Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.1 z dnia 22.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Dodatki:
     1. Czas Pracy
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

JPK Na licencji Faktury udostępniono zakładkę Pozostałe definicji dokumentu. Zmiana ma na celu umożliwienie zmiany Definicji ewidencji księgowej, w związku z konicznością edycji konfiguracji dotyczącej np. faktur do paragonów.

JPK Na liście faktur sprzedaży oraz na formularzu dokumentu dodano czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT. Umożliwia ona aktualizację grup towarowych w pozycjach dokumentu wg. kart towarowych. Aktualizację można przeprowadzić na dokumentach w buforze, zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

JPK Zmodyfikowano działanie workera Edytuj procedury VAT. Obecnie może on zostać zastosowany zarówno do dokumentów zatwierdzonych jak i zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

JPK Dodano nową czynność do ponownego przeliczenia procedur VAT na zaznaczonych dokumentach. Obecnie czynność Procedury VAT ma dwie opcje: Zmień (dotychczasowa czynność umożliwiająca dodawanie i usuwanie procedur) oraz Przelicz, która ponownie przelicza algorytmy procedur i generuje je dla zaznaczonych dokumentów na nowo (usuwając stare). Procedury mogą zostać ponownie przeliczone na dokumentach zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

Kurierzy Dodatek rozbudowany został o obsługę kolejnej firmy kurierskiej. Najnowsza wersja dodatku umożliwia współpracę enova365 ze platformą kurierską firmy FedEx.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podstawa chorobowego W związku z wejściem w życie w dniu 9 października ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zmieniają się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego. W myśl nowej ustawy, w sytuacji, gdy obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, przepis art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o przeliczeniu podstawy zasiłku nie będzie miał zastosowania. W enova365 do przeliczania podstawy chorobowego została wprowadzona zmiana. W przypadku aktualizacji kartoteki pracownika czynnością wykonaną z menu Czynności/Ustawa COVID-19/Obniż wymiar etatu, podstawa zasiłku nie będzie przeliczana po zmianie wymiaru etatu, o ile obniżenie etatu z powodu COVID-19 wystąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Dodatki

Czas Pracy Dostosowano dll Czas pracy do wprowadzonych modyfikacji w programie dotyczących czasu pracy (doba pracownicza).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Ewidencja dokumentów Rozszerzono zakres czynności „Anuluj VAT”. Dotychczas była ona dostępna wyłącznie dla dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja, natomiast obecnie można wykonać ją również dla dokumentów o typach: Zakup ewidencja, DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja. Czynność „Anuluj VAT” znajduje się zarówno na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty jak i bezpośrednio na formularzu dokumentu. Czynność może być wykorzystywana do stornowania zapisów niepoprawnie ujętych w ewidencji VAT i pliku JPK_V7.

JPK Działanie czynności Edytuj oznaczenia VAT, dostępnej z poziomu ewidencji dokumentów, dla dokumentów zatwierdzonych (w stanie wyższym niż Bufor) uzależniono od prawa do Poprawiania parametrów VAT. Prawem można zarządzać na roli: Ewidencja VAT\Nagłówek ewidencji VAT\Simple\Poprawianie parametrów VAT. Innymi słowy – edytowanie parametrów VAT na dokumentach w stanie innym niż bufor mogą wykonywać tylko operatorzy z odpowiednimi uprawnieniami.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Dodatki

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Dostosowano program do obsługi licencji Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w wariancie Rozszerzonym, w którym są dostępne elementy związane z tzw. samofakturowaniem. Zmodyfikowano także w nowych bazach standardową rolę Pulpit klienta BR w zakresie ustawionej licencji – zamiast dotychczasowej licencji KS (Księga) ustawiono licencję KBN (Pulpit klienta BR). Zmiana ustawienia licencji na roli ma charakter porządkowy, dostosowujący do aktualnej funkcjonalności Pulpitu oraz warunków technicznych. Bazy sprzed wersji 2010 nie muszą być modyfikowane.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Dodatki

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Umożliwiono wprowadzenie z poziomu Pulpitu numeru rachunku bankowego oraz banku. Numer jest wpisywany na formularzu domyślnej ewidencji bankowej – Firmowy rachunek bankowy. Wprowadzenie numeru oraz banku jest niezbędne do prawidłowego wydruku faktury sprzedaży.W ramach tej samej czynności umożliwiono wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków podatkowych (właściciela i firmy) oraz indywidualnych numerów ZUS (właściciela i firmy). Wprowadzenie tych danych jest niezbędne dla powstania prawidłowych danych do zobowiązań podatkowych i ZUS, a co za tym idzie, do prawidłowego wygenerowania przelewów do tych zobowiązań.Dodawanie rachunków jest dostępne w części Ogólne Pulpitu (np. z poziomu listy Panel użytkownika) pod ikoną koła zębatego w czynności o nazwie Konfiguracja.