Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Serwis
    3. Business Intelligence
    4. CRM
    5. Praca zdalna
    6. Dodatki:
     1. Kurierzy
   4. Handel i Magazyn
    1. Workflow
    2. Handel
    3. Business Intelligence
    4. CRM
    5. Produkcja
    6. Dodatki:
     1. Kurierzy
     2. e-Sklepy Konektor
     3. Opłata cukrowa
   5. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
    3. Dodatki:
     1. Czas Pracy
   6. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Księgowość
    3. Business Intelligence
    4. Ewidencja Środków Pieniężnych
    5. Dodatki:
     1. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
     2. Analizy MS Excel
     3. Importy Księgowe
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
   9. Produkcja
    1. Workflow
    2. Handel
    3. Business Intelligence
    4. Produkcja
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Pracownika
    2. Pulpity HR
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Zostały wycofane obiekty biznesowe związane z Analizami Wielowymiarowymi oraz Zdjęciami danych. Dostęp do danych związanych z wycofywanymi obiektami będzie tylko i wyłącznie w kopiach bazy danych w wersjach systemu wcześniejszych niż 2106.0.0. Szczegółowy wykaz usuniętych obiektów biznesowych i tabel został przedstawiony w komunikacie technicznym w Pulpicie Partnera.

Interfejs użytkownika Położenie paneli dodatkowych – Pasek nawigacji, Foldery, Asystent, Organizuj widok i inne – mogą być opcjonalnie zapamiętane przez system (wcześnie były przywracane do wartości domyślnych przy starcie aplikacji). Ustawienia można teraz zapisać do lokalnego pliku konfiguracyjnego Ustawienia enova.xml. Służy do tego czynność dostępna w menu Widok/Zapisz ustawienia Paneli.

Interfejs użytkownika Podniesiono wersję bibliotek DevExpress do wersji 20.2. Jednocześnie zmieniono sposób paczkowania nuget-ów – system obecnie korzysta z pakietów dostarczanych przez DevExpress, zamiast używanych wcześniej pakietów .bySoneta.

Interfejs użytkownika Zmieniono interfejs okna zmian zapisu (ChangeInfos). Okno zmian zapisu zostało zastąpione form.xml-em. Odpowiednie klasy działające w oparciu o winforms nie będą dostępne.

Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna praw obiektowych (EntitleRightsPage) zastępując klasy referujące do winforms odpowiednimi form.xml-ami. Poprzednio używane klasy nie będą dostępne.

Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna replikacji kontrahenta (KontrahentReplication) zastępując dotychczasową klasę referującą do winforms odpowiednim form.xml-em. Poprzednio używana klasa nie będzie dostępna.

Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna właściwości bazy danych. Wycofano klasy referujące do winforms, zastępując je odpowiednikami w formie form.xml

Interfejs użytkownika Zmieniono implementację niektórych interfejsów związanych z załącznikami – implementację opartą o winforms zastąpiono form.xml-ami. Używane wcześniej klasy referujące do winforms nie będą dostępne.

Interfejs użytkownika W celu zredukowania zależności projektów od windows forms, zmieniono zawartość pakietów nuget DevExpress.bySoneta oraz DevExpress.Printing.bySoneta (wersja 18.1.4.18203). Pakiet związany z wydrukami będzie docelowo pozbawiony bibliotek referujących do winforms. Dla klas zależnych od forms (związanych z Designer-em raportów) zmieniono przestrzeń nazw z Soneta.Business.UI.DxReports na Soneta.Business.Forms.DxReports.

Baza Dla operatora pracującego w bazie danych oznaczonej jako tryb serwisowy została dodana informacja w prawym dolnym pasku. Na nagłówkach wydruków pojawia się informacja o trybie serwisowym bazy danych. Dodatkowo na wydrukach REPX został dodany znak wodny. Zmiany na wydrukach dotyczą wersji standard i multi.

Baza Wydzielono osobne biblioteki do obsługi baz danych MySQL oraz Oracle. Klasy MySqlDatabase oraz OracleDatabase zrywają z kompatybilnością wsteczną, ponieważ znajdują się w innym assembly.

Wydruki Został dodany parametr umożliwiający wskazanie własnego, domyślnego folderu zapisu wydruków dla wydruków REPX. Parametr dostępny jest z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Konfiguracja.

Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków ReportResult bez forms-owego okienka progresu został zunifikowany dla wydruków REPX i ASPX. Ustawienie ReportResult.SilentProgress teraz działa dla obu wariantów wydruków (wcześniej był to mechanizm wyłącznie dla wydruków REPX). Jednocześnie zmienione zostały publiczne klasy Soneta.Business.Forms.DxReports.PrintParameters oraz Soneta.Business.UI.Reports.ReportGenerator.

Wydruki Podniesiono wersję pakietu nuget TuesPechkin.Wkhtmltox.AnyCPU do wersji 0.12.4.1. Pakiet ten wykorzystywany jest przez mechanizm wydruków ASPX do konwersji HTML do PDF.

Poprawione funkcje

Wydruki Usystematyzowano sposób pozycjonowania raportów REPX i ASPX na listach i formularzach. Obecnie najważniejszą wartością jest Index. Zmiana wartości Index z założenia wpływa na indeksy pozostałych raportów na danej liście lub formularzu. Raporty o tej samej wartości indeksu sortowane są po wartości AtributePriority, a w dalszej kolejności po nazwie.

Wydruki Zmieniono sposób eksportowania wydruków REPX do obrazków(opcja eksportu Obraz PNG). Wcześniej, w tym trybie eksportu, zapisywana była tylko pierwsza strona raportu, a ze względu na ograniczenia platformy XtraReports, wynikowy obraz strony nie posiadał odpowiednich marginesów. Po wprowadzonych zmianach, dla każdej strony raportu zapisywany jest osobny obraz z odpowiednim suffiksem numeru strony. Jednocześnie zmienił się sposób zachowania property DxReportGenerator.ExportFileName – dla obrazków zwraca nazwę z suffiksem numeru pierwszej strony raportu.

Licencje Poprawiono mechanizm sprawdzania licencji w przypadku wylogowania operatora przez administratora (wykonanie czynności Wyloguj na oknie Zalogowani operatorzy). W poprzedniej wersji systemu (2104.x.x) po wylogowaniu przez administratora, operator mógł nadal pracować, bez pobrania licencji.

Interfejs użytkownika Poprawiono zasadę działania Organizuj prawa z poziomu listy Projekty/Projekty i Projekty/Kampanie w Nowym Systemie Praw.

Framework Serwisy funkcjonalne, takie jak IReportService, pobierane były dotąd za pomocą metod Session.GetService() lub BusApplication.GetService(). Obecnie serwisy mają przydzielony zasięg sesji, loginu lub aplikacji. Większość udostępnionych do tej pory serwisów posiada zasięg sesji, a zatem jest pobierana z sesji metodą Session.GetService(). Powszechnie używany serwis IReportService służący do wykonywania wydruków, dostępny jest również na poziomie sesji. Wcześniej dawało się pobrać instancję serwisu także z poziomu obiektu BusApplication. Wykonanie wydruku przez serwis wymaga danych sesyjnych (Row, Context), dlatego sesja jest w praktyce konieczna do utworzenia serwisu.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Wizualizacje Dodane zostało pole „Informacje dodatkowe”. Pole dostępne jest do edycji z poziomu konfiguracji Definicji Wizualizacji. Służy do zapisania dodatkowych informacji np. o sposobie wyliczania zwracanych danych lub skomentowania wyników. Uzupełnienie pola „Informacje dodatkowe” spowoduje, że wpisany tekst automatycznie pojawi się w labelu pod wizualizacją tabeli lub wykresu, natomiast w przypadku wskaźników tekst ten pojawi się w tooltipie po najechaniu kursorem myszy na obszar wskaźnika.

Wizualizacje Dla wskaźników i raportów, umieszczanych na Panelach BI dodany został znacznik (!) informujący o tym, że dana wizualizacja posiada zdefiniowany parametr obligatoryjny. Oznacza to, że wymagane jest ustawienie odpowiedniego parametru, aby wizualizacja ta zwróciła dane. Po otworzeniu Panelu BI, na którym umieszczone są wskaźniki i raporty posiadające w swojej definicji parametr obligatoryjny, nie zaprezentują one żadnych danych. Dopiero po wybraniu właściwego parametru, wizualizacje zostaną przeliczone i zaprezentują dane. Wówczas znacznik (!) zostanie zastąpiony (+), który oznacza że dany parametr jest aktywny, czyli wizualizacja została przefiltrowana przez ten parametr.

Modele danych – Domeny Udostępniono czynności umożliwiające tworzenie nowego modelu danych bezpośrednio z poziomu otwartej definicji wybranego modelu danych. Czynności umożliwiają m.in. utworzenie nowej domeny lub wskaźnika/raportu w oparciu o otwartą definicję domeny lub tabeli bez konieczności jej zamykania. Mechanizm automatyzuje ustawianie źródła danych w dodawanych modelach, co znacząco poprawia ergonomię pacy z modelami danych BI.

Utrwalanie danych Zmodyfikowano mechanizm utrwalania danych BI poprzez wprowadzenie parametru wpływającego na sposób zapisywania rekordów w tabelach z danymi utrwalonymi. Zmiana umożliwia określenie w jaki sposób zapisywanie lub nadpisywanie będą dane w tabelach, co przekłada się na organizacje przechowywania danych utrwalonych w zależności od konkretnej potrzeby biznesowej.

Modele danych W obszarze analitycznym Handel został dodany szereg modeli danych dotyczących nowego modułu produkcji. Domeny zawierają informację dotyczące podstawowych parametrów produkcji takich jak: efektywność, koszty produkcji, realizacja zleceń produkcyjnych. Na ich podstawie zostały przygotowane przykładowe wskaźniki i raporty, które pomogą w analizowaniu obszaru produkcji.

Konfiguracja Zmieniono działanie mechanizmu przebudowywania widoków BI SQL oraz utrwalania definicji SlownikiBiznesowe i DatyUtrwalone, tak by czynności te nie odbywały się podczas pierwszego logowania do bazy danych, które nastąpi po utworzeniu nowej bazy lub po dokonaniu konwersji istniejącej bazy danych. Przebudowa widoków i aktualizacja słowników BI, w przypadku posiadania licencji na moduł BI, dokonywana jest automatycznie podczas konwersji bazy danych. W przypadku tworzenia nowej bazy danych w celu skorzystania z analiz BI, konieczne jest użycie czynności Przebudowa widoków i słowników BI. W przypadku licencji typu Biuro Rachunkowe, po dokonaniu konwersji baz należy użyć czynności Aktualizuj widoki i słowniki BI w bazach danych.

Obsługa środowiska wielobazy Na platformie e-learningowej umieszczone zostało szkolenie zaawansowane „BI w środowisku wielobazy”. W zakres szkolenia wchodzą zagadnienia związane m.in. z konfiguracją BI pod obsługę wielu baz, przygotowywaniem modeli danych i ich dystrybucją pomiędzy bazami, uprawnieniami oraz utrwalaniem danych.

Moduł CRM
Funkcjonalności

CRM Outlook Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

Poprawione funkcje

e-mail W Poczcie CRM w wersji standardowej zastąpiono kontrolkę Html kontrolką RichEdit. Zmiana ma na celu usunięcie występującego incydentalnie błędu polegającego na wyświetlaniu niepełnej treści odebranej wiadomości e-mail, wysłanej przy pomocy Microsoft Outlook.

e-mail Poprawiono pobieranie wiadomości e-mail, których identyfikator zawierał ponad 200 znaków. Ze względu na zmianę działania niektórych serwisów poczty e-mail, które powiększyły długość identyfikatora wiadomości, system nie pobierał wiadomości o identyfikatorze przekraczającym 200 znaków. Zwiększono pole Message_ID z 200 do 700 znaków, co pozwoli przywrócić poprawne pobieranie wiadomości.

Kontrahent W wersji tej zmodyfikowano proces importu pliku wymiany danych osobowych w obszarze CRM. Od tej pory po przejściu do obszaru CRMOchrona danych osobowychWymiana danych podczas korzystania z funkcji importu dostępnej w menu 'Czynności’ użytkownik bezpośrednio może wybrać importowany plik (usunięto okno pośrednie)

Zadania i Zdarzenia Poprawiono usuwanie powiązań Zadań powiązanych. Próba usunięcia Zadania powiązanego do Zadania CRM, z poziomu formularza zadania, powodowała wyświetlenie komunikatu o braku odwołania do obiektu. Dzięki poprawce przywrócono prawidłowe działanie przycisku 'Usuń powiązanie’.

Zadania i Zdarzenia Poprawiono widoczność sekcji Stoper, na definicji Zadania CRM, przy zastosowaniu formularza użytkownika. Konwersja z wersji 2006.1.1 do 2010.1.3, powodowała ukrycie sekcji stopera, na formularzu użytkownika, w Zadaniu CRM, pomimo wyłączenia opcji 'Dostępny stoper’. Dzięki poprawce widoczność sekcji Stopera została przywrócona.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Deklaracja Intrastat Zmieniono sposób pobierania NIP-u kontrahenta do deklaracji Intrastat. Dotychczas był pobierany z karty kontrahenta, obecnie z danych w dokumencie.

Definicje dokumentów Ulepszono edycję nagłówków definiowalnych dostępną z poziomu definicji dokumentu.

Poprawione funkcje

Ceny i rabaty Poprawiono aktualizację cen sprzedaży z poziomu dokumentu przychodu. Dotychczas nie działała poprawnie w sytuacji, gdy wybrano parametr Tylko wzwyż, a cena była w walucie obcej.

Ceny i rabaty Poprawiono działanie wyliczenia ostatniej ceny sprzedaży. Dotąd ostatnia cena nie przeliczała się na jednostkę podstawową z karty towaru.

Dokumenty handlowe Poprawiono działanie wymuszonego wskazania zasobów podczas wystawiana dokumentu rozchodowego w relacji. Dotychczas w sytuacji, gdy nadrzędny dokument miał wiele pozycji z tym samym towarem, wskazanie działało tylko dla jednej z tych pozycji.

Dokumenty handlowe Poprawiono wydruk (aspx) faktur sprzedaży. Dotąd nie drukowała się na nim poprawnie lista powiązanych dokumentów magazynowych, choć w definicji dokumentu włączono odpowiedni parametr.

Zestawienia obrotów Poprawiono działanie listy „Obroty wg kontrahentów”. Dotychczas wejście na listę kończyło się błędem, jeśli operator miał włączone indywidualne zapamiętywanie ustawień list.

Relacje dokumentów Poprawiono przenoszenie opisu w relacjach pomiędzy dokumentami. Dotychczas przy pewnych ustawieniach definicji relacji opis przenosił się mimo tego, że odpowiadający za to parametr był wyłączony.

Faktury zaliczkowe Poprawiono błąd działania faktur zaliczkowych z zagranicznymi stawkami VAT. Dotychczas faktury zaliczkowej z taką stawką nie można było dołączyć do końcowej (poprzez wskazanie zaliczkowej do rozliczenia).

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodatek e-sklepy Konektor wzbogacono o integrację enova365 z platformą Allegro. Pozwala ona na wystawianie aukcji i pobieranie zamówień. Szczegóły w dokumentacji.

e-Sklepy Konektor Ujednolicono i ulepszono usuwanie zadań synchronizacji po ich przetworzeniu. Zmiany wykonano w definicjach e-sklep_AfterSync, które należy zaimportować.

e-Sklepy Konektor Ulepszono mechanizm dodawania towarów z e-sklepu do bazy enova365. Obecnie przed dodaniem towaru następuje odszukanie odpowiednika po kodzie EAN. Jeśli towar zostanie znaleziony, nie jest dodawany, jest tylko tworzone powiązanie.

e-Sklepy Konektor Poprawiono działanie czynności do wiązania towarów z e-sklepu z towarami w module Handel. Dotychczas czynność mogła działać nieprawidłowo przy dużej ilości towarów w e-sklepie.

Opłata cukrowa Poprawiono wydruk deklaracji CUK-1. Dotychczas w pewnym scenariusz użycia wydruku drukował się na nim nieprawidłowy okres.

Opłata cukrowa Dodano wydruk deklaracji CUK-1 wg nowego wzoru.

Kurierzy Rozszerzono możliwości ustawiania miejsca nadania przesyłki. Obecnie można je wybierać również z listy lokalizacji przypisanych do oddziału firmy, jeśli dokument jest powiązany z oddziałem

Moduł Kadry i Płace
Dodatki

Koszty projektów Poprawiono działanie funkcjonalności „Koszty projektów”. W przypadku wywoływania wydruków „Lista płac – podział kosztów” oraz „Lista płac – podział kosztów – szczegółowy” program zamykał się. Dodatkowo do w/w wydruków dodano kolumnę z Narzutami PPK. Raporty wywoływane są z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Czas Pracy Wykonano refaktoring list Czas pracy/Zestawienie czasu pracy oraz Czas pracy/Zestawienie normy pracy dostępnych w funkcjonalności „Czas pracy”. Funkcjonalność działa tak jak do tej pory, natomiast poprawiła się szybkość działania w/w list.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Rozrachunki Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg kontrahentów dodano dodatkowy filtr o nazwie Kontrahenci, umożliwiający widok rozrachunków dla kontrahentów aktywnych, zablokowanych lub wszystkich. Nowododany filtr jest aktywny, jeżeli we filtrze Zakres wybrano: Kontrahenci i może przyjmować wartości: Aktywni, Zablokowani lub Razem. Domyśle ustawienie to: Aktywni.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dokonano zmian w mechanizmie identyfikacji podmiotów podczas importu wyciągów bankowych. Dotychczas podczas identyfikacji brane były pod uwagę wszystkie rachunki bankowe kontrahentów, również zablokowane. Aktualnie weryfikowane są tylko niezablokowane numery rachunków.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla banku Credit Agricole (MT940) – wariant 3.

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Webservice mBank – umożliwiono logowanie się do usługi przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. W parametrach serwisu należy wskazać odpowiednią metodę logowania oraz certyfikat, który powinien już być wcześniej zainstalowany w systemie Windows.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT W istniejącej funkcjonalności obliczania w jednej bazie (firmie) zaliczki podatku dochodowego PIT (wg skali oraz liniowo) z wykorzystaniem danych z innych działalności gospodarczych obsługiwanych w innych bazach powiększono liczbę możliwych do podpięcia baz z 3 do 7. Po zmianie można w jednej bazie, dla każdego z właścicieli/współwłaścicieli policzyć zaliczkę PIT łącznie dla 8 działalności gospodarczych. Do zmiany dostosowano formularze zaliczek podatku (wg skali oraz liniowo) w sekcjach K i H na których prezentowane są dane liczbowe indywidualnie dla każdej działalności gospodarczej. Zwiększona liczba działalności uwzględnianych do wyliczeń obsłużona została także na wydrukach formularzy zaliczek oraz w mechanizmie generowania XML zaczytywanych w aktywnych formularzach deklaracji PIT 36 oraz 36L.

Deklaracje PIT Podczas obliczania zaliczek podatku dochodowego wg skali lub liniowo, w sytuacji kiedy w firmie występuje tylko jeden właściciel, jest on od razu ustawiany na formularzu obliczanej zaliczki. Przed zmianą trzeba było właściciela wybrać z listy.

Deklaracja VAT-7 Na formularzu deklaracji VAT-7(21) zablokowano możliwość wskazania w polu „Rodzaj źródła” opcji „Plik JPK”.

Zestawienia księgowe Dodano usprawnienia dla pozycji zestawienia księgowego w przypadku aktualizacji wyrażeń. Okres aktualności i/lub kolumna wybierane na formatce czynności „Aktualizuj wyrażenie” są domyślnie ustawiane w sekcji Wyrażenie w polach: Okres i Kolumna. Dodatkowo w części Wyrażenia okresów i kolumn, znajdującej się na zakładce Ogólne pozycji zestawienia prezentowane są wszystkie warianty okresów i kolumn, dla których wykonywana była aktualizacja wyrażenia, również Okres: (zawsze) i Kolumna: (wszystkie). Zmiany zostały wprowadzone w celu ułatwienia aktualizacji wyrażeń dla pozycji zestawień księgowych.

Zestawienia księgowe Zmieniono układ filtrów, znajdujących się na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych. Filtry: Typ, Uwzględniać dekrety zamknięcia i Typ obrotu, które dotychczas były filtrami podstawowymi, zmieniono na filtry dodatkowe. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie obliczania zestawień księgowych przy użyciu filtrów podstawowych, które są najczęściej wykorzystywane podczas obliczeń.

Dekrety Zmieniono standardowe ustawienie listy dekretów poprzez wyciągniecie podlisty Zapisy, prezentującej zapisy księgowe dla danego dekretu w formie rozwijanego drzewa za pomocą znaku „+”, znajdującego się na liście dekretów. Na wspomnianej podliście znajdują się następujące pola: Lp, Konto, Winien, Ma i Opis. Są one widoczne na listach: Księgowość/Dziennik/Dekrety oraz Księgowość/Dziennik/BO, a także na dokumentach ewidencji na zakładce Opis analityczny i dekrety oraz na dodatkowej kontrolce Dekrety. Zmiany dotyczą nowych baz danych oraz baz konwertowanych, w których nie było zapisanych własnych ustawień listy dekretów i mają na celu ułatwienie przeglądania danych dot. zapisów księgowych w obrębie dokumentów oraz dziennika.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla deklaracji rozliczeniowej dodano możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na typ deklaracji rozliczeniowej dla całego schematu oraz dla przedmiotu księgowania Płatności.

Opis analityczny Udostępniono zakładkę konfiguracyjną opisu analitycznego Narzędzia/Opcje/Ogólne/Opis analityczny dla obszaru Projekty.

Ewidencja dokumentów Na definicjach dokumentów ewidencji dodano możliwość ukrycia dla danego dokumentu sekcji Mechanizm podzielonej płatności. Konfiguracja sterująca widocznością sekcji znajduje się na definicji dokumentu ewidencji na zakładce „Rozszerzenie definicji” w części „Ukrywanie dodatkowych pól ewidencji dokumentów”. Dodatkowo na nowych bazach dla definicji dokumentów ewidencji wprowadzono domyślne ustawienia:

 • SPTUE (Dostawa towarów UE) – domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Przeliczaj od płatności (walutowe)”, domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Ukrywanie dodatkowych pól: Mechanizm podzielonej płatności” oraz ustawione Dodatkowe kontrolki: Płatności, Ewidencja VAT, Dekrety/Zapisy;
 • ZUE (Zakup z UE) – domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Ukrywanie dodatkowych pól: Mechanizm podzielonej płatności”, ustawione Dodatkowe kontrolki: Płatności, Dekrety/Zapisy.

Pozostałe Dla wybranych formatek parametrów czynności oraz wydruków w obszarach księgowych, ewidencji środków pieniężnych oraz księgi inwentarzowej dodano możliwość zapamiętania domyślnych, indywidualnych dla każdego operatora ustawień. Funkcjonalność poprawia ergonomię pracy z często używanymi czynnościami i wydrukami.

Wydruki

Zestawienia księgowe Na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych dodano wydruk „Analiza wykorzystania kont na zestawieniu”. Wydruk umożliwia weryfikację, czy wszystkie bilansowe konta z Planu kont zostały użytej w zestawieniu Bilans oraz czy wszystkie wynikowe konta zostały użyte w zestawieniu Rachunek wyników. Analiza przebiega wg typów kont – tj. dla kont bilansowych (aktywnych, pasywnych aktywno-pasywnych) sprawdzane są wystąpienia funkcji Saldo Wn/Saldo Ma/Persaldo a dla kont wynikowych (przychody/koszty) sprawdzane są wystąpienia funkcji Obroty Wn/Obroty Ma/Persaldo. Na wydruku widać informację czy konto zostało użyte w zestawieniu poprawnie czy niepoprawnie, czy użyto konta syntetycznego czy też analityk oraz czy wyrażenia są zbudowane kompletnie, poprawnie i bez nadmiarowych wystąpień kont. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Dodatki

Analizy MS Excel Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

Importy Księgowe Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Zlecenie produkcyjne Wprowadzono zmiany w zakresie zliczania zapotrzebowania na surowce. Aktualnie nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, zapotrzebowaniem jest nierozliczony surowiec z aktywnego zlecenia produkcyjnego.

Zasoby produkcyjne Włączono możliwość dodawania załączników do produkcyjnych Zasobów rzeczywistych.

Poprawione funkcje

Bilans surowców Wprowadzono poprawki w zakresie bilansowania surowców w Zleceniach produkcyjnych. Uwzględnione zostały ilości już rozliczone, a także rezerwacje na potrzeby produkcji.

Rezerwacje Wprowadzono zmiany w workerze StanRezerwacji dla Towaru, w wyliczaniu Ilości Dostępnej uwzględniono nowo wprowadzone rezerwacje surowców na potrzeby produkcji.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Proces Dokonano optymalizacji działania silnika przetwarzania zadań w procesie Workflow (mechanizm TaskCalculator), zwiększając jego elastyczność oraz poprawiając jego wydajność.

Pozostałe 1. Zmieniono nazwę przycisku w banerze workflow z „Więcej” na „Przejdź do Obsługi procesu”.2. W Narzędzia/Opcje/Workflow/Ogólne w sekcji Przetwarzanie Workflow dodano pole o nazwie Ukryj przycisk 'Przejdź do Obsługi procesu’ na banerze workflow. Domyślnie opcja ta przyjmuje wartość fałsz. Jej zmiana spowoduje, że przycisk „Przejdź do obsługi procesu” nie będzie widoczny na formularzu obiektu będącego obiektem nadrzędnym procesu.

Kreator Umożliwiono dodanie więcej niż jednego załącznika z poziomu kroku kreatora. Jeżeli załącznik o takiej samej nazwie jest już podpięty pod dany obiekt, to nazwa załącznika zostanie rozszerzona o kolejną cyfrę.

Poprawione funkcje

Kreator Poprawiono działanie odświeżania formularzy na krokach kreatora. Pozwoliło to na wyeliminowanie błędów związanych z zapisem układu formularza do pliku XML.

Moduł Serwis
Poprawione funkcje

Serwis Poprawiono wyświetlanie cech historycznych w wersji HTML. W przypadku dodania, do formularza użytkownika, cechy historycznej i drugiej cechy zwierającej część nazwy cechy historycznej, system w wersji przeglądarkowej, nie pozwalał na wyświetlenie historycznych wpisów. Obecnie przycisk historii wpisów poprawnie wyświetla dane historyczne.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna W wersji okienkowej rozbudowano funkcję przepinania zadań. Dzięki funkcjonalności Drag&Drop (przeciągnij i upuść) możemy przepinać Zadania Pracy Zdalnej pomiędzy Grupami Zadań oraz Grupy Zadań pomiędzy Pakietami Prac. Ułatwi to użytkownikowi tworzenie struktury organizacji pracy.

Praca zdalna Rozbudowano funkcjonalność Pracy Zdalnej o przyciski ustalające kolejność wyświetlania. W obszarze Pracy Zdalnej, możliwe jest przestawiania kolejności zadań przy pomocy przycisków strzałek. Dzięki temu użytkownik wersji okienkowej, będzie miał możliwość ustalenia kolejności wyświetlania.

Praca zdalna Na liście Moje aktywności dodano możliwość ustawiania kolejności zadań. Od tej pory użytkownik może zadecydować o kolejności wyświetlania Pakietów prac, Zadań w ramach Grupy zadań oraz Grup zadań w obrębie Pakietu, prac przeciągając je i upuszczając w wybranym miejscu. Dzięki temu użytkownik w szybki i wygodny sposób będzie budował optymalny dla siebie widok listy.

Praca zdalna Dodano możliwość utworzenia aktywności Pracy Zdalnej na podstawie wiadomości e-mail. W obszarach poczty CRM, na zaznaczonej wiadomości e-mail, w menu czynności, dodano funkcjonalność 'Utwórz aktywność PZ’, która otworzy okno z wyborem aktywności pracy zdalnej. Po wybraniu definicji, system otworzy formularz aktywności i umieści „Temat” wiadomości w polu „Nazwa” nowej Aktywności oraz „Treść” wiadomości w polu „Opis”. Dzięki temu możemy w szybki sposób rozdzielać zadania bezpośrednio z wiadomości.

Facebook