Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Dodatki
EDI
Handel i Magazyn
Handel
Dodatki
EDI
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Finanse i Księgowość
Księgowość
Produkcja
Handel

Wersja multi

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Produkcja
Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

KSeF Przygotowaliśmy standardowe zadania globalne dla Harmonogramu zadań służące do wysyłania faktur do KSeF i pobierania ich statusu. Zadania są tworzone w kreacji i konwersji bazy.

KSeF Dodaliśmy Folder Handel/KSeF (Faktury/KSeF). Zawiera on listę faktur, które podlegają wysyłaniu do KSeF. Dedykowany folder ma celu ułatwienie wysyłania faktur i pobierania ich statusów.

Dokumenty handlowe Umożliwiliśmy wystawianie dokumentów sprzedaży ze stawkami VAT Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii oraz wpisywanie w danych firmy NIP-ów zarejestrowanych w tych krajach. Dla wystawianych w ten sposób dokumentów należy zdefiniować osobną ewidencję księgową.

Poprawione funkcje

Partie i zasoby Ulepszyliśmy mechanizm wskazywania dostawy w pozycji dokumentu handlowego. Zmieniliśmy działanie weryfikatora wskazania zasobu w taki sposób, żeby działał indywidualnie dla każdej pozycji. Ułatwia to implementację wskazania dostawy w dodatkach własnych.

KSeF Poprawiliśmy wypełnianie pól P_6 i OkresFa podczas eksportu faktury do KSeF. Dotychczas w niektórych przypadkach w pliku występowały oba te pola jednocześnie, czyli niezgodnie ze schemą.

KSeF Poprawiliśmy definicję do eksportu faktur do KSeF. Dotychczas w przypadku korekt sekcja dotycząca dokumentu korygowanego miała niewłaściwą strukturę.

KSeF Poprawiliśmy ustalanie statusu KSeF, Dotychczas status ustawiał się na Brak zamiast na Nie dotyczy na dokumentach bez ewidencji księgowej, np. na paragonach, co niewłaściwie sugerowało, że dokumenty te powinny być wysyłane do KSeF.

KSeF Dodaliśmy skracanie nazwy towaru umieszczanej w pliku KSeF w polu P_7 do 255 znaków, zgodnie ze specyfikacją.

Dodatki

EDI Ulepszyliśmy czynność do importu komunikatów EDI. Obecnie po wskazaniu plików w oknie pośrednim wyświetlane są podstawowe informacje o dokumentach, które będą zaimportowane (nazwa kontrahenta, NIP, wartość). Nowa funkcjonalność opiera się o oznaczenie pól definicji jako specjalnych, żeby z niej skorzystać, należy zaimportować zmienione definicje EDI dołączone do pakietu instalacyjnego lub oznaczyć odpowiednie pola jako specjalne w definicjach własnych.

WMS Konektor Poprawiliśmy anulowanie dokumentu przez WMS. Dotychczas próba anulowania dokumentu przez WMS kończyła się błędem.

WMS Konektor Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla towarów. Dotychczas zadania nie tworzyły się, gdy towar powstawał w wyniku kopiowania innego towaru.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy komunikat, który pojawia się, gdy podczas pobierania zamówień z WooCommerce nie znaleziono w konfiguracji odpowiedniego sposobu dostawy zgodnego z wskazanym w zamówieniu z e-sklepu. Dotychczas komunikat był mało czytelny.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Limity nieobecności W celu obsłużenia urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności dodaliśmy nową definicję limitu – „Urlop radcowski”. Definicja „Urlop radcowski” domyślnie ma ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po jej odblokowaniu będzie można naliczyć pracownikowi nowy limit nieobecności: „Urlop radcowski”. Dodaliśmy także w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności nową definicję nieobecności „Urlop radcowski” oraz w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia w rodzaju „Nieobecność” nową definicję elementu „Wynagr. urlop radcowski”. Obie te definicje domyślnie mają ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po ich odblokowaniu będzie można dodać pracownikowi nieobecność „Urlop radcowski”, a następnie rozliczyć ją na wypłacie. Podstawa prawna: Zgodnie z przepisami pracownikowi przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz (Dz.U.2020.75).

Badania lekarskie Umożliwiliśmy wyświetlanie przypomnienia o konieczności wysłania pracownika na badania kontrolne przy nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni. W tym celu w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje zadań dodaliśmy nową definicję zadania „Skierowanie na badania kontrolne”. Definicja zadania domyślnie ma ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po jej odblokowaniu operatorowi, który ma zaznaczony parametr „Wyświetlaj przypominacz” na „Tak” będzie się pojawiać przypomnienie o konieczności skierowania na badania kontrolne pracownika dla którego nieobecność „Zwolnienie chorobowe” trwa dłużej niż 30 dni. Nieobecności „Zwolnienie chorobowe” trwające krócej niż 30 dni, ale mające ciągłość będą sumowane. Powiadomienie pojawi się na 5 dni przed końcem trwania takiej nieobecności przekraczającej 30 dni, a w sytuacji kontynuacji, czyli dopisania kolejnego zwolnienia chorobowego, przypomnienie przestanie się pojawiać do momentu, aż ponownie zostanie 5 dni do końca wprowadzonej nieobecności. Podstawa prawna: W sytuacji gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym w okresie dłuższym niż 30 dni, przed powrotem do pracy musi wykonać badania kontrolne. Wynika to wprost z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w którym mowa o tym, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Uwaga: Przypomnienia będą się pojawiały tylko dla tych danych, które zostaną wprowadzone lub zmodyfikowane już po włączeniu wyżej wspomnianych parametrów.

Staż pracy W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kadry/Definicje podstaw stażu pracy na formularzu definicji podstawy stażu pracy dodaliśmy parametr „Wyświetlaj podsumowanie na kartotece pracownika”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „Nie”. Ustawienie na formularzu definicji podstawy stażu pracy tego parametru na „Tak” spowoduje, że w kartotece pracownika na zakładkach Kadry/Historia zatrudnienia i Kadry/Wykształcenie pod sekcją „Statystyka stażu pracy” zostanie dodana pozycja z tą definicją podstawy stażu pracy oraz jej wartościami dla konkretnego pracownika.

Umowa o pracę W kartotece pracownika na zakładce Etat/Ogólne umożliwiliśmy na pracowniku zastępującym wskazanie osoby, która jest zastępowana. W tym celu w przypadku, gdy w polu „Typ umowy o pracę” wskażemy opcję „Na czas określony (zastępstwo)” to dodatkowo będą widoczne dwa nowe pola: „Zastępstwo za” oraz „Nieobecny do”. W polu „Zastępstwo za” dostępna jest lista pracowników, natomiast w polu „Nieobecny do” zwracana jest końcowa data ostatniej wprowadzonej nieobecności osoby zastępowanej.

Podatek Zmieniliśmy ustawienie na definicji elementu wynagrodzenia „Zas.macierzyński (zbieg)”, aby podlegał zwolnieniu z podatku z tytułu ulgi dla osób do 26 roku życia, dużej rodziny, pracującego emeryta oraz osób powracających z zagranicy. Zasiłek macierzyński wypłacany za okres zbiegu pracy i macierzyństwa będzie uwzględniony w limicie zwolnienia z podatku 85 528 zł, z tytułu wymienionych powyżej ulg.

Poprawione funkcje

PPK Zmodyfikowaliśmy parametry do operacji seryjnej dostępnej z poziomu listy pracowników z pozycji Czynności/Operacje PPK/ Przystąpienie do PPK. Obecnie istnieje możliwość zaznaczenia tylko jednego z parametrów „Wg daty kwalifikacji Min” lub „Wg daty kwalifikacji Max”.

Wydruki

Badania lekarskie Dodaliśmy wydruk „Lista pracowników do skierowania na badania kontrolne”, który zawiera następujące dane:

 • Kod
 • Nazwisko i imię
 • Początek okresu pierwszej ciągłej nieobecności
 • Koniec okresu ostatniej ciągłej nieobecności
 • Liczba dni nieobecności

Ponadto w parametrach wydruku można ustawić „Okres” dla którego ma być wywołany raport. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Badania lekarskie i szkolenia”.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Zestawienia księgowe Poprawiliśmy wyświetlanie zestawień księgowych użytkownika na liście Definicje zestawień księgowych po aktualizacji do wersji programu 2206. Przed zmianą po aktualizacji bazy na liście były widoczne tylko systemowe definicje zestawień, zestawienia użytkownika były ukryte. Po poprawce problem nie występuje.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Programowanie Wprowadziliśmy możliwość konfigurowania czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera biznesowego. Zmiana domyślnej wartości parametru SendTimeout (wynoszącej 60 sekund) może być przydatna np. w komunikacji z WebAPI przy przetwarzaniu dużych paczek danych. W celu ustawiania innej wartości niż domyślna, należy w pliki productsettings.json ustawić ProductSettings:Settings:SendTimeout – wartość podajemy jako dodatnią liczbę wyrażoną w sekundach (w przypadku nieustawienia wartości, podania wartości 0 lub ujemnej zostanie użyta wartość domyślna 60 sekund).

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodaliśmy nowy „e-wniosek o dodatek”, który należy do kategorii „Kadrowe”. Na definicji e-wniosku można wybrać element wynagrodzenia, o który będzie można wnioskować, domyślnie jest ustawiona „Premia” kwotowa. Proces składania e-wniosku został oparty o przepływ „Kierownik – Dyrektor – Operator HR”. Kierownik może złożyć e-wniosek dla wybranego pracownika, następnie e-wniosek trafia do akceptacji do dyrektora, a dalej do operatora działu HR. Po akceptacji „e-wniosku o dodatek” przez operatora działu HR w kartotece pracownika jest dodawany dodatek. Kierownik wprowadzając „e-wniosek o dodatek” uzupełnia okres oraz zaznacza flagę „Aktualizuj dodatek” wskazując datę aktualizacji elementu. Jeżeli pracownik nie miał danego dodatku w kartotece, to niezależnie czy opcja „Aktualizuj dodatek” zostanie zaznaczona czy nie, to dodatek zostanie dodany pracownikowi po akceptacji e-wniosku przez operatora działu HR. Jeżeli pracownik miał już dodany dany dodatek i kierownik ustawi datę aktualizacji, to na dodatku w kartotece pracownika powstanie zapis aktualizacji na wskazaną datę. Jeżeli pracownik miał już dodany dany dodatek, a kierownik nie ustawi daty aktualizacji, to w kartotece pracownika nie zostanie zaktualizowany dodatek już istniejący, tylko zostanie dodany kolejny na wskazany okres.

e-wnioski Dodaliśmy nowy „e-wniosek o zmianę kosztów uzyskania przychodów” z kategorii wniosków kadrowych. Pracownik składając e-wniosek wskazuje od jakiego dnia ma obowiązywać zmiana oraz w parametrze „Koszty uzyskania przychodów” wybiera jedną z dostępnych opcji:

 • „Nie stosuj” – co oznacza rezygnację z kosztów uzyskania przychodów,
 • „Stosuj podstawowe” – co oznacza wniosek o podstawowe koszty uzyskania przychodów z jednego stosunku pracy (w roku 2022 kwota 250zł),
 • „Stosuj podwyższone” – co oznacza wniosek o podwyższone koszty uzyskania przychodów z jednego stosunku pracy (w roku 2022 kwota 300zł).

Na e-wniosku poprzez przycisk „Pokaż wydruk” pracownik ma możliwość wydrukowania wniosku oraz załączenia podpisanego wydruku jako załącznik poprzez wybranie przycisku „Dodaj załącznik”. W zależności od wybranej opcji w parametrze „Koszty uzyskania przychodów” na wydruku pojawi się odpowiednia treść:

 • „Nie stosuj” – wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu;
 • „Stosuj podstawowe” – oświadczenie pracownika dla celów stosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodu;
 • „Stosuj podwyższone” – oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Wniosek oparty jest o przepływ „Pracownik – Operator działu HR”. Po akceptacji e-wniosku przez operatora działu HR, w kartotece pracownika powstaje aktualizacja i zapis historyczny, gdzie następuje zmiana ustawień na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Koszty uzyskania przychodów” parametru „Z tytułu” oraz mnożnika w polu „Wartość”. Dodatkowo na zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia zostaje dodane oświadczenie pracownika „Zmiana KUP” z odpowiednią treścią: „Zaniechanie KUP”, „Podstawowe KUP” lub „Podwyższone KUP”. Uwaga: W związku z koniecznością dodania większej ilości opcji dotyczących zmiany kosztów uzyskania przychodu oraz dodaniem nowego „e-wniosku o zmianę kosztów uzyskania przychodów” został zablokowany dotychczasowy „e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP”.

Interfejs mobilny

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Operacje seryjne Na liście pracowników ukryliśmy widoczność czynności BI/Kopiuj plan pracy oraz BI/Kopiuj pracę.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy generowanie faktury zakupu na podstawie zamówienia do dostawcy. Wystawienie dokumentu ZK nie było możliwe w konfiguracji wielofirmowej z włączonym planem spłat na definicji dokumentu ZD.

Facebook