Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
Workflow
Handel i Magazyn
Workflow
Kadry Płace i HR
Workflow
Finanse i Księgowoś
Workflow
Procesy
Workflow
Projekty i usługi
Workflow
Produkcja
Workflow

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Kompilatory Przygotowaliśmy nowy wewnętrzny kompilator kodu oparty na rozwiązaniach Roslyn. Dotychczasowy kompilator został usunięty. Nowy kompilator uruchamiany jest przy starcie programu, zmianach obiektów biznesowych lub testowo przy użyciu czynności Sprawdź kod. Wprowadzenie nowego kompilatora spowodowało szereg zmian:

 1. Zmieniliśmy sposób kompilacji kodu. Do tej pory cały kod (wewnętrzny i zewnętrzny) był kompilowany jako jeden plik. Każdy błąd mógł uniemożliwić pracę w systemie. Od teraz kod znajdujący się w modułach został podzielony na rozwiązania (solucje), a te na projekty.
 2. Użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych rozwiązań i projektów oraz przypisywania do nich niestandardowych obiektów, dzięki czemu ewentualne błędy przy kompilacji kodu nie wpłyną na działanie całego systemu/modułu, a jedynie na wykonanie operacji na obiektach w danym rozwiązaniu. Konfiguracja jest zapisywana osobno dla każdego operatora, dzięki czemu nie ma zagrożenia nadpisania rozwiązań własnych przez innych użytkowników.
 3. Do tworzenia i obsługi rozwiązań dodaliśmy w Narzędzia/Opcje/Systemowe zakładkę Rozwiązania.
 4. W systemie znajdują się dwa domyślne rozwiązania: Standard i Database. Do projektów w rozwiązaniu Database możemy przypisać stworzone przez nas obiekty. Zalecamy jednak tworzenie własnych rozwiązań do tego celu.
 5. Przebudowaliśmy okno Sprawdź kod, by uwzględniało zmiany wprowadzone w kompilowaniu kodu.
 6. W Narzędzia/Opcje/Systemowe dodaliśmy zakładkę Dodatkowy kod do kompilacji, w której możemy umieścić algorytmy niepowiązane z żadnym obiektem, które chcemy kompilować. Do kodu dodanego w tym miejscu możemy odwoływać się w edytorach kodu w obiektach biznesowych.
 7. W Narzędzia/Opcje/Systemowe dodaliśmy zakładkę Kompilator, w której dostępne jest pole wyboru Korzystanie z cache w bazie danych. Zaznaczenie na Tak spowoduje, że kompilacja zostanie zapisana w bazie danych. Kiedy system będzie odwoływać się do naszego kodu (np. po ponownym uruchomieniu), najpierw sprawdzi cache w bazie i nie będzie potrzebna kompilacja. Jest to sposób optymalizacji na potrzeby pracy np. z rozwiązaniami serwerowymi.

Eksport i import Podczas eksportu danych z listy do plików XLSX lub CSV, eksportowany dokument zapisywany jest w miejscu wskazanym w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Systemowe/Eksport i import. Wcześniej tworzony był dokument tymczasowy (w katalogu %TEMP%), który był automatycznie usuwany po zakończonej operacji. Obecnie wyeksportowany plik traktowany jest jako dokument z danymi biznesowymi, dlatego zapisywany jest w folderach użytkownika i nie jest usuwany. Konfiguracja ścieżek do zapisu plików dotyczy zarówno plików eksportowanych z listy jak i eksportu danych z bazy do plików XML.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy sposób odwołania do obiektu na niestandardowym filtrowaniu listy po cesze słownikowej.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie wielu okien informacyjnych pojawiających się po zalogowaniu do systemu, np. okno o wygasającym terminie gwarancji, okno ze zmianą hasła czy okno z informacją o trybie serwisowym bazy danych. Dotychczas poprawnie wyświetlało się tylko pierwsze okno.

Baza danych Zmodyfikowaliśmy limit czasu potrzebny do utworzenia kopii bazy danych za pomocą czynności Archiwizuj bazę danych… z 600 sekund na czas nieograniczony. Dodaliśmy możliwość własnej konfiguracji limitu za pomocą parametru DatabaseBackupTimeout, który można wprowadzić do pliku Lista baz danych.xml w postaci w wyrażonej w sekundach: <DatabaseBackupTimeout>600</DatabaseBackupTimeout>

Asystent Poprawiliśmy błąd występujący w Asystencie Zapisu podczas wstawiania kolejnego załącznika za pomocą funkcji Wstaw link z załącznika. Przy okazji zmian wyświetlane wcześniej okno z potwierdzeniem Dodano załącznik zostało wycofane, jako że pojawienie się ikony załącznika w asystencie jest potwierdzeniem jego dodania.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Modele danych – Domeny W celu ułatwienia rozbudowy standardowych domen, dodano możliwość rozszerzenia domeny o kolejne źródła. Umożliwi to dołączenie do każdego modelu danych warstwy DataMart i wyższych, dowolnego modelu danych BI, z którego chcemy pobrać dane. Ponadto nie będzie także konieczności „przeciągania” danych od samego dołu. Funkcjonalność dostępna po użyciu czynności Rozszerz”.

Modele danych – Domeny Na formularzu Modelu danych typu Domena, na zakładkach „Pola”/”Dodatkowe pola” oraz „Złączenia”/”Dodatkowe złączenia” zostały dodane filtry źródła, pozwalający zawęzić zbiór dostępnych elementów do wybranego w filtrze źródła Pola lub Złączenia.

Modele danych – Domeny Została dodana informacja o źródle danych, w oparciu o które budowany jest model danych typu Domena. Na końcu nazwy wybranego źródła pojawia się dopisek czy źródłem jest Tabela czy Domena.

Wizualizacje Zmieniliśmy układ formularza do wizualizacji raportów – część Pola oraz Podgląd znajdują się obok siebie, a nie jedno pod drugim. Ma to na celu zwiększenie czytelności generowanego podglądu tabeli lub wykresu oraz ułatwienie wyboru pól do wizualizacji, w sytuacji gdy jest ich wiele.

Parametry wskaźników i raportów Zmieniony został sposób dodawania informacji o parametrach i stanie danych na nowotworzonych definicjach wizualizacji BI. W sytuacji kiedy nowa definicja wizualizacji tworzona jest w oparciu o model danych który jest sparametryzowany, wówczas z automatu checkbox „Informacje o parametrach” zostanie zaznaczony na TAK. Natomiast w sytuacji kiedy nowa definicja wizualizacji tworzona jest w oparciu o model danych który jest utrwalany, wówczas z automatu checkbox „Stan danych” zostanie zaznaczony na TAK. Efektem tego będzie prezentowanie tych informacji o parametrach i stanie danych na labelach wizualizacji typu tabela i wykres oraz w tooltipie wskaźnika.

Parametry wskaźników i raportów Zmodyfikowano sposób wyświetlania informacji o parametrach pod wizualizacjami w postaci tabel i wykresów umieszczanych na Panelach BI. W rezultacie zmian, w przypadku wielu parametrów ich nazwy będą umieszczane w kolejnych liniach, zmniejszając obszar prezentacji danych.

Modele danych Poprawiono wyliczenia w polach TimeSec2 w domenach zawierających cechy (FeaturesCalculatedDomain, FeaturesDBDomain, FeaturesDBHistorica), tak by wartości ułamkowe, reprezentujące sekundy, podczas konwersji były zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

Modele danych Udostępniono możliwość manualnego wskazywania pól grupujących w konstruowanych domenach i raportach, dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę w możliwości tworzenia agregacji i wskazywania pól, które zostaną użyte w klauzuli GROUP BY generowanego zapytania SQL.

Modele danych Udostępniliśmy czynność „Podgląd zapytania” dla modeli danych typu raport oraz wskaźnik, dzięki czemu użytkownik ma możliwość weryfikacji stworzonego modelu pod kątem składni SQL.

Modele danych W zakładce „Grupowanie” dostępnej z poziomu Modelu danych typu Domena, została ograniczona została lista dostępnych pól do grupowania, do pól wynikających ze źródła domeny oraz pól wykorzystywanych do stworzenia domeny.

Konfiguracja Uszczelniony został dostęp do czynności konfiguracyjnych Modułu BI, zależnych od parametru „Czynności serwisowe BI” dostępnego w konfiguracji BI (Narzędzia/Opcje/BI/Ogólne).

Panele BI\Wydruki Zmieniona została domyślna szerokość wydruków Wizualizacji BI, tak aby ich obszar dostosowany był do pełnej strony wydruku.

Konfiguracja\Filtrowanie Wprowadziliśmy możliwość wyboru sposobu ustawiania filtrowania dat według okresu oraz według daty, dzięki temu zwiększony został zakres możliwości analizowania danych zawartych na panelach BI.

Konfiguracja\Filtrowanie W folderze „Panele BI” od strony konfiguracji (Narzędzia/Opcje/BI/Prezentacja danych/Panele BI), dodane zostały filtry umożliwiające wyszukanie Paneli BI wg kategorii Publiczne/Indywidualne/Wszystkie, a także umożliwiające wyszukiwanie po Operatorze posiadającym dostęp do tych Paneli BI.

Merytoryczne – obszar handel Dodano nowe wersje domen zwracanych wartości cen i marży kartotekowych towarów. Dotychczas funkcjonujące domeny BI_m_Ceny towarów (kartoteka towarowa) i BI_m_Ceny i marże towarów (kartoteka towarowa) zostały zastąpione przez domeny BI_m_Ceny towarów, BI_m_Ceny i marże towarów, w których wyliczenia wartości cen zakupu opierają się o dokumenty przyjęć zewnętrznych i są przeliczone z uwzględnieniem kursów walut.

Merytoryczne – obszar kadry i płace Dodane zostały nowe modele danych z obszaru Kadry i Płace oraz bazujące na nich definicje wizualizacji dotyczące m. in. analizy wynagrodzeń, umów, szkoleń.

Moduł CRM
Funkcjonalności

Członkowie i Szkolenia Dodaliśmy mechanizm automatycznego generowania faktur proforma, wystawianych do zapotrzebowania do szkolenia. Od teraz faktury proforma będą wystawiane i wysyłane na adres email, zgodnie z konfiguracją wprowadzoną, w zależności od posiadanej licencji, w Szkolenia/Ustawienia/Wysyłka proformy mailem lub w przypadku wielooddziałowości w Firma/Oddziały firmy – indywidualnie dla każdego oddziału. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-mail Zastąpiliśmy kontrolkę Richedit kontrolką Html w oknie odebranej wiadomości email. Pozwoli to na poprawę błędów renderowania treści dla nieprawidłowych tagów html oraz pozwoli na ujednolicenie wyświetlania treści wiadomości w wersji okienkowej oraz html.

e-mail Przygotowaliśmy aktualizację dodatku enova365 email. Aktualizacja jest związana ze zmianą w obrębie
wymagalności licencji dla wczytanego dodatku. Jej celem jest zapewnienie możliwości pracy z systemem
jeśli mamy wczytany dodatek enova365 email, a logujemy się do bazy bez wczytanej licencji
na ten dodatek. W
związku z tym zalecamy aktualizację dodatku od wersji 2206. Dla starszych
wersji enova365 należy posługiwać się poprzednią wersją dodatku.

Poprawione funkcje

e-mail Poprawiliśmy działanie kontrolki RichEdit w celu zwiększenia jej wydajności. Dzięki temu, poprawie ulegnie ergonomia pracy z obszernymi wiadomościami email.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Definicje dokumentów W definicji dokumentu dodaliśmy dodatkową opcję Dokument nie może być zatwierdzony. Ma ona zastosowanie dla dokumentów technicznych, jak np. REZ.

Definicje dokumentów Zmieniliśmy standardowe ustawienia definicji dokumentów KMMP, KMMW, KRMMP, KRMMW. Wyłączyliśmy ich edycję oraz usuwanie.

Definicje dokumentów Poprawiliśmy weryfikator ustawień definicji dokumentu KKPLW. Dotychczas wyświetlał informację o nieprawidłowych parametrach przy standardowych ustawieniach.

Zamówienia i oferty Dodaliśmy czynność pozwalającą na zmianę priorytetu zamówień zaznaczonych na liście.

Zamówienia i oferty Umożliwiliśmy zatwierdzanie dokumentów zamówień od odbiorców bez wskazanych dostaw w pozycjach w przypadku, gdy w konfiguracji magazynu włączono opcję Wg dostawy przy zatwierdzaniu. Tym samym zamówienia są wyłączone z restrykcji określonej w konfiguracji magazynu.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. Obecnie po zmianie dowolnych danych w oknie parametrów czynności automatycznie zaznacza się odpowiedni parametr Zmień.

Dokumenty handlowe Dodaliśmy wyświetlanie kodu kraju w adresach w zakładce Kontrahent okna dokumentu.

Dokumenty handlowe Dodaliśmy interfejs umożliwiający wyświetlenie własnego okna (utworzonego w dodatku) podczas zatwierdzania dokumentu.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy kopiowanie danych kontaktowych zapisanych w dokumencie handlowym z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Dotychczas aktualizacja danych na podrzędnym nie działała przy niektórych ustawieniach relacji.

Dokumenty handlowe Zmieniliśmy logikę działania weryfikatora kodu i nazwy kraju w karcie kontrahenta. Obecnie jako kod kraju można wpisać tylko istniejący w słowniku krajów, jednak nazwę można wpisać dowolną. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy na polskim wydruku dokumentu chcemy mieć obcojęzyczną nazwę kraju.

Dokumenty magazynowe Ulepszyliśmy działanie czynności Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu w trybie zmiany ilości na zgodną ze zrealizowaną. Obecnie, jeśli przed zmianą wynik realizacji był Niezgodny, to po wykonaniu czynności zostanie zmieniony na Uzgodniony (dotąd pozostawał Niezgodny).

Relacje dokumentów Poprawiliśmy grupowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas w pewnym przypadku (pozycje tego samego towaru w różnych jednostkach i włączone okno pośrednie) grupowanie nie działało.

Relacje dokumentów Umożliwiliśmy konfigurowanie kopiowania cech z dokumentu rozchodowego na dokument KWPZ. Dotychczas nie było to możliwe, gdyż nie ma jednej definicji relacji łączącej dokumenty rozchodowe z KWPZ. W związku z tym kopiowanie cech dla KWPZ określa się w definicji tego dokumentu.

Ceny i rabaty Zablokowaliśmy możliwość edycji wartości cechy (grupy) na liście rabatów grupowych.

Towary Ulepszyliśmy edycję zestawu cech. Umożliwiliśmy zmianę kolejności definicji cech przypisanych do zestawu.

Towary Dodaliśmy słownik kodów CPV wypełniony danymi. Umożliwiliśmy przypisywanie kodu do karty towaru. Kody CPV są używane w procedurze zamówień publicznych.

Towary Dodaliśmy folder Handel/Klasyfikacja towarów. Zawiera on listy kodów CN i CPV.

Korekty dokumentów Ulepszyliśmy ustawianie ewidencji środków pieniężnych na korektach. Obecnie ewidencja przenosi się z dokumentu korygowanego na korektę.

KSeF Ulepszyliśmy czynność do importu faktur pobranych z KSeF. Obecnie w oknie parametrów czynności można wskazać od razu wiele plików. Dotychczas pliki trzeba było importować pojedynczo.

KSeF Na liście faktur sprzedaży dodaliśmy filtr wg statusu KSeF.

KSeF Ulepszyliśmy import faktur pobranych z KSeF. Obecnie po wskazaniu plików do importu operator ma podstawowe informacje o fakturach do zaimportowania (kontrahent, wartość, data) jeszcze przed wykonaniem importu.

Tax Free Ulepszyliśmy wyliczenie wartości dokumentu Tax Free. Obecnie w przypadku dokumentu na wszystkie pozycje jego wartość jest tworzona na podstawie kwot VAT z dokumentu sprzedaży. Dotąd była wyliczana standardowo jak na korekcie, co mogło powodować groszowe rozbieżności pomiędzy wartością Tax Free, a kwotą VAT z dokumentu sprzedaży.

JPK Zmieniliśmy sposób wyliczania wartości dokumentu RW wysyłanej w JPK_MAG. Obecnie jest to wartość w cenach zakupu. Dzięki temu wartość ta nie obejmuje usług, jeśli takie występują na dokumencie.

Poprawione funkcje

Zamówienia i oferty Poprawiliśmy algorytm wyliczania ilości dostępnej w przypadku zamówień algorytmicznych. Dotychczas w niektórych przypadkach zamówienie można było zrealizować, choć data rezerwacji już upłynęła, a inne zamówienie miało ważną rezerwację na ten sam towar.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy przenoszenie wartości na dokument podrzędny. Dotychczas przy pewnych ustawieniach relacji i zastosowaniu przeliczników jednostek dla towaru pozycje dokumentu podrzędnego miały zerową wartość.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy generowanie dokument podrzędnego z automatycznym wskazaniem zasobów. Dotychczas nie działało to prawidłowo w przypadku, gdy na dokumencie nadrzędnym powtarzały się pozycje z tym samym towarem.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej w obsłudze zamówień algorytmicznych. Dotychczas działało to nieprawidłowo w przypadku, gdy w relacji zamówienia z dokumentem rozchodowym ustawiono parametr Przenoszenie pozycji: Tylko ilość. Skutkiem mógł być brak możliwości wystawienia dokumentu podrzędnego.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy zbiorcze generowanie dokumentów podrzędnych z listy dokumentów. Dotychczas w niektórych przypadkach powstawały zbędne dokumenty bez pozycji.

Umowy cykliczne Poprawiliśmy ustalanie daty dostawy na fakturze generowanej z umowy dostawy. Dotąd wybranie daty dostawy w oknie pośrednim nie miało skutku.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy usuwanie dokumentu handlowego związanego z magazynowym. Dotychczas nie można było usunąć faktury, jeśli na podrzędnym dokumencie magazynowym pozycje były zagregowaane.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy działanie workera Dokument.Workers.OpiekunDokumentInfo.Opiekun.Operator. Dotąd jego użycie (umieszczenie kolumny w widoku) na liście pozycji dokumentów skutkowało komunikatem o błędzie.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy mechanizm wskazywania dostawy towaru w pozycji dokumentu. Dotychczas w pewnym przypadku w pozycji zapisywało się niewłaściwe wskazanie na partię pierwotną.

Opakowania i kaucje Poprawiliśmy drukowanie informacji o kaucjach na paragonach fiskalnych. Dotychczas przy pewnych ustawieniach informacje te drukowały się na paragonach, choć nie powinny.

Opakowania i kaucje Poprawiliśmy wyliczenie bilansu opakowań po terminie. Dotąd przy pewnym układzie chronologicznym dokumentów wydania i zwrotu bilans wyliczał się niepoprawnie.

Inwentaryzacja Poprawiliśmy wyliczanie wartości dokumentu ewidencji tworzonego ze straty inwentaryzacyjnej (INWST). Dotychczas wartość wyliczała się dopiero po zmianie stanu na wprowadzony, obecnie wartość jest wyliczana już przy tworzeniu dokumentu.

Pozostałe Poprawiliśmy filtrowanie listy zasobów widocznych w karcie towaru. Dotąd filtrowanie po dacie nie działało prawidłowo.

Uprawnienia Poprawiliśmy działanie prawa do edycji pola Potwierdzenie (na zamówieniu i ofercie). Dotąd prawo nie działało dla dokumentów w buforze.

Ceny i rabaty Poprawiliśmy przeliczanie cen towaru. Dotychczas operator, który nie miał praw do wszystkich cen przypisanych do towaru nie mógł w nim zmienić stawki VAT, gdyż skutkowało to próbą przeliczenia wszystkich cen. Obecnie ceny, do których operator nie ma prawa, nie są przeliczane.

Deklaracja Intrastat Poprawiliśmy działanie czynności Aktualizuj dane do Intrastatu. Dotychczas wykonanie tej czynności dla dokumentu z rozliczonymi płatnościami usuwało to rozliczenie.

Towary Poprawiliśmy działanie filtra wg definicji dokumentu na listach pozycji dokumentów wyświetlanych z poziomu karty towaru. Dotychczas lista definicji w tym filtrze nie aktualizowała się odpowiednio przy zmianie zakładek z poszczególnymi kategoriami dokumentów.

Towary Poprawiliśmy logikę zmiany jednostki w karcie towaru. Dotychczas po zmianie jednostki nie zmieniała się ona w cenniku indywidualnym, jeśli taki był zdefiniowany.

Dokumenty fiskalizowane Poprawiliśmy działanie funkcji API do generowania raportu dobowego. Dotąd próba użycia jednej z metod DrukujRaport, DrukujRaportOkresowy kończyła się błędem dla niektórych protokołów komunikacji z drukarkami fiskalnymi.

KSeF Poprawiliśmy definicję do generowania faktury KSeF jako pliku XML. Z listy eksportowanych procedur VAT wykluczyliśmy TP, gdyż informacja o tej procedurze znajduje się w osobnym polu pliku.

Dodatki

Kurierzy Ulepszyliśmy konfigurowanie dostępności usług dodatkowych. Obecnie lista możliwych do wybrania usług jest odrębna dla każdego kuriera.

Kurierzy Udostępniliśmy obsługę przesyłek paletowych i kopertowych dla kurierów DHL, UPS, FedEx.

Kurierzy Zróżnicowaliśmy dostępne do wyboru w konfiguracji typy paczek w zależności od spedytora. Dotychczas lista była wspólna dla wszystkich kurierów.

EDI Ulepszyliśmy definicje EDI do eksportu zamówień (ECOD i EDINet). W sekcjach dotyczących miejsca dostawy uwzględniane są teraz dane oddziału, jeśli jest on przypisany do magazynu.

EDI Ulepszyliśmy definicję zadania globalnego dla harmonogramu zadań do importu dokumentów EDI. Obecnie algorytm poszukuje plików w katalogu wskazanym w konfiguracji oraz w jego podkatalogach.

EDI W definicjach XML umożliwiliśmy definiowanie nowych rodzajów pól specjalnych: Nazwa kontrahenta, Wartość dokumentu, Data dokumentu. Pola specjalne umożliwiają odczytanie ich wartości jeszcze przed zaimportowaniem dokumentu, po wskazaniu importowanego pliku.

e-Sklepy Konektor Dostosowaliśmy wysyłanie ofert do Allegro do zmian w API tej platformy. Użycie nowego dodatku wymaga zaimportowania załączonej definicji Allegro_Offer_Upload.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Definicja Elementów Wynagrodzenia Usunęliśmy serwis „NaliczanieService” umożliwiający wpływanie na wynik metod „Param” i „Wylicz” wołanych podczas naliczania elementów wynagrodzenia.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Wykaz podatników VAT W związku z wprowadzeniem powszechnego serwisu do weryfikacji statusu VAT, tzw. Biała lista, dostępnego pod adresem: Wykaz podatników VAT – wyszukiwarka (podatki.gov.pl), który zastąpił pierwotny serwis weryfikujący status VAT na Portalu Podatnika oraz dał więcej możliwości sprawdzających, zaprzestajemy wsparcia komunikacji ze starym serwisem. W związku z powyższym, weryfikacja statusu VAT podatników we wszystkich bazach klientów będzie odbywać się poprzez komunikację z serwisem: Wykaz podatników VAT (Biała lista).
Uwaga: W bazach, w których jest ustawiona stara komunikacja, tj. Baza VAT MF, podczas konwersji zostanie automatycznie ustawiona komunikacja z serwisem: Wykaz podatników VAT (Biała lista).

Dodatki

Eksport przelewów Przygotowaliśmy formaty eksportu przelewów dedykowane dla banku Citi Handlowy – format Elixir-0 oraz format CDFF. Elixir-0 jest przygotowany przy pomocy kreatora i ma postać pliku xml do zaimportowania do systemu. Format CDFF, ze względu na na swoją specyfikę, jest przygotowany w formie dodatku. Aby skorzystać z przygotowanych narzędzi, proszę skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice GOconnect Biznes ( bank Paribas) – wprowadziliśmy zmianę polegającą na usuwaniu znaków diakrytycznych (polskich i innych) w nazwie i adresie obiorcy i nadawcy przelewu oraz w polu Tytułem. Występowanie znaków diakrytycznych powodowało błędy wysyłki przelewów.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje Na formularzu definicji deklaracji dodaliśmy parametr „Płatności z tytułu deklaracji oznaczaj jako podlegające rozliczeniu” z możliwością wyboru na każdej definicji generowania płatności z oznaczeniem podlega lub nie podlega rozliczeniu. Dotychczas istniejący parametr „Zobowiązania i należności z tytułu deklaracji oznaczaj jako podlegające rozliczeniu” obowiązywał dla wszystkich deklaracji dostępnych w programie. Ustawienie jest dostępne w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje deklaracji na zakładce Ogólne definicji deklaracji. Pojawił się tam parametr Płatności z tytułu deklaracji oznaczaj jako „podlegające rozliczeniu” z opcjami do wyboru: Domyślnie, Zawsze, Nigdy. Zaznaczenie parametru „Domyślnie”, pobiera ustawienie z parametru obowiązującego wcześniej w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Ogólne/Deklaracje.
Uwaga: Płatności niepodlegające rozliczeniu nie są wykazywane na listach rozrachunków i nie mogą być rozliczane z wypłatami, a przelewy dla nich można przygotować tylko przy pomocy czynności „Przygotuj przelewy” dostępnej na liście deklaracji.

Status VAT Usprawniliśmy wyszukiwanie rachunków VAT na liście Kontrahentów oraz na formularzu Kontrahenta i dokumentu ewidencji. Przy wyszukiwaniu i wyborze więcej niż jednego rachunku podczas sprawdzania statusu VAT dla czynnych podatników dodaliśmy górny wiersz filtrowania. Dodatkowo zostały usunięte pole Szukaj oraz przycisk Usuń.

Jednostki Budżetowe Dla czynności Podziel zapłatę wg rozliczeń, dostępnej z poziomu wypłaty w raporcie bankowym, dodaliśmy możliwość kopiowania cech budżetowych na wypłatach według rozliczonych płatności. Czynność umożliwia przenoszenie cech budżetowych na wygenerowane przez czynność zapłaty w przypadku, gdy przelew bankowy został wysłany zbiorczo za wiele płatności księgowanych na różne paragrafy.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Rejestracje prac Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcji o nazwie: „Rejestracje Prac”. Lista ta zawiera dane o wszelkich zdarzeniach, związanych z realizacją operacji, takich jak m.in: rozpoczęcie operacji, raportowanie postępu itp. Lista ta umożliwia filtrowanie danych wg m.in.: okresu, operacji, pracownika, a także umożliwia wydruk raportu o nazwie: „Zaraportowane ilości”.

Zlecenie produkcyjne Dla użytkowników systemu, którzy wystawiają w relacji do ZP dokumenty PWP w cenie rzeczywistej, wprowadziliśmy ulepszenia, polegające na automatycznym wyliczaniu kosztu wytworzenia. W konfiguracji systemu w obszarze: Produkcja/Kalkulacja dodaliśmy nowe parametry:

 • Domyślny algorytm kosztu: wg czasu planowanego/wg czasu rzeczywistego,
 • Automatyczna aktualizacja kalkulacji przy korekcie wartości przyjęcia,
 • Korekta wartości przyjęcia przy zakańczaniu zlecenia.

Włączenie tych opcji wraz z opcją dotychczas dostępną w relacji dokumentów ZP-RWP w zakładce „Nagłówek” o nazwie: „Automatycznie przeliczaj koszt wytworzenia na dokumencie nadrzędnym” powoduje, że kalkulacja kosztu na zleceniu wylicza się automatycznie. Dodatkowo w sytuacji, gdy zlecenie zostanie zrealizowane tzn. wystawione zostaną dokumenty RWP oraz PWP i następnie zostanie wprowadzona korekta do np. dokumentu zakupu surowców, wówczas po zmianie na ZP stanu realizacji na „Zakończona”, system automatycznie wygeneruje korektę dokumentu PWP tj. KPWP w wartości zgodnej z aktualną kalkulacją kosztu.

Zlecenie produkcyjne Zmodyfikowaliśmy działanie filtru „Aktywność” dostępnego w zakładce „Produkty” na zleceniu produkcyjnym, który uwzględniał jedynie pozycje znajdujące się w sekcji „Produkty” i pomijał pozycje znajdujące się w sekcji „Półprodukty”. Od tej pory filtr ten działa także dla towarów zdefiniowanych jako: „Półprodukty”.

Technologia W konfiguracji systemu w sekcji Produkcja/Ogólne dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Pozwalaj na ujemne ilości/wartości”, który domyślnie ma ustawioną wartość: „Nie”. Od wersji obecnej tj. 2206.0.0. zablokowaliśmy możliwość wprowadzania ujemnych ilości dla pozycji technologicznych. Natomiast dzięki włączeniu tego parametru, umożliwiamy to, by w wyjątkowych sytuacjach system umożliwił wprowadzanie ujemnych wartości, ale to rozwiązanie nie jest przez nas zalecane.

Braki W obszarze Produkcja pojawiły się nowe listy o nazwie: „Definicje braków” oraz „Meldunki braków”. Za pomocą listy „Definicje braków” możliwe jest zdefiniowanie słowników braków produkcyjnych, które następnie można przypisać do konkretnych operacji w zakładce „Dodatkowe”, jak również można wskazać jeden domyślny słownik w konfiguracji systemu Produkcja/Ogólne. W związku z tą funkcjonalnością umożliwiliśmy rejestrowanie braków podczas raportowania postępu na operacji (pojawiają się nowe pola: „Ilość wadliwa” oraz „Opis braków”), które następnie widoczne są z poziomu listy: „Meldunki braków”.

Kalkulacja kosztu Dodaliśmy w oknie „Pozycja technologii” nowy warunek o nazwie: „Pomiń w kalkulacji”. Opcja została dodana, by lepiej obsłużyć np. pracę z materiałami powierzonymi, dla których chcemy ewidencjonować ceny zakupu, ale jednocześnie nie chcemy tej ceny uwzględniać w ostatecznej kalkulacji kosztu zlecenia.

Towary Umożliwiliśmy przypisanie magazynu do pozycji technologicznej w kilku miejscach:

 • w konfiguracji systemu Produkcja/Ogólne w sekcji Technologia, parametr „Domyślny magazyn rozchodów”,
 • Produkcja/Parametry towarów,
 • Produkcja/Zapotrzebowania i rezerwacje/Zapotrzebowanie – czynność „Ustaw dane”, działająca w wielozaznaczeniu.

Dokumenty magazynowe W zakładce „Dokumenty” dostępnej z poziomu okna „Pozycja technologii” dla surowców w zleceniu, umożliwiliśmy wyświetlanie poza dokumentami RWP, także dokumentów korekt KRWP (jeśli dla danej pozycji zostały wystawione).

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Kreator Przygotowaliśmy szereg nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami kreatorów:

 1. Na formularzu definicji kreatora dodaliśmy zakładkę Algorytm kreatora, udostępniającą edytor kodu. Dzięki niej w jednym miejscu możemy wprowadzić dodatkowy kod sterujący zachowaniem zarówno definicji kreatora, jak i każdego z kroków. Dotychczasowe zakładki do wprowadzania kodu zostały zachowane.
 2. Zmodyfikowaliśmy listę opcji dostępnych w polu Algorytm na definicji kreatora. Domyślną wartością jest Brak – zakładki z algorytmami nie są dostępne. Jednozakładkowy – powoduje wyświetlenie zakładki Algorytm kreatora. Wielozakładkowy – powoduje wyświetlenie folderu Algorytm z zestawem zakładek do wprowadzenia kodu.
 3. Na formularzu definicji kreatora dodaliśmy zakładkę Powiązania, która zawiera listę powiązań definicji kreatora z innymi obiektami oraz pozwala na dodanie nowych. Wskazanie definicji zadania Workflow jako powiązania spowoduje, że kreator zostanie wyświetlony, gdy zostanie wywołane to zadanie w procesie. Natomiast po wskazaniu definicji dokumentu dodatkowego, kreator wyświetli się po podniesieniu obiektu, bez względu czy jest w aktywnym procesie Workflow czy nie. Formularz powiązania pozwala na dodanie warunków wyświetlania kreatora (np. edycyjność obiektu nadrzędnego).
 4. Na obiektach o definicji DbTuple i Task dodaliśmy zakładkę Powiązane kreatory, która umożliwia podejrzenie i zbudowanie połączeń między tymi obiektami a definicją kreatora. Spełnia ona rolę analogiczną do zakładki Powiązania na formularzu definicji kreatora. W przypadku definicji zadań w procesach zastąpiła pole Kreator, dostępne do wersji 2204 na zakładce Element definicji procesu.
 5. Na formularzu definicji kreatora oraz kroku kreatora opartych na tabeli Tuples wprowadziliśmy nowe pole Typ. Pozwala ono na wskazanie definicji obiektu, który będzie nadrzędnym dla kreatora. Dzięki temu pola z obiektu nadrzędnego będą dostępne bezpośrednio w algorytmach kreatora. Pojawią się także w podpowiedziach InteliSence. Możemy wskazać definicję dokumentu dodatkowego, który zapisany jest w tym samym projekcie, co definicja kreatora.

Kreator Na formularzu definicji kreatora i definicji kroku kreatora dodaliśmy nowe pole Nazwa formatowana. Wartość wpisana w tym polu będzie widoczna dla użytkownika uruchamiającego kreator i przechodzącego przez kolejne kroki. Wartość ta nie będzie przeliczana przez algorytmy, może więc zawierać znaki specjalne i być identyczna dla wielu definicji kreatorów/kroków kreatora. Dla nowych obiektów i w bazach poddanych konwersji Nazwa formatowana przyjmuje domyślnie wartość pola Nazwa. Pole Nazwa na formularzu definicji kreatora i definicji kroku kreatora objęliśmy szeregiem weryfikatorów zabezpieczających przed wprowadzeniem wartości mogącej spowodować błędy w algorytmach.

Pozostałe Dotychczasowych zakres wyszukiwania wg. parametru Kod rozszerzyliśmy o Nazwę operatora. Zmiana dotyczy następujących pól:

 • Operator inicjujący na listach Workflow/Moje procesy oraz Workflow/Procesy.
 • Wykonujący na liście Workflow/Zadania.
 • Zastępowany i Zastępujący na liście Ogólne/Zastępstwa oraz Ogólne/Moje zastępstwa.
Dodatki

Harmonogram zadań Na formularzu definicji harmonogramu zadań dodano pole Użyj domyślnej akcji. Zaznaczenie na Tak spowoduje wskazanie w polu Nazwa akcji automatycznej akcji, oznaczonej jako domyślna w algorytmie definicji zadania globalnego. To ostatnie pole stanie się tylko do odczytu. Dla predefiniowanych definicji harmonogramów zadań powiązanych ze standardowymi procesami Workflow pole Użyj domyślnej akcji jest zaznaczone na Tak. Równocześnie do atrybutu AutoAction w algorytmie definicji zadania globalnego dodano po nazwie akcji parametr. Oznaczenie go na true powoduje, że akcja automatyczna stanie się akcją domyślną. Brak wskazania tego parametru jest równoznaczny z oznaczeniem false. W danej definicji zadania globalnego może być wskazana tylko jedna akcja domyślna.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Asystent formularza Zaktualizowaliśmy kontrolkę służącą do wprowadzania tekstu formatowanego (np. treść e-mail, notatki na formularzach kartotek itp). Nowa wersja kontrolki zapewnia bardziej wydajne wyświetlanie i edycję treści zawierających dużą ilość osadzonych grafik. Posiada również bardziej rozbudowaną obsługę wklejania (Ctrl+V) treści pochodzących z innych źródeł (np. pakietów biurowych) – pozwala wybrać, czy wklejany na być sam tekst, czy tekst z uwzględnieniem formatowania, pozwala również na „wyczyszczenie” nadmiarowych znaczników stylowania (np. pochodzących z dokumentów Word).

Bezpieczeństwo Zabezpieczyliśmy serwer www przed możliwością wywołania w żądaniu http metody OPTIONS. Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa serwera (metoda OPTIONS mogła być źródłem informacji ułatwiających rozpoznanie środowiska ataku potencjalnemu intruzowi).

Wydruki Dodaliśmy możliwość pobierania wydruków w formacie dokumentów Word (DOCX). Do tej pory możliwe było pobranie dokumentu w formacie rich text format (RTF), od wersji 2206.0.0 na podglądzie wydruku pojawił się dodatkowo przycisk Pobierz DOCX. Funkcjonalność dotyczy wyłącznie wydruków generowanych na podstawie szablonów REPX.

Wydruki Zmieniliśmy nagłówek Content-Security-Policy w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z funkcjonalności wydruków w przypadku gdy w ustawieniach przeglądarki jest włączona opcja Pobieranie plików PDF (lub Zawsze pobieraj pliki PDF). W takim wypadku przy próbie otwarcia podglądu wydruku pojawiał się błąd – obecnie wyświetlana jest informacja, że plik należy pobrać na komputer. Uwaga: ze względu na wygodę korzystania z systemu, zalecamy pozostawienie w opcjach przeglądarki domyślnego ustawienia Otwieranie plików PDF (zamiast Pobieranie…). Umożliwia to wyświetlanie podglądu wydruku bezpośrednio w programie (bez konieczności pobierania go na komputer).

Poprawione funkcje

Logowanie Poprawiliśmy komunikat pojawiający się podczas logowania do Pulpitów w przypadku przekroczenia liczby utworzonych kont dostępowych (Przekroczony limit licencji)

Logowanie Poprawiliśmy tłumaczenia komunikatów w przypadku podania błędnego hasła podczas logowania, oraz przy uruchamianiu procedury odzyskiwania hasła.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie nieaktywnych pozycji w menu. Jeżeli w menu (np. menu rozwijane dla przycisku Czynności) znajduje się pozycja nieaktywna, to jest ona wyszarzona, oraz nie ma możliwości kliknięcia w ten element.

Listy Poprawiliśmy mechanizm kolorowania wierszy na listach. W poprzedniej wersji, podczas odświeżania lub przewijania dłuższych list mogło dochodzić do utraty kolorów na poszczególnych wierszach lub komórkach listy.

Listy Poprawiliśmy wyliczanie podsumowań na listach, podczas wykonywania długotrwałych obliczeń. W przypadku bardzo długich list z włączonymi podsumowaniami, bądź list wymagających wykonania dodatkowych obliczeń, podsumowania list mogły się nie odświeżać poprawnie (dotyczyło to przede wszystkim widoku tabel umieszczonych na Panelach BI).

Wersje językowe Poprawiliśmy mechanizm tłumaczeń w przypadku serwera www zainstalowanego na systemie Linux.

Wykresy Poprawiliśmy prezentację wykresów w przypadku wyboru ciemnego stylu kolorystycznego. Poprawa dotyczyła koloru tła oraz etykiet opisujących wykres.

Obsługa błędów Poprawiliśmy obsługę błędu „Sesja wygasła”. W poprzedniej wersji systemu, zamiast poprawnego komunikatu o błędzie, pojawiał się biały ekran lub tzw. spinner (kółko oznaczające oczekiwanie na zakończenie operacji).

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Podsumowanie Umożliwiliśmy konfigurację zawartości zakładki Podsumowanie. Konfiguracja może być wykonana przez Biuro Rachunkowe dla Klienta, zgodnie ze specyfiką rozliczeń jego firmy. W konfiguracji systemu, w części Systemowe/Praca na Wielu Bazach, na formularzu bazy danych dodaliśmy zakładkę Pulpit Klienta Biura. Na nowej zakładce znajdują się elementy, których widoczność na zakładce Podsumowanie można włączyć lub wyłączyć. Wszystkie elementy Podsumowania są domyślnie włączone. Dodaliśmy również czynność Indywidualne Podsumowanie, dostępną na liście baz danych z menu Czynności/Wiele baz danych/Udostępnij w pulpicie. Dzięki nowej czynności można zbiorczo, dla wielu baz równocześnie, wprowadzić indywidualną zawartość zakładki Podsumowanie.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Konsola Produkcyjna W Konsoli Produkcyjnej dodaliśmy nowy filtr: „Moje operacje”, który wyświetla operacje, do których operator jest zalogowany tzn. te operacje, dla których kliknął „Dołącz”.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Android\Interfejs użytkownika Zmieniliśmy sposób wyświetlania wskaźników BI. Obecnie wskaźniki wyświetlane są na całej szerokości ekranu telefonu oraz mają dodany opis, dostarczający użytkownikowi dokładnych informacji na temat wartości prezentowanej na wskaźniku.

Android\Interfejs użytkownika W najnowszej wersji aplikacji mobilnej dodaliśmy kreator przeprowadzający użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji połączenia z bazą danych.

iOS\Interfejs użytkownika W najnowszej wersji aplikacji mobilnej dodaliśmy kreator przeprowadzający użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji połączenia z bazą danych.

Poprawione funkcje

Android\Interfejs użytkownika W aplikacji mobilenej prawiliśmy wyświetlanie listy podpowiedzi decyzji możliwych do pojęcia na wioskach pracowniczych i zastępstwach

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

BI w wersji mobilnej Zmiany dotyczą ukrycia przycisków czynności, które nie są dostępne w wersji mobile na telefon komórkowy.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe Przystosowaliśmy wydruki faktur sprzedaży i zakupu do obsługi wielofirmowości. Obecnie na fakturze sprzedaży w sekcji sprzedawca drukują się dane pierwszego z nadrzędnych oddziałów, który jest oznaczony jako Firma. Na fakturze zakupu w ten sam sposób drukują się dane nabywcy.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Wielofirmowość Umożliwiliśmy obsługę księgową wielu firm w jednej bazie. Specjalna konfiguracja wielu firm w jednej bazie jest przeznaczona dla organizacji, które zarządczo stanowią jeden byt, ale formalnie podzielone są na wiele firm (głownie spółki w ramach grup kapitałowych). Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o firmach, które mają jeden zespół księgowo-płacowy, który pracuje na rzecz wielu firm z grupy. Firmy w grupie, nawet jeśli w niewielkim stopniu różnią się profilem działalności stosują jeden wzór planu kont.
Specjalna konfiguracja wielu firm w jednej bazie jest dostępna w obszarach księgowych oraz kadrowo-płacowych. Rozwiązanie bazuje na funkcjonalności tych obszarów w wieloodziałowości rozszerzonej. Oddziały mogą być oznaczone jako firmowe, co oznacza, że wiele spośród elementów programu będzie powiązanych z firmą i jednocześnie będzie odseparowane od innych firm. Innymi słowy, każdy z oddziałów oznaczonych jako firmowy, występuje finansowo, rachunkowo i podatkowo jako osobny byt. Zależność względem centrali jest organizacyjna.
Dla oddziałów oznaczonych jako firmowe są przyporządkowane konta księgowe, dokumenty ewidencji, Ewidencje środków pieniężnych tj. kasa i bank. System został również wyposażony w odpowiednią numerację dokumentów oraz dekretów, zawierającą symbol Firmy. W obszarach księgowych (Księgowość, Ewidencja środków Pieniężnach, Ewidencja dokumentów) program został dostosowany, żeby zapewnić separację kluczowych dla firmy elementów. W obszarze fakturowania dostosowane zostały wydruki dokumentu handlowego i magazynowego w zakresie pobierania danych nagłówkowych sprzedawcy i nabywcy z odpowiedniej firmy. W pozostałych modułach nie ma takich separacji.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla instalacji, w których obszar finansowo-księgowy będzie dopiero uruchamiany, nie może być włączone w istniejących instalacjach, w których księgowość jest prowadzona i oparta o wieloodziałowość rozszerzoną.
W bieżącej wersji udostępniamy część ewidencyjną, księgową i rozrachunkowo-rozliczeniową. Część sprawozdawcza zostanie wprowadzona w kolejnych wersjach programu.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu Zmodyfikowaliśmy zachowanie systemu w przypadku eksportu definicji procesu. Od teraz zablokowane definicje zadań nie będą eksportowane. Zmiana rozwiązuje problemy z importem definicji procesu, która była zainstancjonowana w bazie źródłowej, i w której zablokowano definicje zadań.

Powiadomienia workflow Na formularzu definicji powiadomienia Workflow dodaliśmy nowe pola: Nazwa i Nazwa formatowana. Celem zmian jest ułatwienie zarządzania powiadomieniami. Pole Nazwa:

 • Jest przeliczane przez algorytmy systemowe.
 • Nie powinno więc zawierać znaków specjalnych.
 • Wartość wpisana w tym polu musi być unikalna w ramach bazy.

Pole Nazwa formatowana:

 • Wartość wpisana w tym polu nie będzie przeliczana przez algorytmy.
 • Może więc zawierać znaki specjalne.
 • Może być identyczna dla wielu definicji powiadomień.

Dla powiadomień w bazach poddanych konwersji pole Nazwa zostanie uzupełnione nazwą definicji zadania, z którym jest powiązane. W przypadku dwóch lub więcej powiązanych definicji powiadomień, nazwa definicji zadania zostanie rozszerzona o pierwszą wolną liczbę. Pole Nazwa formatowana przyjmuje domyślnie wartość pola Nazwa. Pole Nazwa na formularzu definicji powiadomienia objęliśmy szeregiem weryfikatorów zabezpieczających przed wprowadzeniem wartości mogącej spowodować błędy w algorytmach.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Zmieniliśmy sposób wyświetlania etykiet wykresów po przełączeniu aplikacji w tryb ciemny.

Facebook