Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Uprawnienia
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Relacje dokumentów
Partie i zasoby
Definicje dokumentów
Generator zamówień
Dokumenty handlowe
Kompletacja
Sprzedaż
Ceny i rabaty
JPK
Korekty dokumentów
Wydruki dokumentów
Towary
Przesunięcia międzymagazynowe
Wydruki dokumentów
Partie i zasoby
Integrator
Inwentaryzacja
Ceny i rabaty
Zamówienia i oferty
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
KSeF
Partie i zasoby
Relacje dokumentów
Kurierzy
Przesunięcia międzymagazynowe
e-Sklepy Konektor
Kurierzy
Zamówienia i oferty
Partie i zasoby
Opakowania i kaucje
Integrator
Płatności dokumentów handlowych
WMS Konektor
WMS Konektor
JPK
Korekty dokumentów
Ceny i rabaty
Ceny i rabaty
WMS Konektor
Wydruki dokumentów
Ceny i rabaty
Zestawienia obrotów
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
KSeF
KSeF
Korekty dokumentów
Dokumenty handlowe
EDI
Płatności dokumentów handlowych
Gospodarowanie odpadami
JPK
JPK
WMS Konektor
Definicje dokumentów
KSeF
JPK
KSeF
Relacje dokumentów
Towary
KSeF
Towary
Korekty dokumentów
Towary
Zamówienia i oferty
JPK
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Definicje dokumentów
KSeF
Uprawnienia
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Zamówienia i oferty
Kompletacja
Faktury zaliczkowe
Dokumenty handlowe
Pozostałe
Gospodarowanie odpadami
Korekty dokumentów
Sprzedaż
Dokumenty fiskalizowane
Dokumenty handlowe
Opakowania i kaucje
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Ceny i rabaty
Gospodarowanie odpadami
Relacje dokumentów
KSeF
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
KSeF
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Dokumenty handlowe

Workflow

Pozostałe

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Projekty

Projekty

Kadry i Płace

Wskaźniki

Produkcja

Harmonogram

CRM

e-mail

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Uprawnienia

Poprawiliśmy kontrolę praw do przeceny okresowej. Dotychczas operator nie mógł dodać do dokumentu pozycji, jeśli towar był objęty przeceną okresową, a operator miał tylko prawo do odczytu tej przeceny.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy kontrolę powtórzenia numeru obcego w dokumentach. Dotychczas w pewnych przypadkach kontrola nie działała na korektach.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie okna wyboru zamienników. W przypadku, gdy było ono ponownie otwierane dla tej samej pozycji, wyświetlały się na nim nieprawidłowe ilości i komunikaty.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie zakładki Dokumenty powiązane. Wyeliminowaliśmy zdublowane wiersze, które pojawiały się, gdy dokument był powiązany relacjami z wieloma nadrzędnymi.

Partie i zasoby

Rozszerzyliśmy działanie czynności Usuń wskazanie dostawy. Obecnie umożliwia ona również usunięcie przypisania partii towaru do pozycji.

Definicje dokumentów

Udostępniliśmy edycję definiowanych nagłówków i stopek na zakładce Pozycje definicji dokumentu. Ma ona zastosowanie dla pozycji, a dotąd była dostępna tylko na zakładce Nagłówek.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie generatora zamówień. Dotychczas nie udawało się wygenerowanie zamówienia przy użyciu czynności z listy towarów dla produktu, z opcjami Dla zamówień i Zamieniaj produkty na składniki.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wyświetlanie numerów powiązanych dokumentów wewnętrznych na liście faktur zakupu, w kolumnach ustawionych organizatorem listy.

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie kompletacji. Dotychczas przy ustawieniu momentu operacji na KPLW Na bieżąco system zawieszał się przy wybraniu na kompletacji produktu ze składnikami z niewystarczającym stanem magazynowym.

Sprzedaż

Ulepszyliśmy mechanizm kopiowania dokumentów. Obecnie podczas kopiowania dokumentu rozchodowego można za pomocą parametru Zasoby z kopiowanego sterować tym, czy mają być kopiowane wskazania dostaw z dokumentu źródłowego w przypadku, gdy docelowy dokument też jest rozchodowy.

Ceny i rabaty

Ujednoliciliśmy wyświetlanie ostrzeżeń podczas kontroli sprzedaży poniżej cen zakupu, marży minimalnej i ceny minimalnej.

JPK

Dodaliśmy kontrolę praw do oddziału podczas generowania plików JPK.

Korekty dokumentów

Udostępniliśmy edycję wartości pozycji korekty rabatowej w przypadku, gdy była ona generowana z dokumentów z pozycjami w różnych jednostkach. Dotąd w takim przypadku edycja była niemożliwa.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy tłumaczenie form płatności podczas generowania wydruku dokumentu handlowego do arkusza kalkulacyjnego.

Towary

Poprawiliśmy odświeżanie wyświetlanych danych na zakładce Magazyn/Zasoby kartoteki towaru.

Przesunięcia międzymagazynowe

Dodaliśmy nowe pole workera StanMagazynu: Stan w drodze. Pokazuje ono ilość towaru na niezatwierdzonych dokumentach MMP.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotąd pojawiały się na nim niepoprawne informacje o kwotach do zapłaty w przypadku, gdy drukowano ZO wystawione w relacji do ZD z włączonym planem spłat.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wybór zasobów podczas tworzenia dokumentu w relacji. Dotychczas nie działał on poprawnie w przypadku, gdy pierwsza pozycja dokumentu nadrzędnego zawierała usługę.

Integrator

Poprawiliśmy definicję DokumentyDMS dla Integratora. Dotąd próba pobrania danych z użyciem tego schematu kończyła się błędem dla niektórych dokumentów DMS.

Inwentaryzacja

Poprawiliśmy wyliczanie wartości nadwyżki w pewnym szczególnym przypadku inwentaryzacji wg zasobów.

Ceny i rabaty

Poprawiliśmy wyliczanie ceny po edycji marży w pozycji dokumentu. Dotychczas w pewnych przypadkach edycja marży skutkowała niewłaściwym wyliczeniem ceny.

Zamówienia i oferty

Wyeliminowaliśmy odbudowywanie zasobów zamówionych na pozycji skorygowanego zamówienia po ręcznej zmianie statusu pozycji na Domyślny. Zamówienia korygowane nie powinny tworzyć zasobów zamówionych.

Relacje dokumentów

Rozszerzyliśmy zabezpieczenie dotyczące możliwości wyboru pozycji w oknie pośrednim w przypadku generowania dokumentów zbiorczych w relacji handlowo-magazynowej. Obecnie przy generowaniu dokumentów zbiorczych nie można wybierać pozycji w oknie pośrednim i edytować ilości.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy ustawianie parametru MPP na pozycjach dokumentu tworzonego w relacji. Dotąd parametr był niepotrzebnie zaznaczony w przypadku, gdy w podrzędnym kontrahent był unijny.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych (używanych do wyliczania ilości zamówionej). Dotychczas w pewnych przypadkach konfiguracji praw operatora zasoby nie usuwały się po wystawieniu dokumentu podrzędnego do zamówienia, co skutkowało niepoprawnym wyliczeniem stanu zamówionego.

Relacje dokumentów

Wyeliminowaliśmy przenoszenie rabatu dokumentu w relacji w przypadku, gdy w definicji relacji ustawiono dla pozycji przenoszenie tylko ilości (bez cen i wartości).

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy zapisywanie ilości rozliczonej w relacji w przypadku, gdy na podrzędnym dokumencie edytowano ilość na pozycji, która powstała w wyniku agregacji pozycji dokumentu nadrzędnego. Dotychczas rozliczenie relacji w takim przypadku zmieniało się w całości tylko na jednej pozycji nadrzędnej.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas nie działało ono poprawnie w przypadku, gdy do wystawionego już dokumentu podrzędnego dołączano korekty.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który polegał na tym, że w pewnym specyficznym scenariuszu na pozycjach dokumentu handlowego następowała nieoczekiwana zmiana jednostek.

KSeF

Umożliwiliśmy opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy kontrolę praw do magazynów podczas wystawiania dokumentów handlowych. Dotychczas w pewnych przypadkach występowało nadmiarowe sprawdzanie praw do magazynów innych niż ten właściwy dla dokumentu, co uniemożliwiało jego wystawienie.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie dokumentu podrzędnego z wymuszonym wskazaniem zasobów przy dodawaniu pozycji. Dotychczas dokumentu takiego nie dało się utworzyć w interfejsie przeglądarkowym, jeśli okno pośrednie było wyłączone.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę przesyłki Pocztex 2.0, która zastąpiła przesyłkę Ekspres 24.

Przesunięcia międzymagazynowe

Ulepszyliśmy mechanizm wskazywania dostaw na pozycji MM. Dotychczas w pewnym przypadku następował nieoczekiwany samoistny wybór zasobu.

e-Sklepy Konektor

Umożliwiliśmy filtrowanie zamówień na liście po kolumnie Status zewnętrzny (za pomocą wiersza filtrującego).

Kurierzy

Umożliwiliśmy wyświetlanie listu przewozowego UPS w specyficznym przypadku, gdy mimo ustawień pobierania listów w formacie ZPL UPS dostarcza list w postaci graficznej.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy ustalanie priorytetu zamówienia algorytmicznego za pomocą cechy referencyjnej wskazanej w definicji dokumentu.

Partie i zasoby

Udostępniliśmy zmianę partii na pozycjach zatwierdzonego dokumentu przyjęcia. Edycja jest dostępna dopóki nie ma rozchodów z edytowanego przyjęcia.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań. Dotychczas wyliczał się on niepoprawnie w przypadku, gdy dokument ZPO (zwrot) rozliczał kilka PO (przyjęcie).

Integrator

Poprawiliśmy odświeżanie listy systemów zewnętrznych w interfejsie przeglądarkowym. Dotąd lista nie odświeżała się poprawnie po zmianie filtrowania wg typu.

Płatności dokumentów handlowych

Dostosowaliśmy ustalanie wartości parametru dokumentu handlowego Kwota VAT na płatnościach do zmian w ewidencji dokumentów. Obecnie konfiguracja działania dokumentu w tym zakresie może być ustawiona z dokładnością do definicji ewidencji, a nie tylko jako parametr konfiguracji ogólnej.

WMS Konektor

Ulepszyliśmy definicję do tworzenia i aktualizacji dokumentów. Dodaliśmy zabezpieczenie przed niewłaściwym podaniem identyfikatorów przy aktualizacji dokumentu.

WMS Konektor

Ulepszyliśmy mechanizm generowania korekty do dokumentu nadrzędnego do dyspozycji przyjęcia/wydania zwrotu. Obecnie dokument może być generowany od razu jako zatwierdzony.

JPK

Poprawiliśmy definicję do generowania pliku JPK_FA. Dotychczas w pewnych przypadkach zastosowania metody kasowej w dokumentach plik nie generował się.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy przenoszenie ewidencji ŚP z faktury na korektę. Dotychczas ewidencja nie przenosiła się poprawnie, gdy sposób zapłaty w karcie kontrahenta był inny niż na fakturze.

Ceny i rabaty

Zablokowaliśmy możliwość edycji progów rabatowych na zatwierdzonej przecenie okresowej.

Ceny i rabaty

Dodaliśmy automatyczne usuwanie rabatu indywidualnego (odznaczanie parametru na liście) w przypadku, gdy w kolumnie z rabatem wpisano zero.

WMS Konektor

Rozszerzyliśmy zestaw parametrów konfiguracyjnych systemu zewnętrznego WMS. Dodaliśmy listy synchronizowanych cech kontrahentów. Na listach cech towarów i kontrahentów umieściliśmy też cechy grupujące.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruki dokumentów. Dotąd przy pewnych ustawieniach nie można było ich wykonywać bez uzupełnionego kontrahenta.

Ceny i rabaty

Zmieniliśmy algorytm odczytywania parametrów Sprzedaż poniżej ceny minimalnej, Sprzedaż poniżej ceny zakupu. Dotychczas przy wystawianiu faktury sprzedaży parametry te były odczytywane z definicji powiązanego dokumentu magazynowego (WZ). Po zmianie są odczytywane wprost z definicji faktury.

Zestawienia obrotów

Zoptymalizowaliśmy przygotowanie danych dla listy Obroty wg opiekunów.

KSeF

Dodaliśmy obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur. Konto można wybrać podczas wysyłania i pobierania.

Gospodarowanie odpadami

W definicji dokumentu z kategorii dotyczącej odpadów dodaliśmy parametr odpowiadający typowi wpisu w ewidencji BDO. Parametr decyduje o tym, która czynność do komunikacji BDO jest dostępna dla dokumentu.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność do tworzenia wpisu w Karcie Ewidencji Odpadu w BDO. Standardowo jest ona dostępna dla dokumentu PWOD (wytworzenie odpadu).

KSeF

Zmieniliśmy położenie kafelka KSeF w menu modułu Handel. Obecnie jest on umieszczony przed kafelkami Deklaracje i Zestawienia.

KSeF

W konfiguracji KSeF umożliwiliśmy wskazanie domyślnego towaru, który będzie podstawiany do pozycji podczas importu faktur KSEF w przypadku, gdy towar nie został zidentyfikowany na podstawie informacji z pliku.

Korekty dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametrów dokumentów KWPZ i pokrewnych. Wyłączyliśmy możliwość przenoszenia do bufora i usuwania. Dotyczy nowych baz.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy filtrowanie list dokumentów wg zagranicznych stawek VAT. Dotąd w opcjach filtrowania po stawce dostępne były jedynie stawki polskie.

EDI

W definicji Faktura FV/ZK ED dodaliśmy pole lt;CorrectionTotalTaxableBasisgt;. Jest ono wymagane dla korekt wg specyfikacji ECOD.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał zatwierdzenie faktury generowanej z zamówienia w specyficznym scenariuszu dotyczącym płatności i walut.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy standardowe wydruki dokumentów służących do obsługi gospodarowania odpadami.

JPK

Ulepszyliśmy definicję EDI do importu JPK_FA. Dotychczas faktury ze stawką VAT 0% były zawsze importowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Obecnie rozróżniamy transakcje krajowe od zagranicznych na podstawie prefiksu NIP-u kontrahenta.

JPK

Poprawiliśmy eksport JPK_FA. Dodaliśmy obsługę przypadku zastosowania stawki 7%, która dotąd nie była poprawnie obsługiwana.

WMS Konektor

Poprawiliśmy algorytm generowania korekty na podstawie realizacji dyspozycji zwrotu. Dotychczas działał on niepoprawnie w przypadku kolejnych korekt.

Definicje dokumentów

Poprawiliśmy edycję definicji dokumentu. Dotychczas przy pewnej prawidłowej kombinacji parametrów definicji nie dało się jej zapisać.

KSeF

Przywróciliśmy blokadę edycji standardowych definicji KSeF/JPK. Po zmianie kompilatora kodu w wersji 2206 definicje stały się edytowalne. Edytowalne powinny być wyłącznie ich kopie.

JPK

Poprawiliśmy definicję do generowania JPK_FA. Dotychczas w przypadku korekty zbiorczej w pliku występowało puste pole NrFaKorygowanej, co powodowało niezgodność pliku ze schemą.

KSeF

W definicjach XML (EDI/JPK/KSeF itd.) dodaliśmy obsługę pola specjalnego Data dokumentu. Pola specjalne służą do odczytania wybranych danych z pliku XML jeszcze przed jego zaimportowaniem. Pole zostało wykorzystane na liście dokumentów do zaimportowania wyświetlanych w oknie parametrów importu KSeF.

Relacje dokumentów

W definicji relacji umożliwiliśmy zastosowanie własnego algorytmu (w postaci cechy referencyjnej) do ustalania kontrahenta i odbiorcy na dokumencie podrzędnym.

Towary

Poprawiliśmy dodawanie kodu EAN na formularzu towaru. Dotychczas w pewnych przypadkach, gdy w kontekście był kontrahent, kod dodawał się nie do towaru, a do kontrahenta.

KSeF

Poprawiliśmy definicję do eksportu faktury KSeF. Dotąd w przypadku, gdy firma jest osobą fizyczną, w sekcji Podmiot1 wypełnione było niewłaściwe dla tego przypadku pole.

Towary

Poprawiliśmy kontrolę dostępu do towarów w przypadku czytania kodu kreskowego za pomocą czytnika. Dotychczas operator mógł w ten sposób otworzyć kartę towaru wykluczonego filtrem zdefiniowanym w karcie tego operatora.

Korekty dokumentów

Ulepszyliśmy i zoptymalizowaliśmy mechanizm generowania automatycznych korekt do dokumentów MM podczas zatwierdzania korekty do pierwotnego dokumentu przyjęcia. Zmniejszyliśmy ilość generowanych dokumentów. Dotychczas powstawał osobny dokument dla każdej pozycji MM podlegającej korekcie, obecnie powstają dokumenty z wieloma pozycjami, osobne dla każdej MM, a nie dla pozycji.

Towary

Poprawiliśmy wyświetlanie wartości cech historycznych. Dotychczas na niektórych formularzach wartość cechy znikała przy przejściu pomiędzy zakładkami.

Zamówienia i oferty

Zamówienia z subzasobami. Zrezygnowaliśmy z przenoszenia informacji o wskazaniu dostawy z zamówienia na dokument docelowy (np.: FV, WZ, WZ 2), gdy wskazane było zamówienie do dostawcy. Informacja ta nie była prawdziwa na dokumencie docelowym, który posiadał obrót z dostawy magazynowej. Jeśli wskazany na zamówieniu jest dokument magazynowy, informacja o dostawie jest kopiowana.

JPK

Poprawiliśmy generowanie danych dla pola NrFaZaliczkowej. Dodaliśmy ograniczenie długości danych do 256 znaków.

Dokumenty handlowe

W panelu filtrującym dla dokumentów handlowych dodaliśmy filtr o nazwie Towar. Wybranie w nim konkretnego towaru skutkuje wyświetleniem dokumentów zawierających ten towar.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. Dotychczas nie dawała ona możliwości zmiany precyzji ceny na większą niż dwa miejsca po przecinku.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność do tworzenia dokumentów z listy towarów. Dotychczas czynność ta nie działała po wgraniu plików konfigurujących obsługę akcyzy na węgiel.

Definicje dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie daty kursu w definicji dokumentu ZK2 na Data dostawy, albo data, jeśli wcześniejsza. Dotyczy nowych baz.

KSeF

Usunęliśmy zbędny komunikat o nieznalezionym zamówieniu, który pojawiał się w pewnych przypadkach podczas importu faktury KSeF, w której wskazano numer powiązanego zamówienia.

Uprawnienia

W standardowych rolach modułu Handel dla nowego systemu praw dodaliśmy prawo do rodzaju komunikatu EDI. Brak tego prawa uniemożliwiał zatwierdzanie dokumentów handlowych w przypadku korzystania z Soneta.EDI.

Dokumenty handlowe

W parametrach czynności Zmień zatwierdzony dokument dodaliśmy pole Pracownik.

Dokumenty handlowe

Na listach zapytań ofertowych rozbudowaliśmy możliwość filtrowania według stanu relacji do ofert jako dokumentów podrzędnych.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych z zamówienia przy realizacji dokumentem podrzędnym. Dotychczas w pewnych sekwencjach wystawiania dokumentów (np. z pośrednimi FPRO, FZAL), zasoby zamówione niepotrzebnie usuwały się przed wystawieniem końcowego dokumentu rozchodowego (np. FV).

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie kompletacji w przypadku zdefiniowania zamienników do składników. Dotąd w pewnym przypadku wpisanie ilości w pozycji dokumentu kompletacji kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy wydruk faktury zaliczkowej. Dotychczas przy zaliczce na 100% wartości zamówienia na wydruku drukowała się tabela VAT wyliczona dla zamówienia, a nie faktury, co mogło prowadzić do groszowych rozbieżności wartości na wydruku z wartością dokumentu.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy dodawanie logo firmy na wydruku dokumentu, bez konieczności modyfikowania jego nagłówka (logo musi być umieszczone jako załącznik globalny). Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna na definicji danego dokumentu. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub w środku nagłówka wydruku.

Pozostałe

Dodaliśmy filtrowanie zasobów trafiających do interfejsu handlowego IWybórPartiiTowaru. Wykluczyliśmy zasoby techniczne o typie partii TylkoZasób, gdyż ten typ nie powinien być wykorzystywany w dodatkach zewnętrznych.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy kategorie dokumentów: Przyjęcie Odpadów, Wydanie Odpadów. Dodaliśmy listę Odpady razem, na której wyświetlane są dokumenty z obu tych kategorii.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm generowania korekt kosztów. Dotychczas w pewnym złożonym przypadku powstawał zasób magazynowy o dodatniej ilości i ujemnej wartości.

Sprzedaż

Dodaliśmy drukowanie numeru wirtualnego rachunku bankowego na wydruku korekty do archiwalnej faktury sprzedaży.

Dokumenty fiskalizowane

Poprawiliśmy API do fiskalizowania dokumentów. Dotychczas w pewnych przypadkach seryjna fiskalizacja nie działała poprawnie.

Dokumenty handlowe

Ujednoliciliśmy sposób drukowania tabeli powiązanych dokumentów magazynowych na wydrukach faktur repx i aspx. W przypadku repx nie były uwzględniane dokumenty KWZ2 na liście powiązanych dokumentów faktury.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahenta. Dotychczas wyliczenie kończyło się błędem, jeśli w bazie danych występowały dokumenty z opakowaniami bez kontrahenta (np. MMWO/MMPO).

Gospodarowanie odpadami

Umożliwiliśmy oznaczenia karty towaru jako Odpad. Ma to zastosowanie w dokumentach gospodarowania odpadami. W karcie tego typu niezbędne jest wskazanie kodu BDO ze słownika tych kodów. Umożliwiliśmy filtrowanie towarów po nowym parametrze.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów: PWOD (Wytworzenie odpadu, przyjęcie magazynowe), ROD (Przekazanie odpadu, rozchód magazynowy) oraz relację PWOD-gt;ROD. Dokumenty te zawierają dodatkowe pola z danymi niezbędne w integracji z platformą BDO.

Gospodarowanie odpadami

W konfiguracji dodaliśmy folder Definicje dokumentów/Gospodarownia odpadami, służący do włączenia i konfigurowania gospodarowania odpadami.

Gospodarowanie odpadami

W definicji dokumentu wprowadziliśmy możliwość ograniczenia ilości pozycji do jednej. Ma to zastosowanie w gospodarowaniu odpadami, gdzie każdy dokument BDO dotyczy tylko jednego rodzaju odpadu. Nowy, wielowartościowy parametr zastępuje dotychczasowy Pozwalaj na zatwierdzanie dokumentu bez pozycji.

Ceny i rabaty

W cenniku indywidualnym kontrahenta dodaliśmy weryfikator symbolu waluty. Dotąd w pozycji cennika można było wpisać nieistniejący symbol.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy słownik kodów BDO (w folderze Klasyfikacja towarów) oraz czynności do jego synchronizacji ze słownikiem z platformy BDO.

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy obsługę wyboru magazynu w oknie pośrednim relacji. Dodaliśmy możliwość pozostawienia pola bez wartości. Takie ustawienie oznacza, że dokumenty podrzędne dziedziczą magazyn z nadrzędnych.

KSeF

Uprościliśmy wysyłanie faktury do KSeF. Obecnie przed wykonaniem czynności Wyślij nie jest konieczne wykonanie czynności Eksport. Jeśli faktura nie jest wyeksportowana do pliku XML to eksport nastąpi automatycznie przed wysłaniem.

KSeF

Dodaliśmy czynności do pobierania faktur z KSeF w pakietach za dany okres. Służy do tego dedykowana lista KSeF/Pobieranie. Jest to inny sposób pobierania faktur, polegający na wysłaniu żądania i odebraniu danych po pewnym czasie, gdy pakiet zostanie przygotowany przez KSeF.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność, która umożliwia wysłanie dokumentu przekazania odpadów (ROD) do BDO jako KPO.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy typ systemu zewnętrznego: BDO. Służy on do konfigurowania komunikacji z platformą BDO poprzez założone tam konto. W oknie systemu wyświetlane są również powiązania pomiędzy zapisami w systemie i odpowiadającymi im zapisami w platformie BDO.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynności służące do synchronizacji (parowania) kartotek kontrahentów i ich lokalizacji z odpowiednikami tych zapisów w platformie BDO.

KSeF

Uprościliśmy sposób wyświetlania czynności do wysyłania faktur do KSeF. Dotychczas przy niepustej liście faktur grupa czynności KSeF pojawiała się w menu dwukrotnie – raz dla listy, raz dla wiersza.

KSeF

Dodaliśmy zapisywanie numeru KSeF w zaimportowanym dokumencie. Numer ustalamy na podstawie nazwy pobranego pliku, który go zawiera. W pobranym pliku XML nie występuje pole z numerem nadanym przez KSeF.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność służącą do pobierania statusu dokumentu wysłanego wcześniej do platformy BDO jako KPO.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy import dokumentów z danych tekstowych w interfejsie HTML.

Workflow

Pozostałe

Zmieniliśmy zachowanie zakładki Struktura Organizacyjna na formularzu Kartoteki pracownika. Zakładka jest widoczna jeżeli w bazie znajduje się struktura z definicją elementu na której w polu Powiązania wybrano Wszystkie. Dzięki temu możliwe jest powiązanie pracownika z elementem struktury bezpośrednio z poziomu Kartoteki pracownika.

BI

Pola wyliczane

W polach wyliczanych jest możliwość skorzystania zarówno z funkcji agregujących np. SUM(), jak również z funkcji okienkowych SUM() OVER() dzięki czemu użytkownik ma większe możliwości tworzenia modeli danych.

Utrwalanie danych

Udostępniono nowy mechanizm utrwalania danych BI dedykowany do utrwalania wyników analiz BI. Nowy mechanizm polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości silnika i serwera SQL, przy minimalnym użyciu aplikacji, co korzystnie wpływa na wydajność procesu utrwalania danych, których źródłem są domeny lub raporty BI. Nowy mechanizm dostępny jest w instalacjach standardowych oraz wielobazowych. Jednocześnie wprowadzono szereg modyfikacji funkcjonalnych i ergonomicznych w istniejących czynnościach do wytwarzania infrastruktury utrwalania, które umożliwiają tworzenie jej komponentów na potrzeby obu mechanizmów utrwalania. Udostępniona została także czynność umożliwiająca szybkie tworzenie kopii wizualizacji, działających w oparciu o dane utrwalane.

Merytoryczne – obszar księgowy

Do standardu dodaliśmy modele danych z obszaru finansowego dotyczące obrotów na kontach oraz zapisów księgowych, które zawierają informacje dotyczące okresów, typów kont czy wartości. Powstałe raporty zawierają parametry, które pozwalają na filtrowanie danych w odniesieni do okresu obrachunkowego, wyboru danych z bufora bądź zaksięgowanych, czy też wskazania rodzaju kont, które interesują użytkownika (bilansowe/wynikowe/pozabilansowe).

Modele danych

W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Modele te od wersji 2210 zostały oznaczone jako nieaktualne, a od wersji 2304 zostaną całkowicie usunięte ze standardu Modułu BI. Prosimy o weryfikację czy nie posiadają Państwo gdzieś użytych wymienionych wskaźników. Jeśli w dalszym ciągu chcą z nich Państwo korzystać konieczne jest powielenie standardowych modeli danych, utworzenie dla nich wizualizacji i podmianę w systemie. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista elementów wytypowanych do usunięcia.

Wizualizacje

Dodane zostało pole „Dodatkowe objaśnienia” dostępne do edycji wyłącznie dla producenta Modułu BI. W Treści zawarte w tym polu będą widoczne w labelu pod wizualizacją typu tabela oraz wykres, a także w tooltipie wskaźnika. Pole służy do przekazywania Użytkownikowi ważnych informacji dotyczących sposobu wyliczania miar oraz prawidłowego użycia danej wizualizacji.

Pola wyliczane

Wprowadziliśmy możliwość doprecyzowania parametrów: typu, długości oraz stylu dla funkcji konwersji w polach wyliczanych. Dzięki temu użytkownik tworząc nowe pola wyliczane w oparciu o konwersję może w łatwy sposób wskazać ich właściwości.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników. analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności. Nowe modele danych wyposażone są w parametry umożliwiające filtrowanie danych wg dowolnego okresu czasu, wydziałów, pracowników i innych obiektów, dzięki którym możliwe jest analizowanie danych od ogółu do szczegółu.

Modele danych

W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Zgodnie z wydanym komunikatem technicznym w kwietniu 2022 elementy te zostały trwale usunięte ze standardu Modułu BI. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista usuniętych elementów.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę kończących się UoP, badań lekarskich, szkoleń BHP, bilans czasu pracy (ponad/poniżej normy), kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników.

Produkcja

Operacje

Z poziomu formularza operacji w zakładce Planowanie umożliwiliśmy edycję dat rozpoczęcia operacji, która sprawdzi się dla tych użytkowników, którzy chcą manualnie planować operacje. W ramach funkcjonalności dodaliśmy także czynność: „Sprawdź konflikty”, która weryfikuje czy przypisany do operacji zasób lub pracownik nie jest zablokowany, lub czy w zaplanowanym czasie operacji nie ma zlecenia serwisowego lub zaplanowanej nieobecności.

Zamówienia

Z poziomu listy Zapotrzebowania i rezerwacje/Zapotrzebowania dodaliśmy nową czynność: „Utwórz dokument„, za pomocą której wprost z tej listy można generować dokumenty zamówień do dostawców. Aby to było możliwe należy pamiętać o zdefiniowaniu bezpośredniej relacji pomiędzy dokumentami ZP – Zlecenie produkcyjne a ZD – Zamówienie do dostawcy.

Technologia

Z poziomu listy Technologie dodaliśmy nową czynność: „Aktualizuj operacje technologii…”, za pomocą której możliwe jest zaktualizowanie wielu operacji, występujących w danej technologii jednocześnie. Po wybraniu tej czynności zostanie wyświetlone okno parametrów, pozwalające na wybór elementów operacji, które mają zostać zaktualizowane.

Rozliczenie zleceń

Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń„, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.

Kalkulacja kosztu

Zmieniliśmy podpowiadaną ilość w polu dostępnym w oknie Kalkulacji kosztu o nazwie: „Ilość do przeliczenia„. Pole to domyślnie będzie przyjmować taką samą wartość, jak ilość produktu na zleceniu produkcyjnym, natomiast nie będzie się aktualizować (tak jak miało to miejsce do tej pory) na wartości równe ilościom z dokumentów PWP, powiązanych ze zleceniem. W razie potrzeby pole to jest edytowalne, co daje możliwość przeliczenia kalkulacji kosztu dla dowolnej ilości produktu, wprowadzonej ręcznie przez użytkownika.

Operacje

Poprawiliśmy import operacji wzorcowych z pliku xls, tak aby możliwe było zaimportowanie operacji wraz z ich czasami trwania.

Zlecenie produkcyjne

Dodaliśmy nową czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia. Wynikiem zwrotnym może być status:

 • Pełne – gdy mamy 100% dostępnych ilości towarów
 • Częściowe – gdy surowce są dostępne częściowo
 • Nie podlega – gdy towary zostały już wydane w pełnej potrzebnej ilości
 • Brak – gdy brak dostępnych ilości.

Operacje

Rozbudowaliśmy filtr „Stan realizacji” dostępny na liście Operacje w zleceniach o dwa nowe statusy:

 • W realizacji – wyświetlający wszystkie operacje za wyjątkiem tych ze stanem: „Brak” oraz „Zakończone”
 • Niezakończone – wyświetlający wszystkie operacje dla wszystkich stanów realizacji operacji za wyjątkiem „Zakończone”.

Zlecenie produkcyjne

W konfiguracji systemu tj. Produkcja/Kalkulacja dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Wyliczaj wartości rozchodów według wartości obrotów (po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu)”. Włączenie parametru powoduje, że pole dostępne na zakładce Surowce na zleceniu produkcyjnym tj. Podrzędne/Rozchód surowców/RozliczonoWartośćCy uwzględnia dokumenty korekt, powiązane z daną pozycją technologiczną.

Osoby w produkcji

Dodaliśmy nowy filtr na liście Produkcja/Osoby/Rzeczywiste do wyszukiwania osób rzeczywistych tj. pracowników wg posiadanych przez nich kompetencji.

Bilans surowców

Do organizatora listy dostępnego na Bilansie surowców dodaliśmy nową właściwość PozycjaTechn.

Osoby w produkcji

Poprawiliśmy błąd występujący podczas planowania operacji o treści: „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: key”. Problem występował wówczas, gdy została zdefiniowana osoba rzeczywista o pustej kompetencji. Wprowadziliśmy weryfikator, który obecnie blokuje taką możliwość.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozliczanie dokumentów

Dodaliśmy możliwość weryfikacji kont na rozliczeniach zapłat poprzez nową czynność o nazwie „Sprawdź konta rozliczeń”. Czynność jest dostępna na raporcie oraz na zapłacie. Z poziomu zapłaty czynność pozwala zweryfikować zgodność kont według symbolu na dodanych w rozliczeniu płatnościach. Jeśli zapłata została rozliczona z kilkoma płatnościami zaksięgowanymi na różne konta rozliczeniowe, pojawia się komunikat o niezgodności kont i w logu pojawia się numer dokumentu rozliczanego i konto. Z poziomu raportu czynność pozwala zweryfikować zgodność kont na zaznaczonych zapłatach. Dodatkowo dodaliśmy pole Aktualne konto z symbolem kont na listę Nierozliczone dokumenty.

Rozliczanie dokumentów

Dla czynności Rozliczanie dokumentów, dostępnej z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, dodaliśmy możliwość wskazania wielu cech w parametrze „Zgodność cechy”. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wskazania w parametrze „Pomijaj bez wartości” czy rozrachunki z nieuzupełnioną cechą mają się rozliczać.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Poprawiliśmy prezentację kodu algorytmu na formularzu rachunku bankowego na zakładce Rachunki wirtualne.

Księgowość

Mechanizm podzielonej płatności

Dla definicji dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja i Zakup ewidencja dodaliśmy w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) na zakładce Rozszerzenie definicji możliwość wskazania trybu ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach. W nowym parametrze można wskazać jedno z dotychczasowych ustawień lub ustawienie „Domyślny”, które powoduje, że dla definicji obowiązuje dotychczasowe ustawienie ogólne (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Rozrachunki). Wskazany na definicji dokumentów tryb jest ustawieniem nadrzędnym w stosunku do ustawienia ogólnego i dotyczy zarówno dokumentów ewidencji, dla których definicji wskazano indywidualny tryb ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach, jak i dla dokumentów handlowych powiązanych z taką definicją.

Podzielniki kosztów

Dla formularza pracownika dostępnego dla licencji Księga z poziomu dokumentu Lista płac ewidencja w Ewidencji dokumentów udostępniliśmy widok zakładki Kadry – pozostałe/Podzielniki kosztów. Dzięki zmianie możliwa będzie edycja podzielników kosztów dla pracowników z poziomu dokumentu ewidencji, bez konieczności przechodzenia na listę Kadry i płace/Kadry/Pracownicy.

Podzielniki kosztów

Udostępniliśmy nową listę o nazwie Podzielniki kosztów dla folderu Księgowość, którą można włączyć w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne za pomocą parametru „Dodatkowa lista Podzielniki kosztów”. Domyślnie w bazach nowych i konwertowanych wspomniany parametr jest wyłączony. Dzięki nowej funkcjonalności możliwa będzie aktualizacja podzielników kosztów z poziomu jednego miejsca, bez konieczności przechodzenia do różnych kartotek, dla których zdefiniowane są podzielniki kosztów.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy błąd, który pozwalał dodać więcej niż jeden dokument ewidencji z takim samym numerem dodatkowym pomimo ustawionej unikalności tego numeru. Błąd występował w specyficznych przypadkach, np. kiedy w pierwszej kolejności zostały zapisane dokumenty, a następnie w jednoczesnym czasie zostały dla nich wprowadzone takie same numery dodatkowe. Aktualnie system przy ustawionej w konfiguracji unikalności numeru dodatkowego nie pozwala dodać więcej niż jednego dokumentu z tą samą wartością w polu Numer dodatkowy.

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał wygenerowanie formularza CIT-KW stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8. Komunikat błędu występował podczas próby generowania CIT-KW na wersjach programu, które nie zawierały definicji CIT-KW w instalatorze programu. Po dokonaniu zmian załącznik CIT-KW generuje się poprawnie.

Oddział

Dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym dla każdego oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z lub bez uwzględnienia pododdziałów. Zatwierdzone dokumenty ZD pobierane są do załącznika CIT/WZ na deklaracji CIT-8.

Oddział

Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

CRM

Transakcje

Poprawiliśmy działanie listy Dokumenty, która dostępna jest w formularzu Transakcji. Od tej pory po przypisaniu do Transakcji (poprzez funkcję Dodaj dokumenty dostępną w menu Czynności) umowy cyklicznej, zawartej z kontrahentem będzie widoczna w tej zakładce. Dzięki temu użytkownik szybciej odnajdzie poszukiwaną informację oraz będzie miał pełny obraz relacji z klientem.

Zadania i Zdarzenia

Przywróciliśmy funkcjonalność filtrowania projektów przypisywanych do Zadania ze wskazanym Kontrahentem. Po utworzeniu Zadania, wskazaniu Kontrahenta w kontekście którego będzie realizowane i jego zapisaniu po przejściu na zakładkę Dodatkowe i i otwarciu okna wyboru Projektu na wyświetlonej liście domyślnie zostanie ustawiony w filtrze Kontrahent klient wskazany w Zadaniu.

Kontrahent

Dodaliśmy możliwość importu danych adresowych z portalu geoportal.gov.pl. Po włączeniu parametru Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych dostępnego w opcjach konfiguracyjnych Kontrahenci i urzędy/Ogólne istnieje możliwość zaimportowania bazy kodów pocztowych do tabeli KodpocztowyAU. Jeśli tabela KodPocztowyAU używana była we wcześniejszych wersjach niż 2210.1.1 to konwersja do tej wersji spowoduje usunięcie znajdujących się dotychczas w tabeli rekordów. Dlatego konieczne będzie pobranie aktualnych danych adresowych przy pomocy opisanej funkcjonalności. Po skorzystaniu z możliwości pobrania danych dostępnej z poziomu Narzędzia/Import danych adresowych, po wpisaniu kodu pocztowego w odpowiednie pole w systemie lista miejscowości oraz ulic będzie filtrowana zgodnie z pasującymi wartościami związanymi z podanym kodem. Funkcjonalność ta pozwala na szybsze dodawanie danych adresowych kontrahenta oraz minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędnych danych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37732.

e-mail

Zmieniliśmy sposób podpinania załączników do maila dla wydruków generowanych w dwóch odcinkach. Do tej pory wydruki, jeśli wydruk generowany był w dwóch odcinkach np. potwierdzenie salda to do odbiorcy wysyłane były dwie wiadomości email. Od teraz oba odcinki wysyłane są w jednej wiadomości email. Ułatwi to komunikację z klientami.

e-mail

Dodaliśmy nowy mechanizm oznaczania statusu wysłania maila dla dokumentów handlowych. Na liście Faktur sprzedaży (Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży) dodaliśmy nowe pole EmailInfo z wartościami wyliczanymi ’Status’ oraz ’Data wysyłki’. Pola ta można wyciągnąć na listę dokumentów poprzez opcję Organizuj widok. Pole Status może przyjmować trzy wartości:

 • Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
 • Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
 • Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

W przypadku wysłania wiadomości poprzez konto poczty CRM ustawiana jest również data wysłania w polu Data wysyłki. Dodatkowo w przypadku dokumentów wysłanych z wcześniejszych wersji systemu pole Status może przybrać wartość Wysłane – dla dokumentów, dla których nie jesteśmy w stanie określić sposobu wysłania, lub Wysłano Pocztą CRM kiedy istnieje relacja pomiędzy wysłanym dokumentem i wiadomością e-mail. Funkcjonalność ta jest uniwersalna i będzie mogła być używana w rozwiązaniach własnych w przypadku innych obiektów, które mogą być wysyłane z systemu.
Nowa funkcjonalność pozwala mieć dokładniejszą informację na temat wysyłki dokumentów handlowych.

SMS

Z dodatku smsing usunęliśmy możliwość integracji z nieaktywną bramką Inteliso (www.sms-api.pl).

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Na kartotece środków trwałych udostępniliśmy dodatkową zakładkę Powiązania. Zakładka prezentuje powiązanie kartoteki środka trwałego z obiektami z obszaru Nieruchomości (powiązanie wskazane na obiekcie w polu Inwentarz oraz zakładka Powiązane obiekty) oraz urządzeniami z obszaru Wypożyczenia (powiązanie wskazane na urządzeniu w polu Inwentarz). Zakładka uaktywnia się, gdy operator posiada licencje na obszary Nieruchomości lub Wypożyczalnia oraz na obiekcie lub urządzeniu wskazano powiązanie z daną kartoteką środka trwałego.

Systemowe

Baza danych

Zwiększyliśmy pole Trusted w tabeli Operators z 32 do 256 znaków oraz pole ExternalProviderUserID w tabeli WebProfiles ze 100 do 256 znaków. Pola odpowiedzialne są za Kod systemowego operatora zintegrowanego dostępnego na Operatorze/WebUserze. Dzięki zmianie operatorzy posiadający długie domeny mogą bez przeszkód logować się do naszego systemu wykorzystując usługi AD(Active Directory) czy ADFS(Active Directory Federation Services), tak aby wspólnym źródłem autoryzacji danych były zasoby własnej infrastruktury.

Środowisko

Zakończyliśmy długo zapowiadane wsparcie silnika MySQL. W obecnej wersji po uruchomieniu systemu nie będą widoczne bazy danych oparte o silnik MySQL, wraz z brakiem możliwości utworzenia bazy danych w oparciu o ten silnik. Wszystkie bazy danych MySQL należy przestawić na bazę danych MS SQL Server za pomocą archiwum tekstowego bazy danych w poprzedniej wersji programu.

Framework

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności związanej z usuwaniem informacji o zapamiętanych licencji na formularzu Pobrane licencje. Okno pojawia się przed zalogowaniem do systemu w bazach z zaznaczonym parametrem Wybór modułów dostępnym z poziomu Właściwości bazy danych/Operator. We wcześniejszych wersjach czynność działała prawidłowo, ale zwracała nadmiarowo komunikat „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

Framework

Zaktualizowaliśmy wersję biblioteki ZXing.Net do wersji 0.16.8 odpowiedzialną za tworzenie kodów kreskowych na wydrukach.

Eksport i import

Poprawiliśmy funkcję eksportu wydruków XtraReports do formatu CSV. Jeżeli w konfiguracji programu zaznaczony zostanie parametr Systemowe/Export i Import/Neutralizuj formuły podczas exportu do csv, wówczas wszystkie wartości, które mogą zostać przez program Excel potraktowane jako wykonywalne formuły, zostaną ujęte w dodatkowe cudzysłowy, tak, aby zabezpieczyć się przed możliwością niekontrolowanego wykonania kodu formuły podczas otwierania arkusza.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy listę Pliki i konteksty dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe. Nowa lista agreguję wszystkie możliwe konteksty zapisu w systemie. Prezentacja obywa się w inny sposób dzięki temu będzie prościej zarządzać wpisami dla różnych kontekstów niż w przypadku formularza Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki.

Framework

Udoskonaliliśmy mechanizm tworzenia słownych wartości dla waluty PLN (.Słownie), tak aby w nie pojawiały się nadmiarowe spacje w wyrażeniu.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na przypisanie obszaru do Zadania Pracy hybrydowej. Na formularzu Zadania dostępna jest zakładka Obszar, która zawiera zgodne z posiadaną licencją obszary, w których pracuje klient. Z jej poziomu możemy przypisać do Zadania jeden lub kilka obszarów. Na podstawie tego przypisania odfiltrowywane są Zadania, które wyświetlane są podczas korzystanie z ogólnosystemowego stopera.

Praca hybrydowa

Dodaliśmy funkcjonalność ogólnosystemowego stopera, który może być uruchomiony z dowolnego miejsca w systemie. Stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. Podczas jego uruchomienia użytkownik wskazuje Zadanie Pracy hybrydowej, w kontekście którego będzie rejestrował czas pracy. Lista zadań do wyboru jest odfiltrowana przez pryzmat obszarów do jakich zostały przypisane zadania np. Jeśli na formularzu zadania w zakładce Obszar przypiszemy je do obszaru CRM, to podpowie się ono podczas uruchomienia stopera na listach CRM, natomiast nie będzie widoczne z poziomu list systemu w innych obszarach. Jeśli nie posiadamy zadań przypisanych do obszaru, w którym obecnie pracujemy podczas uruchamiania stopera możemy dodać nowe zadanie lub wyświetlić listę wszystkich przypisanych do nas zadań. Dodatkowo po rozwinięciu menu stopera możemy go uruchomić w kontekście jednego z trzech ostatnich zadań, dla którego rejestrowaliśmy czas pracy. Wprowadzona funkcja pozwala również śledzić czas pracy z zadaniem dzięki zegarowi wyświetlanemu na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania. Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37731.

Praca hybrydowa

Zmieniliśmy nazwę filtra Rodzaj, który jest dostępny z poziomu listy Czas realizacji na Powiązanie. Filtr ten działaj tak samo jak do tej pory czyli pozwala wyświetlić czasy pracy zalogowane do zgłoszenia serwisowego lub do zadania albo z uzupełnionymi uwagami. Zmiana nazwy ułatwi identyfikację filtra.

Projekty

Projekty

Dodaliśmy funkcję rozliczania projektów na podstawie czasów pracy zalogowanych do powiązanych z nimi Zadań pracy hybrydowej. Aby włączyć funkcję należy w ustawieniach konfiguracyjnych w definicji projektu w zakładce Opcje włączyć parametr Rozliczaj i następnie wskazać Definicję dokumentu zapotrzebowania, Definicję dokumentu handlowego oraz Magazyn. Po wprowadzeniu opisanej konfiguracji w formularzu projektu w menu Czynności dostępna będzie opcja Utwórz zapotrzebowanie. Po skorzystaniu z niej w formularzu projektu widoczne będą 2 zakładki: Dokumenty zawierająca utworzone dokument zapotrzebowania oraz dokumenty handlowe oraz Usługi, w której wskazujemy usługi służące do rozliczenia projektu. Po wprowadzeniu opisanych ustawień z poziomu formularza Zadania pracy hybrydowej należy powiązać je z projektem przy pomocy pola Produkt oraz w polu Usługa wskazać usługę, która posłuży do rozliczenia czasów zalogowanych do Zadania (lista usług ograniczona jest do tych wskazanych w projekcie). Następnie możemy przejść do rozliczenia projektu. W formularzu projektu oraz na liście Projekty na pasku narzędziowym dostępna jest funkcja Rozlicz. Po jej wybraniu wskazujemy za jaki okres chcemy rozliczyć projekt. W efekcie zostanie utworzony dokument handlowy rozliczający zarejestrowane czasy pracy do zadań. Jednocześnie wpisy zawierające rozliczone czasy pracy zostaną zablokowane do edycji. Funkcjonalność ta ułatwi i przyśpieszy rozliczanie projektów na podstawie zalogowanych czasów pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37720..

Kadry i Płace

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.09.2022 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6.156,25 zł
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 307,81 zł
  • II rok nauki – 369,38 zł
  • III rok nauki – 430,94 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 246,25 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764). Ponadto zaktualizowaliśmy wskaźnik w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne:

 • „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 01.10.2022 r. przyjmuje wartość 102,7%.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 816). Przedłużyliśmy okres stanu zagrożenia epidemicznego do 31.12.2022 r.:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…31.12.2022.

Nieruchomości

Nieruchomości

Struktura nieruchomości przedstawia zestawienia wszystkich obiektów oraz liczników dodanych do systemu. Jeśli wspomniane obiekty zostały dodane w relacji do siebie to są wyświetlane w formie drzewa, czyli z uwzględnieniem hierarchicznej struktury. Obiekty mogą być wiązane w relacji nadrzędny – podrzędny z nieograniczoną liczbą zagnieżdżeń. Dodatkowo można do obiektów dodawać obiekty powiązane, bez określania ich nadrzędności względem siebie. Wówczas ich powiązanie nie będzie widoczne w hierarchicznej strukturze lecz w prawej części ekranu w oknie „Elementy powiązane”.

Nieruchomości

Z poziomu listy Jednostki Organizacyjne dostępna jest funkcjonalność Przemieszczania jednostek organizacyjnych. Pozwala ona na przenoszenie jednostek organizacyjnych wraz z przypisanym do niej inwentarzem do wybranych obiektów z obszaru nieruchomości. Funkcjonalność ta usprawnia przemieszczanie jednostek organizacyjnych oraz inwentarza pomiędzy obiektami nieruchomości.

Nieruchomości

Dodaliśmy możliwość obsługi i rejestrowania stanów liczników mediów w ramach wprowadzonych do systemu obiektów. Liczniki mogą występować jako samodzielne elementy, do których zbierane są kolejne pomiary, jak również być elementem struktury i być podrzędnymi elementami obiektów. Stany liczników są przechowywane w systemie jako pomiary, a użytkownik ma dostęp do informacji o historycznych zapisach oraz przyrostach wartości stanów liczników.

Nieruchomości

Dla obiektów wprowadzonych w ramach obszaru Nieruchomości dodaliśmy możliwość obsługi najmów poszczególnych obiektów. W systemie gromadzimy informacje o wszystkich najmach, które zostały zrealizowane lub są w trakcie trwania. Funkcja pozwala w szybki sposób zidentyfikować obiekty dostępne i niedostępne w zadanym okresie czasu Zrealizowane najmy można następnie rozliczać za pomocą stawek dziennych lub godzinowych, stawek za obiekt lub stawek za dzień w przeliczeniu na metry kwadratowe powierzchni i generować dokumenty handlowe.

Nieruchomości

Obszar Nieruchomości pozwala na dodawanie i przechowywanie Polis ubezpieczeniowych. Polisy mogą być przypisane do dowolnego obiektu zapisanego w strukturze nieruchomości systemu. Do każdej zawartej i zarejestrowanej w systemie Polisy istnieje możliwość zgłoszenia Szkody. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może na bieżąco kontrolować czas obowiązywania polis jak również śledzić powstałe Szkody i monitorować postęp ich usuwania.

Nieruchomości

Do każdego obiektu dodanego w strukturze nieruchomości dodaliśmy możliwość rejestrowania zdarzeń incydentalnych takich jak awarie czy naprawy. Zadanie incydentalne służą do odnotowywania nieplanowanych prac na danym obiekcie. Funkcjonalność ta pozwala rejestrować historię napraw i modyfikacji obiektu po zaistnieniu nieplanowanych wydarzeń losowych.

Nieruchomości

W obszarze Nieruchomości w systemie dodaliśmy możliwość wprowadzenia zaplanowanych wcześniej zdarzeń takich jak przeglądy czy remonty. Funkcjonalność ta pozwala na zaplanowanie prowadzonych prac dla wszystkich nieruchomości, a wprowadzone w ten sposób zdarzenia mogą mieć również wpływ na dostępność poszczególnych obiektów pod wynajem w danym terminie.

Produkcja

Harmonogram

Zmodyfikowaliśmy wyświetlany opis na operacji na harmonogramie o dodanie nowych pól:

 • Rozpoczęcie i Zakończenie
 • Czas
 • Termin wykonania.

Handel

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy obsługę zamówień wewnętrznych. Zamówienie takie może zawierać wskazanie dwóch magazynów: docelowego i źródłowego. Standardowo w relacji do niego powstaje dokument MM. Zamówienia wewnętrzne mają osobną listę.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy anulowanie nierozliczonych pozycji korekty zamówienia w sytuacji, gdy znajduje się ona w zamkniętym okresie magazynowym.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie pozycji zleceń produkcyjnych na liście pozycji dokumentów.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy występujący w wersji okienkowej problem otwierania części linków zamieszczonych w treści wiadomości email polegający na wyświetlaniu komunikatów związanych z błędem skryptu na stronie. Od teraz wysłane linki otwierają właściwą stronę internetową w domyślnej przeglądarce.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Zapłata

Poprawiliśmy błąd, który nie pozwalał na dołączenie zaliczki z poziomu wpłaty/wypłaty na raporcie w Ewidencji Środków Pieniężnych. Dotychczas po wybraniu opcji „Dołącz jako zaliczkę” widoczne były jedynie dokumenty z tego samego miesiąca co zapłata. Po dokonaniu zmian widoczne są wszystkie dokumenty zgodnie ze wskazanym okresem.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy zasadę działania formularza Elementy definicji XML dostępnej, m.in. na Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny/Definicja XML dla pól Kod C# eksportu, Kod C# importu oraz Kod C# widoczności. We wcześniejszych wersjach istniała możliwość „zepsucia” składni kodu poprzez przełamanie za pomocą entera.

HTML

Listy

Poprawiliśmy formatowanie i wyświetlanie sum dla kolumn zawierających liczby w tabelach BI. W poprzedniej wersji kolumny zawierające dane liczbowe w tabelach BI były domyślnie wyrównywane do lewej strony (zamiast do prawej), oraz nie miały domyślnie włączonego podsumowania.

Formularze

Poprawiliśmy wymiarowanie okien dialogowych (np. okien z parametrami wydruków lub czynności). W poprzedniej wersji na tego typu oknach mógł pojawiać się nadmiarowy pionowy pasek przewijania (scroll-bar).

Listy

Poprawiliśmy możliwość zaznaczania wszystkich wierszy poprzez kliknięcie w ikonę zaznaczania w nagłówku na listach posiadających strukturę „drzewa” (np. pozycje budżetu na projekcie CRM, lista dostępnych pól na organizatorze listy czy lista praw dostępu na formularzu roli systemowej).

Bezpieczeństwo

Na stronie logowania poprawiliśmy zawartość odpowiedzi przysyłanej z serwera w przypadku podania niepoprawnej nazwy użytkownika lub hasła, tak, aby na podstawie przesłanego komunikatu nie można było określić czy podana została niepoprawna nazwa użytkownika czy hasło (zabezpieczenie przed próbą odgadywania nazw użytkowników w systemie na podstawie zwracanego komunikatu).

Listy

Dodaliśmy nową kontrolkę umożliwiającą w wersji HTML wyświetlenie listy w postaci kart („kafelków”). Aby skorzystać z nowego widoku listy, należy w Organizatorze listy na zakładce Form.xml umieścić tag lt;Cardsgt; zamiast tagu lt;Gridgt;. W odróżnieniu od kontrolki Grid, nowa kontrolka może zawierać nie tylko elementy Field, ale również elementy grupujące (takie jak Row i Stack), które umożliwiają odpowiednie ułożenie pól na pojedynczej karcie.

Interfejs użytkownika

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość zbiorczego zarządzania widokami startowymi i ulubionymi. W celu wejścia w konfigurację widoku startowego i folderów ulubionych należy na dowolnej liście kliknąć przycisk Lista, wybrać Zaawansowane/Organizuj foldery a następnie zakładkę Startowy i ulubione. Na zakładce istnieje możliwość określenia folderu startowego oraz listy folderów ulubionych i zapisanie ich w określonym kontekście (roli, operatora itp.) – w zależności od posiadanych praw. Obok nowej funkcjonalności nadal pozostaje możliwość ustawienia aktualnego folderu jako startowego oraz dodania aktualnego folderu do ulubionych poprzez ikonę gwiazdka znajdującą się obok nazwy folderu – ale wówczas zapis zmian następuje wyłącznie w ramach bieżącego kontekstu (operatora).

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie polskich liter w nagłówku listy wyboru (lookup). Niepoprawne wyświetlanie występowało np. w Ewidencji dokumentów, przy uruchomieniu czynności Kopiuj dokument i otwarciu listy podpowiedzi dla pola Dokument źródłowy.

Kanały RSS

Poprawiliśmy wyświetlanie zawartości kanałów RSS w Panelu użytkownika. W przypadku niektórych kanałów – pomimo wpisania poprawnego adresu w konfiguracji programu – pojawiał się komunikat Kanał informacji jest niedostępny. Dodatkowo poprawiliśmy wymiarowanie miniatur (grafik), jeżeli wiadomości w dostarczonym kanale zawierają zdjęcia.

Listy

Dodaliśmy możliwość eksportowania zapisów z listy do schowka (clipbioard). W przypadku folderów zawierających listy (np. Faktury sprzedaży) funkcja dostępna jest w menu Lista\Lista\Kopiuj do schowka. Natomiast w przypadku formularzy zawierających listę (np. formularz faktury sprzedaży z listą pozycji) funkcja jest dostępna w menu Formularz\Lista\Kopiuj do schowka (w przypadku kilku list umieszczonych na jednym formularzu w menu pojawia się kilka pozycji Kopiuj do schowka z dodaną nazwą listy). Wykonanie funkcji powoduje przesłanie zawartości listy (w postaci tekstowej, z kolumnami oddzielanymi tabulatorami) do schowka komputera użytkownika (skąd można te dane wkleić np. do arkusza Excel). Jeżeli lista posiada możliwość zaznaczania pozycji (check-boxy po lewej stronie listy) kopiowane są zaznaczone zapisy (w celu wyeksportowania wszystkich pozycji należy najpierw wykonać Zaznacz wszystko przez kliknięcie ikony zaznaczania w nagłówku listy). Jeżeli lista nie posiada możliwości zaznaczania (np. tabele na panelach BI) wówczas zawsze kopiowane są wszystkie pozycje z listy.

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy wybieranie wartości z listy podpowiedzi (drop-down) za pomocą myszy. W poprzedniej wersji rozwinięcie listy podpowiedzi (np. lista definicji dokumentu, lista miejscowości itp) i kliknięcie myszą blisko prawej krawędzi listy nie powodowało ustawienia wskazanej pozycji (konieczne było kliknięcie w środkowej lub lewej części listy podpowiedzi).

Pulpity HR

Struktura HR

Dodaliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika zakładkę Ogólne/Struktura HR, przedstawiającą strukturę podległościową pracowników w firmie wraz podstawowymi informacjami na temat współpracowników. Widoczność zakładki „Struktura HR” zależna jest od ustawienia parametru „Struktura HR widoczna w panelu użytkownika” dostępnego w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „Nie”. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika będzie dostępna zakładka Ogólne/Struktura HR. Na zakładce „Struktura HR” oprócz imienia i nazwiska, stanowiska oraz wydziału w standardzie została również obsłużona widoczność adresu e-mail oraz numeru telefonu. Widoczność numeru telefonu poszczególnych pracowników zależna jest od „Celu” wskazanego na formularzu „Dane kontaktowe” w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane kontaktowe. Jeśli kontakt telefoniczny będzie miał wskazany jako cel „Publikowany w pulpitach”, wówczas dany numer telefonu będzie widoczny przy danym pracowniku w Strukturze HR.

Dane finansowe

Udostępniliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika na formularzu wypłaty zakładkę „Elementy”, na której będą widoczne naliczone na wypłacie elementy wynagrodzenia. W Pulpicie pracownika wypłaty dostępne są w zakładce Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty. Natomiast w przypadku Pulpitu kierownika wypłaty będą widoczne w zakładce Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty po wcześniejszym ustawieniu w konfiguracji na zakładce Pulpity/Pulpit HR parametru „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” na Tak.

Pulpit kierownika

Dane o pracownikach

Dodaliśmy w Pulpicie kierownika nową zakładkę Pulpit kierownika/Umowy/Umowy o pracę. Zakładka prezentuje listę umów o pracę podległych kierownikowi pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Kod pracownika, Nazwisko i imię pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. Uwaga: Zakładka „Umowy o pracę” będzie od razu widoczna w istniejących bazach. W celu jej ukrycia należy zablokować na prawach jej widoczność dla odpowiednich operatorów.

Dane o pracownikach

W Pulpicie kierownika udostępniliśmy listę wypłat podległych pracowników w sekcji Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty. Widoczność listy regulowana jest parametrem „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” dostępnym w konfiguracji w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie jest ustawiony jako „Nie”, co oznacza że zakładka „Wypłaty” nie będzie widoczna w Pulpicie kierownika.


Pulpit pracownika

Dane finansowe

W Pulpicie pracownika w części „Dane finansowe” dodaliśmy zakładkę „PKZP, ZFM”, gdzie będą wyświetlane informacje dotyczące funduszy pożyczkowych pracownika. Uwaga: Fundusze pożyczkowe będą widoczne w Pulpicie pracownika, jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/PKZP, ZFM, …/Definicje PZKP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Prawa danych” zostaną nadane prawa dla odpowiednich operatorów.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Zmieniliśmy wyświetlanie przycisku Czynności w górnym menu każdej z list z obszaru Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Obecnie jeżeli pod przyciskiem nie ma żadnej czynności, przycisk nie wyświetla się.

Sprzedaż

Umożliwiliśmy użytkownikom pulpitu samodzielne dodawanie logo firmy do wydruku faktury. Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna pod ikoną koła zębatego. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub pośrodku nagłówka wydruku.

Kadry i Płace

Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika

Dodaliśmy w funkcjonalności „Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” możliwość ustawienia dostępu do zatwierdzonych dokumentów handlowych pochodzących z funkcjonalności „Zarządzanie odzieżą roboczą”. W tym celu w konfiguracji funkcjonalności „Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” dodaliśmy parametr sterujący dostępem do danych „Dostęp do danych modułu Odzieży Roboczej w pulpicie Pracownika i Kierownika”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Zaznaczenie powyższego parametru na „Tak” umożliwia odwołanie się we własnym dodatku do dokumentu handlowego pochodzącego z funkcjonalności „Zarządzanie odzieżą roboczą”, tak aby dokumenty mogły być widoczne w pulpitach.

BI

BI w pulpitach

Zaimplementowane zostały nowe analizy BI w formie raportów i wskaźników z obszaru Kadry i Płace. Posiadają one kontekst zalogowanego operatora i dedykowane są do użycia w Pulpicie Pracownika. Dzięki nim Pracownik po zalogowaniu do swojego konta, będzie mógł analizować swoje dane m. in. w zakresie nieobecności i wynagrodzeń.

HTML

Android\Menu aplikacji

Wprowadziliśmy możliwość przełączenia wyglądu menu folderów w aplikacji mobilnej. W menu głównym programu, na górnym pasku (obok ikony „wyszukaj”) został umieszony przycisk umożliwiający przełączenie wyglądu menu folderów pomiędzy układem „kafelków” oraz „listy”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji CIT-ST dla każdego oddziału typu Firma. CIT-ST można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji CIT.
Formularz deklaracji CIT-ST wyposażyliśmy w Oddział, z możliwością ustawienia oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora. Deklaracja wylicza się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy. Na zakładkę Oddziały w deklaracji CIT-ST pobierają się jedynie oddziały wybranej w CIT-ST firmy, analogicznie na załącznik CIT-ST/A – jedynie pododdziały firmy, dla której CIT-ST jest naliczany.
Do nagłówka deklaracji informacje o składającym podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma. Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji IFT-2 oraz IFT-2R dla każdego oddziału typu Firma. IFT można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji CIT.
Formularz deklaracji IFT-2/2R wyposażyliśmy w Oddział, z możliwością ustawienia oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora. Deklaracje roczne wyliczają się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do nagłówka deklaracji informacje o składającym podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnego w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, pola Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość utworzenia e-Sprawozdania finansowego dla każdego oddziału typu Firma. Formularz sprawozdania finansowego wyposażyliśmy w zakładkę Oddział, z możliwością wyboru oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się z kontekstu listy, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
W części sprawozdań: Wyniki zestawień (Bilans, Rachunek zysków i strat, itd.) możliwe są do wyboru wyniki zestawień księgowych z firmy zgodnej z firmą wskazaną na sprawozdaniu finansowym.
Pole: Za okres na sprawozdaniu wylicza się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do Nagłówka oraz Wprowadzenia do sprawozdania, informacje o podmiocie, urzędzie skarbowym, KRS oraz PKD pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.
Dla zatwierdzonego sprawozdania finansowego można wygenerować e-Sprawozdanie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość utworzenia zawiadomienia ZAW-NR dla każdego oddziału typu Firma. Zawiadomienie można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji VAT.
Formularz zawiadomienia ZAW-NR wyposażyliśmy w Oddział, który ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora.
Do nagłówka deklaracji informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu Firma.
Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnego w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Na dokumencie ZAW-NR utworzonym poprzez czynność na liście Przelewy: Utwórz Zawiadomienie ZAW-NR oddział firmowy ustawia się na podstawie oddziału EŚP z przelewu.

Wielofirmowość

Dostosowaliśmy generowanie Jednolitych Plików Kontrolny JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB do działania w konfiguracji wielofirmowej. Podczas generowania plików wymagane jest wprowadzenie oddziału, który jest źródłem danych nagłówkowych dotyczących podmiotu (firmy). Ponadto definicja JPK_FA została wzbogacona w części merytorycznej o prezentowanie danych sprzedawcy z danych oddziału (firmy).

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie. Aby zestawienie księgowe prezentowało wynik z wielu firm należy w parametrze obliczeń Firmy, na liście Definicje zestawień księgowych, wskazać wiele firm, a następnie wykonać obliczenie. Na wyniku zestawienia, w części: Informacja o wyrażeniu, w parametrach obliczeń jest zapisana informacja, dla jakich firm wykonano obliczenie. Na formatce zapisywania wyniku zestawienia obliczonego dla wielu firm w polu: Oddział można wskazać, do którego oddziału chcemy przyporządkować wynik.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dostosowaliśmy obsługę Magazynu Walut. W oknie generowania różnic kursowych MW dodaliśmy wymagany parametr Oddział, dzięki czemu różnice kursowe generowane są dla każdej firmy oddzielnie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dostosowaliśmy obsługę Delegacji PWS. Dokumenty ewidencji dodawane na Kosztach etapów delegacji oraz Wypłaty dodawane w części Zaliczki są odfiltrowane wg zgodnej firmy z firmą delegacji PWS.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość generowania rozliczeń kasowych VAT (w tym generowanie złych długów VAT) dla firmy i oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów w ramach tej samej firmy.
W dokumencie ewidencji RKVE, w czynności generowania rozliczeń kasowych VAT, dodaliśmy parametry wyboru oddziału, dla którego mają być generowane pozycje rozliczenia VAT. Dokument można zapisać jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy. Dane z firmowych RKVE trafiają do odpowiednich rejestrów VAT oraz do deklaracji VAT-7 oraz JPK_V7 ze zgodnej firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji VAT-UE dla każdego oddziału typu Firma. Do naliczenia deklaracji VAT-UE należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj. Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnej w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Na formularzu deklaracji VAT-UE dodaliśmy parametr obliczeniowy: Oddział Firmy, widoczny na zakładce Ogólne deklaracji. Domyślnie oddział na deklarację przepisuje się z kontekstu listy, a w przypadku braku ustawienia na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Deklaracja firmowa VAT-UE oblicza się na podstawie dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym deklaracji.
Dane nagłówkowe deklaracji VAT-UE wyliczonej dla firmy, tj. informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej.
Dla zatwierdzonej deklaracji VAT-UE można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy obsługę definiowania oraz wyliczania zestawień księgowych dla każdego oddziału typu Firma. Dana definicja zestawienia księgowego może funkcjonować jako definicja uniwersalna, służąca do wyliczeń w każdej firmie (bez wskazania oddziału na zakładce Oddział) lub może funkcjonować jako definicja przypisana do konkretnej firmy (poprzez wskazanie oddziału na zakładce Oddział). Przypisanie definicji zestawienia do oddziału powoduje, że lookup kont na wyrażeniach ogranicza się do przypisanej firmy.
Obliczanie zestawienia księgowego odbywa się w kontekście wskazanej firmy. W tym celu na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych dodaliśmy dodatkowy filtr do obliczeń: Firma. Wskazanie firmy w filtrze oraz wykonanie na zestawieniu funkcji Oblicz powoduje, że zestawienia na podstawie zdefiniowanych wyrażeń pobierają dane z konkretnej firmy, w kontekście której zostało wykonane obliczenie. Zapisywany wynik obliczenia otrzymuje informacje o firmie, dla której zostało wykonane obliczenie, co jest widoczne w Parametrach naliczenia wyniku.
Dodatkowo w wielofirmowości czynność Kopiuj zestawienie wyposażyliśmy w możliwość kopiowania zestawień sprawozdawczych (np. CIT8, BilansInna) wraz z wszystkimi niezbędnymi oznaczeniami, weryfikatorami oraz blokadami. W tym celu na formatce czynności kopiowania pojawił się parametr: „Jako sprawozdawcze”. Dzięki temu, w jednej bazie danych, firmy będą miały możliwość skorzystania z odrębnie zdefiniowanych zestawień księgowych na potrzeby CIT-8 czy sprawozdań finansowych.
Deklaracje CIT-8 podczas wyliczania pobierają dane do wyliczeń z zestawienia księgowego przypisanego do firmy, a jeżeli takiego brak to z ogólnego zestawienia CIT8 bez firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji CIT-8 dla każdego oddziału typu Firma. W konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje dodaliśmy parametr dostępności naliczania deklaracji CIT-8.
Formularz deklaracji CIT-8 wyposażyliśmy w zakładkę Oddział, z możliwością wyboru oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się z kontekstu listy, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Deklaracja CIT-8 podczas wyliczania pobiera dane z zestawień księgowych CIT-8 i CIT-8 zyski kapitałowe przypisanych do firmy (zakładka Oddział na definicji zestawienia księgowego), a w przypadku braku zestawień firmowych – z ogólnych zestawień o typie CIT8 i CIT8ZK bez wskazanej firmy na zakładce Oddział.
Dodatkowo załącznik WZ dla firmowej deklaracji CIT-8 pobiera dane z zatwierdzonych dokumentów Złych długów CIT utworzonych ze zgodnej firmy.
Zaliczki i deklaracje roczne oddziałów firmowych wyliczają się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do nagłówka deklaracji informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.
Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnej w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Dla zatwierdzonej deklaracji rocznej można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji VAT-7 i pliku JPK_V7 dla oddziału firmowego. Do naliczenia deklaracji VAT-7 należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj. Po włączeniu parametru w konfiguracji oddziału, pojawia się zakładka Dane VAT, gdzie mogą być przechowywane informacje o współczynnikach i prewspółczynnikach oddziału, adres e-mail dla JPK_V7 oraz dane osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji.
Na formularzu deklaracji VAT-7 dodaliśmy parametr obliczeniowy: Oddział Firmy, widoczny na zakładce Ogólne deklaracji. Domyślnie oddział na deklarację przepisuje się z kontekstu listy, a w przypadku braku ustawienia na liście, oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze. Deklaracja firmowa VAT-7 oblicza się na podstawie dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym deklaracji. Podczas wyliczania wartości pól w deklaracji uwzględniane są wartości współczynników wprowadzonych w konfiguracji oddziału. Deklaracja firmowa jest deklaracją sprawozdawczą. Informacje na deklaracji firmowej VAT-7 o urzędzie skarbowym oraz numerze rachunku bankowego wykazywanego na płatności do deklaracji pobiera się odpowiednio z pól Urząd skarbowy oraz Indywidualny numer rachunku bankowego, dostępnych w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Deklaracja firmowa po zatwierdzeniu trafia do Ewidencji dokumentów. Oddział na dokumencie ewidencji domyślnie przenosi się z oddziału deklaracji.
Istnieje również możliwość naliczenia deklaracji cząstkowych dla oddziałów należących do oddziału firmowego. Do naliczenia deklaracji VAT-7 cząstkowej należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj cząstkową. Po naliczeniu i zatwierdzeniu deklaracji cząstkowych w oddziałach można utworzyć deklarację zbiorczą firmową.
Deklaracja firmowa jest podstawą do wyliczenia JPK_V7 firmowego. Przed generowaniem pliku JPK_V7 należy uzupełnić adres email w konfiguracji oddziału Oddział/Deklaracje/Dane VAT. Dane do części deklaracyjnej pliku JPK_V7 są pobierane z zatwierdzonej deklaracji, naliczonej dla danego oddziału (w przypadku deklaracji cząstkowych) i naliczonej dla danej firmy (z deklaracji firmowej). Dane do części ewidencyjnej JPK_V7 pobierają się z dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym pliku JPK. W przypadku deklaracji cząstkowych – zawęża się do zgodności oddziału.
Dane nagłówkowe JPK_V7 wyliczonego dla firmy, tj. informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej.

Wielofirmowość

Dostosowaliśmy tworzenie not korygujących do konfiguracji wielofirmowej.

 • Noty naliczane przy pomocy czynności na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty muszą być naliczane dla dokumentów ze zgodnej firmy. W polu Oddział na naliczonej nocie ustawia się firma, dla której naliczenie jest wykonywane. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie zostaje bez zmian, tj. oddział na naliczonej nocie ustawia się z domyślnego oddziału aktualnie zalogowanego uprawnienia.
 • Jeżeli noty korygujące tworzone są na liście Ewidencja dokumentów/Noty korygujące to oddział i firma dodawanej noty są ustawiane z kontekstu listy, tj. z oddziału jaki jest ustawiony w filtrze nad listą, a możliwe do wybrania do korekty dokumenty podpowiadają się w obrębie firmy z noty. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie zostaje bez zmian, tj. możliwe są do wybrania do korekty dokumenty ze wszystkich oddziałów.

Dodatkowo dostosowaliśmy działanie czynności „Koryguj” dostępnej na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz bezpośrednio na dokumentach dodawanych w ewidencji do konfiguracji wielofirmowej. Po wykonaniu czynności, oddział i firma na nowo dodanym dokumencie ustawiają się z dokumentu korygowanego. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie pozostało bez zmian, tj. Oddział na nowo stworzonym dokumencie ustawia się z domyślnego oddziału aktualnie zalogowanego uprawnienia.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) wprowadzaliśmy zmiany w obsłudze modułu Księga Inwentarzowa.
Dla kartotek środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia dodaliśmy powiązanie z oddziałem i firmą poprzez wybrane miejsce użytkowania. Z tego względu w konfiguracji modułu Księga Inwentarzowa domyślnie zostały zaznaczone parametry związane z wymagalnością miejsca użytkowania bez możliwości edycji oraz na definicji miejsca użytkowania dodaliśmy wymóg wyboru oddziału o typie Dokumentowy. Zmiana miejsca użytkowania na środkach może się odbywać tylko w obrębie firmy. W przypadku przeniesienia środka do innej firmy musi on zostać zlikwidowany w dotychczasowej firmie.
Na dokumentach środków trwałych dodaliśmy zakładkę Oddział, przy dodawaniu dokumentów jest on domyślnie inicjowany z kontekstu listy, a zarazem odfiltrowuje kartoteki ze zgodną firmą.
Dla czynności zbiorczego naliczania amortyzacji, inwentaryzacji i likwidacji umożliwiliśmy naliczanie zbiorcze dla wielu firm jednocześnie, gdzie domyślnie czynności rozdzielają naliczenia według firmy z ustawieniem na wygenerowanych dokumentach oddziału o typie Dokumentowy.
Do definicji dokumentów oraz numeracji środków trwałych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Firmy oraz Oddziału. Dla dokumentów środków trwałych Oddział i Firma odczytywane są z oddziału na zakładce Oddział.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symboli Oddziału {O} i Firmy {F}. Oddział i Firma środka trwałego wynikają z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

Wielofirmowość

Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symboli Oddziału i Firmy. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych Oddział i Firma są odczytywane ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania dokumentów RMK dla firmy.
Na kartotece kosztu oraz dokumencie RMK dodaliśmy zakładkę Oddział. Domyślnie oddział przypisuje się z kontekstu listy, w przypadku braku ustawienia na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Dla czynności Naliczanie/Wartości kosztu RMK w Ewidencji dokumentów w oknie Koszt RMK pozycje kosztów są filtrowane według zgodnej firmy z dokumentu ewidencji z firmą z dokumentu kosztowego. Podobnie działa filtrowanie na kartotece kosztu w obrotach RMK w oknie pola Ewidencja, gdzie dokumenty ewidencji są filtrowane według firmy z kosztu.
Dla czynności Nalicz, dostępnej na dokumencie RMK dodaliśmy pole Oddział i Podooddziały. Domyślnie oddział jest inicjowany z dokumentu RMK i jest wymagany do uzupełnienia. Dokument RMK można zapisać, jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy.
Do definicji dokumentu RMK oraz wzorów numeracji kartotek kosztów dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Firmy oraz Oddziału. Oddział i Firma odczytywane są z oddziału wskazanego na dokumencie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) zabezpieczyliśmy powiązanie rachunków VAT z rachunkami rozliczeniowymi. Jako powiązany rachunek VAT lub rachunek rozliczeniowy można wskazać tylko ewidencje ze zgodnej firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość kopiowania wzorcowego planu kont pomiędzy firmami. Na listach Plan kont i Obroty i salda udostępniliśmy czynność do kopiowaniaKopiuj konta do innej firmy” z możliwością kopiowania całego planu kont lub zaznaczonych kont z jednej firmy do drugiej w obrębie tego samego okresu obrachunkowego. Czynność kopiuje konta syntetyczne wraz z analitykami. Na formatce czynności możliwe jest wskazanie pojedynczej firmy docelowej lub wielu. Konta są kopiowane z pełnymi definicjami analityk i słownikami. Firma źródłowa na formatce czynności, z której następuje kopiowanie kont jest pobierana z kontekstu listy.

Wielofirmowość

W numeratorze definicji deklaracji księgowych dodaliśmy serię oddziału firmowego: Oddział.Deklaracja.Seria, jako drugą pozycje w numeratorze. Seria oddziału jest pobierana z konfiguracji oddziału Oddział/Deklaracje/Ogólne z pola Seria deklaracji.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym CIT dla firmy i oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów w ramach tej samej firmy. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z uwzględnieniem pododdziałów. Dokument można zapisać jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy. Do załącznika deklaracji CIT-WZ dane są pobierane z dokumentu ZD ze zgodną firmą.

Wielofirmowość

Do definicji dokumentów w Księdze Inwentarzowej, Ewidencji Środków Pieniężnych oraz RMK dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału.
Dla dokumentów w Księdze Inwentarzowej oraz Dokumentu RMK oddział odczytywany jest z zakładki Oddziału dokumentu.
Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji ŚP.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.
Do wzorów numeracji kartotek kosztów RMK dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział do numeracji pobiera się z oddziału wskazanego na kartotece kosztu.

Workflow

Edytor procesu

Ujednoliciliśmy usuwanie tranzycji w Edytorze procesu. Różnice
w zachowaniu środowisk przy usuwaniu tranzycji oraz komunikaty zostały ustandaryzowane.

Definicja procesu

Przygotowaliśmy szereg
nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami procesów:

 1. Dodaliśmy nową definicję procesu – jednozakładkową. Tworząc nową definicję procesu będziemy mogli wybrać między nową, a dotychczasową.
 2. Zakładka Definicje przepływów w konfiguracji Workflow otrzymała nową nazwę Definicje procesów.
 3. W konfiguracji definicji procesów dodaliśmy nowe foldery:
  1. Definicje, w których znajdują się zakładki Definicje tranzycji i Wzorce elementów workflow, pozwalające na konfigurację definicji obiektów wykorzystywanych w dotychczasowych procesach.
  2. Definicje jednozakładkowe, w których znajdują się zakładki Definicje tranzycji, Wtyczki workflow i Wzorce elementów workflow, pozwalające na konfigurację definicji obiektów wykorzystywanych w procesach jednozakładkowych.
 4. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy zakładkę Algorytm procesu, udostępniającą edytor kodu. Dzięki niej w jednym miejscu możemy wprowadzić dodatkowy kod sterujący zachowaniem każdego elementu definicji: roli procesowej, definicji zadania i tranzycji.
 5. W definicji procesu jednozakładkowego, zakładki z edytorem kodu na rolach procesowych, definicjach zadań i tranzycjach nie występują, tak jak ma to miejsce na analogicznych obiektach dotychczasowych definicji procesów.
 6. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy zakładkę Algorytm danych dla procesu, która udostępnia edytor kodu, w którym możemy określić dodatkowe atrybuty zachowania procesu. W zakładce Algorytm procesu możemy się do nich odwołać za pomocą args.ProcessData.
 7. Dodaliśmy nowy element służący konfiguracji procesów – wtyczki. Ten komponent składa się z predefiniowanych elementów, dzięki czemu możliwe jest szybkie konfigurowanie definicji procesu bez konieczności pisania kodu. Wtyczki są funkcjonalnością re-używalną: raz przygotowane mogą być wykorzystane w wielu procesach. W każdej bazie danych znajdują się predefiniowane zestawy wtyczek: Podstawowe algorytmy dla zadania oraz Podstawowe algorytmy dla roli procesowej, które pozwalają na określenie właściwości definicji procesu i jej elementów. Użytkownik ma możliwość tworzenia i edycji własnych wtyczek z poziomu konfiguracji programu.
 8. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego oraz elementów definicji procesu: roli procesowej, definicji zadania, tranzycji, wyzwalacza zadań dodaliśmy zakładkę Struktura procesu, z poziomu której możliwe jest sterowanie wtyczkami dodanymi do danego elementu/definicji.
 9. Do zakładki Ogólne na formularzach elementów definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy nowe sekcje:
  1. Informacje o algorytmie – wskazuje jakie metody są lub powinny zostać oprogramowane/skonfigurowane za pomocą wtyczek dla poprawnego działania procesu.
  2. Wyświetlające konfigurowalne elementy wtyczek.
 10. Jednozakładkowe definicje procesu zostały rozbudowane o nowe klasy konfiguracji statycznych parametrów. Pozwalają one na przygotowanie dodatkowych warunków sterujących zachowaniem procesu i sterowanie nimi z poziomu dodatkowego okna wywoływanego na definicji procesu. Wartość parametrów można określić inną dla każdej definicji procesu oraz dla kontekstu operatora lub roli. W zakładce Algorytm procesu możemy się do nich odwołać za pomocą args.ProcessConfig.
 11. Zakładka Ogólne na definicji procesu jednozakładkowego została rozszerzona o nowe pola:
  1. Definicja i Interfejs – służą do obsługi obiektu zarządzającego działaniem procesu (ManagingRow).
  2. Klasa konfiguracji – pozwala na wprowadzenie jednej lub wielu klas statycznych parametrów.

Powiadomienia workflow

Na formularzu definicji powiadomienia związanego z zadaniem Workflow ukryliśmy pole Projekt w sekcji Informacje dla kompilatora. Definicja powiadomienia jest automatycznie powiązana z projektem, do którego przypisana jest definicja zadania. Dzięki temu nie jest możliwe przypisanie tych obiektów do dwóch różnych projektów, co skutkowałoby błędnym działaniem powiadomienia w procesie.

Pozostałe

Definicję pola dynamicznego typu Liczba całkowita na definicji dokumentu dodatkowego rozszerzyliśmy o obsługę typów wyliczeniowych (enum). Funkcjonalność pozwala na wprowadzenie nazwy typu oraz listy wartości wyliczenia, które przyporządkowane zostaną wartościom liczbowym (rozpocznynającym się od 1). Każdej wartości możemy przypisać nazwę wyświetlaną (Nagłówek) oraz określić czy jest dostępna, czy zablokowana. Do obsługi typów wyliczeniowych przygotowaliśmy nowe elementy na definicji pola dynamicznego:

 • Pole Typ wyliczany – pozwala na wprowadzenie nazwy typu.
 • Pole Lista wartości – pole staje się edycyjne po wprowadzeniu wartości w polu Typ wyliczany. Zaznaczenie na Tak powoduje wyświetlenie dodatkowej zakładki o tej samej nazwie.
 • Zakładka Lista wartości – możemy tu określić zestaw wartości dla tego pola oraz dodatkowe warunki: nazwę wyświetlaną (Nagłówek) oraz czy jest zablokowana.

Użytkownik zobaczy listę wartości niezablokowanych. Jeśli nie uzupełnimy pola Nagłówek, wyświetlona zostanie nazwa wartości.

Definicja procesu

Zmieniliśmy parametry wykorzystywane w metodzie CreateTask() w interfejsie IWorkflowToolsService, dodając dwa nowe: Task source, IWFTransition wftransition.

Kadry i Płace

Umowa o pracę

Dodaliśmy nową listę Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Umowy o pracę, która zawiera umowy o pracę wprowadzone w kartotekach pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Imię i nazwisko pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. W obrębie listy można filtrować dane pod kątem: Typu umowy o pracę, Zakresu, Pracownika, Jednostki organizacyjnej oraz Okresu.

DMS

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie praw obiektowych do definicji struktury w DMS\Foldery. Usunięty został błąd, który pomimo odebrania praw do definicji powodował jej wyświetlenie.


Facebook