Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.1.3 z dnia 09.11.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Workflow
    4. Praca zdalna
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Produkcja
    4. Workflow
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Business Intelligence
    3. Ewidencja Środków Pieniężnych
    4. Workflow
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Produkcja
    3. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Finanse i Księgowość
    1. DMS
    2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   2. Procesy
    1. DMS
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

API W wersji 2010 wprowadzono zmiany w wewnętrznym API dot. wydruków ASPX, m.in. w klasie AspGenerator. Ponieważ to API nie jest zgodne wstecz, a wciąż jest w użyciu w rozwiązaniach partnerskich, wprowadzono tymczasową klasę Soneta.Printer.AspGenerator. Klasa ta działa z zachowaniem zgodności wstecz, z tą różnicą, że zawarta jest w bibliotece Soneta.Printer.Forms, a nie jak poprzednio, w Soneta.Printer. W wersji HTML istnieje także klasa AspGenerator (w Soneta.Net.Business), wyłącznie dla zachowania zgodności wstecz przy wczytywaniu wydruków ze starszych instalacji systemu.

Środowisko Poprawiono obsługę opcji uruchomieniowych w przypadku, gdy w linii poleceń przekazywane są puste argumenty. Ma to szczególne znaczenie przy uruchamianiu webserwisów zbudowanych na podstawie framework-u enova365, w których kontrola nad argumentami uruchomieniowymi jest ograniczona.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wielu baz danych, eliminująca konieczność manualnego tworzenia definicji zestawów danych oraz definicji utrwalania przez użytkownika, w sytuacji w których chce on skorzystać ze standardowych analiz dedykowanych dla Klientów Biur Rachunkowych. Szczegółowy opis działania czynności znajduje się w bazie wiedzy.

Definicje zestawów danych Rozbudowano mechanizm tworzenia definicji zestawów danych z użyciem czynności Utwórz definicję zestawu danych, w zakresie automatycznego przenoszenia do kolumn definicji zestawu danych, typów i ścieżek biznesowych pól, znajdujących się w definicji domeny lub raportu. Dzięki modyfikacji, użytkownik tworzący definicje zestawów danych oraz opierające się o nie analizy, nie musi manualnie dodawać ww. właściwości np. w polach stanowiących parametry raportów lub wskaźników.

Obsługa cech w BI Udostępniona została obsługa cech o typie wartości: Okres dat, Ułamek, Miesiąc w roku, Ilość, Wielowartościowa, Hierarchiczna, Wielohierarchiczna. Wymienione cechy obsługiwane są niezależnie od tego, czy są cechami bazodanowymi czy wyliczanymi. Cechy wielowartościowe oraz wielohierarchiczne, z racji swojej charakterystyki dołączane mogą być wyłącznie do niestandardowych modeli danych (analogicznie jak cechy historyczne).

BI w pulpitach Udostępniony został szereg analiz merytorycznych, wskaźników i raportów dedykowanych klientom Biur Rachunkowych, które opierają się na analizach wielobazowych. Udostępnione wizualizacje przeznaczone są do wykorzystania w Pulpicie klienta biura rachunkowego. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji wskaźników i raportów, logujący się pracownik klienta, może uzyskać dostęp do danych analitycznych dotyczących wyłącznie jego organizacji.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

SMS W wersji tej poprawiono błąd występujący podczas seryjnego wysyłania wiadomości sms w oparciu o bramkę smsAPI. Polegał on na tym, że przy próbie wysyłki indywidualnej (nowy mechanizm Korespondencji seryjnej) nie zależnie od długości wiadomości sms (wprowadzonej w zakładce 'Treść’ w formatce dodawania Korespondencji seryjnej) pojawiał się komunikat informujący od zbyt długiej treści wiadomości. Od teraz wiadomości będą wysyłane prawidłowo.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Zasiłek opiekuńczy Umożliwiono odnotowanie informacji o kwarantannie na nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)”. Na formularzu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano parametr „Kwarantanna”, w którym można wskazać jedną z opcji: Nie dotyczy, Kwarantanna, Izolacja domowa, Kwarantanna – sanepid, Kwarantanna – przekroczenie granicy.

Import z PUE Obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności Zwolnienie chorobowe w polu Kwarantanna dodano nowe opcje: Kwarantanna oraz Izolacja domowa. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, dla której parametr „Kwarantanna” przyjmie wartość „Kwarantanna” bądź „Izolacja domowa”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźnik:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.12.2020.

Podstawa zasiłku Dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Podstawa chorobowego” został dodany parametr: „Wniosek o przeliczenie podstawy ze względu na COVID-19”. Przeliczenie podstaw chorobowych, które zostały ustalone przed dniem 9 października 2020 nastąpi, jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Składki na FP W związku ze zwolnieniem ze składek na Fundusz Pracy kwot wypłacanych tytułem stypendium doktoranckiego, dla tytułów ubezpieczenia 1812 oraz 1813 nie będą naliczane składki na Fundusz Pracy począwszy od 1 października 2019. Zmiana wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie 1 lipca 2020. Stosownie do jej art. 6, podmioty prowadzące szkoły doktorskie zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty stypendium doktoranckiego.

PFRON Na deklaracji WND na załącznikach INF-D-P umożliwiono wpisanie kwoty w polu 49 – Kwota pomocy publicznej i pomocy de minimis otrzymanej przez składającego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Jednostki organizacyjne Zmieniono ilość znaków możliwych do wpisania w następujących miejscach:

 • na formularzu jednostki organizacyjnej
  • pole „Kod” wydłużono do 20 znaków,
  • pole „Nazwa” wydłużono do 100 znaków,
  • pole „Nazwa wyświetlana” wydłużono do 100 znaków,
 • na formularzu elementu struktury organizacyjnej
  • pole „Nazwa” wydłużono do 100 znaków,
  • pole „Nazwa wyświetlana” wydłużono do 100 znaków,
 • na formularzu oddziału
  • pole „Symbol” wydłużono do 20 znaków.

Jednostki organizacyjne W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry) na definicji „Jednostki organizacyjnej” dodano parametr „Wymuszenie unikalności nazwy jednostki organizacyjnej”. Jeżeli parametr zaznaczony na „NIE” (domyślne ustawienie), to przy próbie dodania jednostki o takiej samej nazwie, pojawia się komunikat „Istnieje już inny zapis w kluczu WgNazwy…”. Po zaznaczeniu parametru na „TAK”, przy próbie założenia jednostki organizacyjnej o tej samej nazwie jak istnieje w systemie, do nazwy jednostki organizacyjnej automatycznie zostanie dodany pierwszy wolny numer.

PKZP, ZFM Na liście Kadry/PKZP, ZFM dodano możliwość wyciągnięcia pól wyliczających, w których wykazywane są aktualne wartości w okresie wybranym w filtrze.Z poziomu listy Pożyczki dodano workery: 'Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia’, 'Workers.ZaOkresInfo.Spłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty, Workers.ZaOkresInfo.Odsetki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Zaniechania’.Natomiast lista funduszy PKZP, ZFM została wzbogacona o workery: 'Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia’, 'Workers.ZaOkresInfo.Spłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty, Workers.ZaOkresInfo.Odsetki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Zaniechania’, 'Workers.ZaOkresInfo.Wycofania’ , 'Workers.ZaOkresInfo.Składki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Dopłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.Wpisowe’.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.

Limity nieobecności Poprawiono naliczanie limitu urlopu dla pracowników tymczasowych. W specyficznych sytuacjach podczas naliczania limitu pojawiał się komunikat: „Błąd podczas naliczania limitu…, Błędny zakres dat (25.08.2020..24.08.2020)”.

Podzielniki kosztów Poprawiono generowanie opisu analitycznego dla listy płac. W przypadku kiedy podzielnik kosztów dodany był tylko na umowie cywilnoprawnej, a na wypłacie znajdował się sam dodatek z umowy, to podczas generowania opisu analitycznego dla listy płac z poziomu czynności na dokumencie dodatkowym pojawiał się błąd: „Wystąpiły błędy podczas generowania opisów analitycznych”.

Wypłaty Poprawiono naliczanie wynagrodzeń przy zaznaczonych na 'TAK’ parametrach: Równoległe naliczanie wynagrodzeń’ oraz „Nie dopuszczaj do zapisywania wypłat z ujemnymi podstawami naliczania składek ZUS lub zaliczki podatku”. W przypadku, gdy w naliczanych wypłatach znajdowała się wypłata z ujemnymi podstawami składek ZUS, następowało zawieszenie programu.

Wydruki

ZPCHR We wszystkich wydrukach z sekcji ZPCHR dodano parametr „Wydziały” umożliwiający wybór jednego lub wielu wydziałów, dla których chce się wywołać raport. W parametrze dostępne są wyłącznie te wydziały połączone z oddziałem, który w konfiguracji ma ustawione naliczanie deklaracji PFRON oraz te, dla których operator ma prawa dostępu. Zmiany zostały wykonane dla raportów ZPCHR w mechanizmie repx dostępnych z poziomu list kadrowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Płatność Na formularzu płatności z pola Numer dokumentu przywrócono przejście do dokumentu źródłowego, które zostało usunięte do wersji 2006.0.0.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja VAT-9M Zaktualizowano w systemie deklarację VAT-9M do wersji 10, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni (Dz.U. 2020 poz.1626). Zaktualizowano wydruk oraz wzorce eDeklaracji. Deklarację w nowym wariancie stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020.

Praca na wielu bazach W czynnościach zbiorczego dodawania deklaracji oraz podpisywania eDeklaracji dostępnych z poziomu listy Analizy baz danych umożliwiono obsługę deklaracji VAT-9M oraz podpisywanie i wysyłanie eDeklaracji VAT-9M.

Poprawione funkcje

Dokumenty Ewidencji Umożliwiono wykonanie czynności Edytuj oznaczenia VAT dla dokumentów posiadających rozliczenia kasowe VAT. Dotychczas edycja oznaczeń była możliwa tylko dla dokumentów nieposiadających rozliczeń kasowych VAT.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd uniemożliwiający podgląd dokumentu źródłowego z poziomu ewidencji dokumentów, w sytuacji kiedy operator zalogowany był wyłącznie na licencję księgową. Przywrócono możliwość przejścia do dokumentu źródłowego.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Harmonogram to nowy moduł, który w formie wykresu Gantta graficznie przedstawia przebieg operacji pochodzących ze zleceń produkcyjnych. Operacje zwizualizowane są w podziale na poszczególne zasoby, uwzględniając przy tym ich czas trwania oraz planowane terminy rozpoczęcia zleceń. Na ten moment harmonogram można przeplanować w oparciu o dwa dostępne algorytmy: EDD – który planuje termin rozpoczęcia zlecenia w oparciu o wymagany termin realizacji oraz SPT – który planuje termin realizacji zlecenia od wyznaczonej daty w oparciu o najkrótszy możliwy czas przetwarzania.

Poprawione funkcje

Technologia Poprawiono błąd związany z możliwością wyboru zablokowanej technologii na zleceniu produkcyjnym. Program poprzez wpisanie nazwy umożliwiał wybranie zablokowanej technologii na zleceniu produkcyjnym. Obecnie taka możliwość jest zablokowana.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Panel workflow Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego w momencie próby uruchomienia podprocesu BR – Księgowanie Dokumentu Ewidencji z poziomu Panelu Workflow lub workera na formularzu dokumentu ewidencji. Od teraz użytkownik otrzyma informację: Brak możliwości uruchomiania procesu z tego poziomu. Ten proces może być uruchomiony tylko jako podproces.

Poprawione funkcje

Definicja procesu Poprawiono działanie workera Utwórz proces workflow w zakresie tworzenia nowego procesu i użycia opcji Nadpisać istniejącą definicję procesu oraz Wygenerować nową definicję procesu i zamknąć starą. Zmiany dotyczą dodawania domyślnej roli procesowej do definicji przepływów utworzonych workerem.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna W wersji 2010.1.3 do systemu enova365 dodano nowy moduł Praca Zdalna. Funkcjonalności modułu dostępne są z poziomu enova365 HTML oraz Pulpitu Pracownika. Głównym założeniem modułu jest wsparcie organizacji pracy firmy od najniższego szczebla do szczebla kierowniczego. Do podstawowych funkcji modułu zalicza się:

 • wsparcie pracy rozproszonej,
 • koordynowanie zadań wieloetapowych,
 • delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczania zadań,
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • raportowanie.

Pożądany efekt osiągnięto w oparciu o pracę zadaniową. Użytkownik systemu może zorganizować pracę zespołu na trzech poziomach aktywności, ułożonych w strukturze hierarchicznej:

 • Pakiet prac – najwyższy stopień planowania,
 • Grupa zadań – środkowy stopień planowania,
 • Zadanie – najniższy stopień planowania; obejmuje zadania, które ma wykonać pracownik.

Użytkownik systemu nie jest zobligowany do posługiwania się hierarchiczną strukturą wymienionych aktywności. Każdy z tych obiektów może być używany niezależnie od pozostałych.Pakiet prac i Grupa zadań to aktywności, przy dodawaniu których (w formatce w polu ‘Wykonujący’) można wskazać jako odpowiedzialnego za ich zrealizowanie wyłącznie ‘Operatora’ pracującego w systemie lub wybrać w polu ‘Zespół’ grupę użytkowników oprogramowania przypisaną do tej samej ‘Roli’. Zadanie może zostać przypisane dla ‘Zespołu’ lub dla ‘Wykonującego’. W tym przypadku może być nim ‘Operator’ systemu lub ‘Pracownik’, który uzyskuje dostęp do przydzielonego Zadania przy pomocy Pulpitu Pracownika. Z tego poziomu ‘Pracownik’ poza podglądem zadania może uzupełnić w nim podstawowe informacje takie jak: ‘Stan zadania’, ‘Uwagi’, dodać załącznik oraz odnotować czas poświęcony na jego realizację (przy pomocy Stopera dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub korzystając z formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu zakładki ‘Czas realizacji’). Istotne jest to, że z poziomu Pulpitu Pracownika ‘Pracownik’ ma wgląd wyłącznie w przypisane do niego Zadania.Aby ‘Pracownik’ w Pulpicie Pracownika miał dostęp do przypisanego do niego Zadania należy przejść do Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje, podnieść formularz definicji Zadania i w zakładce ‘Prawa danych’ nadać prawo dostępu do danych odpowiedniemu operatorowi ‘enovaNet’.W module Praca zdalna wprowadzono funkcjonalność związaną z planowaniem czasu pracy przewidzianego na poszczególne zadania oraz rejestrowanie faktycznego czasu pracy jaki został przeznaczony na ich wykonanie. ‘Operator’ systemu z poziomu zakładki ‘Ogólne’ dostępnej na formatce Zadania w polu ‘Planowany czas’ ma możliwość podania estymaty czasu jaki przewidziano na jego wykonanie. Po zarejestrowaniu (przez ‘Operatora’ lun ‘Pracownika’) czasu dla Zadania, jaki faktycznie poświęcono na jego realizację, automatycznie zostanie wypełnione pole ‘Czas wykonania’. Wprowadzenie wartości we wspomnianych polach spowoduje wyliczenie pola ‘Pozostało’ gdzie widoczny jest przewidywany pozostały czas potrzebny do wykonania Zadania. Pola ‘Planowany czas’, ‘Czas wykonania’, ‘Pozostało’ dla Pakietu prac i Grupy zadań wyliczane są na podstawie wartości z podrzędnych aktywności (dla Grupy zadań z podrzędnych Zadań, a dla Pakietu pracz podrzędnych Grup zadań).Z poziomu enova365 HTML w module Praca Zdalna użytkownik systemu ma następujące możliwości odnotowania czasu pracy:

 • Z poziomu formularza Zadania przy pomocy przycisku ‘Stoper START’ dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub ręcznie przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego w zakładce ‘Czas realizacji’. Stoper mierzy czas po zapisaniu i zamknięciu formularza Zadania. Zostanie on zatrzymany jeśli użytkownik na formularzu odpowiedniego Zadania kliknie przycisk ‘Stoper STOP’, po wylogowaniu z systemu lub automatycznie w wypadku zamknięcia formularza zadania i braku aktywności użytkownika systemu przez ok. 20 minut
 • Przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu listy ‘Czas realizacji’
 • Z poziomu listy ‘Historia zmian’ poprzez użycie funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’, co spowoduje podniesienie formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dla wybranego na liście rekordu

W module Pracy Zdalnej użytkownik systemu ma wgląd w następujące listy:

 • ‘Moje aktywności’, która prezentuje w formie drzewiastej Pakiet prac, Grupę zadań, Zadanie dla których zalogowany ‘Operator’ jest ‘Wykonującym’, ‘Prowadzącym’ lub członkiem ‘Zespołu’, który został przypisany do danej aktywności.
 • ‘Organizacja pracy’, która prezentuje w formie drzewiastej wszystkie zaplanowane aktywności.
 • ‘Czas realizacji’, która prezentuje wpisy zarejestrowanych czasów pracy dla Zadań. Z poziomu tej listy dostępny jest Raport prezentujący zestawienia z czasów pracy.
 • ‘Historia zmian’, która zawiera wpisy dotyczące edycji Zadań. Z poziomu tej listy przy pomocy funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’ można zarejestrować czas pracy poświęcony na wykonanie zadania, w kontekście wybranego wpisu.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Ujednolicono możliwość edycji zakładki Notatki w Asystencie w interfejsie okienkowym i przeglądarkowym. Od teraz użytkownik ma możliwość edycji pola Notatka w obu interfejsach.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego W panelu użytkownika dodano okno skrótu (widget) do listy Przelewy.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Umożliwiono edytowanie numeru faktury i daty dostawy w fakturach sprzedaży wystawianych z poziomu Pulpitu.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Na formularzu faktury sprzedaży dodano pole Opis, które umożliwia przekazanie kontrahentowi dodatkowych informacji na wydruku faktury.

Poprawione funkcje

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Na liście Rozrachunki/Przelewy przywrócono dostępność czynności Eksport przelewów do pliku.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Jednostki organizacyjne W celu
uproszczenia wprowadzania nowych jednostek organizacyjnych umożliwiono budowanie pola kod
jednostki organizacyjnej na podstawie zdefiniowanego segmentu zgodnie z
podległością w ramach drzewa jednostek organizacyjnych. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry) na zakładce Jednostki organizacyjne dodano parametr „Segmentowy kod jednostki organizacyjnej”, natomiast na definicji „Kategoria jednostki organizacyjnej” dodano sekcję „Segmentowy kod wydziału”, w której dostępne są parametry: „Pierwszy segment” oraz „Separator segmentu”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Definicja procesu Przywrócono funkcjonalność z wersji 2003, która pozwalała na ponowny import procesu do bazy. Jeśli w bazie znajduje się już definicja procesu o danym GUID, to możliwe jest zaimportowanie z pliku XML definicji o takim samym GUID, co spowoduje nadpisanie obiektów wartościami z importowanej definicji.