Skip to content

Wersja multi

Kadry Płace i HR

Pulpit Pracownika

Wersja platynowa

Wersja multi

Kadry Płace i HR

Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Eksport i import Poprawiliśmy eksport do pliku .xlsx i .csv za pomocą czynności Arkusz Excel dostępnej na dowolnej liście. W wersji 2204.1.1 w przypadku eksportu można było otrzymać komunikat: Nie można odnaleźć pliku (…) Czy został on przeniesiony lub usunięty albo zamieniono jego nazwę? Komunikat otrzymywali użytkownicy, którzy wcześniej mieli uruchomiony MS Excel w najnowszych wersjach pakietu Microsoft Office (2019 lub wyższy). Problem wynikał ze zmienionego w MS Excel 2019 sposobu obsługi procesów przy wielu plikach otwartych jednocześnie.

Moduł Handel
Dodatki

e-Sklepy Konektor Zdefiniowaliśmy zadanie globalne dla Harmonogramu zadań służące do automatycznego pobierania zamówień z platform Allegro.

e-Sklepy Konektor W definicji XML do wysyłania towarów do platformy Shoper usunęliśmy nadmiarową kontrolę znaków specjalnych w nazwie towaru.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PKZP, ZFM Na liście Kadry i płace/PKZP, ZFM…/PKZP, ZFM.. oraz Kadry i płace/PKZP, ZFM…/Pożyczki zmodyfikowaliśmy działanie poniższych workerów:

  • Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia,
  • Workers.ZaOkresInfo.Spłaty,
  • Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty,
  • Workers.ZaOkresInfo.Odsetki.

Powyższe workery będą wykazywały wartości w zależności od wskazanego okresu w filtrze.

Pracownik Dodaliśmy do organizatora widoku worker „Workers.Info.Wiek”, który:

  • na liście pracowników zwraca wiek pracownika,
  • w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Rodzina zwraca wiek członka rodziny.

Dane w wyciągniętej kolumnie „Wiek” wyliczają się na podstawie daty urodzenia oraz daty ustawionej w filtrze „Data”.

Koszty uzyskania przychodu Umożliwiliśmy wybór okresu rozliczania kosztów autorskich uzupełnianych w kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie. W konfiguracji programu na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki dodaliśmy parametr „Koszty autorskie liczone według”, który domyślnie przyjmuje wartość „Daty wypłaty”, co oznacza, że koszty autorskie uzupełnione za dany miesiąc na zakładce Płace/Koszty autorskie będą uwzględniane w wypłacie według daty wypłaty, tak jak działało to do tej pory. Natomiast parametr może przyjąć wartość „Okresu listy płac”, co oznacza, że koszty autorskie z zakładki Płace/Koszty autorskie zostaną pobrane według okresu za jaki jest naliczana lista płac.

Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS DRA osób przebywających na urlopach bezpłatnych przez cały miesiąc, które w danym miesiącu nie otrzymały żadnych wynagrodzeń podlegających oskładkowaniu. Dotychczas na deklaracji ZUS DRA w liczbie ubezpieczonych były nadmiarowo uwzględniane osoby, które przebywały przez cały miesiąc na nieobecnościach: „Urlop bezpłatny (art 174.1 kp)” lub „Urlop bezpłatny (kod 350)” oraz nie otrzymały żadnego wynagrodzenia. Obecnie takie osoby nie będą wliczane na deklaracji ZUS DRA do liczby ubezpieczonych, analogicznie jak osoby przebywające cały miesiąc na nieobecności „Urlop bezpłatny (art 174 kp)”. Dodatkowo w konfiguracji w Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności „Urlop bezpłatny (art 174.1 kp)” na zakładce „Ogólne” w sekcji „Deklaracje ZUS” w parametrze „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)” zmieniliśmy kod z „112” na „111 – urlop bezpłatny”. W raporcie ZUS RSA powyższa nieobecność jest poprawnie wykazywana z kodem świadczenia/przerwy 111.

Podatek Zmodyfikowaliśmy algorytm naliczenia podatku wg ustawy z dnia 24.02.2022. W sytuacji, gdy w każdym miesiącu była jedna wypłata i wystąpił przypadek, gdzie przychód miesięczny był wyższy niż 12800 zł to dochód pracownika był zawyżony i następowało szybsze przekroczenie progu podatkowego.

Umowa cywilnoprawna Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty umowy cywilnoprawnej za okres dłuższy niż 1 miesiąc na przełomie lat. Przed wprowadzoną zmianą podczas naliczania wypłaty pojawiał się komunikat: „Konwersja do miesiąca niemożliwa dla okresu zawierającego wiele miesięcy”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności „Pakiet mobilności (kierowcy)” nastąpiły zmiany w funkcjonalności „Pracownicy Eksportowi”, dlatego prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu zaktualizowania konfiguracji. Bez dokonania aktualizacji konfiguracji funkcjonalność „Pracownicy Eksportowi” nie będzie działała właściwie.

Pracownicy Eksportowi Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat w przypadku, gdy pracownik oznaczony jako kierowca z pakietem mobilności miał wypłaconą pierwszą wypłatę w miesiącu bez uwzględnienia diet (parametr „Pakiet mobilności” był zaznaczony, ale nie została uzupełniona informacja dotycząca diet na zestawieniu). Następnie została wprowadzona informacja o dietach. Po naliczeniu kolejnej wypłaty, np. z premią, w podstawie opodatkowania nie było odliczone 30% diet pomniejszających podstawę opodatkowania.

Pracownicy Eksportowi Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę. Przed wprowadzoną zmianą podczas naliczania wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika. (Główny, Naliczanie podstaw PIT/ZUSA (1…30.04.2022), Dodatek automatyczny: Soneta.Place.DodatekAutomatyczny”.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy nową funkcjonalność „Pakiet mobilności (kierowcy)”. Funkcjonalność umożliwia ewidencjonowanie oraz rozliczanie kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u autoryzowanego partnera. Uwaga: W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności nastąpiły zmiany w funkcjonalności „Pracownicy Eksportowi”, dlatego prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu zaktualizowania konfiguracji. Bez dokonania aktualizacji konfiguracji, funkcjonalność „Pracownicy Eksportowi” nie będzie działała właściwie.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy możliwość edycji wartości diet na zakładce Etat/Pracownik za granicą. Po zaznaczeniu przy danym wierszu parametru „Korekta ręczna” na TAK odblokuje się do edycji „Wartość diet”. Po wpisaniu ręcznie wartości diet informacja zostanie uwzględniona na wypłacie. Dodatkowo na formularzu wypłaty dodaliśmy zakładkę „Pracownik za granicą”, na której umieściliśmy informacje odnośnie wartości diet, kwoty obniżenia podstawy składek ZUS oraz kwoty obniżenia podstawy opodatkowania.

Pakiet mobilności kierowcy Do wydruków Paski wypłat oraz Pasek wypłaty w formacie repx dodaliśmy wiersz „Pracownik za granicą” zwierający informacje „Wartość diet”, „Kwota obniżenia podstawy składek ZUS”, „Kwota obniżenia podstawy opodatkowania”, które są naliczone na danej wypłacie. Jeśli pracownik nie korzysta z pakietu mobilności wówczas wyżej wymienione informacje nie będą wykazane na raporcie.

Pakiet mobilności kierowcy Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat zawierających składkę na fundusz emerytur pomostowych (FEP).

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 06.05.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

  • Odsetki ustawowe – 8,75%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 10,75%
  • Odsetki maksymalne – 21,5%
  • Odsetki od zaległości podatkowych – 13,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Poprawione funkcje

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy błąd występujący w konfiguracjach z ustawionym nowym systemem praw, który uniemożliwiał przeglądanie listy Rozrachunki wg dokumentów w przypadku jeżeli Operator nie miał nadanych praw do wszystkich rozrachunków. W takiej sytuacji podczas wejście na listę Rozrachunki wg dokumentów pojawiał się komunikat: „Brak praw dostępu do danych…” i na liście nie było widocznych żadnych rozrachunków. Aktualnie zostało przywrócone poprzednie prawidłowe działanie i Operator na liście Rozrachunki wg dokumentów może przeglądać płatności i zapłaty, do których ma nadany dostęp. Jednocześnie poprawiony został błąd wyliczania praw w złożonej strukturze zależności, takiej jak Rozrachunek -> Płatność -> Dokument. Należy zadbać o poprawne nadanie praw operatorowi – przy brakujących uprawnienia nie pojawi się ww błąd, ale zgodnie z oczekiwaniem nie wyświetlą się kompletne wyniki.

Moduł Księga Inwentarzowa
Wydruki

Środek trwały Poprawiliśmy błąd wydruku Karta środka trwałego – wartości niematerialnej (prawnej) w mechanizmie raportowania XtraReports. Dotychczas w przypadku generowania wydruku z listy środków trwałych dla więcej niż jednego środka na wydruku pojawiały się nieprawidłowe wartości bilansowe i podatkowe, które były pobierane z pierwszej na raporcie pozycji inwentarza. Po poprawie na wydruku prezentowane są prawidłowe wartości dla każdego środka trwałego.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 W związku z rozbudowaniem w wersji 2112.7.12 mechanizmów umożliwiających wykluczenie dekretów zamknięcia podczas przygotowywania rocznego rozliczenia CIT-8 oraz koniecznością uwzględniania dekretów wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego, zmieniliśmy sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.
Podczas przygotowywania rozliczenia rocznego CIT-8(31) dane zostaną pobrane w następujący sposób:
1) dla okresów obrachunkowych, w których okres obrachunkowy pokrywa się z dozwolonym okresem księgowań dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień okresu obrachunkowego;
2) dla okresów obrachunkowych, w których dozwolony okres księgowań został rozszerzony (tzw. trzynasty miesiąc), do rocznego rozliczenia CIT-8 pobierane będą dekrety przypisane do okresu obrachunkowego z datą przypadającą maksymalnie na datę zakończenia dozwolonego okresu księgowań; dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień dozwolonego okresu księgowań;
3) dla okresów obrachunkowych, w których dozwolony okres księgowań został rozszerzony bez podania daty końca, do rozliczenia rocznego pobrane zostaną dekrety z datą przypadającą maksymalnie na ostatni dzień okresu obrachunkowego; dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień okresu obrachunkowego.
Zalecamy wprowadzanie w konfiguracji okresów obrachunkowych (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe) dozwolonego okresu księgowania ze wskazaną datą końca.
Uwaga! Jeżeli rozliczenie roczne CIT-8(31) zostało przygotowane na wcześniejszej wersji programu, a w bazie stosowane są dekrety wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego (tzw. trzynasty miesiąc) należy zweryfikować wartości kosztów i przychodów pobranych na podstawie zestawień księgowych do sekcji D deklaracji.

Deklaracja CIT-ST Dla eDeklaracji CIT-ST(8) przywróciliśmy aktywność poprzedniej wersji schemy: 1-0E. Zmiana jest spowodowana oznaczeniem na stronach ministerialnych schemy eDeklaracji CIT-ST(8) w wersji 2-0E jako nieaktualnej.

Praca na wielu bazach W czynności „Zbiorcze dodawanie CIT8” dodaliśmy możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na najnowszym wzorcu formularza CIT-8(31).

Schematy księgowe Dla baz danych z konfiguracją wielooddziałowości dodaliśmy w schematach księgowych możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku wykonania schematu na Oddział ewidencji. Dotychczas warunek na Oddział ewidencji w trybie uproszczonym dostępny był tylko na pozycjach schematu księgowego. Aktualnie można go używać dla pozycji oraz całego schematu.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy funkcjonalność związaną z wyświetlaniem pozycji w oknie pośrednim relacji ZP – RWP (zlecenie produkcyjne – rozchód surowców). Po ostatnio wprowadzonych zmianach w oknie pośrednim, związanych z wyświetlaniem niezerowych pozycji, przywróciliśmy funkcjonalność wyświetlania wszystkich pozycji technologicznych, także tych z ilością 0.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Dane finansowe Umożliwiliśmy ustawienie domyślnego wyświetlania wypłat w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Wypłaty według okresu lub według daty wypłaty. W filtrze „Indeks” domyślnie będzie wskazana opcja ustawiona w konfiguracji w zakładce Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy na operatorze pulpitowym w zakładce „Kadry i płace” w parametrze „Domyślna wartość filtra 'indeks’ na listach elementów, wypłat i list płac”.

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiliśmy akceptowanie przez kierownika e-wniosku o nadgodziny złożonego przed aktualizacją programu do nowszej wersji. Dotychczas przy próbie akceptacji takiego wniosku pojawiał się komunikat uniemożliwiający zakończenie procesu: „Wartość pola 'Czas’ jest wymagana. Zapis: Soneta.Kalend.ElementRozliczeniaCzasuPracy”. Obecnie taki komunikat już nie występuje i kierownik może zaakceptować wniosek.

Facebook