Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Dokumenty handlowe

W konfiguracji danych firmy dodaliśmy pole EORI. Jeśli jest wypełnione i kontrahent jest eksportowy, jego zawartość pojawi się na wydruku faktury sprzedaży.

Dokumenty handlowe

W definicji dokumentu dodaliśmy parametr umożliwiający włączenie edycji pola Status pozycji dokumentu handlowego (z pewnymi ograniczeniami). Dotąd edycja tego pola była możliwa tylko dla zamówień oraz ofert.

Relacje dokumentów

Rozszerzyliśmy konfigurację w zakresie możliwości dołączania istniejących dokumentów w relacjach. Obecnie mamy w definicji relacji dwa osobne parametry: jeden decyduje o możliwości dołączania podrzędnego z poziomu nadrzędnego, drugi o dołączaniu nadrzędnego z poziomu podrzędnego.

Korekty dokumentów

W konfiguracji relacji handlowo-magazynowej umożliwiliśmy konfigurowanie daty, z jaką powstaje automatyczna korekta dokumentu magazynowego wynikająca ze zmian wartości na podrzędnym dokumencie handlowym (fakturze). Dotąd data ta była zawsze ustalana w oparciu o datę otrzymania podrzędnej faktury (wystawianej w odwróconym obiegu).

Gospodarowanie odpadami

Umożliwiliśmy wskazanie, czy odpad, którego wytworzenie rejestrujemy w BDO, powstał w instalacji, czy poza nią.

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Dostosowaliśmy „Bilans otwarcia deklaracji PIT” do najnowszej wersji PIT-11(29). W tym celu w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT dodaliśmy „Nowy (Bilans otwarcia PIT-11(29)”, który w części E posiada m.in. nowe pozycje do przychodów emerytów i zasiłków macierzyńskich. Natomiast w części G posiada m.in. nowe pozycje do wykazania przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy PIT, czyli z tytułu ulgi dla pracujących emerytów, ulgi dla dużych rodzin, ulgi dla powracających z zagranicy z podziałem na etat i umowę zlecenia oraz nowe pozycje do zasiłków macierzyńskich, a także składki zdrowotnej.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-4R kwoty pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego w sytuacji, gdy w jednym miesiącu było naliczonych kilka wypłat, w tym korekta oraz pomiędzy wypłatą pierwotną oznaczoną do przeliczenia, a korektą była wykonana aktualizacja kartoteki np. związana z przystąpieniem do PPK lub rezygnacją z PPK. W powyższych przypadkach na deklaracji PIT-4R za dany miesiąc wykazywana była zaniżona kwota pobranego podatku nie uwzględniająca zaliczek podatku ze wszystkich wypłat.

PPK

Obsłużyliśmy zaprzestanie naliczania składek na PPK dla osoby po 60 roku życia, w sytuacji gdy otrzymano informację z instytucji finansowej o rozpoczęciu wypłaty środków z PPK przez uczestnika. W tym celu dodaliśmy na kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy” parametr „Blokada wpłat składek po wypłacie środków po 60 r.ż.” z możliwością wskazania daty. Od daty ustawionej w parametrze „Blokada wpłat składek po wypłacie środków po 60 r.ż.” składki na PPK nie będą naliczane na wypłacie danego pracownika. Podstawa prawna: Jeśli pracownik rozpocznie wypłaty oszczędności zgromadzonych na PPK po osiągnięciu 60. roku życia, nie można już dokonywać za niego wpłat do PPK. Od 21.11.2022 r. PFR poinformuje o tym wszystkich pracodawców za pośrednictwem instytucji finansowych prowadzących rachunki takiego uczestnika – Art. 97 ust. 3 ustawy z 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia, które przyjmują następujące wartości:

 • od 01.01.2023 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 3490,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 22,80 zł
 • od 01.07.2023 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 3600,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 23,50 zł

  Ulga podatkowa

  Umożliwiliśmy rozliczenie częściowej kwoty wolnej od podatku od stycznia 2023 r. W kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa”, w którym z rozwijalnej listy można wybrać jedną z opcji, zgodnie z oświadczeniem pracownika:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek;
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

  W przypadku zmiany oświadczenia PIT-2 przez pracownika należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika, a następnie w parametrze „Ulga podatkowa” ustawić część kwoty wolnej wskazaną przez pracownika. Częściowa kwota wolna miesięczna będzie wyliczana z wartości rocznej z konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki. Dodatkowo zmieniliśmy nazwę wskaźnika w konfiguracji w sekcji „Ulga podatkowa”, zamiast nazwy „miesięczna” jest „miesięczna 1/12”.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie pracownika korzystającego z kosztów autorskich. W przypadku, gdy na wypłacie pracownika naliczanych było kilka elementów, koszty autorskie oraz przychód od składki PPK, to wartość składki zdrowotnej była niepoprawnie ograniczana.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości:

  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6935,00 zł
  • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne: 4161,00 zł
  • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 1047,00 zł. Ponadto w związku z dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego w roku 2023 od 01.07.2023 r. wskaźnik ten przyjmuje wartość: 1080,00 zł
  • Średnia miesięczna norma czasu pracy: 20,83
  • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 208 050,00 zł

  Podstawa prawna:

  • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.12.2022 r. przyjmują następujące wartości:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6480,67 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 324,03 zł
   • II rok nauki – 388,84 zł
   • III rok nauki – 453,65 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 259,23 zł

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

  Deklaracja PIT

  Dodaliśmy wydruk Deklaracja PIT-8C (11) do nowego wzoru deklaracji PIT-8C w wersji 11, która obowiązuje do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

  Deklaracja PIT

  Dodaliśmy nowy wzorzec formularza dla deklaracji PIT-8C w wersji 11, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Druk PIT-8C(11) stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-8CZ dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-8CZ w wersji 11. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-8C(11) oraz PIT-8CZ(11) do schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  e-Deklaracje PIT

  Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29) do nowego schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  e-Deklaracje PIT

  Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-RZ(21) do nowego schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  HTML

  Programowanie

  Poprawiliśmy obsługę błędu przekroczenia czasu odpowiedzi (Timeout) podczas przetwarzania żądań wysyłanych do usług Soneta.WebAPI oraz Soneta.WebWCF. W przypadku wystąpienia takiego błędu (wynikającego np. z przesłania w żądaniu bardzo dużej ilości danych), serwer wykonywał automatyczną próbę ponownego przetworzenia żądania, co mogło doprowadzić np. do zdublowania zapisów w bazie danych. Obecnie w przypadku wystąpienia błędu timeout serwis zwraca komunikat do aplikacji wysyłającej żądanie. Uwaga: wystąpienie błędu timeout informuje jedynie o tym, że przetwarzanie żądania nie zakończyło się w czasie ustawionym w konfiguracji serwisu. Natomiast nie determinuje tego, w jakim zakresie serwer przetworzył żądanie (tzn. mimo zwrócenia informacji o przekroczeniu czasu odpowiedzi, może się okazać, że przesłane dane zostały poprawnie przetworzone / zaimportowane).

  Delegacje służbowe

  Delegacje (PWS)

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2302) zaktualizowaliśmy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji zagranicznych obowiązujące od 29.11.2022 r. oraz stawki diety i limitu na nocleg krajowej obowiązujące od 01.01.2023 r. Aktualna stawka diety dla delegacji krajowej wynosi 45 zł za dobę podróży, limit na rozliczenie noclegu wynosi 900 zł. Dodatkowo został dodany Watykan jako nowy kraj delegacji z obowiązującą stawką diety oraz limitu na nocleg.

  BI

  Merytoryczne – obszar kadry i płace

  Zmieniliśmy wyliczenia dotyczące wartości w domenie satlink_WypElmenty_wartości – obecnie jest to składowa pól [PodatkiPodstawaFIS],[PodatkiPrzychod26], [PodatkiUlgaDuzaRodzina], [PodatkiUlgaEmeryt] oraz [PodatkiUlgaZagranica]. W celu zachowania poprawności wyliczeń wartości netto dołożono nowe pole [WartoscDoNetto], które zawiera wykorzystywane wcześniej pole bazodanowe [Wartosc]. Wprowadzone zmiany mają odzwierciedlenie w domenach, które bazują na wymienionym źródle.

  Wersja multi

  HTML

  Bezpieczeństwo

  Poprawiliśmy obsługę błędu w mechanizmie sprawdzającym czy plik jest gotowy do pobrania lub wyświetlenia (np. podczas przygotowania podglądu wydruku). Metoda IsFileReady wykorzystywana do sprawdzania czy plik jest gotowy pozwalała wcześniej zweryfikować istnienie dowolnego pliku, obecnie ogranicza się wyłącznie do plików tymczasowych, przygotowanych przez serwer aplikacyjny.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Import z PUE

  Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W przypadku bazy wieloodziałowej powyższe ustawienia są dostępne na formularzu oddziału. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37891.

  Pracownik zewnętrzny

  Na wydruku Dokument rozliczenia kontrahenta, który dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Rozliczenia kontrahentów poprawiliśmy wyświetlanie danych w kolumnie „Okres”. Dotychczas w kolumnie „Okres” zamiast zakresu dat wyświetlał się komunikat: „DevExpress.Data.Browsing.FakedList`1(Soneta.Types.Date)”.

  Facebook