Status zewnętrzny (za pomocą wiersza filtrującego).

Kurierzy

Umożliwiliśmy wyświetlanie listu przewozowego UPS w specyficznym przypadku, gdy mimo ustawień pobierania listów w formacie ZPL UPS dostarcza list w postaci graficznej.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy ustalanie priorytetu zamówienia algorytmicznego za pomocą cechy referencyjnej wskazanej w definicji dokumentu.

Partie i zasoby

Udostępniliśmy zmianę partii na pozycjach zatwierdzonego dokumentu przyjęcia. Edycja jest dostępna dopóki nie ma rozchodów z edytowanego przyjęcia.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań. Dotychczas wyliczał się on niepoprawnie w przypadku, gdy dokument ZPO (zwrot) rozliczał kilka PO (przyjęcie).

Integrator

Poprawiliśmy odświeżanie listy systemów zewnętrznych w interfejsie przeglądarkowym. Dotąd lista nie odświeżała się poprawnie po zmianie filtrowania wg typu.

Płatności dokumentów handlowych

Dostosowaliśmy ustalanie wartości parametru dokumentu handlowego Kwota VAT na płatnościach do zmian w ewidencji dokumentów. Obecnie konfiguracja działania dokumentu w tym zakresie może być ustawiona z dokładnością do definicji ewidencji, a nie tylko jako parametr konfiguracji ogólnej.

WMS Konektor

Ulepszyliśmy definicję do tworzenia i aktualizacji dokumentów. Dodaliśmy zabezpieczenie przed niewłaściwym podaniem identyfikatorów przy aktualizacji dokumentu.

WMS Konektor

Ulepszyliśmy mechanizm generowania korekty do dokumentu nadrzędnego do dyspozycji przyjęcia/wydania zwrotu. Obecnie dokument może być generowany od razu jako zatwierdzony.

JPK

Poprawiliśmy definicję do generowania pliku JPK_FA. Dotychczas w pewnych przypadkach zastosowania metody kasowej w dokumentach plik nie generował się.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy przenoszenie ewidencji ŚP z faktury na korektę. Dotychczas ewidencja nie przenosiła się poprawnie, gdy sposób zapłaty w karcie kontrahenta był inny niż na fakturze.

Ceny i rabaty

Zablokowaliśmy możliwość edycji progów rabatowych na zatwierdzonej przecenie okresowej.

Ceny i rabaty

Dodaliśmy automatyczne usuwanie rabatu indywidualnego (odznaczanie parametru na liście) w przypadku, gdy w kolumnie z rabatem wpisano zero.

WMS Konektor

Rozszerzyliśmy zestaw parametrów konfiguracyjnych systemu zewnętrznego WMS. Dodaliśmy listy synchronizowanych cech kontrahentów. Na listach cech towarów i kontrahentów umieściliśmy też cechy grupujące.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruki dokumentów. Dotąd przy pewnych ustawieniach nie można było ich wykonywać bez uzupełnionego kontrahenta.

Ceny i rabaty

Zmieniliśmy algorytm odczytywania parametrów Sprzedaż poniżej ceny minimalnej, Sprzedaż poniżej ceny zakupu. Dotychczas przy wystawianiu faktury sprzedaży parametry te były odczytywane z definicji powiązanego dokumentu magazynowego (WZ). Po zmianie są odczytywane wprost z definicji faktury.

Zestawienia obrotów

Zoptymalizowaliśmy przygotowanie danych dla listy Obroty wg opiekunów.

KSeF

Dodaliśmy obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur. Konto można wybrać podczas wysyłania i pobierania.

Gospodarowanie odpadami

W definicji dokumentu z kategorii dotyczącej odpadów dodaliśmy parametr odpowiadający typowi wpisu w ewidencji BDO. Parametr decyduje o tym, która czynność do komunikacji BDO jest dostępna dla dokumentu.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność do tworzenia wpisu w Karcie Ewidencji Odpadu w BDO. Standardowo jest ona dostępna dla dokumentu PWOD (wytworzenie odpadu).

KSeF

Zmieniliśmy położenie kafelka KSeF w menu modułu Handel. Obecnie jest on umieszczony przed kafelkami Deklaracje i Zestawienia.

KSeF

W konfiguracji KSeF umożliwiliśmy wskazanie domyślnego towaru, który będzie podstawiany do pozycji podczas importu faktur KSEF w przypadku, gdy towar nie został zidentyfikowany na podstawie informacji z pliku.

Korekty dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametrów dokumentów KWPZ i pokrewnych. Wyłączyliśmy możliwość przenoszenia do bufora i usuwania. Dotyczy nowych baz.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy filtrowanie list dokumentów wg zagranicznych stawek VAT. Dotąd w opcjach filtrowania po stawce dostępne były jedynie stawki polskie.

EDI

W definicji Faktura FV/ZK ED dodaliśmy pole lt;CorrectionTotalTaxableBasisgt;. Jest ono wymagane dla korekt wg specyfikacji ECOD.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał zatwierdzenie faktury generowanej z zamówienia w specyficznym scenariuszu dotyczącym płatności i walut.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy standardowe wydruki dokumentów służących do obsługi gospodarowania odpadami.

JPK

Ulepszyliśmy definicję EDI do importu JPK_FA. Dotychczas faktury ze stawką VAT 0% były zawsze importowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Obecnie rozróżniamy transakcje krajowe od zagranicznych na podstawie prefiksu NIP-u kontrahenta.

JPK

Poprawiliśmy eksport JPK_FA. Dodaliśmy obsługę przypadku zastosowania stawki 7%, która dotąd nie była poprawnie obsługiwana.

WMS Konektor

Poprawiliśmy algorytm generowania korekty na podstawie realizacji dyspozycji zwrotu. Dotychczas działał on niepoprawnie w przypadku kolejnych korekt.

Definicje dokumentów

Poprawiliśmy edycję definicji dokumentu. Dotychczas przy pewnej prawidłowej kombinacji parametrów definicji nie dało się jej zapisać.

KSeF

Przywróciliśmy blokadę edycji standardowych definicji KSeF/JPK. Po zmianie kompilatora kodu w wersji 2206 definicje stały się edytowalne. Edytowalne powinny być wyłącznie ich kopie.

JPK

Poprawiliśmy definicję do generowania JPK_FA. Dotychczas w przypadku korekty zbiorczej w pliku występowało puste pole NrFaKorygowanej, co powodowało niezgodność pliku ze schemą.

KSeF

W definicjach XML (EDI/JPK/KSeF itd.) dodaliśmy obsługę pola specjalnego Data dokumentu. Pola specjalne służą do odczytania wybranych danych z pliku XML jeszcze przed jego zaimportowaniem. Pole zostało wykorzystane na liście dokumentów do zaimportowania wyświetlanych w oknie parametrów importu KSeF.

Relacje dokumentów

W definicji relacji umożliwiliśmy zastosowanie własnego algorytmu (w postaci cechy referencyjnej) do ustalania kontrahenta i odbiorcy na dokumencie podrzędnym.

Towary

Poprawiliśmy dodawanie kodu EAN na formularzu towaru. Dotychczas w pewnych przypadkach, gdy w kontekście był kontrahent, kod dodawał się nie do towaru, a do kontrahenta.

KSeF

Poprawiliśmy definicję do eksportu faktury KSeF. Dotąd w przypadku, gdy firma jest osobą fizyczną, w sekcji Podmiot1 wypełnione było niewłaściwe dla tego przypadku pole.

Towary

Poprawiliśmy kontrolę dostępu do towarów w przypadku czytania kodu kreskowego za pomocą czytnika. Dotychczas operator mógł w ten sposób otworzyć kartę towaru wykluczonego filtrem zdefiniowanym w karcie tego operatora.

Korekty dokumentów

Ulepszyliśmy i zoptymalizowaliśmy mechanizm generowania automatycznych korekt do dokumentów MM podczas zatwierdzania korekty do pierwotnego dokumentu przyjęcia. Zmniejszyliśmy ilość generowanych dokumentów. Dotychczas powstawał osobny dokument dla każdej pozycji MM podlegającej korekcie, obecnie powstają dokumenty z wieloma pozycjami, osobne dla każdej MM, a nie dla pozycji.

Towary

Poprawiliśmy wyświetlanie wartości cech historycznych. Dotychczas na niektórych formularzach wartość cechy znikała przy przejściu pomiędzy zakładkami.

Zamówienia i oferty

Zamówienia z subzasobami. Zrezygnowaliśmy z przenoszenia informacji o wskazaniu dostawy z zamówienia na dokument docelowy (np.: FV, WZ, WZ 2), gdy wskazane było zamówienie do dostawcy. Informacja ta nie była prawdziwa na dokumencie docelowym, który posiadał obrót z dostawy magazynowej. Jeśli wskazany na zamówieniu jest dokument magazynowy, informacja o dostawie jest kopiowana.

JPK

Poprawiliśmy generowanie danych dla pola NrFaZaliczkowej. Dodaliśmy ograniczenie długości danych do 256 znaków.

Dokumenty handlowe

W panelu filtrującym dla dokumentów handlowych dodaliśmy filtr o nazwie Towar. Wybranie w nim konkretnego towaru skutkuje wyświetleniem dokumentów zawierających ten towar.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. Dotychczas nie dawała ona możliwości zmiany precyzji ceny na większą niż dwa miejsca po przecinku.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność do tworzenia dokumentów z listy towarów. Dotychczas czynność ta nie działała po wgraniu plików konfigurujących obsługę akcyzy na węgiel.

Definicje dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie daty kursu w definicji dokumentu ZK2 na Data dostawy, albo data, jeśli wcześniejsza. Dotyczy nowych baz.

KSeF

Usunęliśmy zbędny komunikat o nieznalezionym zamówieniu, który pojawiał się w pewnych przypadkach podczas importu faktury KSeF, w której wskazano numer powiązanego zamówienia.

Uprawnienia

W standardowych rolach modułu Handel dla nowego systemu praw dodaliśmy prawo do rodzaju komunikatu EDI. Brak tego prawa uniemożliwiał zatwierdzanie dokumentów handlowych w przypadku korzystania z Soneta.EDI.

Dokumenty handlowe

W parametrach czynności Zmień zatwierdzony dokument dodaliśmy pole Pracownik.

Dokumenty handlowe

Na listach zapytań ofertowych rozbudowaliśmy możliwość filtrowania według stanu relacji do ofert jako dokumentów podrzędnych.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych z zamówienia przy realizacji dokumentem podrzędnym. Dotychczas w pewnych sekwencjach wystawiania dokumentów (np. z pośrednimi FPRO, FZAL), zasoby zamówione niepotrzebnie usuwały się przed wystawieniem końcowego dokumentu rozchodowego (np. FV).

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie kompletacji w przypadku zdefiniowania zamienników do składników. Dotąd w pewnym przypadku wpisanie ilości w pozycji dokumentu kompletacji kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy wydruk faktury zaliczkowej. Dotychczas przy zaliczce na 100% wartości zamówienia na wydruku drukowała się tabela VAT wyliczona dla zamówienia, a nie faktury, co mogło prowadzić do groszowych rozbieżności wartości na wydruku z wartością dokumentu.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy dodawanie logo firmy na wydruku dokumentu, bez konieczności modyfikowania jego nagłówka (logo musi być umieszczone jako załącznik globalny). Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna na definicji danego dokumentu. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub w środku nagłówka wydruku.

Pozostałe

Dodaliśmy filtrowanie zasobów trafiających do interfejsu handlowego IWybórPartiiTowaru. Wykluczyliśmy zasoby techniczne o typie partii TylkoZasób, gdyż ten typ nie powinien być wykorzystywany w dodatkach zewnętrznych.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy kategorie dokumentów: Przyjęcie Odpadów, Wydanie Odpadów. Dodaliśmy listę Odpady razem, na której wyświetlane są dokumenty z obu tych kategorii.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm generowania korekt kosztów. Dotychczas w pewnym złożonym przypadku powstawał zasób magazynowy o dodatniej ilości i ujemnej wartości.

Sprzedaż

Dodaliśmy drukowanie numeru wirtualnego rachunku bankowego na wydruku korekty do archiwalnej faktury sprzedaży.

Dokumenty fiskalizowane

Poprawiliśmy API do fiskalizowania dokumentów. Dotychczas w pewnych przypadkach seryjna fiskalizacja nie działała poprawnie.

Dokumenty handlowe

Ujednoliciliśmy sposób drukowania tabeli powiązanych dokumentów magazynowych na wydrukach faktur repx i aspx. W przypadku repx nie były uwzględniane dokumenty KWZ2 na liście powiązanych dokumentów faktury.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahenta. Dotychczas wyliczenie kończyło się błędem, jeśli w bazie danych występowały dokumenty z opakowaniami bez kontrahenta (np. MMWO/MMPO).

Gospodarowanie odpadami

Umożliwiliśmy oznaczenia karty towaru jako Odpad. Ma to zastosowanie w dokumentach gospodarowania odpadami. W karcie tego typu niezbędne jest wskazanie kodu BDO ze słownika tych kodów. Umożliwiliśmy filtrowanie towarów po nowym parametrze.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów: PWOD (Wytworzenie odpadu, przyjęcie magazynowe), ROD (Przekazanie odpadu, rozchód magazynowy) oraz relację PWOD-gt;ROD. Dokumenty te zawierają dodatkowe pola z danymi niezbędne w integracji z platformą BDO.

Gospodarowanie odpadami

W konfiguracji dodaliśmy folder Definicje dokumentów/Gospodarownia odpadami, służący do włączenia i konfigurowania gospodarowania odpadami.

Gospodarowanie odpadami

W definicji dokumentu wprowadziliśmy możliwość ograniczenia ilości pozycji do jednej. Ma to zastosowanie w gospodarowaniu odpadami, gdzie każdy dokument BDO dotyczy tylko jednego rodzaju odpadu. Nowy, wielowartościowy parametr zastępuje dotychczasowy Pozwalaj na zatwierdzanie dokumentu bez pozycji.

Ceny i rabaty

W cenniku indywidualnym kontrahenta dodaliśmy weryfikator symbolu waluty. Dotąd w pozycji cennika można było wpisać nieistniejący symbol.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy słownik kodów BDO (w folderze Klasyfikacja towarów) oraz czynności do jego synchronizacji ze słownikiem z platformy BDO.

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy obsługę wyboru magazynu w oknie pośrednim relacji. Dodaliśmy możliwość pozostawienia pola bez wartości. Takie ustawienie oznacza, że dokumenty podrzędne dziedziczą magazyn z nadrzędnych.

KSeF

Uprościliśmy wysyłanie faktury do KSeF. Obecnie przed wykonaniem czynności Wyślij nie jest konieczne wykonanie czynności Eksport. Jeśli faktura nie jest wyeksportowana do pliku XML to eksport nastąpi automatycznie przed wysłaniem.

KSeF

Dodaliśmy czynności do pobierania faktur z KSeF w pakietach za dany okres. Służy do tego dedykowana lista KSeF/Pobieranie. Jest to inny sposób pobierania faktur, polegający na wysłaniu żądania i odebraniu danych po pewnym czasie, gdy pakiet zostanie przygotowany przez KSeF.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność, która umożliwia wysłanie dokumentu przekazania odpadów (ROD) do BDO jako KPO.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy typ systemu zewnętrznego: BDO. Służy on do konfigurowania komunikacji z platformą BDO poprzez założone tam konto. W oknie systemu wyświetlane są również powiązania pomiędzy zapisami w systemie i odpowiadającymi im zapisami w platformie BDO.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynności służące do synchronizacji (parowania) kartotek kontrahentów i ich lokalizacji z odpowiednikami tych zapisów w platformie BDO.

KSeF

Uprościliśmy sposób wyświetlania czynności do wysyłania faktur do KSeF. Dotychczas przy niepustej liście faktur grupa czynności KSeF pojawiała się w menu dwukrotnie – raz dla listy, raz dla wiersza.

KSeF

Dodaliśmy zapisywanie numeru KSeF w zaimportowanym dokumencie. Numer ustalamy na podstawie nazwy pobranego pliku, który go zawiera. W pobranym pliku XML nie występuje pole z numerem nadanym przez KSeF.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność służącą do pobierania statusu dokumentu wysłanego wcześniej do platformy BDO jako KPO.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy import dokumentów z danych tekstowych w interfejsie HTML.

Workflow

Pozostałe

Zmieniliśmy zachowanie zakładki Struktura Organizacyjna na formularzu Kartoteki pracownika. Zakładka jest widoczna jeżeli w bazie znajduje się struktura z definicją elementu na której w polu Powiązania wybrano Wszystkie. Dzięki temu możliwe jest powiązanie pracownika z elementem struktury bezpośrednio z poziomu Kartoteki pracownika.

BI

Pola wyliczane

W polach wyliczanych jest możliwość skorzystania zarówno z funkcji agregujących np. SUM(), jak również z funkcji okienkowych SUM() OVER() dzięki czemu użytkownik ma większe możliwości tworzenia modeli danych.

Utrwalanie danych

Udostępniono nowy mechanizm utrwalania danych BI dedykowany do utrwalania wyników analiz BI. Nowy mechanizm polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości silnika i serwera SQL, przy minimalnym użyciu aplikacji, co korzystnie wpływa na wydajność procesu utrwalania danych, których źródłem są domeny lub raporty BI. Nowy mechanizm dostępny jest w instalacjach standardowych oraz wielobazowych. Jednocześnie wprowadzono szereg modyfikacji funkcjonalnych i ergonomicznych w istniejących czynnościach do wytwarzania infrastruktury utrwalania, które umożliwiają tworzenie jej komponentów na potrzeby obu mechanizmów utrwalania. Udostępniona została także czynność umożliwiająca szybkie tworzenie kopii wizualizacji, działających w oparciu o dane utrwalane.

Merytoryczne – obszar księgowy

Do standardu dodaliśmy modele danych z obszaru finansowego dotyczące obrotów na kontach oraz zapisów księgowych, które zawierają informacje dotyczące okresów, typów kont czy wartości. Powstałe raporty zawierają parametry, które pozwalają na filtrowanie danych w odniesieni do okresu obrachunkowego, wyboru danych z bufora bądź zaksięgowanych, czy też wskazania rodzaju kont, które interesują użytkownika (bilansowe/wynikowe/pozabilansowe).

Modele danych

W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Modele te od wersji 2210 zostały oznaczone jako nieaktualne, a od wersji 2304 zostaną całkowicie usunięte ze standardu Modułu BI. Prosimy o weryfikację czy nie posiadają Państwo gdzieś użytych wymienionych wskaźników. Jeśli w dalszym ciągu chcą z nich Państwo korzystać konieczne jest powielenie standardowych modeli danych, utworzenie dla nich wizualizacji i podmianę w systemie. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista elementów wytypowanych do usunięcia.

Wizualizacje

Dodane zostało pole „Dodatkowe objaśnienia” dostępne do edycji wyłącznie dla producenta Modułu BI. W Treści zawarte w tym polu będą widoczne w labelu pod wizualizacją typu tabela oraz wykres, a także w tooltipie wskaźnika. Pole służy do przekazywania Użytkownikowi ważnych informacji dotyczących sposobu wyliczania miar oraz prawidłowego użycia danej wizualizacji.

Pola wyliczane

Wprowadziliśmy możliwość doprecyzowania parametrów: typu, długości oraz stylu dla funkcji konwersji w polach wyliczanych. Dzięki temu użytkownik tworząc nowe pola wyliczane w oparciu o konwersję może w łatwy sposób wskazać ich właściwości.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników. analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności. Nowe modele danych wyposażone są w parametry umożliwiające filtrowanie danych wg dowolnego okresu czasu, wydziałów, pracowników i innych obiektów, dzięki którym możliwe jest analizowanie danych od ogółu do szczegółu.

Modele danych

W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Zgodnie z wydanym komunikatem technicznym w kwietniu 2022 elementy te zostały trwale usunięte ze standardu Modułu BI. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista usuniętych elementów.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę kończących się UoP, badań lekarskich, szkoleń BHP, bilans czasu pracy (ponad/poniżej normy), kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników.

Produkcja

Operacje

Z poziomu formularza operacji w zakładce Planowanie umożliwiliśmy edycję dat rozpoczęcia operacji, która sprawdzi się dla tych użytkowników, którzy chcą manualnie planować operacje. W ramach funkcjonalności dodaliśmy także czynność: „Sprawdź konflikty”, która weryfikuje czy przypisany do operacji zasób lub pracownik nie jest zablokowany, lub czy w zaplanowanym czasie operacji nie ma zlecenia serwisowego lub zaplanowanej nieobecności.

Zamówienia

Z poziomu listy Zapotrzebowania i rezerwacje/Zapotrzebowania dodaliśmy nową czynność: „Utwórz dokument„, za pomocą której wprost z tej listy można generować dokumenty zamówień do dostawców. Aby to było możliwe należy pamiętać o zdefiniowaniu bezpośredniej relacji pomiędzy dokumentami ZP – Zlecenie produkcyjne a ZD – Zamówienie do dostawcy.

Technologia

Z poziomu listy Technologie dodaliśmy nową czynność: „Aktualizuj operacje technologii…”, za pomocą której możliwe jest zaktualizowanie wielu operacji, występujących w danej technologii jednocześnie. Po wybraniu tej czynności zostanie wyświetlone okno parametrów, pozwalające na wybór elementów operacji, które mają zostać zaktualizowane.

Rozliczenie zleceń

Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń„, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.

Kalkulacja kosztu

Zmieniliśmy podpowiadaną ilość w polu dostępnym w oknie Kalkulacji kosztu o nazwie: „Ilość do przeliczenia„. Pole to domyślnie będzie przyjmować taką samą wartość, jak ilość produktu na zleceniu produkcyjnym, natomiast nie będzie się aktualizować (tak jak miało to miejsce do tej pory) na wartości równe ilościom z dokumentów PWP, powiązanych ze zleceniem. W razie potrzeby pole to jest edytowalne, co daje możliwość przeliczenia kalkulacji kosztu dla dowolnej ilości produktu, wprowadzonej ręcznie przez użytkownika.

Operacje

Poprawiliśmy import operacji wzorcowych z pliku xls, tak aby możliwe było zaimportowanie operacji wraz z ich czasami trwania.

Zlecenie produkcyjne

Dodaliśmy nową czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia. Wynikiem zwrotnym może być status:

 • Pełne – gdy mamy 100% dostępnych ilości towarów
 • Częściowe – gdy surowce są dostępne częściowo
 • Nie podlega – gdy towary zostały już wydane w pełnej potrzebnej ilości
 • Brak – gdy brak dostępnych ilości.

Operacje

Rozbudowaliśmy filtr „Stan realizacji” dostępny na liście Operacje w zleceniach o dwa nowe statusy:

 • W realizacji – wyświetlający wszystkie operacje za wyjątkiem tych ze stanem: „Brak” oraz „Zakończone”
 • Niezakończone – wyświetlający wszystkie operacje dla wszystkich stanów realizacji operacji za wyjątkiem „Zakończone”.

Zlecenie produkcyjne

W konfiguracji systemu tj. Produkcja/Kalkulacja dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Wyliczaj wartości rozchodów według wartości obrotów (po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu)”. Włączenie parametru powoduje, że pole dostępne na zakładce Surowce na zleceniu produkcyjnym tj. Podrzędne/Rozchód surowców/RozliczonoWartośćCy uwzględnia dokumenty korekt, powiązane z daną pozycją technologiczną.

Osoby w produkcji

Dodaliśmy nowy filtr na liście Produkcja/Osoby/Rzeczywiste do wyszukiwania osób rzeczywistych tj. pracowników wg posiadanych przez nich kompetencji.

Bilans surowców

Do organizatora listy dostępnego na Bilansie surowców dodaliśmy nową właściwość PozycjaTechn.

Osoby w produkcji

Poprawiliśmy błąd występujący podczas planowania operacji o treści: „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: key”. Problem występował wówczas, gdy została zdefiniowana osoba rzeczywista o pustej kompetencji. Wprowadziliśmy weryfikator, który obecnie blokuje taką możliwość.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozliczanie dokumentów

Dodaliśmy możliwość weryfikacji kont na rozliczeniach zapłat poprzez nową czynność o nazwie „Sprawdź konta rozliczeń”. Czynność jest dostępna na raporcie oraz na zapłacie. Z poziomu zapłaty czynność pozwala zweryfikować zgodność kont według symbolu na dodanych w rozliczeniu płatnościach. Jeśli zapłata została rozliczona z kilkoma płatnościami zaksięgowanymi na różne konta rozliczeniowe, pojawia się komunikat o niezgodności kont i w logu pojawia się numer dokumentu rozliczanego i konto. Z poziomu raportu czynność pozwala zweryfikować zgodność kont na zaznaczonych zapłatach. Dodatkowo dodaliśmy pole Aktualne konto z symbolem kont na listę Nierozliczone dokumenty.

Rozliczanie dokumentów

Dla czynności Rozliczanie dokumentów, dostępnej z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, dodaliśmy możliwość wskazania wielu cech w parametrze „Zgodność cechy”. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wskazania w parametrze „Pomijaj bez wartości” czy rozrachunki z nieuzupełnioną cechą mają się rozliczać.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Poprawiliśmy prezentację kodu algorytmu na formularzu rachunku bankowego na zakładce Rachunki wirtualne.

Księgowość

Mechanizm podzielonej płatności

Dla definicji dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja i Zakup ewidencja dodaliśmy w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) na zakładce Rozszerzenie definicji możliwość wskazania trybu ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach. W nowym parametrze można wskazać jedno z dotychczasowych ustawień lub ustawienie „Domyślny”, które powoduje, że dla definicji obowiązuje dotychczasowe ustawienie ogólne (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Rozrachunki). Wskazany na definicji dokumentów tryb jest ustawieniem nadrzędnym w stosunku do ustawienia ogólnego i dotyczy zarówno dokumentów ewidencji, dla których definicji wskazano indywidualny tryb ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach, jak i dla dokumentów handlowych powiązanych z taką definicją.

Podzielniki kosztów

Dla formularza pracownika dostępnego dla licencji Księga z poziomu dokumentu Lista płac ewidencja w Ewidencji dokumentów udostępniliśmy widok zakładki Kadry – pozostałe/Podzielniki kosztów. Dzięki zmianie możliwa będzie edycja podzielników kosztów dla pracowników z poziomu dokumentu ewidencji, bez konieczności przechodzenia na listę Kadry i płace/Kadry/Pracownicy.

Podzielniki kosztów

Udostępniliśmy nową listę o nazwie Podzielniki kosztów dla folderu Księgowość, którą można włączyć w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne za pomocą parametru „Dodatkowa lista Podzielniki kosztów”. Domyślnie w bazach nowych i konwertowanych wspomniany parametr jest wyłączony. Dzięki nowej funkcjonalności możliwa będzie aktualizacja podzielników kosztów z poziomu jednego miejsca, bez konieczności przechodzenia do różnych kartotek, dla których zdefiniowane są podzielniki kosztów.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy błąd, który pozwalał dodać więcej niż jeden dokument ewidencji z takim samym numerem dodatkowym pomimo ustawionej unikalności tego numeru. Błąd występował w specyficznych przypadkach, np. kiedy w pierwszej kolejności zostały zapisane dokumenty, a następnie w jednoczesnym czasie zostały dla nich wprowadzone takie same numery dodatkowe. Aktualnie system przy ustawionej w konfiguracji unikalności numeru dodatkowego nie pozwala dodać więcej niż jednego dokumentu z tą samą wartością w polu Numer dodatkowy.

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał wygenerowanie formularza CIT-KW stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8. Komunikat błędu występował podczas próby generowania CIT-KW na wersjach programu, które nie zawierały definicji CIT-KW w instalatorze programu. Po dokonaniu zmian załącznik CIT-KW generuje się poprawnie.

Oddział

Dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym dla każdego oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z lub bez uwzględnienia pododdziałów. Zatwierdzone dokumenty ZD pobierane są do załącznika CIT/WZ na deklaracji CIT-8.

Oddział

Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

CRM

Transakcje

Poprawiliśmy działanie listy Dokumenty, która dostępna jest w formularzu Transakcji. Od tej pory po przypisaniu do Transakcji (poprzez funkcję Dodaj dokumenty dostępną w menu Czynności) umowy cyklicznej, zawartej z kontrahentem będzie widoczna w tej zakładce. Dzięki temu użytkownik szybciej odnajdzie poszukiwaną informację oraz będzie miał pełny obraz relacji z klientem.

Zadania i Zdarzenia

Przywróciliśmy funkcjonalność filtrowania projektów przypisywanych do Zadania ze wskazanym Kontrahentem. Po utworzeniu Zadania, wskazaniu Kontrahenta w kontekście którego będzie realizowane i jego zapisaniu po przejściu na zakładkę Dodatkowe i i otwarciu okna wyboru Projektu na wyświetlonej liście domyślnie zostanie ustawiony w filtrze Kontrahent klient wskazany w Zadaniu.

Kontrahent

Dodaliśmy możliwość importu danych adresowych z portalu geoportal.gov.pl. Po włączeniu parametru Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych dostępnego w opcjach konfiguracyjnych Kontrahenci i urzędy/Ogólne istnieje możliwość zaimportowania bazy kodów pocztowych do tabeli KodpocztowyAU. Jeśli tabela KodPocztowyAU używana była we wcześniejszych wersjach niż 2210.1.1 to konwersja do tej wersji spowoduje usunięcie znajdujących się dotychczas w tabeli rekordów. Dlatego konieczne będzie pobranie aktualnych danych adresowych przy pomocy opisanej funkcjonalności. Po skorzystaniu z możliwości pobrania danych dostępnej z poziomu Narzędzia/Import danych adresowych, po wpisaniu kodu pocztowego w odpowiednie pole w systemie lista miejscowości oraz ulic będzie filtrowana zgodnie z pasującymi wartościami związanymi z podanym kodem. Funkcjonalność ta pozwala na szybsze dodawanie danych adresowych kontrahenta oraz minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędnych danych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37732.

e-mail

Zmieniliśmy sposób podpinania załączników do maila dla wydruków generowanych w dwóch odcinkach. Do tej pory wydruki, jeśli wydruk generowany był w dwóch odcinkach np. potwierdzenie salda to do odbiorcy wysyłane były dwie wiadomości email. Od teraz oba odcinki wysyłane są w jednej wiadomości email. Ułatwi to komunikację z klientami.

e-mail

Dodaliśmy nowy mechanizm oznaczania statusu wysłania maila dla dokumentów handlowych. Na liście Faktur sprzedaży (Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży) dodaliśmy nowe pole EmailInfo z wartościami wyliczanymi ’Status’ oraz ’Data wysyłki’. Pola ta można wyciągnąć na listę dokumentów poprzez opcję Organizuj widok. Pole Status może przyjmować trzy wartości:

 • Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
 • Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
 • Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

W przypadku wysłania wiadomości poprzez konto poczty CRM ustawiana jest również data wysłania w polu Data wysyłki. Dodatkowo w przypadku dokumentów wysłanych z wcześniejszych wersji systemu pole Status może przybrać wartość Wysłane – dla dokumentów, dla których nie jesteśmy w stanie określić sposobu wysłania, lub Wysłano Pocztą CRM kiedy istnieje relacja pomiędzy wysłanym dokumentem i wiadomością e-mail. Funkcjonalność ta jest uniwersalna i będzie mogła być używana w rozwiązaniach własnych w przypadku innych obiektów, które mogą być wysyłane z systemu.
Nowa funkcjonalność pozwala mieć dokładniejszą informację na temat wysyłki dokumentów handlowych.

SMS

Z dodatku smsing usunęliśmy możliwość integracji z nieaktywną bramką Inteliso (www.sms-api.pl).

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Na kartotece środków trwałych udostępniliśmy dodatkową zakładkę Powiązania. Zakładka prezentuje powiązanie kartoteki środka trwałego z obiektami z obszaru Nieruchomości (powiązanie wskazane na obiekcie w polu Inwentarz oraz zakładka Powiązane obiekty) oraz urządzeniami z obszaru Wypożyczenia (powiązanie wskazane na urządzeniu w polu Inwentarz). Zakładka uaktywnia się, gdy operator posiada licencje na obszary Nieruchomości lub Wypożyczalnia oraz na obiekcie lub urządzeniu wskazano powiązanie z daną kartoteką środka trwałego.

Systemowe

Baza danych

Zwiększyliśmy pole Trusted w tabeli Operators z 32 do 256 znaków oraz pole ExternalProviderUserID w tabeli WebProfiles ze 100 do 256 znaków. Pola odpowiedzialne są za Kod systemowego operatora zintegrowanego dostępnego na Operatorze/WebUserze. Dzięki zmianie operatorzy posiadający długie domeny mogą bez przeszkód logować się do naszego systemu wykorzystując usługi AD(Active Directory) czy ADFS(Active Directory Federation Services), tak aby wspólnym źródłem autoryzacji danych były zasoby własnej infrastruktury.

Środowisko

Zakończyliśmy długo zapowiadane wsparcie silnika MySQL. W obecnej wersji po uruchomieniu systemu nie będą widoczne bazy danych oparte o silnik MySQL, wraz z brakiem możliwości utworzenia bazy danych w oparciu o ten silnik. Wszystkie bazy danych MySQL należy przestawić na bazę danych MS SQL Server za pomocą archiwum tekstowego bazy danych w poprzedniej wersji programu.

Framework

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności związanej z usuwaniem informacji o zapamiętanych licencji na formularzu Pobrane licencje. Okno pojawia się przed zalogowaniem do systemu w bazach z zaznaczonym parametrem Wybór modułów dostępnym z poziomu Właściwości bazy danych/Operator. We wcześniejszych wersjach czynność działała prawidłowo, ale zwracała nadmiarowo komunikat „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

Framework

Zaktualizowaliśmy wersję biblioteki ZXing.Net do wersji 0.16.8 odpowiedzialną za tworzenie kodów kreskowych na wydrukach.

Eksport i import

Poprawiliśmy funkcję eksportu wydruków XtraReports do formatu CSV. Jeżeli w konfiguracji programu zaznaczony zostanie parametr Systemowe/Export i Import/Neutralizuj formuły podczas exportu do csv, wówczas wszystkie wartości, które mogą zostać przez program Excel potraktowane jako wykonywalne formuły, zostaną ujęte w dodatkowe cudzysłowy, tak, aby zabezpieczyć się przed możliwością niekontrolowanego wykonania kodu formuły podczas otwierania arkusza.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy listę Pliki i konteksty dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe. Nowa lista agreguję wszystkie możliwe konteksty zapisu w systemie. Prezentacja obywa się w inny sposób dzięki temu będzie prościej zarządzać wpisami dla różnych kontekstów niż w przypadku formularza Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki.

Framework

Udoskonaliliśmy mechanizm tworzenia słownych wartości dla waluty PLN (.Słownie), tak aby w nie pojawiały się nadmiarowe spacje w wyrażeniu.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na przypisanie obszaru do Zadania Pracy hybrydowej. Na formularzu Zadania dostępna jest zakładka Obszar, która zawiera zgodne z posiadaną licencją obszary, w których pracuje klient. Z jej poziomu możemy przypisać do Zadania jeden lub kilka obszarów. Na podstawie tego przypisania odfiltrowywane są Zadania, które wyświetlane są podczas korzystanie z ogólnosystemowego stopera.

Praca hybrydowa

Dodaliśmy funkcjonalność ogólnosystemowego stopera, który może być uruchomiony z dowolnego miejsca w systemie. Stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. Podczas jego uruchomienia użytkownik wskazuje Zadanie Pracy hybrydowej, w kontekście którego będzie rejestrował czas pracy. Lista zadań do wyboru jest odfiltrowana przez pryzmat obszarów do jakich zostały przypisane zadania np. Jeśli na formularzu zadania w zakładce Obszar przypiszemy je do obszaru CRM, to podpowie się ono podczas uruchomienia stopera na listach CRM, natomiast nie będzie widoczne z poziomu list systemu w innych obszarach. Jeśli nie posiadamy zadań przypisanych do obszaru, w którym obecnie pracujemy podczas uruchamiania stopera możemy dodać nowe zadanie lub wyświetlić listę wszystkich przypisanych do nas zadań. Dodatkowo po rozwinięciu menu stopera możemy go uruchomić w kontekście jednego z trzech ostatnich zadań, dla którego rejestrowaliśmy czas pracy. Wprowadzona funkcja pozwala również śledzić czas pracy z zadaniem dzięki zegarowi wyświetlanemu na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania. Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37731.

Praca hybrydowa

Zmieniliśmy nazwę filtra Rodzaj, który jest dostępny z poziomu listy Czas realizacji na Powiązanie. Filtr ten działaj tak samo jak do tej pory czyli pozwala wyświetlić czasy pracy zalogowane do zgłoszenia serwisowego lub do zadania albo z uzupełnionymi uwagami. Zmiana nazwy ułatwi identyfikację filtra.

Projekty

Projekty

Dodaliśmy funkcję rozliczania projektów na podstawie czasów pracy zalogowanych do powiązanych z nimi Zadań pracy hybrydowej. Aby włączyć funkcję należy w ustawieniach konfiguracyjnych w definicji projektu w zakładce Opcje włączyć parametr Rozliczaj i następnie wskazać Definicję dokumentu zapotrzebowania, Definicję dokumentu handlowego oraz Magazyn. Po wprowadzeniu opisanej konfiguracji w formularzu projektu w menu Czynności dostępna będzie opcja Utwórz zapotrzebowanie. Po skorzystaniu z niej w formularzu projektu widoczne będą 2 zakładki: Dokumenty zawierająca utworzone dokument zapotrzebowania oraz dokumenty handlowe oraz Usługi, w której wskazujemy usługi służące do rozliczenia projektu. Po wprowadzeniu opisanych ustawień z poziomu formularza Zadania pracy hybrydowej należy powiązać je z projektem przy pomocy pola Produkt oraz w polu Usługa wskazać usługę, która posłuży do rozliczenia czasów zalogowanych do Zadania (lista usług ograniczona jest do tych wskazanych w projekcie). Następnie możemy przejść do rozliczenia projektu. W formularzu projektu oraz na liście Projekty na pasku narzędziowym dostępna jest funkcja Rozlicz. Po jej wybraniu wskazujemy za jaki okres chcemy rozliczyć projekt. W efekcie zostanie utworzony dokument handlowy rozliczający zarejestrowane czasy pracy do zadań. Jednocześnie wpisy zawierające rozliczone czasy pracy zostaną zablokowane do edycji. Funkcjonalność ta ułatwi i przyśpieszy rozliczanie projektów na podstawie zalogowanych czasów pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37720..

Kadry i Płace

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.09.2022 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6.156,25 zł
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 307,81 zł
  • II rok nauki – 369,38 zł
  • III rok nauki – 430,94 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 246,25 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764). Ponadto zaktualizowaliśmy wskaźnik w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne:

 • „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 01.10.2022 r. przyjmuje wartość 102,7%.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 816). Przedłużyliśmy okres stanu zagrożenia epidemicznego do 31.12.2022 r.:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…31.12.2022.

Nieruchomości

Nieruchomości

Struktura nieruchomości przedstawia zestawienia wszystkich obiektów oraz liczników dodanych do systemu. Jeśli wspomniane obiekty zostały dodane w relacji do siebie to są wyświetlane w formie drzewa, czyli z uwzględnieniem hierarchicznej struktury. Obiekty mogą być wiązane w relacji nadrzędny – podrzędny z nieograniczoną liczbą zagnieżdżeń. Dodatkowo można do obiektów dodawać obiekty powiązane, bez określania ich nadrzędności względem siebie. Wówczas ich powiązanie nie będzie widoczne w hierarchicznej strukturze lecz w prawej części ekranu w oknie „Elementy powiązane”.

Nieruchomości

Z poziomu listy Jednostki Organizacyjne dostępna jest funkcjonalność Przemieszczania jednostek organizacyjnych. Pozwala ona na przenoszenie jednostek organizacyjnych wraz z przypisanym do niej inwentarzem do wybranych obiektów z obszaru nieruchomości. Funkcjonalność ta usprawnia przemieszczanie jednostek organizacyjnych oraz inwentarza pomiędzy obiektami nieruchomości.

Nieruchomości

Dodaliśmy możliwość obsługi i rejestrowania stanów liczników mediów w ramach wprowadzonych do systemu obiektów. Liczniki mogą występować jako samodzielne elementy, do których zbierane są kolejne pomiary, jak również być elementem struktury i być podrzędnymi elementami obiektów. Stany liczników są przechowywane w systemie jako pomiary, a użytkownik ma dostęp do informacji o historycznych zapisach oraz przyrostach wartości stanów liczników.

Nieruchomości

Dla obiektów wprowadzonych w ramach obszaru Nieruchomości dodaliśmy możliwość obsługi najmów poszczególnych obiektów. W systemie gromadzimy informacje o wszystkich najmach, które zostały zrealizowane lub są w trakcie trwania. Funkcja pozwala w szybki sposób zidentyfikować obiekty dostępne i niedostępne w zadanym okresie czasu Zrealizowane najmy można następnie rozliczać za pomocą stawek dziennych lub godzinowych, stawek za obiekt lub stawek za dzień w przeliczeniu na metry kwadratowe powierzchni i generować dokumenty handlowe.

Nieruchomości

Obszar Nieruchomości pozwala na dodawanie i przechowywanie Polis ubezpieczeniowych. Polisy mogą być przypisane do dowolnego obiektu zapisanego w strukturze nieruchomości systemu. Do każdej zawartej i zarejestrowanej w systemie Polisy istnieje możliwość zgłoszenia Szkody. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może na bieżąco kontrolować czas obowiązywania polis jak również śledzić powstałe Szkody i monitorować postęp ich usuwania.

Nieruchomości

Do każdego obiektu dodanego w strukturze nieruchomości dodaliśmy możliwość rejestrowania zdarzeń incydentalnych takich jak awarie czy naprawy. Zadanie incydentalne służą do odnotowywania nieplanowanych prac na danym obiekcie. Funkcjonalność ta pozwala rejestrować historię napraw i modyfikacji obiektu po zaistnieniu nieplanowanych wydarzeń losowych.

Nieruchomości

W obszarze Nieruchomości w systemie dodaliśmy możliwość wprowadzenia zaplanowanych wcześniej zdarzeń takich jak przeglądy czy remonty. Funkcjonalność ta pozwala na zaplanowanie prowadzonych prac dla wszystkich nieruchomości, a wprowadzone w ten sposób zdarzenia mogą mieć również wpływ na dostępność poszczególnych obiektów pod wynajem w danym terminie.

Produkcja

Harmonogram

Zmodyfikowaliśmy wyświetlany opis na operacji na harmonogramie o dodanie nowych pól:

 • Rozpoczęcie i Zakończenie
 • Czas
 • Termin wykonania.

Handel

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy obsługę zamówień wewnętrznych. Zamówienie takie może zawierać wskazanie dwóch magazynów: docelowego i źródłowego. Standardowo w relacji do niego powstaje dokument MM. Zamówienia wewnętrzne mają osobną listę.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy anulowanie nierozliczonych pozycji korekty zamówienia w sytuacji, gdy znajduje się ona w zamkniętym okresie magazynowym.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie pozycji zleceń produkcyjnych na liście pozycji dokumentów.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy występujący w wersji okienkowej problem otwierania części linków zamieszczonych w treści wiadomości email polegający na wyświetlaniu komunikatów związanych z błędem skryptu na stronie. Od teraz wysłane linki otwierają właściwą stronę internetową w domyślnej przeglądarce.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Zapłata

Poprawiliśmy błąd, który nie pozwalał na dołączenie zaliczki z poziomu wpłaty/wypłaty na raporcie w Ewidencji Środków Pieniężnych. Dotychczas po wybraniu opcji „Dołącz jako zaliczkę” widoczne były jedynie dokumenty z tego samego miesiąca co zapłata. Po dokonaniu zmian widoczne są wszystkie dokumenty zgodnie ze wskazanym okresem.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy zasadę działania formularza Elementy definicji XML dostępnej, m.in. na Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny/Definicja XML dla pól Kod C# eksportu, Kod C# importu oraz Kod C# widoczności. We wcześniejszych wersjach istniała możliwość „zepsucia” składni kodu poprzez przełamanie za pomocą entera.

HTML

Listy

Poprawiliśmy formatowanie i wyświetlanie sum dla kolumn zawierających liczby w tabelach BI. W poprzedniej wersji kolumny zawierające dane liczbowe w tabelach BI były domyślnie wyrównywane do lewej strony (zamiast do prawej), oraz nie miały domyślnie włączonego podsumowania.

Formularze

Poprawiliśmy wymiarowanie okien dialogowych (np. okien z parametrami wydruków lub czynności). W poprzedniej wersji na tego typu oknach mógł pojawiać się nadmiarowy pionowy pasek przewijania (scroll-bar).

Listy

Poprawiliśmy możliwość zaznaczania wszystkich wierszy poprzez kliknięcie w ikonę zaznaczania w nagłówku na listach posiadających strukturę „drzewa” (np. pozycje budżetu na projekcie CRM, lista dostępnych pól na organizatorze listy czy lista praw dostępu na formularzu roli systemowej).

Bezpieczeństwo

Na stronie logowania poprawiliśmy zawartość odpowiedzi przysyłanej z serwera w przypadku podania niepoprawnej nazwy użytkownika lub hasła, tak, aby na podstawie przesłanego komunikatu nie można było określić czy podana została niepoprawna nazwa użytkownika czy hasło (zabezpieczenie przed próbą odgadywania nazw użytkowników w systemie na podstawie zwracanego komunikatu).

Listy

Dodaliśmy nową kontrolkę umożliwiającą w wersji HTML wyświetlenie listy w postaci kart („kafelków”). Aby skorzystać z nowego widoku listy, należy w Organizatorze listy na zakładce Form.xml umieścić tag lt;Cardsgt; zamiast tagu lt;Gridgt;. W odróżnieniu od kontrolki Grid, nowa kontrolka może zawierać nie tylko elementy Field, ale również elementy grupujące (takie jak Row i Stack), które umożliwiają odpowiednie ułożenie pól na pojedynczej karcie.

Interfejs użytkownika

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość zbiorczego zarządzania widokami startowymi i ulubionymi. W celu wejścia w konfigurację widoku startowego i folderów ulubionych należy na dowolnej liście kliknąć przycisk Lista, wybrać Zaawansowane/Organizuj foldery a następnie zakładkę Startowy i ulubione. Na zakładce istnieje możliwość określenia folderu startowego oraz listy folderów ulubionych i zapisanie ich w określonym kontekście (roli, operatora itp.) – w zależności od posiadanych praw. Obok nowej funkcjonalności nadal pozostaje możliwość ustawienia aktualnego folderu jako startowego oraz dodania aktualnego folderu do ulubionych poprzez ikonę gwiazdka znajdującą się obok nazwy folderu – ale wówczas zapis zmian następuje wyłącznie w ramach bieżącego kontekstu (operatora).

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie polskich liter w nagłówku listy wyboru (lookup). Niepoprawne wyświetlanie występowało np. w Ewidencji dokumentów, przy uruchomieniu czynności Kopiuj dokument i otwarciu listy podpowiedzi dla pola Dokument źródłowy.

Kanały RSS

Poprawiliśmy wyświetlanie zawartości kanałów RSS w Panelu użytkownika. W przypadku niektórych kanałów – pomimo wpisania poprawnego adresu w konfiguracji programu – pojawiał się komunikat Kanał informacji jest niedostępny. Dodatkowo poprawiliśmy wymiarowanie miniatur (grafik), jeżeli wiadomości w dostarczonym kanale zawierają zdjęcia.

Listy

Dodaliśmy możliwość eksportowania zapisów z listy do schowka (clipbioard). W przypadku folderów zawierających listy (np. Faktury sprzedaży) funkcja dostępna jest w menu Lista\Lista\Kopiuj do schowka. Natomiast w przypadku formularzy zawierających listę (np. formularz faktury sprzedaży z listą pozycji) funkcja jest dostępna w menu Formularz\Lista\Kopiuj do schowka (w przypadku kilku list umieszczonych na jednym formularzu w menu pojawia się kilka pozycji Kopiuj do schowka z dodaną nazwą listy). Wykonanie funkcji powoduje przesłanie zawartości listy (w postaci tekstowej, z kolumnami oddzielanymi tabulatorami) do schowka komputera użytkownika (skąd można te dane wkleić np. do arkusza Excel). Jeżeli lista posiada możliwość zaznaczania pozycji (check-boxy po lewej stronie listy) kopiowane są zaznaczone zapisy (w celu wyeksportowania wszystkich pozycji należy najpierw wykonać Zaznacz wszystko przez kliknięcie ikony zaznaczania w nagłówku listy). Jeżeli lista nie posiada możliwości zaznaczania (np. tabele na panelach BI) wówczas zawsze kopiowane są wszystkie pozycje z listy.

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy wybieranie wartości z listy podpowiedzi (drop-down) za pomocą myszy. W poprzedniej wersji rozwinięcie listy podpowiedzi (np. lista definicji dokumentu, lista miejscowości itp) i kliknięcie myszą blisko prawej krawędzi listy nie powodowało ustawienia wskazanej pozycji (konieczne było kliknięcie w środkowej lub lewej części listy podpowiedzi).

Pulpity HR

Struktura HR

Dodaliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika zakładkę Ogólne/Struktura HR, przedstawiającą strukturę podległościową pracowników w firmie wraz podstawowymi informacjami na temat współpracowników. Widoczność zakładki „Struktura HR” zależna jest od ustawienia parametru „Struktura HR widoczna w panelu użytkownika” dostępnego w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „Nie”. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika będzie dostępna zakładka Ogólne/Struktura HR. Na zakładce „Struktura HR” oprócz imienia i nazwiska, stanowiska oraz wydziału w standardzie została również obsłużona widoczność adresu e-mail oraz numeru telefonu. Widoczność numeru telefonu poszczególnych pracowników zależna jest od „Celu” wskazanego na formularzu „Dane kontaktowe” w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane kontaktowe. Jeśli kontakt telefoniczny będzie miał wskazany jako cel „Publikowany w pulpitach”, wówczas dany numer telefonu będzie widoczny przy danym pracowniku w Strukturze HR.

Dane finansowe

Udostępniliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika na formularzu wypłaty zakładkę „Elementy”, na której będą widoczne naliczone na wypłacie elementy wynagrodzenia. W Pulpicie pracownika wypłaty dostępne są w zakładce Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty. Natomiast w przypadku Pulpitu kierownika wypłaty będą widoczne w zakładce Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty po wcześniejszym ustawieniu w konfiguracji na zakładce Pulpity/Pulpit HR parametru „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” na Tak.

Pulpit kierownika

Dane o pracownikach

Dodaliśmy w Pulpicie kierownika nową zakładkę Pulpit kierownika/Umowy/Umowy o pracę. Zakładka prezentuje listę umów o pracę podległych kierownikowi pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Kod pracownika, Nazwisko i imię pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. Uwaga: Zakładka „Umowy o pracę” będzie od razu widoczna w istniejących bazach. W celu jej ukrycia należy zablokować na prawach jej widoczność dla odpowiednich operatorów.

Dane o pracownikach

W Pulpicie kierownika udostępniliśmy listę wypłat podległych pracowników w sekcji Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty. Widoczność listy regulowana jest parametrem „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” dostępnym w konfiguracji w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie jest ustawiony jako „Nie”, co oznacza że zakładka „Wypłaty” nie będzie widoczna w Pulpicie kierownika.


Pulpit pracownika

Dane finansowe

W Pulpicie pracownika w części „Dane finansowe” dodaliśmy zakładkę „PKZP, ZFM”, gdzie będą wyświetlane informacje dotyczące funduszy pożyczkowych pracownika. Uwaga: Fundusze pożyczkowe będą widoczne w Pulpicie pracownika, jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/PKZP, ZFM, …/Definicje PZKP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Prawa danych” zostaną nadane prawa dla odpowiednich operatorów.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Zmieniliśmy wyświetlanie przycisku Czynności w górnym menu każdej z list z obszaru Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Obecnie jeżeli pod przyciskiem nie ma żadnej czynności, przycisk nie wyświetla się.

Sprzedaż

Umożliwiliśmy użytkownikom pulpitu samodzielne dodawanie logo firmy do wydruku faktury. Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna pod ikoną koła zębatego. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub pośrodku nagłówka wydruku.

Kadry i Płace

Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika

Dodaliśmy w funkcjonalności „Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” możliwość ustawienia dostępu do zatwierdzonych dokumentów handlowych pochodzących z funkcjonalności „Zarządzanie odzieżą roboczą”. W tym celu w konfiguracji funkcjonalności „Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” dodaliśmy parametr sterujący dostępem do danych „Dostęp do danych modułu Odzieży Roboczej w pulpicie Pracownika i Kierownika”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Zaznaczenie powyższego parametru na „Tak” umożliwia odwołanie się we własnym dodatku do dokumentu handlowego pochodzącego z funkcjonalności „Zarządzanie odzieżą roboczą”, tak aby dokumenty mogły być widoczne w pulpitach.

BI

BI w pulpitach

Zaimplementowane zostały nowe analizy BI w formie raportów i wskaźników z obszaru Kadry i Płace. Posiadają one kontekst zalogowanego operatora i dedykowane są do użycia w Pulpicie Pracownika. Dzięki nim Pracownik po zalogowaniu do swojego konta, będzie mógł analizować swoje dane m. in. w zakresie nieobecności i wynagrodzeń.

HTML

Android\Menu aplikacji

Wprowadziliśmy możliwość przełączenia wyglądu menu folderów w aplikacji mobilnej. W menu głównym programu, na górnym pasku (obok ikony „wyszukaj”) został umieszony przycisk umożliwiający przełączenie wyglądu menu folderów pomiędzy układem „kafelków” oraz „listy”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji CIT-ST dla każdego oddziału typu Firma. CIT-ST można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji CIT.
Formularz deklaracji CIT-ST wyposażyliśmy w Oddział, z możliwością ustawienia oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora. Deklaracja wylicza się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy. Na zakładkę Oddziały w deklaracji CIT-ST pobierają się jedynie oddziały wybranej w CIT-ST firmy, analogicznie na załącznik CIT-ST/A – jedynie pododdziały firmy, dla której CIT-ST jest naliczany.
Do nagłówka deklaracji informacje o składającym podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma. Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji IFT-2 oraz IFT-2R dla każdego oddziału typu Firma. IFT można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji CIT.
Formularz deklaracji IFT-2/2R wyposażyliśmy w Oddział, z możliwością ustawienia oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora. Deklaracje roczne wyliczają się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do nagłówka deklaracji informacje o składającym podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnego w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, pola Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość utworzenia e-Sprawozdania finansowego dla każdego oddziału typu Firma. Formularz sprawozdania finansowego wyposażyliśmy w zakładkę Oddział, z możliwością wyboru oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się z kontekstu listy, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
W części sprawozdań: Wyniki zestawień (Bilans, Rachunek zysków i strat, itd.) możliwe są do wyboru wyniki zestawień księgowych z firmy zgodnej z firmą wskazaną na sprawozdaniu finansowym.
Pole: Za okres na sprawozdaniu wylicza się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do Nagłówka oraz Wprowadzenia do sprawozdania, informacje o podmiocie, urzędzie skarbowym, KRS oraz PKD pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.
Dla zatwierdzonego sprawozdania finansowego można wygenerować e-Sprawozdanie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość utworzenia zawiadomienia ZAW-NR dla każdego oddziału typu Firma. Zawiadomienie można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji VAT.
Formularz zawiadomienia ZAW-NR wyposażyliśmy w Oddział, który ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora.
Do nagłówka deklaracji informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu Firma.
Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnego w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Na dokumencie ZAW-NR utworzonym poprzez czynność na liście Przelewy: Utwórz Zawiadomienie ZAW-NR oddział firmowy ustawia się na podstawie oddziału EŚP z przelewu.

Wielofirmowość

Dostosowaliśmy generowanie Jednolitych Plików Kontrolny JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB do działania w konfiguracji wielofirmowej. Podczas generowania plików wymagane jest wprowadzenie oddziału, który jest źródłem danych nagłówkowych dotyczących podmiotu (firmy). Ponadto definicja JPK_FA została wzbogacona w części merytorycznej o prezentowanie danych sprzedawcy z danych oddziału (firmy).

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie. Aby zestawienie księgowe prezentowało wynik z wielu firm należy w parametrze obliczeń Firmy, na liście Definicje zestawień księgowych, wskazać wiele firm, a następnie wykonać obliczenie. Na wyniku zestawienia, w części: Informacja o wyrażeniu, w parametrach obliczeń jest zapisana informacja, dla jakich firm wykonano obliczenie. Na formatce zapisywania wyniku zestawienia obliczonego dla wielu firm w polu: Oddział można wskazać, do którego oddziału chcemy przyporządkować wynik.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dostosowaliśmy obsługę Magazynu Walut. W oknie generowania różnic kursowych MW dodaliśmy wymagany parametr Oddział, dzięki czemu różnice kursowe generowane są dla każdej firmy oddzielnie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dostosowaliśmy obsługę Delegacji PWS. Dokumenty ewidencji dodawane na Kosztach etapów delegacji oraz Wypłaty dodawane w części Zaliczki są odfiltrowane wg zgodnej firmy z firmą delegacji PWS.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość generowania rozliczeń kasowych VAT (w tym generowanie złych długów VAT) dla firmy i oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów w ramach tej samej firmy.
W dokumencie ewidencji RKVE, w czynności generowania rozliczeń kasowych VAT, dodaliśmy parametry wyboru oddziału, dla którego mają być generowane pozycje rozliczenia VAT. Dokument można zapisać jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy. Dane z firmowych RKVE trafiają do odpowiednich rejestrów VAT oraz do deklaracji VAT-7 oraz JPK_V7 ze zgodnej firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji VAT-UE dla każdego oddziału typu Firma. Do naliczenia deklaracji VAT-UE należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj. Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnej w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Na formularzu deklaracji VAT-UE dodaliśmy parametr obliczeniowy: Oddział Firmy, widoczny na zakładce Ogólne deklaracji. Domyślnie oddział na deklarację przepisuje się z kontekstu listy, a w przypadku braku ustawienia na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Deklaracja firmowa VAT-UE oblicza się na podstawie dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym deklaracji.
Dane nagłówkowe deklaracji VAT-UE wyliczonej dla firmy, tj. informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej.
Dla zatwierdzonej deklaracji VAT-UE można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy obsługę definiowania oraz wyliczania zestawień księgowych dla każdego oddziału typu Firma. Dana definicja zestawienia księgowego może funkcjonować jako definicja uniwersalna, służąca do wyliczeń w każdej firmie (bez wskazania oddziału na zakładce Oddział) lub może funkcjonować jako definicja przypisana do konkretnej firmy (poprzez wskazanie oddziału na zakładce Oddział). Przypisanie definicji zestawienia do oddziału powoduje, że lookup kont na wyrażeniach ogranicza się do przypisanej firmy.
Obliczanie zestawienia księgowego odbywa się w kontekście wskazanej firmy. W tym celu na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych dodaliśmy dodatkowy filtr do obliczeń: Firma. Wskazanie firmy w filtrze oraz wykonanie na zestawieniu funkcji Oblicz powoduje, że zestawienia na podstawie zdefiniowanych wyrażeń pobierają dane z konkretnej firmy, w kontekście której zostało wykonane obliczenie. Zapisywany wynik obliczenia otrzymuje informacje o firmie, dla której zostało wykonane obliczenie, co jest widoczne w Parametrach naliczenia wyniku.
Dodatkowo w wielofirmowości czynność Kopiuj zestawienie wyposażyliśmy w możliwość kopiowania zestawień sprawozdawczych (np. CIT8, BilansInna) wraz z wszystkimi niezbędnymi oznaczeniami, weryfikatorami oraz blokadami. W tym celu na formatce czynności kopiowania pojawił się parametr: „Jako sprawozdawcze”. Dzięki temu, w jednej bazie danych, firmy będą miały możliwość skorzystania z odrębnie zdefiniowanych zestawień księgowych na potrzeby CIT-8 czy sprawozdań finansowych.
Deklaracje CIT-8 podczas wyliczania pobierają dane do wyliczeń z zestawienia księgowego przypisanego do firmy, a jeżeli takiego brak to z ogólnego zestawienia CIT8 bez firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji CIT-8 dla każdego oddziału typu Firma. W konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje dodaliśmy parametr dostępności naliczania deklaracji CIT-8.
Formularz deklaracji CIT-8 wyposażyliśmy w zakładkę Oddział, z możliwością wyboru oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się z kontekstu listy, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Deklaracja CIT-8 podczas wyliczania pobiera dane z zestawień księgowych CIT-8 i CIT-8 zyski kapitałowe przypisanych do firmy (zakładka Oddział na definicji zestawienia księgowego), a w przypadku braku zestawień firmowych – z ogólnych zestawień o typie CIT8 i CIT8ZK bez wskazanej firmy na zakładce Oddział.
Dodatkowo załącznik WZ dla firmowej deklaracji CIT-8 pobiera dane z zatwierdzonych dokumentów Złych długów CIT utworzonych ze zgodnej firmy.
Zaliczki i deklaracje roczne oddziałów firmowych wyliczają się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do nagłówka deklaracji informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.
Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnej w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Dla zatwierdzonej deklaracji rocznej można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji VAT-7 i pliku JPK_V7 dla oddziału firmowego. Do naliczenia deklaracji VAT-7 należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj. Po włączeniu parametru w konfiguracji oddziału, pojawia się zakładka Dane VAT, gdzie mogą być przechowywane informacje o współczynnikach i prewspółczynnikach oddziału, adres e-mail dla JPK_V7 oraz dane osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji.
Na formularzu deklaracji VAT-7 dodaliśmy parametr obliczeniowy: Oddział Firmy, widoczny na zakładce Ogólne deklaracji. Domyślnie oddział na deklarację przepisuje się z kontekstu listy, a w przypadku braku ustawienia na liście, oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze. Deklaracja firmowa VAT-7 oblicza się na podstawie dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym deklaracji. Podczas wyliczania wartości pól w deklaracji uwzględniane są wartości współczynników wprowadzonych w konfiguracji oddziału. Deklaracja firmowa jest deklaracją sprawozdawczą. Informacje na deklaracji firmowej VAT-7 o urzędzie skarbowym oraz numerze rachunku bankowego wykazywanego na płatności do deklaracji pobiera się odpowiednio z pól Urząd skarbowy oraz Indywidualny numer rachunku bankowego, dostępnych w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Deklaracja firmowa po zatwierdzeniu trafia do Ewidencji dokumentów. Oddział na dokumencie ewidencji domyślnie przenosi się z oddziału deklaracji.
Istnieje również możliwość naliczenia deklaracji cząstkowych dla oddziałów należących do oddziału firmowego. Do naliczenia deklaracji VAT-7 cząstkowej należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj cząstkową. Po naliczeniu i zatwierdzeniu deklaracji cząstkowych w oddziałach można utworzyć deklarację zbiorczą firmową.
Deklaracja firmowa jest podstawą do wyliczenia JPK_V7 firmowego. Przed generowaniem pliku JPK_V7 należy uzupełnić adres email w konfiguracji oddziału Oddział/Deklaracje/Dane VAT. Dane do części deklaracyjnej pliku JPK_V7 są pobierane z zatwierdzonej deklaracji, naliczonej dla danego oddziału (w przypadku deklaracji cząstkowych) i naliczonej dla danej firmy (z deklaracji firmowej). Dane do części ewidencyjnej JPK_V7 pobierają się z dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym pliku JPK. W przypadku deklaracji cząstkowych – zawęża się do zgodności oddziału.
Dane nagłówkowe JPK_V7 wyliczonego dla firmy, tj. informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej.

Wielofirmowość

Dostosowaliśmy tworzenie not korygujących do konfiguracji wielofirmowej.

 • Noty naliczane przy pomocy czynności na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty muszą być naliczane dla dokumentów ze zgodnej firmy. W polu Oddział na naliczonej nocie ustawia się firma, dla której naliczenie jest wykonywane. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie zostaje bez zmian, tj. oddział na naliczonej nocie ustawia się z domyślnego oddziału aktualnie zalogowanego uprawnienia.
 • Jeżeli noty korygujące tworzone są na liście Ewidencja dokumentów/Noty korygujące to oddział i firma dodawanej noty są ustawiane z kontekstu listy, tj. z oddziału jaki jest ustawiony w filtrze nad listą, a możliwe do wybrania do korekty dokumenty podpowiadają się w obrębie firmy z noty. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie zostaje bez zmian, tj. możliwe są do wybrania do korekty dokumenty ze wszystkich oddziałów.

Dodatkowo dostosowaliśmy działanie czynności „Koryguj” dostępnej na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz bezpośrednio na dokumentach dodawanych w ewidencji do konfiguracji wielofirmowej. Po wykonaniu czynności, oddział i firma na nowo dodanym dokumencie ustawiają się z dokumentu korygowanego. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie pozostało bez zmian, tj. Oddział na nowo stworzonym dokumencie ustawia się z domyślnego oddziału aktualnie zalogowanego uprawnienia.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) wprowadzaliśmy zmiany w obsłudze modułu Księga Inwentarzowa.
Dla kartotek środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia dodaliśmy powiązanie z oddziałem i firmą poprzez wybrane miejsce użytkowania. Z tego względu w konfiguracji modułu Księga Inwentarzowa domyślnie zostały zaznaczone parametry związane z wymagalnością miejsca użytkowania bez możliwości edycji oraz na definicji miejsca użytkowania dodaliśmy wymóg wyboru oddziału o typie Dokumentowy. Zmiana miejsca użytkowania na środkach może się odbywać tylko w obrębie firmy. W przypadku przeniesienia środka do innej firmy musi on zostać zlikwidowany w dotychczasowej firmie.
Na dokumentach środków trwałych dodaliśmy zakładkę Oddział, przy dodawaniu dokumentów jest on domyślnie inicjowany z kontekstu listy, a zarazem odfiltrowuje kartoteki ze zgodną firmą.
Dla czynności zbiorczego naliczania amortyzacji, inwentaryzacji i likwidacji umożliwiliśmy naliczanie zbiorcze dla wielu firm jednocześnie, gdzie domyślnie czynności rozdzielają naliczenia według firmy z ustawieniem na wygenerowanych dokumentach oddziału o typie Dokumentowy.
Do definicji dokumentów oraz numeracji środków trwałych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Firmy oraz Oddziału. Dla dokumentów środków trwałych Oddział i Firma odczytywane są z oddziału na zakładce Oddział.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symboli Oddziału {O} i Firmy {F}. Oddział i Firma środka trwałego wynikają z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

Wielofirmowość

Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symboli Oddziału i Firmy. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych Oddział i Firma są odczytywane ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania dokumentów RMK dla firmy.
Na kartotece kosztu oraz dokumencie RMK dodaliśmy zakładkę Oddział. Domyślnie oddział przypisuje się z kontekstu listy, w przypadku braku ustawienia na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Dla czynności Naliczanie/Wartości kosztu RMK w Ewidencji dokumentów w oknie Koszt RMK pozycje kosztów są filtrowane według zgodnej firmy z dokumentu ewidencji z firmą z dokumentu kosztowego. Podobnie działa filtrowanie na kartotece kosztu w obrotach RMK w oknie pola Ewidencja, gdzie dokumenty ewidencji są filtrowane według firmy z kosztu.
Dla czynności Nalicz, dostępnej na dokumencie RMK dodaliśmy pole Oddział i Podooddziały. Domyślnie oddział jest inicjowany z dokumentu RMK i jest wymagany do uzupełnienia. Dokument RMK można zapisać, jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy.
Do definicji dokumentu RMK oraz wzorów numeracji kartotek kosztów dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Firmy oraz Oddziału. Oddział i Firma odczytywane są z oddziału wskazanego na dokumencie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) zabezpieczyliśmy powiązanie rachunków VAT z rachunkami rozliczeniowymi. Jako powiązany rachunek VAT lub rachunek rozliczeniowy można wskazać tylko ewidencje ze zgodnej firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość kopiowania wzorcowego planu kont pomiędzy firmami. Na listach Plan kont i Obroty i salda udostępniliśmy czynność do kopiowaniaKopiuj konta do innej firmy” z możliwością kopiowania całego planu kont lub zaznaczonych kont z jednej firmy do drugiej w obrębie tego samego okresu obrachunkowego. Czynność kopiuje konta syntetyczne wraz z analitykami. Na formatce czynności możliwe jest wskazanie pojedynczej firmy docelowej lub wielu. Konta są kopiowane z pełnymi definicjami analityk i słownikami. Firma źródłowa na formatce czynności, z której następuje kopiowanie kont jest pobierana z kontekstu listy.

Wielofirmowość

W numeratorze definicji deklaracji księgowych dodaliśmy serię oddziału firmowego: Oddział.Deklaracja.Seria, jako drugą pozycje w numeratorze. Seria oddziału jest pobierana z konfiguracji oddziału Oddział/Deklaracje/Ogólne z pola Seria deklaracji.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym CIT dla firmy i oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów w ramach tej samej firmy. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z uwzględnieniem pododdziałów. Dokument można zapisać jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy. Do załącznika deklaracji CIT-WZ dane są pobierane z dokumentu ZD ze zgodną firmą.

Wielofirmowość

Do definicji dokumentów w Księdze Inwentarzowej, Ewidencji Środków Pieniężnych oraz RMK dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału.
Dla dokumentów w Księdze Inwentarzowej oraz Dokumentu RMK oddział odczytywany jest z zakładki Oddziału dokumentu.
Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji ŚP.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.
Do wzorów numeracji kartotek kosztów RMK dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział do numeracji pobiera się z oddziału wskazanego na kartotece kosztu.

Workflow

Edytor procesu

Ujednoliciliśmy usuwanie tranzycji w Edytorze procesu. Różnice
w zachowaniu środowisk przy usuwaniu tranzycji oraz komunikaty zostały ustandaryzowane.

Definicja procesu

Przygotowaliśmy szereg
nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami procesów:

 1. Dodaliśmy nową definicję procesu – jednozakładkową. Tworząc nową definicję procesu będziemy mogli wybrać między nową, a dotychczasową.
 2. Zakładka Definicje przepływów w konfiguracji Workflow otrzymała nową nazwę Definicje procesów.
 3. W konfiguracji definicji procesów dodaliśmy nowe foldery:
  1. Definicje, w których znajdują się zakładki Definicje tranzycji i Wzorce elementów workflow, pozwalające na konfigurację definicji obiektów wykorzystywanych w dotychczasowych procesach.
  2. Definicje jednozakładkowe, w których znajdują się zakładki Definicje tranzycji, Wtyczki workflow i Wzorce elementów workflow, pozwalające na konfigurację definicji obiektów wykorzystywanych w procesach jednozakładkowych.
 4. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy zakładkę Algorytm procesu, udostępniającą edytor kodu. Dzięki niej w jednym miejscu możemy wprowadzić dodatkowy kod sterujący zachowaniem każdego elementu definicji: roli procesowej, definicji zadania i tranzycji.
 5. W definicji procesu jednozakładkowego, zakładki z edytorem kodu na rolach procesowych, definicjach zadań i tranzycjach nie występują, tak jak ma to miejsce na analogicznych obiektach dotychczasowych definicji procesów.
 6. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy zakładkę Algorytm danych dla procesu, która udostępnia edytor kodu, w którym możemy określić dodatkowe atrybuty zachowania procesu. W zakładce Algorytm procesu możemy się do nich odwołać za pomocą args.ProcessData.
 7. Dodaliśmy nowy element służący konfiguracji procesów – wtyczki. Ten komponent składa się z predefiniowanych elementów, dzięki czemu możliwe jest szybkie konfigurowanie definicji procesu bez konieczności pisania kodu. Wtyczki są funkcjonalnością re-używalną: raz przygotowane mogą być wykorzystane w wielu procesach. W każdej bazie danych znajdują się predefiniowane zestawy wtyczek: Podstawowe algorytmy dla zadania oraz Podstawowe algorytmy dla roli procesowej, które pozwalają na określenie właściwości definicji procesu i jej elementów. Użytkownik ma możliwość tworzenia i edycji własnych wtyczek z poziomu konfiguracji programu.
 8. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego oraz elementów definicji procesu: roli procesowej, definicji zadania, tranzycji, wyzwalacza zadań dodaliśmy zakładkę Struktura procesu, z poziomu której możliwe jest sterowanie wtyczkami dodanymi do danego elementu/definicji.
 9. Do zakładki Ogólne na formularzach elementów definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy nowe sekcje:
  1. Informacje o algorytmie – wskazuje jakie metody są lub powinny zostać oprogramowane/skonfigurowane za pomocą wtyczek dla poprawnego działania procesu.
  2. Wyświetlające konfigurowalne elementy wtyczek.
 10. Jednozakładkowe definicje procesu zostały rozbudowane o nowe klasy konfiguracji statycznych parametrów. Pozwalają one na przygotowanie dodatkowych warunków sterujących zachowaniem procesu i sterowanie nimi z poziomu dodatkowego okna wywoływanego na definicji procesu. Wartość parametrów można określić inną dla każdej definicji procesu oraz dla kontekstu operatora lub roli. W zakładce Algorytm procesu możemy się do nich odwołać za pomocą args.ProcessConfig.
 11. Zakładka Ogólne na definicji procesu jednozakładkowego została rozszerzona o nowe pola:
  1. Definicja i Interfejs – służą do obsługi obiektu zarządzającego działaniem procesu (ManagingRow).
  2. Klasa konfiguracji – pozwala na wprowadzenie jednej lub wielu klas statycznych parametrów.

Powiadomienia workflow

Na formularzu definicji powiadomienia związanego z zadaniem Workflow ukryliśmy pole Projekt w sekcji Informacje dla kompilatora. Definicja powiadomienia jest automatycznie powiązana z projektem, do którego przypisana jest definicja zadania. Dzięki temu nie jest możliwe przypisanie tych obiektów do dwóch różnych projektów, co skutkowałoby błędnym działaniem powiadomienia w procesie.

Pozostałe

Definicję pola dynamicznego typu Liczba całkowita na definicji dokumentu dodatkowego rozszerzyliśmy o obsługę typów wyliczeniowych (enum). Funkcjonalność pozwala na wprowadzenie nazwy typu oraz listy wartości wyliczenia, które przyporządkowane zostaną wartościom liczbowym (rozpocznynającym się od 1). Każdej wartości możemy przypisać nazwę wyświetlaną (Nagłówek) oraz określić czy jest dostępna, czy zablokowana. Do obsługi typów wyliczeniowych przygotowaliśmy nowe elementy na definicji pola dynamicznego:

 • Pole Typ wyliczany – pozwala na wprowadzenie nazwy typu.
 • Pole Lista wartości – pole staje się edycyjne po wprowadzeniu wartości w polu Typ wyliczany. Zaznaczenie na Tak powoduje wyświetlenie dodatkowej zakładki o tej samej nazwie.
 • Zakładka Lista wartości – możemy tu określić zestaw wartości dla tego pola oraz dodatkowe warunki: nazwę wyświetlaną (Nagłówek) oraz czy jest zablokowana.

Użytkownik zobaczy listę wartości niezablokowanych. Jeśli nie uzupełnimy pola Nagłówek, wyświetlona zostanie nazwa wartości.

Definicja procesu

Zmieniliśmy parametry wykorzystywane w metodzie CreateTask() w interfejsie IWorkflowToolsService, dodając dwa nowe: Task source, IWFTransition wftransition.

Kadry i Płace

Umowa o pracę

Dodaliśmy nową listę Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Umowy o pracę, która zawiera umowy o pracę wprowadzone w kartotekach pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Imię i nazwisko pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. W obrębie listy można filtrować dane pod kątem: Typu umowy o pracę, Zakresu, Pracownika, Jednostki organizacyjnej oraz Okresu.

DMS

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie praw obiektowych do definicji struktury w DMS\Foldery. Usunięty został błąd, który pomimo odebrania praw do definicji powodował jej wyświetlenie.


Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.3.6 z dnia 14.10.2022

2206.3.6.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Wersja platynowa

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Umowa o pracę

Dostosowaliśmy wydruk Umowa o pracę – zmiana warunków w mechanizmie REPX do wymogów RODO. W tym celu usunęliśmy z raportu zapis dotyczący numeru ewidencyjnego PESEL pracownika. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Dokumenty” oraz z poziomu kartoteki pracownika również w sekcji „Dokumenty”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz umowie cywilnoprawnej. W przypadku naliczania umowy zlecenia po wypłacie etatowej, nie naliczała się składka zdrowotna od umowy.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników objętych kosztami autorskimi oraz składkami PPK. Do wyliczenia ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku, niepotrzebnie była ujmowana kwota przychodu od składki PPK.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku, w przypadku wystąpienia na wypłacie etatowej zarówno elementów oskładkowanych jak i nieoskładkowanych.

Pakiet mobilności kierowcy

Umożliwiliśmy naliczanie wynagrodzeń od netto dla kierowców oddelegowanych do pracy za granicą w ramach funkcjonalności „Pakiet mobilności kierowcy” z użyciem dedykowanych elementów. Uwaga: Przy procedurze liczenia netto zalecamy dodawanie dodatków/potrąceń w kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wliczanie wynagrodzenia za nieobecność płatną do podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Przy wliczaniu do podstawy chorobowego miesiąca, w którym wystąpił np. urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe, jeżeli na wartości wynagrodzenia za urlop była wprowadzona korekta ręczna, to w podstawie zasiłku wartość wynagrodzenia za urlop była podwajana.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na kolejnej wypłacie w miesiącu dla pracownika podlegającego składkom PPK, w przypadku wypłaty elementu niepodlegającemu uldze i kosztom uzyskania przychodów.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-11 składek społecznych w przypadku korygowanych wypłat pracowników korzystających ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. Dotychczas w powyższych sytuacjach składki na ubezpieczenia społeczne na deklaracji PIT-11 z wypłaty korygującej zamiast w pozycji 97, były wykazywane w pozycji 96.

Deklaracje PIT

Obsłużyliśmy wysokość procentu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego pobranego od dochodów/przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia przy zastosowaniu ryczałtu (procent)”, który przyjmuje wartość 0,3%.

Listy płac

Na wydruku Pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy wyświetlanie sumy dla pracownika, która widoczna jest po zaznaczeniu w parametrach wydruku parametru „Suma dla pracownika” na Tak. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Księgowość

Zapisy

Poprawiliśmy błąd występujący w konfiguracji wielofirmowej i wielooddziałowej dotyczący widoczności zapisów księgowych. Po wykonaniu dla konta księgowego czynności Pokaż zapisy, na formularzu zapisów konta widoczne były tylko zapisy kont analitycznych przypisanych do tego samego oddziału co konto, dla którego wykonywana była czynność. W związki z tym w przypadku wykonania czynności Pokaż zapisy dla konta, które posiadało konta analityczne dla różnych oddziałów nie widać było wszystkich zapisów danego konta. Aktualnie na formularzu zapisów konta prezentowane są wszystkie zapisy na konta analityczne, do których Operator ma prawo.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozrachunki

W konfiguracji z włączoną oddziałowością złotą przywróciliśmy możliwość rozliczania rozrachunków, których Ewidencje ŚP są przypisane do różnych oddziałów poprzez czynności: Rozlicz oraz Rozliczenie dokumentów.., dostępnych na liście Rozrachunki wg dokumentów. Przed zmianą dokumenty z niezgodnymi oddziałami nie były rozliczane.

Kadry i Płace

Wydruki Kadrowe

Poprawiliśmy generowanie wydruku Umowa o pracę do pliku DOCX. Dotychczas w przypadku uruchomienia raportu w trybie „Podgląd wydruku”, a potem eksporcie do pliku DOCX z zaznaczoną opcją „Table layout” pojawiał się komunikat uniemożliwiający taki eksport. Obecnie powyższa czynność wykonuje się poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozrachunki wg dokumentów

Na wydrukach Wydruk listy wg kontrahentów oraz Wydruk listy, znajdujących się na liście Rozrachunki wg dokumentów, zmieniliśmy sposób prezentacji podsumowania rozrachunków według walut. W kolumnie Podsumowanie wg walut dodaliśmy symbol waluty płatności oraz w podsumowaniu podzieliliśmy pole Należności KS/ Zobowiązania KS wg walut zaksięgowanych na konto. Wartość pobierana z zapisu księgowego z pola kwota operacji, co pozwoli na analizę m.in. zaksięgowanych rozrachunków walutowych jedynie na konta bilansowe.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy wydruk „Plan amortyzacji środków trwałych (w roku kalendarzowym)” znajdujący się na liście ewidencji środków trwałych. Przed poprawką podczas wywołania wydruku pojawiał się komunikat błędu Dany klucz był obecny w słowniku. Po zmianach błąd nie występuje.

Wersja multi

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Poprawiliśmy na liście Obroty i salda wyświetlanie kont analitycznych dla wybranego konta syntetycznego. Przed zmianą przy próbie przejście z konta syntetycznego do listy kont analitycznych tego konta pojawiał się komunikat błędu Zapis o ID nieznaleziony w tabeli OkresyObrach.,który uniemożliwiał wyświetlenie listy. Po zmianach błąd nie występuje.

Wersja platynowa

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Poprawiliśmy formatowanie kwot w przelewach eksportowanych w interfejsie z językiem angielskim. Przed zmianą w polach, które zawierały wartości w dowolnej walucie zamiast przecinka eksportowała się kropka, co powodowało błąd przy imporcie przelewów do systemu bankowego. Po zmianach problem nie występuje.

Workflow

Zadania systemowe (task)

Parametr Uruchom tylko w SonetaExplorer został oznaczony właściwością obsolete. Oznacza to, że w jednej z kolejnych wersji rozwojowych zostanie on usunięty. Zalecamy dostosowanie własnych rozwiązań do pracy wieloplatformowej.

Schemat generatora obiektów

Dodaliśmy w kompilatorze schematu generatora obiektów klasę bazową. Pozwoli to na uniknięcie dostrzeżonych problemów związanych z przetwarzaniem kodu przez kompilator Roslyn.

PPK w Biurze Rachunkowym – webinarium PFR i enova365

Zapraszamy na webinarium PFR i enova365 w ramach cyklu „Gotowi na zmiany w przepisach 2021”.
Spotkanie skierowane jest do osób pracujących w Biurach Rachunkowych.
Dowiedz się:
 • jak przygotować się do wdrożenia PPK
 • o czym trzeba pamiętać przy zawieraniu umów zarządzania i prowadzenia PPK
 • jakie nowe procesy pojawią się w obszarze kadrowo-płacowym i jak systemowo je realizować
PKK w Biurze Rachunkowym

Harmonogram zmian enova365

Poniżej prezentujemy specjalny dokument, w którym znajdą Państwo informacje dotyczące zmian w przepisach obowiązujących od początku roku 2021, wraz z informacją o dacie spełnienia obowiązku oraz udostępnienia funkcjonalności w enova365. Proszę mieć jednak na uwadze, że ma on charakter jedynie poglądowy i terminy w nim zawarte mogą ulec przesunięciu. 

Continue reading

Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.0.0 z dnia 16.12.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
    1. Systemowe
   1. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. CRM
    4. Faktury
    5. Dodatki:
     1. Kurierzy
     2. Opłata cukrowa
   3. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. Handel
    4. CRM
    5. Produkcja
    6. Faktury
    7. Dodatki:
     1. Kurierzy
     2. Opłata cukrowa
   4. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
    4. Dodatki:
     1. Pracownicy Uczelni
     2. Czas Pracy
   5. Finanse i Księgowość
    1. Ewidencja Środków Pieniężnych
    2. Business Intelligence
    3. Księgowość
    4. Workflow
    5. Dodatki:
     1. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   6. Procesy
    1. Workflow
   7. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   8. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. Handel
    4. Produkcja
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Pulpit Kontrahenta
   2. Handel i Magazyn
    1. Pulpit Kontrahenta
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Pulpit Kierownika
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydajność Dla wybranych list z poziomu Organizuj listę na zakładce Ustawienia dodano parametr: Informuj o potencjalnych dodatkowych obliczeniach na liście. Działanie parametru jest identyczne w stosunku do jego globalnego odpowiednika dla wszystkich list dostępnego z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Ustawienia interfejsu. Działanie parametru w Organizuj listę ma wyższy priorytet od globalnego ustawienia parametru w opcjach systemu.

GUI Dodano opcję interfejsu ustawiającą zgodność ze starszymi wersjami RDC (Remote Desktop Connection), dostępną przy pracy z systemem w trybie RemoteApp. Rozwiązanie dodano w kontekście problemu z wyświetlaniem list wyboru podczas pracy z aplikacją przez serwer terminali. Problem wynika z wady starszego oprogramowania zdalnego połączenia. Należy w takim przypadku rozważyć aktualizację systemu operacyjnego.

Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono sposób wyliczania UILocation w kontekście dla list utworzonych jako widoki list głównych. Ma to znaczenie dla workerów i wydruków, których logika zależy od tego, na której liście zostały uruchomione.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Analizy wielobazowe Udostępniony został szereg analiz merytorycznych w formie raportów dedykowanych dla Biur Rachunkowych, które opierają się na analizach wielobazowych. Udostępnione wizualizacje przeznaczone są do wykorzystania na Panelach BI w systemie enova365. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji wskaźników i raportów, logujący się pracownik Biura Rachunkowego, może uzyskać dostęp do danych analitycznych dotyczących baz podrzędnych (baz slave), czyli baz Klientów Biur Rachunkowych

Merytoryczne – obszar handel W celu ujednolicenia standardowych analiz z obszaru handel uporządkowano funkcjonujące dotąd w modelach: źródła pól, wyliczenia, warunki oraz pola przedziałów czasu, tak by wszystkie zawsze odnosiły się do daty operacji.

Panele BI Udostępnione zostały czynności ułatwiające zarządzanie Panelami BI z poziomu bazy głównej, w zdefiniowanych bazach podrzędnych. Czynność Eksportuj do wielu baz danych pozwala wyeksportować lub zaktualizować wskazany Panel BI lub Panel BI formularza. Czynność usuń w bazach podrzędnych pozwala z kolei na usunięcie wskazanych paneli.

Panele BI Umożliwiono dodawanie nowych indywidualnych Paneli BI za pomocą czynności znajdującej się w menu Narzędzia/Narzędzia BI w oknie głównym enova365, dzięki czemu użytkownicy chcący dodawać własne panele indywidualne, nie muszą już mieć dostępu do konfiguracji BI.

Panele BI Udostępniona została dla Paneli BI możliwość dynamicznego filtrowania wartości zwracanych przez raporty i wskaźniki wg daty, za pomocą slicer’a dat. Dodatkowo w obszarze filtrów i parametrów na Panelu BI dodano przyciski sterujące przeliczaniem wizualizacji wg wybranego okresu, a także zdejmujące uprzednio ustawione wartości filtrów i parametrów.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiono funkcjonalność 'Wyślij email PDF’ służącą do wysyłania dokumentów. Do tej pory jeśli dokument
był zapisany, ale nie zatwierdzony i został wysłany przez czynność ‘Wyślij email
PDF’, to po wybraniu przycisku ‘Zatwierdź i zamknij’ pojawiał się komunikat ‘Wystąpił
błąd podczas modyfikacji zapisu w bazie’. Od tej wersji możliwe jest
wysłanie dokumentu handlowego znajdującego się w buforze i jego późniejsze zatwierdzenie
i zamknięcie.

e-mail Poprawiono funkcjonalność 'Czynność 'Wyślij email’ z wydrukiem ASPX PDF’ dodając wsparcie dla nowego formatu zapisu konfiguracji raportów. Dzięki tej modyfikacji użycie wspomnianej funkcjonalności dla nowo utworzonych raportów oraz raportów przygotowanych we wcześniejszych wersjach programu będzie skutkowało wysłaniem wiadomości email z prawidłowo wygenerowanym raportem.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Definicje dokumentów W definicjach podsumowań Płatność Wartość oraz Netto Rabat Wartość dodana została sekcja z pierwszą płatnością. Sekcja ta jest wyświetlana, jedynie dla dokumentów, na których zastosowano wymienione podsumowania i które mają włączone płatności. Takie rozwiązanie umożliwia wybór sposobu zapłaty bez konieczności przechodzenia na zakładkę Płatności na dokumencie ZO lub FPRO z włączonym planem spłat,

Definicje dokumentów W definicji nagłówka Dostawa pole Pracownik zastąpiono polem Miejsce dostawy (na dokumentach pole Pracownik pozostaje nadal dostępne na zakładce Dodatkowe). Zmiana ta umożliwia dokonywanie wyboru wybór Miejsca dostawy również w Pulpicie kontrahenta.

Definicje dokumentów W celu ujednolicenia ewidencji, do której trafiają dokumenty FF/FFZAL/FVP/FVPP oraz ich korekty w nowych bazach danych zmieniono standardową konfigurację dokumentów KS i KFZAL. Na definicji dokumentu KS i KFZAL jako Źródło definicji ewidencji księgowej ustawiono Z dokumentu korygowanego. W związku z tą zmianą dla definicji dokumentu FZALARCH utworzono nową definicję korekty KFZALARCH, na której jako Definicja ewidencji księgowej ustawiono wartość SPZAL.

Towary Funkcjonalność cech towarów została rozbudowana o możliwość definiowania Zestawów cech, które mogą być ręcznie lub algorytmicznie przypisywane do kartotek towarów. Daje to możliwość zróżnicowania zestawu wyświetlanych cech dla różnych towarów.

Towary Ustawienia konfiguracyjne towarów rozbudowano o możliwość definiowania prefiksów dla kodów wagowych i cenowych. Zeskanowany kod będzie traktowany jako wagowy lub cenowy zależnie od konfiguracji, a nie sztywno według wytycznych GTIN.

Pozostałe W standardowych ustawieniach listy faktur sprzedaży Datę operacji zastąpiono Datą dostawy, gdyż obecnie to ta data decyduje o momencie powstaniu obowiązku podatkowego VAT. Ustawienie dotyczy nowych baz.

Relacje dokumentów Mechanizm kopiowania cech w relacjach rozbudowano o możliwość określania, które ze zdefiniowanych cech mają być kopiowane w danej relacji oraz czy mają być dodatkowo synchronizowane (aktualizowane na podrzędnym po edycji na nadrzędnym). Wprowadzona zmiana dotyczy zarówno cech zdefiniowanych do dokumentów handlowych jak i do pozycji tych dokumentów.

Drukarki fiskalne Dodano obsługę urządzeń POSNET Pospay, które pełnią jednocześnie funkcję drukarki fiskalnej i terminala płatniczego.

Poprawione funkcje

Dokumenty magazynowe Poprawiono edycję ilości zrealizowanej z użyciem skanera kodów kreskowych oraz kodu w jednostce pomocniczej. W takim scenariuszu nie był uwzględniany przelicznik jednostki przypisanej do zeskanowanego kodu.

Wydruki

Dokumenty handlowe Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczkowej w scenariuszu, gdy użytkownik drukujący dokument nie ma pełnych praw (uprawnienie Tylko do odczytu). W wersji 2010 w takiej sytuacji operator nie mógł wykonać wydruku dokumentu.

Dokumenty magazynowe Wprowadzono poprawkę dotyczącą wydruku Dokument magazynowy z marżą (REPX), który w przypadku wydruku seryjnego w podsumowaniu uwzględniał dodatkowo wartości z poprzednich dokumentów.

Dodatki

Opłata cukrowa W wersji udostępniono dodatek obsługujący podatek cukrowy zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Nowa opłata cukrowa obciąży firmy sprzedające napoje słodzone i energetyczne. Do jej uiszczania będzie zobowiązany podmiot wprowadzający napój do obrotu. Kwota podatku będzie obliczana na litr napoju w zależności od zawartości cukru oraz kofeiny i tauryny. Dodatek zapewnia wyliczenie opłaty na dokumentach sprzedaży oraz utworzenie odpowiedniego raportu.

Kurierzy Wprowadzono obsługę dodatkowych rodzajów przesyłek/usług UPS. Obecnie obsługiwane są następujące rodzaje:

 • UPS Standard
 • UPS Express
 • UPS Express Plus
 • UPS Express Saver
 • UPS Today Dedicated Courier.

Rodzaj przesyłki można wybrać na zakładce Transport dokumentu handlowego.

Kurierzy Wprowadzono obsługę dodatkowych rodzajów przesyłek/usług Pocztex. Obecnie obsługiwane są następujące rodzaje:

 • Ekspres 24,
 • Kurier 48.
Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zaktualizowano wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18.11.2020 roku. Nowe wzory należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2020 roku:

 • deklaracje podatkowe: PIT-11(26), PIT-4R (10), PIT-8AR (9), PIT-11Z.

Poniżej opis wprowadzonych zmian:

 • Na deklaracji PIT-11 zaktualizowano odwołania do przepisów, zaktualizowano opisy pozycji w część E.
 • Zmiany w deklaracji PIT-4R(10)
  • na formularzu PIT-4R(10) za miesiąc grudzień umożliwiono zaznaczenie parametru dotyczącego przesunięcia terminu przekazania zaliczek ze względu na COVID-19. Dodano część D z parametrami: „za marzec 2020”, „za kwiecień 2020”, „za maj 2020”, z możliwością zaznaczenia TAK/NIE;
  • zgodnie ze wzorem została usunięta pozycja „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”;
  • uaktualniono opisy.
 • Zmiany w deklaracji PIT-8AR(9)
  • na formularzu deklaracji za miesiąc grudzień umożliwiono zaznaczenie parametru dotyczącego przesunięcia terminu przekazania podatku zryczałtowanego ze względu na COVID-19. Dodano część D z parametrami: „za marzec 2020”, „za kwiecień 2020”, „za maj 2020”, z możliwością zaznaczenia TAK/NIE;
  • dodano nowe pozycje na deklaracji w części C;
  • uaktualniono opisy.
 • eDeklaracje – do nowych wzorców deklaracji podatkowych składanych po dniu 18.11.2020 za rok 2020 zostały również dostosowane schematy do wysyłki elektronicznej zgodnie z wzorami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów.

Deklaracje PIT Zaktualizowano listę urzędów skarbowych.

Deklaracje PIT W przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono wskazanie na oddziale indywidualnego urzędu skarbowego dla Deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Na definicji oddziału na zakładce Deklaracje/Ogólne dodano pole o nazwie „Urząd skarbowy właściwy do opodatkowania osób zagranicznych”. Po ustawieniu tego pola dla pracowników zatrudnionych w danym oddziale na deklaracjach IFT-1 oraz IFT-1R zostanie pobrany urząd skarbowy ustawiony dla oddziału.

Wskaźniki Zaktualizowano poniższe wskaźniki, które od 01.01.2021 przyjmują następujące wartości:

 • Minimalne wynagrodzenie: 2 800,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa: 18,30 zł
 • Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 97,0%
 • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021: 157 770 zł
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5 259 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  -Na ubezpieczenie społeczne: 3 155,40 zł
  -Na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 840 zł
 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…28.02.2021
 • Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2021 r.: 21

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596).
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej 1 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

PPK Dodano przypomnienie związane ze wznowieniem wpłat do PPK co 4 lata. Po odblokowaniu zadania dla danego operatora przypomnienie będzie generowane co 4 lata, począwszy od 1 lutego 2023 o treści „Zbliża się data automatycznego wznowienia wpłat do PPK co 4 lata, Data automatycznego wznowienia wpłat do PPK”.Na listach kadrowych: Pracownicy/Zleceniobiorcy/Wszyscy dodano czynności Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK umożliwiającą ustawienie daty automatycznego wznowienia w kartotece dla pracowników, którzy nie złożyli kolejnej rezygnacji w danym okresie wznowienia (do końca lutego danego roku wznowienia). Operacja powoduje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika z datą automatycznego wznowienia (począwszy od 1.04.2023), uzupełnienie pól „Data wznowienia odprowadzania składek” oraz „Rodzaj wznowienia” wraz z informacja do loga o treści przykładowo: Pracownik BEDNAREK DAMIAN (007), Data wznowienia wpłat do PPK została ustawiona na (01.04.2023)

PPK Dodano weryfikację procentu dodatkowych składek na PPK wprowadzanych w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne:

 • Dodatkowa składka pracownika na PPK może przyjąć wartości z przedziału od 0% do 2%
 • Dodatkowa składka pracodawcy na PPK może przyjąć wartości z przedziału od 0% do 2,5%.

Limit urlopowy Zmieniono sposób naliczania urlopu w przypadku zmiany wymiaru etatu. Limit urlopu będzie naliczany według wymiaru etatu na pierwszy dzień należnego limitu, zamiast na ostatni.

Deklaracje ZUS Zaktualizowano kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów, obowiązującym od 9 grudnia 2020 r.:

 • dodano nowy tytuł ubezpieczenia: „0900 – osoba pobierająca dodatek solidarnościowy”
 • tytuł ubezpieczenia 2210 otrzymał nowe brzmienie: „2210 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”

Import z PUE Podczas importu nieobecności z PUE przekraczającej okres zatrudnienia pracownika dodano w logu informację o zaimportowaniu nieobecności wykraczającej poza okres zatrudnienia.

Import z PUE W zakładce Czynności/Import nieobecności z PUE dodano parametr 'Uzupełniać kod A dla wczytanych nieobecności’ z możliwością wyboru Tak lub Nie oraz wykorzystano istniejący weryfikator do sprawdzenia zasadności zastosowania kontynuacji okresu zasiłkowego. Dla nieobecności, w których zastosowano kod A dodano informację w logu.

Import z PUE W przypadku włączonej obsługi wieloetatowości dodano na kartotece pracownika oznaczonej jako etat dodatkowy w zakładce Kadry/Wieloetatowość parametr 'Importuj nieobecności z PUE’ z możliwością wyboru zaimportowania nieobecności z PUE lub braku importu tych nieobecności do danej kartoteki. Parametr przyjmuje domyślną wartość: Tak.

Zwolnienie chorobowe Dodano w logu informację o końcu okresu zasiłkowego dla nieobecności importowanych z PUE.

Wypłaty Na formularzu elementu wypłaty, wypłaty, listy płac oraz na podsumowaniu wypłat na zakładce „Pozostałe” dodano pole „Wynagrodzenie w naturze”, w którym będą wykazywane kwoty elementów wynagrodzenia, które na definicji mają ustawioną flagę „Wpływa na kwotę do wypłaty” na „NIE”.

Limity nieobecności Dodano weryfikatory dla nieobecności urlop macierzyński, urlop rodzicielski oraz urlop ojcowski, jako ostrzeżenia. Weryfikatory sprawdzają czy nie przekroczono limitów na jedno dziecko:

 • 20 tygodni dla urlopu macierzyńskiego,
 • 32 tygodni dla urlopu rodzicielskiego,
 • 2 tygodnie dla urlopu ojcowskiego.
Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Zmieniono sposób liczenia podatników na deklaracji PIT-4R. Po zaznaczeniu parametru „Do liczby podatników włączaj tylko pracowników, którym naliczono zaliczkę podatku” do liczby podatników wliczane są osoby, które w danym miesiącu miały naliczoną zaliczkę podatku. Do tej pory były wykazywane osoby, które w miesiącu naliczenia deklaracji miały wykazany przychód bez naliczonej zaliczki podatku.

Deklaracje PIT Zmodyfikowano grupowe naliczanie deklaracji IFT-1. Naliczając deklarację z poziomu Kadry/Wszyscy lub Kadry/Zleceniobiorcy z menu Czynności/Deklaracje PIT/ Nalicz IFT-1 była generowana niewłaściwa wersja dokumentu. Obecnie generując deklarację z użyciem tej czynności z datą w 2020 roku zostanie wygenerowana w wersji 15, czyli zostanie naliczona deklaracja IFT-1(15).

Deklaracje PIT Na wydruku deklaracji PIT-4R(10) dostosowano pole numer 9, w którym uzupełniana jest nazwa pełna Płatnika, aby w przypadku długiej nazwy czcionka ulegała zmniejszeniu, a nie następowało zawijanie wierszy, co powodowało przesuwanie pozostałych wartości poza ramki tabel.

Deklaracje PIT Zmieniono sposób wykazywania składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11. W przypadku wypłacenia elementu wynagrodzenia, który ma pozycję na deklaracji PIT-11 E,G/PIT-4R 2 oraz naliczoną składkę zdrowotną wartość składki zdrowotnej zostanie uwzględniona w polu 72 deklaracji PIT-11.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiono zaznaczenie kosztów przysługujących pracownikowi na deklaracji PIT-11(26) dla osób do 26 roku życia osiągających przychody powyżej limitu zwolnienia z podatku. Jeżeli na deklaracji PIT-11 w części E w wierszu 2 były wykazane przychody pracownika do 26 roku życia, a nie było innych przychodów w wierszu 1, to w części D deklaracji nie był zaznaczany parametr o przysługujących kosztach uzyskania przychodów.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego po przywróceniu warunków zatrudnienia związanych z obniżeniem wymiaru etatu ze względu na COVID-19. Po przywrócenia poprzedniego wymiaru etatu, niepotrzebnie była wyliczana korekta ustalonej wcześniej podstawy chorobowego według nowego wymiaru etatu.

Kartoteka pracownika W kartotece pracownika na zakładce Etat/Ogólne poprawiono wyświetlanie pola Kod wykonywanego zawodu. Do tej pory w tym polu wyświetlana była nazwa zawodu zamiast kod tego zawodu.

Czas Pracy Poprawiono działanie grafiku czasu pracy dostępnego w bazie wiedzy pod linkiem: https://dok.enova365.pl/Topic/30920. Do tej pory po skopiowaniu fragmentu algorytmu dostępnego w w/w lokalizacji i wklejeniu go do definicji grafiku czasu pracy, nie było możliwości filtrowania pracowników zgodnie z przypisanym wydziałem.

Pracownik Zmodyfikowano procedurę naliczanie stażu pracy tak, aby okres zatrudnienia poza firmą uwzględniający przyszłe okresy zatrudnienia wpisany w kartotece pracownika w zakładce „Kadry/Historia zatrudnienia” był uwzględniany tylko do daty bieżącej wskazanej w polu „Staż pracy na dzień”.

Podstawa zasiłku Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku, gdy po obniżce wynagrodzenia ze względu na COVID-19 nastąpiła zmiana rodzaju zasiłku. W sytuacji, gdy pomiędzy nieobecnościami nie było dnia przerwy, to niepotrzebnie podstawa była ustalana ponownie.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku naliczania na wypłacie elementu nieopodatkowanego.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku naliczania wypłaty korygującej z edycją miesiąca zus.

Składka Zdrowotna Poprawiono wyliczanie podstawy składki zdrowotnej, w przypadku naliczania dwóch wypłat w jednym miesiącu. W sytuacji, gdy na jednej wypłaty były naliczane elementy, na których parametr do naliczania składki zdrowotnej był ustawiony „Pomniejsza do FIS”, a na drugiej wypłacie elementy z ustawieniem „Pomniejsza”, to w pewnych sytuacjach naliczały się niepoprawne kwoty podstawy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Deklaracje ZUS Poprawiono naliczanie załączników RSA do deklaracji ZUS DRA, w przypadku rozliczania odsetek od zasiłków. Odsetki od zasiłków były wykazywane na załączniku ZUS RSA, a nie powinny. Na definicji elementów rozliczających odsetki od zasiłków na zakładce Deklaracje w polu „Kod świadczenia (RSA)” usunięto kod RSA.

Wypłaty Poprawiono wyliczanie pola WartoscCy dla list płac w walucie innej niż PLN. Dotychczas po ustawieniu na definicji listy płac waluty innej niż PLN np. EUR a kwota do wypłaty wynosiła zero to program pokazywał walutę PLN zamiast waluty dla danej definicji listy płac w tym przykładzie EUR.

Pomniejszenia wynagrodzenia Poprawiono naliczanie pomniejszeń wynagrodzenia z tytułu akordu. W przypadku Pracy ponad normę oraz przepracowania czasu na akordzie, pomniejszenie akordowe było ograniczane do składnika głównego z wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględniania wartości odchyłek plus.

Korekty wypłat Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w przypadku korekty wypłaty umowy cywilnoprawnej poprzez oznaczenie do przeliczenia.

Wielooddziałowość W przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono operatorowi kadrowemu, który ma prawa dostępu tylko do jednego z oddziałów, import nieobecności z PUE dla pracownika, który jest zatrudniony w dwóch oddziałach firmy. W tym celu w oknie importu z PUE dostępnego z Czynności/Import nieobecności z PUE dodano pole 'Jednostka organizacyjna’:

 • jeżeli pracownik o tym samym numerze PESEL jest zatrudniony w dwóch różnych oddziałach i operator kadrowy ma prawa dostępu do obu tych oddziałów to import wykona się tylko dla oddziału wybranego w polu 'Jednostka organizacyjna’,
 • w przypadku włączonej obsługi wieloetatowości w ramach jednego oddziału Import nieobecności z PUE zadziała dla dwóch kartotek pracowniczych, jeżeli są one zgodne z jednostką organizacyjną wybraną w polu 'Jednostka organizacyjna’.

Podatek Poprawiono wykazywanie procentu zaliczki podatku na wypłacie. W przypadku przekroczenia pierwszego progu podatkowego oraz naliczania więcej niż jednej wypłaty w tym samym miesiącu, na drugiej wypłacie wyświetlał się niepoprawny procent zaliczki podatku.

Zajęcia komornicze Poprawiono naliczanie zajęcia komorniczego w przypadku naliczania kilka razy wypłaty z tymi samymi parametrami. Jeżeli po naliczeniu wypłaty z przesunięciem bez zajęcia komorniczego, a następnie wprowadzone zostało zajęcie na małą kwotę i naliczone, to przy kolejnym naliczeniu kasowany był element zajęcia.

Wydruki

Wydruki płacowe Na wydruku „Wspólna pełna lista płac” dodano możliwość wyboru wielu dodatków, dla których ma być przygotowany raport.

Wydruki płacowe W wydruku „Karta przychodów pracownika” w mechanizmie repx wprowadzono następujące zmiany:

 • poprawiono wykazywanie procentu zaliczki podatku. Na raporcie w przypadku naliczenia pracownikowi dwóch wypłat w miesiącu procent zaliczki podatku był błędnie wykazywany jako 0%,
 • dodano parametr „Szczeg. przych. do 26r.ż.”, jeśli zostanie zaznaczony na „Tak”, to na raporcie zostaną wyświetlone informacje o przychodzie z podziałem na przychód osób do 26 roku życia, zwolniony z podatku, ponad limit i pozostały przychód. Analogicznie zostaną wyświetlone składki społeczne i zdrowotne,
 • poprawiono rozrzucanie się przychodu od składek PPK dla pracowników zatrudnionych jednocześnie na umowie o pracę i posiadających umowę cywilnoprawną.

Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Listy płac Poprawiono wykazywanie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne i wartości składki odliczonej od podatku na raporcie „Zestawienie list płac” w mechanizmie repx. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac W ustawieniach raportu „Pełna lista płac” dostępnego z list płacowych dodano parametr „Koszty 50%”. W przypadku ustawienia powyższego parametru na Tak na wydruku w przedostatniej kolumnie będą wyświetlane również informacje o 50% kosztach uzyskania przychodu.

Wydruki Kadrowe W poniższych raportach poprawiono symbole trafiające do tłumaczeń:

 • Dokumenty/PPK/Lista pracowników, zleceniobiorców kwalifikujących się do PPK
 • Ewidencja pracowników/Ewidencja wypadków
 • Ewidencja pracowników/Nagrody i kary
 • Ewidencja pracowników/Miesięczne zestawienie dodatków i potrąceń
 • Ewidencja pracowników/Raport o zmianie warunków zatrudnienia
 • Ewidencja pracowników/Świadczenia socjalne
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Plan urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Zestawienie urlopów na żądanie
 • Ewidencja pracowników/Lista pełna
 • Wynagrodzenia i zasiłki/PIT-8AR Zestawienie
 • Wynagrodzenia i zasiłki/PIT-11 Zestawienie
 • GUS/Zestawienie Z-06
 • ZPCHR/Informacja DEK-I-0
 • ZPCHR/Informacja DEK-II
 • ZPCHR/Informacja miesięczna
 • ZPCHR/Informacja o stanie zatrudnienia
 • ZPCHR/Pracownicy niepełnosprawni
 • Badania lekarskie i szkolenia/Szkolenia BHP
 • Badania lekarskie i szkolenia/Szkolenia BHP – braki
 • Badania lekarskie i szkolenia/Ukończone szkolenia
 • Statystyka/Struktura zatrudnienia
 • Statystyka/Zatrudnienie na dzień
 • Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy
 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP

Wydruki Kadrowe Na wydruku „Lista wybranych nieobecności” poprawiono wykazywanie nieobecności dla pracowników o takim samym imieniu i nazwisku. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” nieobecności dla pracowników o takim samym imieniu i nazwisku były błędnie sumowane.

Deklaracje PIT Do wydruku „Zestawienie PIT-11” dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki” dodano parametry:

 • Uwzględnij BO PIT – zaznaczenie na „Tak” powoduje uwzględnienie w wydruku oprócz danych z wypłat, informacji zawartych w bilansie otwarcia deklaracji PIT,
 • Plik z obliczeniami” – po zaznaczeniu na „TAK” zostanie wygenerowany załącznik z plikiem excel zawierający informacje jakie elementy zostały uwzględnione w zestawieniu PIT-11.

Deklaracje ZUS Poprawiono wykazywanie danych właściciela na wydrukach Deklaracji IMIR miesięcznej i rocznej. W przypadku kiedy w konfiguracji zaznaczony był parametr, że Firma jest osobą fizyczną a na zakładce Kadry i płace/Deklaracje/ZUS w parametrze „Na deklaracjach i raportach umieszczaj dane właściciela” wybrana kartoteka właściciela, na raportach błędnie pobierane były dane z zakładki „Dane o działalności”. Obecnie w w/w sytuacji na wydrukach poprawnie wykazywane są dane z kartoteki właściciela.

Ewidencja czasu pracy Na wydruku „Lista wybranych nieobecności” poprawiono numerowanie stron. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” w przypadku, gdy wydruk zawierał dużo informacji każda kolejna strona miała numer 1/1.

Ewidencja czasu pracy Zmieniono sposób wyświetlania sumy godzin urlopu wypoczynkowego (UW) oraz innej nieobecności usprawiedliwionej (NU) na wydruku karty ewidencji czasu pracy – szczegółowej. Do tej pory w ostatnim wierszu tabeli wykazywana była suma dni powyższych nieobecności, przy czym dzień był traktowany jako 24 godziny. Obecnie w podsumowaniu widnieje liczba godzin. Raport „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa” dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Dodatki

Pracownicy Uczelni Przywrócono możliwość dodawania nowego „Stanowiska” oraz „Funkcji” z poziomu kartoteki pracownika na zakładce Etat/Rotacja. W poprzednich wersjach dodatku przyciski „Nowy (Stanowisko)” i „Nowy (Funkcja)” nie były dostępne.

Pracownicy Uczelni Wprowadzono zmiany w funkcjonalnościach:

 • Pracownicy Prokuratury
 • Pracownicy Uczelni

Od wersji 2006.0.0. przy logowaniu się do bazy z wykorzystaniem powyżej wskazanej funkcjonalności w logu pojawiał się komunikat: ’Brak atrybutu PrimaryRelation dla relacji z atrybutem Guided’, który obecnie już nie występuje. Działanie funkcjonalności nie uległo zmianie.

Czas Pracy Umożliwiono eksport nieobecności dla zleceniobiorców przy użyciu dll Czas pracy. Do tej pory przy wykorzystaniu polecenia Plik/Eksportuj / SR- RegiTech/ Nieobecności w pliku tekstowym zawarte były wyłącznie nieobecności pracowników etatowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Zmieniono nazwę statusu dla pomyślnie wysłanego zrealizowanego w banku przelewu z „W realizacji” na „Zrealizowany”.

Poprawione funkcje

Eksport przelewów W formacie eksportu przelewów ISO 20022 dla przelewu walutowego dla kontrahenta krajowego uwzględniono kody opłat: Koszty podzielone (SHA) i Koszty ponosi kontrahent (BEN), które przenoszone są do pliku przelewu do pola ChrgBr. Przed zmianą w przypadku wybrania na przelewie na zakładce Swift w polu Rozliczenie kosztów: SHA lub BEN, podczas eksportu przelewu pojawiał się błąd uniemożliwiający eksport. Aktualnie przelewy są eksportowane niezależnie od wybranego kodu opłaty.

Wydruki

Raporty EŚP Poprawiono błąd pojawiający się podczas wydruku raportu kasowego/bankowego w przypadku raportu niezawierającego zapłat. Błąd pojawiał się tylko w mechanizmie XtraReports i dotyczył wydruków: Raport kasowy, Raport kasowy (pełny), Raport kasowy (wg operatorów). Aktualnie wydruki raportów ewidencji środków pieniężnych generowane są niezależnie od istnienia dla nich wpłat i wypłat.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono nieprawidłowe działanie wyjątków identyfikacji podczas importu wyciągów bankowych w przypadku wprowadzenia w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Identyfikacja płatników/Ogólne w sekcji Wyjątki identyfikacji więcej niż jednego numeru rachunku bankowego. Aktualnie program prawidłowo wyłącza z mechanizmu identyfikacji wszystkie rachunki wprowadzone w konfiguracji.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W części ewidencyjnej pliku JPK dla wierszy sprzedaży i wierszy zakupu zmieniono sposób pobierania informacji do pola KodKrajuNadaniaTIN. Po zmianach dla kontrahentów spoza Polski kod kraju w pierwszej kolejności pobierany jest z pola NIP, a w przypadku jego braku pobierany jest kodu kraju z adresu kontrahenta.

JPK Wprowadzono zmiany dotyczące pobierania do pliku JPK numeru tel. oraz adresu e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Informacje te są pobierane z konfiguracji w pierwszej kolejności z zakładki Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, a w przypadku ich braku z zakładki Opcje/Firma/Kontakt.

Ewidencja ryczałtowa Wprowadzono aktualizację stawek ryczałtu od 1.01.2021 obowiązującą na podstawie: Ustawy z dnia 28 października 2020 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2123). Od 1 stycznia 2021 poszerzony zostaje zakres obowiązywania stawki 12,5% a stawki 20% i 17% zostają obniżone do odpowiednio 17% i 15%.

Ewidencja ryczałtowa Zmieniono nieznacznie wygląd formularza Zapis ryczałt – dodano podsumowanie Razem bez stawki 10% na potrzeby zachowania zgodności z dotychczasową prezentacją stawki 10% na wydruku i formularzu. Ponadto, na dokumentach ewidencji, na elemencie VAT zmieniono opis 1 i 2 stawki, aktualne opisy prezentują się następująco: 20% (17% od 1.01. 2021), 17% (15% od 1.01.2021).

Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Schematy księgowe W schemacie księgowym do deklaracji rozliczeniowych, dla przedmiotu księgowania Deklaracja dołożono dla deklaracji PPK kwoty składek uczestnika i firmy dotyczące korekt, składek nieopłaconych oraz korekt składek nieopłaconych.

KPiR Zmieniono kwotę z listy płac podlegającą zaksięgowaniu w KPIR z kwoty „Wartość” na kwotę „Wartość KUP”.

Poprawione funkcje

JPK Umożliwiono podpisywanie i wysyłanie plików JPK_V7M utworzonych z pliku zewnętrznego zawierających dane ewidencyjne oraz deklaracyjne. Dotychczas operacja przygotowania do wysyłki takich plików przerywana była komunikatem o niezgodności kwoty podatku między częścią deklaracyjną a ewidencyjną.

JPK Poprawiono sposób przenoszenia do plików JPK_V7M i JPK_V7K informacji z deklaracji VAT-7 z pól 68 i 69.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd występujący podczas automatycznej predekretacji dokumentu źródłowego pochodzącego z ewidencji środków pieniężnych. W wyniku błędu nie powstawał dekret przy zatwierdzaniu dokumentu, jeżeli w konfiguracji na definicji dokumentu ewidencji ustawiony był parametr: „Pokaż wynik: Pokaż”. Obecnie błąd nie występuje.

Wydruki

Ewidencja ryczałtowa Poprawiono sumowanie dla raportu Ewidencja przychodów – wydruk szeroki. Dotychczas w przypadku generowania raportu posiadającego więcej niż jedną stronę prezentowana była błędna suma strony. Aktualnie dane na wydruku są prawidłowo sumowane.

Ewidencja ryczałtowa Dodano wydruk Ewidencja przychodów – wydruk szeroki według wzoru obowiązującego od 1.01.2021. Wydruk jest zarejestrowany jako domyślny na liście Ewidencja ryczałtowa. Wydruk w kształcie obowiązującym do końca 2020 roku dostępny jest na liście wydruków z dopiskiem „poprzedni wzór (do 2020)„. Podstawa prawna (uwaga, na dzień publikacji wersji programu prace nad projektem nie zostały zakończone): Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja VAT Wydruk Rozliczenia VAT, dostępny z listy Rejestr VAT wzbogacono o informację o oznaczenia procedurami VAT, kodami GTU oraz typami dokumentów.

Deklaracja VAT-7 Dodano uproszczony wydruk deklaracji VAT-7(21)/VAT-7K(15). Nazwy pól na wydruku oraz wartości w tych polach zostały przygotowane na podstawie części deklaracyjnej JPK_V7.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Od wersji 2012.0.0 rozbudowano funkcję planowania operacji. Od teraz system planuje operacje uwzględniając także osoby, a nie jak do tej pory tylko zasoby produkcyjne. Wynik planowania zwizualizowany jest na harmonogramie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w bazie wiedzy.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Pozostałe 1. W formularzu definicji struktury organizacyjnej zmieniono nazwę pola „Historyczność” na „Okres ważności elementu”. Zmiana ta wynika z konieczności aktualizacji nazewnictwa wykorzystywanego w systemie.2. W formularzu elementu struktury organizacyjnej dodano pola „Data Od” i „Data Do”, widoczne jeśli pole „Okres ważności elementu” jest zaznaczone na Tak. Umożliwiają one ręczną edycję okresu ważności elementu, gdy ten jest włączony na strukturze.

Poprawione funkcje

Kreator Poprawiono warunki widoczności czynności „Status w bazie VIES”, „Status w bazie VAT MF” oraz „Status w bazie VAT MF na dzień”, które zostały dodane do listy Wyświetlane czynności w definicji kroku kreatora.

Moduł Faktury
Funkcjonalności

Dokumenty Na liście faktur sprzedaży udostępniono czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika W edytorach dla tekstu formatowanego RTF (np. pole Notatki w Asystencie) dodano możliwość wstawiania obrazków poprzez Ctrl+V (wklejanie z tzw. clipboardu).

Interfejs użytkownika W celu poprawy ergonomii wprowadzono możliwość grupowania wg kategorii elementów rozwijanego menu Dodaj.

Załączniki Dodano możliwość dodawania wielu załączników do formularzy poprzez wybór wielu plików.

Licencje Dodano wyświetlenie okna zarządzania licencjami po zalogowaniu w przypadku, gdy upłynął termin ważności licencji lub gdy licencja jest zablokowana. We wcześniejszych wersjach, jeżeli licencja była starsza niż zainstalowana wersja, lub miała założoną blokadę terminową, wówczas pojawiał się błąd uniemożliwiający dalszą pracę. Obecnie w takim wypadku pojawia się okno zarządzania licencjami, dzięki czemu można np. wgrać zaktualizowany plik licencji.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiono możliwość zmiany okresu za pomocą strzałek (góra, dół) w przypadku ustawienia formatu daty rrrr-mm-dd

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

Wnioski o nieobecności Poprawiono sprawdzanie limitu urlopu w czasie składania wniosku urlopowego w Pulpicie pracownika, tak aby pracownik nie mógł złożyć wniosku na więcej dni niż przysługuje mu w danym momencie z limitu. W sytuacji kiedy pracownik w pierwszej części roku kalendarzowego naliczony miał limit urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni, a w drugiej części 26 dni, to w pierwszej części roku mógł złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy na ponad 20 dni. Obecnie podczas próby złożenia wniosku na więcej dni pojawi się komunikat: „Czas trwania nieobecności nie ma pokrycia w dostępnym limicie…”, a podczas próby zatwierdzenia wniosku błąd: „Przekroczono dopuszczalny limit lub brak przydzielonego limitu.”

Moduł Pulpit Kierownika
Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiono wyświetlanie formularza do dodawania nowej danej z RCP w Pulpicie Kierownika na zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Dane z RCP. Jeśli po dodaniu danej nastąpiło przejście na inną listę i ponowny powrót do w/w listy, to przy próbie dodania nowego zapisu zamiast formularza dla pracownika wybranego w filtrze na liście, pojawiało się błędnie okno „Nowy wejście-wyjście” z brakiem możliwości wybrania pracownika.

Zestawienia czasu pracy Rozszerzono treść komunikatów pojawiających się podczas wprowadzania zmian w Pulpicie kierownika w zestawieniach czasu pracy dla wielu pracowników. Wcześniej w komunikacie brak było szczegółowych informacji, którego pracownika dotyczy konkretne ostrzeżenie lub błąd. Obecnie komunikat został rozszerzony o imię, nazwisko i kod pierwszego pracownika, którego dotyczy ostrzeżenie lub błąd.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

Dokumenty Na formularzu dokumentu ZO umożliwiono import pozycji z pliku arkusza kalkulacyjnego (Excel).

Dokumenty Na formularzu dokumentu ZO umożliwiono dodawanie nowego Miejsca dostawy. Dotychczas istniała tylko możliwość wyboru z dotychczasowych lokalizacji/miejsc dostawy.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Załączniki, notatki Dodano możliwość dodawania wielu załączników do formularzy przez wybór wielu plików z zasobów telefonu.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Pozostałe W oknie zmiany elementu struktury, które można wywołać na dokumencie podstawowym i sprawie przez pole Komórka merytoryczna oraz na formularzu załącznika przez pole Folder ukryto dostęp do czynności „Nowy”, „Otwórz” i „Usuń” jeśli na roli, na której pracuje operator nie ma prawa do edycji Definicji elementu struktury organizacyjnej i Elementu struktury organizacyjnej.

Proces Poprawiono działanie atrybutów Mode dla workerów wykorzystywanych w zadaniach w procesach i odpowiedzialnych za widoczność workera w zakładce Obsługa procesu i Wybór następnego kroku w kreatorze.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Dodano obsługę wyświetlania tooltipów na przyciskach.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

Czas pracy i nieobecności W Pulpicie Pracownika/Kierownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Statystyka czasu pracy zmieniono nazwę sekcji „Czas pracy” na „Norma czasu pracy”. Dodatkowo na w/w zakładce uwzględniono godziny przestoju oraz pola dotyczące nadgodzin. W Pulpicie Pracownika/Kierownika na zakładce statystyki czasu pracy usunięto przycisk „Rozlicz nadgodziny”, który był dostępny przypadku włączonej funkcjonalności „Magazyn nadgodzin”.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Edytor procesu HTML Poprawiano błąd, który powodował brak możliwości zapisania definicji procesu w trybie modelowania, jeśli obiekt danych został dodany a następnie użytkownik wszedł w jego Właściwości i wybrał opcję Anuluj. Wtedy przy próbie zapisania następowało wyświetlenie komunikatu o konieczności uzupełnienia pola Schemat generowania obiektów w obiekcie danych, co uniemożliwiało poprawne zapisanie definicji procesu.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.1.4 z dnia 20.11.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Workflow
    4. Praca zdalna
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Produkcja
    4. Workflow
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Business Intelligence
    3. Ewidencja Środków Pieniężnych
    4. Workflow
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Produkcja
    3. Workflow
   10. Handel i Magazyn
    1. Handel
   11. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   12. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   13. Produkcja
    1. Handel
   14. Systemowe
    1. Systemowe
   15. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   16. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy
  2. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel
  3. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   3. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy
 2. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   3. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty fiskalizowane Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów, tak aby raport dla korekt uwzględniał dokumenty, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP (standardowa definicja ewidencji o takim typie do SPFVP).

Towary Wycofano podział kodów na wagowe i cenowe w oparciu o prefiksy zawarte w specyfikacji GTIN. Przywrócono interpretację prefiksów zaczynających się cyfrą 2: 23,24 – jako kody cenowe, a pozostałych – jako kody wagowe.

Poprawione funkcje

Limit kredytowy Poprawiono działanie obliczania kwoty zadłużenia kontrahenta po dozwolonym limicie opóźnienia. Po zmianach w wersji 2010.0.0.0 włączenie uwzględniania wpłat w limicie kredytowym powodowało niepoprawne wyliczenie zadłużenia po dozwolonym opóźnieniu.

Relacje dokumentów Poprawiono nadawanie numeru guid dla relacji ZS->RWP. Relacja ta otrzymywała numer guid, który był wykorzystywany w przeszłości przez relację FN -> Dokument wewn. VAT. Problem dotyczył baz danych w których istnieje relacja FN -> Dokument wewn. VAT i powodował jej usuwanie podczas konwersji.

Korekty dokumentów Wprowadzono poprawkę dotyczącą zatwierdzania korekt dokumentów magazynowych. W pewnych scenariuszach, gdy towar z dokumentu przyjęcia przesunięto na inny magazyn, próba zatwierdzenia dokumentu kończyła się niepowodzeniem.

Dokumenty fiskalizowane Poprawiono raport fiskalny dla paragonów, który nie generował się w specyficzny przypadku, gdy wystawiono korektę do faktury fiskalizowanej uwzględnianej w raporcie i na korekcie dodano pozycję.

Wydruki

Faktury zaliczkowe Wprowadzono poprawkę dotyczącą wydruku faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczkowych. Problem dotyczył dokumentów, na których ręcznie zmieniono Stawkę VAT towaru lub parametr VAT liczony od. W takim przypadku w tabeli wartości zamówienia były niewłaściwe wartości.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 grudnia 2020:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.168,93 zł;
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 258,45 zł
  • II rok nauki – 310,14 zł
  • III rok nauki – 361,83 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 206,76 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030).

Listy płac Uzupełniono schemat pliku o pozycje związane ze składkami PPK.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-ST Umożliwiono edycję pola Okres w deklaracji CIT-ST wysyłanej jako samodzielna deklaracja w trakcie roku, kiedy zmienia się stan zatrudnienia pracowników.

Importy Zakres importu z plików TXT w strukturze Comarch ERP Klasyka, realizowanego za pomocą czynności Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT), poszerzono o import oznaczeń procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono tworzenie seryjnych wydruków ASPX.

Wydruki W przypadku kompilacji błędnie skonstruowanych wydruków ASPX, błędy z kompilacji wydruku zapisywane są w log-u dostępnym na stronach technicznych.

Moduł Przedstawiciel Handlowy
Poprawione funkcje

Kontrahent W tej wersji programu w obszarze 'Przedstawiciel Handlowy’ zostały
przywrócone funkcjonalności ‘Dane z GUS-BIR’ oraz w 'Status w bazie VAT MF na
dzień’ dostępne w kartotece kontrahenta.Funkcja ‘Dane z GUS-BIR’ jest dostępna w kartotece kontrahenta z
poziomu paska narzędziowego, a ‘Status w bazie VAT MF na dzień’ z menu ‘Czynności’.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika W najnowszej wersji dla telefonów komórkowych poprawiono błąd uniemożliwiający zwijanie i rozwijanie grup znajdujących się na folderach, np. Panel użytkownika w Pulpicie kontrahenta.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.1.3 z dnia 09.11.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Workflow
    4. Praca zdalna
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Produkcja
    4. Workflow
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Business Intelligence
    3. Ewidencja Środków Pieniężnych
    4. Workflow
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Produkcja
    3. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Finanse i Księgowość
    1. DMS
    2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   2. Procesy
    1. DMS
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

API W wersji 2010 wprowadzono zmiany w wewnętrznym API dot. wydruków ASPX, m.in. w klasie AspGenerator. Ponieważ to API nie jest zgodne wstecz, a wciąż jest w użyciu w rozwiązaniach partnerskich, wprowadzono tymczasową klasę Soneta.Printer.AspGenerator. Klasa ta działa z zachowaniem zgodności wstecz, z tą różnicą, że zawarta jest w bibliotece Soneta.Printer.Forms, a nie jak poprzednio, w Soneta.Printer. W wersji HTML istnieje także klasa AspGenerator (w Soneta.Net.Business), wyłącznie dla zachowania zgodności wstecz przy wczytywaniu wydruków ze starszych instalacji systemu.

Środowisko Poprawiono obsługę opcji uruchomieniowych w przypadku, gdy w linii poleceń przekazywane są puste argumenty. Ma to szczególne znaczenie przy uruchamianiu webserwisów zbudowanych na podstawie framework-u enova365, w których kontrola nad argumentami uruchomieniowymi jest ograniczona.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wielu baz danych, eliminująca konieczność manualnego tworzenia definicji zestawów danych oraz definicji utrwalania przez użytkownika, w sytuacji w których chce on skorzystać ze standardowych analiz dedykowanych dla Klientów Biur Rachunkowych. Szczegółowy opis działania czynności znajduje się w bazie wiedzy.

Definicje zestawów danych Rozbudowano mechanizm tworzenia definicji zestawów danych z użyciem czynności Utwórz definicję zestawu danych, w zakresie automatycznego przenoszenia do kolumn definicji zestawu danych, typów i ścieżek biznesowych pól, znajdujących się w definicji domeny lub raportu. Dzięki modyfikacji, użytkownik tworzący definicje zestawów danych oraz opierające się o nie analizy, nie musi manualnie dodawać ww. właściwości np. w polach stanowiących parametry raportów lub wskaźników.

Obsługa cech w BI Udostępniona została obsługa cech o typie wartości: Okres dat, Ułamek, Miesiąc w roku, Ilość, Wielowartościowa, Hierarchiczna, Wielohierarchiczna. Wymienione cechy obsługiwane są niezależnie od tego, czy są cechami bazodanowymi czy wyliczanymi. Cechy wielowartościowe oraz wielohierarchiczne, z racji swojej charakterystyki dołączane mogą być wyłącznie do niestandardowych modeli danych (analogicznie jak cechy historyczne).

BI w pulpitach Udostępniony został szereg analiz merytorycznych, wskaźników i raportów dedykowanych klientom Biur Rachunkowych, które opierają się na analizach wielobazowych. Udostępnione wizualizacje przeznaczone są do wykorzystania w Pulpicie klienta biura rachunkowego. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji wskaźników i raportów, logujący się pracownik klienta, może uzyskać dostęp do danych analitycznych dotyczących wyłącznie jego organizacji.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

SMS W wersji tej poprawiono błąd występujący podczas seryjnego wysyłania wiadomości sms w oparciu o bramkę smsAPI. Polegał on na tym, że przy próbie wysyłki indywidualnej (nowy mechanizm Korespondencji seryjnej) nie zależnie od długości wiadomości sms (wprowadzonej w zakładce 'Treść’ w formatce dodawania Korespondencji seryjnej) pojawiał się komunikat informujący od zbyt długiej treści wiadomości. Od teraz wiadomości będą wysyłane prawidłowo.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Zasiłek opiekuńczy Umożliwiono odnotowanie informacji o kwarantannie na nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)”. Na formularzu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano parametr „Kwarantanna”, w którym można wskazać jedną z opcji: Nie dotyczy, Kwarantanna, Izolacja domowa, Kwarantanna – sanepid, Kwarantanna – przekroczenie granicy.

Import z PUE Obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności Zwolnienie chorobowe w polu Kwarantanna dodano nowe opcje: Kwarantanna oraz Izolacja domowa. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, dla której parametr „Kwarantanna” przyjmie wartość „Kwarantanna” bądź „Izolacja domowa”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźnik:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.12.2020.

Podstawa zasiłku Dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Podstawa chorobowego” został dodany parametr: „Wniosek o przeliczenie podstawy ze względu na COVID-19”. Przeliczenie podstaw chorobowych, które zostały ustalone przed dniem 9 października 2020 nastąpi, jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Składki na FP W związku ze zwolnieniem ze składek na Fundusz Pracy kwot wypłacanych tytułem stypendium doktoranckiego, dla tytułów ubezpieczenia 1812 oraz 1813 nie będą naliczane składki na Fundusz Pracy począwszy od 1 października 2019. Zmiana wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie 1 lipca 2020. Stosownie do jej art. 6, podmioty prowadzące szkoły doktorskie zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty stypendium doktoranckiego.

PFRON Na deklaracji WND na załącznikach INF-D-P umożliwiono wpisanie kwoty w polu 49 – Kwota pomocy publicznej i pomocy de minimis otrzymanej przez składającego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Jednostki organizacyjne Zmieniono ilość znaków możliwych do wpisania w następujących miejscach:

 • na formularzu jednostki organizacyjnej
  • pole „Kod” wydłużono do 20 znaków,
  • pole „Nazwa” wydłużono do 100 znaków,
  • pole „Nazwa wyświetlana” wydłużono do 100 znaków,
 • na formularzu elementu struktury organizacyjnej
  • pole „Nazwa” wydłużono do 100 znaków,
  • pole „Nazwa wyświetlana” wydłużono do 100 znaków,
 • na formularzu oddziału
  • pole „Symbol” wydłużono do 20 znaków.

Jednostki organizacyjne W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry) na definicji „Jednostki organizacyjnej” dodano parametr „Wymuszenie unikalności nazwy jednostki organizacyjnej”. Jeżeli parametr zaznaczony na „NIE” (domyślne ustawienie), to przy próbie dodania jednostki o takiej samej nazwie, pojawia się komunikat „Istnieje już inny zapis w kluczu WgNazwy…”. Po zaznaczeniu parametru na „TAK”, przy próbie założenia jednostki organizacyjnej o tej samej nazwie jak istnieje w systemie, do nazwy jednostki organizacyjnej automatycznie zostanie dodany pierwszy wolny numer.

PKZP, ZFM Na liście Kadry/PKZP, ZFM dodano możliwość wyciągnięcia pól wyliczających, w których wykazywane są aktualne wartości w okresie wybranym w filtrze.Z poziomu listy Pożyczki dodano workery: 'Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia’, 'Workers.ZaOkresInfo.Spłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty, Workers.ZaOkresInfo.Odsetki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Zaniechania’.Natomiast lista funduszy PKZP, ZFM została wzbogacona o workery: 'Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia’, 'Workers.ZaOkresInfo.Spłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty, Workers.ZaOkresInfo.Odsetki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Zaniechania’, 'Workers.ZaOkresInfo.Wycofania’ , 'Workers.ZaOkresInfo.Składki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Dopłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.Wpisowe’.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.

Limity nieobecności Poprawiono naliczanie limitu urlopu dla pracowników tymczasowych. W specyficznych sytuacjach podczas naliczania limitu pojawiał się komunikat: „Błąd podczas naliczania limitu…, Błędny zakres dat (25.08.2020..24.08.2020)”.

Podzielniki kosztów Poprawiono generowanie opisu analitycznego dla listy płac. W przypadku kiedy podzielnik kosztów dodany był tylko na umowie cywilnoprawnej, a na wypłacie znajdował się sam dodatek z umowy, to podczas generowania opisu analitycznego dla listy płac z poziomu czynności na dokumencie dodatkowym pojawiał się błąd: „Wystąpiły błędy podczas generowania opisów analitycznych”.

Wypłaty Poprawiono naliczanie wynagrodzeń przy zaznaczonych na 'TAK’ parametrach: Równoległe naliczanie wynagrodzeń’ oraz „Nie dopuszczaj do zapisywania wypłat z ujemnymi podstawami naliczania składek ZUS lub zaliczki podatku”. W przypadku, gdy w naliczanych wypłatach znajdowała się wypłata z ujemnymi podstawami składek ZUS, następowało zawieszenie programu.

Wydruki

ZPCHR We wszystkich wydrukach z sekcji ZPCHR dodano parametr „Wydziały” umożliwiający wybór jednego lub wielu wydziałów, dla których chce się wywołać raport. W parametrze dostępne są wyłącznie te wydziały połączone z oddziałem, który w konfiguracji ma ustawione naliczanie deklaracji PFRON oraz te, dla których operator ma prawa dostępu. Zmiany zostały wykonane dla raportów ZPCHR w mechanizmie repx dostępnych z poziomu list kadrowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Płatność Na formularzu płatności z pola Numer dokumentu przywrócono przejście do dokumentu źródłowego, które zostało usunięte do wersji 2006.0.0.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja VAT-9M Zaktualizowano w systemie deklarację VAT-9M do wersji 10, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni (Dz.U. 2020 poz.1626). Zaktualizowano wydruk oraz wzorce eDeklaracji. Deklarację w nowym wariancie stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020.

Praca na wielu bazach W czynnościach zbiorczego dodawania deklaracji oraz podpisywania eDeklaracji dostępnych z poziomu listy Analizy baz danych umożliwiono obsługę deklaracji VAT-9M oraz podpisywanie i wysyłanie eDeklaracji VAT-9M.

Poprawione funkcje

Dokumenty Ewidencji Umożliwiono wykonanie czynności Edytuj oznaczenia VAT dla dokumentów posiadających rozliczenia kasowe VAT. Dotychczas edycja oznaczeń była możliwa tylko dla dokumentów nieposiadających rozliczeń kasowych VAT.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd uniemożliwiający podgląd dokumentu źródłowego z poziomu ewidencji dokumentów, w sytuacji kiedy operator zalogowany był wyłącznie na licencję księgową. Przywrócono możliwość przejścia do dokumentu źródłowego.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Harmonogram to nowy moduł, który w formie wykresu Gantta graficznie przedstawia przebieg operacji pochodzących ze zleceń produkcyjnych. Operacje zwizualizowane są w podziale na poszczególne zasoby, uwzględniając przy tym ich czas trwania oraz planowane terminy rozpoczęcia zleceń. Na ten moment harmonogram można przeplanować w oparciu o dwa dostępne algorytmy: EDD – który planuje termin rozpoczęcia zlecenia w oparciu o wymagany termin realizacji oraz SPT – który planuje termin realizacji zlecenia od wyznaczonej daty w oparciu o najkrótszy możliwy czas przetwarzania.

Poprawione funkcje

Technologia Poprawiono błąd związany z możliwością wyboru zablokowanej technologii na zleceniu produkcyjnym. Program poprzez wpisanie nazwy umożliwiał wybranie zablokowanej technologii na zleceniu produkcyjnym. Obecnie taka możliwość jest zablokowana.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Panel workflow Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego w momencie próby uruchomienia podprocesu BR – Księgowanie Dokumentu Ewidencji z poziomu Panelu Workflow lub workera na formularzu dokumentu ewidencji. Od teraz użytkownik otrzyma informację: Brak możliwości uruchomiania procesu z tego poziomu. Ten proces może być uruchomiony tylko jako podproces.

Poprawione funkcje

Definicja procesu Poprawiono działanie workera Utwórz proces workflow w zakresie tworzenia nowego procesu i użycia opcji Nadpisać istniejącą definicję procesu oraz Wygenerować nową definicję procesu i zamknąć starą. Zmiany dotyczą dodawania domyślnej roli procesowej do definicji przepływów utworzonych workerem.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna W wersji 2010.1.3 do systemu enova365 dodano nowy moduł Praca Zdalna. Funkcjonalności modułu dostępne są z poziomu enova365 HTML oraz Pulpitu Pracownika. Głównym założeniem modułu jest wsparcie organizacji pracy firmy od najniższego szczebla do szczebla kierowniczego. Do podstawowych funkcji modułu zalicza się:

 • wsparcie pracy rozproszonej,
 • koordynowanie zadań wieloetapowych,
 • delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczania zadań,
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • raportowanie.

Pożądany efekt osiągnięto w oparciu o pracę zadaniową. Użytkownik systemu może zorganizować pracę zespołu na trzech poziomach aktywności, ułożonych w strukturze hierarchicznej:

 • Pakiet prac – najwyższy stopień planowania,
 • Grupa zadań – środkowy stopień planowania,
 • Zadanie – najniższy stopień planowania; obejmuje zadania, które ma wykonać pracownik.

Użytkownik systemu nie jest zobligowany do posługiwania się hierarchiczną strukturą wymienionych aktywności. Każdy z tych obiektów może być używany niezależnie od pozostałych.Pakiet prac i Grupa zadań to aktywności, przy dodawaniu których (w formatce w polu ‘Wykonujący’) można wskazać jako odpowiedzialnego za ich zrealizowanie wyłącznie ‘Operatora’ pracującego w systemie lub wybrać w polu ‘Zespół’ grupę użytkowników oprogramowania przypisaną do tej samej ‘Roli’. Zadanie może zostać przypisane dla ‘Zespołu’ lub dla ‘Wykonującego’. W tym przypadku może być nim ‘Operator’ systemu lub ‘Pracownik’, który uzyskuje dostęp do przydzielonego Zadania przy pomocy Pulpitu Pracownika. Z tego poziomu ‘Pracownik’ poza podglądem zadania może uzupełnić w nim podstawowe informacje takie jak: ‘Stan zadania’, ‘Uwagi’, dodać załącznik oraz odnotować czas poświęcony na jego realizację (przy pomocy Stopera dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub korzystając z formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu zakładki ‘Czas realizacji’). Istotne jest to, że z poziomu Pulpitu Pracownika ‘Pracownik’ ma wgląd wyłącznie w przypisane do niego Zadania.Aby ‘Pracownik’ w Pulpicie Pracownika miał dostęp do przypisanego do niego Zadania należy przejść do Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje, podnieść formularz definicji Zadania i w zakładce ‘Prawa danych’ nadać prawo dostępu do danych odpowiedniemu operatorowi ‘enovaNet’.W module Praca zdalna wprowadzono funkcjonalność związaną z planowaniem czasu pracy przewidzianego na poszczególne zadania oraz rejestrowanie faktycznego czasu pracy jaki został przeznaczony na ich wykonanie. ‘Operator’ systemu z poziomu zakładki ‘Ogólne’ dostępnej na formatce Zadania w polu ‘Planowany czas’ ma możliwość podania estymaty czasu jaki przewidziano na jego wykonanie. Po zarejestrowaniu (przez ‘Operatora’ lun ‘Pracownika’) czasu dla Zadania, jaki faktycznie poświęcono na jego realizację, automatycznie zostanie wypełnione pole ‘Czas wykonania’. Wprowadzenie wartości we wspomnianych polach spowoduje wyliczenie pola ‘Pozostało’ gdzie widoczny jest przewidywany pozostały czas potrzebny do wykonania Zadania. Pola ‘Planowany czas’, ‘Czas wykonania’, ‘Pozostało’ dla Pakietu prac i Grupy zadań wyliczane są na podstawie wartości z podrzędnych aktywności (dla Grupy zadań z podrzędnych Zadań, a dla Pakietu pracz podrzędnych Grup zadań).Z poziomu enova365 HTML w module Praca Zdalna użytkownik systemu ma następujące możliwości odnotowania czasu pracy:

 • Z poziomu formularza Zadania przy pomocy przycisku ‘Stoper START’ dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub ręcznie przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego w zakładce ‘Czas realizacji’. Stoper mierzy czas po zapisaniu i zamknięciu formularza Zadania. Zostanie on zatrzymany jeśli użytkownik na formularzu odpowiedniego Zadania kliknie przycisk ‘Stoper STOP’, po wylogowaniu z systemu lub automatycznie w wypadku zamknięcia formularza zadania i braku aktywności użytkownika systemu przez ok. 20 minut
 • Przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu listy ‘Czas realizacji’
 • Z poziomu listy ‘Historia zmian’ poprzez użycie funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’, co spowoduje podniesienie formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dla wybranego na liście rekordu

W module Pracy Zdalnej użytkownik systemu ma wgląd w następujące listy:

 • ‘Moje aktywności’, która prezentuje w formie drzewiastej Pakiet prac, Grupę zadań, Zadanie dla których zalogowany ‘Operator’ jest ‘Wykonującym’, ‘Prowadzącym’ lub członkiem ‘Zespołu’, który został przypisany do danej aktywności.
 • ‘Organizacja pracy’, która prezentuje w formie drzewiastej wszystkie zaplanowane aktywności.
 • ‘Czas realizacji’, która prezentuje wpisy zarejestrowanych czasów pracy dla Zadań. Z poziomu tej listy dostępny jest Raport prezentujący zestawienia z czasów pracy.
 • ‘Historia zmian’, która zawiera wpisy dotyczące edycji Zadań. Z poziomu tej listy przy pomocy funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’ można zarejestrować czas pracy poświęcony na wykonanie zadania, w kontekście wybranego wpisu.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Ujednolicono możliwość edycji zakładki Notatki w Asystencie w interfejsie okienkowym i przeglądarkowym. Od teraz użytkownik ma możliwość edycji pola Notatka w obu interfejsach.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego W panelu użytkownika dodano okno skrótu (widget) do listy Przelewy.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Umożliwiono edytowanie numeru faktury i daty dostawy w fakturach sprzedaży wystawianych z poziomu Pulpitu.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Na formularzu faktury sprzedaży dodano pole Opis, które umożliwia przekazanie kontrahentowi dodatkowych informacji na wydruku faktury.

Poprawione funkcje

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Na liście Rozrachunki/Przelewy przywrócono dostępność czynności Eksport przelewów do pliku.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Jednostki organizacyjne W celu
uproszczenia wprowadzania nowych jednostek organizacyjnych umożliwiono budowanie pola kod
jednostki organizacyjnej na podstawie zdefiniowanego segmentu zgodnie z
podległością w ramach drzewa jednostek organizacyjnych. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry) na zakładce Jednostki organizacyjne dodano parametr „Segmentowy kod jednostki organizacyjnej”, natomiast na definicji „Kategoria jednostki organizacyjnej” dodano sekcję „Segmentowy kod wydziału”, w której dostępne są parametry: „Pierwszy segment” oraz „Separator segmentu”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Definicja procesu Przywrócono funkcjonalność z wersji 2003, która pozwalała na ponowny import procesu do bazy. Jeśli w bazie znajduje się już definicja procesu o danym GUID, to możliwe jest zaimportowanie z pliku XML definicji o takim samym GUID, co spowoduje nadpisanie obiektów wartościami z importowanej definicji.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.2 z dnia 28.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono wyświetlanie drzewa wydruków ASPX, wprowadzonych w starszych wersjach systemu enova365.

Wydruki Poprawiono sposób wczytywania formularzy z niestandardowymi ustawieniami ze starszych wersji systemu enova365, zawierającymi podpięte wydruki ASPX.

Licencje Poprawka skierowana jest do klientów pracujących na licencji Biuro Rachunkowe. Możliwość logowania się do enova365 bez konieczności posiadania przez logującego się operatora uprawnień do tworzenia tabel i widoków po stronie SQL Server.Uwaga: Podczas pierwszego logowania w logach systemu mogą pojawić się komunikaty związane z niemożnością utworzenia widoków BI SQL w bazie danych (treść logów: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych”). Komunikaty są wyłącznie informacją, że pierwszy po konwersji, logujący się operator nie posiada odpowiednich uprawnień by wygenerować widoki BI SQL na bazie danych. W związku z tym, konieczne jest zalogowanie się do enova365 operatorem mającym prawo administratora po stronie SQL Sever, a następnie wykonanie czynności „Ręczna przebudowa widoków BI SQL”.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje Naprawiono problem logowania do Pulpitów Pracownika lub Kontrahenta, w przypadku zbliżania się końca gwarancji.Jeżeli w systemie zaszły równocześnie następujące warunki:

 • do końca gwarancji pozostało mniej niż 30 dni,
 • na roli używanej w Pulpitach zaznaczone było prawo do Inne->Termin gwarancji

to w takim wypadku próba zalogowania do pulpitu kończyła się komunikatem o braku praw dostępu.

Interfejs użytkownika Poprawiono obsługę kontrolki typu radio-button w interfejsie przeglądarkowym. Radio-button umożliwia wybór jednej z kilku opcji poprzez jej zaznaczenie (przykładowo – wybór rodzaju formatu pliku przy eksporcie listy). W wersji poprzedniej aby zaznaczyć opcję, konieczne było kliknięcie w ikonę. Poprawa polega na umożliwieniu kliknięcia w ikonę lub w tekst obok ikony, co podnosi ergonomię pracy.