Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Kierownika

e-wnioski

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy kontrolę ilości dostępnej podczas tworzenia dokumentów rozchodowych z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała poprawnie podczas edycji ilości na utworzonym już dokumencie podrzędnym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy algorytm ustalania ewidencji ŚP w dokumencie. Dotychczas w pewnych przypadkach (np. za pomocą kopiowania) można było wystawić dokument z przypisaną zablokowaną ewidencją ŚP.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy przenoszenie sposobu zapłaty w relacji. Dotychczas przy pewnych ustawieniach parametrów relacji sposób zapłaty nie przenosił się poprawnie z dokumentu nadrzędnego na podrzędny.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy algorytm kontroli ilości dostępnej podczas wystawiania dokumentów z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała prawidłowo przy inicjowaniu pozycji dokumentu podrzędnego (z ilością 1), jeśli w definicji dokumentu ustawiono Moment operacji Na bieżąco, gdy dokument w buforze.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które muszą być spełnione, żeby można było przenieść do bufora dokument, który ma dokument podrzędny. Dotychczas w niektórych przypadkach przenoszenie do bufora było niedostępne, choć powinno być możliwe.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy wydruk Zbiorczej specyfikacji transportowej. Dotychczas wydruk nie zawierał poprawnych danych w przypadku, gdy wystawiono korekty do dokumentów zawartych w specyfikacji.

Relacje dokumentów

Zablokowaliśmy możliwość dzielenia pozycji w relacji handlowo-magazynowej poprzez edycję relacji pomiędzy pozycjami w sytuacji, gdy konfiguracja relacji na taki podział nie pozwala.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy działanie wydruku Sprzedaż wg towarów i usług. Dotychczas wydruk nie zawierał żadnych danych, jeśli wybrano opcję Ukryj towary z ilością 0.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy działanie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn, dostępnego w definicjach dokumentów MMP i ZW. Parametr powinien pozwolić na wystawienie dokumentu w tym magazynie (w wyniku działania automatycznej logiki systemowej), ale nie powinien dawać dostępu do tego dokumentu. Dotąd w pewnych przypadkach operator miał dostęp do takiego dokumentu.

Sprzedaż

Poprawiliśmy wydruk Rozliczenie płatności dostępny z listy faktur. Dotychczas w pewnych przypadkach podsumowanie kwot na wydruku było nieprawidłowe.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy wydruk Wiekowanie towarów w magazynach. Dotychczas jego wykonanie kończyło się błędem, jeśli stan wszystkich towarów objętych wydrukiem był zerowy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które pozwalają na przenoszenie do bufora dokumentów, które mają podrzędny w relacji handlowo-magazynowej. Dotychczas można było doprowadzić do sytuacji, w której mieliśmy anulowany dokument nadrzędny i zatwierdzony podrzędny.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy mechanizm automatycznego wskazywania zasobów na dokumencie rozchodowym generowanym w relacji. Dotychczas w pewnych specyficznych przypadkach (np. powielania towarów) wskazywanie zasobów nie działało poprawnie.

Dokumenty magazynowe

Obsłużyliśmy drukowanie kodów kreskowych na korektach dokumentów magazynowych. Dotychczas kody nie drukowały się mimo wybrania odpowiedniej opcji w oknie parametrów.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie zbiorczych dokumentów w relacji kopiowania. Dotychczas w pewnych przypadkach można było utworzyć zbiorczy dokument do nadrzędnego i jego korekty, co nie powinno być dostępne.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm wskazywania dostaw dla pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w oknie wyboru dostaw nie działało poprawnie wyliczenie ilości dostępnej w przypadku, gdy w dokumencie występowały pozycje z tym samym towarem.

Korekty dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn w definicji dokumentu KMMP na Zapis do bufora. Dotychczas standardowe ustawienie powodowało, że operator nie mający praw do magazynu, do którego przesunięto towar, nie mógł zatwierdzić korekty przyjęcia.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy jedną z procedur Business Integrity. Dotychczas w pewnym specyficznym przypadku błąd procedury skutkował powstaniem dokumentu REZ do zatwierdzonego dokumentu WZ.

Pozostałe

Ulepszyliśmy import danych z arkusza Excel. Dotychczas możliwe było zaimportowanie ilości w jednostkach z symbolami o wielkości liter niezgodnych z definicjami jednostek. Obecnie wielkość liter w symbolu jest weryfikowana i zamieniana na zgodną z symbolem w konfiguracji jednostek.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy działanie elementów rozliczenia w umowach dostaw. Dotychczas w przypadku usunięcia pozycji z faktury wystawionej do umowy wszystkie odczyty dotyczące fakturowanej pozycji umowy uzyskiwały status Realizacja, co było niepoprawne, gdyż taki status powinien uzyskać tylko ostatni odczyt.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy generowanie faktur z umów dostaw. Dotychczas próba wygenerowania faktury z umowy, w której nie zapisano odczytu, kończyła się błędem.

Umowy cykliczne

Ulepszyliśmy działanie umów dostaw. Obsłużyliśmy przypadek, w którym dla danej pozycji umowy w danym okresie zarejestrowano odczyt zerowy. W takim przypadku faktura nie będzie mieć odpowiadającej zerowemu odczytowi pozycji, ale element rozliczenia uzyska status Rozliczony. Pozwoli to na zafakturowanie kolejnego okresu z pominięciem tego z zerowym odczytem (zostanie on potraktowany jako rozliczony).

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie nie działało prawidłowo, jeśli dołączana faktura zaliczkowa miała korektę.

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie czynności służącej do zamiany produktu na składniki w pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas czynność nie działała w interfejsie przeglądarkowym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy usuwanie pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w niektórych przypadkach z włączoną kontrolą ilości dostępnej usuwanie pozycji było utrudnione.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy komunikat o błędzie w sytuacji, gdy podczas zatwierdzania dokumentu system nie odnajduje odpowiedniej ewidencji ŚP dla rejestrowanej wpłaty. Dotychczas komunikat był nieczytelny.

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy interfejs do usuwania cechy ustalającej widoczność relacji (w jej definicji). Dotychczas usuwanie było nieergonomiczne.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy działanie wydruku Raport sprzedaży wg towarów (cechy). Przywróciliśmy możliwość wyboru wartości cech z listy rozwijanej w oknie parametrów wydruku.

Kurierzy

Poprawiliśmy działanie czynności do sprawdzania statusu przesyłki InPost.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy definicję relacji PWOD-gt;ROD dodanej w wersji 2210.0.0. Miała ona niewłaściwy GUID, co powodowało, że podczas konwersji do wersji 2210.0.0 definicja nadpisywała relację ZKUE 2-gt;DWNnz. Konwersja do wersji 2210.2.4 poprawia GUID nowej, jednak nie przywraca tej usuniętej. Jeśli wcześniej skonwertowano bazę wersją 2210.1.1 lub 2210.2.2, definicję ZKUE 2-gt;DWNnz należy zaimportować z bazy w wersji 2206. Jeśli baza jest w wersji wcześniejszej niż 2210.0.0 i jest konwertowana wprost do 2210.2.4, problem nie wystąpi.

Kurierzy

Poprawiliśmy generowanie listu przewozowego dla kuriera InPost. Dotychczas generowanie kończyło się błędem, jeśli w konfiguracji wyłączono zapisywanie loga.

Kadry i Płace

PPK

Dla umów cywilnoprawnych liczonych od netto umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dodaliśmy nową sekcję „Wliczaj do netto” oraz parametry „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy”. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto wprowadzoną na formularzu umowy. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

  • „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
  • „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
  • „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/35209.

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy wykazywanie urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego z kodem 121 na wydruku Świadectwo pracy. Dotychczas powyższe urlopy były wykazywane na wydruku Świadectwo pracy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 5 rok życia. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami urlop wychowawczy z kodem 121 oraz urlop rodzicielski są udzielane pracownikowi na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. W związku z powyższym obecnie urlop rodzicielski oraz wychowawczy z kodem 121 na raporcie Świadectwo pracy są wykazywane do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 6 rok życia.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej wypłatę etatową dla pracownika podlegającego kosztom autorskim. W przypadku wprowadzenia urlopu wypoczynkowego po naliczeniu wypłaty, na wypłacie korygującej naliczała się niepoprawnie składka zdrowotna w ujemnej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej do umowy cywilnoprawnej. W przypadku oznaczenie pierwszej wypłaty umowy do przeliczenia oraz naliczania korekty zwiększającej kwotę wypłaty składka zdrowotna nie naliczała się.

PFRON

Obsłużyliśmy wliczanie do kosztów płacy, które wykazywane są w poz. 52 na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od elementów wynagrodzenia nie wliczanych do kosztów płacy. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PFRON – rozliczeniowe w sekcji „Załączniki INF-D-P, wynagrodzenia” parametr „Uwzględniaj składki na FP, FGŚP w obliczeniu kosztów płacy od elementów niewliczanych”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że do kosztów płacy będą doliczane składki na FP oraz FGŚP obliczone od elementów wynagrodzenia, które mają na definicji w zakładce „Deklaracje (cd)” w sekcji „Deklaracje SOD” parametr „Wliczaj do wynagrodzenia osiąganego i wypłaconego” ustawiony na „Nie”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30885.

Ekwiwalent za urlop

Umożliwiliśmy wliczanie do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy elementów o dużych wahaniach wypłacanych za okres nie dłuższy niż miesiąc w taki sposób, aby były uwzględniane z 3 miesięcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji „Ekwiwalent za urlop” dodaliśmy parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu”, który domyślnie jest zaznaczony na „Tak”. Przy takim ustawieniu elementy o znacznych wahaniach będą uwzględniane z 12 miesięcy. Jeżeli parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu” zostanie ustawiony na „Nie” oraz na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania urlopów” parametr „Element o znacznych wahaniach wysokości (wliczany do podstawy urlopu z wydłużonego okresu)” zostanie zaznaczony na „Tak”, wówczas do podstawy ekwiwalentu taki element zostanie uwzględniony z 3 poprzednich miesięcy.

Workflow

Definicja procesu

Usprawniliśmy działanie czynności Eksportuj układy list i Importuj układy list dla definicji procesu, w której został wykorzystany krok kreatora Zakładka z listą obiektów lub Zakładka z listą obiektów (możliwość edycji na liście). Dzięki temu można przenosić układy list pomiędzy bazami.

Definicja procesu

Poprawiliśmy możliwość usunięcia Zadania (Task) posiadającego powiązania do zapisów w tabeli TaskHistoryRel.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas wysyłki maila z konta pocztowego z dodanym algorytmem, które zostało również oznaczone jako konto domyślne dla operatora. Od tej pory błąd nie występuję, a wysyłka wiadomości e-mail dla takiego konta jest możliwa.

SMS

W dodatku Soneta SMS poprawiliśmy wysłanie polskich znaków dla bramki serwersms.pl. Od tej pory po zaznaczeniu parametru „Polskie litery w treści” w konfiguracji bramki treść wysyłanej wiadomości SMS z systemu będzie zawierała polskie znaki.

Kampanie

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości importu Kampanii z poziomu listy Kampanie przy pomocy danych skopiowanych z formularza excel.

Faktury

Dokumenty

Poprawiliśmy czynność Utwórz dokument, dostępną z listy towarów. Dotąd użycie tej czynności na licencji Faktury pozwalało utworzyć dokument niedostępny na tej licencji.

Dokumenty

Udostępniliśmy listę KSeF/Pobieranie na licencji Faktury.

BI

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Wprowadzono zmiany w modelach danych zwracających informacje o aktualnych limitach urlopowych pracowników. W przypadku osób, u których limit urlopu naliczany jest w każdym miesiącu osobno (np. przypadek osób podejmujących pierwszą pracę) limit z każdego miesiąca będzie sumowany. W przypadku osób dla których limit urlopu jest ustalany na cały rok z góry, sposób prezentacji danych nie uległ zmianie.

Narzędzia BI

Wprowadzono zmiany w mechanizmach BI odpowiedzianych za generowanie widoków BI (domen), podczas konwersji bazy danych, a także podczas używania czynności Generuj widok oraz Przebudowa widoków i słowników BI. Modyfikacje rozwiązują problemy związane z usuwaniem widoków BI z bazy danych oraz brakiem możliwości ich odbudowania z wykorzystaniem ww. czynności, w sytuacji w której w Systemowe/Dodatkowy kod do kompilacji, kod BI Aktualizacja praw SQL został zablokowany. W sytuacji braku kodu do aktualizacji paw SQL zablokowanie ww. kodu w konfiguracji systemowej nie ma znaczenia. Jeśli kod do aktualizacji praw jest wykorzystywany, jego blokada w konfiguracji systemowej spowoduje wyświetlenie odpowiednich komunikatów i logów podczas próby przegenerowywania widoków BI.

Systemowe

Kompilatory

Poprawiliśmy obsługę wyjątków zgłoszonych przez systemowy kompilator Roslyn:

  • w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty, których Nazwa posiada niedozwolone znaki,
  • w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty nieprzypisane do konkretnej Tabeli/Hosta.

W obu sytuacjach, od teraz, komunikat błędu wskazuje element, który powoduje błąd i należy go poprawić.
Została wprowadzona weryfikacja niedozwolonych znaków dla pola Nazwa pliku w sekcji Informacje dla kompilatora na obiektach posiadających zakładki z możliwością wprowadzenia własnych algorytmów.
Przywróciliśmy możliwość wykorzystania powiązanego elementu ScheduleDefinition dla systemowej definicji zadania Przypomnienie.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Dokumenty kasowe

Poprawiliśmy widoczność czynności na dokumentach wpłaty ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą na wpłatach nie były dostępne czynności „Wystaw fakturę”, „Wystaw fakturę zbiorczą” oraz „Kontrahent wg zgłoszenia”. Po zmianie problem nie występuje.

HTML

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi (tooltip) na kalendarzach tak, aby pojawiał się w nich również opis (wcześniej widoczne były wyłącznie tytuły). Dodatkowo, jeśli tytuł lub opis zdarzenia w kalendarzu zawiera znaki nowej linii, to są one uwzględniane podczas wyświetlania (wcześniej tytuł był wyświetlany bez uwzględnienia podziału na wiele linii).

Prawa i role konfiguracja

Poprawiliśmy wyświetlanie ikon na formularzu roli w nowym systemie praw. W poprzedniej wersji, na liście praw, po zmianie uprawnienia (Zakaz, Odczyt, Pełne) na wybranym wierszu nie zmieniała się ikona będąca graficzną reprezentacją tego prawa.

Listy

Poprawiliśmy przewijanie list typu „kafelki” (kontrolka lt;Cardsgt;). W poprzedniej wersji, w przypadku użycia kontrolki lt;Cardsgt; na formularzu dla dużych kolekcji danych, wyświetlane było tylko pierwszych 50 pozycji.

Edycja na formularzach

W kontrolce służącej do wpisywania treści formatowanych (np. e-mail, notatki itp):

  • przywróciliśmy funkcję sprawdzania pisowni
  • dodaliśmy na pasku narzędziowym przycisk umożliwiający wybór domyślnego tryby wklejania tekstu. Przycisk umozliwia wybór jednej z trzech opcji: Zachowaj formatowanie (oznacza, że zostanie wklejony tekst z uwzględnieniem formatowania, tzn. pogrubienia, kursywa itp), Zachowaj tylko tekst (oznacza, że wklejana będzie wyłącznie zawartość tekstu, bez formatowania), Zawsze pytaj (oznacza, że jeśli wklejany tekst ze schowka zawiera formatowanie, wówczas zostanie wyświetlone pytanie jakiej opcji wklejania użyć)

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący podczas tworzenia widoku kalendarza dla Zadań CRM, dla których określono w ustawieniach konfiguracyjnych typ prezentowanych danych. Po ustawieniu na definicji Zadania w zakładce Prezentacja danych parametrów Nazwa i Opis są one wyświetlanie poprawnie.

HTML

Android\Podpis

Poprawiliśmy działanie kontrolki umożliwiającej wykonanie podpisu na interfejsie dotykowym (mobilnym). W poprzedniej wersji podczas pisania włączało się przewijanie ekranu, co utrudniało bądź całkowicie uniemożliwiało wykonanie podpisu na ekranie dotykowym.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Weryfikatory czasu pracy

Dostosowaliśmy weryfikację czasu pracy do pracy w godzinach nocnych. Dodatkowo dodaliśmy na „Zestawieniu dnia” w części „Dane z RCP” kolumnę „Data”, która ułatwia odczytywanie zapisów dotyczących wejść oraz wyjść dla pracy na trzeciej zmianie. „Zestawienie dnia” dostępne jest na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy podczas edycji dnia.

Weryfikatory czasu pracy

Dla czasu pracy zaczytywanego z czytnika RCP poprawiliśmy nanoszenie czasu pracy z listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy za pomocą przycisku „Nanieś czas” w przypadku, gdy nanoszony czas był inny niż na standardowym kalendarzu (7:00 – 15:00). Dotychczas w takiej sytuacji (np. dla pracownika, który na normie czasu pracy miał ustawione godziny pracy od 10:00 do 18:00) przy próbie nanoszenia czasu pracy na kalendarz pracownika pojawiał się komunikat: „Informacje z czytnika RCP nie zostały poprawnie przepisane do stref czasu pracy DzienPracy: ….”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i czas pracy zostaje naniesiony na kalendarz pracownika.

Kalendarz (czas pracy)

Na formularzu kalendarza na zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy parametr „Edytuj algorytm” domyślnie ustawiony na NIE. Po ustawieniu parametru na TAK pojawia się zakładka „Algorytm”, na której możliwy jest do wpisania własny kod dla kalendarza i aktywny przycisk „Sprawdź kod”. Sprawdzenie kodu występuje wyłącznie dla kalendarzy, które mają parametr ustawiony na TAK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30926.

Workflow

Edytor procesu

Poprawiliśmy błąd rzutowania obiektów podczas modyfikacji algorytmów dla elementu Tranzycja na zakładkach Akcja oraz Weryfikacja

Wersja multi

Pulpit Kierownika

e-wnioski

Dodaliśmy pole „Uwagi” dla seryjnej czynności dodawania wniosków, która jest dostępna w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników. Zmianę wprowadziliśmy dla czynności:

  • Dodaj wnioski o nieobecność
  • Dodaj wnioski zlecenia nadgodzin
  • Dodaj wnioski zlecenia pracy zdalnej

Pole „Uwagi” jest polem tekstowym. Wpisany tam komentarz będzie widoczny na formularzach złożonych wniosków.

Facebook