Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty fiskalizowane Przygotowaliśmy nową wersję aplikacji Soneta.Helper. Zawiera ona poprawki w obsłudze protokołu Elzab STX.

JPK W związku z opublikowaniem nowej schemy JPK_FA (4) zaktualizowaliśmy definicje do generowania pliku i do jego importu za pomocą EDI (czyli do tworzenia dokumentów ewidencji z danych zawartych w pliku).

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia w związku z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558) dodaliśmy formularze oświadczeń:

 • „Rez. ze st. ust. z 24.02.22 Et” – dla wynagrodzeń z tytułu etatu,
 • „Rez. ze st. ust. z 24.02.22 Um” – dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Uwaga: Powyższa ustawa wchłonęła rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z tym definicje dotychczasowych oświadczeń „Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Et” oraz „Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Um” zostały zablokowane w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kadry/Definicje oświadczeń.

Podatek W związku ze zmianami w przepisach związanymi z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558) zmieniliśmy nazwy parametrów:

 • w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe, a także w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Dane podatkowe z „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” na „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – etat” oraz z „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa” na „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – umowa”,
 • w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki z „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” na „Stosuj zasady ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022)”,
 • na zakładce „Deklaracje” na definicji elementu wynagrodzenia (konfiguracja, zakładka Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) z „Podlega rozporządzeniu MF z dnia 7 stycznia 2022” na „Podlega ustawie z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022)”,
 • na zakładce „Płace” na oddziale firmy (konfiguracja, zakładka Firma/Oddziały firmy) z „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” na „Stosuj zasady ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022)”.

Podstawa zasiłku Na kartotece pracownika rozszerzyliśmy zakładkę Kalendarz/Podstawy naliczania zwolnień ZUS o możliwość ewidencji informacji o wypłaconych elementach okresowych, które będą uwzględniane w wyliczeniu podstawy zwolnień ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy Obsłużyliśmy weryfikację czasu pracy w przypadku pracownicy, która w dniach normy czasu pracy ma oprócz strefy „Praca w normie” ustawioną strefę „Przerwa na karmienie”. Weryfikacja czasu pracy wykonywana z listy Kadry i Płace/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy lub z zestawienia czasu pracy o nazwie „Weryfikacja czasu pracy” zwraca status dnia „Poprawny” w przypadku korzystania przez pracownicę z przerwy na karmienie.

Poprawione funkcje

Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej podczas liczenia korekty zaliczki podatku wynikającej z rozporządzenia z 07.01.2022. W przypadku ograniczenia składki zdrowotnej, w czasie liczenia korekty podatku niepotrzebnie doliczała się ograniczona część składki zdrowotnej.

Wydruki

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy wydruki do formularzy oświadczeń, które zostały wprowadzone w związku z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558):

 • Rez. ze st. ust. z 24.02.22 Et – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu etatu,
 • Rez. ze st. ust. z 24.02.22 Um – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu umowy.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 07.04.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 8%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 10%
 • Odsetki maksymalne – 20%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 12%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek podatkowych obowiązujące od 09.02.2022 i 09.03.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki od zaległości podatkowych od 9.02.2022 – 8,5%
 • Odsetki od zaległości podatkowych od 9.03.2022 – 10%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 31 oraz załączników: CIT-KW do wersji 2 i CIT-ST do wersji 8. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.
Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(30), podczas przejścia na wersję 31 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników.

Deklaracja CIT-8 Wprowadziliśmy możliwość obliczenia rocznego rozliczenia CIT-8 bez uwzględniania dekretów zamknięcia kont. Opcja dostępna jest po zaznaczeniu na systemowych definicjach zestawień „CIT-8” oraz „CIT-8 zyski kapitałowe” (Księgowość/Definicje zestawień) parametru „Uwzględniać dekrety zamknięcia” na: Nie.

Deklaracja CIT-8 Wprowadziliśmy edycyjność pola „312. Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy” na formularzu CIT-8(31). Na poprzednich wersjach formularza pole wyliczało się na podstawie dat wskazanych na okresie obrachunkowym i nie było edycyjne. Umożliwienie edycji pola pozwala na obsługę szczególnych przypadków.

Deklaracja IFT-2 Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji IFT-2/IFT-2R do wersji 10. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracje PIT Zgodnie z ustawą z dnia 9 lutego 2022 r.
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dostosowaliśmy wyliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej na formularzach Zaliczka PIT wg skali oraz Zaliczka PIT liniowo. Aktualnie do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie są uwzględniane dochody zwolnione z art. 21 ust.1 pkt. 63a, 63b i 152-154. Dodatkowo podatnik ma możliwość bezpośrednio na formularzu zaliczki PIT skorygowania podstawy zdrowotnej o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. przy sprzedaży środka trwałego, jak również o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy w 2022 jest wyższy od remanentu początkowego.

JPK Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 10 marca 2022 roku dot. „Aktualizacji środowiska testowego oraz produkcyjnego dla wysyłki JPK, CUK i ALK” dostosowaliśmy plik JPK_EWP(3) do zmian w strukturze.

Poprawione funkcje

e-Sprawozdania Poprawiliśmy mechanizm podpisywania e-Sprawozdań Finansowych w sytuacji, gdy sprawozdania są podpisywane elektronicznie przez więcej niż jedną osobę. Przed zmianą sprawozdania podpisane przez dwie lub więcej osób nie przechodziły poprawnej weryfikacji w niezależnych systemach weryfikujących poprawność podpisów. Po zmianach problem nie występuje.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodaliśmy „e-wniosek o urlop na poszukiwanie pracy” do wykorzystania w pulpitach. Jest to wniosek należący do kategorii „Związane z nieobecnościami” i oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”.

e-wnioski W związku ze zmianami w przepisach związanymi z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558), dodaliśmy wnioski do wykorzystania w Pulpicie Pracownika należące do kategorii „Kadrowe”, które oparte są o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik może złożyć wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik podczas składania poniższych wniosków ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego wniosku/oświadczenia.

 • „e-wniosek o rez. ze stos. ust. z 24.02.2022 – etat” – po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – etat” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o rez. ze stos. ust. z 24.02.2022 – umowa” – po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – umowa” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.

W momencie akceptacji w/w wniosków przez operatora kadrowego zostaje również dodane odpowiednie oświadczenie w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia. Uwaga: Powyższa ustawa wchłonęła rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z tym definicje dotychczasowych wniosków „e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 – etat” oraz „e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 – umowa” zostały zablokowane w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych.

Facebook