Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Wersja platynowa

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Umowa o pracę

Dostosowaliśmy wydruk Umowa o pracę – zmiana warunków w mechanizmie REPX do wymogów RODO. W tym celu usunęliśmy z raportu zapis dotyczący numeru ewidencyjnego PESEL pracownika. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Dokumenty” oraz z poziomu kartoteki pracownika również w sekcji „Dokumenty”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz umowie cywilnoprawnej. W przypadku naliczania umowy zlecenia po wypłacie etatowej, nie naliczała się składka zdrowotna od umowy.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników objętych kosztami autorskimi oraz składkami PPK. Do wyliczenia ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku, niepotrzebnie była ujmowana kwota przychodu od składki PPK.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku, w przypadku wystąpienia na wypłacie etatowej zarówno elementów oskładkowanych jak i nieoskładkowanych.

Pakiet mobilności kierowcy

Umożliwiliśmy naliczanie wynagrodzeń od netto dla kierowców oddelegowanych do pracy za granicą w ramach funkcjonalności „Pakiet mobilności kierowcy” z użyciem dedykowanych elementów. Uwaga: Przy procedurze liczenia netto zalecamy dodawanie dodatków/potrąceń w kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wliczanie wynagrodzenia za nieobecność płatną do podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Przy wliczaniu do podstawy chorobowego miesiąca, w którym wystąpił np. urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe, jeżeli na wartości wynagrodzenia za urlop była wprowadzona korekta ręczna, to w podstawie zasiłku wartość wynagrodzenia za urlop była podwajana.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na kolejnej wypłacie w miesiącu dla pracownika podlegającego składkom PPK, w przypadku wypłaty elementu niepodlegającemu uldze i kosztom uzyskania przychodów.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-11 składek społecznych w przypadku korygowanych wypłat pracowników korzystających ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. Dotychczas w powyższych sytuacjach składki na ubezpieczenia społeczne na deklaracji PIT-11 z wypłaty korygującej zamiast w pozycji 97, były wykazywane w pozycji 96.

Deklaracje PIT

Obsłużyliśmy wysokość procentu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego pobranego od dochodów/przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia przy zastosowaniu ryczałtu (procent)”, który przyjmuje wartość 0,3%.

Listy płac

Na wydruku Pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy wyświetlanie sumy dla pracownika, która widoczna jest po zaznaczeniu w parametrach wydruku parametru „Suma dla pracownika” na Tak. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Księgowość

Zapisy

Poprawiliśmy błąd występujący w konfiguracji wielofirmowej i wielooddziałowej dotyczący widoczności zapisów księgowych. Po wykonaniu dla konta księgowego czynności Pokaż zapisy, na formularzu zapisów konta widoczne były tylko zapisy kont analitycznych przypisanych do tego samego oddziału co konto, dla którego wykonywana była czynność. W związki z tym w przypadku wykonania czynności Pokaż zapisy dla konta, które posiadało konta analityczne dla różnych oddziałów nie widać było wszystkich zapisów danego konta. Aktualnie na formularzu zapisów konta prezentowane są wszystkie zapisy na konta analityczne, do których Operator ma prawo.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozrachunki

W konfiguracji z włączoną oddziałowością złotą przywróciliśmy możliwość rozliczania rozrachunków, których Ewidencje ŚP są przypisane do różnych oddziałów poprzez czynności: Rozlicz oraz Rozliczenie dokumentów.., dostępnych na liście Rozrachunki wg dokumentów. Przed zmianą dokumenty z niezgodnymi oddziałami nie były rozliczane.

Kadry i Płace

Wydruki Kadrowe

Poprawiliśmy generowanie wydruku Umowa o pracę do pliku DOCX. Dotychczas w przypadku uruchomienia raportu w trybie „Podgląd wydruku”, a potem eksporcie do pliku DOCX z zaznaczoną opcją „Table layout” pojawiał się komunikat uniemożliwiający taki eksport. Obecnie powyższa czynność wykonuje się poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozrachunki wg dokumentów

Na wydrukach Wydruk listy wg kontrahentów oraz Wydruk listy, znajdujących się na liście Rozrachunki wg dokumentów, zmieniliśmy sposób prezentacji podsumowania rozrachunków według walut. W kolumnie Podsumowanie wg walut dodaliśmy symbol waluty płatności oraz w podsumowaniu podzieliliśmy pole Należności KS/ Zobowiązania KS wg walut zaksięgowanych na konto. Wartość pobierana z zapisu księgowego z pola kwota operacji, co pozwoli na analizę m.in. zaksięgowanych rozrachunków walutowych jedynie na konta bilansowe.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy wydruk „Plan amortyzacji środków trwałych (w roku kalendarzowym)” znajdujący się na liście ewidencji środków trwałych. Przed poprawką podczas wywołania wydruku pojawiał się komunikat błędu Dany klucz był obecny w słowniku. Po zmianach błąd nie występuje.

Wersja multi

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Poprawiliśmy na liście Obroty i salda wyświetlanie kont analitycznych dla wybranego konta syntetycznego. Przed zmianą przy próbie przejście z konta syntetycznego do listy kont analitycznych tego konta pojawiał się komunikat błędu Zapis o ID nieznaleziony w tabeli OkresyObrach.,który uniemożliwiał wyświetlenie listy. Po zmianach błąd nie występuje.

Wersja platynowa

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Poprawiliśmy formatowanie kwot w przelewach eksportowanych w interfejsie z językiem angielskim. Przed zmianą w polach, które zawierały wartości w dowolnej walucie zamiast przecinka eksportowała się kropka, co powodowało błąd przy imporcie przelewów do systemu bankowego. Po zmianach problem nie występuje.

Workflow

Zadania systemowe (task)

Parametr Uruchom tylko w SonetaExplorer został oznaczony właściwością obsolete. Oznacza to, że w jednej z kolejnych wersji rozwojowych zostanie on usunięty. Zalecamy dostosowanie własnych rozwiązań do pracy wieloplatformowej.

Schemat generatora obiektów

Dodaliśmy w kompilatorze schematu generatora obiektów klasę bazową. Pozwoli to na uniknięcie dostrzeżonych problemów związanych z przetwarzaniem kodu przez kompilator Roslyn.

Facebook