Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.3.10 z dnia 27.02.2023

2212.3.10.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

RCP

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawilismy ograniczenie składki zdrowotnej na wypłatach korygujących. Na wypłatach naliczanych z edycją miesiąca ZUS jako korekta z tytułu przekroczenia składek ZUS, składka zdrowotna niepoprawnie była ograniczana.

Koszty uzyskania przychodu

Poprawiliśmy naliczanie kosztów uzyskania przychodu na wypłacie naliczanej w miesiącu, w którym pracownikowi kończy się zatrudnienie, ale przed terminem zakończenia zatrudnienia. W powyższym przypadku jeżeli pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe miał ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu to na wypłacie naliczanej przed terminem zakończenia zatrudnienia liczyły się podstawowe koszty uzyskania przychodu, a powinny podwyższone.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenia w przypadku, gdy pracownik ma wypłacaną wypłatę po ustaniu zatrudnienia. Dotychczas w sytuacji, gdy taka wypłata była na tyle niska, że pojawiło się ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek wg przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 to ograniczenie było wyliczane z uwzględnieniem ulgi podatkowej 43,76 mimo, że zgodnie z nowymi przepisami taka ulga nie powinna być naliczona na tej wypłacie.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.03.2023 r. Wskaźniki znajdują się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zajęcia wynagrodzenia w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia”:

 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 1125,26 zł;
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 681,97 zł.

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwoty świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 209).

Zaktualizowaliśmy również „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.04.2023 r. przyjmuje wartość: 109,4%. Wskaźnik znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne w sekcji „Waloryzacja podstawy zasiłków”. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 204).

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej na wypłacie naliczanej po ustaniu zatrudnienia w miesiącu, w którym pracownikowi kończy się zatrudnienie. W powyższym przypadku jeżeli pracownik miał dwie wypłaty w miesiącu, w tym jedna była naliczona w okresie zatrudnienia, a druga po ustaniu zatrudnienia to wówczas na tej drugiej ulga była niepotrzebnie minusowana.

PPK

Poprawiliśmy wysyłkę mailem do pracowników wydruku Informacja o wznowieniu przekazywania wpłat do PPK. Dotychczas przy próbie wysyłki pojawiał się komunikat: „Określ adresata”.

Członkowie

Członkowie

Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlania niepoprawnych kwot zaległych składek na liście Członkowie zwyczajni. Błędne wyświetlanie dotyczyło składek, które w definicji ustawiony miały Miesięczny okres naliczania.

Handel

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy możliwość wystawiania dokumentów FV w relacji ZO->OO->FV. W sytuacji, gdy operator nie miał włączonego prawa do definicji dokumentu ZO, to w momencie zatwierdzania dokumentu FV pojawiał się komunikat z błędem: „Brak praw dostępu do danych” (w przypadku powyższej konfiguracji i korzystania z dodatku e-sklepy, należy zaktualizować dodatek do wersji 2212.0.0).

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wyliczanie workerów dot. ilości rezerwowanej oraz dostępnej w oknie pośrednim (podczas tworzenia dokumentów w relacji). Do tej pory workery te wyświetlały puste pola.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy zatwierdzanie wielu dokumentów przez czynność Zatwierdź dokument w sytuacji, kiedy w numeracji użyte jest pole BuforNumer. Do tej pory zgłaszany był komunikat o istnieniu już innego zapisu z takim samym kodem EAN.

Wydruki dokumentów

W sytuacji, gdy w bazie występowały role operatorów z prawem Widoczne ceny zakupu ustawionym na Zakaz oraz za pomocą tych ról utworzono własne raporty dokumentów handlowych w kontekście różnych ról lub operatorów, to przy konwersji dochodziło do błędu z komunikatem „Wystąpił błąd inicjacji/konwersji: Konwersja raportów„. Poprawiliśmy konwersję i od tej pory problem nie występuje.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Przelewy

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający eksport przelewów z datą przyszłą. Błąd występował w przypadku konfiguracji z włączonymi mechanizmami weryfikującymi rachunek bankowy kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów podczas przygotowania i eksportu przelewów z datą przyszłą. Po zmianach dla przelewów z datą przyszłą weryfikacja rachunku bankowego jest pomijana, w logu aplikacji pojawia się stosowna informacja, a eksport przelewów wykonywany jest bez błędu.

CRM

Transakcje

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zapisania formularza Zadania po usunięciu powiązania pomiędzy Zadaniem i Transakcją. Problem występował jeśli na formularzu Zadania w zakładce Dodatkowe usunęliśmy w polu Transakcja przypisaną wartość i próbowaliśmy zapisać wprowadzone zmiany.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy odłączanie operatora od terminala (w Opcjach), aby odłączenie jednego nie powodowało odłączania pozostałych operatorów przypisanych do danego terminala.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości wyświetlenia widoku kalendarza Zadań/Zdarzeń/Zleceń serwisowych/Wypożyczeń, który pojawiał się po aktualizacji bazy do nowszej wersji systemu. Błąd wynikał z nadpisywania ustawień pól Nazwa i Opis dostępnych w sekcji Prezentacja danych w kalendarzu, w zakładce Prezentacja danych na definicji Zadania/Zdarzenia/Zlecenia serwisowego/Wypożyczenia.

Wersja multi

HTML

Konfiguracja

Poprawiliśmy działanie filtrowania adresów IP, z których użytkownicy mogą się logować do systemu. Zmiana obejmuje:

 • poprawę obsługi adresów zarówno w postaci IPv4 jak i IPv6
 • poprawę sprawdzania adresów IP w przypadku wyboru uprawnienia operatora podczas logowania

Systemowe

Interfejs użytkownika

Na listach podpowiedzi (lookup) dodaliśmy zabezpieczenie w przypadku wystąpienia wyjątku (wewnętrznego błędu w metodzie wyliczającej zawartość listy podpowiedzi). W przypadku wystąpienia takiego błędu w metodzie GetList program dotychczas zwracał domyślną listę podpowiedzi (której zawartość mogła nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom w danym miejscu). Problem mógł się pojawić w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia kodu metody GetList. Obecnie w takim przypadku wyświetlany jest odpowiedni komunikat informujący o wystąpieniu błędu.

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o rezygnację z PPK” tak, aby można go było składać pomimo braku przynależności do PPK. Dotychczas jeżeli pracownik w kartotece w zakładce PPK/Ogólne nie miał uzupełnionego pola „Data zgłoszenia uczestnika” to podczas próby składania „e-wniosku o rezygnację z PPK” otrzymywał komunikat: „Nie przynależysz do PPK”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i pracownik może złożyć wniosek. „E-wniosek o rezygnację z PPK” należy do kategorii wniosków „Związane z PPK”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

RCP

Poprawiliśmy działanie czynności „Kopiuj oryginalne dane” na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Oryginalne dane RCP. Dotychczas przy próbie wywołania operacji pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona w obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.3.8 z dnia 16.02.2023

2212.3.8.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Wersja multi

Handel

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu handlowego, aby nie zawieszał się w przypadku opisu zawierającego więcej niż 60 wierszy.

Uprawnienia

Zmodyfikowaliśmy zapis praw do wydruków w taki sposób, aby były one niezależne od prawa Widoczne ceny zakupu (Handel/Dokument handlowy/Simple).

Kurierzy

Dla kurierów DHL, FedEx oraz UPS dodaliśmy usługę mailowego powiadomienia dla nadawcy o odbiorze przesyłki.

Kurierzy

Na dokumentach handlowych dodaliśmy nowe pole Uwagi, które będzie drukowane na etykietach.

Uprawnienia

Dodaliśmy nowe prawo Edycja pola blokada sprzedaży (CRM/Kontrahent/Simple). Za jego pomocą możliwe jest zablokowanie parametru Blokada sprzedaży na karcie kontrahenta.

Kurierzy

Dla kuriera GLS dodaliśmy możliwość sprawdzania statusu przesyłki oraz zaktualizowaliśmy transmisję danych.

Kurierzy

Poprawiliśmy wyświetlanie etykiet ZPL (przycisk był nieaktywny). Dodatkowo dla GLS dodaliśmy opcję drukowania etykiet w formacie ZPL.

Kurierzy

Dla DHL poprawiliśmy sposób zaokrąglania wagi przesyłki. Do tej pory, waga zawsze była zaokrąglana do jedności w górę. Obecnie, jeśli po przecinku mamy cyfrę 4 lub mniejszą, to zaokrąglenie następuje do jedności w dół.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wskazywanie partii oraz zasobów w relacji, gdy na definicji dokumentu podrzędnego parametr Wybór partii i zasobu ustawiono na Wymuszony przy dodawaniu pozycji.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy kontrolę przenoszenia do bufora oraz anulowania dokumentów w relacji Handlowo magazynowej w zależności od ustawienia parametru dot. synchronizacji stanów dokumentów.

Ceny i rabaty

Wprowadziliśmy zmianę, która polega na tym, że podczas zatwierdzania dokumentu przyjęcia/zakupu, w oknie dot. zmiany ceny podstawowej sprzedaży w kolumnie Cena przychodu podstawiać będziemy cenę z uwzględnieniem rabatu z tego dokumentu (przed zmianą była to cena bez rabatu).

Deklaracja Intrastat

Zaktualizowaliśmy wartości w słowniku kodów dostaw Intrastat. Obecnie już nie występuje kod DAT-dostarczone do terminalu, natomiast dodany został DPU-dostarczone do określonego miejsca z rozładunkiem.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie stanów magazynowych w oknie pośrednim (podczas tworzenia dokumentów w relacji), jeśli zmieniony został magazyn, w którym ma zostać utworzony dokument podrzędny.

Towary

W oknie kartoteki towaru na zakładce Pozycje/Zamówień dodaliśmy wyświetlanie zamówień wewnętrznych.

Inwentaryzacja

Poprawiliśmy generowanie dokumentów INWND (nadwyżka) oraz INWST (strata) dla inwentaryzacji, gdy zapisy dla towarów były różne, tj. ze wskazaniem partii oraz bez. W zależności od kolejności tych zapisów, dokument INWND generował się lub nie.

Kurierzy

Poprawiliśmy działanie edycji danych adresu dostawy przesyłki, gdy włączony został w konfiguracji (Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne) parametr Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych. Dotychczas, np. po edycji pola z numerem telefonu, usuwała się informacja o miejscowości.

Kadry i Płace

Listy płac

Na wydruku Wspólna pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy opis wypłaty gotówkowej w podsumowaniu. Dotychczas zamiast słowa „Gotówka” wyświetlało się „ROR”. Obecnie dla wypłaty gotówkowej generuje się opis „Gotówka”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac

Na wydruku Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy poprawiliśmy wyświetlanie danych w kolumnie „Jednostka organizacyjna”. Dotychczas zamiast nazwy konkretnej jednostki organizacyjnej było zwracane słowo „Wydział”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Podatki RSP

Umożliwiliśmy naliczanie deklaracji podatkowej PIT-11 właściwej dla RSP. Podczas naliczania deklaracji dla członka RSP będą respektowane wskaźniki dostępne w konfiguracji w zakładce Kady i Płace/Płace/Podatki RSP. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/33511.

Praca Zdalna

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę „Praca zdalna okazjonalna”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.03.2023 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6733,49 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 336,67 zł,
  • II rok nauki – 404,01 zł,
  • III rok nauki – 471,34 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 269,34 zł;
 • Najniższa emerytura: 1588,44 zł;

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170).

PPK

Poprawiliśmy działanie czynności seryjnej dostępnej z listy pracowników Czynności/Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK. Dotychczas w przypadku osób, które w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne nie miały uzupełnionego pola „Data zgłoszenia uczestnika” oraz miały uzupełnione pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek”, gdyż zrezygnowały od razu z uczestnictwa w PPK, operacja seryjna „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” uzupełniała tylko datę w polu „Data wznowienia naliczania składek”, a powinna również taką samą datą uzupełnić pole „Data zgłoszenia uczestnika”. Dla takich pracowników należy następnie przygotować deklarację rejestracji uczestnika do PPK w związku z tym, że nie zostały dla nich wcześniej zawarte umowy o prowadzenie PPK, gdyż złożyli oni od razu deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu PPK, pracodawca ma obowiązek zgłosić takich pracowników do PPK, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,

PPK

Na liście pracowników w czynnościach dodaliśmy nową operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie uczestnictwa. Operacja ta umożliwi seryjne wygenerowanie „Deklaracji uczestnika” typu „Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK” dla pracowników, którzy wcześniej byli zgłoszeni do PPK, następnie złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a teraz objął ich obowiązek ponownego autozapisu do PPK. Operacja seryjna „Automatyczne wznowienie uczestnictwa” wygeneruje deklarację PPK dla pracowników, którzy w zakładce PPK/Ogólne mają uzupełnioną datę zgłoszenia uczestnika oraz datę wznowienia naliczania składek przy rodzaju wznowienia „Automatycznie”. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu do PPK, pracodawca ma obowiązek wznowić wpłaty do PPK za pracowników, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Księgowość

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy prezentację danych w polach „Przychód razem narastająco” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne narastająco” na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy „Ryczałt”. Do wskazanych pól nie była ujmowana wartość odpowiednio: „Przychodu razem” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne za okres” na pierwszej zaliczce w danym okresie obrachunkowym. Obecnie wartości sumowane są prawidłowo. Pola są wyłącznie polami informacyjnymi, a prezentowane w nich dane nie wpływają na ustalanie wysokości zaliczki podatku.

Deklaracja CIT-8

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 32 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 18, CIT-8/BR(9), CIT-IP do wersji 4, CIT-WZ do wersji 3 oraz CIT-KW do wersji 3. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(31), podczas przejścia na wersję 32 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników, zwłaszcza w zakresie pobierania danych do załącznika CIT/WZ oraz przenoszenia danych z załącznika do części E.5 deklaracji CIT-8. Zwracamy uwagę, iż w przypadku CIT-WZ(3), zgodnie z ustawą, art. 18f ust. 7 lub ust. 8 ustawy wierzytelności/zobowiązania uregulowane po roku podatkowym mają być wykazywane, w roku w którym są uregulowane, w związku z tym podczas generowania dokumentów ZD będących podstawą do wyliczenia CIT-WZ(3) data dokumentu ZD powinna być równa dacie Zapłaty do.

Matryce dokumentów

Poprawiliśmy błąd występujący na matrycach dokumentów zakupu i sprzedaży przy sprawdzaniu kodu matrycy w sytuacji, kiedy nie był włączony standardowy kod algorytmu. Po zmianach błąd nie występuje.

Grupy VAT

Dostosowaliśmy mechanizmy weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT (Status w bazie VAT MF) na potrzeby obsługi grup VAT. Dokonane zmiany zakładają uszczegółowienie sprawdzania rachunku bankowego – dla rachunku kontrahenta, który na dany dzień posiada w systemie określoną przynależność do grupy VAT, rachunek sprawdzany jest w bazie VAT MF w parze z numerem NIP grupy VAT. Zakres zmian obejmuje mechanizmy weryfikujące poprawność numerów rachunków bankowych podczas przygotowania i eksportu przelewów oraz czynności sprawdzania statusu i rachunku dostępne na liście kontrahentów oraz na formularzu kontrahenta i dokumentu ewidencji. Dodatkowo na kartotece kontrahenta w zakładce „Historia weryfikacji” dla rachunków bankowych udostępniliśmy nowe pole „Informacja”. Przechowywana jest w nim informacja dotycząca weryfikacji rachunku członka grupy w przypadku sprawdzenia go w parze z numerem NIP grupy. Podobne pole dodaliśmy również na kartotece kontrahenta na zakładce „Historia statusu VAT”. Pole to informuje o przyczynie statusu VAT jaki posiada podatnik. Udostępniliśmy także czynność dodawania rachunków bankowych z bazy VAT MF dla członków wchodzących w skład grupy z poziomu kartoteki podmiotu stanowiącego grupę VAT.

Księgowość

Zestawienia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który powodował niepoprawną prezentację danych w oknie obliczeń zestawienia księgowego. W polu „Informacja o wyrażeniu” wartości uzyskane z poszczególnych kont wyświetlane były podwójnie. Błąd nie miał wpływu na wynik zestawienia, który wyświetlał się poprawnie. Aktualnie wszystkie przestawiane informacje są zgodnie ze stanem faktycznym.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi
IntelliSense dla metod. Obecnie typy poszczególnych
parametrów wyświetlają się prawidłowo wraz z ich nazwą.

Wersja multi

Pulpit kontrahenta

Dokumenty

W Pulpicie Kontrahenta zablokowaliśmy w stopce edycję pól kwotowego rabatu dokumentu zamówienia.

Pulpity HR

Ogólne

Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie „Panelu użytkownika” w Pulpicie pracownika. Dotychczas w przypadku dużej ilości przetwarzanych wniosków było utrudnione logowanie użytkownika do Pulpitu pracownika.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Rozszerzyliśmy konfigurację powiązań kreatorów o możliwość wskazania czy po podniesieniu zadania ma podnosić się kreator, czy formularz obiektu. Na formularzu powiązania została dodana flaga Nieaktywne z poziomu listy, po zaznaczeniu której kreator będzie widoczny tylko na listach Workflow/Powiadomienia, Workflow Zadania, Ogólne/Powiadomienia oraz w Panelu Workflow. Z poziomu listy oraz formularza obiektu otwarty zostanie formularz obiektu. Domyślnie flaga jest odznaczona.

Wersja multi

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd, który występował po wejściu na dowolną listę dokumentów handlowych, gdy operator po zalogowaniu (korzystając z ustawień profilu) kilkukrotnie zmienił język interfejsu na inny.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.2.7 z dnia 10.02.2023

2212.2.7.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej w przypadku użycia elementu wynagrodzenia „Korekta składek ZUS”. Dotychczas w sytuacji, gdy na pierwotnej wypłacie ograniczenie składki zdrowotnej dotyczyło wartości 9%, a 7,75% było naliczone w pełnej wysokości to naliczenie dodatku „Korekta składek ZUS” powodowało nadmiarową korektę wartości składki zdrowotnej 9%. Natomiast jeżeli obie kwoty składki zdrowotnej były ograniczone do wysokości zaliczki podatku to naliczenie elementu „Korekta składek ZUS” prawidłowo nie zmieniała ich wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w poniższych przypadkach dla pracowników do 26 roku życia:

 • W sytuacji gdy występowała konieczność naliczenia korekty wynagrodzenia z wykorzystaniem metody „Edycja miesiąca ZUS” wówczas na korekcie wypłaty składka zdrowotna była naliczona w nieprawidłowej wartości lub była zerowana.
 • W sytuacji gdy występowała konieczność naliczenia korekty wynagrodzenia w związku z korektą okresu nieobecności z wykorzystaniem metody „Miesięcy wstecz 1” i zostały naliczone dwie wypłaty, każda z innym miesiącem ZUS, to wówczas na korekcie wypłaty składka zdrowotna była zwracana w całości.
 • W momencie naliczenia w tym samym miesiącu pierwszej wypłaty przed ukończeniem przez pracownika 26. roku życia oraz drugiej wypłaty już po ukończeniu 26. roku życia, na tej drugiej wypłacie naliczała się składka zdrowotna w zbyt niskiej kwocie.
 • W przypadku pracownika będącego uczestnikiem PPK na wypłacie obejmującej niskie kwoty pojawiało się błędne ograniczenie składki zdrowotnej.
 • W sytuacji, gdy na naliczonej wypłacie oznaczono do przeliczenia tylko jeden element to na korekcie wynagrodzenia składka zdrowotna naliczała się w ujemnej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy na formularzu naliczonej wypłaty na zakładce „Zapis obliczeń” wyświetlanie informacji o wyliczonej kwocie podatku. Dotychczas w niektórych przypadkach, gdy pracownik cay miesiąc przebywał na zwolnieniu chorobowym, pomimo prawidłowych naliczeń na zakładce „Podatki” to na zakładce „Zapis obliczeń” była wyświetlana informacja: „Podatek wyliczony w kwocie 0”. Obecnie na tej zakładce wartości wyliczonego podatku są prezentowane poprawnie.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik na pierwszej wypłacie otrzymał wynagrodzenie, w którym składce zdrowotnej podlegał tylko element niewpływający na kwotę do wypłaty w na tyle niskiej kwocie, że zdrowotna została ograniczona. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu została naliczona wcześniej ograniczona składka zdrowotna.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym oraz jednocześnie ma wypłacane elementy oskładkowane i opodatkowane, gdzie jeden z nich nie podlega uldze i kosztom. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik oddelegowany płaci podatek za granicą, a w danym miesiącu ma też wypłacany element opodatkowany w Polsce np. wynagrodzenie chorobowe za krótką nieobecność w tym miesiącu. W takiej sytuacji składka zdrowotna nie była ograniczana do zaliczki na podatek liczonej od tego elementu.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty umowy cywilnoprawnej związanej ze zmianą kodu tytułu ubezpieczenia z 3000 na 0411. W takiej sytuacji na korekcie wypłaty składka zdrowotna była naliczona w zerowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i w jednym miesiącu zostały naliczone wypłaty za dwa miesiące. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie występowało nadmiarowe naliczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej w przypadku pracownika korzystającego ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. Dotychczas w sytuacji, gdy taki pracownik przekraczał kwotę limitu przychodów to składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości zaliczki na podatek, tylko naliczała się w pełnej wysokości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku naliczenia drugiej wypłaty w miesiącu, wynikającej z korekty – storna naliczonych wcześniej nadgodzin lub korekty nieobecności. Składka zdrowotna była wówczas wyliczana w nieprawidłowej wartości – na elementach stornowanych była naliczona na minus, a na elementach naliczonych na nowo była zerowa przez co w skali całej wypłaty była ujemna.

Listy płac

Poprawiliśmy wydajność generowania wydruku Pełna lista płac dla dużej liczby pracowników. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie wychowawczym przez część miesiąca oraz wypłaty były naliczane z przesunięciem, czyli tworzyły się dwie listy płac. W takiej sytuacji na wypłacie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

PPK

Na listach kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK dodaliśmy wydruk Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. Raport jest zgodny ze wzorem opublikowanym przez PFR Portal PPK w związku z Autozapisem do PPK. Pierwszy raz taką informację pracodawca ma obowiązek przekazać do ostatniego dnia lutego 2023 roku pracownikom, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Kolejne informacje przekazywać będzie co 4 lata (a więc do końca lutego 2027 roku, do końca lutego 2031 roku itd.). Uwaga: Ustawa o PPK nie określa jak pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca powinien zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

PPK

Zmodyfikowaliśmy operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK dostępną w czynnościach na liście pracowników, tak aby dostosować ją do obowiązujących przepisów dotyczących ponownego autozapisu do PPK (pierwszy raz w 2023 roku). Autozapis oznacza, że pracodawca co 4 lata jest zobowiązany:

 • „zapisać” do programu wszystkie osoby, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK – nie zawarł umowy o prowadzenie PPK; pracodawca ma obowiązek „zapisać” je do programu, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,
 • wznowić wpłaty do PPK za uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,

chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji. Uwaga: Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce autozapis. W związku z powyższym do operacji „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” dodaliśmy edycyjny parametr „Data zapisu/wznowienia”, który domyślnie ma ustawioną datę „01.03.2023”. Natomiast w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy” zmieniliśmy nazwę parametru „Data wznowienia odprowadzania składek” na „Data wznowienia naliczania składek”. Użycie operacji „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” spowoduje dla osób które kwalifikują się do autozapisu, wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika zgodnie z ustawioną datą automatycznego wznowienia w parametrze „Data zapisu/wznowienia”. Dodatkowo w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne zostanie uzupełnione pole „Data wznowienia naliczania składek”, a w parametrze „Rodzaj wznowienia” zostanie ustawiona opcja „Automatycznie”. Pojawi się też informacja w logu o treści: „Pracownik …, Data wznowienia naliczania składek PPK została ustawiona na (…)”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38108.

PPK

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ponownego autozapisu do PPK (pierwszy raz w 2023 roku), jeżeli osoba zatrudniona nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinna zostać zapisana do programu automatycznie. Uwaga: Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce autozapis. Zasada ta dotyczy jednak tylko osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoba taka, aby stać się uczestnikiem PPK i zacząć oszczędzać w tym programie, nie musi podejmować żadnych działań. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do tego programu powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. W celu ułatwienia rozpoznania czy dany pracownik kwalifikuje się do autozapisu czy też nie, dodaliśmy na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK/Kwalifikacja PPK worker „Workers.AutoZapisPPK.Kwalifikacja”. Po wyciągnięciu tego workera na listę „Kwalifikacja PPK” pojawi się kolumna „Kwalifikacja Autozapis”, w której w zależności od spełnianych kryteriów będą zwracane następujące wartości:

 • dla osób w wieku 18 – 55 -gt; Tak (osoba zatrudniona jeżeli nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i ma wymagany okres zatrudnienia oraz uczestnik PPK jeżeli nie złożył ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku),
 • dla osób w wieku 55 – 70 -gt; Dobrowolnie (osoba zatrudniona jeżeli nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i ma wymagany okres zatrudnienia oraz uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, a którzy przed dniem 1 kwietnia ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, jeżeli chcą oszczędzać w PPK powinni złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK),
 • dla osób powyżej 70 lat -gt; Nie (dla osób zatrudnionych jeżeli nie złożyły ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i mają wymagany okres zatrudnienia oraz dla uczestników PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, a którzy przed dniem 1 kwietnia ukończyli 70 lat, podmiot zatrudniający nie może uwzględnić wniosku o dokonywanie wpłat do PPK).

Dodatkowo, aby powyższe wartości były widoczne w danym okresie, należy w filtrze „Rodzaj kwalifikacji” wybrać pusty zapis oraz należy sprawdzać listę osób w zależności od ustawień filtra „Zgłoszeni”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38108.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Poprawiliśmy naliczanie elementów „Ryczałt za paliwo do 900 cm” oraz „Ryczałt za paliwo powyżej 900 cm” za okres stycznia 2023. Dotychczas podczas naliczania powyższych elementów za okres stycznia 2023 wartość ryczałtu za 1 km była pobierana według starych stawek, a nie zaktualizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2022 r. i obowiązujących od dnia 17.01.2023 r. Obecnie naliczenia zostały dostosowane do założeń aktualnego rozporządzenia.

Właściciel

Poprawiliśmy naliczanie za miesiąc styczeń 2023 składki zdrowotnej dla właściciela w przypadku, gdy miał wybraną jedną z następujących form opodatkowania: „Zasady ogólne – podatek według skali”, „Zasady ogólne – podatek liniowy”, „Karta podatkowa”. Dotychczas do naliczeń dla właścicieli za styczeń 2023 była brana kwota wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od 01.01.2023 r. w kwocie 3490 zł, a powinna być jeszcze brana kwota 3010 zł. Zgodnie z informacją dotyczącą wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. opublikowaną przez ZUS, przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, czyli 3490 zł. Natomiast za styczeń 2023, który jest ostatnim miesiącem roku składkowego, składka zdrowotna jest obliczona od podstawy wymiaru w wysokości 3010 zł.

Podatek

Poprawiliśmy działanie programu w sytuacji, gdy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku” parametr „Oświadczenie PIT-2” ma wskazaną opcję „Nie stosuje po ustaniu stosunku prawnego” oraz zleceniobiorca ma dwie umowy, każdą w innej jednostce organizacyjnej z naliczonymi wypłatami do tych umów. Dotychczas w powyższym przypadku, gdy operator ma zabrane prawo do jednego z tych wydziałów, po wejściu na formularz umowy z wydziałem do którego ma dostęp pojawiał się komunikat z brakiem praw dostępu do danych z ID umowy zawartej dla jednostki organizacyjnej do której operator ma zakaz dostępu. Ten sam komunikat występował również przy próbie wygenerowania rachunku do umowy.

PPK

Uaktualniliśmy podstawy prawne oraz przypisy na wydruku Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy przeliczanie edytowanej „Deklaracji PIT-8AR(12)”. Dotychczas w przypadku, gdy na formularzu rocznej deklaracji PIT-8AR(12) w pierwszej kolejności została użyta czynność „Edytuj formularz”, a następnie skorygowano dane i zastosowano przycisk „Przelicz” to w podsumowaniu usuwane były wartości w niektórych pozycjach. Obecnie użycie przycisku „Przelicz” w trybie edycji deklaracji powoduje przeliczenie tylko danych identyfikacyjnych, bez przeliczania wartości.

Deklaracje ZUS

Dla firm wielooddziałowych poprawiliśmy wyświetlanie danych oddziału na raporcie Informacja ZUS IMIR.

Nowy algorytm składki zdrowotnej

Poniższe zgłoszenia dotyczące składki zdrowotnej poprawiliśmy dla nowego algorytmu składki zdrowotnej. Nowy algorytm składki zdrowotnej zadziała, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” zostanie ustawiony na „Tak”. Zalecamy przestawienie powyższego parametru na „Tak”.

Księga inwentarzowa

Wyposażenie

Poprawiliśmy prezentacje pola dotyczącego numeru dokumentu pozyskania i nabycia w sytuacji, jeżeli w bazie występowały dokumenty z takim samym numerem i datą. Po wybraniu na kartotece wyposażenia jednego z takich dokumentów, w polu „Dokument” wyświetlany był numer ewidencji dokumentu, który powstał jako pierwszy. Aktualnie prezentowany jest prawidłowy numer dokumentu.

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy błąd, który powodował brak naliczenia ostatniego odpisu amortyzacyjnego z tytułu likwidacji środka trwałego, jeżeli dokument likwidacji został utworzony na inny dzień niż koniec miesiąca. Aktualnie odpisy amortyzacyjne podczas likwidacji środka trwałego naliczane są w kwocie uwzględniającej ostatni okres używania środka trwałego niezależnie czy likwidacja wykonywana jest w trakcie czy na koniec miesiąca.

Handel

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas nie działało ono poprawnie w przypadku, gdy do wystawionego już dokumentu podrzędnego dołączano korekty.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy anulowanie pozycji w sytuacji, gdy ZD było w zamkniętym, a KZD niezamkniętym okresie magazynowym i oba dokumenty zostały utworzone przed wykonaniem operacji zamknięcia okresu magazynowego.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy wyświetlanie okresu w nagłówku zestawień obrotów. Do tej pory w przypadku zestawień obrotów wg magazynów, wg definicji dokumentów oraz wg definicji dokumentów rozchodowych okres za jaki robimy raport nie wyświetlał się na wydruku.

Płatności dokumentów handlowych

Wprowadziliśmy zmianę w podpowiadaniu ewidencji. Obecnie w przypadku wykrycia, że przepisana z dokumentu nadrzędnego ewidencja jest zablokowana, podpowie nam się kolejna odblokowana o tej samej formie płatności. Do tej pory, mimo blokady ewidencji, przepisywała się ona na dokument podrzędny, co powodowało błąd i brak możliwości zmiany płatności z poziomu dokumentu.

Definicje dokumentów

Wprowadziliśmy zmiany w opcjach parametru Edycja wartości dokumentu w definicji dokumentu handlowego.
Nazwa dotychczasowej opcji Pozwalaj na edycję po konwersji ulegnie zmianie na Pozwalaj na zmianę waluty, jednak działanie pozostanie niezmienione. Nowa opcja Pozwalaj na edycję umożliwiać będzie edycję podsumowania dokumentu handlowego w większym zakresie. Po jej ustawieniu będziemy mogli edytować wartość dokumentu na kwotę mniejszą lub większą niż wynika z tabeli VAT. Zmianie ulegnie równolegle płatność, jeżeli występuje na dokumencie.
Opcja ta domyślnie wybrana będzie w nowych bazach dla następujących dokumentów: ZKUE, ZKUE 2 oraz KZKUE.

KSeF

Poprawiliśmy generowanie pliku KSeF na korekcie faktury archiwalnej. Do tej pory generował się nieprawidłowy numer faktury korygowanej.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej (Workers.StanRezerwacji.IloscDostepna oraz Workers.StanRezerwacji.IloscRezerwowana) na fakturze utworzonej w relacji do zamówienia.

Pozostałe

Zoptymalizowaliśmy proces wyliczania praw obiektowych do dokumentu handlowego. Do tej pory, przy dużej ilości dokumentów z obrotami system zawieszał się, a w skrajnych sytuacjach nawet wyłączał.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy zwracanie zasobów utworzonych w tej samej sesji, przy wykorzystaniu własnej implementacji serwisu IWybórPartiiTowaru.

Projekty

Projekty

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Napraw agregaty budżetu” uruchamiane dla projektów z budżetami zawierającymi dokumenty wystawione w latach wcześniejszych niż 2023. Od tej pory funkcjonalność działa poprawnie nie zależnie od daty wystawienia dokumentów rozliczających budżet.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy usuwanie wpisu o terminalu płatniczym (w Opcjach), aby usuwane były wraz z nim informacje o stanowiskach i operatorach.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Rozwiązaliśmy problem przesuwających się ikon czynności, np. Wyloguj w głównym oknie programu. Przy różnie ustawionych widokach startowych ikony mogły pojawiać się z lewej lub prawej stronie górnej belki systemu.

Wersja multi

CRM

Panel użytkownika

Poprawiliśmy błąd występujący w nowym systemie praw polegający na braku możliwości włączenia Panelu użytkownika dla roli z przypisaną licencją wyłącznie na CRM.

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o rezygnację z PPK” tak, aby można go było składać ponownie, pomimo wcześniejszej rezygnacji z PPK. Dotychczas jeżeli pracownik w kartotece w zakładce PPK/Ogólne miał uzupełnione pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek” to podczas próby składania „e-wniosku o rezygnację z PPK” otrzymywał komunikat: „Już zrezygnowałeś z PPK”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i pracownik może złożyć wniosek ponownie. „E-wniosek o rezygnację z PPK” należy do kategorii wniosków „Związane z PPK”.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o delegację”, tak aby delegacja mogła być rozliczana jako strefa czasu pracy lub jako nieobecność. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową definicję strefy czasu pracy „Delegacja służbowa”. Dodatkowo również w konfiguracji w zakładce Pulpity/Pulpity HR dodaliśmy parametr „e-wniosek o delegację – strefa zamiast nieobecności”, który na nowej bazie zostanie ustawiony na „Tak”, natomiast na konwertowanej na Nie”. Ustawienie tego parametru na „Nie” oznacza, że zatwierdzenie „e-wniosku o delegację” doda nieobecność, czyli będzie działać jak dotychczas. Natomiast, żeby zmienić sposób rozliczania nowych wniosków o delegację na według strefy czasu pracy należy parametr „e-wniosek o delegację – strefa zamiast nieobecności” ustawić na „Tak”. Wówczas zatwierdzenie „e-wniosku o delegację” nie doda nieobecności tylko strefę „Delegacja służbowa”.

e-wnioski

Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie „Panelu użytkownika” w Pulpicie pracownika. Dotychczas w przypadku dużej ilości przetwarzanych wniosków było utrudnione logowanie użytkownika do Pulpitu pracownika.

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Poprawiliśmy wyświetlanie list w Pulpicie Kierownika. Dotychczas w przypadku bardzo dużej liczby podwładnych wyświetlenie przez kierownika listy m.in.: pracowników, nieobecności, wniosków, limitów nieobecności, zestawienia czasu pracy, zestawienia planu pracy, mogło zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych…”. Aktualnie listy w Pulpicie Kierownika wyświetlają się poprawnie.

Pulpit Pracownika

Deklaracje pracownika

Poprawiliśmy możliwość wydrukowania w Pulpicie pracownika raportu Deklaracja PIT-11(29) w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Raportowanie/Ogólne parametr „Soneta ASPX – raporty używające mechanizmów HTML” jest ustawiony na „Tak”. Dotychczas w takim przypadku w Pulpicie pracownika w zakładce Deklaracje pracownika/Deklaracje podatkowe PIT na liście wydruków brakowało raportu Deklaracja PIT-11 w wersji 29.

Deklaracje pracownika

Poprawiliśmy generowanie się wydruków Deklaracja PIT-11(29) oraz Informacja ZUS IMIR w Pulpicie pracownika w przypadku, gdy pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Dostęp WWW w parametrze „Preferowany język” ma wybraną opcję „en-US”. Dotychczas przy próbie wywołania powyższych raportów pojawiał się komunikat: „Index was outside the bounds of the array”. Wydruki dostępne są z poziomu zakładek Employee dashboard/Declarations/Tax Declarations (PIT) oraz Employee dashboard/Financial data/IMIR Information.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Teczki pracownicze

Poprawiliśmy działanie dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin” wystawionego przez kierownika. Wcześniej taki wniosek trafiał do e-teczki kierownika, obecnie po zainicjowaniu wniosku przez przełożonego trafia on do e-teczki pracownika, któremu zlecono nadgodziny. Uwaga: Na bazach po konwersji zablokowaliśmy dotychczasową definicję dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin” i dodaliśmy nową, spełniającą powyższe założenia. Zatem, aby „e-wniosek zlecenie nadgodzin” był widoczny dla odpowiednich operatorów należy na nowej definicji dokumentu dodatkowego w zakładce „Prawa danych” nadać dla nich prawa dostępu. Natomiast na nowych bazach będzie dostępna tylko jedna definicja dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin”.

Workflow

Schemat generatora obiektów

Poprawiliśmy działanie schematów generowania obiektów dla procesów jednozakładkowych, w których obiektem docelowym jest dokument dodatkowy (DbTuple), a źródłowym tabela WFWorkflows. Obecnie po wybraniu typu docelowego Tuples obiekty generują się prawidłowo.

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd, który występował po wejściu na dowolną listę dokumentów handlowych przy ustawieniu interfejsu operatora na język obcy.