Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
Praca hybrydowa
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Dodatki
Czas Pracy
Finanse i Księgowość
Ewidencja Środków Pieniężnych

Wersja multi

Kadry Płace i HR
Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PPK Kwalifikacja Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. W związku z powyższym dodaliśmy następujące pola, które należy wyciągnąć poprzez „Organizator widoku” na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy, Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy lub Kadry i płace/Kadry/Wszyscy:

  • Workers.PPK.KwalifikacjaMin – określa czy dana osoba podlega kwalifikacji minimalnej,
  • Workers.PPK.KwalifikacjaMax – określa czy dana osoba podlega kwalifikacji maksymalnej,
  • Workers.PPK.DataKwalifikacjiMin – wylicza datę kwalifikacji minimalnej, czyli po 14 dniach zatrudnienia,
  • Workers.PPK.DataKwalifikacjiMax – wylicza datę kwalifikacji maksymalnej, czyli po 90 dniach zatrudnienia.

Uwaga: Zalecamy korzystanie z powyższych pól oraz nieużywanie dotychczas dostępnych „Workers.PPK.Kwalifikacja” i „Workers.PPK.DataKwalifikacji”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

PPK W czynności seryjnej Czynności/Operacje PPK/Przystąpienie do PPK dostępnej z listy pracowników zastąpiliśmy parametr „Wg daty kwalifikacji” dwoma poniższymi parametrami:

  • „Wg daty kwalifikacji Min” – parametr jest domyślnie znaczony na „Tak”. Przy takich ustawieniach przystąpienie pracownika do PPK będzie wykonane z datą kwalifikacji minimalnej, pod warunkiem, że data ta zawiera się we wskazanym okresie. Data kwalifikacji minimalnej to data po upływie 14 dni zatrudnienia.
  • „Wg daty kwalifikacji Max” – parametr jest domyślnie znaczony na „Nie”, po zaznaczeniu go na „Tak” przystąpienie pracownika do PPK będzie wykonane z datą kwalifikacji maksymalnej, pod warunkiem, że data ta zawiera się we wskazanym okresie. Data kwalifikacji maksymalnej to data po upływie 90 dni zatrudnienia.

Można również nie korzystać z powyższych parametrów i obydwa ustawić na „Nie”. Wówczas aktywny stanie się parametr „Data przystąpienia”, który pozwoli użytkownikowi na datę wskazaną w tym parametrze zrealizować przystąpienie pracownika do PPK, gdyż licząc od daty kwalifikacji maksymalnej użytkownik musi zgłosić uczestnika do PPK najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Przy takich ustawieniach na datę wskazaną w parametrze „Data przystąpienia” zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika oraz uzupełniona „Data zgłoszenia uczestnika” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne.

PPK Dodaliśmy do listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK nową podlistę „Kwalifikacja PPK”, na której zostanie wyświetlona lista osób, które w ustawionym okresie kwalifikują się do przystąpienia do PPK z podziałem na kwalifikację minimalną bądź kwalifikację maksymalną. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. Dane wyświetlane w kolumnie „Kwalifikacja min” to data po 14 dniach zatrudnienia, natomiast w kolumnie „Kwalifikacja max” to data po 90 dniach zatrudnienia. Lista „Ewidencja PPK” wraz z podlistami dostępna jest tylko w przypadku przystąpienia firmy do PPK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.09.2022”. Podstawa prawna: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16.05.2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce. Jednocześnie na mocy nowego rozporządzenia wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego od tego samego dnia.

Dodatki

Czas Pracy W związku z wprowadzonymi przez producenta 4Trans zmianami w schemacie pliku wygenerowanego przy użyciu opcji „[226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy” udostępnionymi w wersji 6.0.4 4Trans dostosowaliśmy funkcjonalność „Czas pracy” pod kątem importu zestawienia diet zagranicznych. Klienci, którzy nie przeszli na nową wersję 4Trans powinni korzystać z dotychczasowej wersji funkcjonalności „Czas Pracy”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 lipca 2022r. Aktualne wartości poniżej:

  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 14 %
  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 16 %.
Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja IFT-2 W związku z opublikowaniem z datą 24.06.2022 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury xml eDeklaracji IFT-2/IFT-2R(10), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla informacji przygotowywanych na formularzu IFT-2/IFT-2R(10). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa Dodaliśmy możliwość ukrycia przycisków odpowiadających za wejście/wyjście prywatne oraz służbowe. W kodzie algorytmu definicji standardowej RCP, znajdują się przykłady ukrycia przycisków na widgecie RCP. Pozwoli to ograniczyć możliwość rejestrowania niepożądanych rodzajów wejścia i wyjścia.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o zgłoszenie do PPK” poprzez dodanie na formularzu w sekcji „Zmiana danych” pól „Data kwalifikacji minimalnej” (data po upływie 14 dni zatrudnienia) oraz „Data kwalifikacji maksymalnej” (data po upływie 90 dni zatrudnienia). Są to pola tylko do odczytu, które pełnią role informacyjną o wyświetlanych datach. Dodatkowo pracownik ma możliwość złożenia „e-wniosku o zgłoszenie do PPK” po 14 dniach zatrudnienia, czyli jest sprawdzana data kwalifikacji minimalnej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. W związku z powyższym na formularzu „e-wniosku o zgłoszenie do PPK”, który trafia do operatora kadrowego pozostawiliśmy pole „Data zgłoszenia” w trybie do edycji. Pozwala to operatorowi kadrowemu zdecydować czy pracownik będzie miał wykonaną aktualizację kartoteki na dzień złożenia wniosku, czy na późniejszą, wskazaną przez operatora w polu „Data zgłoszenia”. Licząc od daty kwalifikacji maksymalnej użytkownik musi zgłosić uczestnika do PPK najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Na datę wskazaną w parametrze „Data zgłoszenia” zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika oraz uzupełniona „Data zgłoszenia uczestnika” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne. „E-wniosek o zgłoszenie do PPK” dostępny jest w Pulpicie pracownika z poziomu listy Ogólne/Wnioski w sekcji „Związane z PPK”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy formularz „e-wniosku o zmianę procentu składki na PPK” w taki sposób, aby w polu „Od dnia” uzupełniała się data pierwszego dnia kolejnego miesiąca po dacie złożenia e-wniosku. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej. Zatem aktualizacja kartoteki pracownika dotycząca zmiany procentu składki na PPK zostanie wykonana na pierwszy dzień kolejnego miesiąca po dniu złożenia e-wniosku. „E-wniosek” o zmianę procentu składki na PPK” dostępny jest w Pulpicie pracownika z poziomu listy Ogólne/Wnioski w sekcji „Związane z PPK”.

Facebook