Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.2.3 z dnia 26.05.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Dodatki

WebAPI

Sprzedaż i CRM
Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Produkcja

Wersja multi

Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Produkcja

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry Płace i HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Dodatki

WebAPI Wprowadziliśmy nową licencję dodatku WebApi. Funkcjonalność serwera WebApi pozwala na połączenie programistyczne z zewnętrznych aplikacji za pomocą metod REST API biblioteki Soneta do danych. Zakupiona przez klienta licencja na dodatek pozwala na tworzenie i wykorzystywanie partnerskich dedykowanych metod WebApi oraz użycie standardowych metod WebApi do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Licencja zawiera także pełną funkcjonalność Harmonogramu Zadań.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Poprawiliśmy błąd polegający na zablokowaniu do edycji filtra „Projekt CRM” na listach Moje Zadania, Zadania, Zdarzenia, Aktywności. Wprowadzona zmiana pozwoli filtrować listę przez pryzmat Projektów, do których przypisane są aktywności.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy integrację z terminalami płatniczymi. Dotychczas w przypadku korekt sprzedaży o ujemnej wartości (czyli w przypadku zwrotu) na terminal była wysyłana kwota jak w przypadku zapłaty. Obecnie w takim przypadku nie ma komunikacji z terminalem, zwrot na kartę przez terminal musi być obsłużony ręcznie przez operatora.

Towary Poprawiliśmy tworzenie nazwy towaru w pozycji dokumentu. Po zmianach w tym zakresie w wersji 2204 nazwa kopiowana z karty towaru była obcinana.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy mechanizm tworzenia nazwy towaru w pozycji dokumentu za pomocą cechy. Po zmianach w wersji 2204 włączenie tworzenia nazwy towaru wg cechy w definicji dokumentu skutkowało błędami podczas zatwierdzania dokumentów podrzędnych.

EDI Poprawiliśmy kopiowanie węzła definicji EDI do innej definicji. Dotychczas elementy węzła utworzonego w wyniku kopiowania miały niewłaściwe wskazanie na nagłówek definicji. Powodowało błędy kompilacji i brak możliwości użycia definicji, w której węzeł dodano.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy generowanie zadań synchronizacji dotyczących aktualizacji towarów. Dotychczas zadania nie generowały się, gdy zmieniono ceny towarów za pomocą czynności Przecena towarów wykonanej z poziomu dokumentu zakupu.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Koszty uzyskania przychodu Umożliwiliśmy uwzględnianie na wypłacie kosztów autorskich uzupełnionych w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe w polach „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” oraz „Miesięczny limit wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” według okresu listy płac. W zależności od ustawienia w konfiguracji na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki parametru „Koszty autorskie liczone według”, koszty autorskie uzupełnione zarówno na zakładce Kadry/Dane podatkowe jak i na zakładce Płace/Koszty autorskie będą pobierane do naliczenia wypłaty:

 • według daty wypłaty, jeśli parametr przyjmie ustawienie „Daty wypłaty”;
 • według okresu listy płac, jeśli parametr przyjmie ustawienie „Okresu listy płac”.

Domyślnie parametr w konfiguracji „Koszty autorskie liczone według” przyjmuje wartość „Daty wypłaty”, co oznacza że koszty autorskie są uwzględniane według daty wypłaty. Z opcji „Okresu listy płac” mogą skorzystać firmy, które licząc wypłaty do 10-tego kolejnego miesiąca, rozliczają koszty autorskie za miesiąc, za który jest naliczana lista płac. 

Poprawione funkcje

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej, w przypadku zatrudnienia pracownika na etacie i umowie o prawa autorskie. W przypadku 100% kosztów autorskich z etatu, od umowy cywilnoprawnej rozliczanej elementem „Prawa autorskie i inne prawa” nie była naliczana składka zdrowotna.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz umowie cywilnoprawnej. W przypadku podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z etatu, jeżeli wypłata z umowy cywilnoprawnej była naliczana w drugiej kolejności to nie naliczała się od niej składka zdrowotna.

Wydruki

PKZP, ZFM Poprawiliśmy działanie raportu Lista pożyczek na dzień. Dotychczas nie były uwzględniane kwoty raty oznaczone czynnością jako spłacone. Dodaliśmy również do wydruku kolumnę „Odsetki”, gdzie wykazywane są kwoty odsetek z planu spłat. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/PKZP, ZFM, …/Pożyczki.

Ewidencja czasu pracy Na wydruku Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych poprawiliśmy wykazywanie stanu urlopu wypoczynkowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, w przypadku gdy dla pracownika jest to pierwsza praca. Dotychczas dla takiej osoby na raporcie wywołanym w pierwszym miesiącu zatrudnienia w kolumnie „Bieżący wymiar” była wyświetlana wartość urlopu wypoczynkowego, pomimo że zgodnie z wyliczeniami w kartotece na zakładce Kalendarz/Limity nieobecności takiemu pracownikowi urlop przysługiwał dopiero po przepracowaniu jednego miesiąca. Wydruk dostępny jest z list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Wydruki Kadrowe Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Urlop wypoczynkowy – przesunięcie terminu. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracje PFRON Poprawiliśmy wykazywanie na wydrukach: Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON, Informacja DEK-1-0 oraz Informacja INF-1 młodocianych bez niepełnosprawności. Dotychczas takie osoby były nadmiarowo uwzględniane w liczbie zatrudnionych ogółem. Obecnie osoby młodociane bez niepełnosprawności nie są wliczane na powyższych raportach do pozycji „Zatrudnienie ogółem”. Wydruki dostępne są z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy błąd związany z brakiem możliwości wydania surowców z innego magazynu niż zlecenie produkcyjne. Błąd występował w sytuacji, gdy w oknie pośrednim relacji ZP-RWP wskazywano inny magazyn, niż ten wybrany na zleceniu, co pomimo posiadania stanów magazynowych, skutkowało błędnym komunikatem o treści: „Niewystarczający stan towaru”.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Umożliwiliśmy dodawanie nowych wzorców wydruków REPX na podstawie szablonów. Na oknie Definicja raportu REPX, obok pola Wzorzec raportu znajduje się przycisk Generuj z szablonu. Po kliknięciu pojawia się możliwość wyboru rodzaju szablonu, a następnie generowany jest wzorzec raportu i dodawany do bazy danych. Po zamknięciu okna definicji raportu, można go wyedytować poprzez kliknięcie przycisku Edytuj wzorzec.

Wydruki Udostępniliśmy możliwość edycji wzorców wydruków, dla wydruków REPX. Na oknie Organizatora raportów (w menu Lista lub Formularz\Zaawansowane\Organizuj raporty) obok listy dostępnych wzorców wydruków znajduje się przycisk Edytuj wzorzec. Przycisk jest aktywny wyłącznie dla wydruków typu REPX. Kliknięcie przycisku powoduje:

 • w przypadku wydruków użytkownika otwiera graficzny edytor wzorców wydruków
 • w przypadku wydruków standardowych pojawia się pytanie, czy skopiować wzorzec, a po potwierdzeniu otwierany jest edytor

Uwaga: funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w przypadku instalacji wykorzystujących tzw. „nowy” serwer interfejsu użytkownika (na platformie .NET Core) 

Instalatory Wprowadziliśmy możliwość uruchamiania nowej wersji serwera interfejsu użytkownika (opartego na platformie .NET Core) na serwerze IIS. Oznacza to, że serwer www:

 • Może być uruchamiany jako proces lub usługa samohostująca przy wykorzystaniu wbudowanego serwera Kestrel.
 • Może być uruchomiony jako witryna na serwerze IIS

W celu uruchomienia nowej wersji serwera www jako witryny IIS, należy:

 • Pobrać i zainstalować środowisko uruchomieniowe ASP.NET Core 3.1 Hosting Bundle
 • W pliku productsettings.json dodać parametr „Console”: true, oraz w miarę potrzeb zmodyfikować inne ustawienia (np. adres serwera logiki biznesowej)
 • Na serwerze IIS dodać nową witrynę i jako ścieżkę fizyczną wskazać katalog w którym znajdują się binaria serwera interfejsu użytkownika

 

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Deklaracje PIT Poprawiliśmy generowanie raportów Deklaracja PIT-11 przy wydruku seryjnym dla dużej ilości deklaracji. Incydentalnie w takich przypadkach zdarzało się, że na wydruku deklaracji pojawiały się czerwone „x”, a ponowne wywołanie raportu skutkowało komunikatem: „Parametr jest nieprawidłowy”.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Wprowadziliśmy poprawkę związaną z niezapisywaniem widoku listy „Operacje” w dokumencie Zlecenia produkcyjnego. Problem występował jedynie na wersji przeglądarkowej systemu.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy nanoszenie stref czasu pracy na dniu pracy w przypadku, gdy pracownik zawnioskował o odbiór części wypracowanych nadgodzin z danego dnia, a przed zaakceptowaniem takiego wniosku przez przełożonego, operator kadrowy na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy oznaczył nadgodziny do wypłaty. Dotychczas akceptacja przez kierownika wniosku o odbiór tych nadgodzin nanosiła kolejną strefę „Nadgodziny do przeniesienia” co umożliwiało ponowne odebranie lub rozliczenie odebranych już nadgodzin. Obecnie taka sytuacja już nie występuje.

Czas Pracy Poprawiliśmy możliwość przejścia na listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Limity nieobecności oraz Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Dotychczas w przypadku, gdy na jednej z powyższych list została wybrana wartość w filtrze „Definicja” to przy próbie przejścia na drugą listę pojawiał się komunikat uniemożliwiający wyświetlanie danych: „Nie można rzutować obiektu typu 'Soneta.Kalend.DefinicjaLimitu’ na typ 'Soneta.Kalend.DefinicjaNieobecnosci'”. Obecnie powyższy komunikat już nie występuje.

 

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.2.2 z dnia 13.05.2022r

Wersja multi

Kadry Płace i HR

Pulpit Pracownika

Wersja platynowa

Wersja multi

Kadry Płace i HR

Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Eksport i import Poprawiliśmy eksport do pliku .xlsx i .csv za pomocą czynności Arkusz Excel dostępnej na dowolnej liście. W wersji 2204.1.1 w przypadku eksportu można było otrzymać komunikat: Nie można odnaleźć pliku (…) Czy został on przeniesiony lub usunięty albo zamieniono jego nazwę? Komunikat otrzymywali użytkownicy, którzy wcześniej mieli uruchomiony MS Excel w najnowszych wersjach pakietu Microsoft Office (2019 lub wyższy). Problem wynikał ze zmienionego w MS Excel 2019 sposobu obsługi procesów przy wielu plikach otwartych jednocześnie.

Moduł Handel
Dodatki

e-Sklepy Konektor Zdefiniowaliśmy zadanie globalne dla Harmonogramu zadań służące do automatycznego pobierania zamówień z platform Allegro.

e-Sklepy Konektor W definicji XML do wysyłania towarów do platformy Shoper usunęliśmy nadmiarową kontrolę znaków specjalnych w nazwie towaru.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PKZP, ZFM Na liście Kadry i płace/PKZP, ZFM…/PKZP, ZFM.. oraz Kadry i płace/PKZP, ZFM…/Pożyczki zmodyfikowaliśmy działanie poniższych workerów:

 • Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia,
 • Workers.ZaOkresInfo.Spłaty,
 • Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty,
 • Workers.ZaOkresInfo.Odsetki.

Powyższe workery będą wykazywały wartości w zależności od wskazanego okresu w filtrze.

Pracownik Dodaliśmy do organizatora widoku worker „Workers.Info.Wiek”, który:

 • na liście pracowników zwraca wiek pracownika,
 • w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Rodzina zwraca wiek członka rodziny.

Dane w wyciągniętej kolumnie „Wiek” wyliczają się na podstawie daty urodzenia oraz daty ustawionej w filtrze „Data”.

Koszty uzyskania przychodu Umożliwiliśmy wybór okresu rozliczania kosztów autorskich uzupełnianych w kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie. W konfiguracji programu na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki dodaliśmy parametr „Koszty autorskie liczone według”, który domyślnie przyjmuje wartość „Daty wypłaty”, co oznacza, że koszty autorskie uzupełnione za dany miesiąc na zakładce Płace/Koszty autorskie będą uwzględniane w wypłacie według daty wypłaty, tak jak działało to do tej pory. Natomiast parametr może przyjąć wartość „Okresu listy płac”, co oznacza, że koszty autorskie z zakładki Płace/Koszty autorskie zostaną pobrane według okresu za jaki jest naliczana lista płac.

Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS DRA osób przebywających na urlopach bezpłatnych przez cały miesiąc, które w danym miesiącu nie otrzymały żadnych wynagrodzeń podlegających oskładkowaniu. Dotychczas na deklaracji ZUS DRA w liczbie ubezpieczonych były nadmiarowo uwzględniane osoby, które przebywały przez cały miesiąc na nieobecnościach: „Urlop bezpłatny (art 174.1 kp)” lub „Urlop bezpłatny (kod 350)” oraz nie otrzymały żadnego wynagrodzenia. Obecnie takie osoby nie będą wliczane na deklaracji ZUS DRA do liczby ubezpieczonych, analogicznie jak osoby przebywające cały miesiąc na nieobecności „Urlop bezpłatny (art 174 kp)”. Dodatkowo w konfiguracji w Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności „Urlop bezpłatny (art 174.1 kp)” na zakładce „Ogólne” w sekcji „Deklaracje ZUS” w parametrze „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)” zmieniliśmy kod z „112” na „111 – urlop bezpłatny”. W raporcie ZUS RSA powyższa nieobecność jest poprawnie wykazywana z kodem świadczenia/przerwy 111.

Podatek Zmodyfikowaliśmy algorytm naliczenia podatku wg ustawy z dnia 24.02.2022. W sytuacji, gdy w każdym miesiącu była jedna wypłata i wystąpił przypadek, gdzie przychód miesięczny był wyższy niż 12800 zł to dochód pracownika był zawyżony i następowało szybsze przekroczenie progu podatkowego.

Umowa cywilnoprawna Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty umowy cywilnoprawnej za okres dłuższy niż 1 miesiąc na przełomie lat. Przed wprowadzoną zmianą podczas naliczania wypłaty pojawiał się komunikat: „Konwersja do miesiąca niemożliwa dla okresu zawierającego wiele miesięcy”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności „Pakiet mobilności (kierowcy)” nastąpiły zmiany w funkcjonalności „Pracownicy Eksportowi”, dlatego prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu zaktualizowania konfiguracji. Bez dokonania aktualizacji konfiguracji funkcjonalność „Pracownicy Eksportowi” nie będzie działała właściwie.

Pracownicy Eksportowi Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat w przypadku, gdy pracownik oznaczony jako kierowca z pakietem mobilności miał wypłaconą pierwszą wypłatę w miesiącu bez uwzględnienia diet (parametr „Pakiet mobilności” był zaznaczony, ale nie została uzupełniona informacja dotycząca diet na zestawieniu). Następnie została wprowadzona informacja o dietach. Po naliczeniu kolejnej wypłaty, np. z premią, w podstawie opodatkowania nie było odliczone 30% diet pomniejszających podstawę opodatkowania.

Pracownicy Eksportowi Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę. Przed wprowadzoną zmianą podczas naliczania wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika. (Główny, Naliczanie podstaw PIT/ZUSA (1…30.04.2022), Dodatek automatyczny: Soneta.Place.DodatekAutomatyczny”.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy nową funkcjonalność „Pakiet mobilności (kierowcy)”. Funkcjonalność umożliwia ewidencjonowanie oraz rozliczanie kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u autoryzowanego partnera. Uwaga: W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności nastąpiły zmiany w funkcjonalności „Pracownicy Eksportowi”, dlatego prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu zaktualizowania konfiguracji. Bez dokonania aktualizacji konfiguracji, funkcjonalność „Pracownicy Eksportowi” nie będzie działała właściwie.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy możliwość edycji wartości diet na zakładce Etat/Pracownik za granicą. Po zaznaczeniu przy danym wierszu parametru „Korekta ręczna” na TAK odblokuje się do edycji „Wartość diet”. Po wpisaniu ręcznie wartości diet informacja zostanie uwzględniona na wypłacie. Dodatkowo na formularzu wypłaty dodaliśmy zakładkę „Pracownik za granicą”, na której umieściliśmy informacje odnośnie wartości diet, kwoty obniżenia podstawy składek ZUS oraz kwoty obniżenia podstawy opodatkowania.

Pakiet mobilności kierowcy Do wydruków Paski wypłat oraz Pasek wypłaty w formacie repx dodaliśmy wiersz „Pracownik za granicą” zwierający informacje „Wartość diet”, „Kwota obniżenia podstawy składek ZUS”, „Kwota obniżenia podstawy opodatkowania”, które są naliczone na danej wypłacie. Jeśli pracownik nie korzysta z pakietu mobilności wówczas wyżej wymienione informacje nie będą wykazane na raporcie.

Pakiet mobilności kierowcy Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat zawierających składkę na fundusz emerytur pomostowych (FEP).

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 06.05.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 8,75%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 10,75%
 • Odsetki maksymalne – 21,5%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 13,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Poprawione funkcje

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy błąd występujący w konfiguracjach z ustawionym nowym systemem praw, który uniemożliwiał przeglądanie listy Rozrachunki wg dokumentów w przypadku jeżeli Operator nie miał nadanych praw do wszystkich rozrachunków. W takiej sytuacji podczas wejście na listę Rozrachunki wg dokumentów pojawiał się komunikat: „Brak praw dostępu do danych…” i na liście nie było widocznych żadnych rozrachunków. Aktualnie zostało przywrócone poprzednie prawidłowe działanie i Operator na liście Rozrachunki wg dokumentów może przeglądać płatności i zapłaty, do których ma nadany dostęp. Jednocześnie poprawiony został błąd wyliczania praw w złożonej strukturze zależności, takiej jak Rozrachunek -> Płatność -> Dokument. Należy zadbać o poprawne nadanie praw operatorowi – przy brakujących uprawnienia nie pojawi się ww błąd, ale zgodnie z oczekiwaniem nie wyświetlą się kompletne wyniki.

Moduł Księga Inwentarzowa
Wydruki

Środek trwały Poprawiliśmy błąd wydruku Karta środka trwałego – wartości niematerialnej (prawnej) w mechanizmie raportowania XtraReports. Dotychczas w przypadku generowania wydruku z listy środków trwałych dla więcej niż jednego środka na wydruku pojawiały się nieprawidłowe wartości bilansowe i podatkowe, które były pobierane z pierwszej na raporcie pozycji inwentarza. Po poprawie na wydruku prezentowane są prawidłowe wartości dla każdego środka trwałego.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 W związku z rozbudowaniem w wersji 2112.7.12 mechanizmów umożliwiających wykluczenie dekretów zamknięcia podczas przygotowywania rocznego rozliczenia CIT-8 oraz koniecznością uwzględniania dekretów wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego, zmieniliśmy sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.
Podczas przygotowywania rozliczenia rocznego CIT-8(31) dane zostaną pobrane w następujący sposób:
1) dla okresów obrachunkowych, w których okres obrachunkowy pokrywa się z dozwolonym okresem księgowań dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień okresu obrachunkowego;
2) dla okresów obrachunkowych, w których dozwolony okres księgowań został rozszerzony (tzw. trzynasty miesiąc), do rocznego rozliczenia CIT-8 pobierane będą dekrety przypisane do okresu obrachunkowego z datą przypadającą maksymalnie na datę zakończenia dozwolonego okresu księgowań; dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień dozwolonego okresu księgowań;
3) dla okresów obrachunkowych, w których dozwolony okres księgowań został rozszerzony bez podania daty końca, do rozliczenia rocznego pobrane zostaną dekrety z datą przypadającą maksymalnie na ostatni dzień okresu obrachunkowego; dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień okresu obrachunkowego.
Zalecamy wprowadzanie w konfiguracji okresów obrachunkowych (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe) dozwolonego okresu księgowania ze wskazaną datą końca.
Uwaga! Jeżeli rozliczenie roczne CIT-8(31) zostało przygotowane na wcześniejszej wersji programu, a w bazie stosowane są dekrety wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego (tzw. trzynasty miesiąc) należy zweryfikować wartości kosztów i przychodów pobranych na podstawie zestawień księgowych do sekcji D deklaracji.

Deklaracja CIT-ST Dla eDeklaracji CIT-ST(8) przywróciliśmy aktywność poprzedniej wersji schemy: 1-0E. Zmiana jest spowodowana oznaczeniem na stronach ministerialnych schemy eDeklaracji CIT-ST(8) w wersji 2-0E jako nieaktualnej.

Praca na wielu bazach W czynności „Zbiorcze dodawanie CIT8” dodaliśmy możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na najnowszym wzorcu formularza CIT-8(31).

Schematy księgowe Dla baz danych z konfiguracją wielooddziałowości dodaliśmy w schematach księgowych możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku wykonania schematu na Oddział ewidencji. Dotychczas warunek na Oddział ewidencji w trybie uproszczonym dostępny był tylko na pozycjach schematu księgowego. Aktualnie można go używać dla pozycji oraz całego schematu.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy funkcjonalność związaną z wyświetlaniem pozycji w oknie pośrednim relacji ZP – RWP (zlecenie produkcyjne – rozchód surowców). Po ostatnio wprowadzonych zmianach w oknie pośrednim, związanych z wyświetlaniem niezerowych pozycji, przywróciliśmy funkcjonalność wyświetlania wszystkich pozycji technologicznych, także tych z ilością 0.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Dane finansowe Umożliwiliśmy ustawienie domyślnego wyświetlania wypłat w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Wypłaty według okresu lub według daty wypłaty. W filtrze „Indeks” domyślnie będzie wskazana opcja ustawiona w konfiguracji w zakładce Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy na operatorze pulpitowym w zakładce „Kadry i płace” w parametrze „Domyślna wartość filtra 'indeks’ na listach elementów, wypłat i list płac”.

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiliśmy akceptowanie przez kierownika e-wniosku o nadgodziny złożonego przed aktualizacją programu do nowszej wersji. Dotychczas przy próbie akceptacji takiego wniosku pojawiał się komunikat uniemożliwiający zakończenie procesu: „Wartość pola 'Czas’ jest wymagana. Zapis: Soneta.Kalend.ElementRozliczeniaCzasuPracy”. Obecnie taki komunikat już nie występuje i kierownik może zaakceptować wniosek.

Certyfikat bezpieczeństwa enova365

Certyfikat bezpieczeństwa enova365


Na podstawie wyników przeprowadzonych testów penetracyjnych, All for One Poland niniejszym
zaświadcza, że system enova365 zapewnia wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, gwarantując ich poufność, integralność oraz dostępność.

Badanie bezpieczeństwa przeprowadzono w zakresie klienta webowego oraz klienta Windows, w oparciu o
międzynarodowe standardy Open Web Application Security Project Testing Guide v4 (OWASP) oraz NIST
Special Publication 800-115.

Testy zrealizowano w okresie luty — kwiecień 2O22r.

Poznań, 22 kwietnia 2O22r.

Rafał Grześkowiak
Manager IT Projects

Tomasz Wawrzonek
IT Deputy Director

Ali for One Poland sp. z o.o.  Złotniki, Krzemowa 1 – 62-002 Suchy Las Tel.: +48 61827 70 00 •
www all-for-one al Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda ° VIII Wydział
Gospodarczy • KRS: 0000040760
Kapitał zakładowy: 500 450 PLN ° NIP: 793-100–/2-09 ° REGON: 630333110
ZarzącJ: Bartłomiej Buszczak (Prezes Zarządu), Michał Kunze, Andrzej Moskalik, Piotr Rogala,
Waldemar Sokołowski

 

Certyfikat dostępny jest pod linkiem:

enova365_certyfikat2022_PL