Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.4.9 z dnia 02.12.2022

2210.4.9.svg

Wersja platynowa

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Ewidencja dokumentów

Udoskonaliliśmy mechanizm kopiowania opisu analitycznego dla czynności „Kopiuj dokument” dostępnej z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Działanie mechanizmu zostało rozbudowane w zakresie kopiowania opisu analitycznego wprowadzonego na elemencie pozycji VAT lub na płatności. Dotychczas czynność umożliwiała kopiowanie opisu analitycznego jedynie w przypadku wprowadzenia go bezpośrednio na zakładce Opis analityczny i dekrety.

Oddział

Dla konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy filtrowanie według ewidencji środków pieniężnych na listach Raporty oraz Dokumenty kasowe. W przypadku, gdy Operator posiadał prawo do ewidencji środków pieniężnych, przypisanych do Oddziału, do którego nie miał prawa, to nie mógł wskazać tych ewidencji na wspomnianych listach. Aktualnie prezentowane są wszystkie ewidencje środków pieniężnych, do których Operator ma dostęp.

Plan Kont

Umożliwiliśmy tworzenie wyjątków definicji analityki. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe jest budowanie kont analitycznych w taki sposób, że na jednym poziomie analitycznym mogą być stosowane różne warianty budowy konta – wariant główny wynikający z ogólnej definicji analityk oraz wariant dodatkowy wprowadzony w ramach wyjątku. Na formularzu definicji analityki została dodana lista Wyjątków. Definicja analityki określa podstawowy sposób tworzenia kont analitycznych na danym poziomie analityki. Dla każdej definicji podstawowej możemy dodać Wyjątek definicji analityki, który będzie określał inny sposób tworzenia kont analitycznych przy spełnieniu określonego warunku. Warunek dla wyjątku określany jest w odniesieniu do właściwości kont wyższego poziomu analityki. Wyjątki mogą być stosowane od drugiego poziomu analitycznego. Możliwość dodawania wyjątków oraz edycji warunków jest blokowana, jeżeli na danym poziomie analitycznym są utworzone konta.

Handel

Uprawnienia

Dodaliśmy rolę Pulpit kontrahenta dostawca w zaawansowanym systemie praw.

Limit kredytowy

Poprawiliśmy kontrolę limitu kredytowego na dokumencie handlowym. Dotąd działała ona nieprawidłowo na dokumentach z włączonym planem spłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który wyświetlał się podczas zmiany grupy szkoleniowej z zaznaczonym parametrem Kopiuj ZNS.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy ustawianie opcji w oknie parametrów wydruku faktury w technologii aspx. Dotychczas inicjowanie parametru Oryginał było niejasne dla użytkownika.

Uprawnienia

Poprawiliśmy rolę Pulpit kontrahenta odbiorca w zaawansowanym systemie praw. Dotychczas ustawienia tej roli nie pozwalały na drukowanie faktur z poziomu Pulpitu kontrahenta.

Relacje dokumentów

Umożliwiliśmy przenoszenie na dokument podrzędny rozliczonych całkowicie pozycji dokumentu nadrzędnego (z zerową ilością). Decyduje o tym nowy parametr definicji relacji o nazwie Sposób przenoszenia rozliczonych pozycji.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy ustawianie daty w zamówieniu pobieranym z e-sklepu Magento. Dotychczas data ustawiała się według pierwotnej daty złożenia zamówienia, obecnie ustawia się, jak w przypadku innych e-sklepów, wg daty ostatniej zmiany w zamówieniu. Zmiana w definicji Magento_Orders_Download.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy przenoszenie do bufora dokumentów MM. Dotąd przy włączonych stanach ujemnych w magazynie przenoszenie dokumentu MM do bufora się nie udawało, jeśli utworzone w wyniku przesunięcia zasoby zostały rozchodowane. Obecnie w takim przypadku MM można przesunąć do bufora, co skutkuje utworzeniem stanów ujemnych przez dokumenty rozchodowe (jeśli nie są bezmarżowe).

Limit kredytowy

Ujednoliciliśmy sposób wyliczania należności przeterminowanych w kartotece kontrahenta i w wystawianym dokumencie. Dotychczas w obu tych miejscach działały różniące się algorytmy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy generowanie dokumentu w relacji przy ustawieniu Podczas zatwierdzania nowy. Dotychczas, gdy w takim przypadku w definicji relacji wskazano cechę sterującą widocznością relacji, generowanie dokumentu podrzędnego kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy generowanie faktury końcowej do zaliczkowej. Dotychczas dołączenie faktury zaliczkowej nie udawało się, gdy była ona wcześniej skorygowana do zera.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wydruk Opakowania – transakcje. Dotychczas wykonanie wydruku z poziomu zakładki Handel/Opakowania/Obroty karty kontrahenta kończyło się błędem.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy komunikat, który wyświetla się podczas generowania korekt rabatowych w sytuacji, gdy nie znaleziono żadnych dokumentów źródłowych (czyli korekta rabatowa nie powstała). Dotychczas w takim przypadku działanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy zapisywanie domyślnych ustawień parametrów czynności Generuj zamówienia. Dotychczas zapisanie ustawienia parametru Stan magazynu nie miało skutku, gdy czynność była wykonywana z poziomu listy zamówień.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie MM jako dokumentu podrzędnego do PZ. Dotychczas nie udawało się zatwierdzić dokumentu MM, który został utworzony w relacji do PZ z użyciem okna pośredniego, w którym wybrano magazyn.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy usuwanie korekt dokumentów magazynowych. Dotychczas nie udawało się usunąć korekty dokumentu rozchodu bezmarżowego (KRW) po przeniesieniu jej do bufora.

Kurierzy

Poprawiliśmy edycję adresu dostawy. Dotychczas nie można było edytować tego adresu, gdy w dokumencie nie wybrano spedytora.

Kurierzy

Poprawiliśmy wysyłanie wartości przesyłki podczas generowania listu przewozowego u kuriera Pocztex. Dotychczas wartość przesyłki nie była wysyłana.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wysyłanie cech ze słownikiem wartości do Magento. Dotychczas synchronizacja takiej cechy kończyła się błędem w przypadku Magento 2.4.3.

EDI

Zmodyfikowaliśmy definicję do importu pliku JPK_V7. Obsłużyliśmy ustawianie oddziału w dokumencie ewidencji podczas importu w zależności od NIP-u podmiotu w pliku. Zmiana dotyczy wyłącznie instalacji wielofirmowej w jednej bazie z oddziałami typu Firma.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy działanie algorytmu magazynowego. Dotąd w specyficznym scenariuszu, w którym występował dokument MMP i korekta rozchodu dokumentu z ustawieniem momentu magazynowego Na bieżąco, gdy dokument w buforze, powstawały niepoprawne zapisy w tabeli Obroty.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Dodaliśmy możliwość ustawienia dwóch dat rozpoczęcia amortyzacji osobno dla wartości bilansowej i podatkowej. Na kartotece środka trwałego na zakładce Amortyzacja dodaliśmy parametry „Amortyzacja w miesiącu rozpoczęcia użytkowania” oraz „Rozpoczęcie dla amortyzacji podatkowej”. Zaznaczenie parametru w części dotyczącej amortyzacji wg standardów powoduje automatyczne zaznaczenie w części dotyczącej amortyzacji podatkowej z możliwością zmiany.

BI

Utrwalanie danych

Udostępniliśmy możliwość prowadzenia zapisu logów z informacjami o utrwalaniu, tak aby umożliwić weryfikację błędów, które mogą pojawić się podczas wywoływania np. zadania w dodatku Harmonogramu zadań. Szczegółowy opis uruchomienia logowania wprowadzimy w dokumentacji.

Utrwalanie danych

W celu umożliwienia utrwalania domen i raportów BI, posiadających pole o nazwie ID wprowadziliśmy modyfikacje w zakresie nazewnictwa automatycznie dodawanej w tabelach BI kolumny ID – identyfikującej dany rekord. Nowa nazwa kolumny to IDPrimaryKey. Nazwa ta jest zastrzeżona dla mechanizmu utrwalania danych BI. W związku z tym istniejące tabele BI zostaną w tym zakresie przekonwertowane bez utraty zapisanych w nich danych. Nowe tabele będą posiadały kolumnę o nazwie IDPrimaryKey. W związku z powyższym wprowadziliśmy niezbędne zmiany w weryfikatorach czynności tworzenia infrastruktury utrwalania oraz na formularzu definicji tabeli.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy komunikat błędu związany z występowaniem we własnych algorytmach znaków spoza tablicy ASCII. Komunikat został rozszerzony o informację o sugerowanym rozwiązaniu.

HTML

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy weryfikację dodawanych załączników PDF pod kątem osadzonych w nich skryptów JSCRIPT. Na potrzeby weryfikacji dodaliśmy w konfiguracji systemu, w gałęzi Systemowe/Przechowywanie plików, parametr Pozwalaj na wgrywanie załączników PDF zawierających skrypty. Domyślnie parametr ma wartość Nie i wówczas program nie pozwala na dodanie załącznika PDF zawierającego skrypt. Zmianę wprowadziliśmy ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania niekontrolowanemu wykonywaniu kodu osadzonego skryptu podczas wyświetlania podglądu plików PDF. Kontroli nie podlegają pliki zabezpieczone hasłem.

Kadry i Płace

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższy wskaźnik znajdujący się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne, który od 01.01.2023 r. przyjmuje następującą wartość:

 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent): 103,9%

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r.

Wersja multi

Pulpit Pracownika

Dane Finansowe

Umożliwiliśmy sterowanie widocznością wypłat w Pulpicie pracownika w zakładce Dane finansowe/Wypłaty. W tym celu w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr o nazwie „Publikacja w pulpitach” z możliwością wyboru jednej z trzech opcji:

 • „Po zatwierdzeniu wypłaty” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika po zatwierdzeniu wypłaty. Jest to ustawienie domyślne.
 • „Po zatwierdzeniu listy” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zatwierdzeniu listy płac.
 • „Po publikacji w pulpitach” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zaznaczeniu na „Tak” parametru „Publikacja w pulpitach”, który został dodany na formularzu listy płac na zakładce „Ogólne” w sekcji „Dokument”. Dodatkowo w czynnościach dostępnych na liście Kadry i płace/Płace/Listy płac dodaliśmy opcje dedykowane temu ustawieniu:
  • „Publikuj w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Tak.
  • „Wycofaj publikację w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Nie.

Wersja platynowa

Wersja multi

Workflow

Powiadomienia workflow

Poprawiliśmy dodawanie do kontekstu aktualnego zadania, na którym uruchamiamy kreator w procesach Workflow.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.3.8 z dnia 25.11.2022

2210.3.8.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Dokumenty handlowe

W konfiguracji danych firmy dodaliśmy pole EORI. Jeśli jest wypełnione i kontrahent jest eksportowy, jego zawartość pojawi się na wydruku faktury sprzedaży.

Dokumenty handlowe

W definicji dokumentu dodaliśmy parametr umożliwiający włączenie edycji pola Status pozycji dokumentu handlowego (z pewnymi ograniczeniami). Dotąd edycja tego pola była możliwa tylko dla zamówień oraz ofert.

Relacje dokumentów

Rozszerzyliśmy konfigurację w zakresie możliwości dołączania istniejących dokumentów w relacjach. Obecnie mamy w definicji relacji dwa osobne parametry: jeden decyduje o możliwości dołączania podrzędnego z poziomu nadrzędnego, drugi o dołączaniu nadrzędnego z poziomu podrzędnego.

Korekty dokumentów

W konfiguracji relacji handlowo-magazynowej umożliwiliśmy konfigurowanie daty, z jaką powstaje automatyczna korekta dokumentu magazynowego wynikająca ze zmian wartości na podrzędnym dokumencie handlowym (fakturze). Dotąd data ta była zawsze ustalana w oparciu o datę otrzymania podrzędnej faktury (wystawianej w odwróconym obiegu).

Gospodarowanie odpadami

Umożliwiliśmy wskazanie, czy odpad, którego wytworzenie rejestrujemy w BDO, powstał w instalacji, czy poza nią.

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Dostosowaliśmy „Bilans otwarcia deklaracji PIT” do najnowszej wersji PIT-11(29). W tym celu w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT dodaliśmy „Nowy (Bilans otwarcia PIT-11(29)”, który w części E posiada m.in. nowe pozycje do przychodów emerytów i zasiłków macierzyńskich. Natomiast w części G posiada m.in. nowe pozycje do wykazania przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy PIT, czyli z tytułu ulgi dla pracujących emerytów, ulgi dla dużych rodzin, ulgi dla powracających z zagranicy z podziałem na etat i umowę zlecenia oraz nowe pozycje do zasiłków macierzyńskich, a także składki zdrowotnej.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-4R kwoty pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego w sytuacji, gdy w jednym miesiącu było naliczonych kilka wypłat, w tym korekta oraz pomiędzy wypłatą pierwotną oznaczoną do przeliczenia, a korektą była wykonana aktualizacja kartoteki np. związana z przystąpieniem do PPK lub rezygnacją z PPK. W powyższych przypadkach na deklaracji PIT-4R za dany miesiąc wykazywana była zaniżona kwota pobranego podatku nie uwzględniająca zaliczek podatku ze wszystkich wypłat.

PPK

Obsłużyliśmy zaprzestanie naliczania składek na PPK dla osoby po 60 roku życia, w sytuacji gdy otrzymano informację z instytucji finansowej o rozpoczęciu wypłaty środków z PPK przez uczestnika. W tym celu dodaliśmy na kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy” parametr „Blokada wpłat składek po wypłacie środków po 60 r.ż.” z możliwością wskazania daty. Od daty ustawionej w parametrze „Blokada wpłat składek po wypłacie środków po 60 r.ż.” składki na PPK nie będą naliczane na wypłacie danego pracownika. Podstawa prawna: Jeśli pracownik rozpocznie wypłaty oszczędności zgromadzonych na PPK po osiągnięciu 60. roku życia, nie można już dokonywać za niego wpłat do PPK. Od 21.11.2022 r. PFR poinformuje o tym wszystkich pracodawców za pośrednictwem instytucji finansowych prowadzących rachunki takiego uczestnika – Art. 97 ust. 3 ustawy z 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia, które przyjmują następujące wartości:

 • od 01.01.2023 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 3490,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 22,80 zł
 • od 01.07.2023 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 3600,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 23,50 zł

  Ulga podatkowa

  Umożliwiliśmy rozliczenie częściowej kwoty wolnej od podatku od stycznia 2023 r. W kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa”, w którym z rozwijalnej listy można wybrać jedną z opcji, zgodnie z oświadczeniem pracownika:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek;
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

  W przypadku zmiany oświadczenia PIT-2 przez pracownika należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika, a następnie w parametrze „Ulga podatkowa” ustawić część kwoty wolnej wskazaną przez pracownika. Częściowa kwota wolna miesięczna będzie wyliczana z wartości rocznej z konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki. Dodatkowo zmieniliśmy nazwę wskaźnika w konfiguracji w sekcji „Ulga podatkowa”, zamiast nazwy „miesięczna” jest „miesięczna 1/12”.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie pracownika korzystającego z kosztów autorskich. W przypadku, gdy na wypłacie pracownika naliczanych było kilka elementów, koszty autorskie oraz przychód od składki PPK, to wartość składki zdrowotnej była niepoprawnie ograniczana.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości:

  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6935,00 zł
  • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne: 4161,00 zł
  • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 1047,00 zł. Ponadto w związku z dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego w roku 2023 od 01.07.2023 r. wskaźnik ten przyjmuje wartość: 1080,00 zł
  • Średnia miesięczna norma czasu pracy: 20,83
  • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 208 050,00 zł

  Podstawa prawna:

  • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.12.2022 r. przyjmują następujące wartości:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6480,67 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 324,03 zł
   • II rok nauki – 388,84 zł
   • III rok nauki – 453,65 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 259,23 zł

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

  Deklaracja PIT

  Dodaliśmy wydruk Deklaracja PIT-8C (11) do nowego wzoru deklaracji PIT-8C w wersji 11, która obowiązuje do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

  Deklaracja PIT

  Dodaliśmy nowy wzorzec formularza dla deklaracji PIT-8C w wersji 11, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Druk PIT-8C(11) stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-8CZ dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-8CZ w wersji 11. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-8C(11) oraz PIT-8CZ(11) do schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  e-Deklaracje PIT

  Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29) do nowego schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  e-Deklaracje PIT

  Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-RZ(21) do nowego schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  HTML

  Programowanie

  Poprawiliśmy obsługę błędu przekroczenia czasu odpowiedzi (Timeout) podczas przetwarzania żądań wysyłanych do usług Soneta.WebAPI oraz Soneta.WebWCF. W przypadku wystąpienia takiego błędu (wynikającego np. z przesłania w żądaniu bardzo dużej ilości danych), serwer wykonywał automatyczną próbę ponownego przetworzenia żądania, co mogło doprowadzić np. do zdublowania zapisów w bazie danych. Obecnie w przypadku wystąpienia błędu timeout serwis zwraca komunikat do aplikacji wysyłającej żądanie. Uwaga: wystąpienie błędu timeout informuje jedynie o tym, że przetwarzanie żądania nie zakończyło się w czasie ustawionym w konfiguracji serwisu. Natomiast nie determinuje tego, w jakim zakresie serwer przetworzył żądanie (tzn. mimo zwrócenia informacji o przekroczeniu czasu odpowiedzi, może się okazać, że przesłane dane zostały poprawnie przetworzone / zaimportowane).

  Delegacje służbowe

  Delegacje (PWS)

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2302) zaktualizowaliśmy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji zagranicznych obowiązujące od 29.11.2022 r. oraz stawki diety i limitu na nocleg krajowej obowiązujące od 01.01.2023 r. Aktualna stawka diety dla delegacji krajowej wynosi 45 zł za dobę podróży, limit na rozliczenie noclegu wynosi 900 zł. Dodatkowo został dodany Watykan jako nowy kraj delegacji z obowiązującą stawką diety oraz limitu na nocleg.

  BI

  Merytoryczne – obszar kadry i płace

  Zmieniliśmy wyliczenia dotyczące wartości w domenie satlink_WypElmenty_wartości – obecnie jest to składowa pól [PodatkiPodstawaFIS],[PodatkiPrzychod26], [PodatkiUlgaDuzaRodzina], [PodatkiUlgaEmeryt] oraz [PodatkiUlgaZagranica]. W celu zachowania poprawności wyliczeń wartości netto dołożono nowe pole [WartoscDoNetto], które zawiera wykorzystywane wcześniej pole bazodanowe [Wartosc]. Wprowadzone zmiany mają odzwierciedlenie w domenach, które bazują na wymienionym źródle.

  Wersja multi

  HTML

  Bezpieczeństwo

  Poprawiliśmy obsługę błędu w mechanizmie sprawdzającym czy plik jest gotowy do pobrania lub wyświetlenia (np. podczas przygotowania podglądu wydruku). Metoda IsFileReady wykorzystywana do sprawdzania czy plik jest gotowy pozwalała wcześniej zweryfikować istnienie dowolnego pliku, obecnie ogranicza się wyłącznie do plików tymczasowych, przygotowanych przez serwer aplikacyjny.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Import z PUE

  Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W przypadku bazy wieloodziałowej powyższe ustawienia są dostępne na formularzu oddziału. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37891.

  Pracownik zewnętrzny

  Na wydruku Dokument rozliczenia kontrahenta, który dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Rozliczenia kontrahentów poprawiliśmy wyświetlanie danych w kolumnie „Okres”. Dotychczas w kolumnie „Okres” zamiast zakresu dat wyświetlał się komunikat: „DevExpress.Data.Browsing.FakedList`1(Soneta.Types.Date)”.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.7 z dnia 18.11.2022

  2210.2.7.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  BI

  Pola wyliczane

  Uprościliśmy proces dodawania argumentów w polach wyliczanych, tworzonych na Modelach danych, polegający na redukcji liczby pojawiających się okien podczas przejścia całego procesu. Dodatkowo utworzyliśmy weryfikatory sprawdzające dodanie odpowiedniej liczby argumentów obligatoryjnych dla danej funkcji.

  Księgowość

  Dokumenty Ewidencji

  Dla definicji dokumentów typu Lista płac ewidencja, Wyciąg bankowy ewidencja oraz Raport kasowy ewidencja dodaliśmy możliwość ustawienia dodatkowych kontrolek na zakładce: Rozszerzenie definicji. Możliwe jest wskazanie kontrolek: Dekrety/Zapisy lub Dekrety, które będą widoczne na zakładce Ogólne dokumentów ewidencji.

  Opis analityczny

  Poprawiliśmy usuwanie dokumentów ewidencji o typie PK oraz BO, zawierających płatności z opisem analitycznym. Przed zmianą podczas usuwania dokumentów PK i BO z płatnościami zawierającymi opis analityczny pojawiał się komunikat błędu Operacja niedozwolona na skasowanym obiekcie danych. Po zmianie błąd nie występuje.

  CRM

  Zasoby CRM

  Poprawiliśmy działanie pola Stan Leada/Stan Transakcji, które dostępne jest w zakładce Dodatkowe z poziomu Zdania i Zdarzenia. Od teraz po zmianie Stanu Leada/Stanu Transakcji, z poziomu jego formularza zostanie ono zaktualizowane. Analogicznie jeśli zmienimy wartość pola Stan Leada/Stan Transakcji, w formularzu Zadania to zaktualizowane zostanie pole Stan w formularzu Leada/Transakcji. Dzięki temu użytkownik będzie miał podgląd aktualnych informacji i nie będzie musiał aktualizować danych w dwóch miejscach.

  Zadania i Zdarzenia

  Poprawiliśmy działanie pola Kampania, które dostępne jest w zakładce Dodatkowe z poziomu Zdania i Zdarzenia. Od teraz pole to po przepięciu Projektu do innej Kampanii zostanie ono zaktualizowane. Dzięki temu użytkownik będzie miał podgląd aktualnych informacji, bez potrzeby odświeżania przypisania Projektu do Zadania/Zdarzenia.

  Zadania i Zdarzenia

  Przywróciliśmy działanie kolorowania listy Zadań/Zdarzeń/Wypożyczeń/Zleceń serwisowych wprowadzonego z poziomu ustawień odpowiedniej Definicji. Od tej pory po ustawieniu na danej definicji w zakładce Prezentacja danych warunków kolorowania rekordy wyżej wymienionych list zostaną pokolorowane zgodnie ze zdefiniowanymi kolorami czcionki i tła. Ułatwi to pracę użytkowników z poszczególnymi listami.

  Kadry i Płace

  Definicja Elementów Wynagrodzenia

  Umożliwiliśmy weryfikację niestandardowych elementów wynagrodzenia, które zostały utworzone przed konwersją i w kodzie algorytmu na zakładce Algorytm/Edytor nie miały zapisanej nazwy metody w postaci: „%Nazwa%”. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Ogólne w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania wypłat z niepoprawnymi nazwami metod standardowych w algorytmach elementów płacowych”, który domyślnie jest ustawiony na „Nie”.

  • Przy ustawieniu parametru w konfiguracji na NIE, przy próbie zapisania naliczanych wypłat, jeżeli będzie niepoprawna metoda ze względu na nazwę, pojawi się okienko z ostrzeżeniem na żółto: „Niepoprawne nazwy metod standardowych w algorytmach elementów: …..(nazwa elementów)…..”, natomiast będzie można zapisać wypłaty. W logach w kategorii „Naliczanie wypłat” pojawi się taki sam komunikat.
  • Przy ustawieniu parametru w konfiguracji na TAK, przy próbie zapisania naliczanych wypłat, jeżeli będzie niepoprawna metoda ze względu na nazwę, pojawi się okienko z ostrzeżeniem na czerwono: „Niepoprawne nazwy metod standardowych w algorytmach elementów: …..(nazwa elementów)…..”, bez poprawy definicji wskazanych elementów wypłat nie da się zapisać. W logach w kategorii „Naliczanie wypłat” pojawi się taki sam komunikat.

  Uwaga: Należy poprawić nazwy metod standardowych w algorytmach elementów wynagrodzenia, które pojawią się w ostrzeżeniu

  Handel

  Wydruki dokumentów

  Poprawiliśmy drukowanie dokumentu z kontrahentem, który został zablokowany (zastąpiony innym). Dotychczas wykonanie takiego wydruku kończyło się błędem.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy działanie list handlowych odwołujących się do stanów magazynowych. W wersji 2210.2.2 odwołania do stanów magazynowych powodowały nadmiarowe zapytania do bazy danych (o pozycje dokumentów), co w przypadku dużej liczby kartotek towarowych powodowało znaczne obniżenie wydajności.

  Helper

  Poprawiliśmy uruchamianie zewnętrznych aplikacji na wersji HTML poprzez akcję RunApplication. W poprzednich wersjach po użyciu akcji był komunikat o przekroczonym czasie oczekiwania. Problem występował przy użyciu Helpera.

  Produkcja

  Zlecenie produkcyjne

  Poprawiliśmy błąd związany z wprowadzaniem zlecenia produkcyjnego z pustą technologią, do której nie ma przypisanej żadnej operacji wzorcowej. Błąd pojawiał się w momencie wprowadzenia operacji do technologii na ZP.

  Księga inwentarzowa

  Dokumenty ŚT

  Poprawiliśmy błąd, który występował podczas generowania pozycji na dokumencie Inwentaryzacji. W bazach z konfiguracją inną niż wielooddziałowość rozszerzona i wielofirmowość podczas wykonania czynności Generuj pozycje na dokumencie Inwentaryzacji w Księdze inwentarzowej pojawiał się komunikat o treści „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie błąd nie występuje i pozycje inwentaryzacji są prawidłowo generowane.

  Systemowe

  Framework

  Poprawiliśmy działanie kasowania wartości w polach typu Lookup dostępnych na listach. W poprzednich wersjach nie można było usunąć wartości i zostawić pustego pola.

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy jakość wyświetlania interfejsu okienkowego dla nowoczesnych monitorów. Różnicę można zauważyć, np. w wygładzonych (mniej ostrych) tekstach w aplikacji.

  CRM

  CRM Outlook

  Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości powiązania istniejącego Zadania CRM z poziomu formularza eksportowanej wiadomości email z programu Microsoft Outlook. Od tej pory podczas eksportu wiadomości email z zaznaczonym parametrem Wyświetlaj formularz, w otwartym formularzu Zadania/Zdarzenia po wybraniu w menu Czynności funkcji „Dodaj istniejące zadanie powiązane” użytkownik poprawnie będzie mógł powiązać relacją zadania.

  Praca hybrydowa

  Praca hybrydowa

  Poprawiliśmy błąd polegający na nie otrzymywaniu powiadomienia przez wywołanego w komentarzu do zadania użytkownika systemu. Dzięki zmianie użytkownik zostanie poinformowany o wywołaniu w komentarzu, dzięki czemu będzie mógł stosownie zareagować.

  Wersja multi

  Pulpity HR

  e-wnioski

  Poprawiliśmy wskazywanie użytkownika przy włączonych zastępstwach pracowniczych. W przypadku wdrożeniowego ustawienia wielostopniowej akceptacji wniosków niepoprawnie wskazywana była osoba zalogowana zamiast osoby, która jest zastępowana.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.6 z dnia 10.11.2022

  2210.2.6.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Handel

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy błąd wyświetlania dokumentów na zakładce Dokumenty powiązane. Po zmianach w wersji 2210.2.4 zostały bardzo ograniczone możliwości konfigurowania ustawień tej listy.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy błąd wyświetlania dokumentów na zakładce Dokumenty powiązane. Lista wyświetlała się niepoprawnie w niektórych przypadkach indywidulanych ustawień listy na tej zakładce. Błąd powstał po zmianach w wersji 2210.2.4.

  Systemowe

  Kompilatory

  W wersji 2206 mechanizm kompilacji algorytmów został gruntownie przebudowany, co ma wpływ na wykorzystanie zasobów podczas pracy użytkownika z systemem – kompilacja wykonywana może być automatycznie w tle podczas nawigacji po systemie i uruchamiania czynności. Proces ten zabezpieczyliśmy dodatkowym mechanizmem porządkowania pamięci, co przy nadmiarowym użyciu poskutkowało spowolnieniem systemu, szczególnie przy dużej liczbie użytkowników i wielogodzinnej pracy serwera biznesowego. Wprowadziliśmy optymalizację naprawiająca problem spadku wydajności.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.4 z dnia 04.11.2022

  2210.2.4.svg

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Wersja multi

  Pulpit Kierownika

  e-wnioski

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Handel

  Zamówienia i oferty

  Poprawiliśmy kontrolę ilości dostępnej podczas tworzenia dokumentów rozchodowych z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała poprawnie podczas edycji ilości na utworzonym już dokumencie podrzędnym.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy algorytm ustalania ewidencji ŚP w dokumencie. Dotychczas w pewnych przypadkach (np. za pomocą kopiowania) można było wystawić dokument z przypisaną zablokowaną ewidencją ŚP.

  Płatności dokumentów handlowych

  Poprawiliśmy przenoszenie sposobu zapłaty w relacji. Dotychczas przy pewnych ustawieniach parametrów relacji sposób zapłaty nie przenosił się poprawnie z dokumentu nadrzędnego na podrzędny.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy algorytm kontroli ilości dostępnej podczas wystawiania dokumentów z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała prawidłowo przy inicjowaniu pozycji dokumentu podrzędnego (z ilością 1), jeśli w definicji dokumentu ustawiono Moment operacji Na bieżąco, gdy dokument w buforze.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które muszą być spełnione, żeby można było przenieść do bufora dokument, który ma dokument podrzędny. Dotychczas w niektórych przypadkach przenoszenie do bufora było niedostępne, choć powinno być możliwe.

  Dokumenty magazynowe

  Poprawiliśmy wydruk Zbiorczej specyfikacji transportowej. Dotychczas wydruk nie zawierał poprawnych danych w przypadku, gdy wystawiono korekty do dokumentów zawartych w specyfikacji.

  Relacje dokumentów

  Zablokowaliśmy możliwość dzielenia pozycji w relacji handlowo-magazynowej poprzez edycję relacji pomiędzy pozycjami w sytuacji, gdy konfiguracja relacji na taki podział nie pozwala.

  Zestawienia obrotów

  Poprawiliśmy działanie wydruku Sprzedaż wg towarów i usług. Dotychczas wydruk nie zawierał żadnych danych, jeśli wybrano opcję Ukryj towary z ilością 0.

  Dokumenty magazynowe

  Poprawiliśmy działanie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn, dostępnego w definicjach dokumentów MMP i ZW. Parametr powinien pozwolić na wystawienie dokumentu w tym magazynie (w wyniku działania automatycznej logiki systemowej), ale nie powinien dawać dostępu do tego dokumentu. Dotąd w pewnych przypadkach operator miał dostęp do takiego dokumentu.

  Sprzedaż

  Poprawiliśmy wydruk Rozliczenie płatności dostępny z listy faktur. Dotychczas w pewnych przypadkach podsumowanie kwot na wydruku było nieprawidłowe.

  Stany magazynowe i obroty

  Poprawiliśmy wydruk Wiekowanie towarów w magazynach. Dotychczas jego wykonanie kończyło się błędem, jeśli stan wszystkich towarów objętych wydrukiem był zerowy.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które pozwalają na przenoszenie do bufora dokumentów, które mają podrzędny w relacji handlowo-magazynowej. Dotychczas można było doprowadzić do sytuacji, w której mieliśmy anulowany dokument nadrzędny i zatwierdzony podrzędny.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy mechanizm automatycznego wskazywania zasobów na dokumencie rozchodowym generowanym w relacji. Dotychczas w pewnych specyficznych przypadkach (np. powielania towarów) wskazywanie zasobów nie działało poprawnie.

  Dokumenty magazynowe

  Obsłużyliśmy drukowanie kodów kreskowych na korektach dokumentów magazynowych. Dotychczas kody nie drukowały się mimo wybrania odpowiedniej opcji w oknie parametrów.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy tworzenie zbiorczych dokumentów w relacji kopiowania. Dotychczas w pewnych przypadkach można było utworzyć zbiorczy dokument do nadrzędnego i jego korekty, co nie powinno być dostępne.

  Partie i zasoby

  Poprawiliśmy mechanizm wskazywania dostaw dla pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w oknie wyboru dostaw nie działało poprawnie wyliczenie ilości dostępnej w przypadku, gdy w dokumencie występowały pozycje z tym samym towarem.

  Korekty dokumentów

  Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn w definicji dokumentu KMMP na Zapis do bufora. Dotychczas standardowe ustawienie powodowało, że operator nie mający praw do magazynu, do którego przesunięto towar, nie mógł zatwierdzić korekty przyjęcia.

  Dokumenty magazynowe

  Poprawiliśmy jedną z procedur Business Integrity. Dotychczas w pewnym specyficznym przypadku błąd procedury skutkował powstaniem dokumentu REZ do zatwierdzonego dokumentu WZ.

  Pozostałe

  Ulepszyliśmy import danych z arkusza Excel. Dotychczas możliwe było zaimportowanie ilości w jednostkach z symbolami o wielkości liter niezgodnych z definicjami jednostek. Obecnie wielkość liter w symbolu jest weryfikowana i zamieniana na zgodną z symbolem w konfiguracji jednostek.

  Umowy cykliczne

  Poprawiliśmy działanie elementów rozliczenia w umowach dostaw. Dotychczas w przypadku usunięcia pozycji z faktury wystawionej do umowy wszystkie odczyty dotyczące fakturowanej pozycji umowy uzyskiwały status Realizacja, co było niepoprawne, gdyż taki status powinien uzyskać tylko ostatni odczyt.

  Umowy cykliczne

  Poprawiliśmy generowanie faktur z umów dostaw. Dotychczas próba wygenerowania faktury z umowy, w której nie zapisano odczytu, kończyła się błędem.

  Umowy cykliczne

  Ulepszyliśmy działanie umów dostaw. Obsłużyliśmy przypadek, w którym dla danej pozycji umowy w danym okresie zarejestrowano odczyt zerowy. W takim przypadku faktura nie będzie mieć odpowiadającej zerowemu odczytowi pozycji, ale element rozliczenia uzyska status Rozliczony. Pozwoli to na zafakturowanie kolejnego okresu z pominięciem tego z zerowym odczytem (zostanie on potraktowany jako rozliczony).

  Faktury zaliczkowe

  Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie nie działało prawidłowo, jeśli dołączana faktura zaliczkowa miała korektę.

  Kompletacja

  Poprawiliśmy działanie czynności służącej do zamiany produktu na składniki w pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas czynność nie działała w interfejsie przeglądarkowym.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy usuwanie pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w niektórych przypadkach z włączoną kontrolą ilości dostępnej usuwanie pozycji było utrudnione.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy komunikat o błędzie w sytuacji, gdy podczas zatwierdzania dokumentu system nie odnajduje odpowiedniej ewidencji ŚP dla rejestrowanej wpłaty. Dotychczas komunikat był nieczytelny.

  Relacje dokumentów

  Ulepszyliśmy interfejs do usuwania cechy ustalającej widoczność relacji (w jej definicji). Dotychczas usuwanie było nieergonomiczne.

  Zestawienia obrotów

  Poprawiliśmy działanie wydruku Raport sprzedaży wg towarów (cechy). Przywróciliśmy możliwość wyboru wartości cech z listy rozwijanej w oknie parametrów wydruku.

  Kurierzy

  Poprawiliśmy działanie czynności do sprawdzania statusu przesyłki InPost.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy definicję relacji PWOD-gt;ROD dodanej w wersji 2210.0.0. Miała ona niewłaściwy GUID, co powodowało, że podczas konwersji do wersji 2210.0.0 definicja nadpisywała relację ZKUE 2-gt;DWNnz. Konwersja do wersji 2210.2.4 poprawia GUID nowej, jednak nie przywraca tej usuniętej. Jeśli wcześniej skonwertowano bazę wersją 2210.1.1 lub 2210.2.2, definicję ZKUE 2-gt;DWNnz należy zaimportować z bazy w wersji 2206. Jeśli baza jest w wersji wcześniejszej niż 2210.0.0 i jest konwertowana wprost do 2210.2.4, problem nie wystąpi.

  Kurierzy

  Poprawiliśmy generowanie listu przewozowego dla kuriera InPost. Dotychczas generowanie kończyło się błędem, jeśli w konfiguracji wyłączono zapisywanie loga.

  Kadry i Płace

  PPK

  Dla umów cywilnoprawnych liczonych od netto umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dodaliśmy nową sekcję „Wliczaj do netto” oraz parametry „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy”. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto wprowadzoną na formularzu umowy. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

  • „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
  • „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
  • „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/35209.

  Świadectwo Pracy

  Poprawiliśmy wykazywanie urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego z kodem 121 na wydruku Świadectwo pracy. Dotychczas powyższe urlopy były wykazywane na wydruku Świadectwo pracy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 5 rok życia. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami urlop wychowawczy z kodem 121 oraz urlop rodzicielski są udzielane pracownikowi na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. W związku z powyższym obecnie urlop rodzicielski oraz wychowawczy z kodem 121 na raporcie Świadectwo pracy są wykazywane do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 6 rok życia.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej wypłatę etatową dla pracownika podlegającego kosztom autorskim. W przypadku wprowadzenia urlopu wypoczynkowego po naliczeniu wypłaty, na wypłacie korygującej naliczała się niepoprawnie składka zdrowotna w ujemnej wartości.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej do umowy cywilnoprawnej. W przypadku oznaczenie pierwszej wypłaty umowy do przeliczenia oraz naliczania korekty zwiększającej kwotę wypłaty składka zdrowotna nie naliczała się.

  PFRON

  Obsłużyliśmy wliczanie do kosztów płacy, które wykazywane są w poz. 52 na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od elementów wynagrodzenia nie wliczanych do kosztów płacy. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PFRON – rozliczeniowe w sekcji „Załączniki INF-D-P, wynagrodzenia” parametr „Uwzględniaj składki na FP, FGŚP w obliczeniu kosztów płacy od elementów niewliczanych”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że do kosztów płacy będą doliczane składki na FP oraz FGŚP obliczone od elementów wynagrodzenia, które mają na definicji w zakładce „Deklaracje (cd)” w sekcji „Deklaracje SOD” parametr „Wliczaj do wynagrodzenia osiąganego i wypłaconego” ustawiony na „Nie”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30885.

  Ekwiwalent za urlop

  Umożliwiliśmy wliczanie do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy elementów o dużych wahaniach wypłacanych za okres nie dłuższy niż miesiąc w taki sposób, aby były uwzględniane z 3 miesięcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji „Ekwiwalent za urlop” dodaliśmy parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu”, który domyślnie jest zaznaczony na „Tak”. Przy takim ustawieniu elementy o znacznych wahaniach będą uwzględniane z 12 miesięcy. Jeżeli parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu” zostanie ustawiony na „Nie” oraz na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania urlopów” parametr „Element o znacznych wahaniach wysokości (wliczany do podstawy urlopu z wydłużonego okresu)” zostanie zaznaczony na „Tak”, wówczas do podstawy ekwiwalentu taki element zostanie uwzględniony z 3 poprzednich miesięcy.

  Workflow

  Definicja procesu

  Usprawniliśmy działanie czynności Eksportuj układy list i Importuj układy list dla definicji procesu, w której został wykorzystany krok kreatora Zakładka z listą obiektów lub Zakładka z listą obiektów (możliwość edycji na liście). Dzięki temu można przenosić układy list pomiędzy bazami.

  Definicja procesu

  Poprawiliśmy możliwość usunięcia Zadania (Task) posiadającego powiązania do zapisów w tabeli TaskHistoryRel.

  CRM

  e-mail

  Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas wysyłki maila z konta pocztowego z dodanym algorytmem, które zostało również oznaczone jako konto domyślne dla operatora. Od tej pory błąd nie występuję, a wysyłka wiadomości e-mail dla takiego konta jest możliwa.

  SMS

  W dodatku Soneta SMS poprawiliśmy wysłanie polskich znaków dla bramki serwersms.pl. Od tej pory po zaznaczeniu parametru „Polskie litery w treści” w konfiguracji bramki treść wysyłanej wiadomości SMS z systemu będzie zawierała polskie znaki.

  Kampanie

  Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości importu Kampanii z poziomu listy Kampanie przy pomocy danych skopiowanych z formularza excel.

  Faktury

  Dokumenty

  Poprawiliśmy czynność Utwórz dokument, dostępną z listy towarów. Dotąd użycie tej czynności na licencji Faktury pozwalało utworzyć dokument niedostępny na tej licencji.

  Dokumenty

  Udostępniliśmy listę KSeF/Pobieranie na licencji Faktury.

  BI

  Merytoryczne – obszar kadry i płace

  Wprowadzono zmiany w modelach danych zwracających informacje o aktualnych limitach urlopowych pracowników. W przypadku osób, u których limit urlopu naliczany jest w każdym miesiącu osobno (np. przypadek osób podejmujących pierwszą pracę) limit z każdego miesiąca będzie sumowany. W przypadku osób dla których limit urlopu jest ustalany na cały rok z góry, sposób prezentacji danych nie uległ zmianie.

  Narzędzia BI

  Wprowadzono zmiany w mechanizmach BI odpowiedzianych za generowanie widoków BI (domen), podczas konwersji bazy danych, a także podczas używania czynności Generuj widok oraz Przebudowa widoków i słowników BI. Modyfikacje rozwiązują problemy związane z usuwaniem widoków BI z bazy danych oraz brakiem możliwości ich odbudowania z wykorzystaniem ww. czynności, w sytuacji w której w Systemowe/Dodatkowy kod do kompilacji, kod BI Aktualizacja praw SQL został zablokowany. W sytuacji braku kodu do aktualizacji paw SQL zablokowanie ww. kodu w konfiguracji systemowej nie ma znaczenia. Jeśli kod do aktualizacji praw jest wykorzystywany, jego blokada w konfiguracji systemowej spowoduje wyświetlenie odpowiednich komunikatów i logów podczas próby przegenerowywania widoków BI.

  Systemowe

  Kompilatory

  Poprawiliśmy obsługę wyjątków zgłoszonych przez systemowy kompilator Roslyn:

  • w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty, których Nazwa posiada niedozwolone znaki,
  • w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty nieprzypisane do konkretnej Tabeli/Hosta.

  W obu sytuacjach, od teraz, komunikat błędu wskazuje element, który powoduje błąd i należy go poprawić.
  Została wprowadzona weryfikacja niedozwolonych znaków dla pola Nazwa pliku w sekcji Informacje dla kompilatora na obiektach posiadających zakładki z możliwością wprowadzenia własnych algorytmów.
  Przywróciliśmy możliwość wykorzystania powiązanego elementu ScheduleDefinition dla systemowej definicji zadania Przypomnienie.

  Wersja multi

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Dokumenty kasowe

  Poprawiliśmy widoczność czynności na dokumentach wpłaty ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą na wpłatach nie były dostępne czynności „Wystaw fakturę”, „Wystaw fakturę zbiorczą” oraz „Kontrahent wg zgłoszenia”. Po zmianie problem nie występuje.

  HTML

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi (tooltip) na kalendarzach tak, aby pojawiał się w nich również opis (wcześniej widoczne były wyłącznie tytuły). Dodatkowo, jeśli tytuł lub opis zdarzenia w kalendarzu zawiera znaki nowej linii, to są one uwzględniane podczas wyświetlania (wcześniej tytuł był wyświetlany bez uwzględnienia podziału na wiele linii).

  Prawa i role konfiguracja

  Poprawiliśmy wyświetlanie ikon na formularzu roli w nowym systemie praw. W poprzedniej wersji, na liście praw, po zmianie uprawnienia (Zakaz, Odczyt, Pełne) na wybranym wierszu nie zmieniała się ikona będąca graficzną reprezentacją tego prawa.

  Listy

  Poprawiliśmy przewijanie list typu „kafelki” (kontrolka lt;Cardsgt;). W poprzedniej wersji, w przypadku użycia kontrolki lt;Cardsgt; na formularzu dla dużych kolekcji danych, wyświetlane było tylko pierwszych 50 pozycji.

  Edycja na formularzach

  W kontrolce służącej do wpisywania treści formatowanych (np. e-mail, notatki itp):

  • przywróciliśmy funkcję sprawdzania pisowni
  • dodaliśmy na pasku narzędziowym przycisk umożliwiający wybór domyślnego tryby wklejania tekstu. Przycisk umozliwia wybór jednej z trzech opcji: Zachowaj formatowanie (oznacza, że zostanie wklejony tekst z uwzględnieniem formatowania, tzn. pogrubienia, kursywa itp), Zachowaj tylko tekst (oznacza, że wklejana będzie wyłącznie zawartość tekstu, bez formatowania), Zawsze pytaj (oznacza, że jeśli wklejany tekst ze schowka zawiera formatowanie, wówczas zostanie wyświetlone pytanie jakiej opcji wklejania użyć)

  CRM

  Zadania i Zdarzenia

  Poprawiliśmy błąd występujący podczas tworzenia widoku kalendarza dla Zadań CRM, dla których określono w ustawieniach konfiguracyjnych typ prezentowanych danych. Po ustawieniu na definicji Zadania w zakładce Prezentacja danych parametrów Nazwa i Opis są one wyświetlanie poprawnie.

  HTML

  Android\Podpis

  Poprawiliśmy działanie kontrolki umożliwiającej wykonanie podpisu na interfejsie dotykowym (mobilnym). W poprzedniej wersji podczas pisania włączało się przewijanie ekranu, co utrudniało bądź całkowicie uniemożliwiało wykonanie podpisu na ekranie dotykowym.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Weryfikatory czasu pracy

  Dostosowaliśmy weryfikację czasu pracy do pracy w godzinach nocnych. Dodatkowo dodaliśmy na „Zestawieniu dnia” w części „Dane z RCP” kolumnę „Data”, która ułatwia odczytywanie zapisów dotyczących wejść oraz wyjść dla pracy na trzeciej zmianie. „Zestawienie dnia” dostępne jest na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy podczas edycji dnia.

  Weryfikatory czasu pracy

  Dla czasu pracy zaczytywanego z czytnika RCP poprawiliśmy nanoszenie czasu pracy z listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy za pomocą przycisku „Nanieś czas” w przypadku, gdy nanoszony czas był inny niż na standardowym kalendarzu (7:00 – 15:00). Dotychczas w takiej sytuacji (np. dla pracownika, który na normie czasu pracy miał ustawione godziny pracy od 10:00 do 18:00) przy próbie nanoszenia czasu pracy na kalendarz pracownika pojawiał się komunikat: „Informacje z czytnika RCP nie zostały poprawnie przepisane do stref czasu pracy DzienPracy: ….”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i czas pracy zostaje naniesiony na kalendarz pracownika.

  Kalendarz (czas pracy)

  Na formularzu kalendarza na zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy parametr „Edytuj algorytm” domyślnie ustawiony na NIE. Po ustawieniu parametru na TAK pojawia się zakładka „Algorytm”, na której możliwy jest do wpisania własny kod dla kalendarza i aktywny przycisk „Sprawdź kod”. Sprawdzenie kodu występuje wyłącznie dla kalendarzy, które mają parametr ustawiony na TAK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30926.

  Workflow

  Edytor procesu

  Poprawiliśmy błąd rzutowania obiektów podczas modyfikacji algorytmów dla elementu Tranzycja na zakładkach Akcja oraz Weryfikacja

  Wersja multi

  Pulpit Kierownika

  e-wnioski

  Dodaliśmy pole „Uwagi” dla seryjnej czynności dodawania wniosków, która jest dostępna w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników. Zmianę wprowadziliśmy dla czynności:

  • Dodaj wnioski o nieobecność
  • Dodaj wnioski zlecenia nadgodzin
  • Dodaj wnioski zlecenia pracy zdalnej

  Pole „Uwagi” jest polem tekstowym. Wpisany tam komentarz będzie widoczny na formularzach złożonych wniosków.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.2 z dnia 20.10.2022

  2210.2.2.svg

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Księgowość

  Wielofirmowość

  Workflow

  Pozostałe

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Handel

  e-Sklepy Konektor

  Umożliwiliśmy ustawienie w konfiguracji e-sklepu granicznej daty wystawienia pobieranych zamówień. Jeśli jest ona wskazana, wcześniejsze zamówienia nie są pobierane z e-sklepu. Ma to na celu umożliwienie wyeliminowania pobierania zamówień archiwalnych o niezmienionym w e-sklepie statusie.

  e-Sklepy Konektor

  Poprawiliśmy czynność służącą do wiązania sposobów dostawy w enova365 ze sposobami dostawy w WooCommerce. Dotychczas w niektórych przypadkach niewłaściwie zapisywał się kod sposobu dostawy pobrany z e-sklepu.

  e-Sklepy Konektor

  W definicji do pobierania zamówień z WooCommerce dodaliśmy pola do obsługi metadanych (dodatkowych danych o specjalnej strukturze) przychodzących w zamówieniu.

  WMS Konektor

  Poprawiliśmy działanie mechanizmu automatycznego generowania dokumentu podrzędnego po zakończeniu realizacji dyspozycji. Dotychczas nie działał on w przypadku, gdy w wyniku zmiany cen na podrzędnym dokumencie handlowym tworzyła się automatycznie korekta do dokumentu magazynowego (następowała zbędna próba wygenerowania dokumentu podrzędnego do magazynowego).

  EDI

  W oknie pośrednim wyświetlanym podczas importu komunikatów EDI na liście plików do zaimportowania dodaliśmy kolumnę z datą dokumentu. Data jest odczytywana z pola specjalnego Data dokumentu.

  WMS Konektor

  Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla kontrahentów za pomocą czynności dostępnej z okna konfiguracji systemu zewnętrznego WMS. Dotychczas tworzenie się zadań dla kontrahentów było zależne od ustawienia parametrów dotyczących zadań dla towarów.

  WMS Konektor

  W definicji XML do pobierania dokumentów dodaliśmy obsługę dwóch magazynów dla zamówień wewnętrznych.

  Workflow

  Definicja procesu

  Poprawiliśmy możliwość dodawania elementów procesu jednozakładkowego z poziomu zakładki Struktura procesu.

  Wersja multi

  HTML

  Lookupy, słowniki, combo

  Poprawiliśmy szerokość list podpowiedzi (drop-down). Szerokość listy dopasowuje się aktualnie do najdłuższego znajdującego się na niej elementu.

  Programowanie

  Poprawiliśmy mechanizm logowania do WebAPI oraz WebWCF wykorzystujący weryfikację hasła w Active Directory. Jeżeli skonfigurowana jest autentykacja przez AD, wówczas podczas logowania w WebAPI lub WebWCF sprawdzana jest autentykacja zarówno przy wykorzystaniu pola Kod (identyfikator logowania) operatora, jak i pola Kod systemowego operatora zintegrowanego (wcześniej wykorzystywane było tylko pierwsze z tych pól).

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Księgowość

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie, z prezentacją wyników dla poszczególnych firm w oddzielnych kolumnach (dynamicznych). W celu skonfigurowania kolumny dynamicznej należy na kolumnie, na zakładce Ogólne, w części Kolumna dynamiczna wskazać parametr „Generuj wg: Firmy”. W efekcie obliczenia zestawienia księgowego dla wielu firm jednocześnie, na wyniku wartości z każdej firmy prezentowane są w oddzielnej kolumnie. Dodatkowo można również dostosować odpowiednio wyświetlany tytuł dla poszczególnych kolumn dynamicznych, tj. {FS} – Firma symbol, {FN} – Firma nazwa (skrócona}, {FI} – Firma identyfikator. Dane o firmie do tytułu pobierane są z konfiguracji oddziału o typie: firmowy.

  Workflow

  Pozostałe

  Dodaliśmy dwie nowe tabele Soneta.Zadania.ZadaniaDbTupleDefinitionExt i Soneta.Zadania.DefZadanDbTupleDefinitionExt rozszerzające funkcjonalność dokumentów dodatkowych dla Definicji Zadań i Zadań. Od teraz możliwe jest zarządzanie zmianami stanu Zadania CRM, które przetwarzane jest w procesie Workflow, z poziomu dokumentu dodatkowego.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.1.1 z dnia 07.10.2022

  2210.1.1.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Handel

  Uprawnienia
  Dokumenty handlowe
  Dokumenty handlowe
  Relacje dokumentów
  Partie i zasoby
  Definicje dokumentów
  Generator zamówień
  Dokumenty handlowe
  Kompletacja
  Sprzedaż
  Ceny i rabaty
  JPK
  Korekty dokumentów
  Wydruki dokumentów
  Towary
  Przesunięcia międzymagazynowe
  Wydruki dokumentów
  Partie i zasoby
  Integrator
  Inwentaryzacja
  Ceny i rabaty
  Zamówienia i oferty
  Relacje dokumentów
  Relacje dokumentów
  Relacje dokumentów
  Relacje dokumentów
  Relacje dokumentów
  Dokumenty handlowe
  Dokumenty handlowe
  KSeF
  Partie i zasoby
  Relacje dokumentów
  Kurierzy
  Przesunięcia międzymagazynowe
  e-Sklepy Konektor
  Kurierzy
  Zamówienia i oferty
  Partie i zasoby
  Opakowania i kaucje
  Integrator
  Płatności dokumentów handlowych
  WMS Konektor
  WMS Konektor
  JPK
  Korekty dokumentów
  Ceny i rabaty
  Ceny i rabaty
  WMS Konektor
  Wydruki dokumentów
  Ceny i rabaty
  Zestawienia obrotów
  KSeF
  Gospodarowanie odpadami
  Gospodarowanie odpadami
  KSeF
  KSeF
  Korekty dokumentów
  Dokumenty handlowe
  EDI
  Płatności dokumentów handlowych
  Gospodarowanie odpadami
  JPK
  JPK
  WMS Konektor
  Definicje dokumentów
  KSeF
  JPK
  KSeF
  Relacje dokumentów
  Towary
  KSeF
  Towary
  Korekty dokumentów
  Towary
  Zamówienia i oferty
  JPK
  Dokumenty handlowe
  Dokumenty handlowe
  Dokumenty handlowe
  Definicje dokumentów
  KSeF
  Uprawnienia
  Dokumenty handlowe
  Dokumenty handlowe
  Zamówienia i oferty
  Kompletacja
  Faktury zaliczkowe
  Dokumenty handlowe
  Pozostałe
  Gospodarowanie odpadami
  Korekty dokumentów
  Sprzedaż
  Dokumenty fiskalizowane
  Dokumenty handlowe
  Opakowania i kaucje
  Gospodarowanie odpadami
  Gospodarowanie odpadami
  Gospodarowanie odpadami
  Gospodarowanie odpadami
  Ceny i rabaty
  Gospodarowanie odpadami
  Relacje dokumentów
  KSeF
  KSeF
  Gospodarowanie odpadami
  Gospodarowanie odpadami
  Gospodarowanie odpadami
  KSeF
  KSeF
  Gospodarowanie odpadami
  Dokumenty handlowe

  Workflow

  Pozostałe

  Księga inwentarzowa

  Środek trwały

  Projekty

  Projekty

  Kadry i Płace

  Wskaźniki

  Produkcja

  Harmonogram

  CRM

  e-mail

  Wersja multi

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Handel

  Uprawnienia

  Poprawiliśmy kontrolę praw do przeceny okresowej. Dotychczas operator nie mógł dodać do dokumentu pozycji, jeśli towar był objęty przeceną okresową, a operator miał tylko prawo do odczytu tej przeceny.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy kontrolę powtórzenia numeru obcego w dokumentach. Dotychczas w pewnych przypadkach kontrola nie działała na korektach.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy działanie okna wyboru zamienników. W przypadku, gdy było ono ponownie otwierane dla tej samej pozycji, wyświetlały się na nim nieprawidłowe ilości i komunikaty.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy działanie zakładki Dokumenty powiązane. Wyeliminowaliśmy zdublowane wiersze, które pojawiały się, gdy dokument był powiązany relacjami z wieloma nadrzędnymi.

  Partie i zasoby

  Rozszerzyliśmy działanie czynności Usuń wskazanie dostawy. Obecnie umożliwia ona również usunięcie przypisania partii towaru do pozycji.

  Definicje dokumentów

  Udostępniliśmy edycję definiowanych nagłówków i stopek na zakładce Pozycje definicji dokumentu. Ma ona zastosowanie dla pozycji, a dotąd była dostępna tylko na zakładce Nagłówek.

  Generator zamówień

  Poprawiliśmy działanie generatora zamówień. Dotychczas nie udawało się wygenerowanie zamówienia przy użyciu czynności z listy towarów dla produktu, z opcjami Dla zamówień i Zamieniaj produkty na składniki.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy wyświetlanie numerów powiązanych dokumentów wewnętrznych na liście faktur zakupu, w kolumnach ustawionych organizatorem listy.

  Kompletacja

  Poprawiliśmy działanie kompletacji. Dotychczas przy ustawieniu momentu operacji na KPLW Na bieżąco system zawieszał się przy wybraniu na kompletacji produktu ze składnikami z niewystarczającym stanem magazynowym.

  Sprzedaż

  Ulepszyliśmy mechanizm kopiowania dokumentów. Obecnie podczas kopiowania dokumentu rozchodowego można za pomocą parametru Zasoby z kopiowanego sterować tym, czy mają być kopiowane wskazania dostaw z dokumentu źródłowego w przypadku, gdy docelowy dokument też jest rozchodowy.

  Ceny i rabaty

  Ujednoliciliśmy wyświetlanie ostrzeżeń podczas kontroli sprzedaży poniżej cen zakupu, marży minimalnej i ceny minimalnej.

  JPK

  Dodaliśmy kontrolę praw do oddziału podczas generowania plików JPK.

  Korekty dokumentów

  Udostępniliśmy edycję wartości pozycji korekty rabatowej w przypadku, gdy była ona generowana z dokumentów z pozycjami w różnych jednostkach. Dotąd w takim przypadku edycja była niemożliwa.

  Wydruki dokumentów

  Poprawiliśmy tłumaczenie form płatności podczas generowania wydruku dokumentu handlowego do arkusza kalkulacyjnego.

  Towary

  Poprawiliśmy odświeżanie wyświetlanych danych na zakładce Magazyn/Zasoby kartoteki towaru.

  Przesunięcia międzymagazynowe

  Dodaliśmy nowe pole workera StanMagazynu: Stan w drodze. Pokazuje ono ilość towaru na niezatwierdzonych dokumentach MMP.

  Wydruki dokumentów

  Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotąd pojawiały się na nim niepoprawne informacje o kwotach do zapłaty w przypadku, gdy drukowano ZO wystawione w relacji do ZD z włączonym planem spłat.

  Partie i zasoby

  Poprawiliśmy wybór zasobów podczas tworzenia dokumentu w relacji. Dotychczas nie działał on poprawnie w przypadku, gdy pierwsza pozycja dokumentu nadrzędnego zawierała usługę.

  Integrator

  Poprawiliśmy definicję DokumentyDMS dla Integratora. Dotąd próba pobrania danych z użyciem tego schematu kończyła się błędem dla niektórych dokumentów DMS.

  Inwentaryzacja

  Poprawiliśmy wyliczanie wartości nadwyżki w pewnym szczególnym przypadku inwentaryzacji wg zasobów.

  Ceny i rabaty

  Poprawiliśmy wyliczanie ceny po edycji marży w pozycji dokumentu. Dotychczas w pewnych przypadkach edycja marży skutkowała niewłaściwym wyliczeniem ceny.

  Zamówienia i oferty

  Wyeliminowaliśmy odbudowywanie zasobów zamówionych na pozycji skorygowanego zamówienia po ręcznej zmianie statusu pozycji na Domyślny. Zamówienia korygowane nie powinny tworzyć zasobów zamówionych.

  Relacje dokumentów

  Rozszerzyliśmy zabezpieczenie dotyczące możliwości wyboru pozycji w oknie pośrednim w przypadku generowania dokumentów zbiorczych w relacji handlowo-magazynowej. Obecnie przy generowaniu dokumentów zbiorczych nie można wybierać pozycji w oknie pośrednim i edytować ilości.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy ustawianie parametru MPP na pozycjach dokumentu tworzonego w relacji. Dotąd parametr był niepotrzebnie zaznaczony w przypadku, gdy w podrzędnym kontrahent był unijny.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych (używanych do wyliczania ilości zamówionej). Dotychczas w pewnych przypadkach konfiguracji praw operatora zasoby nie usuwały się po wystawieniu dokumentu podrzędnego do zamówienia, co skutkowało niepoprawnym wyliczeniem stanu zamówionego.

  Relacje dokumentów

  Wyeliminowaliśmy przenoszenie rabatu dokumentu w relacji w przypadku, gdy w definicji relacji ustawiono dla pozycji przenoszenie tylko ilości (bez cen i wartości).

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy zapisywanie ilości rozliczonej w relacji w przypadku, gdy na podrzędnym dokumencie edytowano ilość na pozycji, która powstała w wyniku agregacji pozycji dokumentu nadrzędnego. Dotychczas rozliczenie relacji w takim przypadku zmieniało się w całości tylko na jednej pozycji nadrzędnej.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy agregowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas nie działało ono poprawnie w przypadku, gdy do wystawionego już dokumentu podrzędnego dołączano korekty.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy błąd, który polegał na tym, że w pewnym specyficznym scenariuszu na pozycjach dokumentu handlowego następowała nieoczekiwana zmiana jednostek.

  KSeF

  Umożliwiliśmy opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu.

  Partie i zasoby

  Poprawiliśmy kontrolę praw do magazynów podczas wystawiania dokumentów handlowych. Dotychczas w pewnych przypadkach występowało nadmiarowe sprawdzanie praw do magazynów innych niż ten właściwy dla dokumentu, co uniemożliwiało jego wystawienie.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy tworzenie dokumentu podrzędnego z wymuszonym wskazaniem zasobów przy dodawaniu pozycji. Dotychczas dokumentu takiego nie dało się utworzyć w interfejsie przeglądarkowym, jeśli okno pośrednie było wyłączone.

  Kurierzy

  Dodaliśmy obsługę przesyłki Pocztex 2.0, która zastąpiła przesyłkę Ekspres 24.

  Przesunięcia międzymagazynowe

  Ulepszyliśmy mechanizm wskazywania dostaw na pozycji MM. Dotychczas w pewnym przypadku następował nieoczekiwany samoistny wybór zasobu.

  e-Sklepy Konektor

  Umożliwiliśmy filtrowanie zamówień na liście po kolumnie Status zewnętrzny (za pomocą wiersza filtrującego).

  Kurierzy

  Umożliwiliśmy wyświetlanie listu przewozowego UPS w specyficznym przypadku, gdy mimo ustawień pobierania listów w formacie ZPL UPS dostarcza list w postaci graficznej.

  Zamówienia i oferty

  Umożliwiliśmy ustalanie priorytetu zamówienia algorytmicznego za pomocą cechy referencyjnej wskazanej w definicji dokumentu.

  Partie i zasoby

  Udostępniliśmy zmianę partii na pozycjach zatwierdzonego dokumentu przyjęcia. Edycja jest dostępna dopóki nie ma rozchodów z edytowanego przyjęcia.

  Opakowania i kaucje

  Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań. Dotychczas wyliczał się on niepoprawnie w przypadku, gdy dokument ZPO (zwrot) rozliczał kilka PO (przyjęcie).

  Integrator

  Poprawiliśmy odświeżanie listy systemów zewnętrznych w interfejsie przeglądarkowym. Dotąd lista nie odświeżała się poprawnie po zmianie filtrowania wg typu.

  Płatności dokumentów handlowych

  Dostosowaliśmy ustalanie wartości parametru dokumentu handlowego Kwota VAT na płatnościach do zmian w ewidencji dokumentów. Obecnie konfiguracja działania dokumentu w tym zakresie może być ustawiona z dokładnością do definicji ewidencji, a nie tylko jako parametr konfiguracji ogólnej.

  WMS Konektor

  Ulepszyliśmy definicję do tworzenia i aktualizacji dokumentów. Dodaliśmy zabezpieczenie przed niewłaściwym podaniem identyfikatorów przy aktualizacji dokumentu.

  WMS Konektor

  Ulepszyliśmy mechanizm generowania korekty do dokumentu nadrzędnego do dyspozycji przyjęcia/wydania zwrotu. Obecnie dokument może być generowany od razu jako zatwierdzony.

  JPK

  Poprawiliśmy definicję do generowania pliku JPK_FA. Dotychczas w pewnych przypadkach zastosowania metody kasowej w dokumentach plik nie generował się.

  Korekty dokumentów

  Poprawiliśmy przenoszenie ewidencji ŚP z faktury na korektę. Dotychczas ewidencja nie przenosiła się poprawnie, gdy sposób zapłaty w karcie kontrahenta był inny niż na fakturze.

  Ceny i rabaty

  Zablokowaliśmy możliwość edycji progów rabatowych na zatwierdzonej przecenie okresowej.

  Ceny i rabaty

  Dodaliśmy automatyczne usuwanie rabatu indywidualnego (odznaczanie parametru na liście) w przypadku, gdy w kolumnie z rabatem wpisano zero.

  WMS Konektor

  Rozszerzyliśmy zestaw parametrów konfiguracyjnych systemu zewnętrznego WMS. Dodaliśmy listy synchronizowanych cech kontrahentów. Na listach cech towarów i kontrahentów umieściliśmy też cechy grupujące.

  Wydruki dokumentów

  Poprawiliśmy wydruki dokumentów. Dotąd przy pewnych ustawieniach nie można było ich wykonywać bez uzupełnionego kontrahenta.

  Ceny i rabaty

  Zmieniliśmy algorytm odczytywania parametrów Sprzedaż poniżej ceny minimalnej, Sprzedaż poniżej ceny zakupu. Dotychczas przy wystawianiu faktury sprzedaży parametry te były odczytywane z definicji powiązanego dokumentu magazynowego (WZ). Po zmianie są odczytywane wprost z definicji faktury.

  Zestawienia obrotów

  Zoptymalizowaliśmy przygotowanie danych dla listy Obroty wg opiekunów.

  KSeF

  Dodaliśmy obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur. Konto można wybrać podczas wysyłania i pobierania.

  Gospodarowanie odpadami

  W definicji dokumentu z kategorii dotyczącej odpadów dodaliśmy parametr odpowiadający typowi wpisu w ewidencji BDO. Parametr decyduje o tym, która czynność do komunikacji BDO jest dostępna dla dokumentu.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy czynność do tworzenia wpisu w Karcie Ewidencji Odpadu w BDO. Standardowo jest ona dostępna dla dokumentu PWOD (wytworzenie odpadu).

  KSeF

  Zmieniliśmy położenie kafelka KSeF w menu modułu Handel. Obecnie jest on umieszczony przed kafelkami Deklaracje i Zestawienia.

  KSeF

  W konfiguracji KSeF umożliwiliśmy wskazanie domyślnego towaru, który będzie podstawiany do pozycji podczas importu faktur KSEF w przypadku, gdy towar nie został zidentyfikowany na podstawie informacji z pliku.

  Korekty dokumentów

  Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametrów dokumentów KWPZ i pokrewnych. Wyłączyliśmy możliwość przenoszenia do bufora i usuwania. Dotyczy nowych baz.

  Dokumenty handlowe

  Umożliwiliśmy filtrowanie list dokumentów wg zagranicznych stawek VAT. Dotąd w opcjach filtrowania po stawce dostępne były jedynie stawki polskie.

  EDI

  W definicji Faktura FV/ZK ED dodaliśmy pole lt;CorrectionTotalTaxableBasisgt;. Jest ono wymagane dla korekt wg specyfikacji ECOD.

  Płatności dokumentów handlowych

  Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał zatwierdzenie faktury generowanej z zamówienia w specyficznym scenariuszu dotyczącym płatności i walut.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy standardowe wydruki dokumentów służących do obsługi gospodarowania odpadami.

  JPK

  Ulepszyliśmy definicję EDI do importu JPK_FA. Dotychczas faktury ze stawką VAT 0% były zawsze importowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Obecnie rozróżniamy transakcje krajowe od zagranicznych na podstawie prefiksu NIP-u kontrahenta.

  JPK

  Poprawiliśmy eksport JPK_FA. Dodaliśmy obsługę przypadku zastosowania stawki 7%, która dotąd nie była poprawnie obsługiwana.

  WMS Konektor

  Poprawiliśmy algorytm generowania korekty na podstawie realizacji dyspozycji zwrotu. Dotychczas działał on niepoprawnie w przypadku kolejnych korekt.

  Definicje dokumentów

  Poprawiliśmy edycję definicji dokumentu. Dotychczas przy pewnej prawidłowej kombinacji parametrów definicji nie dało się jej zapisać.

  KSeF

  Przywróciliśmy blokadę edycji standardowych definicji KSeF/JPK. Po zmianie kompilatora kodu w wersji 2206 definicje stały się edytowalne. Edytowalne powinny być wyłącznie ich kopie.

  JPK

  Poprawiliśmy definicję do generowania JPK_FA. Dotychczas w przypadku korekty zbiorczej w pliku występowało puste pole NrFaKorygowanej, co powodowało niezgodność pliku ze schemą.

  KSeF

  W definicjach XML (EDI/JPK/KSeF itd.) dodaliśmy obsługę pola specjalnego Data dokumentu. Pola specjalne służą do odczytania wybranych danych z pliku XML jeszcze przed jego zaimportowaniem. Pole zostało wykorzystane na liście dokumentów do zaimportowania wyświetlanych w oknie parametrów importu KSeF.

  Relacje dokumentów

  W definicji relacji umożliwiliśmy zastosowanie własnego algorytmu (w postaci cechy referencyjnej) do ustalania kontrahenta i odbiorcy na dokumencie podrzędnym.

  Towary

  Poprawiliśmy dodawanie kodu EAN na formularzu towaru. Dotychczas w pewnych przypadkach, gdy w kontekście był kontrahent, kod dodawał się nie do towaru, a do kontrahenta.

  KSeF

  Poprawiliśmy definicję do eksportu faktury KSeF. Dotąd w przypadku, gdy firma jest osobą fizyczną, w sekcji Podmiot1 wypełnione było niewłaściwe dla tego przypadku pole.

  Towary

  Poprawiliśmy kontrolę dostępu do towarów w przypadku czytania kodu kreskowego za pomocą czytnika. Dotychczas operator mógł w ten sposób otworzyć kartę towaru wykluczonego filtrem zdefiniowanym w karcie tego operatora.

  Korekty dokumentów

  Ulepszyliśmy i zoptymalizowaliśmy mechanizm generowania automatycznych korekt do dokumentów MM podczas zatwierdzania korekty do pierwotnego dokumentu przyjęcia. Zmniejszyliśmy ilość generowanych dokumentów. Dotychczas powstawał osobny dokument dla każdej pozycji MM podlegającej korekcie, obecnie powstają dokumenty z wieloma pozycjami, osobne dla każdej MM, a nie dla pozycji.

  Towary

  Poprawiliśmy wyświetlanie wartości cech historycznych. Dotychczas na niektórych formularzach wartość cechy znikała przy przejściu pomiędzy zakładkami.

  Zamówienia i oferty

  Zamówienia z subzasobami. Zrezygnowaliśmy z przenoszenia informacji o wskazaniu dostawy z zamówienia na dokument docelowy (np.: FV, WZ, WZ 2), gdy wskazane było zamówienie do dostawcy. Informacja ta nie była prawdziwa na dokumencie docelowym, który posiadał obrót z dostawy magazynowej. Jeśli wskazany na zamówieniu jest dokument magazynowy, informacja o dostawie jest kopiowana.

  JPK

  Poprawiliśmy generowanie danych dla pola NrFaZaliczkowej. Dodaliśmy ograniczenie długości danych do 256 znaków.

  Dokumenty handlowe

  W panelu filtrującym dla dokumentów handlowych dodaliśmy filtr o nazwie Towar. Wybranie w nim konkretnego towaru skutkuje wyświetleniem dokumentów zawierających ten towar.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. Dotychczas nie dawała ona możliwości zmiany precyzji ceny na większą niż dwa miejsca po przecinku.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy czynność do tworzenia dokumentów z listy towarów. Dotychczas czynność ta nie działała po wgraniu plików konfigurujących obsługę akcyzy na węgiel.

  Definicje dokumentów

  Zmieniliśmy standardowe ustawienie daty kursu w definicji dokumentu ZK2 na Data dostawy, albo data, jeśli wcześniejsza. Dotyczy nowych baz.

  KSeF

  Usunęliśmy zbędny komunikat o nieznalezionym zamówieniu, który pojawiał się w pewnych przypadkach podczas importu faktury KSeF, w której wskazano numer powiązanego zamówienia.

  Uprawnienia

  W standardowych rolach modułu Handel dla nowego systemu praw dodaliśmy prawo do rodzaju komunikatu EDI. Brak tego prawa uniemożliwiał zatwierdzanie dokumentów handlowych w przypadku korzystania z Soneta.EDI.

  Dokumenty handlowe

  W parametrach czynności Zmień zatwierdzony dokument dodaliśmy pole Pracownik.

  Dokumenty handlowe

  Na listach zapytań ofertowych rozbudowaliśmy możliwość filtrowania według stanu relacji do ofert jako dokumentów podrzędnych.

  Zamówienia i oferty

  Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych z zamówienia przy realizacji dokumentem podrzędnym. Dotychczas w pewnych sekwencjach wystawiania dokumentów (np. z pośrednimi FPRO, FZAL), zasoby zamówione niepotrzebnie usuwały się przed wystawieniem końcowego dokumentu rozchodowego (np. FV).

  Kompletacja

  Poprawiliśmy działanie kompletacji w przypadku zdefiniowania zamienników do składników. Dotąd w pewnym przypadku wpisanie ilości w pozycji dokumentu kompletacji kończyło się błędem.

  Faktury zaliczkowe

  Poprawiliśmy wydruk faktury zaliczkowej. Dotychczas przy zaliczce na 100% wartości zamówienia na wydruku drukowała się tabela VAT wyliczona dla zamówienia, a nie faktury, co mogło prowadzić do groszowych rozbieżności wartości na wydruku z wartością dokumentu.

  Dokumenty handlowe

  Umożliwiliśmy dodawanie logo firmy na wydruku dokumentu, bez konieczności modyfikowania jego nagłówka (logo musi być umieszczone jako załącznik globalny). Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna na definicji danego dokumentu. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub w środku nagłówka wydruku.

  Pozostałe

  Dodaliśmy filtrowanie zasobów trafiających do interfejsu handlowego IWybórPartiiTowaru. Wykluczyliśmy zasoby techniczne o typie partii TylkoZasób, gdyż ten typ nie powinien być wykorzystywany w dodatkach zewnętrznych.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy kategorie dokumentów: Przyjęcie Odpadów, Wydanie Odpadów. Dodaliśmy listę Odpady razem, na której wyświetlane są dokumenty z obu tych kategorii.

  Korekty dokumentów

  Poprawiliśmy mechanizm generowania korekt kosztów. Dotychczas w pewnym złożonym przypadku powstawał zasób magazynowy o dodatniej ilości i ujemnej wartości.

  Sprzedaż

  Dodaliśmy drukowanie numeru wirtualnego rachunku bankowego na wydruku korekty do archiwalnej faktury sprzedaży.

  Dokumenty fiskalizowane

  Poprawiliśmy API do fiskalizowania dokumentów. Dotychczas w pewnych przypadkach seryjna fiskalizacja nie działała poprawnie.

  Dokumenty handlowe

  Ujednoliciliśmy sposób drukowania tabeli powiązanych dokumentów magazynowych na wydrukach faktur repx i aspx. W przypadku repx nie były uwzględniane dokumenty KWZ2 na liście powiązanych dokumentów faktury.

  Opakowania i kaucje

  Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahenta. Dotychczas wyliczenie kończyło się błędem, jeśli w bazie danych występowały dokumenty z opakowaniami bez kontrahenta (np. MMWO/MMPO).

  Gospodarowanie odpadami

  Umożliwiliśmy oznaczenia karty towaru jako Odpad. Ma to zastosowanie w dokumentach gospodarowania odpadami. W karcie tego typu niezbędne jest wskazanie kodu BDO ze słownika tych kodów. Umożliwiliśmy filtrowanie towarów po nowym parametrze.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów: PWOD (Wytworzenie odpadu, przyjęcie magazynowe), ROD (Przekazanie odpadu, rozchód magazynowy) oraz relację PWOD-gt;ROD. Dokumenty te zawierają dodatkowe pola z danymi niezbędne w integracji z platformą BDO.

  Gospodarowanie odpadami

  W konfiguracji dodaliśmy folder Definicje dokumentów/Gospodarownia odpadami, służący do włączenia i konfigurowania gospodarowania odpadami.

  Gospodarowanie odpadami

  W definicji dokumentu wprowadziliśmy możliwość ograniczenia ilości pozycji do jednej. Ma to zastosowanie w gospodarowaniu odpadami, gdzie każdy dokument BDO dotyczy tylko jednego rodzaju odpadu. Nowy, wielowartościowy parametr zastępuje dotychczasowy Pozwalaj na zatwierdzanie dokumentu bez pozycji.

  Ceny i rabaty

  W cenniku indywidualnym kontrahenta dodaliśmy weryfikator symbolu waluty. Dotąd w pozycji cennika można było wpisać nieistniejący symbol.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy słownik kodów BDO (w folderze Klasyfikacja towarów) oraz czynności do jego synchronizacji ze słownikiem z platformy BDO.

  Relacje dokumentów

  Ulepszyliśmy obsługę wyboru magazynu w oknie pośrednim relacji. Dodaliśmy możliwość pozostawienia pola bez wartości. Takie ustawienie oznacza, że dokumenty podrzędne dziedziczą magazyn z nadrzędnych.

  KSeF

  Uprościliśmy wysyłanie faktury do KSeF. Obecnie przed wykonaniem czynności Wyślij nie jest konieczne wykonanie czynności Eksport. Jeśli faktura nie jest wyeksportowana do pliku XML to eksport nastąpi automatycznie przed wysłaniem.

  KSeF

  Dodaliśmy czynności do pobierania faktur z KSeF w pakietach za dany okres. Służy do tego dedykowana lista KSeF/Pobieranie. Jest to inny sposób pobierania faktur, polegający na wysłaniu żądania i odebraniu danych po pewnym czasie, gdy pakiet zostanie przygotowany przez KSeF.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy czynność, która umożliwia wysłanie dokumentu przekazania odpadów (ROD) do BDO jako KPO.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy typ systemu zewnętrznego: BDO. Służy on do konfigurowania komunikacji z platformą BDO poprzez założone tam konto. W oknie systemu wyświetlane są również powiązania pomiędzy zapisami w systemie i odpowiadającymi im zapisami w platformie BDO.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy czynności służące do synchronizacji (parowania) kartotek kontrahentów i ich lokalizacji z odpowiednikami tych zapisów w platformie BDO.

  KSeF

  Uprościliśmy sposób wyświetlania czynności do wysyłania faktur do KSeF. Dotychczas przy niepustej liście faktur grupa czynności KSeF pojawiała się w menu dwukrotnie – raz dla listy, raz dla wiersza.

  KSeF

  Dodaliśmy zapisywanie numeru KSeF w zaimportowanym dokumencie. Numer ustalamy na podstawie nazwy pobranego pliku, który go zawiera. W pobranym pliku XML nie występuje pole z numerem nadanym przez KSeF.

  Gospodarowanie odpadami

  Dodaliśmy czynność służącą do pobierania statusu dokumentu wysłanego wcześniej do platformy BDO jako KPO.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy import dokumentów z danych tekstowych w interfejsie HTML.

  Workflow

  Pozostałe

  Zmieniliśmy zachowanie zakładki Struktura Organizacyjna na formularzu Kartoteki pracownika. Zakładka jest widoczna jeżeli w bazie znajduje się struktura z definicją elementu na której w polu Powiązania wybrano Wszystkie. Dzięki temu możliwe jest powiązanie pracownika z elementem struktury bezpośrednio z poziomu Kartoteki pracownika.

  BI

  Pola wyliczane

  W polach wyliczanych jest możliwość skorzystania zarówno z funkcji agregujących np. SUM(), jak również z funkcji okienkowych SUM() OVER() dzięki czemu użytkownik ma większe możliwości tworzenia modeli danych.

  Utrwalanie danych

  Udostępniono nowy mechanizm utrwalania danych BI dedykowany do utrwalania wyników analiz BI. Nowy mechanizm polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości silnika i serwera SQL, przy minimalnym użyciu aplikacji, co korzystnie wpływa na wydajność procesu utrwalania danych, których źródłem są domeny lub raporty BI. Nowy mechanizm dostępny jest w instalacjach standardowych oraz wielobazowych. Jednocześnie wprowadzono szereg modyfikacji funkcjonalnych i ergonomicznych w istniejących czynnościach do wytwarzania infrastruktury utrwalania, które umożliwiają tworzenie jej komponentów na potrzeby obu mechanizmów utrwalania. Udostępniona została także czynność umożliwiająca szybkie tworzenie kopii wizualizacji, działających w oparciu o dane utrwalane.

  Merytoryczne – obszar księgowy

  Do standardu dodaliśmy modele danych z obszaru finansowego dotyczące obrotów na kontach oraz zapisów księgowych, które zawierają informacje dotyczące okresów, typów kont czy wartości. Powstałe raporty zawierają parametry, które pozwalają na filtrowanie danych w odniesieni do okresu obrachunkowego, wyboru danych z bufora bądź zaksięgowanych, czy też wskazania rodzaju kont, które interesują użytkownika (bilansowe/wynikowe/pozabilansowe).

  Modele danych

  W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Modele te od wersji 2210 zostały oznaczone jako nieaktualne, a od wersji 2304 zostaną całkowicie usunięte ze standardu Modułu BI. Prosimy o weryfikację czy nie posiadają Państwo gdzieś użytych wymienionych wskaźników. Jeśli w dalszym ciągu chcą z nich Państwo korzystać konieczne jest powielenie standardowych modeli danych, utworzenie dla nich wizualizacji i podmianę w systemie. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista elementów wytypowanych do usunięcia.

  Wizualizacje

  Dodane zostało pole „Dodatkowe objaśnienia” dostępne do edycji wyłącznie dla producenta Modułu BI. W Treści zawarte w tym polu będą widoczne w labelu pod wizualizacją typu tabela oraz wykres, a także w tooltipie wskaźnika. Pole służy do przekazywania Użytkownikowi ważnych informacji dotyczących sposobu wyliczania miar oraz prawidłowego użycia danej wizualizacji.

  Pola wyliczane

  Wprowadziliśmy możliwość doprecyzowania parametrów: typu, długości oraz stylu dla funkcji konwersji w polach wyliczanych. Dzięki temu użytkownik tworząc nowe pola wyliczane w oparciu o konwersję może w łatwy sposób wskazać ich właściwości.

  Merytoryczne – obszar kadry i płace

  Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników. analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności. Nowe modele danych wyposażone są w parametry umożliwiające filtrowanie danych wg dowolnego okresu czasu, wydziałów, pracowników i innych obiektów, dzięki którym możliwe jest analizowanie danych od ogółu do szczegółu.

  Modele danych

  W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Zgodnie z wydanym komunikatem technicznym w kwietniu 2022 elementy te zostały trwale usunięte ze standardu Modułu BI. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista usuniętych elementów.

  Merytoryczne – obszar kadry i płace

  Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę kończących się UoP, badań lekarskich, szkoleń BHP, bilans czasu pracy (ponad/poniżej normy), kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników.

  Produkcja

  Operacje

  Z poziomu formularza operacji w zakładce Planowanie umożliwiliśmy edycję dat rozpoczęcia operacji, która sprawdzi się dla tych użytkowników, którzy chcą manualnie planować operacje. W ramach funkcjonalności dodaliśmy także czynność: „Sprawdź konflikty”, która weryfikuje czy przypisany do operacji zasób lub pracownik nie jest zablokowany, lub czy w zaplanowanym czasie operacji nie ma zlecenia serwisowego lub zaplanowanej nieobecności.

  Zamówienia

  Z poziomu listy Zapotrzebowania i rezerwacje/Zapotrzebowania dodaliśmy nową czynność: „Utwórz dokument„, za pomocą której wprost z tej listy można generować dokumenty zamówień do dostawców. Aby to było możliwe należy pamiętać o zdefiniowaniu bezpośredniej relacji pomiędzy dokumentami ZP – Zlecenie produkcyjne a ZD – Zamówienie do dostawcy.

  Technologia

  Z poziomu listy Technologie dodaliśmy nową czynność: „Aktualizuj operacje technologii…”, za pomocą której możliwe jest zaktualizowanie wielu operacji, występujących w danej technologii jednocześnie. Po wybraniu tej czynności zostanie wyświetlone okno parametrów, pozwalające na wybór elementów operacji, które mają zostać zaktualizowane.

  Rozliczenie zleceń

  Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń„, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.

  Kalkulacja kosztu

  Zmieniliśmy podpowiadaną ilość w polu dostępnym w oknie Kalkulacji kosztu o nazwie: „Ilość do przeliczenia„. Pole to domyślnie będzie przyjmować taką samą wartość, jak ilość produktu na zleceniu produkcyjnym, natomiast nie będzie się aktualizować (tak jak miało to miejsce do tej pory) na wartości równe ilościom z dokumentów PWP, powiązanych ze zleceniem. W razie potrzeby pole to jest edytowalne, co daje możliwość przeliczenia kalkulacji kosztu dla dowolnej ilości produktu, wprowadzonej ręcznie przez użytkownika.

  Operacje

  Poprawiliśmy import operacji wzorcowych z pliku xls, tak aby możliwe było zaimportowanie operacji wraz z ich czasami trwania.

  Zlecenie produkcyjne

  Dodaliśmy nową czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia. Wynikiem zwrotnym może być status:

  • Pełne – gdy mamy 100% dostępnych ilości towarów
  • Częściowe – gdy surowce są dostępne częściowo
  • Nie podlega – gdy towary zostały już wydane w pełnej potrzebnej ilości
  • Brak – gdy brak dostępnych ilości.

  Operacje

  Rozbudowaliśmy filtr „Stan realizacji” dostępny na liście Operacje w zleceniach o dwa nowe statusy:

  • W realizacji – wyświetlający wszystkie operacje za wyjątkiem tych ze stanem: „Brak” oraz „Zakończone”
  • Niezakończone – wyświetlający wszystkie operacje dla wszystkich stanów realizacji operacji za wyjątkiem „Zakończone”.

  Zlecenie produkcyjne

  W konfiguracji systemu tj. Produkcja/Kalkulacja dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Wyliczaj wartości rozchodów według wartości obrotów (po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu)”. Włączenie parametru powoduje, że pole dostępne na zakładce Surowce na zleceniu produkcyjnym tj. Podrzędne/Rozchód surowców/RozliczonoWartośćCy uwzględnia dokumenty korekt, powiązane z daną pozycją technologiczną.

  Osoby w produkcji

  Dodaliśmy nowy filtr na liście Produkcja/Osoby/Rzeczywiste do wyszukiwania osób rzeczywistych tj. pracowników wg posiadanych przez nich kompetencji.

  Bilans surowców

  Do organizatora listy dostępnego na Bilansie surowców dodaliśmy nową właściwość PozycjaTechn.

  Osoby w produkcji

  Poprawiliśmy błąd występujący podczas planowania operacji o treści: „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: key”. Problem występował wówczas, gdy została zdefiniowana osoba rzeczywista o pustej kompetencji. Wprowadziliśmy weryfikator, który obecnie blokuje taką możliwość.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Rozliczanie dokumentów

  Dodaliśmy możliwość weryfikacji kont na rozliczeniach zapłat poprzez nową czynność o nazwie „Sprawdź konta rozliczeń”. Czynność jest dostępna na raporcie oraz na zapłacie. Z poziomu zapłaty czynność pozwala zweryfikować zgodność kont według symbolu na dodanych w rozliczeniu płatnościach. Jeśli zapłata została rozliczona z kilkoma płatnościami zaksięgowanymi na różne konta rozliczeniowe, pojawia się komunikat o niezgodności kont i w logu pojawia się numer dokumentu rozliczanego i konto. Z poziomu raportu czynność pozwala zweryfikować zgodność kont na zaznaczonych zapłatach. Dodatkowo dodaliśmy pole Aktualne konto z symbolem kont na listę Nierozliczone dokumenty.

  Rozliczanie dokumentów

  Dla czynności Rozliczanie dokumentów, dostępnej z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, dodaliśmy możliwość wskazania wielu cech w parametrze „Zgodność cechy”. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wskazania w parametrze „Pomijaj bez wartości” czy rozrachunki z nieuzupełnioną cechą mają się rozliczać.

  Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  Poprawiliśmy prezentację kodu algorytmu na formularzu rachunku bankowego na zakładce Rachunki wirtualne.

  Księgowość

  Mechanizm podzielonej płatności

  Dla definicji dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja i Zakup ewidencja dodaliśmy w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) na zakładce Rozszerzenie definicji możliwość wskazania trybu ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach. W nowym parametrze można wskazać jedno z dotychczasowych ustawień lub ustawienie „Domyślny”, które powoduje, że dla definicji obowiązuje dotychczasowe ustawienie ogólne (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Rozrachunki). Wskazany na definicji dokumentów tryb jest ustawieniem nadrzędnym w stosunku do ustawienia ogólnego i dotyczy zarówno dokumentów ewidencji, dla których definicji wskazano indywidualny tryb ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach, jak i dla dokumentów handlowych powiązanych z taką definicją.

  Podzielniki kosztów

  Dla formularza pracownika dostępnego dla licencji Księga z poziomu dokumentu Lista płac ewidencja w Ewidencji dokumentów udostępniliśmy widok zakładki Kadry – pozostałe/Podzielniki kosztów. Dzięki zmianie możliwa będzie edycja podzielników kosztów dla pracowników z poziomu dokumentu ewidencji, bez konieczności przechodzenia na listę Kadry i płace/Kadry/Pracownicy.

  Podzielniki kosztów

  Udostępniliśmy nową listę o nazwie Podzielniki kosztów dla folderu Księgowość, którą można włączyć w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne za pomocą parametru „Dodatkowa lista Podzielniki kosztów”. Domyślnie w bazach nowych i konwertowanych wspomniany parametr jest wyłączony. Dzięki nowej funkcjonalności możliwa będzie aktualizacja podzielników kosztów z poziomu jednego miejsca, bez konieczności przechodzenia do różnych kartotek, dla których zdefiniowane są podzielniki kosztów.

  Dokumenty Ewidencji

  Poprawiliśmy błąd, który pozwalał dodać więcej niż jeden dokument ewidencji z takim samym numerem dodatkowym pomimo ustawionej unikalności tego numeru. Błąd występował w specyficznych przypadkach, np. kiedy w pierwszej kolejności zostały zapisane dokumenty, a następnie w jednoczesnym czasie zostały dla nich wprowadzone takie same numery dodatkowe. Aktualnie system przy ustawionej w konfiguracji unikalności numeru dodatkowego nie pozwala dodać więcej niż jednego dokumentu z tą samą wartością w polu Numer dodatkowy.

  Deklaracja CIT-8

  Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał wygenerowanie formularza CIT-KW stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8. Komunikat błędu występował podczas próby generowania CIT-KW na wersjach programu, które nie zawierały definicji CIT-KW w instalatorze programu. Po dokonaniu zmian załącznik CIT-KW generuje się poprawnie.

  Oddział

  Dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym dla każdego oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z lub bez uwzględnienia pododdziałów. Zatwierdzone dokumenty ZD pobierane są do załącznika CIT/WZ na deklaracji CIT-8.

  Oddział

  Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.
  Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

  CRM

  Transakcje

  Poprawiliśmy działanie listy Dokumenty, która dostępna jest w formularzu Transakcji. Od tej pory po przypisaniu do Transakcji (poprzez funkcję Dodaj dokumenty dostępną w menu Czynności) umowy cyklicznej, zawartej z kontrahentem będzie widoczna w tej zakładce. Dzięki temu użytkownik szybciej odnajdzie poszukiwaną informację oraz będzie miał pełny obraz relacji z klientem.

  Zadania i Zdarzenia

  Przywróciliśmy funkcjonalność filtrowania projektów przypisywanych do Zadania ze wskazanym Kontrahentem. Po utworzeniu Zadania, wskazaniu Kontrahenta w kontekście którego będzie realizowane i jego zapisaniu po przejściu na zakładkę Dodatkowe i i otwarciu okna wyboru Projektu na wyświetlonej liście domyślnie zostanie ustawiony w filtrze Kontrahent klient wskazany w Zadaniu.

  Kontrahent

  Dodaliśmy możliwość importu danych adresowych z portalu geoportal.gov.pl. Po włączeniu parametru Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych dostępnego w opcjach konfiguracyjnych Kontrahenci i urzędy/Ogólne istnieje możliwość zaimportowania bazy kodów pocztowych do tabeli KodpocztowyAU. Jeśli tabela KodPocztowyAU używana była we wcześniejszych wersjach niż 2210.1.1 to konwersja do tej wersji spowoduje usunięcie znajdujących się dotychczas w tabeli rekordów. Dlatego konieczne będzie pobranie aktualnych danych adresowych przy pomocy opisanej funkcjonalności. Po skorzystaniu z możliwości pobrania danych dostępnej z poziomu Narzędzia/Import danych adresowych, po wpisaniu kodu pocztowego w odpowiednie pole w systemie lista miejscowości oraz ulic będzie filtrowana zgodnie z pasującymi wartościami związanymi z podanym kodem. Funkcjonalność ta pozwala na szybsze dodawanie danych adresowych kontrahenta oraz minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędnych danych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37732.

  e-mail

  Zmieniliśmy sposób podpinania załączników do maila dla wydruków generowanych w dwóch odcinkach. Do tej pory wydruki, jeśli wydruk generowany był w dwóch odcinkach np. potwierdzenie salda to do odbiorcy wysyłane były dwie wiadomości email. Od teraz oba odcinki wysyłane są w jednej wiadomości email. Ułatwi to komunikację z klientami.

  e-mail

  Dodaliśmy nowy mechanizm oznaczania statusu wysłania maila dla dokumentów handlowych. Na liście Faktur sprzedaży (Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży) dodaliśmy nowe pole EmailInfo z wartościami wyliczanymi ’Status’ oraz ’Data wysyłki’. Pola ta można wyciągnąć na listę dokumentów poprzez opcję Organizuj widok. Pole Status może przyjmować trzy wartości:

  • Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
  • Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
  • Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

  W przypadku wysłania wiadomości poprzez konto poczty CRM ustawiana jest również data wysłania w polu Data wysyłki. Dodatkowo w przypadku dokumentów wysłanych z wcześniejszych wersji systemu pole Status może przybrać wartość Wysłane – dla dokumentów, dla których nie jesteśmy w stanie określić sposobu wysłania, lub Wysłano Pocztą CRM kiedy istnieje relacja pomiędzy wysłanym dokumentem i wiadomością e-mail. Funkcjonalność ta jest uniwersalna i będzie mogła być używana w rozwiązaniach własnych w przypadku innych obiektów, które mogą być wysyłane z systemu.
  Nowa funkcjonalność pozwala mieć dokładniejszą informację na temat wysyłki dokumentów handlowych.

  SMS

  Z dodatku smsing usunęliśmy możliwość integracji z nieaktywną bramką Inteliso (www.sms-api.pl).

  Księga inwentarzowa

  Środek trwały

  Na kartotece środków trwałych udostępniliśmy dodatkową zakładkę Powiązania. Zakładka prezentuje powiązanie kartoteki środka trwałego z obiektami z obszaru Nieruchomości (powiązanie wskazane na obiekcie w polu Inwentarz oraz zakładka Powiązane obiekty) oraz urządzeniami z obszaru Wypożyczenia (powiązanie wskazane na urządzeniu w polu Inwentarz). Zakładka uaktywnia się, gdy operator posiada licencje na obszary Nieruchomości lub Wypożyczalnia oraz na obiekcie lub urządzeniu wskazano powiązanie z daną kartoteką środka trwałego.

  Systemowe

  Baza danych

  Zwiększyliśmy pole Trusted w tabeli Operators z 32 do 256 znaków oraz pole ExternalProviderUserID w tabeli WebProfiles ze 100 do 256 znaków. Pola odpowiedzialne są za Kod systemowego operatora zintegrowanego dostępnego na Operatorze/WebUserze. Dzięki zmianie operatorzy posiadający długie domeny mogą bez przeszkód logować się do naszego systemu wykorzystując usługi AD(Active Directory) czy ADFS(Active Directory Federation Services), tak aby wspólnym źródłem autoryzacji danych były zasoby własnej infrastruktury.

  Środowisko

  Zakończyliśmy długo zapowiadane wsparcie silnika MySQL. W obecnej wersji po uruchomieniu systemu nie będą widoczne bazy danych oparte o silnik MySQL, wraz z brakiem możliwości utworzenia bazy danych w oparciu o ten silnik. Wszystkie bazy danych MySQL należy przestawić na bazę danych MS SQL Server za pomocą archiwum tekstowego bazy danych w poprzedniej wersji programu.

  Framework

  Poprawiliśmy działanie funkcjonalności związanej z usuwaniem informacji o zapamiętanych licencji na formularzu Pobrane licencje. Okno pojawia się przed zalogowaniem do systemu w bazach z zaznaczonym parametrem Wybór modułów dostępnym z poziomu Właściwości bazy danych/Operator. We wcześniejszych wersjach czynność działała prawidłowo, ale zwracała nadmiarowo komunikat „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

  Framework

  Zaktualizowaliśmy wersję biblioteki ZXing.Net do wersji 0.16.8 odpowiedzialną za tworzenie kodów kreskowych na wydrukach.

  Eksport i import

  Poprawiliśmy funkcję eksportu wydruków XtraReports do formatu CSV. Jeżeli w konfiguracji programu zaznaczony zostanie parametr Systemowe/Export i Import/Neutralizuj formuły podczas exportu do csv, wówczas wszystkie wartości, które mogą zostać przez program Excel potraktowane jako wykonywalne formuły, zostaną ujęte w dodatkowe cudzysłowy, tak, aby zabezpieczyć się przed możliwością niekontrolowanego wykonania kodu formuły podczas otwierania arkusza.

  Interfejs użytkownika

  Dodaliśmy listę Pliki i konteksty dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe. Nowa lista agreguję wszystkie możliwe konteksty zapisu w systemie. Prezentacja obywa się w inny sposób dzięki temu będzie prościej zarządzać wpisami dla różnych kontekstów niż w przypadku formularza Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki.

  Framework

  Udoskonaliliśmy mechanizm tworzenia słownych wartości dla waluty PLN (.Słownie), tak aby w nie pojawiały się nadmiarowe spacje w wyrażeniu.

  Praca hybrydowa

  Praca hybrydowa

  Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na przypisanie obszaru do Zadania Pracy hybrydowej. Na formularzu Zadania dostępna jest zakładka Obszar, która zawiera zgodne z posiadaną licencją obszary, w których pracuje klient. Z jej poziomu możemy przypisać do Zadania jeden lub kilka obszarów. Na podstawie tego przypisania odfiltrowywane są Zadania, które wyświetlane są podczas korzystanie z ogólnosystemowego stopera.

  Praca hybrydowa

  Dodaliśmy funkcjonalność ogólnosystemowego stopera, który może być uruchomiony z dowolnego miejsca w systemie. Stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. Podczas jego uruchomienia użytkownik wskazuje Zadanie Pracy hybrydowej, w kontekście którego będzie rejestrował czas pracy. Lista zadań do wyboru jest odfiltrowana przez pryzmat obszarów do jakich zostały przypisane zadania np. Jeśli na formularzu zadania w zakładce Obszar przypiszemy je do obszaru CRM, to podpowie się ono podczas uruchomienia stopera na listach CRM, natomiast nie będzie widoczne z poziomu list systemu w innych obszarach. Jeśli nie posiadamy zadań przypisanych do obszaru, w którym obecnie pracujemy podczas uruchamiania stopera możemy dodać nowe zadanie lub wyświetlić listę wszystkich przypisanych do nas zadań. Dodatkowo po rozwinięciu menu stopera możemy go uruchomić w kontekście jednego z trzech ostatnich zadań, dla którego rejestrowaliśmy czas pracy. Wprowadzona funkcja pozwala również śledzić czas pracy z zadaniem dzięki zegarowi wyświetlanemu na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania. Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37731.

  Praca hybrydowa

  Zmieniliśmy nazwę filtra Rodzaj, który jest dostępny z poziomu listy Czas realizacji na Powiązanie. Filtr ten działaj tak samo jak do tej pory czyli pozwala wyświetlić czasy pracy zalogowane do zgłoszenia serwisowego lub do zadania albo z uzupełnionymi uwagami. Zmiana nazwy ułatwi identyfikację filtra.

  Projekty

  Projekty

  Dodaliśmy funkcję rozliczania projektów na podstawie czasów pracy zalogowanych do powiązanych z nimi Zadań pracy hybrydowej. Aby włączyć funkcję należy w ustawieniach konfiguracyjnych w definicji projektu w zakładce Opcje włączyć parametr Rozliczaj i następnie wskazać Definicję dokumentu zapotrzebowania, Definicję dokumentu handlowego oraz Magazyn. Po wprowadzeniu opisanej konfiguracji w formularzu projektu w menu Czynności dostępna będzie opcja Utwórz zapotrzebowanie. Po skorzystaniu z niej w formularzu projektu widoczne będą 2 zakładki: Dokumenty zawierająca utworzone dokument zapotrzebowania oraz dokumenty handlowe oraz Usługi, w której wskazujemy usługi służące do rozliczenia projektu. Po wprowadzeniu opisanych ustawień z poziomu formularza Zadania pracy hybrydowej należy powiązać je z projektem przy pomocy pola Produkt oraz w polu Usługa wskazać usługę, która posłuży do rozliczenia czasów zalogowanych do Zadania (lista usług ograniczona jest do tych wskazanych w projekcie). Następnie możemy przejść do rozliczenia projektu. W formularzu projektu oraz na liście Projekty na pasku narzędziowym dostępna jest funkcja Rozlicz. Po jej wybraniu wskazujemy za jaki okres chcemy rozliczyć projekt. W efekcie zostanie utworzony dokument handlowy rozliczający zarejestrowane czasy pracy do zadań. Jednocześnie wpisy zawierające rozliczone czasy pracy zostaną zablokowane do edycji. Funkcjonalność ta ułatwi i przyśpieszy rozliczanie projektów na podstawie zalogowanych czasów pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37720..

  Kadry i Płace

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.09.2022 r. przyjmują następujące wartości:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6.156,25 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 307,81 zł
   • II rok nauki – 369,38 zł
   • III rok nauki – 430,94 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 246,25 zł

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764). Ponadto zaktualizowaliśmy wskaźnik w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne:

  • „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 01.10.2022 r. przyjmuje wartość 102,7%.

  Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 816). Przedłużyliśmy okres stanu zagrożenia epidemicznego do 31.12.2022 r.:

  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…31.12.2022.

  Nieruchomości

  Nieruchomości

  Struktura nieruchomości przedstawia zestawienia wszystkich obiektów oraz liczników dodanych do systemu. Jeśli wspomniane obiekty zostały dodane w relacji do siebie to są wyświetlane w formie drzewa, czyli z uwzględnieniem hierarchicznej struktury. Obiekty mogą być wiązane w relacji nadrzędny – podrzędny z nieograniczoną liczbą zagnieżdżeń. Dodatkowo można do obiektów dodawać obiekty powiązane, bez określania ich nadrzędności względem siebie. Wówczas ich powiązanie nie będzie widoczne w hierarchicznej strukturze lecz w prawej części ekranu w oknie „Elementy powiązane”.

  Nieruchomości

  Z poziomu listy Jednostki Organizacyjne dostępna jest funkcjonalność Przemieszczania jednostek organizacyjnych. Pozwala ona na przenoszenie jednostek organizacyjnych wraz z przypisanym do niej inwentarzem do wybranych obiektów z obszaru nieruchomości. Funkcjonalność ta usprawnia przemieszczanie jednostek organizacyjnych oraz inwentarza pomiędzy obiektami nieruchomości.

  Nieruchomości

  Dodaliśmy możliwość obsługi i rejestrowania stanów liczników mediów w ramach wprowadzonych do systemu obiektów. Liczniki mogą występować jako samodzielne elementy, do których zbierane są kolejne pomiary, jak również być elementem struktury i być podrzędnymi elementami obiektów. Stany liczników są przechowywane w systemie jako pomiary, a użytkownik ma dostęp do informacji o historycznych zapisach oraz przyrostach wartości stanów liczników.

  Nieruchomości

  Dla obiektów wprowadzonych w ramach obszaru Nieruchomości dodaliśmy możliwość obsługi najmów poszczególnych obiektów. W systemie gromadzimy informacje o wszystkich najmach, które zostały zrealizowane lub są w trakcie trwania. Funkcja pozwala w szybki sposób zidentyfikować obiekty dostępne i niedostępne w zadanym okresie czasu Zrealizowane najmy można następnie rozliczać za pomocą stawek dziennych lub godzinowych, stawek za obiekt lub stawek za dzień w przeliczeniu na metry kwadratowe powierzchni i generować dokumenty handlowe.

  Nieruchomości

  Obszar Nieruchomości pozwala na dodawanie i przechowywanie Polis ubezpieczeniowych. Polisy mogą być przypisane do dowolnego obiektu zapisanego w strukturze nieruchomości systemu. Do każdej zawartej i zarejestrowanej w systemie Polisy istnieje możliwość zgłoszenia Szkody. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może na bieżąco kontrolować czas obowiązywania polis jak również śledzić powstałe Szkody i monitorować postęp ich usuwania.

  Nieruchomości

  Do każdego obiektu dodanego w strukturze nieruchomości dodaliśmy możliwość rejestrowania zdarzeń incydentalnych takich jak awarie czy naprawy. Zadanie incydentalne służą do odnotowywania nieplanowanych prac na danym obiekcie. Funkcjonalność ta pozwala rejestrować historię napraw i modyfikacji obiektu po zaistnieniu nieplanowanych wydarzeń losowych.

  Nieruchomości

  W obszarze Nieruchomości w systemie dodaliśmy możliwość wprowadzenia zaplanowanych wcześniej zdarzeń takich jak przeglądy czy remonty. Funkcjonalność ta pozwala na zaplanowanie prowadzonych prac dla wszystkich nieruchomości, a wprowadzone w ten sposób zdarzenia mogą mieć również wpływ na dostępność poszczególnych obiektów pod wynajem w danym terminie.

  Produkcja

  Harmonogram

  Zmodyfikowaliśmy wyświetlany opis na operacji na harmonogramie o dodanie nowych pól:

  • Rozpoczęcie i Zakończenie
  • Czas
  • Termin wykonania.

  Handel

  Zamówienia i oferty

  Dodaliśmy obsługę zamówień wewnętrznych. Zamówienie takie może zawierać wskazanie dwóch magazynów: docelowego i źródłowego. Standardowo w relacji do niego powstaje dokument MM. Zamówienia wewnętrzne mają osobną listę.

  Zamówienia i oferty

  Umożliwiliśmy anulowanie nierozliczonych pozycji korekty zamówienia w sytuacji, gdy znajduje się ona w zamkniętym okresie magazynowym.

  Dokumenty handlowe

  Dodaliśmy wyświetlanie pozycji zleceń produkcyjnych na liście pozycji dokumentów.

  CRM

  e-mail

  Poprawiliśmy występujący w wersji okienkowej problem otwierania części linków zamieszczonych w treści wiadomości email polegający na wyświetlaniu komunikatów związanych z błędem skryptu na stronie. Od teraz wysłane linki otwierają właściwą stronę internetową w domyślnej przeglądarce.

  Wersja multi

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Zapłata

  Poprawiliśmy błąd, który nie pozwalał na dołączenie zaliczki z poziomu wpłaty/wypłaty na raporcie w Ewidencji Środków Pieniężnych. Dotychczas po wybraniu opcji „Dołącz jako zaliczkę” widoczne były jedynie dokumenty z tego samego miesiąca co zapłata. Po dokonaniu zmian widoczne są wszystkie dokumenty zgodnie ze wskazanym okresem.

  Systemowe

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy zasadę działania formularza Elementy definicji XML dostępnej, m.in. na Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny/Definicja XML dla pól Kod C# eksportu, Kod C# importu oraz Kod C# widoczności. We wcześniejszych wersjach istniała możliwość „zepsucia” składni kodu poprzez przełamanie za pomocą entera.

  HTML

  Listy

  Poprawiliśmy formatowanie i wyświetlanie sum dla kolumn zawierających liczby w tabelach BI. W poprzedniej wersji kolumny zawierające dane liczbowe w tabelach BI były domyślnie wyrównywane do lewej strony (zamiast do prawej), oraz nie miały domyślnie włączonego podsumowania.

  Formularze

  Poprawiliśmy wymiarowanie okien dialogowych (np. okien z parametrami wydruków lub czynności). W poprzedniej wersji na tego typu oknach mógł pojawiać się nadmiarowy pionowy pasek przewijania (scroll-bar).

  Listy

  Poprawiliśmy możliwość zaznaczania wszystkich wierszy poprzez kliknięcie w ikonę zaznaczania w nagłówku na listach posiadających strukturę „drzewa” (np. pozycje budżetu na projekcie CRM, lista dostępnych pól na organizatorze listy czy lista praw dostępu na formularzu roli systemowej).

  Bezpieczeństwo

  Na stronie logowania poprawiliśmy zawartość odpowiedzi przysyłanej z serwera w przypadku podania niepoprawnej nazwy użytkownika lub hasła, tak, aby na podstawie przesłanego komunikatu nie można było określić czy podana została niepoprawna nazwa użytkownika czy hasło (zabezpieczenie przed próbą odgadywania nazw użytkowników w systemie na podstawie zwracanego komunikatu).

  Listy

  Dodaliśmy nową kontrolkę umożliwiającą w wersji HTML wyświetlenie listy w postaci kart („kafelków”). Aby skorzystać z nowego widoku listy, należy w Organizatorze listy na zakładce Form.xml umieścić tag lt;Cardsgt; zamiast tagu lt;Gridgt;. W odróżnieniu od kontrolki Grid, nowa kontrolka może zawierać nie tylko elementy Field, ale również elementy grupujące (takie jak Row i Stack), które umożliwiają odpowiednie ułożenie pól na pojedynczej karcie.

  Interfejs użytkownika

  W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość zbiorczego zarządzania widokami startowymi i ulubionymi. W celu wejścia w konfigurację widoku startowego i folderów ulubionych należy na dowolnej liście kliknąć przycisk Lista, wybrać Zaawansowane/Organizuj foldery a następnie zakładkę Startowy i ulubione. Na zakładce istnieje możliwość określenia folderu startowego oraz listy folderów ulubionych i zapisanie ich w określonym kontekście (roli, operatora itp.) – w zależności od posiadanych praw. Obok nowej funkcjonalności nadal pozostaje możliwość ustawienia aktualnego folderu jako startowego oraz dodania aktualnego folderu do ulubionych poprzez ikonę gwiazdka znajdującą się obok nazwy folderu – ale wówczas zapis zmian następuje wyłącznie w ramach bieżącego kontekstu (operatora).

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy wyświetlanie polskich liter w nagłówku listy wyboru (lookup). Niepoprawne wyświetlanie występowało np. w Ewidencji dokumentów, przy uruchomieniu czynności Kopiuj dokument i otwarciu listy podpowiedzi dla pola Dokument źródłowy.

  Kanały RSS

  Poprawiliśmy wyświetlanie zawartości kanałów RSS w Panelu użytkownika. W przypadku niektórych kanałów – pomimo wpisania poprawnego adresu w konfiguracji programu – pojawiał się komunikat Kanał informacji jest niedostępny. Dodatkowo poprawiliśmy wymiarowanie miniatur (grafik), jeżeli wiadomości w dostarczonym kanale zawierają zdjęcia.

  Listy

  Dodaliśmy możliwość eksportowania zapisów z listy do schowka (clipbioard). W przypadku folderów zawierających listy (np. Faktury sprzedaży) funkcja dostępna jest w menu Lista\Lista\Kopiuj do schowka. Natomiast w przypadku formularzy zawierających listę (np. formularz faktury sprzedaży z listą pozycji) funkcja jest dostępna w menu Formularz\Lista\Kopiuj do schowka (w przypadku kilku list umieszczonych na jednym formularzu w menu pojawia się kilka pozycji Kopiuj do schowka z dodaną nazwą listy). Wykonanie funkcji powoduje przesłanie zawartości listy (w postaci tekstowej, z kolumnami oddzielanymi tabulatorami) do schowka komputera użytkownika (skąd można te dane wkleić np. do arkusza Excel). Jeżeli lista posiada możliwość zaznaczania pozycji (check-boxy po lewej stronie listy) kopiowane są zaznaczone zapisy (w celu wyeksportowania wszystkich pozycji należy najpierw wykonać Zaznacz wszystko przez kliknięcie ikony zaznaczania w nagłówku listy). Jeżeli lista nie posiada możliwości zaznaczania (np. tabele na panelach BI) wówczas zawsze kopiowane są wszystkie pozycje z listy.

  Lookupy, słowniki, combo

  Poprawiliśmy wybieranie wartości z listy podpowiedzi (drop-down) za pomocą myszy. W poprzedniej wersji rozwinięcie listy podpowiedzi (np. lista definicji dokumentu, lista miejscowości itp) i kliknięcie myszą blisko prawej krawędzi listy nie powodowało ustawienia wskazanej pozycji (konieczne było kliknięcie w środkowej lub lewej części listy podpowiedzi).

  Pulpity HR

  Struktura HR

  Dodaliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika zakładkę Ogólne/Struktura HR, przedstawiającą strukturę podległościową pracowników w firmie wraz podstawowymi informacjami na temat współpracowników. Widoczność zakładki „Struktura HR” zależna jest od ustawienia parametru „Struktura HR widoczna w panelu użytkownika” dostępnego w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „Nie”. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika będzie dostępna zakładka Ogólne/Struktura HR. Na zakładce „Struktura HR” oprócz imienia i nazwiska, stanowiska oraz wydziału w standardzie została również obsłużona widoczność adresu e-mail oraz numeru telefonu. Widoczność numeru telefonu poszczególnych pracowników zależna jest od „Celu” wskazanego na formularzu „Dane kontaktowe” w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane kontaktowe. Jeśli kontakt telefoniczny będzie miał wskazany jako cel „Publikowany w pulpitach”, wówczas dany numer telefonu będzie widoczny przy danym pracowniku w Strukturze HR.

  Dane finansowe

  Udostępniliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika na formularzu wypłaty zakładkę „Elementy”, na której będą widoczne naliczone na wypłacie elementy wynagrodzenia. W Pulpicie pracownika wypłaty dostępne są w zakładce Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty. Natomiast w przypadku Pulpitu kierownika wypłaty będą widoczne w zakładce Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty po wcześniejszym ustawieniu w konfiguracji na zakładce Pulpity/Pulpit HR parametru „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” na Tak.

  Pulpit kierownika

  Dane o pracownikach

  Dodaliśmy w Pulpicie kierownika nową zakładkę Pulpit kierownika/Umowy/Umowy o pracę. Zakładka prezentuje listę umów o pracę podległych kierownikowi pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Kod pracownika, Nazwisko i imię pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. Uwaga: Zakładka „Umowy o pracę” będzie od razu widoczna w istniejących bazach. W celu jej ukrycia należy zablokować na prawach jej widoczność dla odpowiednich operatorów.

  Dane o pracownikach

  W Pulpicie kierownika udostępniliśmy listę wypłat podległych pracowników w sekcji Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty. Widoczność listy regulowana jest parametrem „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” dostępnym w konfiguracji w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie jest ustawiony jako „Nie”, co oznacza że zakładka „Wypłaty” nie będzie widoczna w Pulpicie kierownika.


  Pulpit pracownika

  Dane finansowe

  W Pulpicie pracownika w części „Dane finansowe” dodaliśmy zakładkę „PKZP, ZFM”, gdzie będą wyświetlane informacje dotyczące funduszy pożyczkowych pracownika. Uwaga: Fundusze pożyczkowe będą widoczne w Pulpicie pracownika, jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/PKZP, ZFM, …/Definicje PZKP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Prawa danych” zostaną nadane prawa dla odpowiednich operatorów.

  Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

  Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

  Zmieniliśmy wyświetlanie przycisku Czynności w górnym menu każdej z list z obszaru Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Obecnie jeżeli pod przyciskiem nie ma żadnej czynności, przycisk nie wyświetla się.

  Sprzedaż

  Umożliwiliśmy użytkownikom pulpitu samodzielne dodawanie logo firmy do wydruku faktury. Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna pod ikoną koła zębatego. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub pośrodku nagłówka wydruku.

  Kadry i Płace

  Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika

  Dodaliśmy w funkcjonalności „Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” możliwość ustawienia dostępu do zatwierdzonych dokumentów handlowych pochodzących z funkcjonalności „Zarządzanie odzieżą roboczą”. W tym celu w konfiguracji funkcjonalności „Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” dodaliśmy parametr sterujący dostępem do danych „Dostęp do danych modułu Odzieży Roboczej w pulpicie Pracownika i Kierownika”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Zaznaczenie powyższego parametru na „Tak” umożliwia odwołanie się we własnym dodatku do dokumentu handlowego pochodzącego z funkcjonalności „Zarządzanie odzieżą roboczą”, tak aby dokumenty mogły być widoczne w pulpitach.

  BI

  BI w pulpitach

  Zaimplementowane zostały nowe analizy BI w formie raportów i wskaźników z obszaru Kadry i Płace. Posiadają one kontekst zalogowanego operatora i dedykowane są do użycia w Pulpicie Pracownika. Dzięki nim Pracownik po zalogowaniu do swojego konta, będzie mógł analizować swoje dane m. in. w zakresie nieobecności i wynagrodzeń.

  HTML

  Android\Menu aplikacji

  Wprowadziliśmy możliwość przełączenia wyglądu menu folderów w aplikacji mobilnej. W menu głównym programu, na górnym pasku (obok ikony „wyszukaj”) został umieszony przycisk umożliwiający przełączenie wyglądu menu folderów pomiędzy układem „kafelków” oraz „listy”.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Księgowość

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji CIT-ST dla każdego oddziału typu Firma. CIT-ST można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji CIT.
  Formularz deklaracji CIT-ST wyposażyliśmy w Oddział, z możliwością ustawienia oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora. Deklaracja wylicza się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy. Na zakładkę Oddziały w deklaracji CIT-ST pobierają się jedynie oddziały wybranej w CIT-ST firmy, analogicznie na załącznik CIT-ST/A – jedynie pododdziały firmy, dla której CIT-ST jest naliczany.
  Do nagłówka deklaracji informacje o składającym podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma. Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji IFT-2 oraz IFT-2R dla każdego oddziału typu Firma. IFT można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji CIT.
  Formularz deklaracji IFT-2/2R wyposażyliśmy w Oddział, z możliwością ustawienia oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora. Deklaracje roczne wyliczają się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
  Do nagłówka deklaracji informacje o składającym podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnego w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, pola Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
  Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość utworzenia e-Sprawozdania finansowego dla każdego oddziału typu Firma. Formularz sprawozdania finansowego wyposażyliśmy w zakładkę Oddział, z możliwością wyboru oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się z kontekstu listy, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
  W części sprawozdań: Wyniki zestawień (Bilans, Rachunek zysków i strat, itd.) możliwe są do wyboru wyniki zestawień księgowych z firmy zgodnej z firmą wskazaną na sprawozdaniu finansowym.
  Pole: Za okres na sprawozdaniu wylicza się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
  Do Nagłówka oraz Wprowadzenia do sprawozdania, informacje o podmiocie, urzędzie skarbowym, KRS oraz PKD pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.
  Dla zatwierdzonego sprawozdania finansowego można wygenerować e-Sprawozdanie.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość utworzenia zawiadomienia ZAW-NR dla każdego oddziału typu Firma. Zawiadomienie można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji VAT.
  Formularz zawiadomienia ZAW-NR wyposażyliśmy w Oddział, który ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora.
  Do nagłówka deklaracji informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu Firma.
  Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnego w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
  Na dokumencie ZAW-NR utworzonym poprzez czynność na liście Przelewy: Utwórz Zawiadomienie ZAW-NR oddział firmowy ustawia się na podstawie oddziału EŚP z przelewu.

  Wielofirmowość

  Dostosowaliśmy generowanie Jednolitych Plików Kontrolny JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB do działania w konfiguracji wielofirmowej. Podczas generowania plików wymagane jest wprowadzenie oddziału, który jest źródłem danych nagłówkowych dotyczących podmiotu (firmy). Ponadto definicja JPK_FA została wzbogacona w części merytorycznej o prezentowanie danych sprzedawcy z danych oddziału (firmy).

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie. Aby zestawienie księgowe prezentowało wynik z wielu firm należy w parametrze obliczeń Firmy, na liście Definicje zestawień księgowych, wskazać wiele firm, a następnie wykonać obliczenie. Na wyniku zestawienia, w części: Informacja o wyrażeniu, w parametrach obliczeń jest zapisana informacja, dla jakich firm wykonano obliczenie. Na formatce zapisywania wyniku zestawienia obliczonego dla wielu firm w polu: Oddział można wskazać, do którego oddziału chcemy przyporządkować wynik.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dostosowaliśmy obsługę Magazynu Walut. W oknie generowania różnic kursowych MW dodaliśmy wymagany parametr Oddział, dzięki czemu różnice kursowe generowane są dla każdej firmy oddzielnie.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dostosowaliśmy obsługę Delegacji PWS. Dokumenty ewidencji dodawane na Kosztach etapów delegacji oraz Wypłaty dodawane w części Zaliczki są odfiltrowane wg zgodnej firmy z firmą delegacji PWS.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość generowania rozliczeń kasowych VAT (w tym generowanie złych długów VAT) dla firmy i oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów w ramach tej samej firmy.
  W dokumencie ewidencji RKVE, w czynności generowania rozliczeń kasowych VAT, dodaliśmy parametry wyboru oddziału, dla którego mają być generowane pozycje rozliczenia VAT. Dokument można zapisać jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy. Dane z firmowych RKVE trafiają do odpowiednich rejestrów VAT oraz do deklaracji VAT-7 oraz JPK_V7 ze zgodnej firmy.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji VAT-UE dla każdego oddziału typu Firma. Do naliczenia deklaracji VAT-UE należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj. Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnej w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
  Na formularzu deklaracji VAT-UE dodaliśmy parametr obliczeniowy: Oddział Firmy, widoczny na zakładce Ogólne deklaracji. Domyślnie oddział na deklarację przepisuje się z kontekstu listy, a w przypadku braku ustawienia na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
  Deklaracja firmowa VAT-UE oblicza się na podstawie dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym deklaracji.
  Dane nagłówkowe deklaracji VAT-UE wyliczonej dla firmy, tj. informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej.
  Dla zatwierdzonej deklaracji VAT-UE można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy obsługę definiowania oraz wyliczania zestawień księgowych dla każdego oddziału typu Firma. Dana definicja zestawienia księgowego może funkcjonować jako definicja uniwersalna, służąca do wyliczeń w każdej firmie (bez wskazania oddziału na zakładce Oddział) lub może funkcjonować jako definicja przypisana do konkretnej firmy (poprzez wskazanie oddziału na zakładce Oddział). Przypisanie definicji zestawienia do oddziału powoduje, że lookup kont na wyrażeniach ogranicza się do przypisanej firmy.
  Obliczanie zestawienia księgowego odbywa się w kontekście wskazanej firmy. W tym celu na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych dodaliśmy dodatkowy filtr do obliczeń: Firma. Wskazanie firmy w filtrze oraz wykonanie na zestawieniu funkcji Oblicz powoduje, że zestawienia na podstawie zdefiniowanych wyrażeń pobierają dane z konkretnej firmy, w kontekście której zostało wykonane obliczenie. Zapisywany wynik obliczenia otrzymuje informacje o firmie, dla której zostało wykonane obliczenie, co jest widoczne w Parametrach naliczenia wyniku.
  Dodatkowo w wielofirmowości czynność Kopiuj zestawienie wyposażyliśmy w możliwość kopiowania zestawień sprawozdawczych (np. CIT8, BilansInna) wraz z wszystkimi niezbędnymi oznaczeniami, weryfikatorami oraz blokadami. W tym celu na formatce czynności kopiowania pojawił się parametr: „Jako sprawozdawcze”. Dzięki temu, w jednej bazie danych, firmy będą miały możliwość skorzystania z odrębnie zdefiniowanych zestawień księgowych na potrzeby CIT-8 czy sprawozdań finansowych.
  Deklaracje CIT-8 podczas wyliczania pobierają dane do wyliczeń z zestawienia księgowego przypisanego do firmy, a jeżeli takiego brak to z ogólnego zestawienia CIT8 bez firmy.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji CIT-8 dla każdego oddziału typu Firma. W konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje dodaliśmy parametr dostępności naliczania deklaracji CIT-8.
  Formularz deklaracji CIT-8 wyposażyliśmy w zakładkę Oddział, z możliwością wyboru oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się z kontekstu listy, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
  Deklaracja CIT-8 podczas wyliczania pobiera dane z zestawień księgowych CIT-8 i CIT-8 zyski kapitałowe przypisanych do firmy (zakładka Oddział na definicji zestawienia księgowego), a w przypadku braku zestawień firmowych – z ogólnych zestawień o typie CIT8 i CIT8ZK bez wskazanej firmy na zakładce Oddział.
  Dodatkowo załącznik WZ dla firmowej deklaracji CIT-8 pobiera dane z zatwierdzonych dokumentów Złych długów CIT utworzonych ze zgodnej firmy.
  Zaliczki i deklaracje roczne oddziałów firmowych wyliczają się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
  Do nagłówka deklaracji informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.
  Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnej w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
  Dla zatwierdzonej deklaracji rocznej można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji VAT-7 i pliku JPK_V7 dla oddziału firmowego. Do naliczenia deklaracji VAT-7 należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj. Po włączeniu parametru w konfiguracji oddziału, pojawia się zakładka Dane VAT, gdzie mogą być przechowywane informacje o współczynnikach i prewspółczynnikach oddziału, adres e-mail dla JPK_V7 oraz dane osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji.
  Na formularzu deklaracji VAT-7 dodaliśmy parametr obliczeniowy: Oddział Firmy, widoczny na zakładce Ogólne deklaracji. Domyślnie oddział na deklarację przepisuje się z kontekstu listy, a w przypadku braku ustawienia na liście, oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze. Deklaracja firmowa VAT-7 oblicza się na podstawie dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym deklaracji. Podczas wyliczania wartości pól w deklaracji uwzględniane są wartości współczynników wprowadzonych w konfiguracji oddziału. Deklaracja firmowa jest deklaracją sprawozdawczą. Informacje na deklaracji firmowej VAT-7 o urzędzie skarbowym oraz numerze rachunku bankowego wykazywanego na płatności do deklaracji pobiera się odpowiednio z pól Urząd skarbowy oraz Indywidualny numer rachunku bankowego, dostępnych w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
  Deklaracja firmowa po zatwierdzeniu trafia do Ewidencji dokumentów. Oddział na dokumencie ewidencji domyślnie przenosi się z oddziału deklaracji.
  Istnieje również możliwość naliczenia deklaracji cząstkowych dla oddziałów należących do oddziału firmowego. Do naliczenia deklaracji VAT-7 cząstkowej należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj cząstkową. Po naliczeniu i zatwierdzeniu deklaracji cząstkowych w oddziałach można utworzyć deklarację zbiorczą firmową.
  Deklaracja firmowa jest podstawą do wyliczenia JPK_V7 firmowego. Przed generowaniem pliku JPK_V7 należy uzupełnić adres email w konfiguracji oddziału Oddział/Deklaracje/Dane VAT. Dane do części deklaracyjnej pliku JPK_V7 są pobierane z zatwierdzonej deklaracji, naliczonej dla danego oddziału (w przypadku deklaracji cząstkowych) i naliczonej dla danej firmy (z deklaracji firmowej). Dane do części ewidencyjnej JPK_V7 pobierają się z dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym pliku JPK. W przypadku deklaracji cząstkowych – zawęża się do zgodności oddziału.
  Dane nagłówkowe JPK_V7 wyliczonego dla firmy, tj. informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej.

  Wielofirmowość

  Dostosowaliśmy tworzenie not korygujących do konfiguracji wielofirmowej.

  • Noty naliczane przy pomocy czynności na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty muszą być naliczane dla dokumentów ze zgodnej firmy. W polu Oddział na naliczonej nocie ustawia się firma, dla której naliczenie jest wykonywane. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie zostaje bez zmian, tj. oddział na naliczonej nocie ustawia się z domyślnego oddziału aktualnie zalogowanego uprawnienia.
  • Jeżeli noty korygujące tworzone są na liście Ewidencja dokumentów/Noty korygujące to oddział i firma dodawanej noty są ustawiane z kontekstu listy, tj. z oddziału jaki jest ustawiony w filtrze nad listą, a możliwe do wybrania do korekty dokumenty podpowiadają się w obrębie firmy z noty. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie zostaje bez zmian, tj. możliwe są do wybrania do korekty dokumenty ze wszystkich oddziałów.

  Dodatkowo dostosowaliśmy działanie czynności „Koryguj” dostępnej na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz bezpośrednio na dokumentach dodawanych w ewidencji do konfiguracji wielofirmowej. Po wykonaniu czynności, oddział i firma na nowo dodanym dokumencie ustawiają się z dokumentu korygowanego. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie pozostało bez zmian, tj. Oddział na nowo stworzonym dokumencie ustawia się z domyślnego oddziału aktualnie zalogowanego uprawnienia.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) wprowadzaliśmy zmiany w obsłudze modułu Księga Inwentarzowa.
  Dla kartotek środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia dodaliśmy powiązanie z oddziałem i firmą poprzez wybrane miejsce użytkowania. Z tego względu w konfiguracji modułu Księga Inwentarzowa domyślnie zostały zaznaczone parametry związane z wymagalnością miejsca użytkowania bez możliwości edycji oraz na definicji miejsca użytkowania dodaliśmy wymóg wyboru oddziału o typie Dokumentowy. Zmiana miejsca użytkowania na środkach może się odbywać tylko w obrębie firmy. W przypadku przeniesienia środka do innej firmy musi on zostać zlikwidowany w dotychczasowej firmie.
  Na dokumentach środków trwałych dodaliśmy zakładkę Oddział, przy dodawaniu dokumentów jest on domyślnie inicjowany z kontekstu listy, a zarazem odfiltrowuje kartoteki ze zgodną firmą.
  Dla czynności zbiorczego naliczania amortyzacji, inwentaryzacji i likwidacji umożliwiliśmy naliczanie zbiorcze dla wielu firm jednocześnie, gdzie domyślnie czynności rozdzielają naliczenia według firmy z ustawieniem na wygenerowanych dokumentach oddziału o typie Dokumentowy.
  Do definicji dokumentów oraz numeracji środków trwałych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Firmy oraz Oddziału. Dla dokumentów środków trwałych Oddział i Firma odczytywane są z oddziału na zakładce Oddział.
  Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symboli Oddziału {O} i Firmy {F}. Oddział i Firma środka trwałego wynikają z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

  Wielofirmowość

  Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symboli Oddziału i Firmy. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych Oddział i Firma są odczytywane ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania dokumentów RMK dla firmy.
  Na kartotece kosztu oraz dokumencie RMK dodaliśmy zakładkę Oddział. Domyślnie oddział przypisuje się z kontekstu listy, w przypadku braku ustawienia na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
  Dla czynności Naliczanie/Wartości kosztu RMK w Ewidencji dokumentów w oknie Koszt RMK pozycje kosztów są filtrowane według zgodnej firmy z dokumentu ewidencji z firmą z dokumentu kosztowego. Podobnie działa filtrowanie na kartotece kosztu w obrotach RMK w oknie pola Ewidencja, gdzie dokumenty ewidencji są filtrowane według firmy z kosztu.
  Dla czynności Nalicz, dostępnej na dokumencie RMK dodaliśmy pole Oddział i Podooddziały. Domyślnie oddział jest inicjowany z dokumentu RMK i jest wymagany do uzupełnienia. Dokument RMK można zapisać, jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy.
  Do definicji dokumentu RMK oraz wzorów numeracji kartotek kosztów dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Firmy oraz Oddziału. Oddział i Firma odczytywane są z oddziału wskazanego na dokumencie.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) zabezpieczyliśmy powiązanie rachunków VAT z rachunkami rozliczeniowymi. Jako powiązany rachunek VAT lub rachunek rozliczeniowy można wskazać tylko ewidencje ze zgodnej firmy.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość kopiowania wzorcowego planu kont pomiędzy firmami. Na listach Plan kont i Obroty i salda udostępniliśmy czynność do kopiowaniaKopiuj konta do innej firmy” z możliwością kopiowania całego planu kont lub zaznaczonych kont z jednej firmy do drugiej w obrębie tego samego okresu obrachunkowego. Czynność kopiuje konta syntetyczne wraz z analitykami. Na formatce czynności możliwe jest wskazanie pojedynczej firmy docelowej lub wielu. Konta są kopiowane z pełnymi definicjami analityk i słownikami. Firma źródłowa na formatce czynności, z której następuje kopiowanie kont jest pobierana z kontekstu listy.

  Wielofirmowość

  W numeratorze definicji deklaracji księgowych dodaliśmy serię oddziału firmowego: Oddział.Deklaracja.Seria, jako drugą pozycje w numeratorze. Seria oddziału jest pobierana z konfiguracji oddziału Oddział/Deklaracje/Ogólne z pola Seria deklaracji.

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym CIT dla firmy i oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów w ramach tej samej firmy. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z uwzględnieniem pododdziałów. Dokument można zapisać jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy. Do załącznika deklaracji CIT-WZ dane są pobierane z dokumentu ZD ze zgodną firmą.

  Wielofirmowość

  Do definicji dokumentów w Księdze Inwentarzowej, Ewidencji Środków Pieniężnych oraz RMK dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału.
  Dla dokumentów w Księdze Inwentarzowej oraz Dokumentu RMK oddział odczytywany jest z zakładki Oddziału dokumentu.
  Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji ŚP.
  Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.
  Do wzorów numeracji kartotek kosztów RMK dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział do numeracji pobiera się z oddziału wskazanego na kartotece kosztu.

  Workflow

  Edytor procesu

  Ujednoliciliśmy usuwanie tranzycji w Edytorze procesu. Różnice
  w zachowaniu środowisk przy usuwaniu tranzycji oraz komunikaty zostały ustandaryzowane.

  Definicja procesu

  Przygotowaliśmy szereg
  nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami procesów:

  1. Dodaliśmy nową definicję procesu – jednozakładkową. Tworząc nową definicję procesu będziemy mogli wybrać między nową, a dotychczasową.
  2. Zakładka Definicje przepływów w konfiguracji Workflow otrzymała nową nazwę Definicje procesów.
  3. W konfiguracji definicji procesów dodaliśmy nowe foldery:
   1. Definicje, w których znajdują się zakładki Definicje tranzycji i Wzorce elementów workflow, pozwalające na konfigurację definicji obiektów wykorzystywanych w dotychczasowych procesach.
   2. Definicje jednozakładkowe, w których znajdują się zakładki Definicje tranzycji, Wtyczki workflow i Wzorce elementów workflow, pozwalające na konfigurację definicji obiektów wykorzystywanych w procesach jednozakładkowych.
  4. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy zakładkę Algorytm procesu, udostępniającą edytor kodu. Dzięki niej w jednym miejscu możemy wprowadzić dodatkowy kod sterujący zachowaniem każdego elementu definicji: roli procesowej, definicji zadania i tranzycji.
  5. W definicji procesu jednozakładkowego, zakładki z edytorem kodu na rolach procesowych, definicjach zadań i tranzycjach nie występują, tak jak ma to miejsce na analogicznych obiektach dotychczasowych definicji procesów.
  6. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy zakładkę Algorytm danych dla procesu, która udostępnia edytor kodu, w którym możemy określić dodatkowe atrybuty zachowania procesu. W zakładce Algorytm procesu możemy się do nich odwołać za pomocą args.ProcessData.
  7. Dodaliśmy nowy element służący konfiguracji procesów – wtyczki. Ten komponent składa się z predefiniowanych elementów, dzięki czemu możliwe jest szybkie konfigurowanie definicji procesu bez konieczności pisania kodu. Wtyczki są funkcjonalnością re-używalną: raz przygotowane mogą być wykorzystane w wielu procesach. W każdej bazie danych znajdują się predefiniowane zestawy wtyczek: Podstawowe algorytmy dla zadania oraz Podstawowe algorytmy dla roli procesowej, które pozwalają na określenie właściwości definicji procesu i jej elementów. Użytkownik ma możliwość tworzenia i edycji własnych wtyczek z poziomu konfiguracji programu.
  8. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego oraz elementów definicji procesu: roli procesowej, definicji zadania, tranzycji, wyzwalacza zadań dodaliśmy zakładkę Struktura procesu, z poziomu której możliwe jest sterowanie wtyczkami dodanymi do danego elementu/definicji.
  9. Do zakładki Ogólne na formularzach elementów definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy nowe sekcje:
   1. Informacje o algorytmie – wskazuje jakie metody są lub powinny zostać oprogramowane/skonfigurowane za pomocą wtyczek dla poprawnego działania procesu.
   2. Wyświetlające konfigurowalne elementy wtyczek.
  10. Jednozakładkowe definicje procesu zostały rozbudowane o nowe klasy konfiguracji statycznych parametrów. Pozwalają one na przygotowanie dodatkowych warunków sterujących zachowaniem procesu i sterowanie nimi z poziomu dodatkowego okna wywoływanego na definicji procesu. Wartość parametrów można określić inną dla każdej definicji procesu oraz dla kontekstu operatora lub roli. W zakładce Algorytm procesu możemy się do nich odwołać za pomocą args.ProcessConfig.
  11. Zakładka Ogólne na definicji procesu jednozakładkowego została rozszerzona o nowe pola:
   1. Definicja i Interfejs – służą do obsługi obiektu zarządzającego działaniem procesu (ManagingRow).
   2. Klasa konfiguracji – pozwala na wprowadzenie jednej lub wielu klas statycznych parametrów.

  Powiadomienia workflow

  Na formularzu definicji powiadomienia związanego z zadaniem Workflow ukryliśmy pole Projekt w sekcji Informacje dla kompilatora. Definicja powiadomienia jest automatycznie powiązana z projektem, do którego przypisana jest definicja zadania. Dzięki temu nie jest możliwe przypisanie tych obiektów do dwóch różnych projektów, co skutkowałoby błędnym działaniem powiadomienia w procesie.

  Pozostałe

  Definicję pola dynamicznego typu Liczba całkowita na definicji dokumentu dodatkowego rozszerzyliśmy o obsługę typów wyliczeniowych (enum). Funkcjonalność pozwala na wprowadzenie nazwy typu oraz listy wartości wyliczenia, które przyporządkowane zostaną wartościom liczbowym (rozpocznynającym się od 1). Każdej wartości możemy przypisać nazwę wyświetlaną (Nagłówek) oraz określić czy jest dostępna, czy zablokowana. Do obsługi typów wyliczeniowych przygotowaliśmy nowe elementy na definicji pola dynamicznego:

  • Pole Typ wyliczany – pozwala na wprowadzenie nazwy typu.
  • Pole Lista wartości – pole staje się edycyjne po wprowadzeniu wartości w polu Typ wyliczany. Zaznaczenie na Tak powoduje wyświetlenie dodatkowej zakładki o tej samej nazwie.
  • Zakładka Lista wartości – możemy tu określić zestaw wartości dla tego pola oraz dodatkowe warunki: nazwę wyświetlaną (Nagłówek) oraz czy jest zablokowana.

  Użytkownik zobaczy listę wartości niezablokowanych. Jeśli nie uzupełnimy pola Nagłówek, wyświetlona zostanie nazwa wartości.

  Definicja procesu

  Zmieniliśmy parametry wykorzystywane w metodzie CreateTask() w interfejsie IWorkflowToolsService, dodając dwa nowe: Task source, IWFTransition wftransition.

  Kadry i Płace

  Umowa o pracę

  Dodaliśmy nową listę Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Umowy o pracę, która zawiera umowy o pracę wprowadzone w kartotekach pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Imię i nazwisko pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. W obrębie listy można filtrować dane pod kątem: Typu umowy o pracę, Zakresu, Pracownika, Jednostki organizacyjnej oraz Okresu.

  DMS

  Pozostałe

  Poprawiliśmy działanie praw obiektowych do definicji struktury w DMS\Foldery. Usunięty został błąd, który pomimo odebrania praw do definicji powodował jej wyświetlenie.


  Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.3.6 z dnia 14.10.2022

  2206.3.6.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Wersja multi

  Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

  Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Eksport przelewów

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Umowa o pracę

  Dostosowaliśmy wydruk Umowa o pracę – zmiana warunków w mechanizmie REPX do wymogów RODO. W tym celu usunęliśmy z raportu zapis dotyczący numeru ewidencyjnego PESEL pracownika. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Dokumenty” oraz z poziomu kartoteki pracownika również w sekcji „Dokumenty”.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz umowie cywilnoprawnej. W przypadku naliczania umowy zlecenia po wypłacie etatowej, nie naliczała się składka zdrowotna od umowy.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników objętych kosztami autorskimi oraz składkami PPK. Do wyliczenia ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku, niepotrzebnie była ujmowana kwota przychodu od składki PPK.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku, w przypadku wystąpienia na wypłacie etatowej zarówno elementów oskładkowanych jak i nieoskładkowanych.

  Pakiet mobilności kierowcy

  Umożliwiliśmy naliczanie wynagrodzeń od netto dla kierowców oddelegowanych do pracy za granicą w ramach funkcjonalności „Pakiet mobilności kierowcy” z użyciem dedykowanych elementów. Uwaga: Przy procedurze liczenia netto zalecamy dodawanie dodatków/potrąceń w kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki.

  Podstawa chorobowego

  Poprawiliśmy wliczanie wynagrodzenia za nieobecność płatną do podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Przy wliczaniu do podstawy chorobowego miesiąca, w którym wystąpił np. urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe, jeżeli na wartości wynagrodzenia za urlop była wprowadzona korekta ręczna, to w podstawie zasiłku wartość wynagrodzenia za urlop była podwajana.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na kolejnej wypłacie w miesiącu dla pracownika podlegającego składkom PPK, w przypadku wypłaty elementu niepodlegającemu uldze i kosztom uzyskania przychodów.

  Deklaracje PIT

  Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-11 składek społecznych w przypadku korygowanych wypłat pracowników korzystających ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. Dotychczas w powyższych sytuacjach składki na ubezpieczenia społeczne na deklaracji PIT-11 z wypłaty korygującej zamiast w pozycji 97, były wykazywane w pozycji 96.

  Deklaracje PIT

  Obsłużyliśmy wysokość procentu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego pobranego od dochodów/przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia przy zastosowaniu ryczałtu (procent)”, który przyjmuje wartość 0,3%.

  Listy płac

  Na wydruku Pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy wyświetlanie sumy dla pracownika, która widoczna jest po zaznaczeniu w parametrach wydruku parametru „Suma dla pracownika” na Tak. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

  Księgowość

  Zapisy

  Poprawiliśmy błąd występujący w konfiguracji wielofirmowej i wielooddziałowej dotyczący widoczności zapisów księgowych. Po wykonaniu dla konta księgowego czynności Pokaż zapisy, na formularzu zapisów konta widoczne były tylko zapisy kont analitycznych przypisanych do tego samego oddziału co konto, dla którego wykonywana była czynność. W związki z tym w przypadku wykonania czynności Pokaż zapisy dla konta, które posiadało konta analityczne dla różnych oddziałów nie widać było wszystkich zapisów danego konta. Aktualnie na formularzu zapisów konta prezentowane są wszystkie zapisy na konta analityczne, do których Operator ma prawo.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Rozrachunki

  W konfiguracji z włączoną oddziałowością złotą przywróciliśmy możliwość rozliczania rozrachunków, których Ewidencje ŚP są przypisane do różnych oddziałów poprzez czynności: Rozlicz oraz Rozliczenie dokumentów.., dostępnych na liście Rozrachunki wg dokumentów. Przed zmianą dokumenty z niezgodnymi oddziałami nie były rozliczane.

  Kadry i Płace

  Wydruki Kadrowe

  Poprawiliśmy generowanie wydruku Umowa o pracę do pliku DOCX. Dotychczas w przypadku uruchomienia raportu w trybie „Podgląd wydruku”, a potem eksporcie do pliku DOCX z zaznaczoną opcją „Table layout” pojawiał się komunikat uniemożliwiający taki eksport. Obecnie powyższa czynność wykonuje się poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Rozrachunki wg dokumentów

  Na wydrukach Wydruk listy wg kontrahentów oraz Wydruk listy, znajdujących się na liście Rozrachunki wg dokumentów, zmieniliśmy sposób prezentacji podsumowania rozrachunków według walut. W kolumnie Podsumowanie wg walut dodaliśmy symbol waluty płatności oraz w podsumowaniu podzieliliśmy pole Należności KS/ Zobowiązania KS wg walut zaksięgowanych na konto. Wartość pobierana z zapisu księgowego z pola kwota operacji, co pozwoli na analizę m.in. zaksięgowanych rozrachunków walutowych jedynie na konta bilansowe.

  Księga inwentarzowa

  Środek trwały

  Poprawiliśmy wydruk „Plan amortyzacji środków trwałych (w roku kalendarzowym)” znajdujący się na liście ewidencji środków trwałych. Przed poprawką podczas wywołania wydruku pojawiał się komunikat błędu Dany klucz był obecny w słowniku. Po zmianach błąd nie występuje.

  Wersja multi

  Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

  Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

  Poprawiliśmy na liście Obroty i salda wyświetlanie kont analitycznych dla wybranego konta syntetycznego. Przed zmianą przy próbie przejście z konta syntetycznego do listy kont analitycznych tego konta pojawiał się komunikat błędu Zapis o ID nieznaleziony w tabeli OkresyObrach.,który uniemożliwiał wyświetlenie listy. Po zmianach błąd nie występuje.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Eksport przelewów

  Poprawiliśmy formatowanie kwot w przelewach eksportowanych w interfejsie z językiem angielskim. Przed zmianą w polach, które zawierały wartości w dowolnej walucie zamiast przecinka eksportowała się kropka, co powodowało błąd przy imporcie przelewów do systemu bankowego. Po zmianach problem nie występuje.

  Workflow

  Zadania systemowe (task)

  Parametr Uruchom tylko w SonetaExplorer został oznaczony właściwością obsolete. Oznacza to, że w jednej z kolejnych wersji rozwojowych zostanie on usunięty. Zalecamy dostosowanie własnych rozwiązań do pracy wieloplatformowej.

  Schemat generatora obiektów

  Dodaliśmy w kompilatorze schematu generatora obiektów klasę bazową. Pozwoli to na uniknięcie dostrzeżonych problemów związanych z przetwarzaniem kodu przez kompilator Roslyn.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.0.1 z dnia 03.08.2021r.

  enova365 wersja 2106.0.1
  1. Wersja srebrna/złota
   1. Wersja standard
     1. Systemowe

  Wersja srebrna/złota

  Wersja Standard

  Moduł Systemowe
  Poprawione funkcje

  Licencje W API sprawdzania licencji na własne dodatki (EnovaLicence.AddInLicenceCheck) dodano obsługę własnego klucza publicznego, przywracając możliwość dynamicznego sprawdzania licencji. Standardowy mechanizm sprawdzający licencję na podstawie klucza zarejestrowanego w dodatku działa bez zmian. W wersji 2106 metoda EnovaLicence.AddInLicenceCheck zostało uznana za przestarzałą, zostanie wycofana i należy używać Login.CheckAddinLicence.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.0.0 z dnia 26.07.2021r.

  enova365 wersja 2106.0.0
  1. Wersja srebrna/złota
   1. Wersja standard
    1. Systemowe
     1. Systemowe
    2. Business Intelligence
     1. Business Intelligence
    3. Sprzedaż i CRM
     1. Workflow
     2. Serwis
     3. Business Intelligence
     4. CRM
     5. Praca zdalna
     6. Dodatki:
      1. Kurierzy
    4. Handel i Magazyn
     1. Workflow
     2. Handel
     3. Business Intelligence
     4. CRM
     5. Produkcja
     6. Dodatki:
      1. Kurierzy
      2. e-Sklepy Konektor
      3. Opłata cukrowa
    5. Kadry Płace i HR
     1. Workflow
     2. Business Intelligence
     3. Dodatki:
      1. Czas Pracy
    6. Finanse i Księgowość
     1. Workflow
     2. Księgowość
     3. Business Intelligence
     4. Ewidencja Środków Pieniężnych
     5. Dodatki:
      1. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
      2. Analizy MS Excel
      3. Importy Księgowe
    7. Procesy
     1. Workflow
    8. Projekty i usługi
     1. Workflow
     2. Business Intelligence
    9. Produkcja
     1. Workflow
     2. Handel
     3. Business Intelligence
     4. Produkcja
   2. Wersja multi
    1. Systemowe
     1. Systemowe
    2. Kadry Płace i HR
     1. Pulpit Pracownika
     2. Pulpity HR
  2. Wersja platynowa
   1. Wersja standard
    1. Sprzedaż i CRM
     1. Workflow
    2. Handel i Magazyn
     1. Workflow
    3. Kadry Płace i HR
     1. Workflow
    4. Finanse i Księgowość
     1. Workflow
    5. Procesy
     1. Workflow
    6. Projekty i usługi
     1. Workflow
    7. Produkcja
     1. Workflow
  Moduł Systemowe
  Funkcjonalności

  Interfejs użytkownika Zostały wycofane obiekty biznesowe związane z Analizami Wielowymiarowymi oraz Zdjęciami danych. Dostęp do danych związanych z wycofywanymi obiektami będzie tylko i wyłącznie w kopiach bazy danych w wersjach systemu wcześniejszych niż 2106.0.0. Szczegółowy wykaz usuniętych obiektów biznesowych i tabel został przedstawiony w komunikacie technicznym w Pulpicie Partnera.

  Interfejs użytkownika Położenie paneli dodatkowych – Pasek nawigacji, Foldery, Asystent, Organizuj widok i inne – mogą być opcjonalnie zapamiętane przez system (wcześnie były przywracane do wartości domyślnych przy starcie aplikacji). Ustawienia można teraz zapisać do lokalnego pliku konfiguracyjnego Ustawienia enova.xml. Służy do tego czynność dostępna w menu Widok/Zapisz ustawienia Paneli.

  Interfejs użytkownika Podniesiono wersję bibliotek DevExpress do wersji 20.2. Jednocześnie zmieniono sposób paczkowania nuget-ów – system obecnie korzysta z pakietów dostarczanych przez DevExpress, zamiast używanych wcześniej pakietów .bySoneta.

  Interfejs użytkownika Zmieniono interfejs okna zmian zapisu (ChangeInfos). Okno zmian zapisu zostało zastąpione form.xml-em. Odpowiednie klasy działające w oparciu o winforms nie będą dostępne.

  Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna praw obiektowych (EntitleRightsPage) zastępując klasy referujące do winforms odpowiednimi form.xml-ami. Poprzednio używane klasy nie będą dostępne.

  Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna replikacji kontrahenta (KontrahentReplication) zastępując dotychczasową klasę referującą do winforms odpowiednim form.xml-em. Poprzednio używana klasa nie będzie dostępna.

  Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna właściwości bazy danych. Wycofano klasy referujące do winforms, zastępując je odpowiednikami w formie form.xml

  Interfejs użytkownika Zmieniono implementację niektórych interfejsów związanych z załącznikami – implementację opartą o winforms zastąpiono form.xml-ami. Używane wcześniej klasy referujące do winforms nie będą dostępne.

  Interfejs użytkownika W celu zredukowania zależności projektów od windows forms, zmieniono zawartość pakietów nuget DevExpress.bySoneta oraz DevExpress.Printing.bySoneta (wersja 18.1.4.18203). Pakiet związany z wydrukami będzie docelowo pozbawiony bibliotek referujących do winforms. Dla klas zależnych od forms (związanych z Designer-em raportów) zmieniono przestrzeń nazw z Soneta.Business.UI.DxReports na Soneta.Business.Forms.DxReports.

  Baza Dla operatora pracującego w bazie danych oznaczonej jako tryb serwisowy została dodana informacja w prawym dolnym pasku. Na nagłówkach wydruków pojawia się informacja o trybie serwisowym bazy danych. Dodatkowo na wydrukach REPX został dodany znak wodny. Zmiany na wydrukach dotyczą wersji standard i multi.

  Baza Wydzielono osobne biblioteki do obsługi baz danych MySQL oraz Oracle. Klasy MySqlDatabase oraz OracleDatabase zrywają z kompatybilnością wsteczną, ponieważ znajdują się w innym assembly.

  Wydruki Został dodany parametr umożliwiający wskazanie własnego, domyślnego folderu zapisu wydruków dla wydruków REPX. Parametr dostępny jest z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Konfiguracja.

  Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków ReportResult bez forms-owego okienka progresu został zunifikowany dla wydruków REPX i ASPX. Ustawienie ReportResult.SilentProgress teraz działa dla obu wariantów wydruków (wcześniej był to mechanizm wyłącznie dla wydruków REPX). Jednocześnie zmienione zostały publiczne klasy Soneta.Business.Forms.DxReports.PrintParameters oraz Soneta.Business.UI.Reports.ReportGenerator.

  Wydruki Podniesiono wersję pakietu nuget TuesPechkin.Wkhtmltox.AnyCPU do wersji 0.12.4.1. Pakiet ten wykorzystywany jest przez mechanizm wydruków ASPX do konwersji HTML do PDF.

  Poprawione funkcje

  Wydruki Usystematyzowano sposób pozycjonowania raportów REPX i ASPX na listach i formularzach. Obecnie najważniejszą wartością jest Index. Zmiana wartości Index z założenia wpływa na indeksy pozostałych raportów na danej liście lub formularzu. Raporty o tej samej wartości indeksu sortowane są po wartości AtributePriority, a w dalszej kolejności po nazwie.

  Wydruki Zmieniono sposób eksportowania wydruków REPX do obrazków(opcja eksportu Obraz PNG). Wcześniej, w tym trybie eksportu, zapisywana była tylko pierwsza strona raportu, a ze względu na ograniczenia platformy XtraReports, wynikowy obraz strony nie posiadał odpowiednich marginesów. Po wprowadzonych zmianach, dla każdej strony raportu zapisywany jest osobny obraz z odpowiednim suffiksem numeru strony. Jednocześnie zmienił się sposób zachowania property DxReportGenerator.ExportFileName – dla obrazków zwraca nazwę z suffiksem numeru pierwszej strony raportu.

  Licencje Poprawiono mechanizm sprawdzania licencji w przypadku wylogowania operatora przez administratora (wykonanie czynności Wyloguj na oknie Zalogowani operatorzy). W poprzedniej wersji systemu (2104.x.x) po wylogowaniu przez administratora, operator mógł nadal pracować, bez pobrania licencji.

  Interfejs użytkownika Poprawiono zasadę działania Organizuj prawa z poziomu listy Projekty/Projekty i Projekty/Kampanie w Nowym Systemie Praw.

  Framework Serwisy funkcjonalne, takie jak IReportService, pobierane były dotąd za pomocą metod Session.GetService() lub BusApplication.GetService(). Obecnie serwisy mają przydzielony zasięg sesji, loginu lub aplikacji. Większość udostępnionych do tej pory serwisów posiada zasięg sesji, a zatem jest pobierana z sesji metodą Session.GetService(). Powszechnie używany serwis IReportService służący do wykonywania wydruków, dostępny jest również na poziomie sesji. Wcześniej dawało się pobrać instancję serwisu także z poziomu obiektu BusApplication. Wykonanie wydruku przez serwis wymaga danych sesyjnych (Row, Context), dlatego sesja jest w praktyce konieczna do utworzenia serwisu.

  Moduł Business Intelligence
  Funkcjonalności

  Wizualizacje Dodane zostało pole „Informacje dodatkowe”. Pole dostępne jest do edycji z poziomu konfiguracji Definicji Wizualizacji. Służy do zapisania dodatkowych informacji np. o sposobie wyliczania zwracanych danych lub skomentowania wyników. Uzupełnienie pola „Informacje dodatkowe” spowoduje, że wpisany tekst automatycznie pojawi się w labelu pod wizualizacją tabeli lub wykresu, natomiast w przypadku wskaźników tekst ten pojawi się w tooltipie po najechaniu kursorem myszy na obszar wskaźnika.

  Wizualizacje Dla wskaźników i raportów, umieszczanych na Panelach BI dodany został znacznik (!) informujący o tym, że dana wizualizacja posiada zdefiniowany parametr obligatoryjny. Oznacza to, że wymagane jest ustawienie odpowiedniego parametru, aby wizualizacja ta zwróciła dane. Po otworzeniu Panelu BI, na którym umieszczone są wskaźniki i raporty posiadające w swojej definicji parametr obligatoryjny, nie zaprezentują one żadnych danych. Dopiero po wybraniu właściwego parametru, wizualizacje zostaną przeliczone i zaprezentują dane. Wówczas znacznik (!) zostanie zastąpiony (+), który oznacza że dany parametr jest aktywny, czyli wizualizacja została przefiltrowana przez ten parametr.

  Modele danych – Domeny Udostępniono czynności umożliwiające tworzenie nowego modelu danych bezpośrednio z poziomu otwartej definicji wybranego modelu danych. Czynności umożliwiają m.in. utworzenie nowej domeny lub wskaźnika/raportu w oparciu o otwartą definicję domeny lub tabeli bez konieczności jej zamykania. Mechanizm automatyzuje ustawianie źródła danych w dodawanych modelach, co znacząco poprawia ergonomię pacy z modelami danych BI.

  Utrwalanie danych Zmodyfikowano mechanizm utrwalania danych BI poprzez wprowadzenie parametru wpływającego na sposób zapisywania rekordów w tabelach z danymi utrwalonymi. Zmiana umożliwia określenie w jaki sposób zapisywanie lub nadpisywanie będą dane w tabelach, co przekłada się na organizacje przechowywania danych utrwalonych w zależności od konkretnej potrzeby biznesowej.

  Modele danych W obszarze analitycznym Handel został dodany szereg modeli danych dotyczących nowego modułu produkcji. Domeny zawierają informację dotyczące podstawowych parametrów produkcji takich jak: efektywność, koszty produkcji, realizacja zleceń produkcyjnych. Na ich podstawie zostały przygotowane przykładowe wskaźniki i raporty, które pomogą w analizowaniu obszaru produkcji.

  Konfiguracja Zmieniono działanie mechanizmu przebudowywania widoków BI SQL oraz utrwalania definicji SlownikiBiznesowe i DatyUtrwalone, tak by czynności te nie odbywały się podczas pierwszego logowania do bazy danych, które nastąpi po utworzeniu nowej bazy lub po dokonaniu konwersji istniejącej bazy danych. Przebudowa widoków i aktualizacja słowników BI, w przypadku posiadania licencji na moduł BI, dokonywana jest automatycznie podczas konwersji bazy danych. W przypadku tworzenia nowej bazy danych w celu skorzystania z analiz BI, konieczne jest użycie czynności Przebudowa widoków i słowników BI. W przypadku licencji typu Biuro Rachunkowe, po dokonaniu konwersji baz należy użyć czynności Aktualizuj widoki i słowniki BI w bazach danych.

  Obsługa środowiska wielobazy Na platformie e-learningowej umieszczone zostało szkolenie zaawansowane „BI w środowisku wielobazy”. W zakres szkolenia wchodzą zagadnienia związane m.in. z konfiguracją BI pod obsługę wielu baz, przygotowywaniem modeli danych i ich dystrybucją pomiędzy bazami, uprawnieniami oraz utrwalaniem danych.

  Moduł CRM
  Funkcjonalności

  CRM Outlook Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

  Poprawione funkcje

  e-mail W Poczcie CRM w wersji standardowej zastąpiono kontrolkę Html kontrolką RichEdit. Zmiana ma na celu usunięcie występującego incydentalnie błędu polegającego na wyświetlaniu niepełnej treści odebranej wiadomości e-mail, wysłanej przy pomocy Microsoft Outlook.

  e-mail Poprawiono pobieranie wiadomości e-mail, których identyfikator zawierał ponad 200 znaków. Ze względu na zmianę działania niektórych serwisów poczty e-mail, które powiększyły długość identyfikatora wiadomości, system nie pobierał wiadomości o identyfikatorze przekraczającym 200 znaków. Zwiększono pole Message_ID z 200 do 700 znaków, co pozwoli przywrócić poprawne pobieranie wiadomości.

  Kontrahent W wersji tej zmodyfikowano proces importu pliku wymiany danych osobowych w obszarze CRM. Od tej pory po przejściu do obszaru CRMOchrona danych osobowychWymiana danych podczas korzystania z funkcji importu dostępnej w menu 'Czynności’ użytkownik bezpośrednio może wybrać importowany plik (usunięto okno pośrednie)

  Zadania i Zdarzenia Poprawiono usuwanie powiązań Zadań powiązanych. Próba usunięcia Zadania powiązanego do Zadania CRM, z poziomu formularza zadania, powodowała wyświetlenie komunikatu o braku odwołania do obiektu. Dzięki poprawce przywrócono prawidłowe działanie przycisku 'Usuń powiązanie’.

  Zadania i Zdarzenia Poprawiono widoczność sekcji Stoper, na definicji Zadania CRM, przy zastosowaniu formularza użytkownika. Konwersja z wersji 2006.1.1 do 2010.1.3, powodowała ukrycie sekcji stopera, na formularzu użytkownika, w Zadaniu CRM, pomimo wyłączenia opcji 'Dostępny stoper’. Dzięki poprawce widoczność sekcji Stopera została przywrócona.

  Moduł Handel
  Funkcjonalności

  Deklaracja Intrastat Zmieniono sposób pobierania NIP-u kontrahenta do deklaracji Intrastat. Dotychczas był pobierany z karty kontrahenta, obecnie z danych w dokumencie.

  Definicje dokumentów Ulepszono edycję nagłówków definiowalnych dostępną z poziomu definicji dokumentu.

  Poprawione funkcje

  Ceny i rabaty Poprawiono aktualizację cen sprzedaży z poziomu dokumentu przychodu. Dotychczas nie działała poprawnie w sytuacji, gdy wybrano parametr Tylko wzwyż, a cena była w walucie obcej.

  Ceny i rabaty Poprawiono działanie wyliczenia ostatniej ceny sprzedaży. Dotąd ostatnia cena nie przeliczała się na jednostkę podstawową z karty towaru.

  Dokumenty handlowe Poprawiono działanie wymuszonego wskazania zasobów podczas wystawiana dokumentu rozchodowego w relacji. Dotychczas w sytuacji, gdy nadrzędny dokument miał wiele pozycji z tym samym towarem, wskazanie działało tylko dla jednej z tych pozycji.

  Dokumenty handlowe Poprawiono wydruk (aspx) faktur sprzedaży. Dotąd nie drukowała się na nim poprawnie lista powiązanych dokumentów magazynowych, choć w definicji dokumentu włączono odpowiedni parametr.

  Zestawienia obrotów Poprawiono działanie listy „Obroty wg kontrahentów”. Dotychczas wejście na listę kończyło się błędem, jeśli operator miał włączone indywidualne zapamiętywanie ustawień list.

  Relacje dokumentów Poprawiono przenoszenie opisu w relacjach pomiędzy dokumentami. Dotychczas przy pewnych ustawieniach definicji relacji opis przenosił się mimo tego, że odpowiadający za to parametr był wyłączony.

  Faktury zaliczkowe Poprawiono błąd działania faktur zaliczkowych z zagranicznymi stawkami VAT. Dotychczas faktury zaliczkowej z taką stawką nie można było dołączyć do końcowej (poprzez wskazanie zaliczkowej do rozliczenia).

  Dodatki

  e-Sklepy Konektor Dodatek e-sklepy Konektor wzbogacono o integrację enova365 z platformą Allegro. Pozwala ona na wystawianie aukcji i pobieranie zamówień. Szczegóły w dokumentacji.

  e-Sklepy Konektor Ujednolicono i ulepszono usuwanie zadań synchronizacji po ich przetworzeniu. Zmiany wykonano w definicjach e-sklep_AfterSync, które należy zaimportować.

  e-Sklepy Konektor Ulepszono mechanizm dodawania towarów z e-sklepu do bazy enova365. Obecnie przed dodaniem towaru następuje odszukanie odpowiednika po kodzie EAN. Jeśli towar zostanie znaleziony, nie jest dodawany, jest tylko tworzone powiązanie.

  e-Sklepy Konektor Poprawiono działanie czynności do wiązania towarów z e-sklepu z towarami w module Handel. Dotychczas czynność mogła działać nieprawidłowo przy dużej ilości towarów w e-sklepie.

  Opłata cukrowa Poprawiono wydruk deklaracji CUK-1. Dotychczas w pewnym scenariusz użycia wydruku drukował się na nim nieprawidłowy okres.

  Opłata cukrowa Dodano wydruk deklaracji CUK-1 wg nowego wzoru.

  Kurierzy Rozszerzono możliwości ustawiania miejsca nadania przesyłki. Obecnie można je wybierać również z listy lokalizacji przypisanych do oddziału firmy, jeśli dokument jest powiązany z oddziałem

  Moduł Kadry i Płace
  Dodatki

  Koszty projektów Poprawiono działanie funkcjonalności „Koszty projektów”. W przypadku wywoływania wydruków „Lista płac – podział kosztów” oraz „Lista płac – podział kosztów – szczegółowy” program zamykał się. Dodatkowo do w/w wydruków dodano kolumnę z Narzutami PPK. Raporty wywoływane są z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

  Czas Pracy Wykonano refaktoring list Czas pracy/Zestawienie czasu pracy oraz Czas pracy/Zestawienie normy pracy dostępnych w funkcjonalności „Czas pracy”. Funkcjonalność działa tak jak do tej pory, natomiast poprawiła się szybkość działania w/w list.

  Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
  Funkcjonalności

  Rozrachunki Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg kontrahentów dodano dodatkowy filtr o nazwie Kontrahenci, umożliwiający widok rozrachunków dla kontrahentów aktywnych, zablokowanych lub wszystkich. Nowododany filtr jest aktywny, jeżeli we filtrze Zakres wybrano: Kontrahenci i może przyjmować wartości: Aktywni, Zablokowani lub Razem. Domyśle ustawienie to: Aktywni.

  Dodatki

  Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dokonano zmian w mechanizmie identyfikacji podmiotów podczas importu wyciągów bankowych. Dotychczas podczas identyfikacji brane były pod uwagę wszystkie rachunki bankowe kontrahentów, również zablokowane. Aktualnie weryfikowane są tylko niezablokowane numery rachunków.

  Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla banku Credit Agricole (MT940) – wariant 3.

  Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Webservice mBank – umożliwiono logowanie się do usługi przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. W parametrach serwisu należy wskazać odpowiednią metodę logowania oraz certyfikat, który powinien już być wcześniej zainstalowany w systemie Windows.

  Moduł Księgowość
  Funkcjonalności

  Deklaracje PIT W istniejącej funkcjonalności obliczania w jednej bazie (firmie) zaliczki podatku dochodowego PIT (wg skali oraz liniowo) z wykorzystaniem danych z innych działalności gospodarczych obsługiwanych w innych bazach powiększono liczbę możliwych do podpięcia baz z 3 do 7. Po zmianie można w jednej bazie, dla każdego z właścicieli/współwłaścicieli policzyć zaliczkę PIT łącznie dla 8 działalności gospodarczych. Do zmiany dostosowano formularze zaliczek podatku (wg skali oraz liniowo) w sekcjach K i H na których prezentowane są dane liczbowe indywidualnie dla każdej działalności gospodarczej. Zwiększona liczba działalności uwzględnianych do wyliczeń obsłużona została także na wydrukach formularzy zaliczek oraz w mechanizmie generowania XML zaczytywanych w aktywnych formularzach deklaracji PIT 36 oraz 36L.

  Deklaracje PIT Podczas obliczania zaliczek podatku dochodowego wg skali lub liniowo, w sytuacji kiedy w firmie występuje tylko jeden właściciel, jest on od razu ustawiany na formularzu obliczanej zaliczki. Przed zmianą trzeba było właściciela wybrać z listy.

  Deklaracja VAT-7 Na formularzu deklaracji VAT-7(21) zablokowano możliwość wskazania w polu „Rodzaj źródła” opcji „Plik JPK”.

  Zestawienia księgowe Dodano usprawnienia dla pozycji zestawienia księgowego w przypadku aktualizacji wyrażeń. Okres aktualności i/lub kolumna wybierane na formatce czynności „Aktualizuj wyrażenie” są domyślnie ustawiane w sekcji Wyrażenie w polach: Okres i Kolumna. Dodatkowo w części Wyrażenia okresów i kolumn, znajdującej się na zakładce Ogólne pozycji zestawienia prezentowane są wszystkie warianty okresów i kolumn, dla których wykonywana była aktualizacja wyrażenia, również Okres: (zawsze) i Kolumna: (wszystkie). Zmiany zostały wprowadzone w celu ułatwienia aktualizacji wyrażeń dla pozycji zestawień księgowych.

  Zestawienia księgowe Zmieniono układ filtrów, znajdujących się na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych. Filtry: Typ, Uwzględniać dekrety zamknięcia i Typ obrotu, które dotychczas były filtrami podstawowymi, zmieniono na filtry dodatkowe. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie obliczania zestawień księgowych przy użyciu filtrów podstawowych, które są najczęściej wykorzystywane podczas obliczeń.

  Dekrety Zmieniono standardowe ustawienie listy dekretów poprzez wyciągniecie podlisty Zapisy, prezentującej zapisy księgowe dla danego dekretu w formie rozwijanego drzewa za pomocą znaku „+”, znajdującego się na liście dekretów. Na wspomnianej podliście znajdują się następujące pola: Lp, Konto, Winien, Ma i Opis. Są one widoczne na listach: Księgowość/Dziennik/Dekrety oraz Księgowość/Dziennik/BO, a także na dokumentach ewidencji na zakładce Opis analityczny i dekrety oraz na dodatkowej kontrolce Dekrety. Zmiany dotyczą nowych baz danych oraz baz konwertowanych, w których nie było zapisanych własnych ustawień listy dekretów i mają na celu ułatwienie przeglądania danych dot. zapisów księgowych w obrębie dokumentów oraz dziennika.

  Schematy księgowe W schemacie księgowym dla deklaracji rozliczeniowej dodano możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na typ deklaracji rozliczeniowej dla całego schematu oraz dla przedmiotu księgowania Płatności.

  Opis analityczny Udostępniono zakładkę konfiguracyjną opisu analitycznego Narzędzia/Opcje/Ogólne/Opis analityczny dla obszaru Projekty.

  Ewidencja dokumentów Na definicjach dokumentów ewidencji dodano możliwość ukrycia dla danego dokumentu sekcji Mechanizm podzielonej płatności. Konfiguracja sterująca widocznością sekcji znajduje się na definicji dokumentu ewidencji na zakładce „Rozszerzenie definicji” w części „Ukrywanie dodatkowych pól ewidencji dokumentów”. Dodatkowo na nowych bazach dla definicji dokumentów ewidencji wprowadzono domyślne ustawienia:

  • SPTUE (Dostawa towarów UE) – domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Przeliczaj od płatności (walutowe)”, domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Ukrywanie dodatkowych pól: Mechanizm podzielonej płatności” oraz ustawione Dodatkowe kontrolki: Płatności, Ewidencja VAT, Dekrety/Zapisy;
  • ZUE (Zakup z UE) – domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Ukrywanie dodatkowych pól: Mechanizm podzielonej płatności”, ustawione Dodatkowe kontrolki: Płatności, Dekrety/Zapisy.

  Pozostałe Dla wybranych formatek parametrów czynności oraz wydruków w obszarach księgowych, ewidencji środków pieniężnych oraz księgi inwentarzowej dodano możliwość zapamiętania domyślnych, indywidualnych dla każdego operatora ustawień. Funkcjonalność poprawia ergonomię pracy z często używanymi czynnościami i wydrukami.

  Wydruki

  Zestawienia księgowe Na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych dodano wydruk „Analiza wykorzystania kont na zestawieniu”. Wydruk umożliwia weryfikację, czy wszystkie bilansowe konta z Planu kont zostały użytej w zestawieniu Bilans oraz czy wszystkie wynikowe konta zostały użyte w zestawieniu Rachunek wyników. Analiza przebiega wg typów kont – tj. dla kont bilansowych (aktywnych, pasywnych aktywno-pasywnych) sprawdzane są wystąpienia funkcji Saldo Wn/Saldo Ma/Persaldo a dla kont wynikowych (przychody/koszty) sprawdzane są wystąpienia funkcji Obroty Wn/Obroty Ma/Persaldo. Na wydruku widać informację czy konto zostało użyte w zestawieniu poprawnie czy niepoprawnie, czy użyto konta syntetycznego czy też analityk oraz czy wyrażenia są zbudowane kompletnie, poprawnie i bez nadmiarowych wystąpień kont. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Dodatki

  Analizy MS Excel Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

  Importy Księgowe Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

  Moduł Produkcja
  Funkcjonalności

  Zlecenie produkcyjne Wprowadzono zmiany w zakresie zliczania zapotrzebowania na surowce. Aktualnie nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, zapotrzebowaniem jest nierozliczony surowiec z aktywnego zlecenia produkcyjnego.

  Zasoby produkcyjne Włączono możliwość dodawania załączników do produkcyjnych Zasobów rzeczywistych.

  Poprawione funkcje

  Bilans surowców Wprowadzono poprawki w zakresie bilansowania surowców w Zleceniach produkcyjnych. Uwzględnione zostały ilości już rozliczone, a także rezerwacje na potrzeby produkcji.

  Rezerwacje Wprowadzono zmiany w workerze StanRezerwacji dla Towaru, w wyliczaniu Ilości Dostępnej uwzględniono nowo wprowadzone rezerwacje surowców na potrzeby produkcji.

  Moduł Workflow
  Funkcjonalności

  Proces Dokonano optymalizacji działania silnika przetwarzania zadań w procesie Workflow (mechanizm TaskCalculator), zwiększając jego elastyczność oraz poprawiając jego wydajność.

  Pozostałe 1. Zmieniono nazwę przycisku w banerze workflow z „Więcej” na „Przejdź do Obsługi procesu”.2. W Narzędzia/Opcje/Workflow/Ogólne w sekcji Przetwarzanie Workflow dodano pole o nazwie Ukryj przycisk 'Przejdź do Obsługi procesu’ na banerze workflow. Domyślnie opcja ta przyjmuje wartość fałsz. Jej zmiana spowoduje, że przycisk „Przejdź do obsługi procesu” nie będzie widoczny na formularzu obiektu będącego obiektem nadrzędnym procesu.

  Kreator Umożliwiono dodanie więcej niż jednego załącznika z poziomu kroku kreatora. Jeżeli załącznik o takiej samej nazwie jest już podpięty pod dany obiekt, to nazwa załącznika zostanie rozszerzona o kolejną cyfrę.

  Poprawione funkcje

  Kreator Poprawiono działanie odświeżania formularzy na krokach kreatora. Pozwoliło to na wyeliminowanie błędów związanych z zapisem układu formularza do pliku XML.

  Moduł Serwis
  Poprawione funkcje

  Serwis Poprawiono wyświetlanie cech historycznych w wersji HTML. W przypadku dodania, do formularza użytkownika, cechy historycznej i drugiej cechy zwierającej część nazwy cechy historycznej, system w wersji przeglądarkowej, nie pozwalał na wyświetlenie historycznych wpisów. Obecnie przycisk historii wpisów poprawnie wyświetla dane historyczne.

  Moduł Praca zdalna
  Funkcjonalności

  Praca zdalna W wersji okienkowej rozbudowano funkcję przepinania zadań. Dzięki funkcjonalności Drag&Drop (przeciągnij i upuść) możemy przepinać Zadania Pracy Zdalnej pomiędzy Grupami Zadań oraz Grupy Zadań pomiędzy Pakietami Prac. Ułatwi to użytkownikowi tworzenie struktury organizacji pracy.

  Praca zdalna Rozbudowano funkcjonalność Pracy Zdalnej o przyciski ustalające kolejność wyświetlania. W obszarze Pracy Zdalnej, możliwe jest przestawiania kolejności zadań przy pomocy przycisków strzałek. Dzięki temu użytkownik wersji okienkowej, będzie miał możliwość ustalenia kolejności wyświetlania.

  Praca zdalna Na liście Moje aktywności dodano możliwość ustawiania kolejności zadań. Od tej pory użytkownik może zadecydować o kolejności wyświetlania Pakietów prac, Zadań w ramach Grupy zadań oraz Grup zadań w obrębie Pakietu, prac przeciągając je i upuszczając w wybranym miejscu. Dzięki temu użytkownik w szybki i wygodny sposób będzie budował optymalny dla siebie widok listy.

  Praca zdalna Dodano możliwość utworzenia aktywności Pracy Zdalnej na podstawie wiadomości e-mail. W obszarach poczty CRM, na zaznaczonej wiadomości e-mail, w menu czynności, dodano funkcjonalność 'Utwórz aktywność PZ’, która otworzy okno z wyborem aktywności pracy zdalnej. Po wybraniu definicji, system otworzy formularz aktywności i umieści „Temat” wiadomości w polu „Nazwa” nowej Aktywności oraz „Treść” wiadomości w polu „Opis”. Dzięki temu możemy w szybki sposób rozdzielać zadania bezpośrednio z wiadomości.