Skip to content

Wersja platynowa

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy rozliczanie faktur zaliczkowych z końcowymi, gdy na pozycji dokumentu jest inna stawka VAT na zaliczce i dokumencie końcowym oraz dokumentów końcowych jest więcej niż jeden.

Kontrahenci

Dodaliśmy nową opcję określania domyślnych warunków płatności za pomocą cechy. W konfiguracji Kontrahenci i urzędy/Ogólne/Domyślne warunki płatności/Domyślne warunki płatności wg cechy możemy wskazać cechę, która wskaże definicję płatności podczas tworzenia nowego kontrahenta. Dla konwertowanych baz nie zostanie dodana cecha w konfiguracji, a dopóki nie jest uzupełniona to działają standardowe mechanizmy podpowiadania definicji płatności (tak jak do tej pory).

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy działanie mechanizmu symulacji cykli dla umów cyklicznych. Do tej pory, gdy w definicji cyklu wybrano okres roczny oraz opcję W pierwszy/ostatni dzień okresu, to w oknie symulacji prezentowana była lista zawierająca powielony pierwszy okres cyklu zamiast listy złożonej z kolejnych lat.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie generatora zamówień z poziomu listy towarów (z poziomu listy zamówień problemy nie występowały). W przypadku, jeśli dany produkt i dodatkowo jego składnik występowały jako osobne pozycje na tym samym Zamówieniu od odbiorcy (ZO), to w sytuacji generowania Zamówień do dostawcy (ZD) z włączonym parametrem zamiany produktów na składniki, generator dodawał ilość z osobnej pozycji towaru-składnika z ZO do każdej następnej pozycji tego towaru (wyliczonego jako składnik z produktu) na ZD. Dodatkowo, w przypadku generowania ZD z ZO na którym występował towar na którym ustawiony był dostawca domyślny i przy wybraniu więcej niż jednego magazynu źródłowego, powielane były pozycje z dokumentów ZO tyle razy, ile wybrano magazynów źródłowych.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy działanie zmiany schematu opakowań na pozycji dokumentu handlowego. Do tej pory, gdy towar posiadał więcej niż jeden schemat opakowań, to w przypadku jego zmiany z domyślnego na inny (na pozycji dokumentu) w zakładce 'Opakowania’ nie dochodziło do przeliczenia i wartości pozostawały wyliczone wg schematu domyślnego.

Zamówienia i oferty

Zmieniliśmy działanie funkcji Sprawdź pokrycie (dla zamówień odbiorców). Aktualnie działa ona w oparciu o pozostające zasoby zamówione, a nie w oparciu o rozliczenie z dokumentem podrzędnym (gdyż dokument rozliczający mógł być np. fakturą Pro-forma i nie realizował wydania towaru).

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy obsługę platformy integracyjnej Baselinker. W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy sposób pobierania ceny na fakturę sprzedaży wystawianą z poziomu umów cyklicznych, na których włączony jest parametr 'Cena z umowy’ oraz wprowadzona została cena na pozycji umowy. Do tej pory, do wyliczenia ceny po rabacie na fakturze pobierana była domyślna cena towaru, a nie cena określona na pozycji umowy. W przypadku, gdy cena z umowy była wyższa niż cena domyślna oraz wprowadzony został rabat kwotowy przewyższający cenę domyślną system zwracał komunikat informujący o tym, że rabat ceny nie może być większy od ceny pozycji i uniemożliwiał wystawienie faktury.

Ceny i rabaty

Poprawiliśmy działanie naliczania rabatów na pozycjach dokumentów sprzedaży. Do tej pory przy ustawieniu 'Minimalny rabat pozycji dokumentu’ dla dwóch poziomów rabatu o rodzajach: 'Indywidualny każdego towaru’ oraz 'Indywidualny wszystkich towarów’ wyznaczona wartość rabatu na pozycji zawsze była zerowa.

KSeF

Rozbudowaliśmy Pulpit Klienta Biura Rachunkowego o czynności związane z obsługą KSeF. Zmiany nastąpiły zarówno po stronie klienta biura jak i obsługującego. Zakres czynności jest taki sam jak w standardowej instalacji.

Inwentaryzacja

Na liście dokumentów inwentaryzacyjnych (Handel/Magazyn/Dokumenty wg kategorii/Inwentaryzacja) zoptymalizowaliśmy działanie raportów Dokument/Inwentaryzacja oraz Dokument/Inwentaryzacja – różnice. Raporty generowały się wolno w momencie, gdy dokument INW posiadał Stan=Bufor.

Inwentaryzacja

Udostępniliśmy prowadzenie inwentaryzacji magazynu według partii towaru (grup dostaw). W pozycji inwentaryzacji można wskazać partię (jedną), która będzie inwentaryzowana. W takim przypadku stan zamknięcia dla pozycji zostanie wyliczony tylko w oparciu o zasoby ze wskazanej partii (grupy dostaw). Inwentaryzacji danego towaru według partii nie można łączyć z inwentaryzacją według zasobów, czyli nie można dodać dwóch pozycji danego towaru, z których jedna wskazuje na partię, a druga na zasób. Niezależnie jednak, czy towar inwentaryzujemy po partiach, czy po zasobach, to możemy również dodać pozycję z tym towarem bez żadnego wskazania.

KSeF

Zablokowaliśmy możliwość eksportu faktur anulowanych do KSeF.

Relacje dokumentów

Dodaliśmy nową czynność w menu o nazwie Powiąż dokumenty, dostępną na liście dokumentów i na formularzu dokumentu. Wykonanie czynności spowoduje utworzenie relacji o typie Wiązania pomiędzy wskazanymi dokumentami. Ten typ relacji jest skierowany do łączenia dokumentów w prosty sposób, bez mechanizmów dostępnych w standardowych relacjach. Występowanie tej relacji nie blokuje usuwania dokumentów podrzędnych czy nadrzędnych.

Deklaracja Intrastat

Poprawiliśmy wyliczanie kosztów dodatkowych w deklaracji Intrastat Przywóz. Dotychczas wartość fakturowa nie zwiększała się, gdy korekty zakupów nie dotyczyły towarów.

Deklaracja Intrastat

Zaktualizowaliśmy wartości w słowniku kodów dostaw Intrastat. Obecnie nie występują już kody: DAF – dostarczone na granicę, DES – dostarczone na statek, DEQ – dostarczone na nabrzeże oraz DDU – dostarczone (cło nieopłacone).

Wydruki dokumentów

Na wydruku faktury sprzedaży poprawiliśmy tłumaczenie zwrotu „Podstawa zwolnienia” na j. angielski dla towarów, dla których zastosowano zwolnienie z podatku VAT (stawka ZW).

Deklaracja Intrastat

Dodaliśmy nowe pola o nazwach: Zmiana wartości fakturowej UE, Zmiana wartości statystycznej UE oraz Zmiana wartości magazynowej związane z danymi pozycji dokumentu handlowego na zakładce UE. Występują one na dokumentach korekt podlegających zgłoszeniu do Intrastat i wykazują różnice w polach wykorzystywanych w deklaracjach.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone faktury zaliczkowe dla danego kontrahenta. Informacja wyświetlana jest przy pierwszym zapisie dokumentu, gdy wystawiana jest faktura w relacji do zamówienia lub do wydania zewnętrznego w odwróconym obiegu.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy kopiowanie walut z pozycji umów cyklicznych na tworzoną w relacji fakturę zbiorczą. Do tej pory występował problem objawiający się tym, że waluta obca była przenoszona na dokument podrzędny tylko z ostatniej umowy, a z wcześniejszych umów pozycje były przeliczane na PLN.

CRM

Kontrahent

Zmieniliśmy wyświetlane okno po wywołaniu funkcji Status w bazie VIES. Od teraz poza sprawdzeniem statusu istnieje możliwość kopiowania do schowka danych otrzymanych z bazy VIES.

SMS

Poprawiliśmy błąd wysyłania znaczników html w treści wiadomości SMS podczas wysyłki wiadomości z formularza Zadania z włączonym parametrem 'Opis html’ lub z Korespondencji. Po zmianie do treści wiadomości SMS dodawany jest opis Zadania lub treść Korespondencji bez niepotrzebnych znaków.

Kontrahent

Poprawiliśmy problem związany z brakiem dostępu operatora do kontrahenta, który miał przypisanego opiekuna, a data zakończenia opieki minęła. Problem pojawiał się w przypadku ustawionego zakazu na prawie Widoczność kontrahenta oraz dozwolonego prawa Widoczność kontrahentów bez przypisanego opiekuna, które dostępne są w gałęzi praw Opiekun kontrahenta. Dotychczas w przypadku powyższej konfiguracji operator nie miał dostępu do kontrahenta, który w przeszłości miał przypisanego opiekuna.

Zadania i Zdarzenia

Przywróciliśmy alfabetyczną kolejność wyświetlania operatorów w filtrze „Prowadzący” oraz „Wykonujący na listach „Zadania”, „Zdarzenia” oraz „Aktywności”. Dzięki tej zmianie łatwiejsze będzie odnaleźć i wybrać pożądanego operatora.

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na niezapisywaniu czasu realizacji Zadania CRM, który został zarejestrowany przy pomocy stopera.

Księgowość

RMK

Poprawiliśmy błąd, który podczas generowania odpisów RMK pozwalał na wielokrotne naliczenie danego kosztu w obrębie jednego miesiąca. Błąd występował w sytuacji, kiedy w wybranym miesiącu koszty RMK naliczane były więcej niż jeden raz – wówczas na pierwszym dokumencie wartości odpisów były poprawne, a na kolejnych dokumentach wcześniej naliczone koszty ujmowane były z wartością zerową. Obecnie błąd nie występuje.

Praca na wielu bazach

Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście „Analizy baz danych” dodaliśmy informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogiczną zmianę dokonaliśmy także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadziliśmy możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy. Wszystkie elementy dostępne są w konfiguracji z dodatkiem Praca na wielu bazach danych z poziomu bazy nadrzędnej. Ponadto w przypadku konfiguracji dla PKBR rozszerzyliśmy listę elementów dotyczących widoczności informacji na zakładce „Podsumowanie” dostępnej dla operatora Pulpitu Biura Rachunkowego o nowy element „Zaliczka PIT Ryczałt właścicieli”.

Dokumenty RMK

Umożliwiliśmy zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm. Czynność „Nalicz dokumenty RMK” jest dostępna na liście Księgowość/RMK/Koszty.

Plan Kont

Dla kont księgowych dodaliśmy pola z informacjami o koncie syntetycznym. Nowo dodane pola dostępne są na liście „Plan kont” oraz „Obroty i salda” z poziomu organizatora listy na zakładce „Pola” w węźle „Syntetyka”. Znajdują się tam m.in. informacje o ID, nazwie czy symbolu konta syntetycznego dla danego konta analitycznego. Nowe pola umożliwią tworzenie analiz BI odwołujących się bezpośrednio do konta syntetycznego.

Ewidencja pojazdów

Rozszerzyliśmy działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny). Do tej pory funkcja była dostępna jedynie dla dokumentów typu Zakup. W celu uruchomienia czynności należy z poziomu Ewidencji dokumentów ustawić się na wybranym dokumencie, a następnie z menu czynności wybrać „Naliczanie -gt; Koszty ewidencji pojazdów”.

RMK

Poprawiliśmy wydruk „Plan naliczeń RMK” w przypadku drukowania planu dla kilku kosztów z uwzględnieniem podzielników kosztów. Przed zmianą na wszystkich kosztach prezentowany był podzielnik kosztów z pierwszego kosztu. Po zmianie plan naliczeń dla kosztów RMK reaguje poprawnie na podzielniki wskazane w parametrach wydruku. Jeżeli wskazany podzielnik na koszcie nie występuje, na wydruku prezentujemy niepodzielone kwoty naliczeń.

Plan Kont

Udostępniliśmy w systemie nową funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego. Korzystając z nowej funkcjonalności użytkownicy zapewniają sobie pełną kontrolę nad budową poszczególnych kont analitycznych. Dzięki funkcjonalności słowników kontrolnych na etapie definiowania planu kont możliwe jest szybkie i podręczne założenie słownika oraz jego elementów, które następnie będą wykorzystywane do przygotowania konta księgowego. Na funkcjonalność składają się:

 • Czynność „Utwórz słownik kontrolny” dostępna na definicji analityki. Uruchomienie czynności powoduje założenie słownika. Po założeniu słownika kontrolnego na definicji analityki w nowej zakładce „Ogólne – elementy słownika” można wpisać symbole i nazwy elementów słownika, które następnie będą wykorzystane do stworzenie kont księgowych.
 • Przycisk „Nowy (konto wg słownika)” dostępny na liście „Plan kont”, umożliwiający utworzenie pojedynczego konta opartego o wcześniej przygotowane elementy słownika. Przycisk działa zarówno dla elementów słowników kontrolnych jak i dla tradycyjnych słowników (np. Kontrahenci, Pracownicy itp.)
 • Kolumna „Element słownika” dostępna w standardowym widoku zapisów dekretu po kolumnie „Konto”. Dzięki nowej kolumnie można dodać nowe konto oparte o słowniki (w tym także słowniki kontrolne) bezpośrednio na liście nowych zapisów, bez konieczności otwierania dalszych formularzy, tym samym przyspieszając pracę.

Kadry i Płace

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie umów cywilnoprawnych w podstawie chorobowego. Dotychczas w podstawie zasiłku chorobowego nieprawidłowo uwzględnialiśmy krótką umowę, która była już zakończona, ale trwała podczas innej dłuższej i niezakończonej umowy. Natomiast zgodnie z przepisami przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie z tytułu kolejnych umów trwających bez przerwy albo gdy przerwa między umowami przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo gdy umowy zawierane są na nakładające się okresy. Jeżeli okresy poszczególnych umów przypadają w całości w okresie, na który została wcześniej zawarta umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowa o dzieło, to wynagrodzenie z tytułu każdej umowy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego tylko wówczas, gdy zasiłek przysługuje w okresie, na który została zawarta ta umowa.

Deklaracja PFRON

Obsłużyliśmy wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką. Zgodnie z przepisami miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. W związku z powyższym w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Informacje PFRON w sekcji „Informacje dodatkowe PFRON” dodaliśmy parametr „Pracownik nieuprawniony do dofinansowania – wypłata gotówkowa wynagrodzenia”, który przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „Tak”, to na deklaracji WND dla tego pracownika nie będzie naliczane dofinansowanie PFRON.

PPK

Poprawiliśmy działanie zadania „Termin rezygnacji PPK”. Dotychczas przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK pojawiało się pomimo dodania w kartotece pracownika deklaracji rezygnacji z PPK. Obecnie po dodaniu takiej deklaracji, przypomnienie już nie będzie się pojawiać. Uwaga: Powiadomienie działa jak standardowe powiadomienia tzn. tylko dla kartotek zmodyfikowanych po odblokowaniu lub zaktualizowaniu powiadomienia.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wyliczanie współczynnika dla elementów okresowych w podstawie chorobowego. Dotychczas w tych wyliczeniach niepotrzebnie były uwzględniane aktualizacje kartoteki pracownika, które nie powinny wpływać na wartość współczynnika.

Umowa cywilnoprawna

W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa” dodaliśmy parametr: „Kalendarz indywidualny”. Ustawienie parametru „Kalendarz indywidualny” na „Tak” spowoduje uaktywnienie się parametru „Kalendarz”, w którym widoczna jest lista definicji kalendarzy, oraz parametru „Interpretacja” z opcją wyboru „Wg planu” lub „Wg obecności”. Ponadto na formularzu umowy dostępne będą dodatkowe zakładki: Kalendarz/Norma czasu pracy oraz Kalendarz/Czas pracy. Kalendarz na zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy jest zgodny z wybraną definicją kalendarza w parametrze „Kalendarz”. Natomiast dni kalendarza na zakładce Kalendarz/Czas pracy w zależności od wybranej opcji w parametrze „Interpretacja” będą albo powieleniem dni z normy czasu pracy w przypadku interpretacji wg planu, lub będą puste dla interpretacji wg obecności. W przypadku ustawienia parametru „Rozliczenie” na „Stawka za godzinę” i „Kalendarz indywidualny” na „Tak”, zakładka „Zestawienie realizacji” nie będzie już dostępna, ponieważ czas przepracowanych godzin w ramach umowy będzie uwzględniał dane z Kalendarz/Czas pracy. W przypadku ustawienia parametru „Rozliczenie” na „Stawka za godzinę” i „Kalendarz indywidualny” na „Nie”, zakładka „Zestawienie realizacji” będzie dostępna.

Właściciel

Poprawiliśmy wyliczanie od lipca 2023 minimalnej składki zdrowotnej dla właścicieli z formą opodatkowania: Zasady ogólne – podatek według skali, Zasady ogólne – podatek liniowy oraz Karta podatkowa, dla których jako podstawa składki nieprawidłowo pobierana była kwota 3600 zł.

 • „Zasady ogólne – podatek według skali” oraz „Zasady ogólne – podatek liniowy” – miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na 1. dzień roku składkowego, czyli 3490 zł. Rok składkowy obejmuje okres od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla właścicieli stosujących kartę podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci właściciele opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2023 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 3490 zł, tj. w wysokości 314,10 zł.

Deklaracje ZUS

Umożliwiliśmy podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na zakładce Etat/Wyrejestrowanie, w przypadku wprowadzenia na kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy informacji o przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kadry/Przyczyny rozwiązania umowy o pracę na formularzu przyczyny dodaliśmy pole „Kod przyczyny wyrejestrowania”. W tym polu z rozwijalnej listy można wybrać kod wyrejestrowania odpowiadający danej przyczynie, który w momencie zaznaczania wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na zakładce Etat/Wyrejestrowanie będzie się podpowiadał w polu „Kod przyczyny wyrejestrowania”. Jeżeli na definicji przyczyny rozwiązania umowy o pracę nie zostanie wskazany kod przyczyny wyrejestrowania to podczas wyrejestrowywania będzie się on podpowiadał w kartotece pracownika na dotychczasowych zasadach.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozrachunki

Poprawiliśmy obsługę mechanizmu wydruków dokumentów rozrachunkowych. Problem występował w przypadku próby wykonania wydruku z listy zawierającej rozrachunki podmiotów, do których operator nie posiadał praw dostępu. Próba takiego wydruku kończyła się komunikatem: „Brak praw dostępu do danych”. Obecnie wydruki generowane są poprawnie z zachowaniem prawa dostępu do danych.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

W gałęzi praw Rejestracja pracy hybrydowej dodaliśmy prawo Dostęp do stopera globalnego. Pozwala ono wyłączyć/wyłączyć dostęp do stopera globalnego widocznego na belce głównej programu dla wybranych użytkowników. Dzięki opcji sterowania dostępem do stopera globalnego możliwe będzie spersonalizowanie systemu dla użytkownika.

Rezerwacje stanowisk pracy

W ustawieniach konfiguracyjnych Pracy hybrydowej w folderze Rezerwacja stanowisk pracy dodaliśmy możliwość wskazania dwóch szablonów email dla wysyłanych powiadomień o rezerwacjach do pracowników. Treść szablonu wybranego w polu „Szablon dodania/edycji” zostanie wysłana po utworzeniu/zmodyfikowaniu rezerwacji, natomiast ustawionego w polu „Szablon usunięcia” po jej usunięciu. Pozwoli to na przesyłanie bardziej szczegółowych powiadomień o rezerwacjach.

Serwis

Serwis

W formularzu Planowanego przeglądu umożliwiliśmy dodawanie załączników oraz notatek poprzez panel asystenta.

BI

Obsługa cech w BI

Wprowadziliśmy możliwość dodawania cech do modeli danych typu domena, raport oraz wskaźnik bezpośrednio z poziomu definicji cechy. Otwierając konkretną definicję cechy można wskazać, do których modeli BI ma ona zostać dodana i dodać ją jednym kliknięciem. Cechę można dołączyć do domen jako pole, raportów jako pole i/lub parametr, wskaźników jako parametr. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/38400.

Merytoryczne – obszar handel

Wprowadziliśmy nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników, które odnosiły się na sztywno do okresu, czy definicji dokumentu. Analogicznie w przypadku raportów, które dotyczyły przykładowo sprzedaży/zakupu kontrahentów w określonym przedziale czasu – obecnie dzięki parametrom wbudowanym w raporty użytkownik może w jednym raporcie weryfikować różne okresy, towary czy kontrahentów. Dodatkowo powstały raporty zwracające konkretne dokumenty i ich wartości w odniesieniu do kontrahentów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/33093.

Merytoryczne – obszar handel

Część modeli danych z obszaru handlowego oznaczyliśmy jako nieaktualne, ponieważ były przygotowane na sztywno z użyciem konkretnych definicji dokumentów czy przedziałów czasu. W ich miejsce powstały raporty zbiorcze. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/34727.​

Modele danych

Rozbudowaliśmy czynność Kopiuj w oparciu o inne źródła danych o parametr Zastąp wizualizacje na bannerach i panelach BI. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie wizualizacje umieszczone na banerach i panelach BI, które bazują na kopiowanym modelu, zostaną automatycznie podmienione na nowoutworzone wizualizacje, bazujące na generowanych za pomocą czynności kopiach modeli danych. Użytkownik w łatwy i szybki sposób będzie mógł przestawić wykorzystywaną dotychczas w systemie analitykę na dane pochodzące z zewnętrznych baz danych BI.

Analizy wielobazowe

Udostępniliśmy czynność Import modeli danych z XML wspomagająca pracę z zewnętrznymi bazami danych. Czynność w łatwy sposób pozwala na przenoszenie całych gałęzi analitycznych pomiędzy niezależnymi od siebie bazami operacyjnymi. W przypadku korzystania w bazach operacyjnych ze wspólnej bazy analitycznej, czynność znacząco upraszcza możliwość tworzenia analiz skonsolidowanych (np. w grupach kapitałowych).

Modele danych

Wprowadziliśmy zmiany w działaniu czynności Oblicz oraz Generuj widok. Jeśli dokonano edycji modeli danych stanowiących bezpośrednie lub pośrednie źródło dla modelu, z poziomu którego ww. czynności zostały zainicjowane, to w momencie ich uruchomienia odpowiednie widoki zostaną automatycznie przebudowane. Nowy mechanizm zwolni użytkownika z konieczności manualnego generowania zmienionych widoków lub zapisywania konfiguracji w celu przebudowy ich widoków SQL.

BI w Biurach Rachunkowych

Naprawiliśmy działanie utrwalania niestandardowych definicji utrwalaniu danych BI realizowane przez Harmonogram zadań w sytuacji, w której licencja główna to licencja typu Biuro rachunkowe bez licencji na moduł BI, a operator Harmonogramu zadań korzysta z dodatkowej licencji Klienta Biura Rachunkowego z licencją na moduł BI.

Flota

Flota

Dodaliśmy w systemie nowy obszar o nazwie Flota. Służy on do zarządzania flotą samochodową firmy. Pozwala na gromadzenie informacji o posiadanych pojazdach, opiekę nad nimi oraz – w połączeniu z funkcjonalnościami obszaru Księgowość – szybkie rozliczanie przejazdów oraz wykonanych tras. Do podstawowych funkcjonalności modułu należą:

 1. Ewidencja i zarządzanie całą posiadaną flotą samochodową
 2. Rejestrowanie wszelkich zdarzeń związanych z pojazdami – planowanych, takich jak przeglądy, oraz nieplanowanych, takich jak np. awarie
 3. Obsługa i kontrola stanów liczników
 4. Ewidencja polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych
 5. Zarządzanie rezerwacjami aut w czasie wraz z planowaniem tras oraz wyjazdów służbowych
 6. Graficzna prezentacja zaplanowanych wyjazdów w kalendarzu
 7. Możliwość dodawania informacji dotyczących otrzymanych mandatów i łączenia ich z wykonanymi przejazdami
 8. Generowanie przejazdów i automatyczne przekazywanie ich do ewidencji pojazdów w Księgowości

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38419.

Workflow

Definicja procesu
 1. Dla definicji procesów jednozakładkowych umożliwiliśmy przekazywanie kontekstu podczas uruchamiania procesu. Jeżeli kontekstu nie ma, to jest tworzony nowy, pusty.
 2. Tranzycja o definicji Decyzja Użytkownika pozwala na przekazanie kontekstu z zadania źródłowego podczas tworzenia zadania docelowego.
 3. We wtyczce Zadanie z podprocesem dodaliśmy możliwość przekazania aktualnego kontekstu, co umożliwia komunikację procesu głównego z podprocesem podczas jego tworzenia.
 4. Zmiana dotyczy wyłącznie kalkulatorów tworzących nowe zadania w procesie. W kalkulatorach zarządzających zadaniami kontekst nie jest tworzony.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Rozbudowaliśmy i ujednoliciliśmy organizator cech grupujących wykorzystywanych na listach pomiędzy interfejsem przeglądarkowym i desktopowym. Organizator grup dostępny jest z poziomu list – menu Lista/Zaawansowane/Organizuj grupy lub Widok/Organizuj grupy. Organizator grup na listach umożliwia edycję istniejących cech grupujących, dodanie nowych cech grupujących oraz edycję struktury wartości słownika danej grupy. Elementom struktury słownika dodaliśmy właściwość Lp., za pomocą której można określać kolejność wyświetlania podgrup. Dostępność organizatora grup i jego funkcjonalności uzależniona jest od praw na roli w części Pozostałe/Simple. Nowe prawo Lista – organizuj grupy steruje dostępnością całego organizatora oraz możliwością edycji elementów już istniejących. Prawa Lista – Dodaj grupę, Lista – Usuń grupę sterują dodawaniem i usuwaniem grup (cech). Prawa: Lista – Dodaj podgrupę, Lista – Usuń podgrupę sterują dodawaniem i usuwaniem elementów słownika.

Księgowość

Ewidencja pojazdów

Poprawiliśmy problem występujący na bazie demo z danymi 'Rozbudowana konfiguracja księgowa’ polegający na niepoprawnym wyświetlaniu listy Ewidencja pojazdów/Pojazdy.

Wersja multi

HTML

Edycja na formularzach

Zmieniliśmy domyślne ustawienie parametru Otwórz w nowej zakładce w edytorze tekstu formatowanego (np. Notatki, Poczta) przy wstawianiu odnośników (linków). Obecnie po kliknięciu na pasku zadań przycisku Wstaw link, na okienku służącym do wpisania adresu URL, parametr Otwórz w nowej zakładce jest domyślnie zaznaczony.

Kalendarze

Wprowadziliśmy nową kontrolkę kalendarza (wykorzystywaną np. w folderze Terminarz, w zakładce Czas pracy na formularzu pracownika czy w kalendarzu zasobów w CRM). Nowy kalendarz charakteryzuje się bardziej nowoczesnym wyglądem, oraz większą wydajnością (szybkością pracy) w przypadku bardzo dużej liczby zdarzeń wyświetlanych na kalendarzu.

Listy

Poprawiliśmy wyświetlanie list pogrupowanych wg cech wielowartościowych. W poprzedniej wersji, w wierszach grupujących zamiast wartości cechy pojawiał się napis System.String[].

Logowanie

Poprawiliśmy logowanie z wykorzystaniem usług ADFS do domyślnej bazy danych. We wcześniejszych wersjach pomimo skonfigurowania domyślnej bazy danych, wymagane było podanie URL do systemu wraz z nazwą bazy (http://nazwa_serwera/Login/nazwa_bazy). Obecnie, w przypadku bazy domyślnej możliwe jest użycie skróconego adresu https://nazwa_serwera/Login.

Filtrowanie na listach

Poprawiliśmy wyświetlanie panelu filtrującego nad listami znajdującymi się na formularzach.

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Dodaliśmy nową listę „Lista statystyk czasu pracy” w Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności. Lista zawiera zbiorcze dane statystyk czasu pracy podwładnych pracowników. Listę możemy filtrować wg następujących filtrów:

 • Okres – pozwala na wyświetlenie danych za wyborny okres,
 • Widok – pozwala na wybór osób ze względu na rodzaj zatrudnienia,
 • Kalendarz – pozwala na wybór osób ze względu przypisany kalendarz,
 • Jednostka organizacyjna – pozwala na zawężenie osób tylko do wybranej jednostki organizacyjnej.

Lista umożliwia wyświetlenie następujących danych:

 • Norma KP – liczba godzin do przepracowania wynikająca z Kodeksu Pracy,
 • Norma – liczba godzin zaplanowanej pracy w danym okresie,
 • Czas pracy – liczba godzin faktycznie przepracowanych w danym okresie,
 • Nieobecności – liczba godzin nieobecności,
 • Godz. nocne – liczba godzin przepracowany przez pracownika w porze nocnej w danym okresie,
 • Nadgodz. 50 – liczba nadgodzin z 50% dopłatą za pracę,
 • Nadgodz. 100 – liczba nadgodzin z 100% dopłatą za pracę,
 • Nadgodz. SW 100 – liczba nadgodzin z 100% dopłatą za pracę, praca wystąpiła w święta lub w niedziele,
 • Odchyłki plus – dodatnia różnica godzin między rzeczywistym czasem pracy a normą czasu pracy,
 • Odchyłki minus – ujemna różnica godzin między rzeczywistym czasem pracy a normą czasu pracy,
 • Saldo – różnica wynikająca z godzin do przeniesienia i godzin odebranych przez pracownika,
 • Do przeniesienia – liczba godzin do odebrania, jako dni wolne od pracy,
 • Z przeniesienia – liczba godzin odebranych, jako dni wolne od pracy.

Zestawienia Czasu Pracy

W Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy rozbudowaliśmy zestawienia: „Plan pracy – edycja” oraz „Czas pracy – edycja”. W zestawieniach będą widoczne kalendarze dla umów cywilnoprawnych. Przełożony będzie mógł wyświetlić oraz wprowadzić zmiany w kalendarzach umów cywilnoprawnych podległych pracowników. Kalendarze dla umów cywilnoprawnych będą widoczne po zaznaczeniu w konfiguracji umowy parametru „Kalendarz indywidualny” na „Tak”.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Dodaliśmy widok, który prezentuje Zadania i Zdarzenia użytkowników systemu w formie Kalendarza. Z jego poziomu użytkownik zyskuje podgląd zadań oraz ma możliwość ich: edytowania, przesuwania metodą przeciągnij i upuść, usuwania, dodawania nowych oraz filtrowania. Domyślnie kalendarz wyświetla zadania w ujęciu tygodnia roboczego. W razie potrzeby przy pomocy przycisku 'Widok’ możemy wyświetlić zadania w ujęciu: tygodnia kalendarzowego, dnia lub miesiąca. Podgląd zadań w formie kalendarza ułatwi pracownikom planowanie pracy oraz jej wykonanie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6342.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Udostępniliśmy mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego:

 • Do znajdującego się pod ikoną koła zębatego panelu konfiguracyjnego Pulpitu dodaliśmy przycisk umożliwiający utworzenie połączenia do KSeF, po którego uruchomieniu pojawią się wszystkie niezbędne parametry do obsługi połączenia z platformą.
 • Zbiór czynności dotyczących obsługi mechanizmu Krajowego Systemu e-Faktur umieściliśmy w nowo dodanym folderze „KSeF”.
 • W ramach procesu wysyłki faktur do serwisu Ministerstwa Finansów udostępniliśmy czynności eksportu, wysyłki oraz sprawdzenia statusu wysłanego pliku, które mogą zostać zrealizowane na liście Sprzedaż/Faktury Sprzedaży lub na dedykowanej liście KSeF/Wysyłanie.
 • Czynności związane z importem do systemu faktur zakupowych z KSeF znajdują się na liście KSeF/Pobieranie, gdzie operator Pulpitu ma możliwość tworzenia nowych zapytań do platformy o dostępność faktur wystawionych na numer NIP firmy oraz ich pobrania.
 • Zbiór wszystkich pobranych i przechowywanych w bazie danych faktur z KSeF znajduje się na liście KSeF/Pobrane. Operator ma tutaj możliwość przypisania odpowiedniej kategorii do zaimportowanych faktur oraz utworzenia z nich dokumentów, które trafią bezpośrednio do Ewidencji Dokumentów.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas eksportu przelewów, w przypadku korzystania z programu Helper. W takim przypadku podczas próby wykonywania eksportu przelewów pojawiał się komunikat o treści: „Niepoprawna operacja: Ścieżka nieznaleziona” i plik z przelewem nie był zapisywany w wybranej lokalizacji. Aktualnie eksport przelewów wykonuje się prawidłowo, zarówno z wykorzystaniem programu Helper, jak i bez niego.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) umożliwiliśmy wskazanie oddziału dla importu dokumentów z plików. Na formatce czynności „Dodaj dokumenty wg plików” dodaliśmy pole „Oddział”, gdzie operator może wskazać wybrany oddział do którego trafi importowany dokument. W przypadku braku takiego wskazania podczas realizacji czynności, oddział dla dokumentu pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnieniu operatora.

Workflow

Schemat generatora obiektów

Usprawniliśmy budowanie i konfigurację Schematów generowania obiektów:

 • Dla typu obiektu docelowego, jeżeli jest dostępny więcej niż jeden konstruktor, możliwe jest wskazanie typu szczegółowego, np. definicji dokumentu ewidencji. Dzięki temu nie ma konieczności wskazywania go na zakładce Konstruktor.
 • Dla typu obiektu źródłowego i docelowego DbTuple (dokument dodatkowy) jest możliwe wskazanie definicji dokumentu, która będzie typowana w generatorze. Dzięki temu pola z definicji dokumentu dodatkowego są dostępne w zakładkach generatora. Warunkiem dostępności tych rozwiązań jest zapisanie schematu generowania obiektów oraz definicji dokumentu dodatkowego w jednym rozwiązaniu.

Pozostałe

Rozbudowaliśmy funkcjonalność Powiadomień oraz Kreatorów o możliwość powiązania ich z Zadaniami CRM. Na definicji Zadania CRM zostały dodane nowe zakładki: Powiadomienia oraz Powiązania kreatorów. Dzięki temu istnieje możliwość dodania kreatorów i powiadomień do definicji zadania CRM, która nie jest obiektem nadrzędnym w procesie.

Harmonogram zadań

Poprawiliśmy parametr pierwszego wywołania dla definicji harmonogramu zadań Zastępstwo aktywne. Dzięki temu proces Zastępstwo zamyka się automatycznie po upłynięciu czasu zastępstwa.

Systemowe

Praca na wielu bazach

Poprawiliśmy działanie widoczności zakładki Ogólne na formularzu Baza danych dostępnego z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych. W przypadku wykorzystywania parametru Włącz uprawnienia operatorów dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Ogóle/Wieloodziałowość zakładka nie była dostępna.

Facebook