Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Dodatki:
     1. Opłata cukrowa
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
  2. Wersja multi
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja multi
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Dodatki

Opłata cukrowa Poprawiono ustawianie daty płatności na deklaracji CUK-1. Dotąd ustalała się ona na zgodną z datą bieżącą, zamiast zgodnie z datą deklaracji.

Opłata cukrowa Umożliwiono generowanie pliku XML CUK-1 zgodnego z nową schemą CUK-1(2) obowiązującą dla transakcji wykonanych od 01.05.2021. Obecnie dostępne są dwie definicje, jedna dla transakcji do 30.04.2021, druga dla transakcji od 01.05.2021.

Opłata cukrowa Dodano nowy wydruk Sprawozdanie OC, dostępny z listy faktur. Odpowiada on nowemu schematowi deklaracji CUK-1(2). Obecnie dostępne są dwie wersje wydruku, jedna dla transakcji do 30.04.2021, druga dla transakcji od 01.05.2021.

Opłata cukrowa Umożliwiono generowanie deklaracji CUK-1 według nowego schematu CUK-1(2), obowiązującego dla transakcji wykonanych od 01.05.2021. Obecnie dostępne są dwie wersje deklaracji.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje ZUS Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021r. Na deklaracjach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA będzie wykazywany kod wykonywanego zawodu pobierany z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne, a w przypadku zleceniobiorców z formularza Umowy z zakładki Ogólne z pola „Kod wykonywanego zawodu”. Przy próbie zapisu deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA bądź ZUS ZZA bez uzupełnionego kodu wykonywanego zawodu pojawi się ostrzeżenie: „Następujące pola w deklaracji nie są uzupełnione: X. 1: Kod zawodu GUS”. Dostosowano wysyłkę deklaracji ZUS do nowej wersji Płatnika obowiązującej od dnia 16 maja 2021r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Deklaracje ZUS Ukryto na interfejsie parametr „Na deklaracjach zgłoszeniowych umieszczaj kod wykonywanego zawodu GUS” znajdujący się w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Deklaracje/ZUS w sekcji „Deklaracje zgłoszeniowe”. Parametr nie będzie już wykorzystywany, ze względu na zmiany w deklaracjach zgłoszeniowych, na których obecnie jest wymagany kod wykonywanego zawodu.

Umowa cywilnoprawna Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Ogólne dodano pole „Kod wykonywanego zawodu”, które może być aktualizowane. Kody zawodów uzupełnione w polu „Kod wykonywanego zawodu” będą wykazywane na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

Kod wykonywanego zawodu Z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w menu Czynności dodano możliwość zaczytania kodów wykonywanych zawodów GUS. W celu zaczytania kodów wykonywania zawodów należy wybrać Czynności/Import kodów zawodów GUS. Kody zostaną zapisane w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Kody wykonywanych zawodów (GUS) oraz w logach pojawią się informacje o zaczytanych kodach, bądź pominiętych ze względu na istniejące już w bazie. Jeżeli w bazie będzie istniał taki sam kod jak zaczytywany, ale pod inną nazwą, to nazwa zostanie zaktualizowana. Jeżeli w bazie będzie istniał kod o takiej samej nazwie, ale z innym kodem, to zostanie pominięty.

Czas pracy nadgodziny Dodano definicję strefy czasu pracy o nazwie „Nadgodziny 100% okresowe”. Dodanie tej strefy w dniu, w którym system naliczył dowolne nadgodziny dobowe spowoduje, że zostaną one przekwalifikowane na nadgodziny 100% okresowe. Dodanie tej strefy w dniu, w którym nie wprowadzono dodatkowego czasu pracy spowoduje, że system wykaże na statystyce nadgodziny 100% okresowe, oraz naliczony element „Dopłata do n.godz 100%”

Poprawione funkcje

Koszty uzyskania przychodu Wprowadzono zmiany w naliczaniu kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w sytuacji, gdy pracownik ma zarówno prawo do kosztów autorskich oraz do kosztów ze stosunku pracy. W pierwszej kolejności naliczane będą koszty autorskie, natomiast koszty ze stosunku pracy zostaną policzone, jeśli po odliczeniu kosztów autorskich zostanie przychód, od którego będzie można naliczyć koszty ze stosunku pracy. Obecnie nie nastąpi sytuacja, w której od tego samego przychodu zostaną naliczone zarówno koszty autorskie jak i koszty ze stosunku pracy.

RUD Poprawiono naliczanie deklaracji RUD dla zleceniobiorcy, który miał umowy na różnych wydziałach. Jeżeli operator miał prawo tylko do wydziału z aktualnej umowy cywilnoprawnej, a nie miał prawa do wydziału z poprzedniej umowy cywilnoprawnej, to przy naliczaniu RUD pojawiał się komunikat: 'Brak praw dostępu do danych’ wraz z ID umowy spoza okresu dla którego była generowana deklaracja RUD. Deklarację RUD można wygenerować z listy Kadry i Pace/Kadry/Zleceniobiorcy/Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj RUD.

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie zaliczki podatku dla pracowników oddelegowanych. W przypadku, gdy pracownik część miesiąca przebywał w Niemczech i podatek płacony był w Niemczech, a następnie drugą część miesiąca przebywał w Holandii a podatek płacił w Polsce, na elementach wynikających z pracy w Niemczech naliczała się ujemna zaliczka podatku co powodowało zaniżenie zaliczki podatku na całej wypłacie.

PPK Na bazach konwertowanych poprawiono ustawienie domyślnych wartości parametru 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’, który znajduje się na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce 'Rozliczenie’:-opcja 'Zwrot po stronie pracownika’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (etat, uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, uczestnik). – opcja 'Zwrot po stronie pracodawcy’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (etat, pracodawca), Zwrot składki PPK (pracodawca), Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca), Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (etat, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, pracodawca). Na pozostałych standardowych elementach wynagrodzenia parametr 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’ został ustawiony jako 'Nie dotyczy’.Natomiast dla elementów wynagrodzenia z kategorii: Odchyłki poprawiono ustawienie domyślnych wartości parametru 'Zaliczaj do czasu pracy’, który znajduje się w zakładce 'Dane statystyczne’.

Podstawa chorobowego Poprawiono wyliczenie podstawy zasiłku po przywróceniu wymiaru etatu zmienionego ze względu na COVID-19. Jeżeli nieobecności zwolnienie chorobowe w ciąży bądź urlop macierzyński rozpoczynały się po przywróceniu wymiaru etatu zmienionego ze względu na COVID-19, to pomimo zaznaczenia parametru do przeliczenia podstawy na podstawie przepisów z 16 grudnia 2020, podstawa nie była przeliczana.

Zwolnienie chorobowe Poprawiono zaczytywanie nieobecności z PUE. W przypadku kiedy w nazwie zakładu opieki zdrowotnej znajdował się przecinek, dane nie importowały się. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu list kadrowych poprzez opcję „Czynności->Import nieobecności z PUE”.

Ryczałt Poprawiono naliczanie następujących elementów wynagrodzenia: 'Ryczałt za paliwo do 900 cm’ oraz 'Ryczałt za paliwo powyżej 900 cm’. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik przepracował w miesiącu więcej dni niż przewidywała jego norma to po naliczeniu wypłaty na powyższych elementach w polu „Liczba dni nieobecności” widoczna była liczba „-1”, a wartość składnika była zwiększona o ten dzień. Obecnie w powyższej sytuacji naliczenia elementów wynagrodzenia: 'Ryczałt za paliwo do 900 cm’ oraz 'Ryczałt za paliwo powyżej 900 cm’ są poprawne.

Wydruki

Deklaracje ZUS Na wydrukach 'Informacja ZUS ZUA’ oraz 'Informacja ZUS ZZA’ dodano informację o kodzie wykonywanego zawodu. Na wydruku 'Informacja ZUS ZUA’ dodano blok 'X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń’ wraz z polem '1. Kod wykonywanego zawodu’. Na wydruku 'Informacja ZUS ZZA’ w bloku V. zmieniono nazwę nagłówka na 'Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu’ oraz dodano pole '2. Kod wykonywanego zawodu’. Dodatkowo obsłużono na obu wydrukach, aby po zaznaczeniu parametru 'Pokaż tylko braki’ był uwzględniony brakujący kod wykonywanego zawodu.

Deklaracje ZUS Poprawiono wykazywanie składek PPK na deklaracji IMIR. W przypadku kiedy pracownik pobierał zasiłek macierzyński lub był na urlopie wychowawczym to składki PPK nie były wykazane na deklaracji IMIR ani na wydruku w polu 29 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”.

Umowa cywilnoprawna Poprawiono wykazywanie odpowiedniego oddziału na wydrukach „Umowa o dzieło – rachunek” i „Umowa zlecenie – rachunek” w przypadku bazy wielooddziałowej. Do tej pory na w/w raportach jako zleceniodawca zawsze wykazywane były dane z głównej licencji. Wydruki dostępne są z poziomu formularza naliczonej wypłaty oraz z listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty.

Wydruki płacowe Na wydruku 'Pasek wypłaty’, który jest dostępny z poziomu wypłaty z listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty oraz z kartoteki pracownika w zakładce Płace/Wypłaty(wszystkie) udostępniono informacje o progach podatkowych i zaliczce podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego. Analogiczne informacje były wcześniej widoczne na raporcie 'Pasek wypłaty’ dostępnym z poziomu Kadry i Płace/Płace/Listy płac.

Podstawa chorobowego Poprawiono wydruk „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)” w mechanizmie repx. W w/w raporcie błędnie jako trzecia generowana była pusta strona. Raport dostępny jest z poziomu formularza nieobecności.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wykazywanie godzin i dni urlopu wypoczynkowego na wydruku „Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych” w mechanizmie repx. W przypadku, kiedy pracownik posiadał naliczony limit urlopowy w kilku częściach – np. z powodu zmiany wymiaru etatu, przedłużenia umowy czy przejścia z 20 na 26 dni urlopu – oraz nieobecność urlop wypoczynkowy w okresie późniejszym niż data wywoływanego wydruku, to wartości w kolumnach na wydruku nie zawsze były poprawne. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Listy płac Zmodyfikowano wydruk „Wspólna pełna lista płac” dostępny w mechanizmie aspx. W sytuacji kiedy w bazie danych w konfiguracji nie była włączona funkcjonalność PPK na raporcie przesunięte były kolumny i wiersze. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Wydruki

Sprawozdanie o terminach zapłaty Dla wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty” zmieniono sposób pobierania kursu walut dla transakcji w walucie obcej zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przed zmianą płatności walutowe przeliczane były na PLN według kursu waluty pobieranego z płatności. Aktualnie wartości są wyliczane na podstawie tabeli kursowej: NBP – kurs średni z dnia wymagalności roszczenia, czyli terminu płatności.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano eDeklarację CIT-8(30) do wersji schematu 2-0E.

Deklaracja CIT-ST Zaktualizowano formularz, wydruk i schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-ST do wersji 8. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 454).

Deklaracja VAT-UE Uszczegółowiono sposób pobierania danych do deklaracji VAT-UE. Obecnie dokumenty z oznaczeniem „Status podmiotu: Finalny” nie są uwzględniane podczas obliczania deklaracji VAT-UE. Rozwiązanie pozwoli obsłużyć przypadki kiedy transakcja powinna zostać wykazana w VAT-7 oraz pominięta w VAT-UE (np. sprzedaż środka transportu i wywóz przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu, w sytuacji kiedy nabywcą jest osoba fizyczna).

Zestawienia księgowe W definicjach zestawień księgowych, na wyrażeniach pozycji oraz kolumn, w funkcji: Komórka wyniku zestawienia dodano dodatkowe usprawnienia:

 • dodano parametr Kolumna względna, umożliwiający odwołanie się do wyników wg parametrów kolumny z zestawienia pierwotnego (wskazanego w funkcji),
 • dodano parametr: Pozycja względna, umożliwiający odwołanie się do wyników wg parametrów pozycji z zestawienia pierwotnego (wskazanego w funkcji).

Wprowadzenie na kolumnach funkcji Komórki wyniku zestawienia z zaznaczoną pozycją względną oraz kolumną względną umożliwia pobranie informacji o kompletnym wyniku z wskazanego zestawienia księgowego o identycznych parametrach (takim samym układzie kolumn oraz pozycji). Przykładowo w jednym zestawieniu księgowym (np. bilans) można uzyskać informację o sumie zapisanych wyników bilansów z różnych oddziałów firmy (w ramach funkcjonalności wielooddziałowości) lub innych baz danych (w ramach funkcjonalności pracy na wielu bazach danych). Dodatkowo w parametrach funkcji dodano filtr na zawężenie wyników zestawień: „Definicja”, z możliwością wskazania konkretnego symbolu definicji zestawienia księgowego. Wskazanie konkretnej definicji filtruje zapisane wyniki zestawień przyporządkowane da danej definicji.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowano treść powiadomienia mailowego, które jest wysyłane po anulowaniu wniosku. Do tej pory brak było informacji, kto jest wnioskodawcą i w jakim okresie miała wystąpić nieobecność. Obecnie w powiadomieniu znajdują się te informacje, przykład: „Anulowanie wniosku: e-wniosek o urlop wypoczynkowy – ANDRZEJEWSKI PAWEŁ
(006) od 10.05.2021 do 26.05.2021, Planowy”.

Wersja platynowa

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

Czas pracy i nieobecności W Pulpicie pracownika i Pulpicie kierownika dodano nową zakładkę „Rozliczenie czasu pracy” . W/w zakładka znajduje się w sekcji „Czas pracy i nieobecności” i znajdują się na niej informacje dotyczące ilości nadgodzin analogicznie jak w programie na zakładce Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy. Dane wyświetlane są tylko do odczytu bez możliwości edycji. Zakładka dostępna jest wyłącznie w sytuacji, kiedy w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy) uzupełniony jest parametr „Magazyn nadgodzin rozliczany od:”.

Facebook