Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty fiskalizowane Poprawiliśmy tworzenie i grupowanie raportów fiskalnych dla paragonów oraz korekt paragonów. Teraz przy grupowaniu będzie również uwzględniany Rodzaj (VAT) dokumentu handlowego.

JPK Poprawiliśmy generowanie pliku JPK_FA(4). Plik generowany był z poprawną strukturą lecz miał błędnie oznaczony kod systemowy jako JPK_FA(3).

JPK Poprawiliśmy generowanie pliku JPK_MAG. W pewnym scenariuszu podczas jego generowania pomijane były dokumenty PW.

Tax Free Poprawiliśmy czynność Tax Free/Zwrot VAT. Teraz stworzona korekta paragonu będzie posiadała Rodzaj (VAT) = Eksportowy podróżny. Dzięki takiej zmianie stworzony raport fiskalny dla korekt automatycznie wejdzie do deklaracji VAT-7 w poprawny sposób.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Umowa cywilnoprawna Dostosowaliśmy naliczanie umów cywilnoprawnych od netto do zmian wynikających z Polskiego Ładu dotyczących ulg podatkowych (np. zaniechanie poboru podatku do kwoty 30 tys. zł, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki na podstawie ustawy z dnia 24.02.2022 r. zawierającej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r.

PFRON Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R dodaliśmy aktualną wersję formularza DEK-R (v2). Dodatkowo zmieniliśmy nazwę przycisku z „Nowy DekR” na „Nowy DEK-R”. Uwaga: Możliwość dodawania poprzedniej wersji formularza DEK-R (v1) jest dostępna po uprzednim ustawieniu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PFRON parametru „Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za poprzedni rok” na „Nie”.

Poprawione funkcje

Definicja Elementów Wynagrodzenia Dostosowaliśmy naliczanie elementów od netto do zmian związanych z ulgami podatkowymi (np. ulga dla klasy średniej, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki podatku wynikającej z ustawy z dnia 24.02.2022 r. zawierającej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. Uwaga: W przypadku naliczania elementów od netto prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu dostosowania konfiguracji elementów wynagrodzenia do powyższych zmian.

Wydruki

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy aktualny wydruk do formularza oświadczenia PIT-2. Poniższy druk stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. (dotyczy formularzy składanych od 24.03.2022 r.):

  • PIT-2(8) – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

Uwaga: Oświadczenia PIT-2 nie składa się ponownie, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

PFRON Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R dodaliśmy aktualną wersję wydruku Deklaracja DEK-R na formularzu DEK-R (v2).

ZPCHR Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29.09.2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz zaktualizowaliśmy poniższe wydruki. Dodatkowo dostosowaliśmy nazwy raportów do powyższego rozporządzenia:

  • zmiana nazwy z Informacja DEK-I-0 na Informacja DEK-1-0,
  • zmiana nazwy z Deklaracja DEK-I-a na Deklaracja DEK-1-a,
  • zmiana nazwy z Informacja DEK-II-a na Informacja DEK-2-a.

Wydruki dostępne są z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „ZPCHR”.

Deklaracje GUS Na raporcie Zestawienie Z-03 poprawiliśmy wykazywanie w pozycjach 5-8 danych płacowych dotyczących osób zwolnionych tj. niebędących już pracownikami w danym roku sprawozdawczym. Dotychczas w powyższych pozycjach było niepoprawnie uwzględniane wynagrodzenie (np. premia roczna) wypłacone w danym roku sprawozdawczym dla osób, które zostały zwolnione w roku poprzednim. Obecnie dane na wydruku wykazywane są poprawnie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi W przypadku, gdy podstawa opodatkowania po pomniejszeniu o 30% wartości diet jest niższa niż podstawa składek społecznych, wartości składek społecznych pomniejszających podstawę opodatkowania oraz składki zdrowotnej pomniejszającej naliczoną zaliczkę na podatek (podatek 2021) zostaną wyliczone nie od kwoty będącej równowartością podstawy składek (społecznych i zdrowotnej) a od sumy elementów opodatkowanych podlegającym składkom społecznym i zdrowotnej (podatek 2021). Dodatkowo na wypłacie na zakładce „Pozostałe” w sekcji „Składki naliczone od przychodu zwolnionego” dodaliśmy pole „Na ubezpieczenie społeczne niepodlegające odliczeniu od podatku”. W nowym polu wykazywane będą składki, które nie zostały uwzględnione przy wyliczeniu zaliczki podatku z elementów podlegających opodatkowaniu.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Wydruki

Dokumenty rozliczeniowe Poprawiliśmy generowanie wydruku dokumentu kompensaty w mechanizmie raportowania XtraReports. Przed zmianą podczas generowania wydruku kompensaty wystawionej na pracownika pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Po zmianie błąd nie występuje.

Moduł Księga Inwentarzowa
Wydruki

Środek trwały Poprawiliśmy wydruk Wartości i umorzenia środków trwałych w mechanizmie raportowania XtraReports. Dotychczas na wydruku prezentowane były wartości umorzeń niezależnie od ustawionej na liście środków trwałych daty aktualności w polu Data. Obecnie na raporcie nie są wykazywane wartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych w okresach późniejszych niż dzień, na który generowany jest wydruk.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zmieniliśmy sposób wyliczania opłaconych składek społecznych pobieranych do podstawy wymiaru składki zdrowotnej (pomniejszających dochód). Wprowadzona zmiana pozwoli obsłużyć przypadek, gdy na formularzach zaliczek podatku dochodowego wprowadzane są wartości składek społecznych opłaconych, a jednocześnie wystąpiła strata lub dochód niższy niż wartość składek. Dotychczas opłacone, ale nieodliczone składki nie przechodziły na kolejne miesiące. Obecnie takie składki są kumulowane i zostaną rozliczone w kolejnych miesiącach, w których wysokość dochodu na to pozwoli.Uwaga! W przypadku wystąpienia u właściciela straty, konieczne jest zweryfikowanie naliczonych w programie zaliczek za okres od stycznia 2022.

Dekrety Wprowadziliśmy możliwość oznaczania jako Dekret zamknięcia dekretów z datą ostatniego dnia okresu obrachunkowego. Dotychczas możliwe było wprowadzenie dekretów zamknięcia wyłącznie w ostatnie dni kolejnych miesięcy. Obecne rozwiązanie pozwoli na uwzględnianie lub pominięcie dekretów zamknięcia m.in. podczas obliczania zestawień księgowych czy przeglądania obrotów i sald kont księgowych również w sytuacji, gdy ostatni dzień okresu obrachunkowego wypada w trakcie miesiąca.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PFRON Dostosowaliśmy do wielooddziałowości formularz deklaracji DEK-R, który jest dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R. W przypadku bazy wielooddziałowej na formularzu deklaracji DEK-R będzie widoczna zakładka „Jednostka organizacyjna” z możliwością wyboru jednostki, która jest przypięta do danego oddziału.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy nanoszenie stref czasu pracy na dniu pracy w przypadku autoakceptacji e-wniosku o nadgodziny. Dotychczas w przypadku pracowników, którzy mieli w kartotece w zakładce Kadry/Dostęp WWW ustawione automatyczne zatwierdzanie wniosku lub nie mieli bezpośredniego przełożonego, co również wiązało się z autoakceptacją wniosków, wniosek o pracę w nadgodzinach nanosił na dzień pracy tylko strefę „Praca poza normą”. Powodowało to, że wypracowane nadgodziny (odchyłki + ewentualnie dopłata do nadgodzin) podlegały tylko wypłacie w miesiącu ich wypracowania, a nie dopiero na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc. Obecnie automatyczne zatwierdzanie e-wniosku o nadgodziny nanosi na dniu pracy strefy „Praca poza normą” oraz „Nadgodziny do przeniesienia”, co umożliwia odbiór przez pracownika wypracowanych nadgodzin lub oznaczenie ich do wypłaty.

Facebook