Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry Płace i HR
Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Kartoteka pracownika Zmieniliśmy uzupełnianie pola „Powód aktualizacji” w przypadku realizacji poniższych wniosków:

 • e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP,
 • e-wniosek o zaniechanie podatków z UC,
 • e-wniosek o zastosowanie ulgi dla dużych rodzin,
 • e-wniosek o zastosowanie ulgi dla powracających z zagranicy,
 • e-wniosek o zastosowanie ulgi dla pracujących emerytów,
 • e-wniosek o zmianę adresu,
 • e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+,
 • e-wniosek o rezygnację z PPK,
 • e-wniosek o wznowienie wpłat do PPK,
 • e-wniosek o zgłoszenie do PPK,
 • e-wniosek o zmianę procentu składki na PPK.

Dotychczas powód aktualizacji był kopiowany z poprzedniego zapisu historycznego. Obecnie opis jest zgodny ze zrealizowanym wnioskiem. Natomiast dla poniższych wniosków powód aktualizacji nie będzie uzupełniany:

 • e-zmiana danych osobowych,
 • e-zmiana danych podatkowych,
 • e-zmiana dokumentu tożsamości.

Pole „Powód aktualizacji” można wyciągnąć w kartotece pracownika na zakładce „Historia zapisów” poprzez organizatora listy.

Nieobecności Na liście Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności dodaliśmy możliwość wyciągnięcia pól zwracających dni robocze oraz dni kalendarzowe nieobecności. W tym celu z organizatora widoku należy wyciągnąć odpowiednio pola „Nieobecnosc.Workers.DniKalendarzoweRobocze.DniRobocze” oraz „Nieobecnosc.Workers.DniKalendarzoweRobocze.DniKalendarzowe”.

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy formularz oraz wydruk dla deklaracji PIT-11 do wersji 29 obowiązującej od 01.07.2022 roku. Nowy wzór PIT-11(29) należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2022 roku. Aktualizacja obejmuje następujące zmiany w formularzu oraz wydruku dla deklaracji PIT-11(29):

 • w części E: dodaliśmy trzy wiersze (od 12 do 14) które zostały przeznaczone do wykazania zasiłków macierzyńskich, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek;
 • w części G: dodaliśmy dwa wiersze (poz. 113 i 117) które zostały przeznaczone do wykazania przychodów z zasiłków macierzyńskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) oraz w art. 21 ust. 1 pkt 152- 154 ustawy PIT (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla seniorów), czyli przychodów zwolnionych od podatku, jeśli płatnik stosował w trakcie roku podatkowego te zwolnienia; Uwaga: Zasiłek macierzyński będzie rozpoznawany po kodzie RSA.
 • przenumerowaliśmy pozycje formularza oraz wprowadziliśmy zmiany w treści niektórych wierszy i przypisów.

Dodatkowo zaktualizowaliśmy opisy pozycji PIT do wersji 29 deklaracji PIT-11.

Poprawione funkcje

Czas Pracy Poprawiliśmy działanie przycisku „Nanieś rozliczenia czasu pracy” w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce Etat/Ogólne w sekcji „Kalendarz” ma ustawiony parametr „Interpretacja” jako „Wg obecności” oraz złożył „e-wniosek o wyjście służbowe”. Dotychczas próba naniesienia rozliczenia czasu pracy w dniu, na który został złożony taki wniosek nie powodowała zmian, obecnie zostaje naniesiona strefa „Wyjście służbowe”.

Wydruki

Świadectwo Pracy Dodaliśmy na wydruku Świadectwo pracy pracownika tymczasowego informację o numerze NIP pracodawcy użytkownika. Raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” po odblokowaniu w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych definicji „Świadectwo pracy prac. tymcz”.

Zleceniobiorcy Poprawiliśmy generowanie wydruku Zaświadczenie o zatrudnieniu dostępnego z poziomu Kadry i płace/Kadry/Umowy w sekcji „Ewidencja zleceniobiorców tymczasowych”. Dotychczas przy próbie wywołania raportu pojawiał się komunikat: „Wartość o typie Soneta.Kadry.UmowaHistoria nie istnieje w kontekście”. Obecnie wydruk generuje się poprawnie.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W związku z aktualizacją w dniu 28 lipca 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowaliśmy certyfikat w systemie. Nowy certyfikat jest konieczny do wysyłania plików JPK po 28 lipca 2022 r.

Deklaracja CIT-8 W związku z opublikowaniem z datą 27.07.2022 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury xml eDeklaracji CIT-8(31), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(31). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.

Moduł Delegacje Służbowe
Funkcjonalności

Delegacje (PWS) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1481) zaktualizowaliśmy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji krajowej obowiązujące od 28.07.2022 r. Aktualna stawka diety wynosi 38 zł za dobę podróży, natomiast limit na rozliczenie noclegu wynosi 760 zł.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Świadectwo Pracy Zmodyfikowaliśmy nagłówek raportu Świadectwo pracy dla firm wykorzystujących konfigurację wielooddziałowości rozszerzonej. W przypadku takiej konfiguracji dotychczas na wydruku Świadectwo pracy wywołanym z listy pracowników, o ile w filtrze „Jednostka organizacyjna” został wskazany konkretny oddział, to do nagłówka była pobierana nazwa oraz adres z danych tego oddziału, natomiast numer REGON pobierany był z zakładki Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności. Obecnie numer REGON, tak jak i nazwa oraz adres oddziału, będzie pobierany z zakładki Narzędzia/Opcje/Firma/Oddziały firmy z formularza danego oddziału. Dodatkowo w treści Świadectwa pracy jako miejsce zatrudnienia będzie pobierana nazwa oddziału, do którego przypisany jest pracownik.

Facebook