Skip to content

Wersja platynowa

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Relacje dokumentów

Ujednoliciliśmy sposób ustalania informacji o rozliczeniu relacji dokumentami podrzędnymi dla relacji kopiowania i handlowo-magazynowej. Dotąd w przypadku relacji kopiowania, w której włączono przenoszenie tylko towarów (bez usług), po utworzeniu dokumentu podrzędnego na wszystkie towary w polu PodrzedneInfo wyświetlał się tekst o rozliczeniu częściowym.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy kontrolę edycji wartości dokumentu w przypadku, gdy w definicji dokumentu włączono edycję wartości. Dotychczas algorytm kontrolujący, czy wpisana przez użytkownika wartość jest dozwolona, działał tylko w przypadku, gdy walutą podsumowania dokumentu był złoty.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy tworzenie podrzędnego dokumentu magazynowego z zamówienia algorytmicznego. Dotychczas nie dało się wystawić takiego dokumentu w sytuacji, gdy w jego definicji włączono wymuszone wskazanie zasobów i w oknie pośrednim dla jednej z pozycji wybrano wszystkie dostępne zasoby.

KSeF

Ulepszyliśmy czynność Sprawdź strukturę pliku dla faktury KSeF. Dodaliśmy komunikat wyświetlany w przypadku, gdy dla sprawdzanego pliku nie określono schemy do weryfikacji struktury. Dotąd w takim przypadku wykonanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Towary

W polach edycji kodu kraju pochodzenia i przeznaczenia w karcie towaru i pozycji dokumentu dodaliśmy listę rozwijaną.

Pozostałe

Uporządkowaliśmy zachowanie ustawień panelu filtrującego na listach folderu Handel w kartotece kontrahenta. Dotychczas przechodzenie pomiędzy tymi zakładkami skutkowało niejasnymi dla użytkownika zmianami w ustawieniach tego panelu.

Drukarki fiskalne

Na zakładce konfiguracji dotyczącej drukarek fiskalnych dodaliśmy pola dotyczące komunikacji z serwerem Soneta i z serwerem kolejek. Dotąd te parametry były wyłącznie w sekcji Systemowe.

KSeF

Umożliwiliśmy wysyłanie do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania, czyli dokumentów zakupu. Takie faktury są wysyłane do KSeF przez ich wystawcę (nabywcę) na konto sprzedawcy.

KSeF

Przygotowaliśmy repozytorium plików pobranych z KSeF. Obecnie wszystkie pliki pobrane z KSeF mogą być zapisywane w bazie danych. Są one wyświetlane na dedykowanej liście i z tego poziomu mogą być dalej przetwarzane, czyli importowane jako dokumenty handlowe lub dokumenty ewidencji. Dotąd pobrane pliki były zapisywane na dysku, nie w bazie danych.

Samofakturowanie

Przygotowaliśmy standardowe definicje faktury zakupu i korekty do niej do zastosowania w procesie samofakturowania. Dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy wystawiamy faktury w imieniu kontrahenta, który zgodził się na samofakturowanie.

Samofakturowanie

Przygotowaliśmy standardowe definicje faktury sprzedaży i korekty do niej do zastosowania w procesie samofakturowania. Dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy kontrahent wystawia faktury w naszym imieniu, a my rejestrujemy te dokumenty wtórnie jako faktury sprzedaży.

JPK

Zmieniliśmy algorytm wypełniania pola P_17 w JPK_FA w związku z dodaniem obsługi samofakturowania. W polu umieszczamy true, jeśli eksportowana faktura została wystawiona w procesie samofakturowania.

Samofakturowanie

W kartotece kontrahenta dodaliśmy parametr umożliwiający określenie kontrahenta jako nabywcy albo sprzedawcy w procesie samofakturowania.

Płatności dokumentów handlowych

Ulepszyliśmy mechanizm zmiany sposobu i terminu zapłaty w dokumencie po zmianie odbiorcy. Dotąd po jego zmianie warunki płatności w dokumencie aktualizowały się według karty kontrahenta głównego. Obecnie aktualizują się tylko wtedy, gdy odbiorca jest płatnikiem.

EDI

Poprawiliśmy definicję do importu pliku JPK_FA. Dotychczas w przypadku, gdy w polu NrFaKorygowanej występowało wiele numerów korygowanych faktur, w dokumencie ewidencji powstałym w wyniku importu nie było wskazania na żaden korygowany dokument. Obecnie powstaje wskazanie na pierwszy korygowany.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy sposób ustalania okresu na fakturze do umowy dostawy w sytuacji, gdy okres rozliczenia wynikający z odczytów wykracza poza jeden miesiąc.

Samofakturowanie

Ulepszyliśmy ustalanie nazwy procedury na potrzeby wydruku dokumentu handlowego. Obecnie nazwa procedury na korekcie jest taka sama jak na korygowanym dokumencie, jeśli w definicji korekty nie określono nazwy procedury.

KSeF

Umożliwiliśmy tworzenie dokumentu handlowego lub dokumentu ewidencji z poziomu repozytorium KSeF, czyli listy pobranych z KSeF plików.

Ceny i rabaty

Na formularzu definicji ceny dodaliśmy informację o tym, że ustawienie Oblicz cenę i rabat dla Odbiorcy działa tylko z włączonym parametrem Ceny i rabaty odbiorcy w karcie kontrahenta, który jest odbiorcą.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie kończyło się błędem, gdy faktura zaliczkowa była w walucie i miała korektę.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność umożliwiającą aktualizację KPO w BDO po zmianach w dokumencie po stronie systemu.

Płatności dokumentów handlowych

Ulepszyliśmy ustalanie domyślnego płatnika w dokumencie. Obecnie jeśli kontrahent ma podmiot nadrzędny, ale jest płatnikiem, gdy jest odbiorcą, to będzie również płatnikiem, gdy jest kontrahentem głównym. Dotąd w takim przypadku płatnikiem był podmiot nadrzędny.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy okno parametrów czynności Generuj korekty rabatowe. Z listy dostępnych do utworzenia dokumentów wykluczyliśmy te, które w definicji oznaczono jako Niedodawane i te, których definicje są zablokowane.

Zamówienia i oferty

Udostępniliśmy czynność Zmień walutę dokumentu i cen na licencji Przedstawiciel Handlowy.

Kontrahenci

Poprawiliśmy wybór serii w panelu filtrującym na zakładce Handel/Dokumenty w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy listę rozwijaną ze zdefiniowanymi seriami.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone faktury zaliczkowe dla danego kontrahenta. Informacja jest wyświetlana, gdy wystawiana jest faktura, która nie rozlicza zaliczkowych.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie rozchodowego dokumentu podrzędnego w relacji w sytuacji, gdy w jego definicji włączono wymuszone wskazanie dostawy przy dodawaniu pozycji. Dotychczas w takim przypadku nie można było utworzyć dokumentu podrzędnego, gdy na nadrzędnym występowały pozycje z tym samym towarem.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy warunki dostępności czynności Kopiuj lub podziel pozycje. Dotąd czynność umożliwiała dzielenie pozycji na dokumentach w relacji w sytuacji, gdy nie pozwalała na to definicja relacji.

KSeF

Udostępniliśmy folder KSeF na licencjach Księga i KPiR (w ewidencji dokumentów).

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy nazwy czynności w menu konfiguracji terminala płatniczego.

Integrator

W definicji komunikatu XML dodaliśmy parametr umożliwiający wybór formatowania wynikowego pliku: Z wcięciami (jak dotąd), Bez wcięć (bez znaków końca linii i tabulacji).

Definicje dokumentów

W standardowych nagłówkach Przesunięcie i Zamówienie wewnętrzne dla formularzy dokumentu handlowego dodaliśmy sekcję ze stanem realizacji (widoczną po włączeniu jego edycji w definicji dokumentu).

JPK

Poprawiliśmy wypełnianie danych w polach z nazwą towaru w plikach JPK_FA i JPK_MAG. Dodaliśmy skracanie długości tych nazw do 256 znaków. Dotychczas w przypadku dłuższych nazw powstawał plik niezgodny ze schemą.

Samofakturowanie

Dodaliśmy weryfikację okresu umowy o samofakturowaniu podczas zatwierdzania dokumentu. Dokument wystawiony w procedurze samofakturowania można zatwierdzić wtedy, gdy jego wystawienie zawiera się w określonym w karcie kontrahenta okresie umowy o samofakturowaniu.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone wpłaty od danego kontrahenta. Informacja jest wyświetlana, gdy wystawiana jest faktura, która nie rozlicza wpłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas nie działała prawidłowo zmiana odbiorcy za pomocą tej czynności, gdy w dokumencie był on nieokreślony, a w definicji dokumentu jako pierwszy nagłówek wskazano Odbiorca Kontrahent.

Stany magazynowe i obroty

Zablokowaliśmy możliwość przesunięcia do bufora (usunięcia) przyjęcia wykorzystanego na obrotach dokumentu KWPZ (korekty automatycznej kosztu własnego).

KSeF

Poprawiliśmy wypełnianie pól z rachunkami bankowymi podczas generowania pliku z fakturą KSeF. Dotychczas dane w pliku były niezgodne ze schemą w przypadku, gdy w płatności faktury wystąpił zagraniczny rachunek bankowy.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas za pomocą tej czynności w dokumencie rozchodowym można było zmienić kontrahenta na takiego, który ma zablokowaną sprzedaż.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Kopiuj dokument. Dotychczas za pomocą tej czynności można było utworzyć dokument rozchodowy z kontrahentem, który ma zablokowaną sprzedaż.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy ustalanie ewidencji dla dokumentu handlowego za pomocą cechy algorytmicznej. Dotychczas, gdy w definicji dokumentu wskazano taką cechę, to dokumentu nie dało się wystawić jako podrzędnego w relacji.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej dla zamówień algorytmicznych. Do tej pory w wyliczaniu ilości dostępnej nie były uwzględniane priorytety zamówień.

Towary

Poprawiliśmy algorytm generowania kodów EAN. Dotąd algorytm powodował wygenerowanie istniejącego już kodu w przypadku, gdy w karcie któregoś towaru wpisano ręcznie kod, który następnie był wynikiem działania algorytmu przy generowaniu nowego kodu.

KSeF

W dokumencie ewidencji dotyczącym sprzedaży lub zakupu dodaliśmy grupę danych dotyczących KSeF, w szczególności numer dokumentu KSeF, który będzie wypełniany podczas tworzenia dokumentu ewidencji poprzez import pliku pobranego z KSeF.

Księgowość

Ewidencja ryczałtowa

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 2105.) od nowego roku podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego czyli najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze podlegają wyłącznie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym wprowadziliśmy rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego mającego na celu ustalenie wartości podatku do zapłaty za dany okres. Wydruk został dodany na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty. W parametrach wydruku należy wybrać okres, definicję dokumentu i wskazać status dokumentów, jakie mają być brane pod uwagę przy sporządzaniu zestawienia.

Deklaracja CIT-8E

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), która jest dedykowana do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. (tzw. CIT estoński).
Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(CIT-8E(2))” na dedykowanej liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8E. Z poziomu zakładki Ogólne formularza deklaracji CIT-8E(2) wprowadziliśmy możliwość przygotowania załącznika CIT/EZ(2). Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk CIT-8E wraz z załącznikiem. Deklaracja po zatwierdzeniu nie powoduje powstania dokumentu ewidencji. Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Obroty i salda

W obszarze Księgowość dodaliśmy nową listę: Porównanie sald BZ i BO, która umożliwia porównanie sald bilansów zamknięcia roku poprzedniego z saldami bilansów otwarcia roku bieżącego.
Lista Porównanie sald BZ i BO prezentuje listę kont księgowych okresu poprzedniego w stosunku do daty bieżącej oraz salda zamknięcia dla tych kont: SaldoBZWn oraz SaldoBZMa. Dodatkowo, jeżeli został wygenerowany bilans otwarcia w nowym roku wyliczane są powiązane konta nowego okresu oraz salda kont bilansu otwarcia: SaldoBOWn oraz SaldoBOMa. Na liście prezentowana jest różnica pomiędzy bilansem otwarcia oraz bilansem zamknięcia dla poszczególnych kont księgowych (w polach: RożnicaWn, RożnicaMa oraz Różnica (BO-BZ)), oraz przyczyna powstałych rozbieżności w kolumnie Opis (np. Brak BO, Brak BO dla zapisów nierozliczonych, Niezgodne BO oraz Nadmiarowe BO). Dzięki temu użytkownik ma możliwość szybkiej weryfikacji, dla których kont księgowych nie został wygenerowany bilans otwarcia lub dla których kont jest on niewłaściwy, z uwagi na dokonywane modyfikacje na zapisach księgowych okresu poprzedniego.
Filtry oraz czynności na liście są analogiczne jak na liście Obroty i salda. Dodatkowo na liście został dodany dodatkowy filtr: „Pokaż zapisy niezgodne”, który umożliwia odfiltrowanie wyłącznie tych pozycji kont, dla których istnieją niezgodności pomiędzy BO nowego roku, a BZ poprzedniego roku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6241.

Generowanie BO

Dodaliśmy możliwość edycji zapisów księgowych dla kont rozliczeniowych, które posiadają wygenerowany bilans otwarcia. Nowy mechanizm sterowany jest parametrem w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne): „Kontrola edycji zapisów dla kont z wygenerowanym BO uzależniona od prawa na roli” oraz poprzez nadanie prawa na roli konkretnemu operatorowi (prawo: Edycja zapisów dla kont z wygenerowanym BO).
Włączenie powyższego parametru w bazie oraz przypisanie pełnego prawa na roli powoduje, że zostaje zwolniona ścisła kontrola weryfikacji istnienia BO na danym koncie księgowym w przyszłych okresach. Weryfikacja BO na koncie odbywa się w systemie wyłącznie w formie ostrzeżenia dla użytkownika (wspomniane prawo jest domyślnie ustawiano na roli, na której jest dostęp do prawa Księga/Zapis księgowy).
Przykładowo: Jeżeli w starym okresie obrachunkowym posiadamy zapis na koncie rozliczeniowym, który jest całkowicie rozliczony i dla którego nie ma powiązanego zapisu BO w nowym okresie (ale dla danego konta księgowego jest utworzone BO, które wynika z innych zapisów nierozliczonych), to operator będzie mógł usunąć rozliczenie księgowe (jak również kasowe) danego zapisu. Bez włączonego mechanizmu w powyższym przykładzie system uruchamia weryfikator blokujący edycję zapisu, w postaci błędu: „Konto… posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”.
Operatorzy bez włączonego prawa na roli działają wg dotychczasowej logiki. Nowy mechanizm nie powoduje wyłączenia weryfikatora sprawdzającego, czy dla danego zapisu księgowego istnieje powiązany zapis BO w nowym okresie.
Dodatkowo włączenie parametru w konfiguracji powoduje uwidocznienie nowej czynności: „Usuń BO dla zapisu”, dostępnej na zapisach księgowych kont rozliczeniowych oraz na płatnościach/zapłatach. Czynność umożliwia usunięcie powiązanych zapisów BO przyszłego okresu wprost z poziomu zapisu księgowego, płatności czy zapłaty, bez konieczności wyszukiwania danego zapisu w Dzienniku BO lub dokumencie BO. Widoczność czynności zależy dodatkowo od prawa na roli: (prawo: Usuń BO dla zapisu).
Włączenie mechanizmu kontroli edycji zapisów dla kont z wygenerowanych BO daje wybranym użytkownikom szerszą możliwość modyfikacji zapisów księgowych po wygenerowaniu w bazie bilansu otwarcia nowego okresu (poprzez usuwanie, zmiany zapisów księgowych oraz zmiany w obrębie rozliczeń księgowych).

Generowanie BO

Udoskonaliliśmy czynność generowania bilansu otwarcia dla kont zwykłych, dostępną w Ewidencji dokumentów/Dokumenty. Dotychczas czynność pozwalała na generowanie BO dla sald z poprzedniego okresu w całości, bez uwzględniania tego czy w danym okresie istnieją już zapisy przeniesione bilansem otwarcia, co powodowało konieczność usuwania wcześniej utworzonego BO.
Udoskonalenie polega na dodaniu do czynności „Generuj BO z poprzedniego okresu/Salda” dodatkowego parametru „Dopisz różnicę” z możliwością wyboru tak lub nie. Zaznaczenie parametru na tak powoduje, że czynność nie generuje wszystkich zapisów bilansu otwarcia na nowo, a jedynie aktualizuje zapisy dla kont, dla których występuje różnica pomiędzy BZ a BO. Aktualizacja odbywa się w oparciu o różnicę wykazaną na liście Księgowość/Porównanie sald BZ i BO.

Rozliczenia księgowe

Uszczelniliśmy mechanizm rozliczeń księgowych na zapisach księgowych w dekrecie. Dotychczas mechanizm rozliczeń księgowych na kontach rozliczeniowych (nie będących rozrachunkowymi) pozwalał w niektórych przypadkach na modyfikację rozliczeń w starym okresie obrachunkowym, pomimo wygenerowanego bilansu otwarcia w nowym okresie, co mogło powodować rozbieżności pomiędzy saldem kont zamknięcia roku poprzedniego, a saldem kont otwarcia nowego okresu. Uszczelnienie mechanizmu polega na dodaniu weryfikatora blokującego edycję pola „Pozostaje” na zakładce Rozliczenie zapisu księgowego, jeżeli dany zapis posiada powiązany zapis księgowy typu BO (który jest widoczny na zakładce: Powiązane zapisy). Próba edycji pola „Pozostaje” może odbywać się poprzez dodanie, usunięcie lub zmianę rozliczenia księgowego.

Eksporty Księgowe

Dodaliśmy możliwość eksportu matryc dokumentów ewidencji i zapłat do pliku XML z poziomu konfiguracji okresu obrachunkowego. Dla czynności „Eksportuj dane księgowe” dostępnej w Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe dodaliśmy parametry Matryce dokumentów i Matryce zapłat. Wyeksportowane matryce w formacie XML można zaimportować do innych baz danych.

Okres obrachunkowy

Zaktualizowano okres obrachunkowy na rok 2023 we wszystkich wzorcach baz demo.

Ewidencja pojazdów

W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Deklaracja CIT-8ST

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z załącznikiem CIT/A. Do nowego formularza dostosowaliśmy też eDeklarację oraz wydruk pomocniczy Informacja CIT-8ST(1).
Aktualnie deklaracja CIT-8ST jest składana jako osobna deklaracja, niezależnie od deklaracji CIT-8, w terminie do 31 marca każdego roku i prezentuje stan zatrudnienia na 31 grudnia roku poprzedniego. W ramach dostosowania do nowego nazewnictwa zgodnego z ustawą zmieniliśmy dotychczasową nazwę listy CIT-ST na CIT-8ST oraz odpowiednio parametry w konfiguracji Opcje/Księgowość/Deklaracje. Na formularzu CIT-8ST(1) nastąpiła zmiana w ustalaniu okresu, za który jest składana – pole do wpisana roku jest edycyjne, domyślnie inicjuje się na rok wcześniejszy niż wynikający z daty bieżącej.
Deklaracja CIT-8ST wraz z ewentualnym załącznikiem CIT/A składana jest po raz pierwszy do 31 marca 2023 za rok 2022.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd w obliczaniu dochodu dla składki zdrowotnej na formularzu zaliczki PIT-5 dla podatników rozliczających najem wg skali podatkowej. Przed zmianą kwota dochodu dla składki zdrowotnej uwzględniała koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu. Obecnie błąd nie występuje.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice mBank – doprecyzowaliśmy komunikat w logu, w sytuacji, kiedy wysyłka przelewów nie powiodła się, ze względu na datę realizacji przypadającą w dzień wolny.

Przelewy

Dostosowaliśmy generowanie przelewów MPP dla dokumentów zawierających w numerze oznaczenie „/VAT/”. Przed zmianą podczas zapisywania przelewu MPP dla dokumentu z numerem zawierającym ciąg znaków /VAT/ pojawiał się komunikat błędu: Pole „Numer faktury” zawiera zastrzeżony ciąg znaków. Po zmianach błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Alior Bank Connect oraz Pekao Connect – dla przelewów podatkowych zmieniliśmy wymagalność wypełniania pola Identyfikacja zobowiązania – aktualnie pole jest opcjonalne, może zostać puste i nie zablokuje to wysyłki przelewów z systemu.

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Nowe wartości poniżej:

 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 14,75 %,
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 16,75 %.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Filtr importu CitiDirect (Mt940, SWIFT) – poprawiliśmy ustawianie rachunku bankowego dla operacji przychodzących na rachunek, dzięki czemu będą działały mechanizmy identyfikacji podmiotu operacji.

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

Udostępniliśmy możliwość wskazania w schemacie numeracji pola z kodem pracownika dla definicji dokumentu delegacji oraz dodaliśmy nową czynność kopiowania etapów delegacji. Zmiana schematu numeracji dostępna jest w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Delegacje/Definicje dokumentów. Czynność „Kopiuj etapy…” widoczna jest z poziomu listy Delegacje (PWS) oraz na formatce utworzonej delegacji. Dla utworzonej delegacji nie posiadającej żadnych etapów umożliwia ona skopiowanie etapów z innej istniejącej delegacji. Czynność pozwala na kopiowanie etapów do wielu wskazanych delegacji jednocześnie.

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie korekty składki zdrowotnej. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna była niepoprawnie rozliczona, np. w wartości zerowej, to na korekcie wypłaty składka zdrowotna była ograniczona do nieprawidłowej kwoty.

Deklaracja PIT

Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-11Z dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-11Z w wersji 29. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-11Z(29) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1598):

 • tytuł ubezpieczenia „22 50” otrzymał nowe brzmienie: „22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
 • tytuł ubezpieczenia „05 43” otrzymał nowe brzmienie: „05 43 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług”. Zmiana tego tytułu obowiązuje od 01.01.2023 r.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1598):

 • kod „427” otrzymał nowe brzmienie: „427 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”,
 • kod „428” otrzymał nowe brzmienie: „428 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”.

Workflow

Kreator

Poprawiliśmy wykonywanie kompilacji kodu przy uruchamianiu kreatora, dzięki czemu został znacząco skrócony czas jego otwarcia.

CRM

Zasoby CRM

Przywróciliśmy widoczność zakładki Kody kreskowe dla wszystkich rodzajów urządzeń.

Produkcja

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy problem związany z błędnym wyświetlaniem ilości wydanej surowców na zleceniu produkcyjnym. Błąd dotyczył pola: Podrzędne.Rozchód surowców.RozliczonoIlość, dostępnym na zakładce Surowce w ZP i występował tylko w sytuacji, gdy dany towar występował na dokumencie RWP- Rozchodu surowców w dwóch partiach.

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z duplikowaniem kartoteki towaru na dokumencie zlecenia produkcyjnego. Sytuacja miała miejsce podczas otwierania formularza technologii w zleceniu zapisanym do bufora.

Nieruchomości

Nieruchomości

Na formularzu obiektów Budynek, Budowla oraz Działka dodaliśmy nowe pole tekstowe o nazwie „EGiB”. Pozwoli ono na przechowywanie i szybki dostęp o informacji dotyczącej Ewidencji gruntów i budynków bezpośrednio na wprowadzonej do systemu Nieruchomości.

Kadry i Płace

Kalendarz (czas pracy)

Poprawiliśmy odświeżanie podsumowania kalendarza w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy oraz Kalendarz/Norma czasu pracy. Dotychczas podczas zmiany okresu na powyższych zakładkach, podsumowanie pod kalendarzem nie zawsze było zgodne z okresem wybranym w filtrze, co skutkowało w niektórych przypadkach nieprawidłowym podpowiadaniem się normy. Obecnie podsumowanie kalendarza generuje się poprawnie.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Definicja procesu
 1. Czynność Kopiuj definicję procesu jest dostępna jedynie na liście definicji procesów. Nie jest już widoczna z poziomu formularza definicji procesu. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia funkcjonalności kopiowania w systemie.
 2. W oknie wyboru parametrów kopiowania usunęliśmy warunek Zablokuj źródłowy. W jego miejsce pojawiło się pole Prawa do definicji z listą wyboru:
 • Ustaw takie same na kopii – kopia otrzymuje taki sam zestaw praw danych, jak definicja źródłowa.
 • Źródłowy bez zmian, kopia brak praw – wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do kopii.
 • Usuń ze źródłowego, kopia brak praw – wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do definicji źródłowej i kopii.
 • Przenieś ze źródłowego na kopię – kopia otrzymuje taki sam zestaw praw danych, jak definicja źródłowa. Następnie wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do definicji źródłowej.

Definicja procesu

Dla jednozakładkowych definicji procesów dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na pobranie listy obiektów nadrzędnych dla kolejnych zadań w procesie z obiektu nadrzędnego zadania, które jest źródłem dla tranzycji. Do obsługi tej funkcjonalności została przygotowana metoda GetParents(), w której możemy wskazać listę, z której mają zostać pobrane obiekty nadrzędne.

Definicja procesu

Dla uproszczenia konfiguracji definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy nowe standardowe wzorce:

 • Zadanie ze złączeniem – obsługuje sprzęgnięcie kilku ścieżek procesu, wygenerowanych np. za pomocą zadania dla
  wielu użytkowników (Multitask).
 • Tranzycja Wyjście ze złączenia – pozwala na przejście do kolejnego węzła procesu jedynie, gdy wszystkie poprzedzające zadania źródłowe zostały wykonane. Źródłem tranzycji może być tylko zadanie wg wzorca Zadanie ze złączeniem.

Księgowość

Wielofirmowość

W konfiguracji wielofirmowej (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość kopiowania kont analitycznych słownikowych pomiędzy firmami. Na listach Plan kont i Obroty i salda dodaliśmy w czynności „Kopiuj konta do innej firmy” dodatkowy parametr „Kopiuj analitykę słownikową”, który umożliwia skopiowanie wszystkich kont analitycznych (w tym słownikowych) do innej firmy w obrębie tego samego okresu obrachunkowego.

Facebook