Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Ewidencja dokumentów

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie raportu RKZ (z listy faktur sprzedaży). Obecnie wykazujemy dokument zmiany kosztu własnego KWPZ i jego wartość w częściach, w dwóch tabelach: 'Korekty kosztu sprzedaży’ i 'Korekty kosztu wydań niefakturowanych’, jeśli posiada on pozycje zafakturowane i niezafakturowane.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy sposób pobierania danych prezentowanych w polu 'Ilość zakupiona’ dostępnym na pozycji zamówienia od odbiorcy. Dotychczas, gdy w relacji do takiego zamówienia wystawiono zamówienie do dostawcy, a następnie w relacji do niego fakturę zakupu oraz na tej fakturze pozycja pochodząca z zamówienia została podzielona (przy użyciu czynności z menu Kopiuj lub podziel pozycję), wówczas w polu 'Ilość zakupiona’ prezentowana była błędna wartość.

Zamówienia i oferty

Zmodyfikowaliśmy działanie funkcji 'Sprawdź pokrycie’ dla zamówień z subzasobami (włączony parametr 'Zamówienia ze wskazaniem do zasobów dostępny w Narzędzia\Opcje\Handel\Definicje dokumentów\Zamówienia-oferty). Dotychczas, w szczególnych przypadkach mechanizm
ten wyświetlał błędną informację o stanie pokrycia, gdy występowały zamówienia ze wskazaniem do zasobów oraz bez wskazania. Obecnie, jeżeli w systemie włączone są zamówienia z subzasobami, mechanizm uwzględnia towary znajdujące się na stanie magazynowym bez
względu na to, czy pozycje zamówienia posiadają wskazanie do zasobu, czy nie. Dla zamówień ze wskazaniem do zasobu magazynowego funkcja 'Sprawdź pokrycie’ zawsze wykazuje stan pokrycia Pełne. Dla pozostałych zamówień funkcja ta sprawdza pokrycie pomniejszając dostępną ilość towaru o ilość znajdującą się na zamówieniach ze wskazaniem zasobu magazynowego.

Pozostałe

Wyeliminowaliśmy logi pojawiające się podczas dodawania kolumny 'Stan minimalny towaru w magazynie’ w oknie wyboru towaru na dokumentach handlowych.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy funkcjonalność podziału pozycji (w menu czynność Kopiuj lub podziel pozycje) na fakturach sprzedaży (typu FV 2) powstających z dokumentu wydania magazynowego, z ustawieniem w relacji handlowo-magazynowej łączenia dokumentów N-gt;1.

Kadry i Płace

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy wykazywanie okresów zatrudnienia na wydruku Świadectwo pracy dla pracownika, który w kartotece na zakładce Etat/Inne dane ma uzupełnioną sekcję „Przejęcie na mocy art. 23′ KP”. W takim przypadku dla zaznaczonego na „Tak” parametru „Osobne okresy (pkt 1)” na raporcie wyświetlały się nieprawidłowe dane dotyczące okresów zatrudnienia. Obecnie dane wykazują się poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS IWA pracowników, którzy w kartotece na zakładce Etat/Inne dane mają uzupełnioną sekcję „Przejęcie na mocy art. 23′ KP”. Dotychczas byli oni doliczani do każdego z miesięcy za dany rok, a powinni zostać wliczeni tylko od daty przejęcia.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy działanie parametru „Numeracja dokumentów rozliczeniowych od numeru”, który dotyczy dokumentów rozliczeniowych ZUS i dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe. Numer dokumentu wskazany jako wartość parametru mógł zostać nieutrzymany przez system w kolejnych miesiącach. Aktualnie wskazany numer dokumentu obowiązuje w miesiącu obecnym jak i w kolejnych miesiącach.

Umowa o pracę

Umożliwiliśmy decydowanie o dacie wydruku widocznej w raporcie Umowa o pracę. W tym celu w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Data wydruku”, w którym jest możliwość wskazania daty. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Zasiłki

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Karta zasiłkowa, który mógł generować zdublowane zapisy w przypadku wykazania na raporcie korekty nieobecności. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy mechanizm generowania deklaracji ZUS RSA w przypadku, gdy przyczyną nieobecności pracownika jest „Wypadek w drodze do lub z pracy”. Dotychczas deklaracja RSA w przypadku tego rodzaju nieobecności generowana była z kodem ZUS 331 lub 313. Aktualnie, jeśli przyczyną nieobecności jest wypadek w drodze do lub z pracy, generowany kod ZUS to 314.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy generowanie pliku xml dla deklaracji ZUS RUD. Dotychczas brakowało wiersza z nazwą ulicy zamawiającego. Obecnie w wygenerowanym pliku xml dane zamawiającego są pełne.

Umowa o pracę

Udostępniliśmy wydruk Umowa o pracę – zmiana warunków tylko w mechanizmie REPX. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu listy pracowników w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy uzupełnianie sekcji „Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego” na deklaracji ZUS ZWUA dla zleceniobiorcy, który wcześniej był pracownikiem. Dotychczas w takim przypadku dla zleceniobiorcy na ZUS ZWUA niepotrzebnie uzupełniała się powyższa sekcja, informacjami dotyczącymi ostatniego wyrejestrowania z ostatniej zakończonej umowy o pracę. Obecnie te dane dla zleceniobiorcy nie są pobierane.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w podstawie chorobowego. W przypadku, gdy urlop wypoczynkowy rozliczony był nie w miesiącu wystąpienia, tylko w kolejnym z użyciem opcji „Edycja 'Rozlicz. ZUS za'”, to wartość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie była uwzględniania w podstawie chorobowego.

Umowa o pracę

Poprawiliśmy wykazywanie terminu rozpoczęcia pracy na wydruku Umowa o pracę. Dotychczas podczas generowania raportu dla zaznaczonych pracowników, dla kolejnych wyświetlała się taka sama data rozpoczęcia pracy, która była pobierana z pierwszego pracownika. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Umowa o pracę

Zmodyfikowaliśmy następujące wydruki związane z umową o pracę:

 • Umowa o pracę
  • w przypadku kobiet zmieniliśmy słowo „zwanym” na „zwaną”.
 • Umowa o pracę – zmiana warunków
  • słowo „Pani” zmieniliśmy na „Panią”,
  • przed adresem pracownika dołożyliśmy tekst „zamieszkałym” lub „zamieszkałą” w zależności od płci pracownika,
  • w przypadku kobiet zmieniliśmy słowo „zwanym” na „zwaną”.

Powyższe raporty dostępne są z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy mechanizm wyliczania daty zakończenia okresu zasiłkowego dla raportu Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas na wydruku w sekcji „Informacje o wypłaconych świadczeniach” w polu „Okres zasiłkowy zakończy się z dniem” podawana była data przesunięta o jeden dzień w przyszłość w stosunku do poprawnej daty. Obecnie raport generuje w tym miejscu prawidłową datę zakończenia okresu zasiłkowego. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Umowa o pracę

Zmodyfikowaliśmy wydruk Umowa o pracę dla umów zawartych na okres próbny. Dla takich umów w raporcie w punkcie 1 dodaliśmy podpunkt o nazwie „Inne postanowienia”. W kolejnej linii w nawiasie dodaliśmy tekst „postanowienie o wydłużeniu umowy maksymalnie o 1 miesiąc w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 23 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy)”. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Okres zasiłkowy

Poprawiliśmy uwzględnianie przerwy w okresie zasiłkowym w przypadku, kiedy jest ona równa 60 dni. Zgodnie z przepisami do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Dotychczas w przypadku, gdy przerwa między zwolnieniami chorobowymi wynosiła równe 60 dni to okres zasiłkowy był rozpoczynany na nowo, a prawidłowo powinien być kontynuowany.

Prawa dostępu

Poprawiliśmy działanie ustawienia praw na roli dla zakładek „Dostęp WWW” oraz „Praca hybrydowa” dla standardowego oraz rozszerzonego systemu praw. Role dostępne są w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Uprawnienia/Role.

Zasiłki

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Karta zasiłkowa. Dotychczas w przypadku wystąpienia korekty nieobecności, na raporcie mogły się generować puste wiersze. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Listy płac

W wydruku Wspólna pełna lista płac usunęliśmy zbędne znaki, które w zależności od konfiguracji mogły pojawić się przy nazwach elementów płacowych takich jak: odchyłki, zwolnienia chorobowe, składniki korygowane, urlop wypoczynkowy. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac

Poprawiliśmy wartości wykazywane w wydruku Podsumowanie list płac. Jeżeli raport generowany był dla wielu list płac, to na kolejnych stronach wydruku mogły być wykazywane nieprawidłowe wartości w sekcjach „Zestawienie elementów” oraz „Zestawienie zaliczki podatku lub podatku wg deklaracji PIT”. Aktualnie raport generuje prawidłowe wartości niezależnie od ilości list płac ujętych na wydruku. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Deklaracja PFRON

Na definicji elementów wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje (cd)” w sekcji „Deklaracje SOD”, dodaliśmy nowy parametr „Wliczaj do kosztów płacy”.

 • Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Domyślnie” to algorytm do wyliczania koszów płacy na deklaracji Wn-D będzie uwzględniał w kosztach płacy jedynie elementy opodatkowane.
 • Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Tak” to dana definicja elementu wynagrodzenia zostanie doliczona do kosztów płacy na deklaracji Wn-D bez względu na to czy jest opodatkowana czy nie.
 • Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Nie” to dana definicja elementu wynagrodzenia nie będzie doliczana do kosztów płacy na deklaracji Wn-D.

Uwaga: W przypadku takich definicji elementów wynagrodzenia jak: „Ekwiwalent za pracę zdalną”, „Ekwiwalent za pracę zdalną/dni” oraz „Ryczałt za pracę zdalną”, parametr „Wliczaj do kosztów płacy” został ustawiony na „Tak” (dotyczy nowych i konwertowanych baz danych).

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wykazywanie składek ZUS oraz składki zdrowotnej na wydruku DRA – zestawienie składek naliczonych za budżet państwa w mechanizmie REPX. Dotychczas na raporcie nie wykazywały się wartości składek dla poszczególnych pracowników. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/DRA na formularzu deklaracji ZUS DRA.

Import z PUE

Poprawiliśmy działanie automatycznego importu zwolnień z PUE. W przypadku importu nieobecności „Zwolnienie opieka ZUS” dodawana była przyczyna nieobecności: „Opiekę sprawowaną nad chorym dzieckiem do lat 14”, niezależnie od kodu pokrewieństwa znajdującego się w raporcie PUE. Aktualnie przyczyna nieobecności dodawana jest zgodnie z danymi w dokumencie raportu PUE.

Umowa o pracę

Poprawiliśmy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu pracy” wykazywanie okresów wypowiedzenia. W przypadku pracowników posiadających w historii zapisów więcej niż jedną umowę, na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy nie wyświetlała się informacja o 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3), który dotychczas nie uwzględniał w liczbie dni przepracowanych, dni zawierających wyłącznie strefę czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin (prac)” lub „Rozliczenie nadgodzin (firma)”. Raport dostępny jest z poziomu formularza nieobecności.

Listy płac

Poprawiliśmy działanie parametru „St. niepełnosprawności” na wydruku Wspólna pełna lista płac w mechanizmie REPX. Dotychczas przy ustawieniu parametru „Typ” jako „Niepełnosprawność”, osoby z niepełnosprawnością wyświetlały się na raporcie tylko w przypadku, gdy parametr „St. niepełnosprawności” był ustawiony jako „Wszyscy niepełnosprawni”. Obecnie wydruk generuje listę osób zgodnie z ustawieniami w parametrze „St. niepełnosprawności”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy generowanie znaku wodnego „Wersja demonstracyjna” na wydruku Ewidencja Czasu Pracy. Znak wodny generowany był niepotrzebnie w środowiskach niebędących wersją demonstracyjną systemu. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Księgowość

Dekrety

Poprawiliśmy nieprawidłowe inicjowanie okresu obrachunkowego na formularzu czynności „Renumeruj bufor dziennika” na liście Księgowość/Dziennik/Dekrety oraz Księgowość/Dziennik/BO. Błąd występował w specyficznych przypadkach, jeżeli na wspomnianych listach w filtrze pola „Okres obrachunkowy” wybrano okres inny niż bieżący, po czym nastąpiło przejście na listę, na której domyślnie ustawiany jest bieżący okres obrachunkowy np. „Definicje zestawień księgowych”, a następnie powrócono na listę dekretów lub dekretów BO i wykonano czynność renumeracji. Na formularzu czynności „Renumeruj bufor dziennika” w takim przypadku w polu „Okres” ustawiany był bieżący okres obrachunkowy. Aktualnie okres obrachunkowy dla czynności renumeracji jest pobierany prawidłowo zgodnie z okresem wybranym na liście dekretów/dekretów BO w polu „Okres obrachunkowy”.

Ewidencja dokumentów

Na liście Ewidencja dokumentów/Zawiadomienia ZAW-NR zablokowaliśmy przyciski sugerujące możliwość podpisania oraz elektronicznej wysyłki dokumentu. Blokada wynika z braku technicznych możliwości wysyłki elektronicznej zawiadomienia ZAW-NR po stronie Ministerstwa Finansów.

Dziennik

Poprawiliśmy wydruk „Dziennik za miesiąc” realizowany do arkusza kalkulacyjnego w technologii ASPX, który dostępny jest na listach: Księgowość/Dziennik/Dekrety, Księgowość/Dziennik/Zapisy, Księgowość/Dziennik/BO oraz Księgowość/Dziennik/Zapisy BO. Przed zmianą w sytuacji, kiedy operator wprowadził znak specjalny „amp;” polu „Numer dokumentu”, próba wywołania raportu kończyła się komunikatem błędu. Aktualnie błąd nie występuje, a wydruk generuje się prawidłowo

Schematy podziałowe

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający uruchomienie schematów podziałowych poprzez „Harmonogram zadań”, w przypadku jeżeli operator Harmonogramu Zadań nie posiadał licencji udostępniającej schematy podziałowe, mimo, że licencja była dostępna w danej firmie. W takim przypadku, podczas wykonywania zadania otrzymywało ono stan: „Odrzucony” i zawierało opis błędu: „Brak licencji upoważniających do uruchamiania schematów podziałowych”. Aktualnie zadania globalne uruchamiające schematy podziałowe realizują się prawidłowo, jeżeli firma ma odpowiednie licencje.

BI

Modele danych

Rozbudowaliśmy czynność ROZSZERZ służącą do rozszerzania standardowych modeli danych typu domena i raport o dodatkowe grupowania. Zmiana ta pozwala na kompleksowe rozszerzanie standardowych domen i raportów, dostosowując je do potrzeb analitycznych użytkowników.

Modele danych

Wprowadziliśmy aktualizację w czynnościach dotyczących importu oraz aktualizacji modelu serwerowego. W przypadku typów bazodanowych obsługiwanych przez program nastąpi jego prawidłowe zapisanie w systemie, jeśli dany tym bazodanowy nie jest obsługiwany przez program to pojawi się o tym informacja w logach.

Obsługa cech w BI

Wprowadziliśmy domyślne ustawienia parametrów cech, tak aby po ich dołączeniu do wskazanego modelu danych Rodzaj parametru ustawiony był jako Wartościowy, a Opcjonalność parametru na Tak. Zmiany te pozwolą ograniczyć czynności konfiguracyjne.

Produkcja

Technologia

Poprawiliśmy błąd związany z podpowiadaniem zablokowanego towaru podczas wprowadzania go na listę surowców w technologii oraz zleceniu.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Przelewy

Poprawiliśmy wydruk „Wykaz przelewów na ROR” dostępny z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy. Przed zmianą podczas wywoływania raportu w kolumnie „Lp.” zwracany był identyfikator przelewu zamiast liczby porządkowej. Po zmianach drukowana jest poprawna liczba porządkowa.

Systemowe

Wydruki

Zmieniliśmy zasadę widoczności czynności Utwórz ze standardowego dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/REPX/Snippet-y. Dotychczas widoczność czynności była tylko dla listy zawierającej wpisy. Obecnie czynność dostępna jest również dla pustej listy.

Praca hybrydowa

Rejestracja czasu pracy

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas rejestrowania czasu pracy przy pomocy eRCP. Do tej pory jeśli w formularzu operatora systemu w zakładce Filtrowanie w sekcji Filtr kontrahentów wprowadzono warunek filtrujący blokowana była możliwość dodania zapisu dotyczącego rejestracji czasu pracy.

Rejestracja czasu pracy

Poprawiliśmy problem z przypisywaniem Definicji rejestracji czasu pracy z poziomu kartoteki pracownika po jego Aktualizacji. Od tego momentu Aktualizacja pracownika nie wpływa na możliwość przypisania oraz zmiany Definicji rejestracji czasu pracy.

Kadry i Płace

Praca zdalna

Poprawiliśmy działanie w zakresie oznaczenia na kalendarzu dni z pracą zdalną. Wcześnie w przypadku ustawienia parametru w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Praca zdalna „Oznaczenie dni pracy zdalnej” na „Ze strefy”, próba dodania nowej pozycji w tabeli „Strefy czasu pracy” na dniu mogła zakończyć się komunikatem: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.” Aktualnie dodawanie stref w podanej konfiguracji działa prawidłowo.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy problem z pobieraniem stawki z obiektu nieruchomości na generowaną Umowę najmu. Od teraz jeśli na obiekcie wynajmowanym jest wpisana stawka będzie ona pobierana na Umowę najmu. Jeśli jej nie ma na umowie znajdzie się cena z wybranej na nieruchomości usługi.

Wersja multi

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

Poprawiliśmy widoczność czynności oraz raportów na liście dokumentów delegacji PWS w pulpicie pracownika oraz pulpicie kierownika. Przed zmianą przyciski te nie były widoczne. Po zmianie problem nie występuje.

HTML

Kalendarze

Dodaliśmy na kalendarzu czasu pracy pracownika ikony oznaczające dni z pracą zdalną. Ikona przedstawia dom i umieszczona jest obok daty.

Kalendarze

Poprawiliśmy przełączanie pomiędzy kolejnymi miesiącami na kalendarzu czasu pracy pracownika. W poprzedniej wersji, jeśli pracownik miał wprowadzoną bardzo długą nieobecność (co najmniej 2 miesiące kalendarzowe), to podczas próby przełączenia się pomiędzy miesiącami obejmującymi tą nieobecność, mógł pojawić się błąd „Indeks był spoza zakresu„.

Menu aplikacji

Poprawiliśmy wyświetlanie ikon w menu czynności. W poprzedniej wersji wszystkie grupy czynności miały w menu identyczną ikonę, obecnie ikony przypisane są do poszczególnych grup, dzięki czemu użytkownik może łatwiej odnaleźć interesującą go pozycję.

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy wyświetlanie listy podpowiedzi operatorów w polu Komentarz na zadaniach w module Pracy hybrydowej (lista podpowiedzi uruchamiana jest kombinacją klawiszy Ctrl Spacja).

Pulpity HR

Struktura HR

Zmodyfikowaliśmy widok pracowników w Ogólne/Struktura HR w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika. Jeżeli w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR ustawiliśmy parametr „Struktura HR widoczna w panelu użytkownika” na TAK to wcześniej widok uwzględniał tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aktualnie wyświetlają się również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, B2B lub APT.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Ewidencja dokumentów

W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zmiany oddziału dokumentu w sytuacji, kiedy na płatności nie ma wskazanego numeru rachunku bankowego. Po zmianach błąd nie występuje.

Facebook