Skip to content

Wersja platynowa

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Ewidencja dokumentów

Udoskonaliliśmy mechanizm kopiowania opisu analitycznego dla czynności „Kopiuj dokument” dostępnej z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Działanie mechanizmu zostało rozbudowane w zakresie kopiowania opisu analitycznego wprowadzonego na elemencie pozycji VAT lub na płatności. Dotychczas czynność umożliwiała kopiowanie opisu analitycznego jedynie w przypadku wprowadzenia go bezpośrednio na zakładce Opis analityczny i dekrety.

Oddział

Dla konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy filtrowanie według ewidencji środków pieniężnych na listach Raporty oraz Dokumenty kasowe. W przypadku, gdy Operator posiadał prawo do ewidencji środków pieniężnych, przypisanych do Oddziału, do którego nie miał prawa, to nie mógł wskazać tych ewidencji na wspomnianych listach. Aktualnie prezentowane są wszystkie ewidencje środków pieniężnych, do których Operator ma dostęp.

Plan Kont

Umożliwiliśmy tworzenie wyjątków definicji analityki. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe jest budowanie kont analitycznych w taki sposób, że na jednym poziomie analitycznym mogą być stosowane różne warianty budowy konta – wariant główny wynikający z ogólnej definicji analityk oraz wariant dodatkowy wprowadzony w ramach wyjątku. Na formularzu definicji analityki została dodana lista Wyjątków. Definicja analityki określa podstawowy sposób tworzenia kont analitycznych na danym poziomie analityki. Dla każdej definicji podstawowej możemy dodać Wyjątek definicji analityki, który będzie określał inny sposób tworzenia kont analitycznych przy spełnieniu określonego warunku. Warunek dla wyjątku określany jest w odniesieniu do właściwości kont wyższego poziomu analityki. Wyjątki mogą być stosowane od drugiego poziomu analitycznego. Możliwość dodawania wyjątków oraz edycji warunków jest blokowana, jeżeli na danym poziomie analitycznym są utworzone konta.

Handel

Uprawnienia

Dodaliśmy rolę Pulpit kontrahenta dostawca w zaawansowanym systemie praw.

Limit kredytowy

Poprawiliśmy kontrolę limitu kredytowego na dokumencie handlowym. Dotąd działała ona nieprawidłowo na dokumentach z włączonym planem spłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który wyświetlał się podczas zmiany grupy szkoleniowej z zaznaczonym parametrem Kopiuj ZNS.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy ustawianie opcji w oknie parametrów wydruku faktury w technologii aspx. Dotychczas inicjowanie parametru Oryginał było niejasne dla użytkownika.

Uprawnienia

Poprawiliśmy rolę Pulpit kontrahenta odbiorca w zaawansowanym systemie praw. Dotychczas ustawienia tej roli nie pozwalały na drukowanie faktur z poziomu Pulpitu kontrahenta.

Relacje dokumentów

Umożliwiliśmy przenoszenie na dokument podrzędny rozliczonych całkowicie pozycji dokumentu nadrzędnego (z zerową ilością). Decyduje o tym nowy parametr definicji relacji o nazwie Sposób przenoszenia rozliczonych pozycji.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy ustawianie daty w zamówieniu pobieranym z e-sklepu Magento. Dotychczas data ustawiała się według pierwotnej daty złożenia zamówienia, obecnie ustawia się, jak w przypadku innych e-sklepów, wg daty ostatniej zmiany w zamówieniu. Zmiana w definicji Magento_Orders_Download.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy przenoszenie do bufora dokumentów MM. Dotąd przy włączonych stanach ujemnych w magazynie przenoszenie dokumentu MM do bufora się nie udawało, jeśli utworzone w wyniku przesunięcia zasoby zostały rozchodowane. Obecnie w takim przypadku MM można przesunąć do bufora, co skutkuje utworzeniem stanów ujemnych przez dokumenty rozchodowe (jeśli nie są bezmarżowe).

Limit kredytowy

Ujednoliciliśmy sposób wyliczania należności przeterminowanych w kartotece kontrahenta i w wystawianym dokumencie. Dotychczas w obu tych miejscach działały różniące się algorytmy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy generowanie dokumentu w relacji przy ustawieniu Podczas zatwierdzania nowy. Dotychczas, gdy w takim przypadku w definicji relacji wskazano cechę sterującą widocznością relacji, generowanie dokumentu podrzędnego kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy generowanie faktury końcowej do zaliczkowej. Dotychczas dołączenie faktury zaliczkowej nie udawało się, gdy była ona wcześniej skorygowana do zera.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wydruk Opakowania – transakcje. Dotychczas wykonanie wydruku z poziomu zakładki Handel/Opakowania/Obroty karty kontrahenta kończyło się błędem.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy komunikat, który wyświetla się podczas generowania korekt rabatowych w sytuacji, gdy nie znaleziono żadnych dokumentów źródłowych (czyli korekta rabatowa nie powstała). Dotychczas w takim przypadku działanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy zapisywanie domyślnych ustawień parametrów czynności Generuj zamówienia. Dotychczas zapisanie ustawienia parametru Stan magazynu nie miało skutku, gdy czynność była wykonywana z poziomu listy zamówień.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie MM jako dokumentu podrzędnego do PZ. Dotychczas nie udawało się zatwierdzić dokumentu MM, który został utworzony w relacji do PZ z użyciem okna pośredniego, w którym wybrano magazyn.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy usuwanie korekt dokumentów magazynowych. Dotychczas nie udawało się usunąć korekty dokumentu rozchodu bezmarżowego (KRW) po przeniesieniu jej do bufora.

Kurierzy

Poprawiliśmy edycję adresu dostawy. Dotychczas nie można było edytować tego adresu, gdy w dokumencie nie wybrano spedytora.

Kurierzy

Poprawiliśmy wysyłanie wartości przesyłki podczas generowania listu przewozowego u kuriera Pocztex. Dotychczas wartość przesyłki nie była wysyłana.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wysyłanie cech ze słownikiem wartości do Magento. Dotychczas synchronizacja takiej cechy kończyła się błędem w przypadku Magento 2.4.3.

EDI

Zmodyfikowaliśmy definicję do importu pliku JPK_V7. Obsłużyliśmy ustawianie oddziału w dokumencie ewidencji podczas importu w zależności od NIP-u podmiotu w pliku. Zmiana dotyczy wyłącznie instalacji wielofirmowej w jednej bazie z oddziałami typu Firma.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy działanie algorytmu magazynowego. Dotąd w specyficznym scenariuszu, w którym występował dokument MMP i korekta rozchodu dokumentu z ustawieniem momentu magazynowego Na bieżąco, gdy dokument w buforze, powstawały niepoprawne zapisy w tabeli Obroty.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Dodaliśmy możliwość ustawienia dwóch dat rozpoczęcia amortyzacji osobno dla wartości bilansowej i podatkowej. Na kartotece środka trwałego na zakładce Amortyzacja dodaliśmy parametry „Amortyzacja w miesiącu rozpoczęcia użytkowania” oraz „Rozpoczęcie dla amortyzacji podatkowej”. Zaznaczenie parametru w części dotyczącej amortyzacji wg standardów powoduje automatyczne zaznaczenie w części dotyczącej amortyzacji podatkowej z możliwością zmiany.

BI

Utrwalanie danych

Udostępniliśmy możliwość prowadzenia zapisu logów z informacjami o utrwalaniu, tak aby umożliwić weryfikację błędów, które mogą pojawić się podczas wywoływania np. zadania w dodatku Harmonogramu zadań. Szczegółowy opis uruchomienia logowania wprowadzimy w dokumentacji.

Utrwalanie danych

W celu umożliwienia utrwalania domen i raportów BI, posiadających pole o nazwie ID wprowadziliśmy modyfikacje w zakresie nazewnictwa automatycznie dodawanej w tabelach BI kolumny ID – identyfikującej dany rekord. Nowa nazwa kolumny to IDPrimaryKey. Nazwa ta jest zastrzeżona dla mechanizmu utrwalania danych BI. W związku z tym istniejące tabele BI zostaną w tym zakresie przekonwertowane bez utraty zapisanych w nich danych. Nowe tabele będą posiadały kolumnę o nazwie IDPrimaryKey. W związku z powyższym wprowadziliśmy niezbędne zmiany w weryfikatorach czynności tworzenia infrastruktury utrwalania oraz na formularzu definicji tabeli.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy komunikat błędu związany z występowaniem we własnych algorytmach znaków spoza tablicy ASCII. Komunikat został rozszerzony o informację o sugerowanym rozwiązaniu.

HTML

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy weryfikację dodawanych załączników PDF pod kątem osadzonych w nich skryptów JSCRIPT. Na potrzeby weryfikacji dodaliśmy w konfiguracji systemu, w gałęzi Systemowe/Przechowywanie plików, parametr Pozwalaj na wgrywanie załączników PDF zawierających skrypty. Domyślnie parametr ma wartość Nie i wówczas program nie pozwala na dodanie załącznika PDF zawierającego skrypt. Zmianę wprowadziliśmy ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania niekontrolowanemu wykonywaniu kodu osadzonego skryptu podczas wyświetlania podglądu plików PDF. Kontroli nie podlegają pliki zabezpieczone hasłem.

Kadry i Płace

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższy wskaźnik znajdujący się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne, który od 01.01.2023 r. przyjmuje następującą wartość:

  • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent): 103,9%

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r.

Wersja multi

Pulpit Pracownika

Dane Finansowe

Umożliwiliśmy sterowanie widocznością wypłat w Pulpicie pracownika w zakładce Dane finansowe/Wypłaty. W tym celu w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr o nazwie „Publikacja w pulpitach” z możliwością wyboru jednej z trzech opcji:

  • „Po zatwierdzeniu wypłaty” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika po zatwierdzeniu wypłaty. Jest to ustawienie domyślne.
  • „Po zatwierdzeniu listy” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zatwierdzeniu listy płac.
  • „Po publikacji w pulpitach” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zaznaczeniu na „Tak” parametru „Publikacja w pulpitach”, który został dodany na formularzu listy płac na zakładce „Ogólne” w sekcji „Dokument”. Dodatkowo w czynnościach dostępnych na liście Kadry i płace/Płace/Listy płac dodaliśmy opcje dedykowane temu ustawieniu:
    • „Publikuj w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Tak.
    • „Wycofaj publikację w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Nie.

Wersja platynowa

Wersja multi

Workflow

Powiadomienia workflow

Poprawiliśmy dodawanie do kontekstu aktualnego zadania, na którym uruchamiamy kreator w procesach Workflow.

Facebook