Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Dodatki

WebAPI

Sprzedaż i CRM
Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Produkcja

Wersja multi

Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Produkcja

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry Płace i HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Dodatki

WebAPI Wprowadziliśmy nową licencję dodatku WebApi. Funkcjonalność serwera WebApi pozwala na połączenie programistyczne z zewnętrznych aplikacji za pomocą metod REST API biblioteki Soneta do danych. Zakupiona przez klienta licencja na dodatek pozwala na tworzenie i wykorzystywanie partnerskich dedykowanych metod WebApi oraz użycie standardowych metod WebApi do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Licencja zawiera także pełną funkcjonalność Harmonogramu Zadań.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Poprawiliśmy błąd polegający na zablokowaniu do edycji filtra „Projekt CRM” na listach Moje Zadania, Zadania, Zdarzenia, Aktywności. Wprowadzona zmiana pozwoli filtrować listę przez pryzmat Projektów, do których przypisane są aktywności.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy integrację z terminalami płatniczymi. Dotychczas w przypadku korekt sprzedaży o ujemnej wartości (czyli w przypadku zwrotu) na terminal była wysyłana kwota jak w przypadku zapłaty. Obecnie w takim przypadku nie ma komunikacji z terminalem, zwrot na kartę przez terminal musi być obsłużony ręcznie przez operatora.

Towary Poprawiliśmy tworzenie nazwy towaru w pozycji dokumentu. Po zmianach w tym zakresie w wersji 2204 nazwa kopiowana z karty towaru była obcinana.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy mechanizm tworzenia nazwy towaru w pozycji dokumentu za pomocą cechy. Po zmianach w wersji 2204 włączenie tworzenia nazwy towaru wg cechy w definicji dokumentu skutkowało błędami podczas zatwierdzania dokumentów podrzędnych.

EDI Poprawiliśmy kopiowanie węzła definicji EDI do innej definicji. Dotychczas elementy węzła utworzonego w wyniku kopiowania miały niewłaściwe wskazanie na nagłówek definicji. Powodowało błędy kompilacji i brak możliwości użycia definicji, w której węzeł dodano.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy generowanie zadań synchronizacji dotyczących aktualizacji towarów. Dotychczas zadania nie generowały się, gdy zmieniono ceny towarów za pomocą czynności Przecena towarów wykonanej z poziomu dokumentu zakupu.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Koszty uzyskania przychodu Umożliwiliśmy uwzględnianie na wypłacie kosztów autorskich uzupełnionych w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe w polach „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” oraz „Miesięczny limit wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” według okresu listy płac. W zależności od ustawienia w konfiguracji na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki parametru „Koszty autorskie liczone według”, koszty autorskie uzupełnione zarówno na zakładce Kadry/Dane podatkowe jak i na zakładce Płace/Koszty autorskie będą pobierane do naliczenia wypłaty:

  • według daty wypłaty, jeśli parametr przyjmie ustawienie „Daty wypłaty”;
  • według okresu listy płac, jeśli parametr przyjmie ustawienie „Okresu listy płac”.

Domyślnie parametr w konfiguracji „Koszty autorskie liczone według” przyjmuje wartość „Daty wypłaty”, co oznacza że koszty autorskie są uwzględniane według daty wypłaty. Z opcji „Okresu listy płac” mogą skorzystać firmy, które licząc wypłaty do 10-tego kolejnego miesiąca, rozliczają koszty autorskie za miesiąc, za który jest naliczana lista płac. 

Poprawione funkcje

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej, w przypadku zatrudnienia pracownika na etacie i umowie o prawa autorskie. W przypadku 100% kosztów autorskich z etatu, od umowy cywilnoprawnej rozliczanej elementem „Prawa autorskie i inne prawa” nie była naliczana składka zdrowotna.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz umowie cywilnoprawnej. W przypadku podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z etatu, jeżeli wypłata z umowy cywilnoprawnej była naliczana w drugiej kolejności to nie naliczała się od niej składka zdrowotna.

Wydruki

PKZP, ZFM Poprawiliśmy działanie raportu Lista pożyczek na dzień. Dotychczas nie były uwzględniane kwoty raty oznaczone czynnością jako spłacone. Dodaliśmy również do wydruku kolumnę „Odsetki”, gdzie wykazywane są kwoty odsetek z planu spłat. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/PKZP, ZFM, …/Pożyczki.

Ewidencja czasu pracy Na wydruku Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych poprawiliśmy wykazywanie stanu urlopu wypoczynkowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, w przypadku gdy dla pracownika jest to pierwsza praca. Dotychczas dla takiej osoby na raporcie wywołanym w pierwszym miesiącu zatrudnienia w kolumnie „Bieżący wymiar” była wyświetlana wartość urlopu wypoczynkowego, pomimo że zgodnie z wyliczeniami w kartotece na zakładce Kalendarz/Limity nieobecności takiemu pracownikowi urlop przysługiwał dopiero po przepracowaniu jednego miesiąca. Wydruk dostępny jest z list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Wydruki Kadrowe Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Urlop wypoczynkowy – przesunięcie terminu. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracje PFRON Poprawiliśmy wykazywanie na wydrukach: Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON, Informacja DEK-1-0 oraz Informacja INF-1 młodocianych bez niepełnosprawności. Dotychczas takie osoby były nadmiarowo uwzględniane w liczbie zatrudnionych ogółem. Obecnie osoby młodociane bez niepełnosprawności nie są wliczane na powyższych raportach do pozycji „Zatrudnienie ogółem”. Wydruki dostępne są z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy błąd związany z brakiem możliwości wydania surowców z innego magazynu niż zlecenie produkcyjne. Błąd występował w sytuacji, gdy w oknie pośrednim relacji ZP-RWP wskazywano inny magazyn, niż ten wybrany na zleceniu, co pomimo posiadania stanów magazynowych, skutkowało błędnym komunikatem o treści: „Niewystarczający stan towaru”.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Umożliwiliśmy dodawanie nowych wzorców wydruków REPX na podstawie szablonów. Na oknie Definicja raportu REPX, obok pola Wzorzec raportu znajduje się przycisk Generuj z szablonu. Po kliknięciu pojawia się możliwość wyboru rodzaju szablonu, a następnie generowany jest wzorzec raportu i dodawany do bazy danych. Po zamknięciu okna definicji raportu, można go wyedytować poprzez kliknięcie przycisku Edytuj wzorzec.

Wydruki Udostępniliśmy możliwość edycji wzorców wydruków, dla wydruków REPX. Na oknie Organizatora raportów (w menu Lista lub Formularz\Zaawansowane\Organizuj raporty) obok listy dostępnych wzorców wydruków znajduje się przycisk Edytuj wzorzec. Przycisk jest aktywny wyłącznie dla wydruków typu REPX. Kliknięcie przycisku powoduje:

  • w przypadku wydruków użytkownika otwiera graficzny edytor wzorców wydruków
  • w przypadku wydruków standardowych pojawia się pytanie, czy skopiować wzorzec, a po potwierdzeniu otwierany jest edytor

Uwaga: funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w przypadku instalacji wykorzystujących tzw. „nowy” serwer interfejsu użytkownika (na platformie .NET Core) 

Instalatory Wprowadziliśmy możliwość uruchamiania nowej wersji serwera interfejsu użytkownika (opartego na platformie .NET Core) na serwerze IIS. Oznacza to, że serwer www:

  • Może być uruchamiany jako proces lub usługa samohostująca przy wykorzystaniu wbudowanego serwera Kestrel.
  • Może być uruchomiony jako witryna na serwerze IIS

W celu uruchomienia nowej wersji serwera www jako witryny IIS, należy:

  • Pobrać i zainstalować środowisko uruchomieniowe ASP.NET Core 3.1 Hosting Bundle
  • W pliku productsettings.json dodać parametr „Console”: true, oraz w miarę potrzeb zmodyfikować inne ustawienia (np. adres serwera logiki biznesowej)
  • Na serwerze IIS dodać nową witrynę i jako ścieżkę fizyczną wskazać katalog w którym znajdują się binaria serwera interfejsu użytkownika

 

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Deklaracje PIT Poprawiliśmy generowanie raportów Deklaracja PIT-11 przy wydruku seryjnym dla dużej ilości deklaracji. Incydentalnie w takich przypadkach zdarzało się, że na wydruku deklaracji pojawiały się czerwone „x”, a ponowne wywołanie raportu skutkowało komunikatem: „Parametr jest nieprawidłowy”.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Wprowadziliśmy poprawkę związaną z niezapisywaniem widoku listy „Operacje” w dokumencie Zlecenia produkcyjnego. Problem występował jedynie na wersji przeglądarkowej systemu.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy nanoszenie stref czasu pracy na dniu pracy w przypadku, gdy pracownik zawnioskował o odbiór części wypracowanych nadgodzin z danego dnia, a przed zaakceptowaniem takiego wniosku przez przełożonego, operator kadrowy na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy oznaczył nadgodziny do wypłaty. Dotychczas akceptacja przez kierownika wniosku o odbiór tych nadgodzin nanosiła kolejną strefę „Nadgodziny do przeniesienia” co umożliwiało ponowne odebranie lub rozliczenie odebranych już nadgodzin. Obecnie taka sytuacja już nie występuje.

Czas Pracy Poprawiliśmy możliwość przejścia na listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Limity nieobecności oraz Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Dotychczas w przypadku, gdy na jednej z powyższych list została wybrana wartość w filtrze „Definicja” to przy próbie przejścia na drugą listę pojawiał się komunikat uniemożliwiający wyświetlanie danych: „Nie można rzutować obiektu typu 'Soneta.Kalend.DefinicjaLimitu’ na typ 'Soneta.Kalend.DefinicjaNieobecnosci'”. Obecnie powyższy komunikat już nie występuje.

 

Facebook