Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

Definicje dokumentów Dodano standardową definicję faktury przeznaczonej do obsługi transakcji OSS/IOSS z relacją do WZ.

Dokumenty handlowe W definicji dokumentu umożliwiono określanie kolejnego limitu wartości dokumentu. Ma on zastosowanie w przypadku transakcji IOSS, czyli sprzedaży spoza terenu UE do unijnego odbiorcy końcowego.

Dokumenty handlowe Umożliwiono powiązanie magazynu z lokalizacją przypisaną do danych firmy (pieczątki), albo do oddziału. Ma to na celu identyfikację kraju wydania towaru na potrzeby procedur OSS/IOSS.

Dokumenty handlowe W dokumencie handlowym dodano wyliczane pole KrajWydania. Wylicza się ono na podstawie lokalizacji powiązanej z magazynem, a jeśli takiej nie ma, to na podstawie danych adresowych z pieczątki firmy. Pole ma zastosowanie w procedurach OSS/IOSS.

Dokumenty handlowe Zmieniono działanie pola Podatnik VAT na karcie kontrahenta. Dotychczas było ono wyliczane jako zależne od statusu podmiotu i rodzaju VAT. Obecnie jest zapisywane w bazie i przenoszone do danych kontrahenta w wystawianym dokumencie.

Deklaracja Intrastat W związku ze zmianami działania pola Podatnik VAT w karcie kontrahenta umożliwiono uwzględnianie transakcji z klientem indywidualnym w deklaracji Intrastat.

Wydruki

Dokumenty handlowe Zmodyfikowano nagłówek wydruku dokumentu (repx). Dodano drukowanie nazwy kraju sprzedawcy w danych adresowych, jeśli kontrahent jest zagraniczny. Dotychczas nazwa kraju była drukowana tylko w danych nabywcy. Nazwa kraju jest tłumaczona na wydrukach w obcych językach.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Definicja Elementów Wynagrodzenia W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Algorytm/Nazwy parametrów dodano możliwość uzupełnienia kolejnych dwóch podstaw w sekcji 'Nazwy parametrów elementu wypłaty’. Do istniejących nazw parametrów dodano jeszcze „Podstawa 4” oraz „Podstawa 5”. Obecnie przy konfiguracji elementu wynagrodzenia można skorzystać w sumie z 5 podstaw w celu wyliczenia wartości.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Procedury OSS i IOSS Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1163) wprowadziła zmiany w opodatkowaniu VAT sektora e-commerce. Przepisy ustawy zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2021 r. i dotyczą m.in.:

 • Zdefiniowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – WSTO. WSTO oznacza, że towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę z państwa członkowskiego UE innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy.
 • Przekształcenia procedury MOSS (Mini One Stop Shop) w OSS (One Stop Shop). Procedura OSS obejmuje większość usług B2C (w tym usługi TBE – dotychczas objęte procedurą MOSS) świadczonych w kraju konsumpcji, a także WSTO. System OSS umożliwia rozliczenie VAT poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji oraz zapłatę podatku VAT w jednym kraju (kraju identyfikacji) z tytułu transakcji objętych procedurą, dokonywanych na rzecz konsumentów na terenie całej UE.
 • Zniesienia limitów dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i utworzenie jednego łącznego limitu dla wszystkich krajów wspólnoty w wysokości 10.000 € (w skład tego limitu wchodzą wyłącznie usługi TBE oraz WSTO).
 • Zdefiniowania pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich– SOTI. SOTI oznacza, że towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę do konsumenta w państwie członkowskim UE oraz towary w momencie sprzedaży znajdują się na terytorium trzecim lub w kraju trzecim.
 • Dodania szczególnej procedury IOSS. Procedura IOSS obejmuje sprzedaż towarów importowanych spoza UE (SOTI) w przesyłkach o wartości do 150 €. System IOSS umożliwia rozliczenie VAT poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji oraz zapłatę podatku VAT w jednym kraju (kraju identyfikacji) z tytułu transakcji objętych procedurą IOSS, dokonywanych na rzecz konsumentów na terenie całej UE.
 • Zniesienia w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości do 22 €.
 • Nałożenia na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej) obowiązku poboru, zapłaty VAT oraz prowadzenia odpowiedniej ewidencji.


Nowe przepisy mają na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej w zakresie uproszczenia rozliczeń, a także uszczelnienie poboru podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C).
W związku z powyższymi zagadnieniami w systemie wprowadzono szereg zmian usprawniających realizację nowych obowiązków w zakresie realizacji procedur OSS oraz IOSS. Należą do nich:

 • Wprowadzenie możliwości rejestrowania dokumentów ewidencji, podlegających procedurze OSS oraz IOSS. Dokumenty na zakładce VAT posiadają nową sekcję „Szczególne procedury OSS/IOSS”. W sekcji znajdują się 3 parametry:
 1. Kraj wydania – oznacza kraj, w którym znajdują się towary w momencie wysyłki. Dla dokumentów ewidencji pole to jest edycyjne. Dla dokumentów pochodzących z modułów handlowych pole to jest wyliczane na postawie wskazanej na fakturze lokalizacji magazynu.
 2. Kraj VAT – oznacza kraj konsumpcji, czyli kraj do którego są sprzedawane towary lub świadczone usługi. Pole wylicza się na podstawie kraju wskazanego na zastosowanej stawce VAT na elementach VAT dokumentu.
 3. Procedura – pole określa, czy dokument spełnił warunki dla procedury OSS lub IOSS. Jeżeli tak, odpowiednie procedura zostanie wyliczona na dokumencie, a w efekcie trafi do odpowiedniego rejestru oraz deklaracji VAT.
 • Dodanie w konfiguracji programu dedykowanej dla nowych procedur definicji dokumentu ewidencji: SPOSS (Sprzedaż OSS), która na zakładce „Rozszerzenie definicji VAT” posiada włączony parametr: „Szczególne procedury OSS/IOSS”. Jest to nowy parametr na dokumentach ewidencji typu Sprzedaż, który decyduje czy na zarejestrowanych dokumentach będą wyliczane nowe procedury.
 • Dodanie nowej czynności na liście Dokumenty/Ewidencja dokumentów: „Edytuj procedury OSS oraz IOSS…”. Czynność umożliwia zmianę kraju wydania na dokumentach ewidencji (bez dokumentu źródłowego), jak również ponowne wyliczenie procedur OSS lub IOSS na dokumentach, po zmianach elementów, które wpływają na wyliczenie procedur (np. zmiany w obrębie kontrahentów lub dokumentów handlowych). Czynność działa hurtowo dla zaznaczonych na liście dokumentów, również predekretowanych.
 • Dodanie nowych list w Ewidencji dokumentów: „Ewidencja dokumentów OSS” oraz „Rejestr OSS”. Są to wspólne listy dla procedur: OSS oraz IOSS. Na nowe listy trafiają wszystkie dokumenty, dla których wyliczyła się procedura OSS lub IOSS oraz dokumenty, które na elementach VAT mają zastosowaną zagraniczną stawkę VAT. Listy są widoczne po zaznaczeniu w konfiguracji programu Ewidencja VAT/Ogólne parametru: „Ewidencja dokumentów i Rejestr OSS” i przelogowaniu się operatora. Na listach znajdują się m.in. filtry:
 1. Kraj VAT – umożliwiający odfiltrowanie dokumentów dla danego kraju konsumpcji;
 2. Typ – umożliwiający odfiltrowanie ewidencji podatku: Należny OSS lub Należny IOSS.
 • Dodanie na listach Ewidencja dokumentów OSS oraz Rejestr OSS raportu: „Ewidencja OSS”, który umożliwia wygenerowanie wydruku Ewidencji OSS lub Ewidencji IOSS.
 • Dodanie w konfiguracji schematów księgowych dla Schematu ewidencji sprzedaży, na pozycjach dla przedmiotów księgowania: Ewidencja oraz Elementy ewidencji VAT w trybie uproszczonym predefiniowanych kwot (operacji oraz zapisu): Netto księgi, VAT księgi, Brutto księgi (dla Elementów ewidencji VAT odpowiednio: Netto księgi elementu, VAT księgi elementu, Brutto księgi elementu). Nowe kwoty pobierają informację z elementów VAT dokumentów z pól w węźle: WartoscKsi, które przeliczają wartości wyrażone w walucie obcej na wartość w PLN, po odpowiednim kursie.
 • Listy: Ewidencja dokumentów VAT, Rejestr VAT, Ewidencja elementów VAT, Rejestr elementów VAT, a także deklaracje: VAT-7, JPK_V7, VAT-UE oraz VAT-9M zostały zabezpieczone, aby nie pobierały informacji z dokumentów, które zostały zakwalifikowane do procedury rozliczeń OSS oraz IOSS.


Bazy danych, które miały skonfigurowaną procedurę MOSS, po konwersji bazy będą miały konfigurację procedury OSS. Dokumenty, wystawione dla procedury MOSS będą znajdować się na listach: Ewidencja dokumentów OSS oraz Rejestr OSS.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Facebook