Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.1 z dnia 22.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Dodatki:
     1. Czas Pracy
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

JPK Na licencji Faktury udostępniono zakładkę Pozostałe definicji dokumentu. Zmiana ma na celu umożliwienie zmiany Definicji ewidencji księgowej, w związku z konicznością edycji konfiguracji dotyczącej np. faktur do paragonów.

JPK Na liście faktur sprzedaży oraz na formularzu dokumentu dodano czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT. Umożliwia ona aktualizację grup towarowych w pozycjach dokumentu wg. kart towarowych. Aktualizację można przeprowadzić na dokumentach w buforze, zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

JPK Zmodyfikowano działanie workera Edytuj procedury VAT. Obecnie może on zostać zastosowany zarówno do dokumentów zatwierdzonych jak i zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

JPK Dodano nową czynność do ponownego przeliczenia procedur VAT na zaznaczonych dokumentach. Obecnie czynność Procedury VAT ma dwie opcje: Zmień (dotychczasowa czynność umożliwiająca dodawanie i usuwanie procedur) oraz Przelicz, która ponownie przelicza algorytmy procedur i generuje je dla zaznaczonych dokumentów na nowo (usuwając stare). Procedury mogą zostać ponownie przeliczone na dokumentach zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

Kurierzy Dodatek rozbudowany został o obsługę kolejnej firmy kurierskiej. Najnowsza wersja dodatku umożliwia współpracę enova365 ze platformą kurierską firmy FedEx.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podstawa chorobowego W związku z wejściem w życie w dniu 9 października ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zmieniają się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego. W myśl nowej ustawy, w sytuacji, gdy obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, przepis art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o przeliczeniu podstawy zasiłku nie będzie miał zastosowania. W enova365 do przeliczania podstawy chorobowego została wprowadzona zmiana. W przypadku aktualizacji kartoteki pracownika czynnością wykonaną z menu Czynności/Ustawa COVID-19/Obniż wymiar etatu, podstawa zasiłku nie będzie przeliczana po zmianie wymiaru etatu, o ile obniżenie etatu z powodu COVID-19 wystąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Dodatki

Czas Pracy Dostosowano dll Czas pracy do wprowadzonych modyfikacji w programie dotyczących czasu pracy (doba pracownicza).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Ewidencja dokumentów Rozszerzono zakres czynności „Anuluj VAT”. Dotychczas była ona dostępna wyłącznie dla dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja, natomiast obecnie można wykonać ją również dla dokumentów o typach: Zakup ewidencja, DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja. Czynność „Anuluj VAT” znajduje się zarówno na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty jak i bezpośrednio na formularzu dokumentu. Czynność może być wykorzystywana do stornowania zapisów niepoprawnie ujętych w ewidencji VAT i pliku JPK_V7.

JPK Działanie czynności Edytuj oznaczenia VAT, dostępnej z poziomu ewidencji dokumentów, dla dokumentów zatwierdzonych (w stanie wyższym niż Bufor) uzależniono od prawa do Poprawiania parametrów VAT. Prawem można zarządzać na roli: Ewidencja VAT\Nagłówek ewidencji VAT\Simple\Poprawianie parametrów VAT. Innymi słowy – edytowanie parametrów VAT na dokumentach w stanie innym niż bufor mogą wykonywać tylko operatorzy z odpowiednimi uprawnieniami.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Dodatki

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Dostosowano program do obsługi licencji Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w wariancie Rozszerzonym, w którym są dostępne elementy związane z tzw. samofakturowaniem. Zmodyfikowano także w nowych bazach standardową rolę Pulpit klienta BR w zakresie ustawionej licencji – zamiast dotychczasowej licencji KS (Księga) ustawiono licencję KBN (Pulpit klienta BR). Zmiana ustawienia licencji na roli ma charakter porządkowy, dostosowujący do aktualnej funkcjonalności Pulpitu oraz warunków technicznych. Bazy sprzed wersji 2010 nie muszą być modyfikowane.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Dodatki

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Umożliwiono wprowadzenie z poziomu Pulpitu numeru rachunku bankowego oraz banku. Numer jest wpisywany na formularzu domyślnej ewidencji bankowej – Firmowy rachunek bankowy. Wprowadzenie numeru oraz banku jest niezbędne do prawidłowego wydruku faktury sprzedaży.W ramach tej samej czynności umożliwiono wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków podatkowych (właściciela i firmy) oraz indywidualnych numerów ZUS (właściciela i firmy). Wprowadzenie tych danych jest niezbędne dla powstania prawidłowych danych do zobowiązań podatkowych i ZUS, a co za tym idzie, do prawidłowego wygenerowania przelewów do tych zobowiązań.Dodawanie rachunków jest dostępne w części Ogólne Pulpitu (np. z poziomu listy Panel użytkownika) pod ikoną koła zębatego w czynności o nazwie Konfiguracja.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.0 z dnia 22.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
    2. Dodatki:
     1. Integracja OCR
     2. Harmonogram zadań
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. CRM
    4. Serwis
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. Handel
    3. Produkcja
    4. Workflow
    5. CRM
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
    4. Dodatki:
     1. Harmonogram zadań
     2. Pracownicy Eksportowi
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
    3. Business Intelligence
    4. DMS
    5. Workflow
    6. Księga Inwentarzowa
    7. Dodatki:
     1. Importy Księgowe
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   7. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Integracja OCR
     2. Harmonogram zadań
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Handel
    3. Produkcja
    4. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Workflow w Pulpitach
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
    2. Workflow w Pulpitach
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika
    2. Pulpity HR
    3. Kadry i Płace
    4. Workflow
    5. Workflow w Pulpitach
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem kolumn dla niestandardowych ustawień listy zapisanych do własnego kontekstu na listach w Podglądzie tabel, który pojawił się w wersji 2006.0.0.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Konfiguracja W ramach poprawy ergonomii prac konfiguracyjnych, udostępniono użytkownikom funkcjonalność związaną z możliwością łatwego podglądu relacji pomiędzy modelami danych BI i wizualizacjami, a także polami modeli danych. Funkcjonalność realizowana jest poprzez nowe zakładki, dostępne dla definicji domen („Relacje„), raportów i wskaźników („Wizualizacje„) oraz pól domeny („Relacje„). Ponadto udostępniona została czynność umożliwiająca usuwanie całych gałęzi modeli danych (wybranego modelu i wszystkich modeli, dla których stanowi on bezpośrednie lub pośrednie źródło danych).

Konfiguracja Udostępniona została możliwość korzystania w analizach BI z cech historycznych różnego typu za pomocą standardowego mechanizmu dołączania cech. Użytkownik dołączając cechę historyczną ma możliwość wykorzystania oprócz pola z wartością cechy, także pól określających daty początku i końca obowiązywania wartości danej cechy, co otwiera nowe możliwości analityczne.

Konfiguracja Udostępniony został nowy mechanizm pozwalający na tworzenie w bazie głównej, analiz, bazujących na danych pochodzących z wielu baz danych. Mechanizm wykorzystuje dodatek Praca na wielu bazach, a także utrwalanie danych BI. Dane konsolidowane są do tabeli znajdującej się w bazie głównej za pomocą zmodyfikowanego kodu generatora, który pozwala utrwalać modele danych z wskazanych baz danych (wybranych przez użytkownika w oparciu o dbitemy).

Konfiguracja Wprowadzono poprawę w mechanizmie zapisywania indywidualnych ustawień list w module BI. Rozwiązano dzięki temu problem z zapisem formularzy, zawierających układów dwóch lub większej ilości gridów, kiedy to ich ustawienia wzajemnie nadpisywane. Ponadto zmiana umożliwia bezproblemowe zapisanie indywidualnych ustawień list także dla grida kalkulatora modelu danych.

Konfiguracja Udostępniono korzystanie w ograniczonym zakresie ze standardowych elementów BI Biurom Rachunkowym i ich Klientom bez konieczności posiadania jakiejkolwiek licencji na moduł BI. Użytkownicy zyskają dostęp do podstawowych danych analitycznych w instalacjach okienkowych i przeglądarkowych (Panele BI, Banery BI, Panele BI formularzy) w tym także w pulpicie Klienta Biura Rachunkowego (Panele BI). Pula dostępnych, dedykowanych analiz będzie stale uzupełniania, w tym także o analizy wielobazowe działające w oparciu o wprowadzony mechanizm obsługi wielu baz danych w analizach BI.

Definicje zestawów danych W celu umożliwienia wykorzystywania parametrów zestawu danych podczas utrwalania danych za pomocą harmonogramu zadań, wprowadzono zmiany w SerializationHelper, umożliwiające definiowanie parametrów w kodzie zadania globalnego.

Definicje zestawów danych Wprowadzono automatyczne utrwalanie definicji DatyUtrwalone (Timeline), tak by nie było konieczności wykonywania tej czynności manualnie. Automatyczne utrwalanie dat odbywa się w momencie stawiania nowej bazy oraz przy konwersji istniejącej bazy danych (raz w roku). Mechanizm inicjalnie utrwala daty z zakresu: od 1 stycznia roku sprzed 20 lat do 31 grudnia roku, który nastąpi za 10 lat, odnosząc się w obu przypadkach do roku bieżącego. Dodatkowo zmodyfikowano definicję zestawu danych DatyUtrwalone – tak, aby wszystkie stałe właściwości daty (dzień, miesiąc, rok, dzień tygodnia, dzień roku, tydzień roku, kwartał) były zmaterializowane i nie wymagały wyliczeń SQL. W wyniku ww. zmian konieczne było przebudowanie wszystkich domen i raportów BI, tak by w przypadku analiz wykorzystujących oś czasu, zakres czasowy danych ograniczony był początkiem występowania analizowanego zjawiska i datą (miesiącem/rokiem) bieżącym.

Panele BI Wprowadzone zostały zmiany
w zakresie obsługi Paneli BI bez konieczności otwierania konfiguracji systemu.
Użytkownicy posiadający odpowiednie prawa do Paneli BI, mogą je kopiować tak
jak dotychczas, z tą różnicą, że skopiowany panel pojawia się od razu w drzewie
Panele BI w oknie głównym enova365 bez automatycznego przechodzenia w tryb
projektowania. Umożliwiono, po przejściu w tryb projektowania dokonywanie zmian
w tytule i opisie panelu, a także udostępniono czynność pozwalającą
użytkownikowi usunąć dany panel, jeśli posiada on odpowiednie prawa do panelu i
czynności.

Panele BI Wprowadzono nową funkcjonalność
pozwalającą na ustawianie parametrów wpływających na dynamiczne filtrowanie
raportów i wskaźników umieszczanych na Panelach BI, znajdujących się w głównym
oknie enova365. Po umieszczeniu na panelu wizualizacji, której źródłowy model
danych posiada zdefiniowany parametr lub parametry, na panelu automatycznie
dodawane są lookupy parametrów. Po wybraniu wartości danego parametru, dane
zwracane przez wizualizację zostaną odpowiednio przeliczone. Użytkownik w
zależności od potrzeb, a także konstrukcji danego raportu lub wskaźnika, ma
możliwość określenia czy dany parametr jest obowiązkowy czy opcjonalny aby
wizualizacja zwracała dane.

Wskaźniki – wizualizacje Udostępniono funkcjonalność tooltipów dla wskaźników BI, zarówno z poziomu wersji okienkowej enova365, jak i wersji przeglądarkowej. Dzięki tooltipom pojawiających się po najechaniu kursorem myszy na wskaźnik BI, użytkownik uzyska dostęp do precyzyjnej informacji np. w zakresie prezentowanej na wskaźniku wartości ale także innych elementów opisowych wskaźnika, które z racji długości nie zmieściły się na jego wizualizacji (np. pełna nazw przedziału czasu)

Pola wyliczane Zmodyfikowano tworzenie wyliczeń w polach wyliczanych z pomocą dostępnego kalkulatora, klasyfikując dostępne funkcje SQL wg typu działania. Ponadto rozbudowano możliwość tworzenia pól wyliczanych o wyliczenia wykorzystujące funkcje okienkowe języka T-SQL wraz z możliwością określania rozmiaru ramki danych.

Merytoryczne – obszar księgowy W obszarze
analitycznym finanse dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich
podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują
analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem centrów kosztów oraz kosztów
rodzajowych. Nowe analizy dedykowane są m.in. dla udostępnionych w bazie wiedzy
gotowych Paneli BI: „Panel BI -Koszty
rodzajowe w centrach kosztów
” oraz „Panel BI – Centra kosztów”. Na uwagę zasługuje szerokie wykorzystanie w udostępnionych panelach
nowego mechanizmu ustawiania parametrów wizualizacji na Panelach BI,
umożliwiających precyzyjną analizę kosztów przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis nowych
domen i raportów znajduje się w bazie
wiedzy
.

Merytoryczne – obszar handel W obszarze analitycznym handel
dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje
w formie wskaźników, wykresów i tabel. Nowe analizy dedykowane są m.in. dla
udostępnionych w bazie wiedzy gotowych Paneli BI przeznaczonych dla handlowców
oraz dla paneli ogólnych. Panele dedykowane dla handlowców („Panel Handlowca –
Kontrahenci
”, „Panel Handlowca – Towary„) prezentują
szczegółowe dane w kontekście ich wyników sprzedaży, natomiast panele
ogólne („Panel DH – Kontrahenci”, „Panel DH – Towary„, „Panel
DH – Opiekunowie
„) prezentują dane odnoszące się do sytuacji sprzedażowej
w kontekście całej firmy.Ponadto dodano do standardu nowe domeny z zakresu
cen katalogowych oraz wartości marży i narzutu towarów. Modele zwracają dane
zgodne z kartotekami towarowymi. Szczegółowy opis nowych domen znajduje się w bazie wiedzy.

Moduł CRM
Funkcjonalności

W wersji tej dodano nowy wzorzec konfiguracji 'CRM – proces pozyskania i obsługi klienta’. Ta demonstracyjna konfiguracja zasilona przykładowymi danymi, prezentuje możliwość wykorzystanie funkcjonalności modułu CRM w obsłudze procesów sprzedażowych od zapytania klienta, aż po finalizację transakcji.

Poprawione funkcje

e-mail W tej wersji programu został poprawiony błąd polegający na niepodpinaniu do wiadomości e-mail załączników dodanych do obiektu podczas wysyłania Pocztą CRM dokumentów przy pomocy funkcji 'Wyślij email PDF’. Od tej pory gdy na dokumencie w 'Asystencie’ oznaczymy załącznik flagą 'wysyłaj mailem’ po skorzystaniu z funkcjonalności 'Wyślij email PDF’ zostanie on podpięty do wysyłanej wiadomości e-mail wraz z wydrukiem dokumentu.

Budżet W tej wersji programu zostało poprawione działanie pól wyliczanych `Workers.PozycjaBudzProjInfo.RealizacjaKwotaKoszt` i `Workers.PozycjaBudzProjInfo.RealizacjaKwotaPrzychod` dostępnych na zakładce `Budżet` w Projekcie oraz na liście `Kwoty budżetów` dostępnej w Projekty\Dane analityczne. Od tej pory po wprowadzeniu `Kwoty dodatkowej` dostępnej podczas dodawania `Opisu analitycznego`i użyciu dostępnej w menu `Czynności` z poziomu Projektu funkcji `Przeliczenie kwot zrealizowanych` pole wyliczane zwróci prawidłową wartość zamiast występującego wcześniej komunikatu `(stop)`.

Budżet W wersji tej poprawiono działanie filtra 'Rodzaj pozycji’, który jest dostępny na zakładce 'Budżet’ w Projekcie. Od tej pory po ustawieniu w tym filtrze wartości 'Zbiorcze’ na liście pozycji budżetowych zgodnie z dokumentacją w Bazie Wiedzy zostaną wyświetlone pozycje znajdujące się na innym poziomie niż najniższy. Lista pozycji zbiorczych będzie prezentowana w formie zwiniętego drzewa, dlatego aby wyświetlić wszystkie pozycje zbiorcze należy rozwinąć poszczególne węzły.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Dokument podstawowy Poprawiono działanie workera OK i nowy przy dodawaniu prawa rekordu w zakładce Uprawnienia rekordu w dokumencie podstawowym. Dodanie załącznika i użycie tego workera przy otwartym Asystencie zapisu powodowało, że prawa do rekordu nadawane były na załączniku, nie na dokumencie.

Sprawa Poprawiono błąd, który powodował, że nie wyświetlał się prawidłowo numer sprawy albo dokumentu podstawowego pomimo dodania w Numeratorze w definicji odpowiednich pól. Problem dotyczył pól Oddział/SymbolKlasa Wykazu Akt/Symbol i Komórka Podrzędna/Symbol.

Pozostałe Poprawiono działanie systemu praw obiektowych, jeśli operator ma uprawnienia Tylko odczyt do danej struktury. Możliwe będzie podejrzenie struktury, dodanie powiązań w menu Struktury a w menu DMS/Foldery także załączników do katalogowych elementów struktury.Pełne prawo do edycji danego katalogowego elementu struktury, przy zachowaniu ReadOnly dla pozostałych, może zostać nadane operatorowi w zakładce Uprawnienia rekordu.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe W związku z wymaganiami dotyczącymi JPK_V7 zmieniono konfigurację faktur do paragonów i faktur fiskalizowanych. Zablokowano relację FVPP->DWKPar. Do FVP, FVPP, FF, FFZAL przypisano definicję ewidencji SPFVP (przeznaczoną dla faktur do paragonów). Zmiana dotyczy nowych baz. W istniejących instalacjach należy analogiczne zmiany odpowiednie dla danej konfiguracji wprowadzić ręcznie.

Dokumenty handlowe Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE (z krajów innych niż Polska). Pozwala to na wystawianie dokumentów sprzedaży z zagranicznymi stawkami VAT w przypadku, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE. Na wydruku takiego dokumentu znajdzie się NIP sprzedawcy z kraju UE, którego stawki zastosowano.

Dokumenty handlowe Udostępniono zmianę daty wystawienia dokumentu zakupu za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument. Zmiana jest możliwa w przypadkach, gdy nie zagraża spójności danych, w szczególności dotyczących operacji magazynowych.

Dokumenty handlowe Do dokumentu handlowego dodano dwie nowe kolekcje danych na zakładce Kontrahent. Są to listy, które służą do przechowywanie danych kontaktowych kontrahenta i odbiorcy. Za ich widoczność na dokumencie odpowiadają parametry definicji dokumentu. Nowe kolekcje danych są wykorzystywane przez dodatki e-sklepy Konektor oraz Kurierzy do przechowywania adresów email i numerów telefonów.

Dokumenty handlowe Rozbudowano działanie czynności Kopiuj pozycje dla dokumentu handlowego. Dodano możliwość podziału wskazanych pozycji na wiele z zachowaniem sumy ilości, np. pozycja z ilością 10 szt. może być podzielona na kilka dających razem 10 szt. Podział zachowuje relacje do dokumentu nadrzędnego, czyli nowe pozycje są powiązane relacją jak źródłowa.

Dokumenty handlowe Ulepszono logikę drukowania miejsca dostawy na dokumentach rozchodowych. Obecnie miejsce dostawy wydrukuje się również wtedy, gdy kontrahent jest ten sam, co odbiorca, ale w danych odbiorcy na dokumencie zmieniono dane adresowe (rozumiane jako miejsce dostawy).

Dokumenty handlowe Rozszerzono zakres informacji prezentowanych na wydruku dokumentu w opcjonalnej tabeli Wykaz nierozliczonych należności. Obecnie zawiera ona dodatkowo noty odsetkowe.

Dokumenty fiskalizowane Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów. Po zmianie do dokumentu ewidencji tworzonego przez tę czynność dołączane są dodatkowo dokumenty zafiskalizowane, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP. Pozwala to traktować faktury fiskalizowane (FF, FFZAL) jako faktury do paragonów (z ewidencją SPFVP), a sprzedaż z nich wynikającą ujmować w raporcie fiskalnym.

Korekty dokumentów Dodano pole dokumentu Przyczyna korekty, wypełniane automatycznie na podstawie wartości analogicznego pola w pozycjach korekty. Zawartość tego pola można również edytować ręcznie. Jest ona umieszczana w nagłówku na wydrukach korekt.

Definicje dokumentów Dodano parametry definicji dokumentu decydujące o generowaniu i edycji procedur VAT i grup towarowych VAT na dokumencie. Dotychczas decydowała o tym kombinacja ustawień definicji dokumentu.

Relacje dokumentów Ulepszono mechanizm dołączania w relacji istniejących już dokumentów. Obecnie w takim przypadku agregowanie pozycji z dokumentów dołączanych działa, jeśli w konfiguracji relacji włączono dotyczący tego parametr.

EDI Umożliwiono generowanie nazwy eksportowanego pliku z komunikatem EDI za pomocą cechy algorytmicznej zdefiniowanej dla dokumentu (handlowego albo ewidencji).

JPK Zmieniono algorytm generowania listy grup towarowych na korekcie faktury sprzedaży. Obecnie lista jest tworzona wyłącznie z tych pozycji, które są korygowane.

Umowy cykliczne Ulepszono edycję grup towarowych na zatwierdzonym dokumencie. Obecnie grupy można edytować również wtedy, gdy istniej zatwierdzony dokument podrzędny. Ma to zastosowanie przede wszystkim w przypadku umów cyklicznych, w których nie ma grup towarowych, gdyż zostały zarejestrowane przed ich wprowadzeniem.

Płatności dokumentów handlowych Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel.

Płatności dokumentów handlowych Umożliwiono dołączanie wpłaty jako zaliczki do dokumentu z poziomu wpłaty oraz z poziomu operacji bankowej (powstałej w wyniku importu wyciągu bankowego). Dotychczas można było tego dokonać jedynie z poziomu formularza dokumentu handlowego.

Płatności dokumentów handlowych Rozbudowano worker PłatnościDokumentu o właściwość Zaliczki. Zawiera ona sumę kwot wpłat podpiętych do dokumentu jako zaliczki, a wyrażoną w walucie podsumowania dokumentu. W ten sposób np. na liście zamówień można uzyskać informację o łącznej kwocie zaliczek podpiętych do poszczególnych dokumentów.

Towary W słowniku kodów CN umożliwiono przypisanie stawki VAT do kodu CN. Wybranie kodu na towarze przepisuje stawkę z kodu do kartoteki towaru. Dodatkowo na liście towarów dodano czynność Zmiana VAT/Według kodów CN, która aktualizuje stawki VAT towarów, wg stawek zdefiniowanych dla kodów CN.

Kurierzy Zmieniono sposób wysyłania nazwy adresata do systemu kuriera. Dotychczas była to zawsze nazwa odbiorcy z dokumentu. Obecnie jest to nazwa lokalizacji, jeśli w dokumencie wskazano lokalizację jako miejsce dostawy.

Kurierzy Ulepszono edycję danych adresowych i kontaktowych na potrzeby przesyłek kurierskich. Wykorzystano nową listę danych kontaktowych w dokumencie. Ulepszono działanie czynności Edytuj adres dostawy (dostępną na zatwierdzonym dokumencie), która obecnie korzysta z tych danych.

Kurierzy Ulepszono mechanizm dodawania paczek do dokumentu po wybraniu spedytora. W przypadku, gdy masa towarów wyliczona z pozycji przekracza masę paczki zdefiniowaną w konfiguracji, dodawane są kolejne paczki. Mechanizm działa dla spedytorów obsługujących wiele paczek w jednej przesyłce.

e-Sklepy Konektor Obsłużono wysyłanie do e-sklepu numeru listu przewozowego skojarzonego z zamówieniem pobranym z tego e-sklepu. Odbywa się to podczas wykonywania czynności Aktualizuj zamówienia.

e-Sklepy Konektor Rozszerzono możliwość wiązania towarów z e-sklepu z towarami w bazie enova365. W oknie wiązania towarów dodano czynność służącą do ich parowania na podstawie zgodnych kodów EAN.

e-Sklepy Konektor Dodano pole Status zewnętrzny dokumentu handlowego. Ma ono zastosowanie w integracji z e-sklepami i służy do przechowywania informacji o tym, jaki status ma zamówienie w e-sklepie.

Zamówienia i oferty Ulepszono działanie zmiany priorytetu zamówienia algorytmicznego z poziomu formularza dokumentu. Dotychczas w przypadku, gdy dokument zawierał usługi, zmiana priorytetu na jeden z wybranych skutkowała wyświetleniem informacji: Różne, gdyż nie miała ona skutku dla usług.

Limit kredytowy Poprawiono działanie kontroli limitu kredytowego dla dokumentu zamówienia z planem spłat. Dotychczas po przekroczeniu limitu kredytowego nie można było zatwierdzić takiego dokumentu, pomimo wybrania sposobu zapłaty: Gotówka.

Kompletacja Umożliwiono korzystanie z automatycznego wskazania zasobów przy dodawaniu pozycji rozchodu składników kompletacji (KPLW) po włączeniu takiego działania w definicji tego dokumentu.

Poprawione funkcje

Korekty dokumentów Poprawiono wydruk korekty zbiorczej. Dotychczas na wydruku repx pozycje były błędnie sortowane. Natomiast na wydruku repx i aspx w wariancie tylko korygowane pozycje, w sekcji przed korektą pojawiały się tylko pozycje z pierwszej korygowanej faktury.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiono przenoszenie zaliczek z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Dotychczas przenoszenie zaliczek (np. z zamówienia na fakturę) działało niepoprawnie w przypadku, gdy jedną zaliczkę powiązano z dwoma dokumentami (do każdego przypisano część), a następnie do obu tych dokumentów tworzono zbiorczy dokument podrzędny. W takiej sytuacji na podrzędny przenosiła się tylko jedna część zaliczki.

EDI Poprawiono usuwanie komunikatów EDI dla wielu zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy z dysku usunięto pliki powstałe w wyniku eksportu. Dotychczas w takiej sytuacji komunikaty nie usuwały się z bazy.

EDI Poprawiono algorytm ustalania definicji do eksportu dokumentu podczas wykonywania czynności Komunikat EDI/Eksport. Dotychczas w przypadku próby wyeksportowania dokumentu dla kontrahenta Incydentalnego system znajdował definicję, choć nie była ona przypisana do kontrahenta i eksport się udawał, a nie powinien. Poprawka w wersji 1907.0.0.1 dodatku.

EDI Poprawiono błąd eksportu wielu zaznaczonych dokumentów za pomocą czynności Komunikat EDI/Eksport. Dotychczas podczas wykonywania tej czynności niepotrzebnie eksportowały się również te dokumenty, których kontrahenci nie mieli przypisanych definicji do eksportu.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych. Dotychczas dodawanie nie działało przy włączonym w definicji dokumentu wymuszonym wskazaniu zasobu podczas dodawania pozycji.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych. Dotychczas dodana pozycja wyświetlana była w pierwszym, a nie w ostatnim wierszu pozycji (zachowując kolejne, prawidłowe lp). Uporządkowanie kolejności następowało dopiero po zapisaniu dokumentu.

Dokumenty handlowe Poprawiono działanie wymuszonego wskazania zasobu przy dodawaniu pozycji zamówienia. Dotychczas nie działało ono w interfejsie HTML.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji po zeskanowaniu cenowego kodu kreskowego. Dotychczas w niektórych przypadkach cena z kodu była odczytywana niewłaściwie.

Dokumenty handlowe Ulepszono czynność dodawania towarów do koszyka w trybie z edycją ilości. Umożliwiono dodanie towaru w jednostce innej niż podstawowa.

Uprawnienia Poprawiono ustawianie domyślnego okresu dla operatora na listach zestawień. Dotychczas ustawienie z karty operatora nie miało skutku na niektórych z tych list.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

e-Deklaracje PIT Dostosowano schemat eDeklaracji PIT-4R do nowego wzoru obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2020.

Storno płacowe Rozbudowano algorytm storna płacowego w celu obsłużenia korekt składek PPK i wypłat osób poniżej 26 roku życia oraz w kierunku ujednolicenia działania algorytmu automatycznego storna i ręcznego oznaczenia do przeliczenia. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne) dodano parametr 'Zalecana konfiguracja naliczania korekt’ domyślnie ustawiony na 'NIE’. Po zaznaczeniu parametru 'Zalecana konfiguracja naliczania korekt’ na 'TAK’ zostanie uruchomiony nowy algorytm. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Import Export Dodano możliwość odrębnego wygenerowania pliku korekty składek PPK z dokumentu PPK. W tym celu w konfiguracji Kadry i Płace/Deklaracje/PPK dodano nowy parametr 'Eksportuj korekty oddzielnie od składek’, który domyślnie ustawiony jest na 'NIE’. Przy zaznaczonym parametrze na 'TAK’ podczas eksportu Dokumentu pracodawcy PPK zawierającego różne deklaracje, w tym korekty, zostanie wygenerowana paczka z plikami w podziale na: Korekty, Pozostałe oraz Składki.

Dokumenty PPK Dodano możliwość seryjnego wygenerowania deklaracji 'Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika’. Grupowe wygenerowanie deklaracji dostępne jest z poziomu listy Kadry/Wszyscy/Czynności/Operacje PPK/Zmiana danych identyfikacyjnych. Wykonanie czynności spowoduje wygenerowanie deklaracji uczestnikom PPK, którzy mają zmianę danych wykazywanych na deklaracji w zadanym okresie, zgodnie z aktualnym zapisem historycznym.

PPK Umożliwiono naliczenie korekty składek PPK poprzez potrącenie/dodatek, na kwotę wskazaną przez użytkownika. Elementy służą do wykazania korekty składek na deklaracji Rozliczenie składek PPK, w sytuacji gdy zostały zapłacone niesłusznie składki PPK za danego uczestnika. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) dodano dodatki:

 • Korekta nadpłaconych składek PPK(etat);
 • Korekta nadpłaconych składek PPK(um.poz);
 • Korekta nadpłaconych składek PPK(umowa). Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Dodano odrębny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail do komunikacji z instytucją finansową PPK. W kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Zgoda na udostępnianie danych” zarówno do telefonu jak i adresu e-mail dodano nowe pole „Domyślny”. Jeżeli pole 'Telefon’ bądź 'e-mail’ są zaznaczone na 'TAK, automatycznie jest wyświetlane pole 'Domyślny’ standardowo zaznaczone na 'Tak’, co oznacza, że do komunikacji z instytucją finansową pobierany będzie numer telefonu i adres e-mail z kartoteki pracownika z zakładki 'Adresy’. Jeżeli do kontaktu z instytucją finansową ma być uwzględniony inny telefon i adres e-mail niż na zakładce 'Adresy’, to parametr 'Domyślny’ należy zaznaczyć na 'NIE’. Dla telefonu pojawi się nowe pole do uzupełnienie 'Numer telefonu komórkowego’, natomiast dla adresu e-mail dodatkowe pole 'Adres e-mail’. Nowe dane kontaktowe zostały uwzględnione w dokumentach: „PPK – Rejestracja uczestnika”, a także „PPK – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika”.

PPK Dodano przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK. Powiadomienie generuje się od dnia wprowadzonej w kartotece pracownika daty rezygnacji (zakładka PPK/Ogólne, pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek”). W konfiguracji zadanie „Termin rezygnacji PPK” jest domyślnie zablokowane.

PPK Dodano weryfikator obniżonego procentu składki PPK pracownika, sprawdzający, czy wprowadzony procent mieści się w przedziale od 0,5% do 2%. W przypadku wprowadzenia procentu spoza przedziału pojawi się komunikat 'Obniżony procent podstawowej składki uczestnika na PPK powinien mieścić się w przedziale od 0,5% do 2%’.

PPK Dodano możliwość seryjnego wygenerowania dokumentu 'PPK – Zakończenie zatrudnienia uczestnika’ dla pracowników i zleceniobiorców. Operacja seryjna dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Wszyscy w menu Czynności/Operacje PPK/Zakończenie zatrudnienia uczestnika.

PPK Dodano weryfikator porównujący zgodność danych identyfikacyjnych na deklaracji „Rozliczenie składek – PPK” z danymi z poprzedniej deklaracji rozliczenia składek PPK. jeśli dane identyfikacyjne są różne, to pojawia się komunikat z ostrzeżeniem: ” Brak zgodności danych identyfikacyjnych z danymi z poprzedniej deklaracji. 'imię i nazwisko pracownika’.”

Zajęcia komornicze Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.

Czas Pracy Wprowadzono zmiany w uzgadnianiu doby pracowniczej. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy) dodano parametr 'Początek doby pracowniczej w niedzielę i święta’ i ustawiono jego wartość na godzinę 6:00. Oznacza to że standardowo doba pracownicza w dni, które z definicji są dniami typ Święto’ lub 'Niedziela’ rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano. Wprowadzono również zmianę w uzgadnianiu doby pracowniczej w dni typ 'Wolne’. Doba pracownicza w te dni rozpoczyna się 24 godziny po rozpoczęciu doby pracowniczej w dzień 'Pracy’ poprzedzający dzień 'Wolny’.

Czas Pracy Na liście pracowników dodano czynność, która dla zaznaczonych kartotek uzgodni dobę pracowniczą: Czynności/Operacje seryjne/Uzgodnij dobę pracowniczą. W oknie parametrów należy ustawić okres w ramach, którego system uzgodni dobę pracowniczą dla zaznaczonych kartotek pracowniczych.

Teczki pracownicze Zablokowano możliwość edycji pola 'Pracownik’ na formularzach dokumentów dodatkowych w elektronicznej dokumentacji pracowniczej, by nie można było przepinać dokumentu wystawionego na jednego pracownika na innego. Do tej pory po kliknięciu na strzałkę przy polu otwierała się lista pracowników i zmiana pracownika była możliwa. Dokumenty dodatkowe można dodać z poziomu kartoteki pracownika na zakładkach ’Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Akta osobowe’ oraz ’Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja’,

Zasiłek opiekuńczy W związku z wprowadzeniem kolejnego okresu obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówki ze względu na COVID-19, do którego nie należy wliczać poprzednich okresów przysługiwania zasiłku, w programie została wyłączona kontrola limitów:

 • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placów – koronawirus (dni): 257;
 • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni): 243. Limity zostały przeniesione do sekcji 'Pozostałe ustawienia historyczne’. Liczba dni w poszczególnych limitach została zwiększona tak, aby w przypadku korzystania z nieobecności związanych z zamknięciem placówek ze względu na COVID-19 zasiłek został naliczony bez kontroli limitu.

Składki Na liście elementów wypłaty poprzez organizator widoku umożliwiono wyciągnięcie pola 'RodzajSkładki.Info’, w którym znajduje się informacja, jakie składki powinny zostać naliczone z elementu wypłaty. Pole przyjmuje wartości ZUS, FP, FGŚP, PIT26, PPK, Zdrowotna.

PFRON Umożliwiono odnotowanie czterech schorzeń w kartotekach pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W kartotece pracownika na zakładce Informacje PFRON w sekcji Stopień niepełnosprawności dodano nowe pola „Schorzenie specjalne (3)” oraz „Schorzenie specjalne (4)”. Po uzupełnieniu 2 schorzeń na interfejsie pojawia się „Schorzenie specjalne (3)” z możliwością uzupełnienia. Analogicznie po uzupełnieniu 3 schorzeń na interfejsie pojawia się „Schorzenie specjalne (4)” z możliwością uzupełnienia.

Poprawione funkcje

Deklaracja ZUS DRA Poprawiono wykazywanie składek PPK na deklaracji ZUS DRA na załączniku ZUS RCA, w przypadku, gdy deklaracja PPK zostanie oznaczona jako niepodlegająca wysłaniu. Jeżeli na deklaracji Rozliczenie składek PPK na formularzu Składka PPK został zaznaczony parametr „Przekaż składkę” na „NIE”, to na załączniku ZUS RCA do deklaracji ZUS DRA niepotrzebnie była wykazywana kwota składki PPK.

Deklaracja ZUS DRA Poprawiono uwzględnianie elementów stornowanych na deklaracji ZUS DRA. W przypadku ustawienia w konfiguracji parametru „Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat” na TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe), elementy stornowane były uwzględniane na deklaracji ZUS DRA również z niezatwierdzonych wypłat, a powinny tylko z zatwierdzonych.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej nieobecność zus, w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia była mała i składka zdrowotna była ograniczana do wysokości zaliczki na podatek.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie, na której były naliczane zarówno elementy podlegające składkom jak i nieoskładkowane.

Wynagrodzenie chorobowe Poprawiono wykazywanie kodu RSA na nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu”. Jeżeli ubezpieczonemu za okres powyższej niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, to będzie wykazywany kod RSA 331, a w przypadku zasiłku chorobowego kod RSA 313. Wcześniej był wykazywany kod RSA 151. W celu obsłużenia kodu RSA 331 lub 313 dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu” w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia została dodana nowa definicja „Zas.chorobowy zerowy”. Po konwersji bazy na wypłatach z rozliczoną nieobecnością spowodowaną nadużyciem alkoholu, kod RSA ze 151 zostanie podmieniony na kod RSA 331 lub 313.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie procentu zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Zwolnienie spowodowane gruźlicą”. Zamiast zasiłku w wysokości 80% naliczało się 70%.

Podstawa chorobowego Poprawiono uwzględnianie w podstawie chorobowej elementów płacowych, które na definicji na zakładce Nieobecności’ w parametrze 'Zasiłków (pracownicy)’: mają wskazane Dopełniać jak zasadnicze’. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik wynagradzany był stawką miesięczną, a miesiąc wliczany do postawy chorobowej wymagał uzupełnienia, z uwagi na nie przepracowanie całego miesiąca, a także w danym miesiącu wypłacony został element z ustawieniem ’ Dopełniać jak zasadnicze’ w podstawie zasiłków, element uwzględniany był w niewłaściwej wartości, pomniejszonej za okres niezatrudnienia, zamiast dopełniony do pełnej wartości.

Podstawa chorobowego Poprawiono pomniejszanie elementów o składki ZUS w podstawie chorobowego, w sytuacji, gdy w miesiącu wliczanym do podstawy wystąpiły elementy nie wchodzące do podstawy oraz nastąpiło przekroczenie trzydziestokrotności składek ZUS.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli po zmianie wymiaru etatu nastąpiła przerwa w nieobecnościach, to do kolejnej nieobecności była pobierana poprzednia podstawa zamiast ustalona na nowo.

Wypłaty Poprawiono naliczanie wynagrodzenia z tytułu nieobecności, w sytuacji gdy pracownik miał na kilka dni wprowadzoną nieobecność na część dnia, a na pozostałe dni nieobecność ZUS. W opisanym przykładzie nieprawidłowo wyliczało się wynagrodzenie nieobecności na część dnia.

Definicja Elementów Wynagrodzenia Poprawiono działanie klasy 'NaliczEkwiwalent’. Problem występował w przypadku wdrożeniowej zmiany naliczania ekwiwalentu za czas urlopu i podstawienia indywidualnej wartości w parametrze 'ŚredniaNormaMiesięczna’Wartość podstawiona w definicji elementu nie była uwzględniana w obliczeniach ponieważ system pobierał wartość parametru 'Średnia miesięczna norma czasu pracy’ z konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Urlop inne).

Podstawa ekwiwalentu Poprawiono naliczanie podstawy ekwiwalentu za urlop przy stawce wynagrodzenia zasadniczego określonej w innej walucie niż PLN. Przy wyliczaniu podstawy ekwiwalentu wynagrodzenie zasadnicze nie było przeliczane przez odpowiedni kurs waluty.

Wydruki

Wydruki Kadrowe W wydruku „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” uwzględniono wartość kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej dla elementu opodatkowanego, nieoskładkowanego oraz niewpływającego na kwotę do wypłaty. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych, a także kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

ZPCHR Poniższe wydruki w mechanizmie repx dostosowano do konfiguracji wielooddziałowej:

 • Pracownicy pełnosprawni,
 • Pracownicy niepełnosprawni,
 • Pracownicy – lista zmian,
 • Informacja miesięczna,
 • Informacja o stanie zatrudnienia,
 • Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON,
 • Informacja INF-1,
 • Informacja INF-2,
 • Informacja INF-W,
 • Informacja DEK-I-0,
 • Informacja DEK-II,
 • Informacja DEK-II-a.

Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w folderze ZPCHR.

ZPCHR Do wydruku „ZPCHR/Informacja miesięczna” w mechanizmie repx dodano na końcu tabeli wiersz „Średnia” ze średnią arytmetyczną poszczególnych kolumn. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wydruk „Zestawienie urlopów na żądanie” w mechanizmie repx. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” błędnie powielały się dane z kolumny 'Urlop wykorzystany’ dla kolejnych pracowników.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono następujące raporty w mechanizmie repx:

 • Urlop bezpłatny – praca u innego pracodawcy,
 • Urlop wypoczynkowy – przesunięcie terminu,
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek o udzielenie,
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek po macierzyńskim,
 • Urlop wypoczynkowy – karta urlopowa,
 • Urlop wypoczynkowy – odwołanie pracownika.

Na niektórych bazach konwertowanych wywołanie powyższych wydruków skutkowało błędem: „Nie można znaleźć standardowego pliku konfiguracyjnego 'XtraReports/Nagłówki/naglowek – pracodawca'”. Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Zmieniono sposób wyliczania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika wykonującego pracę za granicą, jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy lub gdy jego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia. Do ustalenia podstawy wymiaru uwzględniany jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania. Dotyczy to zarówno przypadków, w których miesięczny przychód pracownika przewyższa kwotę przeciętnego wynagrodzenia, jak i gdy nie przewyższa tej kwoty.W przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca wykonuje pracę w Polsce, a przez część za granicą, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenie podlega sumowaniu i nie jest uzupełniane ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę w kraju, ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę za granicą.Dodatkowo na elementach wynagrodzenia zasadniczego za okres pobytu za granicą zmieniono ustawienie dotyczące sposobu wliczania elementów do podstawy chorobowego, było 'Dopełniać jak zasadnicze’, a aktualnie jest 'Wliczać dla’. W celu zaktualizowania bieżącej konfiguracji na bazach rozliczających pracowników oddelegowanych prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Eksport przelewów Dla formatu eksportu przelewów ISO 20022 zmieniono wartość eksportowaną do pola EndToEndId. Przed zmianą do pliku przelewu dla wspomnianego pola przenoszona była spacja, aktualnie jest to wartość „NOT PROVIDED”.

Rozrachunki Dla Płatności i Zapłat w walutach obcych, których wartość w PLN ustalana jest w oparciu o kurs wg wybranej tabeli kursowej dodano pole Notowanie z informacją o zgodności zastosowanego kursu względem notowania z tabeli kursowej. W nowym polu prezentowane jest notowanie wraz z numerem tabeli kursowej, informacje o niezgodności kursu lub informacje o braku notowania na dany dzień. Nowe informacje prezentowane są na formularzach Płatności i Zapłat w sąsiedztwie pola Kurs. W organizatorze listy informacje dostępne są w ramach właściwości Workers.KursWgTabeliInfo.

Poprawione funkcje

Dokumenty rozliczeniowe Poprawiono błąd polegający na możliwości wielokrotnego dodania do kompensaty tego samego dokumentu, w przypadku jego częściowego rozliczenia. Aktualnie każdy dokument może być dodany tylko raz, niezależnie od jego stanu rozliczenia.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla Credit Agricole (MT940) – wariant 2

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: BS Piaseczno (CSV).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: PKO BP (Elixir, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: ING (MT940, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Wprowadzono bardziej precyzyjne komunikowanie numeru linii lub zakresu linii, w których występują błędy w pliku wyciągu, który ma być wczytany jako raport bankowy. Zmiana umożliwia sprawniejsze odnalezienie błędnego miejsca i ewentualną poprawę danych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander i Millennium – umożliwiono pobieranie wyciągów online w formacie mt940.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservices – na pasku postępu dodano informację o nazwie Ewidencji (Rachunku) dla której pobierany jest wyciąg bankowy lub historia operacji.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiono mechanizm weryfikacji duplikatów operacji. Dla operacji pobranych przy pomocy historii, budowany jest unikalny Identyfikator instrukcji ( na podstawie daty księgowania operacji oraz parametru TxId), który jest wykorzystywany do wyliczenia czy dana operacja jest duplikatem.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millennium – poprawiono obsługę wysyłki przelewów oraz aktualizacji ich statusów po eskporcie z enova365 do systemu bankowego. Przed zmianą przelewy były pozornie eksportowane, w związku z czym niepoprawna była też aktualizacja ich statusu.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millennium

 • uruchomiono mechanizm weryfikacji duplikatów podczas pobierania historii operacji oraz wyciągów,
 • umożliwiono sterowanie okresem za jaki są pobierane wyciągi na podstawie ustawienia okresu w konfiguracji na danej ewidencji ŚP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono oznaczanie przelewów MPP wysyłanych z enova365.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono import zaznaczonych operacji z pobranego wyciągu do raportu ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą niepoprawnie importowały się wszystkie operacje, nie tylko zaznaczone.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono odczytywanie numeru faktury i kwoty VAT z operacji dotyczących przelewów MPP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservices – poprawiono oznaczanie wysyłanych z systemu przelewów okresowych MPP. Przed zmianą takie przelewy trafiały do systemów bankowych jako przelewy zwykłe, po zmianie, trafiają jako przelewy MPP.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Środek trwały Dodano nową definicję podzielnika kosztów o nazwie Źródła finansowania opartą o nową tabelę Źródła finansowania. W standardowej konfiguracji dostępne są dwa źródła finansowania: Środki własne i Dotacja. Dodatkowe źródła finansowania można wprowadzić w konfiguracji programu w części Opcje/Ogólne/Źródła finansowania.

Środek trwały Na karcie środka trwałego na zakładce Plan amortyzacji umożliwiono wygenerowanie planowanych odpisów amortyzacyjnych podzielonych z użyciem jednego lub dwóch podzielników wprowadzonych dla tego środka trwałego. Nowe mechanizmy mogą mieć zastosowanie do uzyskania wartości podzielonych jednocześnie wg kryterium centrów kosztów oraz kryterium źródeł finansowania.

Wydruki

Środek trwały Wydruk Plan amortyzacji dostępny na karcie środka trwałego rozszerzono o dodatkowe parametry umożliwiające uzyskania planowanych odpisów amortyzacyjnych podzielonych wg jednego lub dwóch podzielników kosztów wprowadzonych dla danego środka trwałego.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W definicjach generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzono następujące zmiany:

 1. Poprawiono przenoszenie informacji o NIP w polach <NrKontrahenta/> i <NrDostawcy/>. Po zmianach w tych polach prezentowany jest sam numer – bez myślników i liter wskazujących na kod kraju. W przypadku gdy pole NIP jest puste do pliku eksportowana jest wartość Brak.
 2. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola <KodKrajuNadaniaTIN>. Pole to nie występuje jeśli na dokumencie numer NIP jest bez kodu kraju lub pole NIP jest puste.
 3. W części ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola <DataWplywu/> tylko, gdy data w tym polu jest inny niż data w polu <DataZakupu/>.
 4. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz pozycje korekt z tytułu złych długów są eksportowane bez oznaczania typu dokumentu, grup towarowych oraz procedur VAT.

JPK Na standardowych definicjach dokumentów ewidencji typów: DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja i VAT marża ewidencja usunięto oznaczenie typu jako dokumenty WEW (wewnętrzne).

JPK Wprowadzono możliwość przechowywania generowanych plików JPK bezpośrednio w bazie danych. Lokalizację miejsca przechowywania można zmienić za pomocą parametru o nazwie Pliki JPK przechowywane w bazie danych w konfiguracji w części Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny. Wariant przechowywania w bazie danych jest domyślnie ustawiany w konfiguracji nowych baz danych.

JPK Umożliwiono porównanie zawartości części ewidencyjnych dwóch plików JPK_VAT. Na formularzu pliku JPK utworzonego z wykorzystaniem nowego wariantu JPK_V7 dostępna jest czynność Porównanie dokumentów JPK…, która umożliwia wskazanie poprzedniego pliku JPK za dany okres i wygenerowanie pliki w formacie MS Excel zawierającego szczegóły porównania.

Mechanizm podzielonej płatności Zmieniono algorytm automatycznego oznaczania dokumentów parametrem Obowiązkowy MPP w przypadku faktur korygujących. Stosownie do wytycznych Ministerstwa Finansów oznaczenia dla faktur korygujących powinny wynikać z analizy całej transakcji wg stanu po korekcie. Jeśli po korekcie zwiększającej wartość sprzedaży cała wartość transakcji przekracza 15 tys. zł i przynajmniej w części przedmiotem transakcji są towary lub usługi z załącznika 15, to taka faktura korygująca powinna mieć oznaczenie Obowiązkowy MPP nawet wówczas, gdy jej wartość nie przekracza kwoty 15 tys. zł i gdy korekta nie dotyczy pozycji wymienionych w załączniku 15. Taka faktura korygująca na wydruku powinna mieć oznaczenie słowami Mechanizm podzielonej płatności oraz oznaczenie w ewidencji VAT i nowym JPK_V7 w postaci procedury o symbolu MPP. Płatności wynikające z tej faktury korygującej powinny być realizowane w Mechanizmie podzielonej płatności. Analogicznie w sytuacji faktury korygującej zmniejszającej wartość transakcji w jej wyniku cała transakcja może stracić status transakcji objętej obowiązkowym MPP oraz obowiązkiem odpowiedniego oznaczania na wydruku i w pliku JPK_V7.

Ewidencja dokumentów Wprowadzono możliwość automatycznego dodawania procedur VAT do dokumentów ewidencji. Podczas zmiany stanu dokumentu z Bufor na Wprowadzony lub Predekretowany uruchamiany jest mechanizm dodawania procedur, który dotychczas był uruchamiany za pomocą czynności Generuj procedury VAT dostępnej na formularzu dokumentu. Jeśli dokument nie ma przypisanych procedur VAT, to w ramach działania tego mechanizmu dodawane są te procedury VAT, dla których spełnione są określone dla nich warunki (algorytmy standardowe lub użytkownika). Dodatkowo aktywnością mechanizmu automatycznego dodawania procedur można sterować odrębnie dla poszczególnych typów dokumentów za pomocą parametrów w konfiguracji w części Ewidencja VAT/Procedury VAT w sekcji Automatyczne dodawanie procedur VAT dla wybranych typów dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do ewidencji. Szczegółowe informacje tutaj.

Ewidencja dokumentów Rozszerzono możliwości edycji procedur VAT, grup towarowych i typów dokumentów VAT za pomocą czynności Edytuj oznaczenia VAT (poprzednia nazwa Dodaj oznaczenia VAT) dostępnej na liście dokumentów ewidencji. W parametrach czynności umożliwiono aktywowanie edycji niezależnie dla każdego rodzaju oznaczeń. Gdy czynność jest uruchamiana dla jednego dokumentu, w jej parametrach są umieszczane aktualne oznaczenia dokumentu. W ramach wprowadzonych zmian umożliwiono edycję oznaczeń również na dokumentach w stanie Predekretowany i Zaksięgowany. Szczegółowe informacje tutaj. Dla dokumentów sprzedaży pochodzących z modułu Handel czynność nie umożliwia edycji grup towarowych, które mogą być zmieniane poprzez edycję grup towarowych na pozycjach dokumentu handlowego.

Ewidencja dokumentów Na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty dodano czynność Dodaj dokumenty wg plików, która umożliwia wybór plików (PDF, JPG itp.) i utworzenie na ich podstawie dokumentów ewidencji wg wskazanego typu (Sprzedaż lub Zakup) oraz wybranej definicji. Po użyciu czynności powstają nagłówki dokumentów z podłączonym jako załącznik plikiem. Wprowadzone w ten sposób do systemy dokumentu można następnie dalej przetwarzać korzystając z formularza dokumentu z włączonym podglądem załączników z Asystenta.

Ewidencja dokumentów Umożliwiono wyświetlanie komunikatu o kontrahencie podczas dodawania dokumentu ewidencji. Na kartotece kontrahenta na zakładce Uwagi w sekcji Komunikat o kontrahencie dodano pole przeznaczone do wpisania informacji, która może być wyświetlana podczas dodawania dokumentu w Ewidencji dokumentów. Wyświetlanie komunikatów można aktywować na konkretnych definicjach dokumentów w ramach rozszerzonych parametrów poprzez zaznaczenie na definicji na zakładce Rozszerzenie parametru Pokazuj komunikat o kontrahencie. Mechanizm wyświetlania dodatkowych komunikatów jest dostępny dla dokumentów typu: Zakup, Sprzedaż, PK, DW nabycia należny, DW nabycia naliczony, SAD, Faktura importowa.

Ewidencja dokumentów Dodano dwie nowe grupy właściwości dokumentów ewidencji Workers.DokumentyPodrzedne oraz Workers.DokumentyNadrzedne, które są dostępne w organizatorze listy. W ramach tych właściwości są prezentowane informacje o dokumentach odpowiednio podrzędnych i nadrzędnych powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z danym dokumentem. Zbiorcze informacje o wszystkich powiązanych dokumentach prezentowane są poprzez właściwości NadrzedneInfo oraz PodrzedneInfo.

Ewidencja dokumentów Do definicji dokumentów typu zakup i sprzedaż dodano
parametr Dostępna w Pulpicie KB. Widoczny jest tylko w instalacjach w których
jest licencja na Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Definicje na których ten
parametr jest włączony będą dostępne oraz możliwe do edycji w Pulpicie Klienta
Biura Rachunkowego – operator Pulpitu będzie mógł ich używać do wprowadzania dokumentów
zakupu i sprzedaży. W konfiguracji bazy Biura Rachunkowego (Master) na liście baz danych dostępna jest czynność Udostępnij w pulpicie…, która umożliwia zbiorcze oznaczenie wskazanych definicji we wskazanych bazach danych tym parametrem.

Ewidencja dokumentów Dodano nowy stan dokumentu – Niezweryfikowany. Taki stan dostępny jest tylko w instalacjach w których jest licencja na Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, tylko dla dokumentów zakupu i sprzedaży. Stan Niezweryfikowany otrzymują tylko dokumenty wprowadzone przez użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Dopóki dokumentu zakupu lub sprzedaży jest w stanie Niezweryfikowany, użytkownik Pulpitu KBR może go edytować, przeniesienie dokumentu do innych stanów (Bufor, Wprowadzony itp.) przez księgowego w biurze rachunkowym blokuje edycję dla operatora Pulpitu KBR. Dla księgowego – operatora enova365 – funkcjonalność stanu Niezweryfikowany pokrywa się z funkcjonalnością stanu Bufor.

Ewidencja VAT Na liście deklaracji VAT-7 oraz w czynnościach dodawania deklaracji VAT-7 jako domyślą ustawiono deklarację w wersji VAT-7(21)/VAT-7K(15). Deklaracja w tej wersji obowiązuje do rozliczenia za okresy rozpoczynające się od 1 października 2020. Według zmienionych przepisów deklaracja VAT-7 od tej wersji nie jest wysyłana do systemu jako e-deklaracja, lecz jest dołączana do pliku JPK_V7 lub JPK_V7K i przesyłana do serwisu MF gromadzącego pliki JPK.

Ewidencja VAT Zaktualizowano opisy stawek VAT w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT. Obecne opisy są zgodne ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost. zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

Schematy księgowe Wprowadzono mechanizm automatycznego wyłączania aktywności schematów księgowych podczas konwersji bazy danych. W procesie konwersji dezaktywowane są schematy księgowe dla okresów obrachunkowych, dla których data końca zakresu względem daty systemowej jest odległa o więcej niż 6 pełnych miesięcy (zaznaczenie na definicji okresu obrachunkowego parametru Nieaktywne schematy księgowe). Wyłączenie schematów księgowych z poprzednich okresów obrachunkowych wpływa na szybsze uruchamianie mechanizmów predekretowania dokumentów w bieżącym okresie.

Schematy księgowe Rozbudowano kreator tworzenia warunków dla całego schematu w trybie edycji uproszczonym. Nowy kreator działa podobnie do kreatora warunków na pozycji schematu i pozwala na wskazanie wielu elementów składowych warunku. Dodatkowo wprowadzono możliwość w trybie uproszczonym warunków opartych pola Opis oraz Definicja dokumentu.

Schematy księgowe W trybie edycji Zaawansowanym umożliwiono użycie kreatora dotychczas dostępnego w trybie Uproszczonym. Użycie kreatora uruchamianego za pomocą przycisku Edytuj na zakładce Ogólne powoduje aktualizację zawartości w trybie Zaawansowanym tylko w tej części, której bezpośrednio dotyczy edycja np. tylko treści warunku schematu. Zmiana trybu edycji z Zaawansowany na inny, tak jak dotychczas, powoduje aktualizację zawartości wszystkich elementów wg tego co wynika z kreatora.

Schematy księgowe Na formularzu schematu księgowego oraz na pozycji schematu zmieniono działanie parametru Weryfikacja. Dotychczas wyłączenie weryfikacji powodowało również usunięcie wprowadzonego wcześniej kodu. Po zmianach wyłączenie weryfikacji skutkuje wyłączeniem aktywności kodu, ale wprowadzony kod zostaje zachowany.

Rozliczenia księgowe W schematach księgowych dla dokumentów magazynowych dla przedmiotu księgowania: Pozycje dokumentu handlowego/magazynowego dodano w trybie uproszczonym możliwość tworzenia warunków opartych o właściwość Typ towaru.

Poprawione funkcje

Ewidencja VAT W konfiguracji Ewidencji VAT poprawiono i doprecyzowano szczegółowe opisy poszczególnych grup towarowych GTU oraz procedur VAT.

Sprawozdania finansowe W definicji skonsolidowanego sprawozdania w tys. poprawiono algorytm widoczności elementu InformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego, odpowiadający za przenoszenie do tworzonego pliku XML danych dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.

Dekrety Na zapisie księgowym oraz opisie analitycznym w polu wskazania konta księgowego poprawiono obsługę zmiany konta wykonywaną poprzez edycję środkowych znaków symbolu konta np. zmianę konta 403-01-02 na 403-02-02 poprzez edycję jednego znaku w środkowego segmencie symbolu konta.

Importy i eksporty Dla eksportu dokumentów zakupu i sprzedaży w formacie XML wykonywanego w module Handel poprzez czynność Eksport do księgowości lub w Ewidencji dokumentów poprzez czynność Eksport dokumentów udoskonalono przenoszenie do pliku informacji o płatniku na płatnościach w przypadku, gdy płatnik jest różny od kontrahenta na dokumencie.

Importy i eksporty Czynność Eksport do księgowości wykonywaną dla raportów kasowo-bankowych udoskonalono w zakresie eksportowania informacji o symbolach i numerach dokumentów. Nazwy tworzonych tagów w pliku XML były niezgodne z aktualnie obowiązującą specyfikacją, co mogło powodować problemy podczas importu danych do innych systemów.

Wydruki

Sprawozdania finansowe W wydruku sprawozdania skonsolidowanego prezentację różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym ograniczono do prezentacji danych tylko dla tych jednostek, które mają włączoną aktywną tę sekcję objaśnień.

Dodatki

Importy Księgowe W mechanizmach importu z plików w formacie enovaTXT dla dokumentów z oznaczeniem procedurą VAT o symbolu MPP wprowadzono dodatkową logikę oznaczania wszystkich elementów VAT wartością MPP w polu Grupa.

Importy Księgowe W mechanizmach importu z plików w formacie enovaTXT poprawiono błąd, pojawiający się w przypadku wystąpienia w pliku pola z cechą z pustą wartością, która nie była zapisana ze znakami cudzysłowia („”).

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Technologia Wprowadzono zmiany w technologii umożliwiające wskazanie w operacji – wielu operacji poprzedzających. Do tej pory możliwe było wskazanie tylko jednej operacji poprzedzającej.

Zlecenie produkcyjne Obecny wydruk Zlecenia produkcyjnego został rozszerzony o dodatkowe informacje takie jak: lista produktów, lista operacji oraz lista surowców wraz z ich zużyciem.

Osoby w produkcji Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Do każdej osoby można przypisać kompetencje (wprowadzane z poziomu konfiguracji systemu), dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymaganych do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to lista pracowników, posiadających określone kompetencje.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu W procesie standardowym Pismo kosztowe zmodyfikowano algorytm na zakładce Realizacja w zadaniu Dokument do przetworzenia. Wynika to z faktu dodania nowego stanu w dokumencie ewidencji (Niezweryfikowany) i konieczności zachowania dotychczasowej funkcjonalności procesu.

Proces Dodano nowy proces standardowy BR – Pismo Kosztowe, który przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych posiadających licencję Biura Rachunkowego, a w jej ramach licencję na Moduł DMS.Proces pozwala na przekazanie z poziomu Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego załącznika (np. faktury, dokumentu do zaksięgowania) do Biura Rachunkowego (do odpowiedniej bazy Slave). Operację tę można wykonać za pomocą workera Dodaj Dokumenty DMS. Po przekazaniu dokumentu w procesie następuje uzupełnienie danych, weryfikacja i przygotowanie dokumentu do księgowania. W momencie przekazania załącznika dodawany jest do rejestru DMS nowy dokument podstawowy (BR – Pismo Kosztowe) oraz dokument dodatkowy (BR – Pismo Kosztowe), który służy do przygotowania dokumentu ewidencji. Proces pozwala na zwrócenie dokumentu do użytkownika startującego proces, jeśli pracownik Biura Rachunkowego będzie potrzebował dodatkowych informacji. Konfiguracja, dzięki zastosowaniu mechanizmu podprocesu (BR – Księgowanie Dokumentu Ewidencji), pozwala także na usunięcie błędnego dokumentu ewidencji i zachowanie utworzonego na początku procesu dokumentu podstawowego wraz z dokumentem dodatkowym. Nowy proces standardowy posiada również ścieżkę umożliwiającą wsparcie za pomocą optycznego rozpoznania znaków (OCR), we współpracy z oprogramowaniem ABBYY.

Zadania systemowe (task) W definicji zadania zmieniono działanie pól, w których można wprowadzić wyrażenie, m.in. Warunek generowaniaNazwaRozpoczęcie (DateTime). Nie jest już konieczne wprowadzanie całego wyrażenia. Elementy wybrane w rozwijanym menu po prawej stronie zostaną uzupełnione o niezbędne algorytmy.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Poprawiono błąd, który powodował, że przy wysyłce powiadomień z aktywnymi linkami widoczne były w mailu wszystkie tranzycje wychodzące z danego zadania, niezależnie od ustawień ich widoczności w konfiguracji. Powodowało to sytuację, w której operator mógł zobaczyć w mailu z aktywnymi linkami więcej tranzycji, niż było dla niego dostępne. Od teraz operator zobaczy w powiadomieniu tylko aktywne linki powiązane z dostępnymi dla niego tranzycjami.

Zastępstwa Poprawiono wyświetlanie definicji zastępstw w formularzu Zastępstwo. Zgłaszający zastępstwo mógł zobaczyć wszystkie definicje zastępstw utworzone w bazie. Od teraz będzie miał dostęp tylko do tych, do których ma przyznane prawa.

Dodatki

Harmonogram zadań Wprowadzono obsługę wielu zadań globalnych w ramach konkretnej instancji SonetaServer w jednej bazie oraz możliwość ustawiania priorytetów realizacji tych zadań globalnych. Funkcjonalności realizowane są poprzez:

 • Dodanie pola w zakładce Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram Zadań/Ogólne:
  • Obsługa wielu instancji Harmonogramu – pozwala na określenie czy jest dopuszczone użycie wielu instancji Harmonogramu Zadań w bazie. Ustawienie parametru na true powoduje utworzenie słownika, w którym należy dodać nazwy instancji.
 • Dodanie parametrów w zakładce Ogólne w formularzu akcji automatycznej:
  • Nazwa instancji harmonogramu zadań – pozwala na określenie przez którą z dostępnych usług będzie wykonana akcja. Pole jest aktywne oraz wpływa na przetwarzanie akcji tylko, jeśli Obsługa wielu instancji Harmonogramu oznaczona jest na true.
  • Priorytet – pozwala na określenie jako która z kolei akcja będzie wykonana w danej usłudze.

Harmonogram zadań Na zakładce Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Historia wywołań dodano następujące filtry:

 • Definicja zadania globalnego – wyświetla wywołania zadań globalnych o danej definicji.
 • Zadanie globalne – wyświetla wywołania konkretnego zadania.
 • Akcja automatyczna – pozwala na wybranie akcji automatycznej dostępnej na definicji zadania.
 • Pokaż błędy HZ – pozwala na wyświetlenie na liście również błędów wywołań.

Natomiast na formularzu zadania globalnego dodano zakładkę Historia wywołań, na której wyświetlane są wywołania zadań. Zakładka zawiera następujące filtry:

 • Akcja automatyczna – pozwala na wybranie akcji automatycznej dostępnej na definicji zadania.
 • Pokaż błędy HZ – pozwala na wyświetlenie na liście również błędów wywołań.

Harmonogram zadań Poprawiono działanie Harmonogramu Zadań w cyklu miesięcznym, gdy ustawiona jest opcja wywołania w ostatnim dniu miesiąca w okresie fakturowym z aktywną opcją Zastąp poprzednim dniem roboczym w fakturowanym okresie. Daty kolejnych akcji ustawiają się prawidłowo i nie następuje powielanie wywołań, gdy dzień wywołania następował w dzień wolny od pracy.

Integracja OCR Poprawiono błąd, który powodował zatrzymanie przetwarzania zadania globalnego AutoImportPlikowDokumentow DMS przez Harmonogram Zadań, jeśli importowany plik miał taką samą nazwę, jak plik występujący już w bazie. Od teraz w takim przypadku do nazwy importowanego pliku dodawana będzie cyfra, dzięki czemu powstanie unikalna nazwa z dodatkowym numerem. Jeśli w bazie jest już plik o nazwie xxx i próbujemy dodać go ponownie w procesie z wykorzystaniem zadania globalnego, to dodana zostanie cyfra 2 i powstanie plik xxx2. Gdy taki plik występuje już w bazie, to system spróbuje dodać kolejne cyfry, aż znajdzie unikalną nazwę pliku w bazie.

Moduł Serwis
Funkcjonalności

W wersji tej dla zleceń serwisowych dodano nowy wydruk 'Potwierdzenie zlecenia dla urządzeń’. Wydruk ten pozwala wygenerować zbiorcze potwierdzenie przyjęcia do serwisu urządzeń, które zostały wprowadzone na 'Zleceniu serwisowym’ w zakładce 'Urządzenia’

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Zakładki formularza W wersji przeglądarkowej systemu dodano podgląd dokumentów PDF załączonych do formularza. Podgląd jest dostępny w Asystencie na zakładce Załączniki.

Zakładki formularza W wersji HTML oraz mobilnej dodano do asystenta zakładkę Powiadomienia. Zakładka zawiera listę powiadomień (tasków) oraz procesów związanych z otwartym zapisem. Na liście powiadomień istnieje mozliwość dodania powiadomienia ad-hoc (tzn. wpisanego ręcznie, a nie wygenerowanego automatycznie przez definicję zadania).

Lookupy, słowniki, combo W polach wyboru (lookup) wprowadzono możliwość wyszukiwania wg fragmentu nazwy, kodu itp. W tym celu na początku wyszukiwanego tekstu należy wpisać znak *. Przykładowo – jeżeli w polu Towar na pozycji faktury wpisane zostanie słowo czarny to program wyświetli podpowiedzi towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od słowa czarny. Natomiast jeżeli wpisane zostanie *czarny wówczas wyświetlone zostaną podpowiedzi towarów, których kod lub nazwa zawiera słowo czarny.

Powiadomienia W wersji przeglądarkowej systemu dodano powiadomienie o upływającym terminie gwarancji na oprogramowanie. Powiadomienie pojawia sie po zalogowaniu operatora. Na oknie powiadomienia można wybrać termin ponownego przypomnienia.

Poprawione funkcje

Lookupy, słowniki, combo Naprawiono działanie ustawień lokatora na listach podpowiedzi (lookup). W poprzedniej wersji pomimo skonfigurowania indywidualnych ustawień lokatora (listy pól wg których wyszukuje lokator) dla listy podpowiedzi, wyszukiwanie odbywało się wg. domyślnych ustawień dla tabeli.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Logowanie Dodano możliwość przelogowania się pomiędzy operatorem enova365 a WebUserem. Jeśli w konfiguracji włączona została autentykacja Active Directory (zakładka ’Systemowe/Zabezpieczenie konta’), to na formularzu operatora w polu „Nazwa konta” oraz „Kod systemowego operatora zintegrowanego mogącego logować się na tym koncie” można wprowadzić nazwę konta, która będzie weryfikowana w AD. Dzięki temu istnieje możliwość nadania różnych loginów dla WebUser i operatora, które będą powiązane z AD. Do tej pory weryfikacja odbywała się tylko z wykorzystaniem pola „Nazwa konta”.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Umożliwiono anulowanie wniosku o nieobecność z poziomu pulpitu pracownika. Zdefiniowano nowy wniosek o nazwie „e-wniosek o anulowanie nieobecności”, który pozwala na anulowanie nierozliczonej nieobecności. Wniosek znajduje się w kategorii „Wnioski związanie z nieobecnościami”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

e-wnioski W pulpicie pracownika/kierownika dodano nowe wnioski przypisane do kategorii 'Związane z nieobecnościami’:

 • wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Przełożony’:
  • e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,
  • e-wniosek o urlop bezpłatny,
 • wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Operator korzystający z wersji okienkowej enova365′:
  • e-wniosek o urlop macierzyński,
  • e-wniosek o urlop rodzicielski,
 • wniosek działający według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Przełożony – Operator korzystający z wersji okienkowej enova365′:
  • e-wniosek o urlop ojcowski.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia czasu pracy Zmodyfikowano działanie weryfikatorów na Zestawieniach czasu pracy. Do tej pory weryfikatory uruchamiały się dopiero po naciśnięciu przycisku „Zapisz”. Obecnie są one aktywowane przy każdej zmianie na zestawieniu na zakładkach Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Czas pracy oraz Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Norma czasu pracy.

Czas pracy i nieobecności Umożliwiono grupowe wprowadzenie „Zlecenia pracy w nadgodzinach” dla wielu pracowników. Z pozycji Pulpitu Kierownika na liście Pracowników dodano czynność „Zlecenie pracy w nadgodzinach”. W parametrach należy podać datę oraz czas pracy w nadgodzinach. Czynność wygeneruje dla każdej zaznaczonej kartoteki podwładnego „e-wniosek zlecenie nadgodzin”. Wniosek podlega akceptacji pracownika. Czynność dostępna jest w wersji platynowej. W celu korzystania ze zlecenia nadgodzin i odbioru tych nadgodzin należy włączyć funkcjonalność magazynu nadgodzin (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy parametr 'Magazyn nadgodzin rozliczany od’).

e-wnioski Umożliwiono złożenie przez kierownika „e-wniosku o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+” dla pracownika. Wniosek można złożyć z poziomu Pulpitu kierownika wybierając na jego formularzu konkretnego pracownika, za którego chce się złożyć wniosek.

Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Przywrócono możliwość powtórzenia modyfikacji na wskazanych dniach normy bądź czasu pracy w Pulpicie kierownika. Do tej pory w Pulpicie kierownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Czas pracy oraz Czas pracy i nieobecności/Norma czasu pracy po edycji dnia przycisk „Powtórz” był nieaktywny.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została
poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz
o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych.
W obszarze związanym z fakturowaniem umożliwiono:

 • wystawianie faktur sprzedaży, faktur dostawy,
  faktur zaliczkowych, wraz z korektami tych dokumentów,
 • faktur Proforma,
 • korekt rabatowych sprzedaży,
 • dodawanie kartotek towarowo-usługowych wraz z
  oznaczeniami niezbędnymi do prawidłowego oznaczenia towaru lub usługi danymi do JPK_V7,
 • drukowanie dokumentów,
 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu
  wprowadzanych danych na listach Faktury sprzedaży oraz Towary i Usługi.

W obszarze związanym z wprowadzaniem dokumentów zakupu i
sprzedaży do ewidencji umożliwiono:

 • zbiorcze przekazywanie dokumentów zakupu lub
  sprzedaży wraz z załącznikami,
 • dodawanie podstawowych danych dokumentu na uproszczonym
  formularz dokumentu zakup i sprzedaży,
 • podłączanie jako załączników dokumentów PDF
  oraz skanów wraz z podglądem tych załączników ,
 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu danych na liście dokumentów.

W obszarze elementów ogólnych wprowadzono:

 • listę Kontrahenci wraz z możliwością
  dodawania/usuwania kontrahenta,
 • uproszczony formularz Kontrahenta z możliwością
  wskazania rachunków bankowych
 • możliwość pobierania danych kontrahenta z serwisu GUS,
 • funkcjonalność sprawdzania Statusu VAT kontrahenta w bazie MF
  (tzw Białej Liście) wraz z pobieraniem jego zarejestrowanych numerów firmowych
  rachunków bankowych,
 • możliwość
  pobierania kursów walut z NBP lub EBC.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Proces W menu Workflow/Procesy dodano worker Podgląd realizacji procesu, który wywołuje okno z graficznym podglądem realizacji procesu, pozwalającym na sprawdzenie zrealizowanych, aktywnych, niezrealizowanych i odrzuconych etapów danego przepływu.

Moduł Workflow w Pulpitach
Funkcjonalności

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano element DMS w menu Pulpit Klienta BR, która zawiera dwie listy:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Element przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli biuro posiada licencję na moduł DMS.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano widgety:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS z poziomu Pulpitu Klienta. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Element przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli biuro posiada licencję na moduł DMS.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano worker Dodaj dokumenty DMS, który pozwala w pierwszym kroku na dodanie jednego lub wielu załączników. W drugim kroku załączniki zostaną powiązane z dokumentem podstawowym BR – Pismo Kosztowe w procesie BR – Pismo Kosztowe. Worker pozwala na utworzenie tylu dokumentów podstawowych ile dodano załączników, bądź dodanie wszystkich załączników do jednego dokumentu. Worker przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli Biuro posiada licencję na moduł DMS.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Edytor procesu Poszerzono możliwość usuwania wielu elementów w edytorze procesu w Forms. Do tej pory można było zaznaczyć i usunąć wiele elementów tego samego typu (np. definicji zadań). Od teraz można usuwać obiekty różnych typów (definicje zadań i tranzycji) równocześnie.

Definicja procesu Poprawiono zakres argumentów dostępnych w zakładce Multitask – algorytm wielu wykonawcówna Roli procesowej. Usunięto args.Task, który w momencie wywoływania metod w zakładce zwracał zawsze wartość null. Dodano args.PreviousTask, która pozwala na odwołanie się do właściwości zadania poprzedzającego.

Kreator Poszerzono zakres elementów objętych tłumaczeniem o nazwę procesu w nagłówku kreatora. Od teraz po zmianie języka i wprowadzeniu odpowiednich wartości do słownika, tłumaczeniu podlegają wszystkie elementy nagłówka kreatora.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Licencje W wersji przeglądarkowej systemu dodano funcjonalnoość zarządzania licencjami. Funkcjonalność jest dostępna w menu „Trybik” w sekcji Licencje.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodano wnioski związane z czasem pracy, które mogą być używane w wersji platynowej po włączeniu magazynu nadgodzin. Definicje dodanych wniosków:

 • e-wniosek o nadgodziny
 • e-wniosek o odbiór nadgodzin
 • e-wniosek zlecenie nadgodzin
 • e-wniosek zlecenie odbioru nadgodzin
 • e-wniosek o wyjście prywatne
 • e-wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiono pokazywanie znaku 'x’ na kalendarzu w pulpicie pracownika/kierownika w przypadku braku zatrudnienia. W platynowej wersji programu jeśli zmieniony został kolor na definicji dnia, znak 'x’ nie pojawiał się na kalendarzu w pulpitach na zakładce „Czas pracy i nieobecności/Czas pracy” oraz „Czas pracy i nieobecności/Norma czasu pracy„.

 

Ulotka – opis zmian: do wersji 2005.2.3 z dnia 23.07.2020

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.3 z dnia 23.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • e-Deklaracje PIT. Wysyłka e-Deklaracji PIT w enova365 została dostosowana do nowych schematów plików XML opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów. Nowe schematy do e-Deklaracji obowiązują od lipca 2020 i dotyczą e-Deklaracji:PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R oraz zbiorczych e-Deklaracji: PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-8C.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace
 2. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 137 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 123 dni;

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

  • Deklaracja VAT-UE. W dniu 30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U 2020 poz 1138) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE(5) oraz korekty informacji podsumowującej VAT-UEK(5). Nowe wzory informacji zawierają nową sekcję F prezentującą informacje o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK i stosuje się je począwszy od rozliczenia za miesiąc czerwiec 2020 r.
   W związku z wprowadzonymi nowymi wzorami w systemie enova365 rozbudowano mechanizmy przygotowywania i wysyłki w postaci e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE i jej korekty. Nowe informacje o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK wprowadza się na formularzu deklaracji za pomocą załącznika VAT-UE/S.
   Do nowej wersji informacji podsumowującej VAT-UE oraz jej korekty dodano wydruki pomocnicze: Informacja VAT-UE (5) oraz Korekta informacji VAT-UE (5), które w sposób czytelny dla użytkownika prezentują informacje przygotowane do wysyłki w postaci e-deklaracji.
  • Zawiadomienie ZAW-NR. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r.
   w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu
   w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 1188) zaktualizowano w programie formularz i wydruk dokumentu ZAW-NR do wersji 2.
  • Złe długi w PIT i CIT. Na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086, popularnie Tarcza 4.0) umożliwiono w ramach funkcjonalności tzw. złych długów w podatkach dochodowych naliczanie propozycji korekt należności przeterminowanych o 30 dni. Na formularzu czynności Złe długi – generuj korekty dostępnej w dokumencie Polecenie księgowania dodano parametr Po upływie z wartościami do wyboru 90 dni lub 30 dni. Zmodyfikowane przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

   • Odsetki. Zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Deklaracje ZUS. Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
    • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
     Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Wydruki

   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

   • JPK. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

   • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji.
   • Wydruki. Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruków REPX przy użyciu mechanizmu ReportResult. W wyniku błędu w jednej z konstrukcji serwisu wydruków tworzone były wyjściowe strumienie danych zerowej długości.
   • Bezpieczeństwo. W konfiguracji systemu, na zakładce Systemowe / Zabezpieczenie konta, poprawiona została możliwość ustalania polityki haseł do Pulpitu pracownika i Pulpitu kontrahenta w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Autentykacja AD operatorów. We wcześniejszej wersji zaznaczenie tego parametru powodowało zablokowanie możliwości ustalenia polityki haseł (złożoność hasła operatora i czas poprawności hasła).Uwaga: w przypadku zaznaczenia parametru Autentykacja AD operatorów lub Autentykacja AD pracowników, zdefiniowana w enova365 polityka haseł odnosi się wyłącznie do tych grup użytkowników, którzy nie korzystają z autentykacji AD.
   • Dodatki. Udoskonalono mechanizm wczytywania dodatków z katalogów Assemblies. W celu ograniczenia ilości wczytywanych dodatków podczas uruchomienia systemu enova365, wczytywane są tylko pliki w postaci .dll konieczne dla pracy systemu, z weryfikacją poprawności wersji i lokalizacji. Dodatkowe biblioteki wykorzystywane w dodatkach(np. office interop) nie są wczytywane przez system podczas uruchamiania. Dodatki korzystające z zewnętrznych funkcjonalności muszą samodzielnie zadbać o zapewnienie zależności.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję 'Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą 'Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: 'Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą 'Wysyłaj emailem’ użycie funkcji 'Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji 'Wyślij’.
   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisania pliku graficznego w tworzonym szablonie wiadomości email. Od tej pory po wstawieniu w treść szablonu wiadomości obrazka i zapisaniu go, grafika zostanie dodana prawidłowo, niezależnie od miejsca jej dodania w szablonie.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

   • Zamówienia i oferty. Przywrócono możliwość edytowania priorytetu i dat rezerwacji na formularzu zamówienia algorytmicznego. W wersji 2004 po zmianach w działaniu opcjonalnych sekcji na formularzach dokumentów edycja tych danych była dostępna tylko na pozycjach dokumentu.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020.

    Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:
    • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł;
    • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
     • I rok nauki – 266,57 zł
     • II rok nauki – 319,89 zł
     • III rok nauki – 373,20 zł
     • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 213,26 zł.

    Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

   • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie  miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.
   • Zajęcia komornicze. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano nową sekcję Ogólne, w której jest dostępny nowy parametr Liczba osób uprawniających do zwiększenia kwoty wolnej. Po uzupełnieniu liczby osób kwota wolna zostaje zwiększona o 25% na każdą osobę. Algorytm naliczania wyższej kwoty wolnej uzależnionej od ilości osób uprawniających do jej zwiększenia działa od daty 16 maja 2020. Wartość uzupełniana w polu  Liczba osób uprawniających do podwyższenia kwoty wolnej można zmienić od danej daty poprzez wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu
    wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia
    postojowego. Standardowo stawka za jedną godzinę wynagrodzenia postojowego jest
    wyrównywana do płacy minimalnej. W związku z rozbieżnymi interpretacjami dotyczącymi
    wynagrodzenia za przestój i wyrównania do stawki wynagrodzenia minimalnego
    umożliwiono ustawienie, aby stawka za godzinę wynagrodzenia postojowego nie
    była wyrównywana, tylko wynagrodzenie pracownika w obrębie miesiąca podlegało
    uzupełnieniu. W konfiguracji dodano parametr o nazwie  „Czas przestoju
    uwzględnij w wyrównaniu do minimalnej płacy”(Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Wynagrodzenie postojowe). Parametr
    domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że stawka za 1 godzinę przestoju
    jest przyrównywana do płacy minimalnej. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”
    oraz dodatkowo na definicji  elementu
    wynagrodzenia za przestój na zakładce Ogólne
    zostanie ustawiony na „TAK” parametr Przyrównuj
    do najniższego wynagrodzenia
    , to do płacy minimalnej nie będzie wyrównywana
    stawka za godzinę przestoju, tylko całe wynagrodzenie w obrębie miesiąca. Szczegółowe
    informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu renty w enova365 wprowadzono zmiany:
    • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe, dodano parametry:
     • Data złożenia wniosku
     • Przedłużony okres renty
    • Przedłużony okres renty jest wyliczany automatycznie, jeżeli  są spełnione poniższe warunki:
     • koniec okresu przyznania renty upływa w okresie epidemii bądź 30 dni po jego zakończeniu. Okres epidemii jest pobierany do wyliczeń z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 z parametru: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w którym został zapisany okres 14.03.2020…30.06.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu;
     •  w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Prawo do emerytury/renty zostanie uzupełniona data złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek został złożony w okresie przyznanej wcześniej renty;
     • jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione okres renty zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego terminu ważności, nowy okres zostanie automatycznie wyliczony w polu Przedłużony okres renty.

    UWAGA: Do przedłużenia okresu renty, konieczne jest uzupełnienie parametru Data złożenia wniosku w sekcji Prawo do emerytury/renty.
    Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • PFRON.

    Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli na deklaracji WND w parametrze Procent składek ZUS uwzględnianych w obliczeniu kosztów płacy jest inny niż 100%, to do kosztów płacy zostanie wliczone wynagrodzenie netto pracownika powiększone o zaliczkę podatku oraz o kwotę składek, która jest wyliczana jako wpisany procent na WND z wszystkich składek ZUS zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Do tej pory w takiej sytuacji było uwzględniane wynagrodzenie brutto oraz dodawane były składki ZUS pracodawcy w takim procencie jaki został uzupełniony na WND.  Dodatkowo w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje parametr Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy przeniesiono z zakładki Deklaracje – rozliczeniowe na zakładkę PFRON – historyczne. Na podstawie aktualnych wytycznych PFRON składkę na fundusz solidarnościowy zawsze będzie uwzględniana w wyliczeniu kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, bez względu na ustawienie historycznego parametru Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. W programie wprowadzono zmiany:
    1. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy w sekcji urlop wypoczynkowy dodano parametr o nazwie „W podstawie urlopu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    2. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji ekwiwalent za urlop dodano parametr o nazwie „W podstawie ekwiwalentu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    3. Na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Edytor dodano metodę GetPrzeliczajElementyWWalucie. Metodę można wykorzystać przy wyliczaniu podstawy urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

   • Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK dodano parametr „Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę„. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, to na deklaracji PPK za dany miesiąc składki PPK pracownika zostaną pomniejszone o ewentualne korekty składek naliczone w kolejnym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do dnia sporządzania dokumentu Rozliczenie PPK. Przykład. Pracownik 30 kwietnia otrzymał wypłatę za kwiecień  na kwotę 6000 zł, od którego została naliczona składka 210 zł. Po wypłacie nastąpiła korekta wypłaty kwietniowej z tytułu rozliczenia nieobecności ZUS, w dniu 1 maja została naliczona wypłata z korektą podstawy składki PPK na – 4000 zł. Jeżeli parametr Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę” przyjmie ustawienie „TAK”, to na deklaracji PPK za miesiąc kwiecień naliczanej w dniu 5 maja zostanie uwzględniona korekta składki, na deklaracji zostanie wykazana składka 70 zł od podstawy 2000 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

Poprawione funkcje

   • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie chorobowe w okresie od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020. Od dnia 21 maja 2020 pracownik miał wprowadzoną nieobecność Urlop macierzyński. Od dnia 15 maja pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/1 na 1/2. Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 maja 2020… będzie ustalona na nowo, ponieważ zmienił się rodzaj zasiłku.
   • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. W przypadku ustalania podstawy chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, lub w miesiącu zmiany wymiaru etatu i wystąpienia Nieobecności nieusprawiedliwionej system uzupełniał podstawę chorobowego za „Nieobecność nieusprawiedliwioną”. Obecnie podstawa ta jest pobierana z danych kadrowych po pomniejszeniu za Nieobecności nieusprawiedliwione.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie kosztów 50% dla pracownika do ukończenia 26. roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku w przypadku, gdy wspólny limit dla przychodów zwolnionych z podatku oraz autorskich kosztów uzyskania przychodów został przekroczony. Gdy w miesiącu przekroczenia  limitu naliczane było wynagrodzenie chorobowe wówczas niesłusznie odliczane były koszty 50% na wypłacie.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie korekty składek ZUS, związanej z przekroczeniem 30-krotności składek dla pracownika korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu wprowadzonych kwotowo . Jeśli korekta była naliczana w tym samym miesiącu, co naliczona wypłata pojawiał się błąd:Nastąpiła próba podzielenia przez zero.”
   • PFRON. Poprawiono wyświetlanie pola Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w przypadku odnotowania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poprzez aktualizację kartoteki pracownika. Po wykonaniu aktualizacji i uzupełnieniu nowego orzeczenia okres w polu Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w pewnych przypadkach przeliczał się jako pusty, co mogło spowodować pomniejszenie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na deklaracji WND za okres od zakończenia poprzedniego orzeczenia do daty dostarczenia kolejnego. Przykład. Pracownik miał orzeczenie PFRON stopień znaczny 01.01.2020…31.03.2020. Na podstawie ustawy COVID-19 okres był przedłużony do lipca 2020. Jeżeli wprowadzono aktualizację kartoteki pracownika na dzień 28 kwietnia 2020, gdzie okres stopnia jest wydłużony i data dostarczenia orzeczenia została uzupełniona jako 10.04.2020, to dofinansowanie na WND naliczało się w kwietniu tylko za okres od dnia dostarczenia orzeczenia czyli 10…30.04.2020, zamiast za cały miesiąc kwiecień 2020.
   • PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji Rozliczenie składek PPK po wprowadzeniu rezygnacji pracownika z pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli w danym miesiącu była rozliczona wypłata pracownika ze składkami PPK oraz naliczona za ten miesiąc deklaracja Rozliczenie składek PPK z uwzględnieniem tej składki, a następnie została wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i wprowadzona rezygnacja z PPK z datą późniejszą niż rozliczona wcześniej deklaracja, to przy naliczeniu kolejnej deklaracji Rozliczenie składek PPK za ten sam miesiąc, niepotrzebnie generowała się korekta składki PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK.
   • PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty od składki pracodawcy PPK na korekcie wypłaty dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz posiadającego umowę zlecenie. W przypadku, gdy zaliczka podatku od składki pracodawcy z PPK rozliczana była na podstawie deklaracji oraz dokonano korekty wypłaty, związanej z rozliczaniem nieobecności ZUS , na wypłacie zawierającej elementy przychodu z PPK , składki PPK z etatu pomniejszały element przychodu z PPK dotyczący umowy zlecenia zamiast element przychodu z PPK dotyczący etatu.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia wynagrodzenia. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” oraz ustawienia na definicji elementu w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” na „Proporcjonalnie zero” w sytuacji, gdy pracownik przebywał na nieobecności tylko w dni robocze element został pomniejszony do wartości 0. W tym wypadku wartość elementu nie powinna być pomniejszana za czas przypadający na „Pomniejszenie proporcjonalne zero”.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczenie korekty wypłaty w przypadku usunięcia na czasie pracy odchyłek na minus. W sytuacji, gdy na kalendarzu naniesiono informację o odchyłkach na minus naliczono pierwszą wypłatę, a następnie usunięto odchyłki na minus i naliczono wypłatę korekty, to wartość elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” nie była właściwie wyliczona.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie korekty nieobecności. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” i sytuacji gdy w miesiącu występowały nieobecności ZUS tylko w dni robocze element „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” został pomniejszony do wartości 0 zł co było właściwym działaniem. Następnie, gdy jedna z tych nieobecności ZUS została skorygowana na „Storno” system nie wyliczał prawidłowo elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” na wypłacie korygującej.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie kwoty dochodu deklarowanego, w przypadku wystąpienia nieobecności na wszystkie dni robocze w miesiącu. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności) był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to dochód deklarowany był pomniejszany do kwoty zero, a nie powinien. Pomniejszenie całkowite nie będzie dotyczyło dochodu deklarowanego.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Do definicji elementu dodano metodę o nazwie „UwzględnijWCzasieNieprzepracowanym” do pomniejszeń pisanych „Algorytmem”. Jeśli metoda przyjmie wartość false pozwoli to na policzenie pomniejszenia przed sprawdzeniem warunków brzegowych.

Wydruki

   • Wydruki Kadrowe. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodano wydruk „Wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.
   • Świadectwo Pracy. Do raportu „Świadectwo pracy” dostępnego z poziomu list kadrowych oraz
    kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty” a także jako wydruk dokumentu
    dodatkowego wprowadzono następujące zmiany:

    • dodano w wersji angielskiej tłumaczenie treści Pouczenia,
    • dodano informację, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika czy
     pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem na podstawie Art.
     30.§1.pkt2.KP. Informacja ta pojawia się na raporcie w punkcie 4.a) na
     podstawie uzupełnionego w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Rozwiązanie
     umowy
     ” pola „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie
     stosunku pracy:”,
    • przeniesiono informacje dotyczące numeru REGON i PKD do nagłówka raportu,
    • dodano parametr „Ekw. i Url. z limitu” z opcjami do
     wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcję NIE co oznacza, że zarówno
     ekwiwalent jak i urlop liczone są tak jak dotychczas z wypłaty. Jeżeli opcja
     zaznaczona jest na TAK, to wówczas ekwiwalent i urlop liczony z limitu urlopu
     wypoczynkowego. Informacje dotyczące limitu umieszczane są w punkcie 6.1
     świadectwa.
     Przykład:
     Pracownik zatrudniony do 30.06.2020 roku – limit za ten okres to 13 dni. Pracownik
     wykorzystał 10 dni, zostały do rozliczenia 3 dni.
     Parametr „Ekw. i Url. z limitu”:
     TAK i „Pkt 6.1. Ekwiwalent”: NIE
     Na świadectwie pracy znajduje się zapis:
     6.1 wykorzystał urlop wypoczynkowy w
     wymiarze 13 dni (104:00 godz.),
    • poprawiono działanie parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. W przypadku kiedy
     nastąpiło przejęcie pracownika na mocy art. 23′ KP i przy wywoływaniu wydruku parametr
     „Osobne okresy (pkt 1)” został zaznaczony na „Tak” błędnie
     wykazywany był pełny okres zatrudnienia,
    • poprawiono wykazywanie urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.4. W przypadku
     kiedy urlop rodzicielski występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
     (bez dnia przerwy) w drugiej części punktu wykazują się „…”,
     ponieważ urlop rodzicielski jest już w całości rozliczony, więc nie należy się
     u innego pracodawcy. Wcześniej jeśli urlop rodzicielski występował bezpośrednio
     po urlopie macierzyńskim, ale był wprowadzony jako kilka nieobecności błędnie w
     drugiej części punktu 6.4 „w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy
     w” pojawiała się informacja o częściach urlopu oraz tygodniach),
    • zmodyfikowano nagłówek raportu „Informacja o okresie przechowywania
     dokumentacji pracowniczej” jako załącznika do świadectwa pracy. Obecnie
     jest on identyczny jak dla osobnego raportu „Informacja o przechowywaniu
     dokumentacji pracowniczej”. Wydruk można wywołać podczas uruchamiania
     raportu świadectwo pracy zaznaczając parametr „Inf. dot. akt
     osobowych” na Tak.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

   • Odsetki. Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.
    Funkcjonalność weryfikacji odsetek maksymalnych jest aktywna w bazach, w których parametr „Pilnuj odsetek maksymalnych” zaznaczony jest na Tak (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki).
   • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:
    • Odsetki ustawowe 3,6%
    • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
    • Odsetki maksymalne 11,2%
   • Odsetki. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
    • W konfiguracji programu Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji naliczanie odsetek dodano pole historyczne Odsetki podatkowe naliczaj powyżej kwoty na potrzeby wskazania od jakiej kwoty naliczane są odsetki podatkowe oraz ustawiono aktualną kwotę minimalną: 8,70 (obliczoną wg wskazań  Art. 54. § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej).
    • W konfiguracji w Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji Ustawienia domyślne dla podmiotu w polu Określenie stopy odsetkowej dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Na kartotece Kontrahenta\Warunki płatności w sekcji Odsetki karne w polu Stopa dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Czynność naliczania not odsetkowych (dostępna np. na liście Rozrachunki wg dokumentów) została poszerzona o możliwość wybrania naliczania odsetek wg stopy odsetek podatkowych.
    • W ramach mechanizmu generowania not odsetkowych algorytm obliczania odsetek podatkowych działa z uwzględnianiem kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji oraz z zastosowaniem zaokrąglania całkowitej kwoty odsetek do pełnych złotych zgodnie z Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Wartość zaokrągleń do pełnych złotych jest uwzględniana w ostatniej pozycji noty odsetkowej w ramach pozycji powiązanych z jedną należnością. Informacja o kwotach przed zaokrągleniem prezentowane są w opisach pozycji noty odsetkowej. Jeżeli suma odsetek z poszczególnych pozycji powiązanych z jedną należnością nie przekracza kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji, pozycje noty odsetkowej prezentują wartości zero, a informacje o kwotach odsetek poniżej limitu prezentowane są w opisach pozycji.
   • Przelewy. Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Poprawione funkcje

   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas naliczania cesji, który objawiał się komunikatem: „Nie można rozliczać bezpośrednio dokumentów związanych z różnymi podmiotami”. Błąd występował w sytuacji, gdy Kontrahent wskazany na płatności miał na kartotece (zakładka Warunki płatności) ustawioną definicję płatności ze sposobem zapłaty posiadającym wskazanie na innego płatnika. Obecnie błąd nie występuje.
   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono działanie mechanizmów kompensat dla płatności zakwalifikowanych do rozliczeń wg mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Na płatnościach rozliczających, tworzonych w ramach dokumentu kompensaty, dodano pole Kwota VAT/MPP. Wartość w tym polu obliczana jest automatycznie jako proporcja kwoty VAT z płatności podlegającej kompensacie przypadająca na kompensowaną kwotę. Możliwość wprowadzenie kwoty VAT na płatnościach w ramach kompensaty ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań MPP częściowo rozliczonych kompensatą, do których w pozostałej części będą generowane przelewy. Po zmianach na przygotowywanym przelewie MPP do takiego zobowiązania Kwota VAT/MPP będzie pomniejszona o kwoty VAT wynikające z rozliczonych wcześniej zapłat i kompensat. Zmiana dotyczy nowo utworzonych kompensat. Na wcześniejszych kompensatach Kwota VAT/MPP będzie wynosić: 0,00 PLN. Na płatnościach utworzonych w ramach dokumentu kompensaty Kwoty VAT/MPP można edytować za pomocą czynności Zmień VAT(MPP) na płatności.
   • Przelewy. Przywrócono możliwość edytowania pola Kwota na przelewie w wariancie: Przelew MPP utworzonym do zobowiązania lub wpłaty.
   • Przelewy. Poprawiono błąd występujący podczas przygotowywania przelewów dla płatności częściowo rozliczonych, w których rozliczenie odbywało się w różnych walutach.
   • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowania przelewu okresowego (MPP), jeżeli w okresie, za który generowany był przelew wystąpiła faktura korygująca zakup z wartością ujemną. Aktualnie w takim przypadku przelew okresowy MPP może być wykonany po rozliczeniu faktury z korektą.
   • Rozliczanie dokumentów. Zmieniono na formularzu rozliczania umiejscowienie pola z informacją o Kwocie VAT/MPP z rozliczanej Płatności/Zapłaty. Aktualnie Kwota VAT/MPP jest prezentowana na samym dole formularza razem z polami Kwota i Do rozliczenia.
   • Płatność. Dla podmiotu KAS zmieniono domyślny sposób zapłaty z Przelew MPP na Przelew. Dodatkowo wprowadzono zmiany w algorytmie ustalania sposobu zapłaty na płatnościach, aby w pierwszej kolejności sprawdzana była dostępność standardowych sposobów zapłaty (Przelew lub Gotówka). W przypadku ich zablokowania analizowane są inne sposoby zapłaty – w kolejności alfabetycznej. Przed zmianą, w przypadku posiadania własnych sposobów zapłaty o typie przelew występował problem polegający na ustawianiu na płatnościach dla podmiotu KAS sposobu zapłaty w kolejności alfabetycznej. Aktualnie w takim przypadku ustawiany jest Przelew, jeżeli nie jest zablokowany.

Dodatki

   • Webservice. Udostępniono webservice Alior Bank.
   • Webservice. Poprawiono dla webservices błąd pobierania wyciągów bankowych skutkujący komunikatem: Wybrano niewłaściwy format wyciągu.
   • Webservice. Poprawiono błąd czynności Importuj zaznaczone operacji – jej użycie w określonym scenariuszu powodowało powstanie duplikatów operacji bankowych. Po zmianie błąd nie występuje.
   • Webservice. Webservice ING – dla eksportu online przelewów wprowadzono pomijanie niedozwolonych znaków w nazwie kontrahenta.
   • Webservice. Dla webservice Millenium poprawiono błąd polegający na niepoprawnym importowaniu ze znakiem minus operacji typu rozchód.
   • Webservice. Poprawiono błąd funkcji 'Pokaż operacje’, przed poprawą, w przypadku importu kilku wyciągów, funkcja pokazywała operacje bankowe tylko z pierwszego z pobranych wyciągów – aktualnie pokazuje operacje z wszystkich wyciągów zaznaczonych na liście. Ponadto przed poprawką, w przypadku otworzenia drugiego lub kolejnego wyciągu spośród pobranych w kolumnie Import była dla wszystkich operacji ustawiona opcja 'Pomiń’ – po poprawce ten problem nie występuje.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

   • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
   • JPK. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych.
    Na zakładce Ogólne prezentowana jest aktualnie:

    • liczba wierszy sprzedaży/zakupu
    • podsumowanie wartościowe z wierszy sprzedaży i zakupu
    • podsumowanie wartościowe podatku należnego i naliczonego z deklaracji
    • różnica między danymi z ewidencji i deklaracji – jeśli występuje.

    Żeby wysłać plik JPK w przypadku wystąpienia różnić między danymi, należy doprowadzić do ich usunięcia i ponownie wygenerować plik JPK.
    Komplet informacji prezentowany jest dla miesięcznego wariantu JPK czyli dla definicji JPK_V7M, dla wariantu kwartalnego czyli dla JPK_V7K. Dla dotychczasowego JPK_VAT prezentowana jest tylko informacja dotycząca ewidencji.
    Zmieniono ponadto sposób pobierania danych do pola Utworzony na formularzu JPK, tak, aby był spójny z danymi w pliku xml JPK w polu DataWytworzeniaJPK.
    Dotychczas do pola Utworzony pobierana była Bieżąca data z programu oraz aktualna godzina. Po zmianie pobierane są data i czas systemowy tak samo jak do pola DataWytworzeniaJPK .Jednocześnie zrezygnowano w polu Opis na formularzu JPK z podawania informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia generowania pliku JPK.

   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres danych przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości, wywoływaną z poziomu dokumentów handlowych o oznaczenie MPP, rodzaj sprzedaży i zakupu, a także uszczegółowiono pole <EKSPORT> odnoszące się do rodzaju podmiotu w części dotyczącej kontrahenta oraz rejestru sprzedaży i zakupu. Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
   • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

Poprawione funkcje

   • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę .
   • JPK. Poprawiono błąd występujący podczas generowania plików JPK kiedy na liście, w filtrze Rodzaj wskazany był JPK_VAT a generowano plik innego rodzaju.
   • Jednostki Budżetowe. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Generuj płatności. Błąd „Suma kwot VAT/MPP na płatnościach dokumentu jest mniejsza niż kwota VAT wymagana przez dokument” pojawiał się w sytuacji, gdy następowała próba wygenerowania płatności MPP na podstawie elementów opisu analitycznego dla dokumentu, na którego definicji wyłączono automatyczne generowanie płatności (zakładka Rozszerzenie definicji VAT). Błąd spowodowany uruchomieniem weryfikatora w nieprawidłowym momencie obecnie nie występuje.

Wydruki

   • Rejestr VAT. Dostosowano wydruk Zestawienie zbiorcze VAT naliczony do odrębnego prezentowania elementów VAT dotyczących transakcji w procedurze VAT marża. Zmiana ma na celu ułatwienie porównywania rejestrów VAT z plikiem JPK_V7M lub JPK_V7K, w których są wyodrębnione transakcje rozliczane na zasadzie VAT marża.
   • e-Sprawozdania. Na wydrukach sprawozdań finansowych poprawiono prezentację daty w sekcji „Czas trwania działalności jednostki”. Przed zmianą prezentowane były daty i czas, po zmianie prezentowane są tylko daty zakresu prowadzenia działalności.

Ulotka-opis zmian: do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace
 2. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 137 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 123 dni;

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

  • Deklaracja VAT-UE. W dniu 30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U 2020 poz 1138) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE(5) oraz korekty informacji podsumowującej VAT-UEK(5). Nowe wzory informacji zawierają nową sekcję F prezentującą informacje o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK i stosuje się je począwszy od rozliczenia za miesiąc czerwiec 2020 r.
   W związku z wprowadzonymi nowymi wzorami w systemie enova365 rozbudowano mechanizmy przygotowywania i wysyłki w postaci e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE i jej korekty. Nowe informacje o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK wprowadza się na formularzu deklaracji za pomocą załącznika VAT-UE/S.
   Do nowej wersji informacji podsumowującej VAT-UE oraz jej korekty dodano wydruki pomocnicze: Informacja VAT-UE (5) oraz Korekta informacji VAT-UE (5), które w sposób czytelny dla użytkownika prezentują informacje przygotowane do wysyłki w postaci e-deklaracji.
  • Zawiadomienie ZAW-NR. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r.
   w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu
   w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 1188) zaktualizowano w programie formularz i wydruk dokumentu ZAW-NR do wersji 2.
  • Złe długi w PIT i CIT. Na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086, popularnie Tarcza 4.0) umożliwiono w ramach funkcjonalności tzw. złych długów w podatkach dochodowych naliczanie propozycji korekt należności przeterminowanych o 30 dni. Na formularzu czynności Złe długi – generuj korekty dostępnej w dokumencie Polecenie księgowania dodano parametr Po upływie z wartościami do wyboru 90 dni lub 30 dni. Zmodyfikowane przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

   • Odsetki. Zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Deklaracje ZUS. Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
    • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
     Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Wydruki

   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

   • JPK. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

   • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji.
   • Wydruki. Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruków REPX przy użyciu mechanizmu ReportResult. W wyniku błędu w jednej z konstrukcji serwisu wydruków tworzone były wyjściowe strumienie danych zerowej długości.
   • Bezpieczeństwo. W konfiguracji systemu, na zakładce Systemowe / Zabezpieczenie konta, poprawiona została możliwość ustalania polityki haseł do Pulpitu pracownika i Pulpitu kontrahenta w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Autentykacja AD operatorów. We wcześniejszej wersji zaznaczenie tego parametru powodowało zablokowanie możliwości ustalenia polityki haseł (złożoność hasła operatora i czas poprawności hasła).Uwaga: w przypadku zaznaczenia parametru Autentykacja AD operatorów lub Autentykacja AD pracowników, zdefiniowana w enova365 polityka haseł odnosi się wyłącznie do tych grup użytkowników, którzy nie korzystają z autentykacji AD.
   • Dodatki. Udoskonalono mechanizm wczytywania dodatków z katalogów Assemblies. W celu ograniczenia ilości wczytywanych dodatków podczas uruchomienia systemu enova365, wczytywane są tylko pliki w postaci .dll konieczne dla pracy systemu, z weryfikacją poprawności wersji i lokalizacji. Dodatkowe biblioteki wykorzystywane w dodatkach(np. office interop) nie są wczytywane przez system podczas uruchamiania. Dodatki korzystające z zewnętrznych funkcjonalności muszą samodzielnie zadbać o zapewnienie zależności.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję 'Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą 'Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: 'Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą 'Wysyłaj emailem’ użycie funkcji 'Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji 'Wyślij’.
   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisania pliku graficznego w tworzonym szablonie wiadomości email. Od tej pory po wstawieniu w treść szablonu wiadomości obrazka i zapisaniu go, grafika zostanie dodana prawidłowo, niezależnie od miejsca jej dodania w szablonie.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

   • Zamówienia i oferty. Przywrócono możliwość edytowania priorytetu i dat rezerwacji na formularzu zamówienia algorytmicznego. W wersji 2004 po zmianach w działaniu opcjonalnych sekcji na formularzach dokumentów edycja tych danych była dostępna tylko na pozycjach dokumentu.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020.

    Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:
    • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł;
    • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
     • I rok nauki – 266,57 zł
     • II rok nauki – 319,89 zł
     • III rok nauki – 373,20 zł
     • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 213,26 zł.

    Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

   • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie  miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.
   • Zajęcia komornicze. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano nową sekcję Ogólne, w której jest dostępny nowy parametr Liczba osób uprawniających do zwiększenia kwoty wolnej. Po uzupełnieniu liczby osób kwota wolna zostaje zwiększona o 25% na każdą osobę. Algorytm naliczania wyższej kwoty wolnej uzależnionej od ilości osób uprawniających do jej zwiększenia działa od daty 16 maja 2020. Wartość uzupełniana w polu  Liczba osób uprawniających do podwyższenia kwoty wolnej można zmienić od danej daty poprzez wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu
    wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia
    postojowego. Standardowo stawka za jedną godzinę wynagrodzenia postojowego jest
    wyrównywana do płacy minimalnej. W związku z rozbieżnymi interpretacjami dotyczącymi
    wynagrodzenia za przestój i wyrównania do stawki wynagrodzenia minimalnego
    umożliwiono ustawienie, aby stawka za godzinę wynagrodzenia postojowego nie
    była wyrównywana, tylko wynagrodzenie pracownika w obrębie miesiąca podlegało
    uzupełnieniu. W konfiguracji dodano parametr o nazwie  „Czas przestoju
    uwzględnij w wyrównaniu do minimalnej płacy”(Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Wynagrodzenie postojowe). Parametr
    domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że stawka za 1 godzinę przestoju
    jest przyrównywana do płacy minimalnej. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”
    oraz dodatkowo na definicji  elementu
    wynagrodzenia za przestój na zakładce Ogólne
    zostanie ustawiony na „TAK” parametr Przyrównuj
    do najniższego wynagrodzenia
    , to do płacy minimalnej nie będzie wyrównywana
    stawka za godzinę przestoju, tylko całe wynagrodzenie w obrębie miesiąca. Szczegółowe
    informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu renty w enova365 wprowadzono zmiany:
    • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe, dodano parametry:
     • Data złożenia wniosku
     • Przedłużony okres renty
    • Przedłużony okres renty jest wyliczany automatycznie, jeżeli  są spełnione poniższe warunki:
     • koniec okresu przyznania renty upływa w okresie epidemii bądź 30 dni po jego zakończeniu. Okres epidemii jest pobierany do wyliczeń z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 z parametru: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w którym został zapisany okres 14.03.2020…30.06.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu;
     •  w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Prawo do emerytury/renty zostanie uzupełniona data złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek został złożony w okresie przyznanej wcześniej renty;
     • jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione okres renty zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego terminu ważności, nowy okres zostanie automatycznie wyliczony w polu Przedłużony okres renty.

    UWAGA: Do przedłużenia okresu renty, konieczne jest uzupełnienie parametru Data złożenia wniosku w sekcji Prawo do emerytury/renty.
    Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • PFRON.

    Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli na deklaracji WND w parametrze Procent składek ZUS uwzględnianych w obliczeniu kosztów płacy jest inny niż 100%, to do kosztów płacy zostanie wliczone wynagrodzenie netto pracownika powiększone o zaliczkę podatku oraz o kwotę składek, która jest wyliczana jako wpisany procent na WND z wszystkich składek ZUS zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Do tej pory w takiej sytuacji było uwzględniane wynagrodzenie brutto oraz dodawane były składki ZUS pracodawcy w takim procencie jaki został uzupełniony na WND.  Dodatkowo w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje parametr Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy przeniesiono z zakładki Deklaracje – rozliczeniowe na zakładkę PFRON – historyczne. Na podstawie aktualnych wytycznych PFRON składkę na fundusz solidarnościowy zawsze będzie uwzględniana w wyliczeniu kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, bez względu na ustawienie historycznego parametru Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. W programie wprowadzono zmiany:
    1. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy w sekcji urlop wypoczynkowy dodano parametr o nazwie „W podstawie urlopu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    2. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji ekwiwalent za urlop dodano parametr o nazwie „W podstawie ekwiwalentu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    3. Na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Edytor dodano metodę GetPrzeliczajElementyWWalucie. Metodę można wykorzystać przy wyliczaniu podstawy urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

   • Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK dodano parametr „Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę„. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, to na deklaracji PPK za dany miesiąc składki PPK pracownika zostaną pomniejszone o ewentualne korekty składek naliczone w kolejnym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do dnia sporządzania dokumentu Rozliczenie PPK. Przykład. Pracownik 30 kwietnia otrzymał wypłatę za kwiecień  na kwotę 6000 zł, od którego została naliczona składka 210 zł. Po wypłacie nastąpiła korekta wypłaty kwietniowej z tytułu rozliczenia nieobecności ZUS, w dniu 1 maja została naliczona wypłata z korektą podstawy składki PPK na – 4000 zł. Jeżeli parametr Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę” przyjmie ustawienie „TAK”, to na deklaracji PPK za miesiąc kwiecień naliczanej w dniu 5 maja zostanie uwzględniona korekta składki, na deklaracji zostanie wykazana składka 70 zł od podstawy 2000 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

Poprawione funkcje

   • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie chorobowe w okresie od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020. Od dnia 21 maja 2020 pracownik miał wprowadzoną nieobecność Urlop macierzyński. Od dnia 15 maja pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/1 na 1/2. Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 maja 2020… będzie ustalona na nowo, ponieważ zmienił się rodzaj zasiłku.
   • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. W przypadku ustalania podstawy chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, lub w miesiącu zmiany wymiaru etatu i wystąpienia Nieobecności nieusprawiedliwionej system uzupełniał podstawę chorobowego za „Nieobecność nieusprawiedliwioną”. Obecnie podstawa ta jest pobierana z danych kadrowych po pomniejszeniu za Nieobecności nieusprawiedliwione.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie kosztów 50% dla pracownika do ukończenia 26. roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku w przypadku, gdy wspólny limit dla przychodów zwolnionych z podatku oraz autorskich kosztów uzyskania przychodów został przekroczony. Gdy w miesiącu przekroczenia  limitu naliczane było wynagrodzenie chorobowe wówczas niesłusznie odliczane były koszty 50% na wypłacie.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie korekty składek ZUS, związanej z przekroczeniem 30-krotności składek dla pracownika korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu wprowadzonych kwotowo . Jeśli korekta była naliczana w tym samym miesiącu, co naliczona wypłata pojawiał się błąd:Nastąpiła próba podzielenia przez zero.”
   • PFRON. Poprawiono wyświetlanie pola Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w przypadku odnotowania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poprzez aktualizację kartoteki pracownika. Po wykonaniu aktualizacji i uzupełnieniu nowego orzeczenia okres w polu Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w pewnych przypadkach przeliczał się jako pusty, co mogło spowodować pomniejszenie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na deklaracji WND za okres od zakończenia poprzedniego orzeczenia do daty dostarczenia kolejnego. Przykład. Pracownik miał orzeczenie PFRON stopień znaczny 01.01.2020…31.03.2020. Na podstawie ustawy COVID-19 okres był przedłużony do lipca 2020. Jeżeli wprowadzono aktualizację kartoteki pracownika na dzień 28 kwietnia 2020, gdzie okres stopnia jest wydłużony i data dostarczenia orzeczenia została uzupełniona jako 10.04.2020, to dofinansowanie na WND naliczało się w kwietniu tylko za okres od dnia dostarczenia orzeczenia czyli 10…30.04.2020, zamiast za cały miesiąc kwiecień 2020.
   • PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji Rozliczenie składek PPK po wprowadzeniu rezygnacji pracownika z pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli w danym miesiącu była rozliczona wypłata pracownika ze składkami PPK oraz naliczona za ten miesiąc deklaracja Rozliczenie składek PPK z uwzględnieniem tej składki, a następnie została wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i wprowadzona rezygnacja z PPK z datą późniejszą niż rozliczona wcześniej deklaracja, to przy naliczeniu kolejnej deklaracji Rozliczenie składek PPK za ten sam miesiąc, niepotrzebnie generowała się korekta składki PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK.
   • PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty od składki pracodawcy PPK na korekcie wypłaty dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz posiadającego umowę zlecenie. W przypadku, gdy zaliczka podatku od składki pracodawcy z PPK rozliczana była na podstawie deklaracji oraz dokonano korekty wypłaty, związanej z rozliczaniem nieobecności ZUS , na wypłacie zawierającej elementy przychodu z PPK , składki PPK z etatu pomniejszały element przychodu z PPK dotyczący umowy zlecenia zamiast element przychodu z PPK dotyczący etatu.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia wynagrodzenia. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” oraz ustawienia na definicji elementu w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” na „Proporcjonalnie zero” w sytuacji, gdy pracownik przebywał na nieobecności tylko w dni robocze element został pomniejszony do wartości 0. W tym wypadku wartość elementu nie powinna być pomniejszana za czas przypadający na „Pomniejszenie proporcjonalne zero”.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczenie korekty wypłaty w przypadku usunięcia na czasie pracy odchyłek na minus. W sytuacji, gdy na kalendarzu naniesiono informację o odchyłkach na minus naliczono pierwszą wypłatę, a następnie usunięto odchyłki na minus i naliczono wypłatę korekty, to wartość elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” nie była właściwie wyliczona.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie korekty nieobecności. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” i sytuacji gdy w miesiącu występowały nieobecności ZUS tylko w dni robocze element „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” został pomniejszony do wartości 0 zł co było właściwym działaniem. Następnie, gdy jedna z tych nieobecności ZUS została skorygowana na „Storno” system nie wyliczał prawidłowo elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” na wypłacie korygującej.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie kwoty dochodu deklarowanego, w przypadku wystąpienia nieobecności na wszystkie dni robocze w miesiącu. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności) był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to dochód deklarowany był pomniejszany do kwoty zero, a nie powinien. Pomniejszenie całkowite nie będzie dotyczyło dochodu deklarowanego.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Do definicji elementu dodano metodę o nazwie „UwzględnijWCzasieNieprzepracowanym” do pomniejszeń pisanych „Algorytmem”. Jeśli metoda przyjmie wartość false pozwoli to na policzenie pomniejszenia przed sprawdzeniem warunków brzegowych.

Wydruki

   • Wydruki Kadrowe. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodano wydruk „Wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.
   • Świadectwo Pracy. Do raportu „Świadectwo pracy” dostępnego z poziomu list kadrowych oraz
    kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty” a także jako wydruk dokumentu
    dodatkowego wprowadzono następujące zmiany:

    • dodano w wersji angielskiej tłumaczenie treści Pouczenia,
    • dodano informację, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika czy
     pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem na podstawie Art.
     30.§1.pkt2.KP. Informacja ta pojawia się na raporcie w punkcie 4.a) na
     podstawie uzupełnionego w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Rozwiązanie
     umowy
     ” pola „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie
     stosunku pracy:”,
    • przeniesiono informacje dotyczące numeru REGON i PKD do nagłówka raportu,
    • dodano parametr „Ekw. i Url. z limitu” z opcjami do
     wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcję NIE co oznacza, że zarówno
     ekwiwalent jak i urlop liczone są tak jak dotychczas z wypłaty. Jeżeli opcja
     zaznaczona jest na TAK, to wówczas ekwiwalent i urlop liczony z limitu urlopu
     wypoczynkowego. Informacje dotyczące limitu umieszczane są w punkcie 6.1
     świadectwa.
     Przykład:
     Pracownik zatrudniony do 30.06.2020 roku – limit za ten okres to 13 dni. Pracownik
     wykorzystał 10 dni, zostały do rozliczenia 3 dni.
     Parametr „Ekw. i Url. z limitu”:
     TAK i „Pkt 6.1. Ekwiwalent”: NIE
     Na świadectwie pracy znajduje się zapis:
     6.1 wykorzystał urlop wypoczynkowy w
     wymiarze 13 dni (104:00 godz.),
    • poprawiono działanie parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. W przypadku kiedy
     nastąpiło przejęcie pracownika na mocy art. 23′ KP i przy wywoływaniu wydruku parametr
     „Osobne okresy (pkt 1)” został zaznaczony na „Tak” błędnie
     wykazywany był pełny okres zatrudnienia,
    • poprawiono wykazywanie urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.4. W przypadku
     kiedy urlop rodzicielski występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
     (bez dnia przerwy) w drugiej części punktu wykazują się „…”,
     ponieważ urlop rodzicielski jest już w całości rozliczony, więc nie należy się
     u innego pracodawcy. Wcześniej jeśli urlop rodzicielski występował bezpośrednio
     po urlopie macierzyńskim, ale był wprowadzony jako kilka nieobecności błędnie w
     drugiej części punktu 6.4 „w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy
     w” pojawiała się informacja o częściach urlopu oraz tygodniach),
    • zmodyfikowano nagłówek raportu „Informacja o okresie przechowywania
     dokumentacji pracowniczej” jako załącznika do świadectwa pracy. Obecnie
     jest on identyczny jak dla osobnego raportu „Informacja o przechowywaniu
     dokumentacji pracowniczej”. Wydruk można wywołać podczas uruchamiania
     raportu świadectwo pracy zaznaczając parametr „Inf. dot. akt
     osobowych” na Tak.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

   • Odsetki. Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.
    Funkcjonalność weryfikacji odsetek maksymalnych jest aktywna w bazach, w których parametr „Pilnuj odsetek maksymalnych” zaznaczony jest na Tak (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki).
   • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:
    • Odsetki ustawowe 3,6%
    • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
    • Odsetki maksymalne 11,2%
   • Odsetki. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
    • W konfiguracji programu Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji naliczanie odsetek dodano pole historyczne Odsetki podatkowe naliczaj powyżej kwoty na potrzeby wskazania od jakiej kwoty naliczane są odsetki podatkowe oraz ustawiono aktualną kwotę minimalną: 8,70 (obliczoną wg wskazań  Art. 54. § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej).
    • W konfiguracji w Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji Ustawienia domyślne dla podmiotu w polu Określenie stopy odsetkowej dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Na kartotece Kontrahenta\Warunki płatności w sekcji Odsetki karne w polu Stopa dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Czynność naliczania not odsetkowych (dostępna np. na liście Rozrachunki wg dokumentów) została poszerzona o możliwość wybrania naliczania odsetek wg stopy odsetek podatkowych.
    • W ramach mechanizmu generowania not odsetkowych algorytm obliczania odsetek podatkowych działa z uwzględnianiem kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji oraz z zastosowaniem zaokrąglania całkowitej kwoty odsetek do pełnych złotych zgodnie z Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Wartość zaokrągleń do pełnych złotych jest uwzględniana w ostatniej pozycji noty odsetkowej w ramach pozycji powiązanych z jedną należnością. Informacja o kwotach przed zaokrągleniem prezentowane są w opisach pozycji noty odsetkowej. Jeżeli suma odsetek z poszczególnych pozycji powiązanych z jedną należnością nie przekracza kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji, pozycje noty odsetkowej prezentują wartości zero, a informacje o kwotach odsetek poniżej limitu prezentowane są w opisach pozycji.
   • Przelewy. Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Poprawione funkcje

   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas naliczania cesji, który objawiał się komunikatem: „Nie można rozliczać bezpośrednio dokumentów związanych z różnymi podmiotami”. Błąd występował w sytuacji, gdy Kontrahent wskazany na płatności miał na kartotece (zakładka Warunki płatności) ustawioną definicję płatności ze sposobem zapłaty posiadającym wskazanie na innego płatnika. Obecnie błąd nie występuje.
   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono działanie mechanizmów kompensat dla płatności zakwalifikowanych do rozliczeń wg mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Na płatnościach rozliczających, tworzonych w ramach dokumentu kompensaty, dodano pole Kwota VAT/MPP. Wartość w tym polu obliczana jest automatycznie jako proporcja kwoty VAT z płatności podlegającej kompensacie przypadająca na kompensowaną kwotę. Możliwość wprowadzenie kwoty VAT na płatnościach w ramach kompensaty ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań MPP częściowo rozliczonych kompensatą, do których w pozostałej części będą generowane przelewy. Po zmianach na przygotowywanym przelewie MPP do takiego zobowiązania Kwota VAT/MPP będzie pomniejszona o kwoty VAT wynikające z rozliczonych wcześniej zapłat i kompensat. Zmiana dotyczy nowo utworzonych kompensat. Na wcześniejszych kompensatach Kwota VAT/MPP będzie wynosić: 0,00 PLN. Na płatnościach utworzonych w ramach dokumentu kompensaty Kwoty VAT/MPP można edytować za pomocą czynności Zmień VAT(MPP) na płatności.
   • Przelewy. Przywrócono możliwość edytowania pola Kwota na przelewie w wariancie: Przelew MPP utworzonym do zobowiązania lub wpłaty.
   • Przelewy. Poprawiono błąd występujący podczas przygotowywania przelewów dla płatności częściowo rozliczonych, w których rozliczenie odbywało się w różnych walutach.
   • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowania przelewu okresowego (MPP), jeżeli w okresie, za który generowany był przelew wystąpiła faktura korygująca zakup z wartością ujemną. Aktualnie w takim przypadku przelew okresowy MPP może być wykonany po rozliczeniu faktury z korektą.
   • Rozliczanie dokumentów. Zmieniono na formularzu rozliczania umiejscowienie pola z informacją o Kwocie VAT/MPP z rozliczanej Płatności/Zapłaty. Aktualnie Kwota VAT/MPP jest prezentowana na samym dole formularza razem z polami Kwota i Do rozliczenia.
   • Płatność. Dla podmiotu KAS zmieniono domyślny sposób zapłaty z Przelew MPP na Przelew. Dodatkowo wprowadzono zmiany w algorytmie ustalania sposobu zapłaty na płatnościach, aby w pierwszej kolejności sprawdzana była dostępność standardowych sposobów zapłaty (Przelew lub Gotówka). W przypadku ich zablokowania analizowane są inne sposoby zapłaty – w kolejności alfabetycznej. Przed zmianą, w przypadku posiadania własnych sposobów zapłaty o typie przelew występował problem polegający na ustawianiu na płatnościach dla podmiotu KAS sposobu zapłaty w kolejności alfabetycznej. Aktualnie w takim przypadku ustawiany jest Przelew, jeżeli nie jest zablokowany.

Dodatki

   • Webservice. Udostępniono webservice Alior Bank.
   • Webservice. Poprawiono dla webservices błąd pobierania wyciągów bankowych skutkujący komunikatem: Wybrano niewłaściwy format wyciągu.
   • Webservice. Poprawiono błąd czynności Importuj zaznaczone operacji – jej użycie w określonym scenariuszu powodowało powstanie duplikatów operacji bankowych. Po zmianie błąd nie występuje.
   • Webservice. Webservice ING – dla eksportu online przelewów wprowadzono pomijanie niedozwolonych znaków w nazwie kontrahenta.
   • Webservice. Dla webservice Millenium poprawiono błąd polegający na niepoprawnym importowaniu ze znakiem minus operacji typu rozchód.
   • Webservice. Poprawiono błąd funkcji 'Pokaż operacje’, przed poprawą, w przypadku importu kilku wyciągów, funkcja pokazywała operacje bankowe tylko z pierwszego z pobranych wyciągów – aktualnie pokazuje operacje z wszystkich wyciągów zaznaczonych na liście. Ponadto przed poprawką, w przypadku otworzenia drugiego lub kolejnego wyciągu spośród pobranych w kolumnie Import była dla wszystkich operacji ustawiona opcja 'Pomiń’ – po poprawce ten problem nie występuje.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

   • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
   • JPK. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych.
    Na zakładce Ogólne prezentowana jest aktualnie:

    • liczba wierszy sprzedaży/zakupu
    • podsumowanie wartościowe z wierszy sprzedaży i zakupu
    • podsumowanie wartościowe podatku należnego i naliczonego z deklaracji
    • różnica między danymi z ewidencji i deklaracji – jeśli występuje.

    Żeby wysłać plik JPK w przypadku wystąpienia różnić między danymi, należy doprowadzić do ich usunięcia i ponownie wygenerować plik JPK.
    Komplet informacji prezentowany jest dla miesięcznego wariantu JPK czyli dla definicji JPK_V7M, dla wariantu kwartalnego czyli dla JPK_V7K. Dla dotychczasowego JPK_VAT prezentowana jest tylko informacja dotycząca ewidencji.
    Zmieniono ponadto sposób pobierania danych do pola Utworzony na formularzu JPK, tak, aby był spójny z danymi w pliku xml JPK w polu DataWytworzeniaJPK.
    Dotychczas do pola Utworzony pobierana była Bieżąca data z programu oraz aktualna godzina. Po zmianie pobierane są data i czas systemowy tak samo jak do pola DataWytworzeniaJPK .Jednocześnie zrezygnowano w polu Opis na formularzu JPK z podawania informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia generowania pliku JPK.

   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres danych przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości, wywoływaną z poziomu dokumentów handlowych o oznaczenie MPP, rodzaj sprzedaży i zakupu, a także uszczegółowiono pole <EKSPORT> odnoszące się do rodzaju podmiotu w części dotyczącej kontrahenta oraz rejestru sprzedaży i zakupu. Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
   • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

Poprawione funkcje

   • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę .
   • JPK. Poprawiono błąd występujący podczas generowania plików JPK kiedy na liście, w filtrze Rodzaj wskazany był JPK_VAT a generowano plik innego rodzaju.
   • Jednostki Budżetowe. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Generuj płatności. Błąd „Suma kwot VAT/MPP na płatnościach dokumentu jest mniejsza niż kwota VAT wymagana przez dokument” pojawiał się w sytuacji, gdy następowała próba wygenerowania płatności MPP na podstawie elementów opisu analitycznego dla dokumentu, na którego definicji wyłączono automatyczne generowanie płatności (zakładka Rozszerzenie definicji VAT). Błąd spowodowany uruchomieniem weryfikatora w nieprawidłowym momencie obecnie nie występuje.

Wydruki

   • Rejestr VAT. Dostosowano wydruk Zestawienie zbiorcze VAT naliczony do odrębnego prezentowania elementów VAT dotyczących transakcji w procedurze VAT marża. Zmiana ma na celu ułatwienie porównywania rejestrów VAT z plikiem JPK_V7M lub JPK_V7K, w których są wyodrębnione transakcje rozliczane na zasadzie VAT marża.
   • e-Sprawozdania. Na wydrukach sprawozdań finansowych poprawiono prezentację daty w sekcji „Czas trwania działalności jednostki”. Przed zmianą prezentowane były daty i czas, po zmianie prezentowane są tylko daty zakresu prowadzenia działalności.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych
 2. Moduł: Kadry i Płace
 3. Moduł: Księgowość

Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

 • Odsetki. Zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Deklaracje ZUS. Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
  • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
   Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Wydruki

 • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
 • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

 • JPK. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Handel
 4. Moduł: Kadry i Płace
 5. Moduł: Kasa
 6. Moduł: Księgowość

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji.
 • Wydruki. Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruków REPX przy użyciu mechanizmu ReportResult. W wyniku błędu w jednej z konstrukcji serwisu wydruków tworzone były wyjściowe strumienie danych zerowej długości.
 • Bezpieczeństwo. W konfiguracji systemu, na zakładce Systemowe / Zabezpieczenie konta, poprawiona została możliwość ustalania polityki haseł do Pulpitu pracownika i Pulpitu kontrahenta w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Autentykacja AD operatorów. We wcześniejszej wersji zaznaczenie tego parametru powodowało zablokowanie możliwości ustalenia polityki haseł (złożoność hasła operatora i czas poprawności hasła).Uwaga: w przypadku zaznaczenia parametru Autentykacja AD operatorów lub Autentykacja AD pracowników, zdefiniowana w enova365 polityka haseł odnosi się wyłącznie do tych grup użytkowników, którzy nie korzystają z autentykacji AD.
 • Dodatki. Udoskonalono mechanizm wczytywania dodatków z katalogów Assemblies. W celu ograniczenia ilości wczytywanych dodatków podczas uruchomienia systemu enova365, wczytywane są tylko pliki w postaci .dll konieczne dla pracy systemu, z weryfikacją poprawności wersji i lokalizacji. Dodatkowe biblioteki wykorzystywane w dodatkach(np. office interop) nie są wczytywane przez system podczas uruchamiania. Dodatki korzystające z zewnętrznych funkcjonalności muszą samodzielnie zadbać o zapewnienie zależności.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję 'Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą 'Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: 'Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą 'Wysyłaj emailem’ użycie funkcji 'Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji 'Wyślij’.
 • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisania pliku graficznego w tworzonym szablonie wiadomości email. Od tej pory po wstawieniu w treść szablonu wiadomości obrazka i zapisaniu go, grafika zostanie dodana prawidłowo, niezależnie od miejsca jej dodania w szablonie.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

 • Zamówienia i oferty. Przywrócono możliwość edytowania priorytetu i dat rezerwacji na formularzu zamówienia algorytmicznego. W wersji 2004 po zmianach w działaniu opcjonalnych sekcji na formularzach dokumentów edycja tych danych była dostępna tylko na pozycjach dokumentu.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020.

  Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł;
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 266,57 zł
   • II rok nauki – 319,89 zł
   • III rok nauki – 373,20 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 213,26 zł.

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

 • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie  miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.
 • Zajęcia komornicze. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano nową sekcję Ogólne, w której jest dostępny nowy parametr Liczba osób uprawniających do zwiększenia kwoty wolnej. Po uzupełnieniu liczby osób kwota wolna zostaje zwiększona o 25% na każdą osobę. Algorytm naliczania wyższej kwoty wolnej uzależnionej od ilości osób uprawniających do jej zwiększenia działa od daty 16 maja 2020. Wartość uzupełniana w polu  Liczba osób uprawniających do podwyższenia kwoty wolnej można zmienić od danej daty poprzez wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu
  wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia
  postojowego. Standardowo stawka za jedną godzinę wynagrodzenia postojowego jest
  wyrównywana do płacy minimalnej. W związku z rozbieżnymi interpretacjami dotyczącymi
  wynagrodzenia za przestój i wyrównania do stawki wynagrodzenia minimalnego
  umożliwiono ustawienie, aby stawka za godzinę wynagrodzenia postojowego nie
  była wyrównywana, tylko wynagrodzenie pracownika w obrębie miesiąca podlegało
  uzupełnieniu. W konfiguracji dodano parametr o nazwie  „Czas przestoju
  uwzględnij w wyrównaniu do minimalnej płacy”(Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Wynagrodzenie postojowe). Parametr
  domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że stawka za 1 godzinę przestoju
  jest przyrównywana do płacy minimalnej. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”
  oraz dodatkowo na definicji  elementu
  wynagrodzenia za przestój na zakładce Ogólne
  zostanie ustawiony na „TAK” parametr Przyrównuj
  do najniższego wynagrodzenia
  , to do płacy minimalnej nie będzie wyrównywana
  stawka za godzinę przestoju, tylko całe wynagrodzenie w obrębie miesiąca. Szczegółowe
  informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu renty w enova365 wprowadzono zmiany:
  • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe, dodano parametry:
   • Data złożenia wniosku
   • Przedłużony okres renty
  • Przedłużony okres renty jest wyliczany automatycznie, jeżeli  są spełnione poniższe warunki:
   • koniec okresu przyznania renty upływa w okresie epidemii bądź 30 dni po jego zakończeniu. Okres epidemii jest pobierany do wyliczeń z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 z parametru: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w którym został zapisany okres 14.03.2020…30.06.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu;
   •  w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Prawo do emerytury/renty zostanie uzupełniona data złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek został złożony w okresie przyznanej wcześniej renty;
   • jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione okres renty zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego terminu ważności, nowy okres zostanie automatycznie wyliczony w polu Przedłużony okres renty.

  UWAGA: Do przedłużenia okresu renty, konieczne jest uzupełnienie parametru Data złożenia wniosku w sekcji Prawo do emerytury/renty.
  Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • PFRON.

  Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli na deklaracji WND w parametrze Procent składek ZUS uwzględnianych w obliczeniu kosztów płacy jest inny niż 100%, to do kosztów płacy zostanie wliczone wynagrodzenie netto pracownika powiększone o zaliczkę podatku oraz o kwotę składek, która jest wyliczana jako wpisany procent na WND z wszystkich składek ZUS zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Do tej pory w takiej sytuacji było uwzględniane wynagrodzenie brutto oraz dodawane były składki ZUS pracodawcy w takim procencie jaki został uzupełniony na WND.  Dodatkowo w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje parametr Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy przeniesiono z zakładki Deklaracje – rozliczeniowe na zakładkę PFRON – historyczne. Na podstawie aktualnych wytycznych PFRON składkę na fundusz solidarnościowy zawsze będzie uwzględniana w wyliczeniu kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, bez względu na ustawienie historycznego parametru Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. W programie wprowadzono zmiany:
  1. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy w sekcji urlop wypoczynkowy dodano parametr o nazwie „W podstawie urlopu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

  • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
  • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

  2. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji ekwiwalent za urlop dodano parametr o nazwie „W podstawie ekwiwalentu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

  • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
  • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

  3. Na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Edytor dodano metodę GetPrzeliczajElementyWWalucie. Metodę można wykorzystać przy wyliczaniu podstawy urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

 • Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK dodano parametr „Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę„. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, to na deklaracji PPK za dany miesiąc składki PPK pracownika zostaną pomniejszone o ewentualne korekty składek naliczone w kolejnym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do dnia sporządzania dokumentu Rozliczenie PPK. Przykład. Pracownik 30 kwietnia otrzymał wypłatę za kwiecień  na kwotę 6000 zł, od którego została naliczona składka 210 zł. Po wypłacie nastąpiła korekta wypłaty kwietniowej z tytułu rozliczenia nieobecności ZUS, w dniu 1 maja została naliczona wypłata z korektą podstawy składki PPK na – 4000 zł. Jeżeli parametr Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę” przyjmie ustawienie „TAK”, to na deklaracji PPK za miesiąc kwiecień naliczanej w dniu 5 maja zostanie uwzględniona korekta składki, na deklaracji zostanie wykazana składka 70 zł od podstawy 2000 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

Poprawione funkcje

 • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie chorobowe w okresie od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020. Od dnia 21 maja 2020 pracownik miał wprowadzoną nieobecność Urlop macierzyński. Od dnia 15 maja pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/1 na 1/2. Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 maja 2020… będzie ustalona na nowo, ponieważ zmienił się rodzaj zasiłku.
 • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. W przypadku ustalania podstawy chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, lub w miesiącu zmiany wymiaru etatu i wystąpienia Nieobecności nieusprawiedliwionej system uzupełniał podstawę chorobowego za „Nieobecność nieusprawiedliwioną”. Obecnie podstawa ta jest pobierana z danych kadrowych po pomniejszeniu za Nieobecności nieusprawiedliwione.
 • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie kosztów 50% dla pracownika do ukończenia 26. roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku w przypadku, gdy wspólny limit dla przychodów zwolnionych z podatku oraz autorskich kosztów uzyskania przychodów został przekroczony. Gdy w miesiącu przekroczenia  limitu naliczane było wynagrodzenie chorobowe wówczas niesłusznie odliczane były koszty 50% na wypłacie.
 • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie korekty składek ZUS, związanej z przekroczeniem 30-krotności składek dla pracownika korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu wprowadzonych kwotowo . Jeśli korekta była naliczana w tym samym miesiącu, co naliczona wypłata pojawiał się błąd:Nastąpiła próba podzielenia przez zero.”
 • PFRON. Poprawiono wyświetlanie pola Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w przypadku odnotowania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poprzez aktualizację kartoteki pracownika. Po wykonaniu aktualizacji i uzupełnieniu nowego orzeczenia okres w polu Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w pewnych przypadkach przeliczał się jako pusty, co mogło spowodować pomniejszenie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na deklaracji WND za okres od zakończenia poprzedniego orzeczenia do daty dostarczenia kolejnego. Przykład. Pracownik miał orzeczenie PFRON stopień znaczny 01.01.2020…31.03.2020. Na podstawie ustawy COVID-19 okres był przedłużony do lipca 2020. Jeżeli wprowadzono aktualizację kartoteki pracownika na dzień 28 kwietnia 2020, gdzie okres stopnia jest wydłużony i data dostarczenia orzeczenia została uzupełniona jako 10.04.2020, to dofinansowanie na WND naliczało się w kwietniu tylko za okres od dnia dostarczenia orzeczenia czyli 10…30.04.2020, zamiast za cały miesiąc kwiecień 2020.
 • PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji Rozliczenie składek PPK po wprowadzeniu rezygnacji pracownika z pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli w danym miesiącu była rozliczona wypłata pracownika ze składkami PPK oraz naliczona za ten miesiąc deklaracja Rozliczenie składek PPK z uwzględnieniem tej składki, a następnie została wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i wprowadzona rezygnacja z PPK z datą późniejszą niż rozliczona wcześniej deklaracja, to przy naliczeniu kolejnej deklaracji Rozliczenie składek PPK za ten sam miesiąc, niepotrzebnie generowała się korekta składki PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK.
 • PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty od składki pracodawcy PPK na korekcie wypłaty dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz posiadającego umowę zlecenie. W przypadku, gdy zaliczka podatku od składki pracodawcy z PPK rozliczana była na podstawie deklaracji oraz dokonano korekty wypłaty, związanej z rozliczaniem nieobecności ZUS , na wypłacie zawierającej elementy przychodu z PPK , składki PPK z etatu pomniejszały element przychodu z PPK dotyczący umowy zlecenia zamiast element przychodu z PPK dotyczący etatu.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia wynagrodzenia. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” oraz ustawienia na definicji elementu w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” na „Proporcjonalnie zero” w sytuacji, gdy pracownik przebywał na nieobecności tylko w dni robocze element został pomniejszony do wartości 0. W tym wypadku wartość elementu nie powinna być pomniejszana za czas przypadający na „Pomniejszenie proporcjonalne zero”.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczenie korekty wypłaty w przypadku usunięcia na czasie pracy odchyłek na minus. W sytuacji, gdy na kalendarzu naniesiono informację o odchyłkach na minus naliczono pierwszą wypłatę, a następnie usunięto odchyłki na minus i naliczono wypłatę korekty, to wartość elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” nie była właściwie wyliczona.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie korekty nieobecności. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” i sytuacji gdy w miesiącu występowały nieobecności ZUS tylko w dni robocze element „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” został pomniejszony do wartości 0 zł co było właściwym działaniem. Następnie, gdy jedna z tych nieobecności ZUS została skorygowana na „Storno” system nie wyliczał prawidłowo elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” na wypłacie korygującej.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie kwoty dochodu deklarowanego, w przypadku wystąpienia nieobecności na wszystkie dni robocze w miesiącu. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności) był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to dochód deklarowany był pomniejszany do kwoty zero, a nie powinien. Pomniejszenie całkowite nie będzie dotyczyło dochodu deklarowanego.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Do definicji elementu dodano metodę o nazwie „UwzględnijWCzasieNieprzepracowanym” do pomniejszeń pisanych „Algorytmem”. Jeśli metoda przyjmie wartość false pozwoli to na policzenie pomniejszenia przed sprawdzeniem warunków brzegowych.

Wydruki

 • Wydruki Kadrowe. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodano wydruk „Wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.
 • Świadectwo Pracy. Do raportu „Świadectwo pracy” dostępnego z poziomu list kadrowych oraz
  kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty” a także jako wydruk dokumentu
  dodatkowego wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano w wersji angielskiej tłumaczenie treści Pouczenia,
  • dodano informację, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika czy
   pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem na podstawie Art.
   30.§1.pkt2.KP. Informacja ta pojawia się na raporcie w punkcie 4.a) na
   podstawie uzupełnionego w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Rozwiązanie
   umowy
   ” pola „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie
   stosunku pracy:”,
  • przeniesiono informacje dotyczące numeru REGON i PKD do nagłówka raportu,
  • dodano parametr „Ekw. i Url. z limitu” z opcjami do
   wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcję NIE co oznacza, że zarówno
   ekwiwalent jak i urlop liczone są tak jak dotychczas z wypłaty. Jeżeli opcja
   zaznaczona jest na TAK, to wówczas ekwiwalent i urlop liczony z limitu urlopu
   wypoczynkowego. Informacje dotyczące limitu umieszczane są w punkcie 6.1
   świadectwa.
   Przykład:
   Pracownik zatrudniony do 30.06.2020 roku – limit za ten okres to 13 dni. Pracownik
   wykorzystał 10 dni, zostały do rozliczenia 3 dni.
   Parametr „Ekw. i Url. z limitu”:
   TAK i „Pkt 6.1. Ekwiwalent”: NIE
   Na świadectwie pracy znajduje się zapis:
   6.1 wykorzystał urlop wypoczynkowy w
   wymiarze 13 dni (104:00 godz.),
  • poprawiono działanie parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. W przypadku kiedy
   nastąpiło przejęcie pracownika na mocy art. 23′ KP i przy wywoływaniu wydruku parametr
   „Osobne okresy (pkt 1)” został zaznaczony na „Tak” błędnie
   wykazywany był pełny okres zatrudnienia,
  • poprawiono wykazywanie urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.4. W przypadku
   kiedy urlop rodzicielski występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
   (bez dnia przerwy) w drugiej części punktu wykazują się „…”,
   ponieważ urlop rodzicielski jest już w całości rozliczony, więc nie należy się
   u innego pracodawcy. Wcześniej jeśli urlop rodzicielski występował bezpośrednio
   po urlopie macierzyńskim, ale był wprowadzony jako kilka nieobecności błędnie w
   drugiej części punktu 6.4 „w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy
   w” pojawiała się informacja o częściach urlopu oraz tygodniach),
  • zmodyfikowano nagłówek raportu „Informacja o okresie przechowywania
   dokumentacji pracowniczej” jako załącznika do świadectwa pracy. Obecnie
   jest on identyczny jak dla osobnego raportu „Informacja o przechowywaniu
   dokumentacji pracowniczej”. Wydruk można wywołać podczas uruchamiania
   raportu świadectwo pracy zaznaczając parametr „Inf. dot. akt
   osobowych” na Tak.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Odsetki. Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.
  Funkcjonalność weryfikacji odsetek maksymalnych jest aktywna w bazach, w których parametr „Pilnuj odsetek maksymalnych” zaznaczony jest na Tak (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki).
 • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:
  • Odsetki ustawowe 3,6%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
  • Odsetki maksymalne 11,2%
 • Odsetki. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
  • W konfiguracji programu Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji naliczanie odsetek dodano pole historyczne Odsetki podatkowe naliczaj powyżej kwoty na potrzeby wskazania od jakiej kwoty naliczane są odsetki podatkowe oraz ustawiono aktualną kwotę minimalną: 8,70 (obliczoną wg wskazań  Art. 54. § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej).
  • W konfiguracji w Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji Ustawienia domyślne dla podmiotu w polu Określenie stopy odsetkowej dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
  • Na kartotece Kontrahenta\Warunki płatności w sekcji Odsetki karne w polu Stopa dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
  • Czynność naliczania not odsetkowych (dostępna np. na liście Rozrachunki wg dokumentów) została poszerzona o możliwość wybrania naliczania odsetek wg stopy odsetek podatkowych.
  • W ramach mechanizmu generowania not odsetkowych algorytm obliczania odsetek podatkowych działa z uwzględnianiem kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji oraz z zastosowaniem zaokrąglania całkowitej kwoty odsetek do pełnych złotych zgodnie z Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Wartość zaokrągleń do pełnych złotych jest uwzględniana w ostatniej pozycji noty odsetkowej w ramach pozycji powiązanych z jedną należnością. Informacja o kwotach przed zaokrągleniem prezentowane są w opisach pozycji noty odsetkowej. Jeżeli suma odsetek z poszczególnych pozycji powiązanych z jedną należnością nie przekracza kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji, pozycje noty odsetkowej prezentują wartości zero, a informacje o kwotach odsetek poniżej limitu prezentowane są w opisach pozycji.
 • Przelewy. Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Poprawione funkcje

 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas naliczania cesji, który objawiał się komunikatem: „Nie można rozliczać bezpośrednio dokumentów związanych z różnymi podmiotami”. Błąd występował w sytuacji, gdy Kontrahent wskazany na płatności miał na kartotece (zakładka Warunki płatności) ustawioną definicję płatności ze sposobem zapłaty posiadającym wskazanie na innego płatnika. Obecnie błąd nie występuje.
 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono działanie mechanizmów kompensat dla płatności zakwalifikowanych do rozliczeń wg mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Na płatnościach rozliczających, tworzonych w ramach dokumentu kompensaty, dodano pole Kwota VAT/MPP. Wartość w tym polu obliczana jest automatycznie jako proporcja kwoty VAT z płatności podlegającej kompensacie przypadająca na kompensowaną kwotę. Możliwość wprowadzenie kwoty VAT na płatnościach w ramach kompensaty ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań MPP częściowo rozliczonych kompensatą, do których w pozostałej części będą generowane przelewy. Po zmianach na przygotowywanym przelewie MPP do takiego zobowiązania Kwota VAT/MPP będzie pomniejszona o kwoty VAT wynikające z rozliczonych wcześniej zapłat i kompensat. Zmiana dotyczy nowo utworzonych kompensat. Na wcześniejszych kompensatach Kwota VAT/MPP będzie wynosić: 0,00 PLN. Na płatnościach utworzonych w ramach dokumentu kompensaty Kwoty VAT/MPP można edytować za pomocą czynności Zmień VAT(MPP) na płatności.
 • Przelewy. Przywrócono możliwość edytowania pola Kwota na przelewie w wariancie: Przelew MPP utworzonym do zobowiązania lub wpłaty.
 • Przelewy. Poprawiono błąd występujący podczas przygotowywania przelewów dla płatności częściowo rozliczonych, w których rozliczenie odbywało się w różnych walutach.
 • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowania przelewu okresowego (MPP), jeżeli w okresie, za który generowany był przelew wystąpiła faktura korygująca zakup z wartością ujemną. Aktualnie w takim przypadku przelew okresowy MPP może być wykonany po rozliczeniu faktury z korektą.
 • Rozliczanie dokumentów. Zmieniono na formularzu rozliczania umiejscowienie pola z informacją o Kwocie VAT/MPP z rozliczanej Płatności/Zapłaty. Aktualnie Kwota VAT/MPP jest prezentowana na samym dole formularza razem z polami Kwota i Do rozliczenia.
 • Płatność. Dla podmiotu KAS zmieniono domyślny sposób zapłaty z Przelew MPP na Przelew. Dodatkowo wprowadzono zmiany w algorytmie ustalania sposobu zapłaty na płatnościach, aby w pierwszej kolejności sprawdzana była dostępność standardowych sposobów zapłaty (Przelew lub Gotówka). W przypadku ich zablokowania analizowane są inne sposoby zapłaty – w kolejności alfabetycznej. Przed zmianą, w przypadku posiadania własnych sposobów zapłaty o typie przelew występował problem polegający na ustawianiu na płatnościach dla podmiotu KAS sposobu zapłaty w kolejności alfabetycznej. Aktualnie w takim przypadku ustawiany jest Przelew, jeżeli nie jest zablokowany.

Dodatki

 • Webservice. Udostępniono webservice Alior Bank.
 • Webservice. Poprawiono dla webservices błąd pobierania wyciągów bankowych skutkujący komunikatem: Wybrano niewłaściwy format wyciągu.
 • Webservice. Poprawiono błąd czynności Importuj zaznaczone operacji – jej użycie w określonym scenariuszu powodowało powstanie duplikatów operacji bankowych. Po zmianie błąd nie występuje.
 • Webservice. Webservice ING – dla eksportu online przelewów wprowadzono pomijanie niedozwolonych znaków w nazwie kontrahenta.
 • Webservice. Dla webservice Millenium poprawiono błąd polegający na niepoprawnym importowaniu ze znakiem minus operacji typu rozchód.
 • Webservice. Poprawiono błąd funkcji 'Pokaż operacje’, przed poprawą, w przypadku importu kilku wyciągów, funkcja pokazywała operacje bankowe tylko z pierwszego z pobranych wyciągów – aktualnie pokazuje operacje z wszystkich wyciągów zaznaczonych na liście. Ponadto przed poprawką, w przypadku otworzenia drugiego lub kolejnego wyciągu spośród pobranych w kolumnie Import była dla wszystkich operacji ustawiona opcja 'Pomiń’ – po poprawce ten problem nie występuje.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
 • JPK. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych.
  Na zakładce Ogólne prezentowana jest aktualnie:

  • liczba wierszy sprzedaży/zakupu
  • podsumowanie wartościowe z wierszy sprzedaży i zakupu
  • podsumowanie wartościowe podatku należnego i naliczonego z deklaracji
  • różnica między danymi z ewidencji i deklaracji – jeśli występuje.

  Żeby wysłać plik JPK w przypadku wystąpienia różnić między danymi, należy doprowadzić do ich usunięcia i ponownie wygenerować plik JPK.
  Komplet informacji prezentowany jest dla miesięcznego wariantu JPK czyli dla definicji JPK_V7M, dla wariantu kwartalnego czyli dla JPK_V7K. Dla dotychczasowego JPK_VAT prezentowana jest tylko informacja dotycząca ewidencji.
  Zmieniono ponadto sposób pobierania danych do pola Utworzony na formularzu JPK, tak, aby był spójny z danymi w pliku xml JPK w polu DataWytworzeniaJPK.
  Dotychczas do pola Utworzony pobierana była Bieżąca data z programu oraz aktualna godzina. Po zmianie pobierane są data i czas systemowy tak samo jak do pola DataWytworzeniaJPK .Jednocześnie zrezygnowano w polu Opis na formularzu JPK z podawania informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia generowania pliku JPK.

 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres danych przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości, wywoływaną z poziomu dokumentów handlowych o oznaczenie MPP, rodzaj sprzedaży i zakupu, a także uszczegółowiono pole <EKSPORT> odnoszące się do rodzaju podmiotu w części dotyczącej kontrahenta oraz rejestru sprzedaży i zakupu. Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
 • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

Poprawione funkcje

 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę .
 • JPK. Poprawiono błąd występujący podczas generowania plików JPK kiedy na liście, w filtrze Rodzaj wskazany był JPK_VAT a generowano plik innego rodzaju.
 • Jednostki Budżetowe. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Generuj płatności. Błąd „Suma kwot VAT/MPP na płatnościach dokumentu jest mniejsza niż kwota VAT wymagana przez dokument” pojawiał się w sytuacji, gdy następowała próba wygenerowania płatności MPP na podstawie elementów opisu analitycznego dla dokumentu, na którego definicji wyłączono automatyczne generowanie płatności (zakładka Rozszerzenie definicji VAT). Błąd spowodowany uruchomieniem weryfikatora w nieprawidłowym momencie obecnie nie występuje.

Wydruki

 • Rejestr VAT. Dostosowano wydruk Zestawienie zbiorcze VAT naliczony do odrębnego prezentowania elementów VAT dotyczących transakcji w procedurze VAT marża. Zmiana ma na celu ułatwienie porównywania rejestrów VAT z plikiem JPK_V7M lub JPK_V7K, w których są wyodrębnione transakcje rozliczane na zasadzie VAT marża.
 • e-Sprawozdania. Na wydrukach sprawozdań finansowych poprawiono prezentację daty w sekcji „Czas trwania działalności jednostki”. Przed zmianą prezentowane były daty i czas, po zmianie prezentowane są tylko daty zakresu prowadzenia działalności.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Handel
 4. Moduł: Kadry i Płace
 5. Moduł: Kasa
 6. Moduł: Księgowość

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji.
 • Wydruki. Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruków REPX przy użyciu mechanizmu ReportResult. W wyniku błędu w jednej z konstrukcji serwisu wydruków tworzone były wyjściowe strumienie danych zerowej długości.
 • Bezpieczeństwo. W konfiguracji systemu, na zakładce Systemowe / Zabezpieczenie konta, poprawiona została możliwość ustalania polityki haseł do Pulpitu pracownika i Pulpitu kontrahenta w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Autentykacja AD operatorów. We wcześniejszej wersji zaznaczenie tego parametru powodowało zablokowanie możliwości ustalenia polityki haseł (złożoność hasła operatora i czas poprawności hasła).Uwaga: w przypadku zaznaczenia parametru Autentykacja AD operatorów lub Autentykacja AD pracowników, zdefiniowana w enova365 polityka haseł odnosi się wyłącznie do tych grup użytkowników, którzy nie korzystają z autentykacji AD.
 • Dodatki. Udoskonalono mechanizm wczytywania dodatków z katalogów Assemblies. W celu ograniczenia ilości wczytywanych dodatków podczas uruchomienia systemu enova365, wczytywane są tylko pliki w postaci .dll konieczne dla pracy systemu, z weryfikacją poprawności wersji i lokalizacji. Dodatkowe biblioteki wykorzystywane w dodatkach(np. office interop) nie są wczytywane przez system podczas uruchamiania. Dodatki korzystające z zewnętrznych funkcjonalności muszą samodzielnie zadbać o zapewnienie zależności.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję 'Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą 'Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: 'Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą 'Wysyłaj emailem’ użycie funkcji 'Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji 'Wyślij’.
 • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisania pliku graficznego w tworzonym szablonie wiadomości email. Od tej pory po wstawieniu w treść szablonu wiadomości obrazka i zapisaniu go, grafika zostanie dodana prawidłowo, niezależnie od miejsca jej dodania w szablonie.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

 • Zamówienia i oferty. Przywrócono możliwość edytowania priorytetu i dat rezerwacji na formularzu zamówienia algorytmicznego. W wersji 2004 po zmianach w działaniu opcjonalnych sekcji na formularzach dokumentów edycja tych danych była dostępna tylko na pozycjach dokumentu.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020.

  Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł;
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 266,57 zł
   • II rok nauki – 319,89 zł
   • III rok nauki – 373,20 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 213,26 zł.

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

 • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie  miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.
 • Zajęcia komornicze. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano nową sekcję Ogólne, w której jest dostępny nowy parametr Liczba osób uprawniających do zwiększenia kwoty wolnej. Po uzupełnieniu liczby osób kwota wolna zostaje zwiększona o 25% na każdą osobę. Algorytm naliczania wyższej kwoty wolnej uzależnionej od ilości osób uprawniających do jej zwiększenia działa od daty 16 maja 2020. Wartość uzupełniana w polu  Liczba osób uprawniających do podwyższenia kwoty wolnej można zmienić od danej daty poprzez wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu
  wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia
  postojowego. Standardowo stawka za jedną godzinę wynagrodzenia postojowego jest
  wyrównywana do płacy minimalnej. W związku z rozbieżnymi interpretacjami dotyczącymi
  wynagrodzenia za przestój i wyrównania do stawki wynagrodzenia minimalnego
  umożliwiono ustawienie, aby stawka za godzinę wynagrodzenia postojowego nie
  była wyrównywana, tylko wynagrodzenie pracownika w obrębie miesiąca podlegało
  uzupełnieniu. W konfiguracji dodano parametr o nazwie  „Czas przestoju
  uwzględnij w wyrównaniu do minimalnej płacy”(Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Wynagrodzenie postojowe). Parametr
  domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że stawka za 1 godzinę przestoju
  jest przyrównywana do płacy minimalnej. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”
  oraz dodatkowo na definicji  elementu
  wynagrodzenia za przestój na zakładce Ogólne
  zostanie ustawiony na „TAK” parametr Przyrównuj
  do najniższego wynagrodzenia
  , to do płacy minimalnej nie będzie wyrównywana
  stawka za godzinę przestoju, tylko całe wynagrodzenie w obrębie miesiąca. Szczegółowe
  informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu renty w enova365 wprowadzono zmiany:
  • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe, dodano parametry:
   • Data złożenia wniosku
   • Przedłużony okres renty
  • Przedłużony okres renty jest wyliczany automatycznie, jeżeli  są spełnione poniższe warunki:
   • koniec okresu przyznania renty upływa w okresie epidemii bądź 30 dni po jego zakończeniu. Okres epidemii jest pobierany do wyliczeń z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 z parametru: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w którym został zapisany okres 14.03.2020…30.06.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu;
   •  w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Prawo do emerytury/renty zostanie uzupełniona data złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek został złożony w okresie przyznanej wcześniej renty;
   • jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione okres renty zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego terminu ważności, nowy okres zostanie automatycznie wyliczony w polu Przedłużony okres renty.

  UWAGA: Do przedłużenia okresu renty, konieczne jest uzupełnienie parametru Data złożenia wniosku w sekcji Prawo do emerytury/renty.
  Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • PFRON.

  Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli na deklaracji WND w parametrze Procent składek ZUS uwzględnianych w obliczeniu kosztów płacy jest inny niż 100%, to do kosztów płacy zostanie wliczone wynagrodzenie netto pracownika powiększone o zaliczkę podatku oraz o kwotę składek, która jest wyliczana jako wpisany procent na WND z wszystkich składek ZUS zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Do tej pory w takiej sytuacji było uwzględniane wynagrodzenie brutto oraz dodawane były składki ZUS pracodawcy w takim procencie jaki został uzupełniony na WND.  Dodatkowo w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje parametr Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy przeniesiono z zakładki Deklaracje – rozliczeniowe na zakładkę PFRON – historyczne. Na podstawie aktualnych wytycznych PFRON składkę na fundusz solidarnościowy zawsze będzie uwzględniana w wyliczeniu kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, bez względu na ustawienie historycznego parametru Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. W programie wprowadzono zmiany:
  1. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy w sekcji urlop wypoczynkowy dodano parametr o nazwie „W podstawie urlopu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

  • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
  • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

  2. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji ekwiwalent za urlop dodano parametr o nazwie „W podstawie ekwiwalentu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

  • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
  • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

  3. Na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Edytor dodano metodę GetPrzeliczajElementyWWalucie. Metodę można wykorzystać przy wyliczaniu podstawy urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

 • Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK dodano parametr „Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę„. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, to na deklaracji PPK za dany miesiąc składki PPK pracownika zostaną pomniejszone o ewentualne korekty składek naliczone w kolejnym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do dnia sporządzania dokumentu Rozliczenie PPK. Przykład. Pracownik 30 kwietnia otrzymał wypłatę za kwiecień  na kwotę 6000 zł, od którego została naliczona składka 210 zł. Po wypłacie nastąpiła korekta wypłaty kwietniowej z tytułu rozliczenia nieobecności ZUS, w dniu 1 maja została naliczona wypłata z korektą podstawy składki PPK na – 4000 zł. Jeżeli parametr Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę” przyjmie ustawienie „TAK”, to na deklaracji PPK za miesiąc kwiecień naliczanej w dniu 5 maja zostanie uwzględniona korekta składki, na deklaracji zostanie wykazana składka 70 zł od podstawy 2000 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

Poprawione funkcje

 • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie chorobowe w okresie od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020. Od dnia 21 maja 2020 pracownik miał wprowadzoną nieobecność Urlop macierzyński. Od dnia 15 maja pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/1 na 1/2. Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 maja 2020… będzie ustalona na nowo, ponieważ zmienił się rodzaj zasiłku.
 • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. W przypadku ustalania podstawy chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, lub w miesiącu zmiany wymiaru etatu i wystąpienia Nieobecności nieusprawiedliwionej system uzupełniał podstawę chorobowego za „Nieobecność nieusprawiedliwioną”. Obecnie podstawa ta jest pobierana z danych kadrowych po pomniejszeniu za Nieobecności nieusprawiedliwione.
 • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie kosztów 50% dla pracownika do ukończenia 26. roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku w przypadku, gdy wspólny limit dla przychodów zwolnionych z podatku oraz autorskich kosztów uzyskania przychodów został przekroczony. Gdy w miesiącu przekroczenia  limitu naliczane było wynagrodzenie chorobowe wówczas niesłusznie odliczane były koszty 50% na wypłacie.
 • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie korekty składek ZUS, związanej z przekroczeniem 30-krotności składek dla pracownika korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu wprowadzonych kwotowo . Jeśli korekta była naliczana w tym samym miesiącu, co naliczona wypłata pojawiał się błąd:Nastąpiła próba podzielenia przez zero.”
 • PFRON. Poprawiono wyświetlanie pola Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w przypadku odnotowania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poprzez aktualizację kartoteki pracownika. Po wykonaniu aktualizacji i uzupełnieniu nowego orzeczenia okres w polu Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w pewnych przypadkach przeliczał się jako pusty, co mogło spowodować pomniejszenie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na deklaracji WND za okres od zakończenia poprzedniego orzeczenia do daty dostarczenia kolejnego. Przykład. Pracownik miał orzeczenie PFRON stopień znaczny 01.01.2020…31.03.2020. Na podstawie ustawy COVID-19 okres był przedłużony do lipca 2020. Jeżeli wprowadzono aktualizację kartoteki pracownika na dzień 28 kwietnia 2020, gdzie okres stopnia jest wydłużony i data dostarczenia orzeczenia została uzupełniona jako 10.04.2020, to dofinansowanie na WND naliczało się w kwietniu tylko za okres od dnia dostarczenia orzeczenia czyli 10…30.04.2020, zamiast za cały miesiąc kwiecień 2020.
 • PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji Rozliczenie składek PPK po wprowadzeniu rezygnacji pracownika z pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli w danym miesiącu była rozliczona wypłata pracownika ze składkami PPK oraz naliczona za ten miesiąc deklaracja Rozliczenie składek PPK z uwzględnieniem tej składki, a następnie została wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i wprowadzona rezygnacja z PPK z datą późniejszą niż rozliczona wcześniej deklaracja, to przy naliczeniu kolejnej deklaracji Rozliczenie składek PPK za ten sam miesiąc, niepotrzebnie generowała się korekta składki PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK.
 • PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty od składki pracodawcy PPK na korekcie wypłaty dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz posiadającego umowę zlecenie. W przypadku, gdy zaliczka podatku od składki pracodawcy z PPK rozliczana była na podstawie deklaracji oraz dokonano korekty wypłaty, związanej z rozliczaniem nieobecności ZUS , na wypłacie zawierającej elementy przychodu z PPK , składki PPK z etatu pomniejszały element przychodu z PPK dotyczący umowy zlecenia zamiast element przychodu z PPK dotyczący etatu.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia wynagrodzenia. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” oraz ustawienia na definicji elementu w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” na „Proporcjonalnie zero” w sytuacji, gdy pracownik przebywał na nieobecności tylko w dni robocze element został pomniejszony do wartości 0. W tym wypadku wartość elementu nie powinna być pomniejszana za czas przypadający na „Pomniejszenie proporcjonalne zero”.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczenie korekty wypłaty w przypadku usunięcia na czasie pracy odchyłek na minus. W sytuacji, gdy na kalendarzu naniesiono informację o odchyłkach na minus naliczono pierwszą wypłatę, a następnie usunięto odchyłki na minus i naliczono wypłatę korekty, to wartość elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” nie była właściwie wyliczona.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie korekty nieobecności. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” i sytuacji gdy w miesiącu występowały nieobecności ZUS tylko w dni robocze element „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” został pomniejszony do wartości 0 zł co było właściwym działaniem. Następnie, gdy jedna z tych nieobecności ZUS została skorygowana na „Storno” system nie wyliczał prawidłowo elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” na wypłacie korygującej.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie kwoty dochodu deklarowanego, w przypadku wystąpienia nieobecności na wszystkie dni robocze w miesiącu. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności) był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to dochód deklarowany był pomniejszany do kwoty zero, a nie powinien. Pomniejszenie całkowite nie będzie dotyczyło dochodu deklarowanego.
 • Pomniejszenia wynagrodzenia. Do definicji elementu dodano metodę o nazwie „UwzględnijWCzasieNieprzepracowanym” do pomniejszeń pisanych „Algorytmem”. Jeśli metoda przyjmie wartość false pozwoli to na policzenie pomniejszenia przed sprawdzeniem warunków brzegowych.

Wydruki

 • Wydruki Kadrowe. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodano wydruk „Wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.
 • Świadectwo Pracy. Do raportu „Świadectwo pracy” dostępnego z poziomu list kadrowych oraz
  kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty” a także jako wydruk dokumentu
  dodatkowego wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano w wersji angielskiej tłumaczenie treści Pouczenia,
  • dodano informację, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika czy
   pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem na podstawie Art.
   30.§1.pkt2.KP. Informacja ta pojawia się na raporcie w punkcie 4.a) na
   podstawie uzupełnionego w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Rozwiązanie
   umowy
   ” pola „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie
   stosunku pracy:”,
  • przeniesiono informacje dotyczące numeru REGON i PKD do nagłówka raportu,
  • dodano parametr „Ekw. i Url. z limitu” z opcjami do
   wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcję NIE co oznacza, że zarówno
   ekwiwalent jak i urlop liczone są tak jak dotychczas z wypłaty. Jeżeli opcja
   zaznaczona jest na TAK, to wówczas ekwiwalent i urlop liczony z limitu urlopu
   wypoczynkowego. Informacje dotyczące limitu umieszczane są w punkcie 6.1
   świadectwa.
   Przykład:
   Pracownik zatrudniony do 30.06.2020 roku – limit za ten okres to 13 dni. Pracownik
   wykorzystał 10 dni, zostały do rozliczenia 3 dni.
   Parametr „Ekw. i Url. z limitu”:
   TAK i „Pkt 6.1. Ekwiwalent”: NIE
   Na świadectwie pracy znajduje się zapis:
   6.1 wykorzystał urlop wypoczynkowy w
   wymiarze 13 dni (104:00 godz.),
  • poprawiono działanie parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. W przypadku kiedy
   nastąpiło przejęcie pracownika na mocy art. 23′ KP i przy wywoływaniu wydruku parametr
   „Osobne okresy (pkt 1)” został zaznaczony na „Tak” błędnie
   wykazywany był pełny okres zatrudnienia,
  • poprawiono wykazywanie urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.4. W przypadku
   kiedy urlop rodzicielski występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
   (bez dnia przerwy) w drugiej części punktu wykazują się „…”,
   ponieważ urlop rodzicielski jest już w całości rozliczony, więc nie należy się
   u innego pracodawcy. Wcześniej jeśli urlop rodzicielski występował bezpośrednio
   po urlopie macierzyńskim, ale był wprowadzony jako kilka nieobecności błędnie w
   drugiej części punktu 6.4 „w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy
   w” pojawiała się informacja o częściach urlopu oraz tygodniach),
  • zmodyfikowano nagłówek raportu „Informacja o okresie przechowywania
   dokumentacji pracowniczej” jako załącznika do świadectwa pracy. Obecnie
   jest on identyczny jak dla osobnego raportu „Informacja o przechowywaniu
   dokumentacji pracowniczej”. Wydruk można wywołać podczas uruchamiania
   raportu świadectwo pracy zaznaczając parametr „Inf. dot. akt
   osobowych” na Tak.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Odsetki. Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.
  Funkcjonalność weryfikacji odsetek maksymalnych jest aktywna w bazach, w których parametr „Pilnuj odsetek maksymalnych” zaznaczony jest na Tak (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki).
 • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:
  • Odsetki ustawowe 3,6%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
  • Odsetki maksymalne 11,2%
 • Odsetki. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
  • W konfiguracji programu Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji naliczanie odsetek dodano pole historyczne Odsetki podatkowe naliczaj powyżej kwoty na potrzeby wskazania od jakiej kwoty naliczane są odsetki podatkowe oraz ustawiono aktualną kwotę minimalną: 8,70 (obliczoną wg wskazań  Art. 54. § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej).
  • W konfiguracji w Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji Ustawienia domyślne dla podmiotu w polu Określenie stopy odsetkowej dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
  • Na kartotece Kontrahenta\Warunki płatności w sekcji Odsetki karne w polu Stopa dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
  • Czynność naliczania not odsetkowych (dostępna np. na liście Rozrachunki wg dokumentów) została poszerzona o możliwość wybrania naliczania odsetek wg stopy odsetek podatkowych.
  • W ramach mechanizmu generowania not odsetkowych algorytm obliczania odsetek podatkowych działa z uwzględnianiem kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji oraz z zastosowaniem zaokrąglania całkowitej kwoty odsetek do pełnych złotych zgodnie z Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Wartość zaokrągleń do pełnych złotych jest uwzględniana w ostatniej pozycji noty odsetkowej w ramach pozycji powiązanych z jedną należnością. Informacja o kwotach przed zaokrągleniem prezentowane są w opisach pozycji noty odsetkowej. Jeżeli suma odsetek z poszczególnych pozycji powiązanych z jedną należnością nie przekracza kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji, pozycje noty odsetkowej prezentują wartości zero, a informacje o kwotach odsetek poniżej limitu prezentowane są w opisach pozycji.
 • Przelewy. Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Poprawione funkcje

 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas naliczania cesji, który objawiał się komunikatem: „Nie można rozliczać bezpośrednio dokumentów związanych z różnymi podmiotami”. Błąd występował w sytuacji, gdy Kontrahent wskazany na płatności miał na kartotece (zakładka Warunki płatności) ustawioną definicję płatności ze sposobem zapłaty posiadającym wskazanie na innego płatnika. Obecnie błąd nie występuje.
 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono działanie mechanizmów kompensat dla płatności zakwalifikowanych do rozliczeń wg mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Na płatnościach rozliczających, tworzonych w ramach dokumentu kompensaty, dodano pole Kwota VAT/MPP. Wartość w tym polu obliczana jest automatycznie jako proporcja kwoty VAT z płatności podlegającej kompensacie przypadająca na kompensowaną kwotę. Możliwość wprowadzenie kwoty VAT na płatnościach w ramach kompensaty ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań MPP częściowo rozliczonych kompensatą, do których w pozostałej części będą generowane przelewy. Po zmianach na przygotowywanym przelewie MPP do takiego zobowiązania Kwota VAT/MPP będzie pomniejszona o kwoty VAT wynikające z rozliczonych wcześniej zapłat i kompensat. Zmiana dotyczy nowo utworzonych kompensat. Na wcześniejszych kompensatach Kwota VAT/MPP będzie wynosić: 0,00 PLN. Na płatnościach utworzonych w ramach dokumentu kompensaty Kwoty VAT/MPP można edytować za pomocą czynności Zmień VAT(MPP) na płatności.
 • Przelewy. Przywrócono możliwość edytowania pola Kwota na przelewie w wariancie: Przelew MPP utworzonym do zobowiązania lub wpłaty.
 • Przelewy. Poprawiono błąd występujący podczas przygotowywania przelewów dla płatności częściowo rozliczonych, w których rozliczenie odbywało się w różnych walutach.
 • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowania przelewu okresowego (MPP), jeżeli w okresie, za który generowany był przelew wystąpiła faktura korygująca zakup z wartością ujemną. Aktualnie w takim przypadku przelew okresowy MPP może być wykonany po rozliczeniu faktury z korektą.
 • Rozliczanie dokumentów. Zmieniono na formularzu rozliczania umiejscowienie pola z informacją o Kwocie VAT/MPP z rozliczanej Płatności/Zapłaty. Aktualnie Kwota VAT/MPP jest prezentowana na samym dole formularza razem z polami Kwota i Do rozliczenia.
 • Płatność. Dla podmiotu KAS zmieniono domyślny sposób zapłaty z Przelew MPP na Przelew. Dodatkowo wprowadzono zmiany w algorytmie ustalania sposobu zapłaty na płatnościach, aby w pierwszej kolejności sprawdzana była dostępność standardowych sposobów zapłaty (Przelew lub Gotówka). W przypadku ich zablokowania analizowane są inne sposoby zapłaty – w kolejności alfabetycznej. Przed zmianą, w przypadku posiadania własnych sposobów zapłaty o typie przelew występował problem polegający na ustawianiu na płatnościach dla podmiotu KAS sposobu zapłaty w kolejności alfabetycznej. Aktualnie w takim przypadku ustawiany jest Przelew, jeżeli nie jest zablokowany.

Dodatki

 • Webservice. Udostępniono webservice Alior Bank.
 • Webservice. Poprawiono dla webservices błąd pobierania wyciągów bankowych skutkujący komunikatem: Wybrano niewłaściwy format wyciągu.
 • Webservice. Poprawiono błąd czynności Importuj zaznaczone operacji – jej użycie w określonym scenariuszu powodowało powstanie duplikatów operacji bankowych. Po zmianie błąd nie występuje.
 • Webservice. Webservice ING – dla eksportu online przelewów wprowadzono pomijanie niedozwolonych znaków w nazwie kontrahenta.
 • Webservice. Dla webservice Millenium poprawiono błąd polegający na niepoprawnym importowaniu ze znakiem minus operacji typu rozchód.
 • Webservice. Poprawiono błąd funkcji 'Pokaż operacje’, przed poprawą, w przypadku importu kilku wyciągów, funkcja pokazywała operacje bankowe tylko z pierwszego z pobranych wyciągów – aktualnie pokazuje operacje z wszystkich wyciągów zaznaczonych na liście. Ponadto przed poprawką, w przypadku otworzenia drugiego lub kolejnego wyciągu spośród pobranych w kolumnie Import była dla wszystkich operacji ustawiona opcja 'Pomiń’ – po poprawce ten problem nie występuje.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
 • JPK. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych.
  Na zakładce Ogólne prezentowana jest aktualnie:

  • liczba wierszy sprzedaży/zakupu
  • podsumowanie wartościowe z wierszy sprzedaży i zakupu
  • podsumowanie wartościowe podatku należnego i naliczonego z deklaracji
  • różnica między danymi z ewidencji i deklaracji – jeśli występuje.

  Żeby wysłać plik JPK w przypadku wystąpienia różnić między danymi, należy doprowadzić do ich usunięcia i ponownie wygenerować plik JPK.
  Komplet informacji prezentowany jest dla miesięcznego wariantu JPK czyli dla definicji JPK_V7M, dla wariantu kwartalnego czyli dla JPK_V7K. Dla dotychczasowego JPK_VAT prezentowana jest tylko informacja dotycząca ewidencji.
  Zmieniono ponadto sposób pobierania danych do pola Utworzony na formularzu JPK, tak, aby był spójny z danymi w pliku xml JPK w polu DataWytworzeniaJPK.
  Dotychczas do pola Utworzony pobierana była Bieżąca data z programu oraz aktualna godzina. Po zmianie pobierane są data i czas systemowy tak samo jak do pola DataWytworzeniaJPK .Jednocześnie zrezygnowano w polu Opis na formularzu JPK z podawania informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia generowania pliku JPK.

 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres danych przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości, wywoływaną z poziomu dokumentów handlowych o oznaczenie MPP, rodzaj sprzedaży i zakupu, a także uszczegółowiono pole <EKSPORT> odnoszące się do rodzaju podmiotu w części dotyczącej kontrahenta oraz rejestru sprzedaży i zakupu. Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
 • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
 • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

Poprawione funkcje

 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę .
 • JPK. Poprawiono błąd występujący podczas generowania plików JPK kiedy na liście, w filtrze Rodzaj wskazany był JPK_VAT a generowano plik innego rodzaju.
 • Jednostki Budżetowe. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Generuj płatności. Błąd „Suma kwot VAT/MPP na płatnościach dokumentu jest mniejsza niż kwota VAT wymagana przez dokument” pojawiał się w sytuacji, gdy następowała próba wygenerowania płatności MPP na podstawie elementów opisu analitycznego dla dokumentu, na którego definicji wyłączono automatyczne generowanie płatności (zakładka Rozszerzenie definicji VAT). Błąd spowodowany uruchomieniem weryfikatora w nieprawidłowym momencie obecnie nie występuje.

Wydruki

  • Rejestr VAT. Dostosowano wydruk Zestawienie zbiorcze VAT naliczony do odrębnego prezentowania elementów VAT dotyczących transakcji w procedurze VAT marża. Zmiana ma na celu ułatwienie porównywania rejestrów VAT z plikiem JPK_V7M lub JPK_V7K, w których są wyodrębnione transakcje rozliczane na zasadzie VAT marża.
  • e-Sprawozdania. Na wydrukach sprawozdań finansowych poprawiono prezentację daty w sekcji „Czas trwania działalności jednostki”. Przed zmianą prezentowane były daty i czas, po zmianie prezentowane są tylko daty zakresu prowadzenia działalności.