Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   3. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   4. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Pracownicy Eksportowi
   5. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
    3. DMS
    4. Workflow
   6. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
   7. Projekty i usługi
    1. Workflow
   8. Produkcja
    1. Workflow
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Załączniki W konfiguracji w folderze Systemowe/Asystent w grupie Załączniki dodano pole wybierane „Miejsce przechowywania załączników” z opcjami:

 • operacyjna baza danych – czyli załączniki będą trzymane w bazie z innymi danymi
 • folder – czyli załączniki będą trzymane w folderze wskazanym w konfiguracji pod polem wyboru

Pole zostanie zainicjowane odpowiednią wartością:

 • operacyjna baza danych – w przypadku pustego pola „Katalog do przechowywania załączników”
 • folder – w przypadku uzupełnionego pola „Katalog do przechowywania załączników”

Ustawienie nowego pola decyduje bezpośrednio o sposobie przechowywania załączników.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Poprawiono wydajność wyświetlania listy DMS/Foldery przy dużej liczbie dodanych załączników.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Dokumenty PPK Na deklaracji Rozliczenie składek PPK umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej. Dodatkowo umożliwiono rozliczenie zwrotu składek niesłusznie naliczonych na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK, które zostaną oznaczone jako niepodlegające wysłaniu. W sytuacji, gdy po naliczonej wypłacie pracownik złoży rezygnację z PPK przed przekazaniem składek PPK do instytucji finansowej, wprowadzona funkcjonalność umożliwia oznaczenie takiej deklaracji jako niepodlegającej wysłaniu oraz rozliczenie zwrotu składek pobranych od pracownika. Do deklaracji PPK wprowadzono zmiany:

 • na formularzu deklaracji „Rozliczenie składek PPK” dodano parametr „Tylko składki nienależne”. Zaznaczenie parametru na TAK umożliwia naliczenie deklaracji Rozliczenie PPK, na której zostaną wykazane tylko osoby, dla których parametr „Przekaż składkę” ustawia się na TAK.
 • na formularzu „PPK-Składka” oraz „PPK-Korekta składki” dodano parametry „Przekaż składkę” z możliwością ustawienia TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na NIE, to aktywny będzie parametr „Przyczyna nieprzekazania składki”. Parametr „Przekaż składkę” ustawia się automatycznie na NIE, dla pracowników którzy mają naliczone składki na wypłacie oraz wprowadzoną rezygnację z PPK z datą wcześniejszą niż naliczana deklaracja. W pozostałych przypadkach użytkownik może ręcznie przestawić parametr i wskazać przyczynę nieprzekazania składki. Osoby, dla których deklaracja Rozliczenie składek PPK będzie miała ustawiony parametr „Przekaż składkę” na „NIE”, na wypłacie automatycznie zostanie rozliczony zwrot składek.

W celu obsłużenia rozliczenia zwrotu składek w konfiguracji dodano nowe definicje elementów:

 • Zwrot składki PPK (etat, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (uczestnik).

Dodatkowo w celu dostosowania nienaliczania elementów dotyczących przychodów od PPK w przypadku zwrotu składek, zmodyfikowano algorytm elementów:

 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat);
 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz);
 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (um.poz, W);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK. Nagłówek dokumentu zgodnie z dokumentacją zawiera tekst: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>. Dodatkowo w deklaracji uczestnika usunięto pole <POP_PZIF_ID/>.

PPK Poprawiono rozrzucanie kwoty przychodu od PPK u pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej, w przypadku naliczania kilku deklaracji PPK w trakcie jednego miesiąca. W opisanym przypadku kwota łączna przychodu była naliczana poprawnie, natomiast w pewnych sytuacjach kwota przychodu z umowy cywilnoprawnej była naliczana na elemencie z etatu oraz wykazywana na deklaracji PIT-11 w przychodach z etatu.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.10.2020
 • Obowiązujące od 01.09.2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.024,48 zł,
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 251, 22 zł
   • II rok nauki – 301,47 zł
   • III rok nauki – 351,71 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 200,98 zł.

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.10.2020 przyjmie wartość 96,7%.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Koszty uzyskania przychodu Dodano metodę PodstawaKoszty50 do wykorzystania w definicji elementu wynagrodzenia. Metoda pozwala na naliczenie innych kosztów uzyskania przychodów niż ustawione na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje”. Metodę tą wykorzystujemy w sytuacji, gdy na jednej definicji elementu naliczamy inne koszty uzyskania przychodu dla określonej grupy pracowników niż dla pozostałych pracowników. Sytuacja taka występuje np na elemencie „Wynagr.chorobowe” gdzie w większości przypadków naliczamy koszty ze stosunku pracy, a w przypadku nauczycieli akademickich koszty autorskie.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Zmodyfikowano naliczanie podstawy chorobowej dla „Wynagrodzenia zasadniczego godzinowego”, w przypadku gdy wśród miesięcy zaliczanych do podstawy chorobowej pracownik przebywał na nieobecności usprawiedliwionej płatnej i miesiąc ten wymaga uzupełnienia z powodu nieobecności ZUS, a także nie ma wypłaconych elementów, które byłyby dopełniane do podstawy chorobowego (dopełniać według godzin dla, dopełniać według dni dla) wówczas nieobecność usprawiedliwioną płatną (np. urlop wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy). W takim przypadku należy uwzględnić wyłącznie wartości wyliczone ze składnika stałego. Powyższe działanie związanie jest ustawieniem parametru programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne: „Uwzględnienie w podstawie chorobowej rozliczenia nieobecności usprawiedliwionej płatnej wyłącznie ze składników stałych (dotyczy miesiąca, w którym pracownik przebywa na nieobecności wymagającej uzupełnienia wynagrodzenia i dodatkowo na nieobecności usprawiedliwionej płatnej)” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcję TAK, co oznacza, że w opisanym wyżej przypadku wynagrodzenie za urlop będzie wliczane do podstawy chorobowego wyłącznie z uwzględnieniem elementów stałych, pod warunkiem, że urlopy liczone są z elementów stałych i zmiennych oraz w takim miesiącu nie zostanie wypłacony dodatek dopełniany do podstawy chorobowej.

Podstawa chorobowego W algorytmie chorobowym poprawiono wliczanie wynagrodzenia zasadniczego godzinowego do podstawy chorobowego, w przypadku, gdy pracownik w jednym miesiącu przebywa na zwolnieniu chorobowym i na urlopie wypoczynkowym oraz podstawa wyliczona jest z danych kadrowych z danego miesiąca. Dotychczas w takim przypadku uwzględnianie było Wynagrodzenie za czasu urlop wypoczynkowego, a nie powinno.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku wystąpienia zasiłku w danym miesiącu.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej po oznaczeniu do przeliczenia pierwotnej wypłaty.

PPK Poprawiono rozliczanie kwoty przychodu od PPK w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej. Jeżeli pracownik miał naliczone składki PPK od etatu i zlecenia, a następnie została wykonana korekta z etatu, gdzie zostały pomniejszone składki PPK, to kwota korekty z etatu była uwzględniana w elemencie rozliczającym przychód PPK od umowy cywilnoprawnej zamiast z etatu.

PPK Poprawiono wykazywanie pracowników na deklaracji „PPK – Składka”. W przypadku zaznaczenia parametru „Generuj zerowe raporty” (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/PPK) na deklaracjach były wykazane osoby zwolnione. Obecnie osoba zarejestrowana do PPK pojawia się na deklaracji tylko w przypadku, gdy chociaż jeden dzień w okresie naliczania deklaracji była zatrudniona na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczenie podstawy chorobowego dla zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą przebywającego na zwolnieniu chorobowym spowodowanym wypadkiem przy pracy. Ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, należy uwzględnić przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, niezależnie od tego czy zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dotychczas nie była uwzględniana wartość składki chorobowej przy ustalaniu przychodu.

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą. W przypadku dużych kwot umowy naliczała się ujemna składka zdrowotna. W przypadku zleceniobiorcy poniżej 26 roku życia składka 9% naliczała się w kwocie zero.

Pracownicy Eksportowi Zmodyfikowano algorytm elementów rozliczających przychód od składek PPK oraz dodano nowe definicje zwrotów z tytułu niesłusznie naliczonych składek i przychodów PPK. W celu zaktualizowania bieżącej konfiguracji na bazach rozliczających pracowników oddelegowanych prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Przelewy Poprawiono błąd występujący na wersji 2006.0.0 podczas generowania przelewów łączonych. Błąd dotyczył sytuacji, gdy na zobowiązaniach nie wskazano numeru rachunku bankowego kontrahenta i powodował, że dla takich zobowiązań generowane były pojedyncze przelewy. Obecnie przywrócono poprzednie działanie systemu.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Importy i eksporty Na liście dokumentów ewidencji dodano możliwość eksportu dokumentów sprzedaży i zakupu w formacie XML poprzez czynność Eksport dokumentów. Nowo dodana czynność działa analogicznie jak czynność Eksport do księgowości na liście dokumentów sprzedaży i zakupu w modułach Handel lub Faktury. Wyeksportowane dokumenty można zaimportować w bazie księgowej poprzez funkcję Importuj zapisy – Dokumenty handlowe i raporty KB (XML).

Poprawione funkcje

Importy i eksporty Poprawiono błąd pojawiający się podczas eksportu dokumentów handlowych poprzez czynność Eksport do księgowości w przypadku wystąpienia faktur zakupu lub sprzedaży niepodlegających VAT. Pojawiający się błąd uniemożliwiał wyeksportowanie dokumentów. Aktualnie czynność eksportu do księgowości wykonuje się niezależnie od ustawień VAT dokumentu.

Importy i eksporty Poprawiono błąd pojawiający się podczas importu dokumentów z plików XML poprzez funkcję: Importuj zapisy – Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) dla faktur zakupu i sprzedaży, posiadających płatności podzielone na kwotę netto w walucie obcej oraz kwotę VAT realizowaną metodą split payment.

Wydruki

Deklaracja VAT-UE Wydruki Informacja
VAT-UE (5)
i Korekta informacji
VAT-UE (5)
rozbudowano o dane dotyczące:
numeru referencyjnego, danych podatnika oraz podpisu podatnika lub osoby
reprezentującej podatnika.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Harmonogram zadań Poprawiono działanie parametru /nodbextensions w SonetaServer. Przywrócono funkcjonalność, które pozwala wykluczyć dodatki przy uruchomieniu aplikacji. Dotyczy ona jedynie sytuacji, gdy dodatki przechowywane są w bazie danych.

Proces Wprowadzono poprawkę pozwalającą na wielokrotny startu procesu na obiekcie, który był już wcześniej parentem procesu o tej definicji.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Filtrowanie Zmieniono sposób wyświetlania jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy w platynowej wersji programu wybrano w opcjach 'Wybór jednostki organizacyjnej z listy’. Do tej pory wyświetlały się wszystkie zdefiniowane jednostki organizacyjne, obecnie ograniczono wyświetlanie tylko do odblokowanych.