Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Kompilatory Z projektu Księga wyodrębniliśmy projekty kompilatorów dla obszarów: Zestawienia księgowe oraz Kasa (widoczne w Opcje/Systemowe/Rozwiązania). Zmiana ma na celu optymalizację wykonywania czynności, które wymagają kompilacji kodu (np. predekretacja dokumentów czy obliczanie zestawień księgowych).

Poprawione funkcje

Framework Poprawiliśmy zasadę działania Przypominacza dla dwóch lub więcej baz, które są włączone na różnych zakładkach systemu. W wersji 2206.0.0 pojawił się problem z wyświetlaniem przypomnień pochodzących z innych baz i objawiał się komunikatem: Zapis o ID x nieznaleziony w tabeli Tasks.

Wydruki Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu pustej strony raportu ASPX podczas jego wydruku z zaznaczonym Parametrem Edytuj raport przed wydrukiem. Od teraz raport zostanie wyświetlony prawidłowo, a użytkownik będzie mógł wprowadzić na nim stosowne zmiany. Dodatkowo poprawiliśmy działanie zakładek Projekt, C#, HTML, które dostępne są w oknie Edytor wzorca w celu prawidłowego wyświetlania i zapisywania zawartości.

Kompilatory Poprawiliśmy funkcjonalność kompilacji algorytmów podczas próby wywołania predekretacji lub kompilacji zestawień księgowych, eliminując błąd zawieszenia systemu.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Parametry wskaźników i raportów Wprowadziliśmy zmianę w zakresie działania parametryzowanych wizualizacji w zakresie przeliczania danych w zależności od kontekstu. Dzięki zmianie, przywróciliśmy działanie parametryzowanych wskaźników, w sytuacji, w której parametrem wskaźnika jest obiekt inny niż formularz, na którym wskaźnik jest umieszczony, ale obiekt ten jest dostępny w kontekście tego formularza. Np. wskaźnik parametryzowany obiektem Kontrahent zwróci wartości właściwe dla danego Kontrahenta także na formularzu dokumentu handlowego, gdyż w kontekście znajduje się taki obiekt.

Poprawione funkcje

Wizualizacje\Wykresy Poprawiliśmy wyświetlanie danych o Typie(DB) „Czas” na Definicjach Wizualizacji typu Wykres. Dzięki zmianie, na Wykresach możliwe jest prezentowanie danych w formacie GG:MM – godziny i minuty (bez dni i sekund).

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Relacje dokumentów Przywróciliśmy wyświetlanie informacji o nazwie magazynu i dacie dokumentu w menu relacji podczas podglądu istniejącego dokumentu.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Listy płac Zablokowaliśmy możliwość wprowadzenia kolejnej definicji listy płac z taką samą nazwą. Obecnie zarówno symbol definicji listy płac jak i nazwa definicji listy płac muszą być unikalne.

Wydruki

Podstawa zasiłku Zaktualizowaliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3). Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności. Dodatkowo w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Interaktywny pdf”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” oraz uruchomieniu raportu jako dokumentu PDF mamy możliwość otwarcia wydruku w trybie do edycji, wprowadzenia zmian, a następnie wydrukowania z wprowadzonymi zmianami.

Podstawa zasiłku Zaktualizowaliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3a). Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności. Dodatkowo w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Interaktywny pdf”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” oraz uruchomieniu raportu jako dokumentu PDF mamy możliwość otwarcia wydruku w trybie do edycji, wprowadzenia zmian, a następnie wydrukowania z wprowadzonymi zmianami.

Pakiet mobilności kierowcy Dostosowaliśmy następujące wydruki w formacie repx Podsumowanie list płac, Zestawienie list płac oraz Pełna lista płac do funkcjonalności „Pakiet Mobilności” poprzez dodanie sekcji „Pracownik za granicą” zawierającej informacje „Wartość diet”, „Kwota obniżenia podstawy składek ZUS”, „Kwota obniżenia podstawy opodatkowania”. Raporty dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Ewidencja czasu pracy Poprawiliśmy wykazywanie nadgodzin na wydruku Ewidencja czasu pracy w przypadku, gdy pracownik był zwolniony w trakcie miesiąca oraz interpretację czasu pracy miał ustawioną „Wg obecności”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Moduł Pulpit Pracownika
Poprawione funkcje

Struktura Organizacyjna Poprawiliśmy funkcjonalność generowania nazw wykorzystywanych do kompilacji kodu w strukturach organizacyjnych.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Opis analityczny Poprawiliśmy błąd, który występował w konfiguracji wielooddziałowej i objawiał się ograniczonym widokiem planu kont na elemencie opisu analitycznego na dokumencie ewidencji do kont księgowych przypisanych do Oddziału ustawionego we filtrze Oddział na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty. W przypadku ustawienia we wspominanym filtrze Oddziału, który nie posiadał kont księgowych, na opisie analitycznym nie można było wskazać żadnego elementu w polu Konto. Aktualnie na elemencie opisu analitycznego dostępne są wszystkie konta, do których Operator ma prawo.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy filtrowanie pozycji w oknie pośrednim relacji ZP-RWP, gdy zlecenie zawierało operacje nieaktywne.

Technologia Poprawiliśmy funkcjonalność w zakresie filtrowania technologii w zależności od przypisanego produktu. Teraz na liście wyboru technologii wywołanej na dokumencie zlecenia produkcyjnego zostaną wylistowane tylko te technologie, które mają podpięty produkt dodany na tym zleceniu produkcyjnym.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiliśmy wyświetlanie ikon na pasku narzędziowym edytora wzorców wydruków (repx).

Wersje językowe Poprawiliśmy błąd występujący w aplikacji w języku angielskim uniemożliwiający otwarcie kontrolki kalendarza jeżeli pola okres lub data były puste.

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Umowa cywilnoprawna Poprawiliśmy generowanie wydruków Umowa zlecenie oraz Umowa o dzieło w mechanizmie ASPX. Obecnie raporty generują się poprawnie.

Facebook