Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.3.6 z dnia 17.09.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe Umożliwiliśmy wystawianie faktur zakupu z unijnymi stawkami VAT. W tym celu dodaliśmy w definicji dokumentu opcję „inicjalizatora stawki” Zakupu dla kraju. Uwaga. Dokumenty zakupu z zagranicznymi stawkami VAT nie trafiają do rejestru VAT i muszą w związku z tym mieć przypisaną odpowiednią ewidencję, która to zapewnia.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Procedury OSS i IOSS Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji VIU-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze OSS. Rozwiązanie pozwoli Państwu na wygenerowanie deklaracji na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze OSS, wysłanie eDeklaracji w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzenie wydruku deklaracji. Pierwszą deklarację VIU-DO(1) należy złożyć rozliczając się za III kwartał 2021 r. do 31 października 2021 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Ewidencja dokumentów Udostępniliśmy możliwość ewidencjonowania oraz księgowania dokumentów zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT. Funkcjonalność pozwala na rejestrowanie dokumentów o Typie: Zakup z elementami VAT na zagranicznej stawce VAT wprowadzonej w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT) i w walucie kraju stawki. Wartości w walucie obcej na elementach VAT przeliczane są na PLN w polach: WartoscKsi.Netto, WartoscKsi.VAT, WartoscKsi.Brutto. Dokumenty zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT nie tworzą zagranicznego rejestru VAT. Dodatkowo zabezpieczyliśmy system, aby takie dokumenty nie były brane pod uwagę w krajowych rozliczeniach VAT (Rejestr VAT oraz deklaracje). Funkcjonalność została dodana zarówno po stronie obszaru księgowego jak i obszaru handlowego.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla deklaracji rozliczeniowej dodaliśmy możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na Typ deklaracji rozliczeniowej: VIU-DO. Nowy element jest dostępny dla całego schematu oraz dla pozycji schematu księgowego dla przedmiotu księgowania: Deklaracja oraz Płatności.

Praca na wielu bazach\Analizy baz danych Zmieniliśmy działanie przycisku Oblicz dostępnego na liście Analizy baz danych. Dotychczas, przycisk uruchamiał obliczanie danych dla wszystkich pozycji na liście, po zmianie wyliczenia wykonują się tylko dla zaznaczonych pozycji. Zmiana była niezbędna szczególnie w dużych instalacjach, w których ze względów wydajnościowych pożądane jest wyliczanie danych tylko dla zaznaczonych wierszy.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Wydruki

Czas pracy i nieobecności Poprawiliśmy działanie raportu „Zestawienie nieobecności”, który jest dostępny w Pulpicie kierownika w zakładce Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności. W przypadku wywołania powyższego wydruku zapis dotyczący danego pracownika był powielany w zależności od liczby występujących u niego nieobecności, co skutkowało nieprawidłowym sumowaniem i wyświetlaniem zawyżonej informacji o liczbie dni poszczególnych nieobecności. Obecnie raport pokazuje prawidłowe wartości.

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy składanie e-wniosku o odbiór nadgodzin za pracę w dniu wolnym oraz e-wniosku zlecenia odbioru nadgodzin za pracę w dniu wolnym. Dotychczas pracownik, który wypracował nadgodziny w dniu wolnym na wniosku mógł wskazać odbiór tych nadgodzin w formie całego dnia wolnego lub w stosunku 1:1, a zgodnie z przepisami za pracę w dzień wolny powinien odebrać cały dzień wolny. Obecnie w przypadku, gdy pracownik będzie pracował w dzień wolny krócej niż wynosi dobowa norma czasu pracy to e-wniosek o odbiór tych nadgodzin będzie obejmował cały dzień. Na e-wniosku o odbiór nadgodzin w polu „Czas” należy wpisać normę pracy z dnia, który będzie odbierany jako dzień wolny. Natomiast w przypadku, gdy pracownik w dzień wolny będzie pracował dłużej niż wynosi dobowa norma czasu pracy, to pierwszy e-wniosek o odbiór tych nadgodzin będzie obejmował cały dzień a kolejny pozostałe nadgodziny, które wykraczały poza normę.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.2.5 z dnia 03.09.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

1. Handel i Magazyn

    Handel Produkcja

       2. Finanse i Księgowość

       Księgowość

          3. Produkcja

              Handel Produkcja

Wersja multi

       Systemowe

1. Handel i Magazyn

    Handel

    2. Produkcja

        Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy ustawianie znacznika MPP na korektach faktur. Przywróciliśmy ustawianie tego parametru w zależności od wartości transakcji po korekcie.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Ewidencja VAT Poprawiliśmy błąd polegający na ustawianiu pola Rodzaj podmiotu na dokumencie ewidencji na podstawie danych zawartych na kartotece kontrahenta, pomimo zmiany pola Rodzaj (VAT) na dokumencie handlowym na zakładce Kontrahent. Aktualnie pole Rodzaj podmiotu na dokumencie ewidencji jest zgodne z polem Rodzaj (VAT) znajdującym się na dokumencie źródłowym.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Rezerwacje W konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne dodaliśmy parametry: „Licz zapotrzebowania” oraz „Licz rezerwacje”, odnoszące się do przeliczania StanuZapotrzebowania oraz StanuRezerwacji. Od tych parametrów uzależnione jest przeliczanie workera StanMagazynu na liście Towary i usługi. Domyślnie obie te opcje są wyłączone.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Bazy danych Poprawiliśmy obsługę baz danych MySQL przez serwer aplikacyjny. W poprzedniej wersji próba zalogowania do bazy danych MySQL powodowała wyświetlenie komunikatu „Nie znaleziono wpisu…”. Również serwer harmonogramu zadań nie przetwarzał zadań automatycznych w bazach MySQL.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Umowy cykliczne Poprawiliśmy edycję „Cyklu fakturowania” i „Cyklu daty dostawy” na dokumentach umów w interfejsie przeglądarkowym (HTML).

Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.1.3 z dnia 19.08.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Baza Poprawiliśmy przejście pomiędzy bazami danych z wykorzystaniem dodatku Praca na wielu bazach i korzystaniu z funkcjonalności Wybór dostępnych modułów. W wersji 2106.0.2 nie pojawiały się formularze z wyborem dostępnych modułów podczas przejścia do kolejnych baz slave.

Baza Poprawiliśmy obsługę baz slave przy wylogowywaniu z bazy master. Przy wyjściu z bazy głównej następuje automatyczne wylogowanie z baz podrzędnych.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne:

  • „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 01.07.2021 przyjął wartość 109,9%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2021 r. poz. 870.
Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Procedury OSS i IOSS Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20.05.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji VII-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze IOSS. Rozwiązanie pozwoli Państwu na wygenerowanie deklaracji na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze IOSS, wysłanie eDeklaracji w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzenie wydruku deklaracji. Pierwszą deklarację VII-DO(1) należy złożyć rozliczając się za lipiec 2021 r. do 31.08.2021 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Złe długi VAT Zgodnie z ustawą z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe dokonaliśmy zmian w obrębie generowania korekt z tytułu złych długów VAT. Zgodnie z przepisami od 01.10.2021 r. korekty z tytułu złych długów będą generowane, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Do 30.09.2021 r. dokumenty mogą być korygowane według dotychczasowych przepisów, tj. w ciągu 2 lat.

Ewidencja dokumentów Czynność „Kopiuj dokument” na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty została rozbudowana o kopiowanie opisu dodatkowego na elemencie VAT.

Dodatki

Analizy MS Excel Poprawiliśmy błąd, który objawiał się brakiem okna logowania podczas ponownego przeliczania skoroszytu. Obecnie okno logowania pojawia się po każdorazowym przeliczeniu arkusza i dane są aktualizowane.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Magazyn nadgodzin Na liście Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy udostępniliśmy w organizatorze widoku możliwość wyciągnięcia dodatkowych pól:

  • pole Workers.RozliczenieCzasu.Wnioski zwraca ilość godzin z danego dnia przypadającą na wnioski wprowadzone, ale nie zatwierdzone
  • pole Workers.RozliczenieCzasu.Wypłacone zwraca ilość godzin z danego dnia, która została oznaczona do wypłaty.

PKZP, ZFM Na definicji funduszu pożyczkowego w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/PKZP, ZFM…/Definicje PKZP, ZFM… na zakładce „Ogólne” dodaliśmy parametr „Jednostka organizacyjna” z możliwością wskazania jednostki organizacyjnej. Pozwoli to powiązać daną definicję funduszu z konkretną jednostką organizacyjną. W przypadku konieczności wskazania więcej niż jednej pozycji jednostki organizacyjnej dodaliśmy nową zakładkę „Jednostki organizacyjne”.