Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

BI

Pola wyliczane

Uprościliśmy proces dodawania argumentów w polach wyliczanych, tworzonych na Modelach danych, polegający na redukcji liczby pojawiających się okien podczas przejścia całego procesu. Dodatkowo utworzyliśmy weryfikatory sprawdzające dodanie odpowiedniej liczby argumentów obligatoryjnych dla danej funkcji.

Księgowość

Dokumenty Ewidencji

Dla definicji dokumentów typu Lista płac ewidencja, Wyciąg bankowy ewidencja oraz Raport kasowy ewidencja dodaliśmy możliwość ustawienia dodatkowych kontrolek na zakładce: Rozszerzenie definicji. Możliwe jest wskazanie kontrolek: Dekrety/Zapisy lub Dekrety, które będą widoczne na zakładce Ogólne dokumentów ewidencji.

Opis analityczny

Poprawiliśmy usuwanie dokumentów ewidencji o typie PK oraz BO, zawierających płatności z opisem analitycznym. Przed zmianą podczas usuwania dokumentów PK i BO z płatnościami zawierającymi opis analityczny pojawiał się komunikat błędu Operacja niedozwolona na skasowanym obiekcie danych. Po zmianie błąd nie występuje.

CRM

Zasoby CRM

Poprawiliśmy działanie pola Stan Leada/Stan Transakcji, które dostępne jest w zakładce Dodatkowe z poziomu Zdania i Zdarzenia. Od teraz po zmianie Stanu Leada/Stanu Transakcji, z poziomu jego formularza zostanie ono zaktualizowane. Analogicznie jeśli zmienimy wartość pola Stan Leada/Stan Transakcji, w formularzu Zadania to zaktualizowane zostanie pole Stan w formularzu Leada/Transakcji. Dzięki temu użytkownik będzie miał podgląd aktualnych informacji i nie będzie musiał aktualizować danych w dwóch miejscach.

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy działanie pola Kampania, które dostępne jest w zakładce Dodatkowe z poziomu Zdania i Zdarzenia. Od teraz pole to po przepięciu Projektu do innej Kampanii zostanie ono zaktualizowane. Dzięki temu użytkownik będzie miał podgląd aktualnych informacji, bez potrzeby odświeżania przypisania Projektu do Zadania/Zdarzenia.

Zadania i Zdarzenia

Przywróciliśmy działanie kolorowania listy Zadań/Zdarzeń/Wypożyczeń/Zleceń serwisowych wprowadzonego z poziomu ustawień odpowiedniej Definicji. Od tej pory po ustawieniu na danej definicji w zakładce Prezentacja danych warunków kolorowania rekordy wyżej wymienionych list zostaną pokolorowane zgodnie ze zdefiniowanymi kolorami czcionki i tła. Ułatwi to pracę użytkowników z poszczególnymi listami.

Kadry i Płace

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Umożliwiliśmy weryfikację niestandardowych elementów wynagrodzenia, które zostały utworzone przed konwersją i w kodzie algorytmu na zakładce Algorytm/Edytor nie miały zapisanej nazwy metody w postaci: „%Nazwa%”. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Ogólne w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania wypłat z niepoprawnymi nazwami metod standardowych w algorytmach elementów płacowych”, który domyślnie jest ustawiony na „Nie”.

  • Przy ustawieniu parametru w konfiguracji na NIE, przy próbie zapisania naliczanych wypłat, jeżeli będzie niepoprawna metoda ze względu na nazwę, pojawi się okienko z ostrzeżeniem na żółto: „Niepoprawne nazwy metod standardowych w algorytmach elementów: …..(nazwa elementów)…..”, natomiast będzie można zapisać wypłaty. W logach w kategorii „Naliczanie wypłat” pojawi się taki sam komunikat.
  • Przy ustawieniu parametru w konfiguracji na TAK, przy próbie zapisania naliczanych wypłat, jeżeli będzie niepoprawna metoda ze względu na nazwę, pojawi się okienko z ostrzeżeniem na czerwono: „Niepoprawne nazwy metod standardowych w algorytmach elementów: …..(nazwa elementów)…..”, bez poprawy definicji wskazanych elementów wypłat nie da się zapisać. W logach w kategorii „Naliczanie wypłat” pojawi się taki sam komunikat.

Uwaga: Należy poprawić nazwy metod standardowych w algorytmach elementów wynagrodzenia, które pojawią się w ostrzeżeniu

Handel

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy drukowanie dokumentu z kontrahentem, który został zablokowany (zastąpiony innym). Dotychczas wykonanie takiego wydruku kończyło się błędem.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie list handlowych odwołujących się do stanów magazynowych. W wersji 2210.2.2 odwołania do stanów magazynowych powodowały nadmiarowe zapytania do bazy danych (o pozycje dokumentów), co w przypadku dużej liczby kartotek towarowych powodowało znaczne obniżenie wydajności.

Helper

Poprawiliśmy uruchamianie zewnętrznych aplikacji na wersji HTML poprzez akcję RunApplication. W poprzednich wersjach po użyciu akcji był komunikat o przekroczonym czasie oczekiwania. Problem występował przy użyciu Helpera.

Produkcja

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z wprowadzaniem zlecenia produkcyjnego z pustą technologią, do której nie ma przypisanej żadnej operacji wzorcowej. Błąd pojawiał się w momencie wprowadzenia operacji do technologii na ZP.

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas generowania pozycji na dokumencie Inwentaryzacji. W bazach z konfiguracją inną niż wielooddziałowość rozszerzona i wielofirmowość podczas wykonania czynności Generuj pozycje na dokumencie Inwentaryzacji w Księdze inwentarzowej pojawiał się komunikat o treści „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie błąd nie występuje i pozycje inwentaryzacji są prawidłowo generowane.

Systemowe

Framework

Poprawiliśmy działanie kasowania wartości w polach typu Lookup dostępnych na listach. W poprzednich wersjach nie można było usunąć wartości i zostawić pustego pola.

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy jakość wyświetlania interfejsu okienkowego dla nowoczesnych monitorów. Różnicę można zauważyć, np. w wygładzonych (mniej ostrych) tekstach w aplikacji.

CRM

CRM Outlook

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości powiązania istniejącego Zadania CRM z poziomu formularza eksportowanej wiadomości email z programu Microsoft Outlook. Od tej pory podczas eksportu wiadomości email z zaznaczonym parametrem Wyświetlaj formularz, w otwartym formularzu Zadania/Zdarzenia po wybraniu w menu Czynności funkcji „Dodaj istniejące zadanie powiązane” użytkownik poprawnie będzie mógł powiązać relacją zadania.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Poprawiliśmy błąd polegający na nie otrzymywaniu powiadomienia przez wywołanego w komentarzu do zadania użytkownika systemu. Dzięki zmianie użytkownik zostanie poinformowany o wywołaniu w komentarzu, dzięki czemu będzie mógł stosownie zareagować.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy wskazywanie użytkownika przy włączonych zastępstwach pracowniczych. W przypadku wdrożeniowego ustawienia wielostopniowej akceptacji wniosków niepoprawnie wskazywana była osoba zalogowana zamiast osoby, która jest zastępowana.

Facebook