Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.4.8 z dnia 30.06.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
Praca hybrydowa
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Dodatki
Czas Pracy
Finanse i Księgowość
Ewidencja Środków Pieniężnych

Wersja multi

Kadry Płace i HR
Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PPK Kwalifikacja Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. W związku z powyższym dodaliśmy następujące pola, które należy wyciągnąć poprzez „Organizator widoku” na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy, Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy lub Kadry i płace/Kadry/Wszyscy:

 • Workers.PPK.KwalifikacjaMin – określa czy dana osoba podlega kwalifikacji minimalnej,
 • Workers.PPK.KwalifikacjaMax – określa czy dana osoba podlega kwalifikacji maksymalnej,
 • Workers.PPK.DataKwalifikacjiMin – wylicza datę kwalifikacji minimalnej, czyli po 14 dniach zatrudnienia,
 • Workers.PPK.DataKwalifikacjiMax – wylicza datę kwalifikacji maksymalnej, czyli po 90 dniach zatrudnienia.

Uwaga: Zalecamy korzystanie z powyższych pól oraz nieużywanie dotychczas dostępnych „Workers.PPK.Kwalifikacja” i „Workers.PPK.DataKwalifikacji”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

PPK W czynności seryjnej Czynności/Operacje PPK/Przystąpienie do PPK dostępnej z listy pracowników zastąpiliśmy parametr „Wg daty kwalifikacji” dwoma poniższymi parametrami:

 • „Wg daty kwalifikacji Min” – parametr jest domyślnie znaczony na „Tak”. Przy takich ustawieniach przystąpienie pracownika do PPK będzie wykonane z datą kwalifikacji minimalnej, pod warunkiem, że data ta zawiera się we wskazanym okresie. Data kwalifikacji minimalnej to data po upływie 14 dni zatrudnienia.
 • „Wg daty kwalifikacji Max” – parametr jest domyślnie znaczony na „Nie”, po zaznaczeniu go na „Tak” przystąpienie pracownika do PPK będzie wykonane z datą kwalifikacji maksymalnej, pod warunkiem, że data ta zawiera się we wskazanym okresie. Data kwalifikacji maksymalnej to data po upływie 90 dni zatrudnienia.

Można również nie korzystać z powyższych parametrów i obydwa ustawić na „Nie”. Wówczas aktywny stanie się parametr „Data przystąpienia”, który pozwoli użytkownikowi na datę wskazaną w tym parametrze zrealizować przystąpienie pracownika do PPK, gdyż licząc od daty kwalifikacji maksymalnej użytkownik musi zgłosić uczestnika do PPK najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Przy takich ustawieniach na datę wskazaną w parametrze „Data przystąpienia” zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika oraz uzupełniona „Data zgłoszenia uczestnika” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne.

PPK Dodaliśmy do listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK nową podlistę „Kwalifikacja PPK”, na której zostanie wyświetlona lista osób, które w ustawionym okresie kwalifikują się do przystąpienia do PPK z podziałem na kwalifikację minimalną bądź kwalifikację maksymalną. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. Dane wyświetlane w kolumnie „Kwalifikacja min” to data po 14 dniach zatrudnienia, natomiast w kolumnie „Kwalifikacja max” to data po 90 dniach zatrudnienia. Lista „Ewidencja PPK” wraz z podlistami dostępna jest tylko w przypadku przystąpienia firmy do PPK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.09.2022”. Podstawa prawna: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16.05.2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce. Jednocześnie na mocy nowego rozporządzenia wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego od tego samego dnia.

Dodatki

Czas Pracy W związku z wprowadzonymi przez producenta 4Trans zmianami w schemacie pliku wygenerowanego przy użyciu opcji „[226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy” udostępnionymi w wersji 6.0.4 4Trans dostosowaliśmy funkcjonalność „Czas pracy” pod kątem importu zestawienia diet zagranicznych. Klienci, którzy nie przeszli na nową wersję 4Trans powinni korzystać z dotychczasowej wersji funkcjonalności „Czas Pracy”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 lipca 2022r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 14 %
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 16 %.
Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja IFT-2 W związku z opublikowaniem z datą 24.06.2022 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury xml eDeklaracji IFT-2/IFT-2R(10), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla informacji przygotowywanych na formularzu IFT-2/IFT-2R(10). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa Dodaliśmy możliwość ukrycia przycisków odpowiadających za wejście/wyjście prywatne oraz służbowe. W kodzie algorytmu definicji standardowej RCP, znajdują się przykłady ukrycia przycisków na widgecie RCP. Pozwoli to ograniczyć możliwość rejestrowania niepożądanych rodzajów wejścia i wyjścia.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o zgłoszenie do PPK” poprzez dodanie na formularzu w sekcji „Zmiana danych” pól „Data kwalifikacji minimalnej” (data po upływie 14 dni zatrudnienia) oraz „Data kwalifikacji maksymalnej” (data po upływie 90 dni zatrudnienia). Są to pola tylko do odczytu, które pełnią role informacyjną o wyświetlanych datach. Dodatkowo pracownik ma możliwość złożenia „e-wniosku o zgłoszenie do PPK” po 14 dniach zatrudnienia, czyli jest sprawdzana data kwalifikacji minimalnej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. W związku z powyższym na formularzu „e-wniosku o zgłoszenie do PPK”, który trafia do operatora kadrowego pozostawiliśmy pole „Data zgłoszenia” w trybie do edycji. Pozwala to operatorowi kadrowemu zdecydować czy pracownik będzie miał wykonaną aktualizację kartoteki na dzień złożenia wniosku, czy na późniejszą, wskazaną przez operatora w polu „Data zgłoszenia”. Licząc od daty kwalifikacji maksymalnej użytkownik musi zgłosić uczestnika do PPK najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Na datę wskazaną w parametrze „Data zgłoszenia” zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika oraz uzupełniona „Data zgłoszenia uczestnika” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne. „E-wniosek o zgłoszenie do PPK” dostępny jest w Pulpicie pracownika z poziomu listy Ogólne/Wnioski w sekcji „Związane z PPK”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy formularz „e-wniosku o zmianę procentu składki na PPK” w taki sposób, aby w polu „Od dnia” uzupełniała się data pierwszego dnia kolejnego miesiąca po dacie złożenia e-wniosku. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej. Zatem aktualizacja kartoteki pracownika dotycząca zmiany procentu składki na PPK zostanie wykonana na pierwszy dzień kolejnego miesiąca po dniu złożenia e-wniosku. „E-wniosek” o zmianę procentu składki na PPK” dostępny jest w Pulpicie pracownika z poziomu listy Ogólne/Wnioski w sekcji „Związane z PPK”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.3.5 z dnia 20.06.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Finanse i Księgowość
Księgowość

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry Płace i HR
Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podatek Zaktualizowaliśmy progi podatkowe zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym została obniżona z 17% do 12%.

Podatek Zablokowaliśmy wyliczanie podwójnej zaliczki podatku zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Dla wypłat z datą wypłaty 1 lipca 2022 bądź późniejszą nie będzie wyliczana zaliczka według zasad 2021.

Ulga podatkowa Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022, kwota zasiłku macierzyńskiego będzie podlegała ulgą podatkowym: duża rodzina, pracujący emeryt, dla powracających z zagranicy, do ukończenia 26 roku życia.

Ulga podatkowa Zmieniliśmy wartość kwoty wolnej od podatku, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Dla wypłat naliczanych z datą wypłaty od 1 lipca 2022 kwota miesięcznej ulgi podatkowej wynosi 300zł.

Ulga podatkowa Wyłączyliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022, zgodnie z nowymi przepisami. Niezależnie od ustawienia w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe parametru „Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej”, na wypłatach naliczanych z datą wypłaty po 1 lipca 2022 ulga dla klasy średniej nie będzie naliczana.

Składka Zdrowotna Dostosowaliśmy naliczanie składki zdrowotnej osoby współpracującej do nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022. Dla wypłat osoby współpracującej naliczanych za okresy począwszy od lipca 2022, jako podstawa składki zdrowotnej będzie przyjmowane 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego pobierane z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia ze wskaźnika „Na ubezpieczenie zdrowotne”.

Koszty uzyskania przychodu Zablokowaliśmy możliwość ustawienia kosztów autorskich jednocześnie na zakładce Dane podatkowe oraz na zakładce Płace/Koszty autorskie. Jeżeli w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe jest wprowadzony procent 50% kosztów autorskich bądź miesięczny limit, to w tym samym zapisie historycznym nie można dodać zapisu na zakładce Płace/Koszty autorskie, dopóki nie zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika ze zmianą procentu bądź miesięcznego limitu kosztów 50 procentowych na Dane podatkowe na zero.

Koszty uzyskania przychodu Dodaliśmy możliwość zablokowania automatycznego czasu przepracowanego pobieranego do wyliczenia współczynnika kosztów autorskich wprowadzanych na zakładce Płace/Koszty autorskie. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie dodaliśmy kolumny:

 • Czas przepracowany – czas jest pobierany z kalendarza pracownika. Wartość podlega edycji ręcznej, po wprowadzeniu modyfikacji jest automatycznie zaznaczana flaga Korygowany na TAK. Czynność „Przelicz czas przepracowany” przelicza wartość „Czas przepracowany” oraz blokuje wyliczoną wartość, zatem po wykonaniu czynności wprowadzane zmiany na czasie pracy nie będą powodowały automatycznego przeliczenia czasu przepracowanego oraz współczynnika.
 • Korygowany – flaga oznaczająca modyfikację ręczną bądź przeliczenie czasu przepracowanego czynnością Przelicz czas przepracowany.
 • Współczynnik KUP 50 – procent kosztów autorskich, który zostanie przyjęty do wyliczenia na wypłacie pracownika. W przypadku uzupełnienia liczby godzin w kolumnie „Liczba godzin KUP 50”, współczynnik jest wyliczany jako stosunek Liczby godzin KUP 50 do Czasu przepracowanego .

Dodatkowo dodaliśmy czynność „Przelicz czas przepracowany dostępną w kartotece pracownika tylko na zakładce Płace/Koszty autorskie. Jeżeli Czas przepracowany do wyliczenia kosztów autorskich ma być wyliczany dynamicznie i pobierany z kalendarza pracownika z uwzględnieniem zmian na kalendarzu, to należy nie używać czynności „Przelicz czas przepracowany”. Natomiast jeżeli użytkownik chce zablokować zmianę wartości czasu przepracowanego oraz współczynnika kosztów autorskich, to może skorzystać z czynności „Przelicz czas przepracowany”, co spowoduje, że wprowadzana nieobecności bądź modyfikacje czasu na kalendarzu pracownika nie spowodują przeliczenia do czasu ponownego użycie czynności „Przelicz czas przepracowany”. Czynność jest również dostępna w operacjach seryjnych, z listy pracowników w menu Czynności/Koszty autorskie/Przelicz czas przepracowany. Po wywołaniu czynności seryjnej należy wskazać miesiąc, dl którego ma być wykonane przeliczenie oraz ustawić parametr „Nadpisz istniejące” w zależności od tego czy mają zostać wartości dotychczas wprowadzone.

PFRON Umożliwiliśmy wybór adresu email przekazywanego na deklaracje WND. Dodaliśmy adres email pełnomocnika do kontaktu z PFRON, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON – dane pełnomocnika. Jeżeli na deklaracji WND będzie wykazywany pełnomocnik, to będą wykazywane jego dane adresowe wraz z adresem email uzupełnionym w polu Email pełnomocnika. Dodatkowo w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON dodaliśmy poleEmail PFRON. Jeżeli na deklaracji WND nie ma wykazywanego pełnomocnika, to jest wykazywany adres email pobierany z pola Email PFRON. Jeżeli nie będzie uzupełnionego adresu email na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON w polu Email PFRON, to adres email zostanie pobrany tak jak do tej pory z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Kontakt z pola EMAIL. UWAGA: Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca 2022 PFRON zablokuje możliwość wysyłki deklaracji WND wraz z załącznikami INF-D-P do SODIR Off-Line. Od tego dnia należy wyexportowane pliki z enova365 zaczytywać bezpośrednio do SODIR On-Line.

Wypłaty Dodaliśmy na wypłacie na zakładce „Podatki” pole z procentem naliczonych kosztów autorskich. Na wypłatach z kosztami autorskimi naliczanymi wcześniejszymi wersjami programu pole procent nie pojawi się na wypłatach. Procent będzie wyświetlany dla wypłat naliczanych od wersji 2204.3.5, na których zostaną naliczone koszty autorskie.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia (procent)”, który znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT- ogólne w sekcji „Ogólne” i od 01.07.2022 r. przyjmuje wartość 0,60%.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.06.2022 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6235,22 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 311,76 zł,
  • II rok nauki – 374,11 zł,
  • III rok nauki – 436,47 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 249,41 zł.

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 469).

Zaktualizowaliśmy również „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” który od 01.07.2022 r. przyjmuje wartość: 110,2%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 480).

Wydruki

Wydruki Zaktualizowaliśmy raport Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dodatkowo w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Interaktywny pdf”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” oraz uruchomieniu raportu jako dokumentu PDF mamy możliwość otwarcia wydruku w trybie do edycji, wprowadzenia zmian, a następnie wydrukowania z wprowadzonymi zmianami. Ponadto poprawiliśmy zaczytywanie numeru PESEL na wydruku Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas w sytuacji, gdy w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe nie był uzupełniony „Identyfikator podatkowy NIP” na raporcie nie uzupełniał się numer PESEL. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Wydruki Zaktualizowaliśmy wydruk NIP-7 do wersji 6. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Wypłaty Do paska wypłaty dodaliśmy informację o procencie kosztów autorskich. Na opcjach wydruków dostępny jest parametr „Wsp. koszty 50%” domyślnie ustawiony na „TAK”, co oznacza, że na procent kosztów zostanie wyświetlony, o ile został naliczony na wypłacie.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 09.06.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 9,5%
 • Odsetki podatkowe – 15%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,5%
 • Odsetki maksymalne – 23%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT wg zasad ogólnych od 1 lipca 2022 r. obniżono pierwszy próg skali podatkowej z 17% na 12%, ulgę podatkową ustalono na poziomie 3600 PLN oraz wycofano możliwość stosowania ulgi na klasę średnią.
W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:

 • W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Księgowość, KPiR/Deklaracje/Podatek PIT – kwoty i ulgi zmieniliśmy z datą aktualności 1.07.2022 pierwszy próg podatkowy na 12% oraz kwotę ulgi na 3600 PLN.
 • Na liście Księgowość, KPiR/Deklaracje/Zaliczka PIT skala dodaliśmy nowy formularz: „Zaliczka podatku dochodowego wg skali”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą „Zaliczka podatku dochodowego wg skali (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu usunęliśmy sekcję umożliwiającą naliczenie ulgi na klasę średnią.


Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku dochodowego wg skali oraz Zestawienie do deklaracji PIT-36.
Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza „Zaliczka podatku dochodowego wg skali (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza „Zaliczka podatku dochodowego wg skali”.

Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT liniowego od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej do wysokości 8700 PLN rocznie od podstawy opodatkowania.
W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:

 • W konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT dodaliśmy z datą aktualności 1.06.2022 limit składki zdrowotnej (liniowo) 8700 PLN.
 • Na liście Księgowość, KPiR/Deklaracje/Zaliczka PIT liniowo dodaliśmy nowy formularz: „Zaliczka podatku dochodowego liniowego”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą „Zaliczka podatku dochodowego liniowego (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu dodaliśmy na zakładce „Dochody lub straty i podatek” sekcję umożliwiającą odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości limitu z konfiguracji.
 • Składka zdrowotna zostanie automatycznie pobrana z utworzonej w Kadrach i płacach Listy płac, jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT zaznaczony jest parametr „Licz dane płac. PIT liniowo” na Tak. Jeżeli składki nie są pobierane z Kadr i płac na formularz zaliczki jako odliczenie od dochodu, można je wprowadzić ręcznie lub zaksięgować w koszty.


Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku dochodowego liniowego oraz Zestawienie do deklaracji PIT-36L.
Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza „Zaliczka podatku dochodowego liniowego (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza „Zaliczka podatku dochodowego liniowego”.

Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości 50% zapłaconej składki zdrowotnej.
W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:

 • Na liście KPiR/Deklaracje/Zaliczka na podatek ryczałtowy dodaliśmy nowy formularz: „Ryczałt”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą „Ryczałt (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu dodaliśmy na zakładce „Przychody i odliczenia” sekcję umożliwiającą odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania z uwzględnieniem limitu 50%.
 • Składka zdrowotna zostanie automatycznie pobrana z utworzonej w Kadrach i płacach Listy płac, jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt zaznaczony jest parametr „Licz dane płac. PIT” na Tak. Jeżeli składki nie są pobierane z Kadr i płac na formularz zaliczki jako odliczenie od przychodu, można je wprowadzić ręcznie.


Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku zryczałtowanego oraz Zestawienie do PIT-28.
Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza „Ryczałt (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza „Ryczałt”.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Pracownik zewnętrzny Na formularzu umowy zewnętrznej zwiększyliśmy limit znaków w polu „Zakres obowiązków”, które znajduje się na zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa”. Dotychczasowy limit w tym polu wynosił 1000 znaków, obecnie jest to 4000.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.2.4 z dnia 10.06.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja multi

Projekty i usługi

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje Poprawiliśmy zasadę działania pobierania atrybutu koloru licencji w przypadku wykorzystywania opcji Dodatkowy numer licencji dla klienta biura rachunkowego dostępnej w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy/Ogólne. Od wersji 2110.2.3 dla takich operatorów weryfikowaliśmy atrybuty licencji głównej zamiast licencji dodatkowej.

Moduł Business Intelligence
Poprawione funkcje

Utrwalanie danych Zmodyfikowaliśmy działanie czynności Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji o dodatkową obsługę raportów (tabel i wykresów), które jako model danych wykorzystują bezpośrednio domenę (nie posiadają modelu danych typu raport).

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy tworzenie nazwy towaru w pozycji dokumentu za pomocą cechy. Dotychczas nazwa nie aktualizowała się po edycji pozycji, a jedynie inicjowała się po dodaniu pozycji.

Dodatki

EDI Umożliwiliśmy import wielu wskazanych plików za pomocą czynności Komunikat EDI/Import. Dotychczas import każdego pliku trzeba było wykonywać oddzielnie. Dotyczy to dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji.

EDI Dodaliśmy metodę Soneta.EDI.XmlHelper.GetPoleSpecjalne, która umożliwia odczytanie wartości pola oznaczonego jako specjalne w definicji komunikatu EDI. Metoda daje dostęp do wartości takiego pola przed zaimportowaniem pliku, po jego wskazaniu. Pozawala to np. na sterowanie parametrami importu w zadaniu dla harmonogramu zadań w zależności od wartości pól specjalnych w importowanych plikach.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy pobieranie zamówień z Allegro. Dotąd nie działało pobieranie zamówień z wielu kont założonych w tym serwisie. Zamówienia były pobierane tylko z jednego konta.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy wysyłanie wariantów towarów do PrestaShop. Dotychczas w niektórych przypadkach wariant nie wysyłał się ze względu na niepoprawne dane dotyczące różnicy w cenie.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy ustalanie ceny podczas importu zamówień z PrestaShop. Dotychczas w niektórych przypadkach cena była pobierana z kartoteki towaru zamiast z danych pobranych z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy ustawianie kodu pocztowego w adresie dostawy zamówienia pobieranego z Allegro.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Koszty uzyskania przychodu Zmieniliśmy domyślne ustawienie parametru dotyczącego terminu rozliczania kosztów autorskich. Na nowych bazach danych w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki parametr „Koszty autorskie liczone według” przyjmie ustawienie „Okresu listy płac”.

Poprawione funkcje

Podatek Poprawiliśmy naliczanie zaniechania zaliczki podatku zleceniobiorcy, który złożył oświadczenie o niepobieranie podatku do kwoty 30 000 zł. Jeżeli nastąpiło przekroczenie limitu zwolnienia z podatku, to w miesiącu przekroczenia wyliczała się niepoprawna wartość zaniechania podatku.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku naliczania wypłat z małymi kwotami, gdzie następuje ograniczenie zdrowotnej do zaliczki podatku. Dotychczas w przypadku naliczania kolejnej wypłaty z opcją miesięcy wstecz mimo naliczonego zerowego podatku składka zdrowotna nie była prawidłowo ograniczana.

Składka Zdrowotna Zmodyfikowaliśmy algorytm naliczenia składki zdrowotnej w przypadku występowania wieloetatowości. Dotychczas w przypadku pracowników z wieloetatowością, których „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” wynosił 100%, gdy na wypłacie z etatu głównego następowało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek to na wypłacie z etatu dodatkowego były nieprawidłowe naliczenia składki zdrowotnej. Obecnie składka zdrowotna nalicza się w prawidłowej wartości niezależnie od kolejności naliczania wypłat.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej na naliczonej wypłacie korekty umowy poprzez storno. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna została ograniczona do wysokości zaliczki podatku, to na wypłacie korygującej nie wyliczała się składka zdrowotna pomimo zwiększenia kwoty podstawy zdrowotnej.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników poniżej 26 roku życia w przypadku liczenia korekty zaliczki podatku. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna była ograniczona do zera to w przypadku korekty wynikającej z ustawy z dnia 24.02.2022 r. niepotrzebnie doliczała się wartość składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy na wypłacie występowały elementy nie podlegające naliczeniu składki zdrowotnej. W takim przypadku na naliczonej wypłacie na zakładce „Składki” wartość składki zdrowotnej była zawyżona.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na drugiej umowie cywilnoprawnej w danym miesiącu, w przypadku gdy pracownik zatrudniony na etacie w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe miał zaznaczone na „Tak” parametry: „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – etat” oraz „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – umowa”. Dotychczas w powyższej sytuacji niepotrzebnie na wypłacie drugiej umowy cywilnoprawnej następowało ograniczenie składki zdrowotnej.

Dodatki

Czas Pracy Umożliwiliśmy import diet z 4Trans w przypadku, gdy pracownik posiadał kilka wpisów dotyczących okresów zatrudnienia w ciągu miesiąca.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy przejście na listę Księgowość/Rozrachunki wg dokumentów z poziomu listy Księgowość/Rozrachunki wg kontrahentów. Dotychczas po otwarciu wybranego kontrahenta na liście Rozrachunki wg kontrahentów w folderze Księgowość następowało przejście na listę Rozrachunki wg dokumentów w folderze Ewidencja Środków Pieniężnych, co powodowało pojawienie się komunikatu Stop. Folder nieznaleziony w przypadku jeżeli Operator nie miał praw do listy rozrachunków w folderze Ewidencja Środków Pieniężnych. Obecnie błąd nie występuje, a po wybraniu kontrahenta, Operator przechodzi na listę Rozrachunki wg dokumentów z rozrachunkami dla wybranego kontrahenta w ramach jednego folderu.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Osoby w produkcji Poprawiliśmy działanie wyszukiwarki na liście Produkcja/Osoby/Rzeczywiste. Od tej pory możliwe jest wyszukiwanie osób rzeczywistych nie tylko za pomocą symbolu, ale także za pomocą imienia oraz nazwiska.

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy błąd związany z rozchodem surowców do zlecenia, gdy w relacji tych dokumentów (ZP – RWP) była włączona agregacja towarów. Problem polegał na rozliczaniu tylko pierwszej pozycji, a tym samym błędnym wyświetlaniu wartości w zleceniu w zakładce „Surowce”, w polu „Wydano ilość” oraz „Pozostało ilość”. Występowało to tylko w sytuacji, gdy towar miał zdefiniowane jednostki: bazową i pomocniczą, gdzie na dokumencie RWP sumaryczna ilość obliczana była dla danej jednostki, a następnie na żądanie użytkownika zamieniana na drugą jednostkę.

Wersja Multi

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Android\Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie zestawów parametrów w panelach BI. W przypadku panelu BI wyświetlonego na formularzu (np. dokumentu czy kartoteki) zestaw parametrów wyświetlał się obok właściwych elementów panelu (z prawej strony) co wymagało przewijania ekranu z lewej do prawej (zamiast z góry na dół). Natomiast w przypadku paneli BI dodanego jako nowy folder, pomiędzy właściwymi elementami panelu a zestawem parametrów pojawiała się duża, pusta przestrzeń.

Android\Menu aplikacji Poprawiliśmy wyszukiwanie w menu głównym aplikacji mobilnej. W poprzedniej wersji, po kliknięciu ikony wyszukiwania i wpisaniu poszukiwanego folderu zawsze pojawiał się pusty ekran (brak znalezionych elementów)

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy poniższe e-wnioski należące do kategorii „Związane z czasem pracy”:

 • e-wniosek o nadgodziny,
 • e-wniosek o odbiór nadgodzin,
 • e-wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego,
 • e-wniosek o wyjście prywatne,
 • e-wniosek o wyjście służbowe,
 • e-wniosek zlecenie nadgodzin,
 • e-wniosek zlecenie odbioru nadgodzin,
w taki sposób, że na zakładce „Ogólne” w sekcji „Ogólne” obok pola „Od godziny” dodaliśmy pole „do”, w którym wskazujemy godzinę zakończenia. Po uzupełnieniu powyższych pól zostaną automatycznie wyliczone dane w polu „Czas”.