Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
    2. Dodatki:
     1. Praca na wielu bazach
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
    3. CRM
    4. Windykacja
   4. Handel i Magazyn
    1. Handel
    2. Workflow
    3. Business Intelligence
    4. CRM
    5. Produkcja
    6. Windykacja
    7. Dodatki:
     1. e-Sklepy Konektor
   5. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
    3. Business Intelligence
    4. Delegacje Służbowe
    5. Dodatki:
     1. Jednostki Budżetowe
     2. Praca na wielu bazach
   6. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
    3. Księgowość
    4. DMS
    5. Ewidencja Środków Pieniężnych
    6. Delegacje Służbowe
    7. Windykacja
    8. Dodatki:
     1. Jednostki Budżetowe
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
     3. Praca na wielu bazach
     4. Importy Księgowe
   7. Procesy
    1. Workflow
    2. DMS
   8. Projekty i usługi
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
   9. Produkcja
    1. Handel
    2. Workflow
    3. Business Intelligence
    4. Produkcja
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Kadry i Płace
    3. Pulpit Kierownika
   3. Finanse i Księgowość
    1. Ewidencja Środków Pieniężnych
    2. Księgowość
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika
    2. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

GUI W ramach funkcjonalności Organizatora widoku listy na zakładce Zapis dodano nową czynność Wczytaj ustawienia innego kontekstu umożliwiającą wczytanie ustawień listy zapisanych dla innych kontekstów. Wczytane ustawienia można zmodyfikować i zapisać dla wybranych kontekstów ustawień.

Wydajność W opcjach systemu dodano funkcjonalność związaną z analizą ustawień i konfiguracji. Ogólny mechanizm ma na celu weryfikację konfiguracji systemu enova365 pod względem wydajności oraz analizy dla innych parametrów konfiguracyjnych systemu, np. spójność wydruków, parametrów ilościowych związanych z definicjami cech, ostrzeżenia dla nieoptymalnych list.

Wydajność Zoptymalizowano sposób wyliczania podsumowań na listach poprzez redukcję wysyłanych zapytań SQL. Znaczny wzrost wydajności powinien być zauważalny przy dużej ilości danych pobieranych serwerowo.

Eksport import Dodano możliwość importu wielu plików XML jednocześnie. Nowa czynność Import z wielu plików XML dostępna jest z menu Narzędzia. Po jej wybraniu należy wskazać folder, w którym znajdują się pliki, a następnie zaznaczyć pliki do zaimportowania.

Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków automatycznych z wykorzystaniem ReportResult wyposażono w dodatkową flagę ReportResult.SilentProgress umożliwiającą ukrycie okna progresu dla wydruków(dotyczy wydruków DevExpress XtraReports w wersji okienkowej).

Bezpieczeństwo Ze względu na liczne audyty bezpieczeństwa systemu enova365 wykonywane w instalacjach klienckich, wykazujące tak zwaną podatność systemu na atak typu formula injection, do wersji rozwojowej została wprowadzona opcja neutralizacji wszelkich potencjalnie niebezpiecznych ciągów znaków, które są interpretowane przez oprogramowanie biurowe(np. MS Office) jako instrukcje wykonywalne. W przypadku eksportu danych do formatu CSV, który nie posiada jawnej deklaracji typów danych, funkcja ta zabezpiecza wszystkie pola, w tym także pola liczbowe. Konsekwencją eksportu zabezpieczonego arkusza jest utrata synchronizacji między eksportem a importem. Funkcję zabezpieczającą można wyłączyć w Opcje/Systemowe/Ustawienia interfejsu. W wersji 2004.0.2 opcja została domyślnie wyłączona.

Poprawione funkcje

Bezpieczeństwo Zmieniono sposób logowania do bazy danych przy zmianie opcji logowania zintegrowanego dla wybranego operatora. W obecnej wersji podczas zmiany opcji logowania zintegrowanego w zakładce Operator nie trzeba ponownie wpisywać hasła dostępu do bazy.

Eksport import Poprawiono sposób formatowania cech typu kwota z walutą przy eksporcie danych do XML. Ten rodzaj cech był eksportowany według bieżących ustawień regionalnych. Dla spójności eksportu i importu danych cechy typu kwota z walutą obecnie eksportowane są w sposób niezależny od tych ustawień(zgodnie z formatem wszystkich innych kwot w systemie).

Wydajność Poprawiono obsługę wyjątków pojawiających się przy odrysowywaniu list przy dużej ilości danych. W wyniku opóźnień połączenia z bazą danych i utraty synchronizacji, błędy przy odrysowywaniu listy objawiały się niekiedy w postaci czerwonego krzyża/koperty, jak wszelkie inne wyjątki wywoływane z poziomu devexpress. Po zmianach, ewentualne błędy zostaną zapisane do logów, a interfejs nie straci w takim wypadku responsywności.

Wydruki Stopki wydruków XtraReports zawierające datę wydruku obecnie uwzględniają datę ustawioną przez operatora z Menu głównego/Narzędzia/Bieżąca data.

Informacja techniczna

Instalatory Od wersji 2006.0.0 będzie publikowany:

Od wersji 2006.0.0 nie będzie publikowany:

 • instalator enova365 desktop DEMO maximum, gdyż wersja demo jest dostępna w podstawowym instalatorze, natomiast pełna dokumentacja systemu enova365, która była załączana do pakietu jest dostępna w Bazie Wiedzy
 • zestaw plików symboli (.pdb) – pliki te są dostarczane z publikowanymi z wersją paczkami nuget
 • instalator harmonogramu zadań – jak zainstalować harmonogram zadań w trybie usługi wykorzystując paczkę serwera biznesowego enova365 muli można znaleźć w artykule Bazy Wiedzy.

Od wersji 2006.0.0 w przypadku korzystania z serwera biznesowego w zakresie realizacji wydruków ASPX niezbędne jest doinstalowanie pakietu c++ 2013 zgodnego z architekturą danego systemu:

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

BI w pulpitach W celu bieżącej analizy danych w Pulpitach Pracownika, Kierownika, Kontrahenta oraz BR, od wersji 2006 udostępnione zostały analizy BI wyświetlane na Panelach BI. WebUser z zaznaczoną licencją Panele BI będzie mieć możliwość przeglądania Paneli i Bannerów zdefiniowanych dla Operatora NET. Administracyjny Użytkownik Pulpitu (WebUser z zaznaczoną flagą Administrator Pulpitu) będzie posiadać uprawnienia do:

 • definiowania i zapisania Banerów, Paneli BI oraz Paneli BI na Formularzach dla innych Użytkowników Pulpitu
 • nadawania praw do wskazanych elementów dla konkretnych NET Operatorów.

Folder z Panelami BI dostępny będzie z poziomu bocznego menu pod zakładką Ogólne. Aby móc skorzystać z funkcjonalności analiz w Pulpitach niezbędne jest nabycie licencji na Panele BI w Pulpitach.

Panele BI W wersji 2006 dla Paneli BI, umieszczanych na formularzach obiektów udostępniony został nowy mechanizm dodawania i komponowania paneli. W zakresie obsługi i funkcjonalności jest on analogiczny do mechanizmu, który dostępny jest dla paneli, znajdujących w folderze Panele BI okna głównego systemu. Poprzez dostęp do płynnego rozmieszczania i dostosowywania używanych elementów wizualizacji, użytkownicy zyskali możliwość łatwego i elastycznego komponowania Paneli BI, także na formularzach. Ponadto od wersji 2006 dodawanie lub zarządzanie wizualizacjami typu wskaźnik, na listach oraz zakładkach formularzy (za wyjątkiem Panelu BI), realizowane jest za pomocą czynności Zarządzaj banerem BI. W wyniku zmiany w podejściu do funkcjonowania Paneli BI na formularzach, w konfiguracji BI, w sekcji Prezentacja danych, została utworzona lista Panele BI formularzy. Zawiera ona wykaz paneli umieszczonych na formularzach dla poszczególnych operatorów. W części konfiguracyjnej, nastąpiły również zmiany w zakresie listy Zarządzanie wizualizacjami. Jej nazwa została zmieniona na Banery BI wizualizacje, a na samej liście znajduje się wykaz wizualizacji wyłącznie typu wskaźnik, umieszczonych na listach oraz zakładkach formularzy (za wyjątkiem Panelu BI). Oprogramowano możliwość ustawiania prawa na roli dla przycisków Projektuj oraz Kopiuj panel. Użytkownik posiadający pełne prawo będzie mieć możliwość włączenia Panelu BI w trybie projektowania oraz wykonania jego kopii. Natomiast użytkownik posiadający prawo Tylko odczyt nie będzie widział przycisków Projektuj i Kopiuj panel. Udostępniono czynności ułatwiające zarządzanie prawami do Paneli BI, dzięki czemu operator o uprawnieniach administracyjnych posiada możliwość:

 • „hurtowego” ustawienia prawa do Panelu BI/Paneli BI dla wielu operatorów,
 • skopiowania praw do Panelu BI z innego istniejącego już panelu, dla którego prawa zostały wcześniej określone.

Istotna zmiana wprowadzona w zakresie Paneli BI to możliwość otworzenia Panelu przez Operatora, który nie posiada odpowiednich praw do wszystkich modeli danych, w oparciu o które utworzone zostały definicje wizualizacji umieszczone na panelu. Operator w takiej sytuacji zobaczy dane zwracane wyłącznie przez te elementy, które zostały zbudowane w oparciu o modele danych, do których zostały nadane mu odpowiednie prawa. Pozostałe elementy, niezależnie od typu wizualizacji nie będą wyświetlały danych. Dotychczasowa logika całkowicie wykluczała możliwość otworzenia Panelu BI w sytuacji, w której Operator nie posiadał odpowiedniego prawa, choćby do jednego modelu w oparciu, o który zbudowana była użyta na panelu wizualizacja. Od wersji 2006, Operator z powodzeniem otworzy Panel BI także w opisanej sytuacji.

Domeny Wprowadzono zmiany w mechanizmie wykorzystania cech w analizach BI. W celu optymalizacji wydajności odczytu cech w domenach, mechanizm dołączania cech został przebudowany w taki sposób, by cechy były dołączane z domen FeaturesDBDomain lub FeaturesCalculatedDomain – w zależności od rodzaju cechy (bazodanowa czy wyliczana). Dotychczas używane przy dołączaniu cech domeny FeaturesUnion oraz FeaturesDomain zostały oznaczone jako nieaktualne.

Pola wyliczane Dodany został nowy typ wyliczenia dla pól wyliczanych, umożliwiający tworzenie bardziej złożonych warunków typu CASE WHEN bez konieczności używania zagnieżdżeń oraz z dodatkową możliwością łączenia warunków przy użyciu operatorów logicznych typu AND/OR – analogicznie jak w warunku bezpośrednio na domenie.

Konfiguracja Zaktualizowano nazewnictwa dotyczące dodawania nowych elementów wizualizacji na formularzach oraz samej konfiguracji w opcjach modułu BI. Uporządkowano również nazewnictwa dotyczące zarządzania dodanymi już elementami na formularzach – Banery BI Wizualizacje (wcześniej zarządzanie wizualizacjami)

Merytoryczne – obszar kadry i płace Do enova365 BI w wersji 2006 dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii koronawirusa na takie aspekty jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna, czy nawet zwolnieniami. Dzięki temu pozwalają one na wnikliwą analizę w obszarze HR. Wszystkie te elementy zostały również pogrupowane w bloki tematyczne, czego efektem są 4 dodatkowe Panele BI – HR :

 • Panel absencji
 • Panel efektywności pracy
 • Panel rotacji
 • Panel skutków pandemii.

Merytoryczne – obszar handel Dodano nowe modele danych i wizualizacje umożliwiające analizowanie wartości marży uzyskiwanej przez opiekunów handlowych w oparciu o dane utrwalone i przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności opiekunów, dostępnej w enova365.Wprowadzono niezbędne poprawki w dotychczasowych wyliczeniach oraz dodano nowe pola, umożliwiające analizowanie wartości dokumentów i ich marży w sytuacji rozliczania faktur zaliczkowych wieloma dokumentami sprzedaży. Zmiany objęły domeny: BI_m_Relacje dokumentów handlowych, BI_m_a_Wartość zakupu /dokument sprzedaży, BI_m_a_Marża i narzut na dokumentach sprzedaży (bez korekt) oraz jej odpowiednik z zestawem przedziałów czasu.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail W wersji tej poprawiono błąd, który występował przy próbie zapisania i zamknięcia dokumentu handlowego, który został zatwierdzony (menu Czynności\Zatwierdź dokument) po wcześniejszym wysłaniu pocztą CRM przy pomocy funkcji 'wyślij email pdf.’. Od tej pory możliwym jest wysłanie pocztą CRM przy pomocy funkcji 'wyślij email pdf.’ dokumentu handlowego znajdującego się w buforze, jego późniejsze zatwierdzenie i zapisanie. Należy pamiętać o zapisaniu dokumentu po jego wysłaniu wiadomością email – inaczej nie zostanie zapisana relacja pomiędzy wysłana wiadomością email, a dokumentem handlowym.

Moduł DMS
Funkcjonalności

Dokument podstawowy Dla poprawienia czytelności w formularzu załącznika zmieniono układ dostępnych workerów. Na belce nadal widoczne są „Otwórz plik…”, „Zapisz…”, „Otwórz źródło”, „Edytuj plik”, „Podpisz”. Do menu Czynności przeniesiono „Przesuń w górę”, „Przesuń w dół”, „Powiąż z nowym dokumentem podstawowym”, „Mapowanie”, „Rozpoznaj treść”, „Unieważnij podpisy”.

Poprawione funkcje

Pozostałe Zmieniono zachowanie enova365 przy dodawaniu w DMS/Foldery i dla obiektów DMS większej niż jeden liczby załączników o nazwach, które już występują w bazie. Od teraz przy próbie dodania wielu załączników system dla każdego z osobna wyświetli informację o tym, że załącznik o takiej nazwie występuje już w bazie i pokaże ekran umożliwiający zmianę nazwy załącznika.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Pozostałe Dodano serwis, który umożliwia wpięcie się własnym dodatkiem w logikę przetwarzania kodu kreskowego odczytanego czytnikiem. Serwis działa na dwa sposoby: dodatkowy kod jest wykonywany wtedy, gdy mechanizm standardowy nie znalazł odczytanego kodu w żadnym z predefiniowanych kroków (1), albo standardowe kroki są pomijane i od razu wykonywany jest dodatkowy kod (2).

Towary Zmieniono sposób edycji kodu CN w karcie towaru. Odbywa się ona obecnie przez wybór z rozbudowanego słownika. W słowniku tym dla każdego kodu CN można określić jednostkę uzupełniającą oraz wymagalność masy netto.

Towary Od 01.07.2020 obowiązuje nowa matryca stawek VAT, czyli nowy wykaz stawek VAT dla towarów oparty o klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%. W związku z tym należy zmienić stawki VAT we właściwych kartach towarów. Można to zrobić w drodze standardowej edycji karty towaru lub za pomocą czynności narzędziowej Zamień w menu Edycja, służącej do zmiany danych dla zaznaczonych wierszy na liście (Ctrl+Shift+H) po uprzednim umieszczeniu stawek VAT w widoku listy. Można też wykorzystać import danych z arkusza Excel.

JPK Definicję JPK_MAG zmodyfikowano tak, aby uwzględniała dokumenty przyjęć wewnętrznych PW i KPLP w sekcji PZ. Pierwotnie dokumenty przyjęć wewnętrznych miały być nieuwzględniane w pliku JPK_MAG, według nowych interpretacji mają być uwzględniane w sekcji PZ.

JPK W definicji do eksportu JKP_FA(3), wprowadzono obsługę eksportu NIP-ów unijnych. Zmiana dotyczy pól P4B i P5B i wynika ze zmiany typu danych dla tych pól w specyfikacji JPK_FA(3). Poprzedni typ danych pozwalał jedynie na 10 cyfr, w związku z czym nie można było w tych polach umieszczać NIP-ów unijnych.

Uprawnienia Lista praw dla roli rozbudowana została o nowe prawo do edycji procedur VAT na dokumencie handlowym. Nowe prawo zostało dodane w gałęzi Handel/Dokument handlowy/Simple/Edycja procedur VAT.

Dokumenty handlowe Rozszerzono warunki dostępności workera Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu, dzięki czemu stał się on dostępny dla dokumentów ZO z jedną płatnością.

Dokumenty handlowe Dodano wydruk „Nierozliczone faktury zaliczkowe”, dostępny na liście faktur sprzedaży.

Dokumenty handlowe Przywrócono możliwość zmiany definicji dokumentu na dokumencie z pozycjami, na zakładce Dodatkowe. Obecnie zmiana jest możliwa w przypadku, gdy dokument nie ma żadnego dokumentu nadrzędnego i podstawowe parametry starej i nowej definicji są zgodne.

Dokumenty handlowe Zmodyfikowano wydruk faktury sprzedaży w zakresie drukowania numeru rachunku bankowego dla dokumentu w walucie obcej z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Dotychczas w takim przypadku w nagłówku dokumentu drukował się numer rachunku PLN, zamiast numeru rachunku walutowego.

Poprawione funkcje

Kompletacja Poprawiono działanie wydruku „Zapotrzebowanie i koszt kompletacji” dostępnego z listy zamówień. Dotąd obliczenia na wydruku były niepoprawne, gdy jednostka użyta w polu kartoteki „Produkowana ilość” była inna niż podstawowa.

Dokumenty handlowe Poprawiono zestawienie Sprzedaż wg towarów i usług. W przypadku, gdy do faktury sprzedaży wystawiono korektę rabatową, w zestawieniu nie wyświetlała się ilość i średnia cena.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o czynność umożliwiającą import towarów z e-sklepu do enova365.

e-Sklepy Konektor Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o obsługę kolejnej platformy sklepu internetowego. Najnowsza wersja dodatku umożliwia współpracę enova365 ze sklepami WooCommerce.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Dokumenty PPK Na liście „Kadry i płace/Dokumenty PPK/Dokumenty zgłoszeniowe” w filtrze „Typ” dodano wartość „Wszystkie”. Po jej wybraniu na liście wyświetlają się wszystkie dokumenty zgłoszeniowe, tj. „PPK – Rejestracja uczestnika”, „PPK – Deklaracja uczestnika”, „PPK – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika”, „PPK – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika”, „PPK – Zakończenie zatrudnienia uczestnika”.

Kartoteka pracownika W kartotece pracownika na zakładce „Kadry/Dostęp WWW” zablokowano możliwość wyboru operatora enovaNet, który w konfiguracji flagę „Zablokowany dostęp do programu” ma ustawioną na „Tak”. Na w/w zakładce operatora wybiera się w polu „Operator enova365”.

Świadectwo Pracy Zablokowano definicję dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy obowiązujące do 31.12.2016”. Wyżej wymieniony dokument nie jest dostępny do wyboru z poziomu kartoteki pracownika na zakładce „Dokumenty dodatkowe”.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmie wartość 108,1%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Przestój W czynności „Import nieobecności z PUE” obsłużono usuwanie stref przestoju ekonomicznego zachodzących na okres importowanych nieobecności. Jeżeli dla danego pracownika w okresie, na który jest importowana nieobecność ZUS, na czasie pracy będzie wprowadzona strefa, która na definicji w parametrze „Przestój” ma wskazane „Przestój ekonomiczny” lub „Przestój (KP)”, to taka strefa zostanie usunięta oraz w Logach importu pojawi się komunikat: „Usunięte strefy postojowe w dniach: 25.05.2020”.

Przestój W menu Czynności/Przestój dodano nową opcję „Usuń przestój podczas nieobecności ZUS”. Po wybraniu czynności pojawia się okno z parametrem Okres. Czynność „Usuń przestój podczas nieobecności ZUS” spowoduje usunięcie stref przestoju wprowadzonych w okresie nieobecności ZUS we wskazanym okresie. Czynność usuwa strefy, które na definicji w polu „Przestój” mają ustawioną opcję: Przestój (KP) lub Przestój ekonomiczny.

PPK Uaktualniono format pliku xml do generowania dokumentu PPK Wypłata transferowa, zgodnie z dokumentacją obowiązującą od 22.06.2020. W pliku xml Wypłata transferowa zamiast nazwy będzie przekazywany NIP.

PPK Na podstawie dokumentacji wypracowanej przez Grupę Roboczą PPK do dokumentów pracodawcy PPK wprowadzono nowy dokument „Transfer PPK”. Dokument „Transfer PPK” obsługuje:

 • zmianę zarządzającego – podstawa prawna art.12 ust.4 UoPPK;
 • wypłatę transferową – podstawa prawna art.19 ust.4 UoPPK.

Dokumenty dodatkowe Wprowadzono techniczną modyfikację do definicji wniosków o nieobecności oraz wniosków o zmiany kadrowe opartych na dokumentach dodatkowych. Zoptymalizowano kod definicji wniosków kadrowych, w celu uproszczenia wprowadzania w nim modyfikacji. Dodatkowo wprowadzono kategoryzację wniosków, w celu ułatwienia zarządzania wnioskami z poziomu pulpitów. Na definicji dokumentów dodatkowych na zakładce Ogólne dodano parametr „Kategoria”. Do e-wniosków dodano kategorie:1. „Związane z nieobecnościami”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o delegację;
 • e-wniosek o opiekę (dni);
 • e-wniosek o opiekę (godz);
 • e-wniosek o urlop okolicznościowy;
 • e-wniosek o urlop wypoczynkowy;

2. „Kadrowe”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-ubezpieczenie członka rodziny;
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 • e-wniosek o zmianę adresu;
 • e-zmiana danych osobowych;
 • e-zmiana danych podatkowych;
 • e-zmiana dokumentu tożsamości;
 • e-zmiana rachunku bankowego;

3. „Związane z PPK”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+;

4. „Związane z czasem pracy”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski. UWAGA: Jeżeli na Roli przypiętej do operatora, były zablokowane prawa do całej gałęzi „Core”, to należy nadać prawo Core/Kategoria dokumentu dodatkowego, operator, którzy obsługują e-wnioski.

PPK Import Export Umożliwiono eksport deklaracji PPK w formacie .ppk. Do tej pory dozwolony był eksport wyłącznie do pliku xml. Wyeksportować można „Dokumenty pracodawcy” oraz „Dokumenty instytucji finansowej”. Wybór formatu eksportu dostępny jest po kliknięciu przycisku „Eksport”.

Poprawione funkcje

Pomniejszenia wynagrodzenia Poprawiono naliczanie wartości pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca. W przypadku, gdy na część miesiąca przypadającą po zmianie wymiaru etatu była wprowadzona nieobecność oraz w konfiguracji był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to wartość wynagrodzenia za cały miesiąc była niepoprawnie wyliczana.

Podstawa chorobowego Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku w kolejnych miesiącach po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli w miesiącu zmiany wymiaru etatu, ale po zmianie wymiaru wystąpiła nieobecność chorobowa, wówczas w kolejnych miesiącach wystąpienia nieobecności w okresie do 3 miesięcy kalendarzowych następowało niesłuszne przeliczenie podstawy zasiłku.

Wynagrodzenie za urlop Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop, jeżeli za miesiące poprzedzające nieobecność „Urlop wypoczynkowy” do podstawy były pobierane kwoty uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego. Przy próbie naliczenia wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika.(Główny, Wynagr.urlop wypoczynkowy (16…16.06.2020)…”.

Prawa dostępu Poprawiono odczytywanie praw dostępu dla operatora w czasie naliczania wypłaty. W przypadku, gdy operator nie miał praw do stawki zaszeregowania z etatu Kadry/Pracownik/Simple – Prawo do informacji o zaszeregowaniu, to przy próbie naliczenia wypłaty zleceniobiorcy przebywającego na zasiłku pojawiał się komunikat: „Brak prawa dostępu do informacji o zaszeregowaniu pracownika”.

Podstawa urlopu Poprawiono wliczanie Wynagrodzenia zasadniczego do podstawy urlopu, w przypadku, gdy w Konfiguracji /Płace/Nieobecności zaznaczono na TAK parametr: 'Przy pomniejszaniu wynagrodzenia 30/30 generuj wynagrodzenie za jeden dzień przepracowany oraz wynagrodzenie z tytułu nieobecności liczonych jak urlop wypoczynkowy lub okolicznościowy i pomniejszających proporcjonalnie elementy (bez względu na wyliczoną wartość pomniejszenia)’. W przypadku wystąpienia nieobecności pomniejszanych proporcjonalnie (np. urlop wypoczynkowy) wartość 'Wynagrodzenia zasadniczego’ wliczane do postawy urlopu była ujmowana w niewłaściwej wysokości.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wpłacie korygującej. W przypadku oznaczenia wypłaty do przeliczenia, w pewnych sytuacjach na wypłacie korygującej niepoprawnie wyliczała się składka zdrowotna.

Ekwiwalent za urlop Poprawiono naliczanie korekty ekwiwalentu za urlop. W przypadku korekty urlopu wypoczynkowego po wypłacie ekwiwalentu, na korekcie wypłaty wyliczała się niepoprawna wartość korekty ekwiwalentu za urlop.

PPK Poprawiono moment pojawiania się komunikatu w logu podczas importu plików PPK z instytucji finansowej. Komunikat o treści „Nazwisko Imię (kod) – Dane na kartotece zostały zaktualizowane” pojawiał się jeszcze przed zapisaniem formularza. Obecnie komunikat ten wyświetla się po zaimportowaniu plików i po kliknięciu „Zapisz i zamknij” na formularzu.

PPK Ustawiono naliczanie kosztów uzyskania na definicji elementów Przychód od składek PPK dla zleceniobiorców.Na elementach 'Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa)’ oraz 'Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W)’ ustawiono koszty uzyskania przychodu: Procentowe warunkowo, Procent: 20%.

Kartoteka pracownika Poprawiono wykazywanie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku, kiedy pracownik był zatrudniony przed 01.01.2019, natomiast po tej dacie podpisano nową umowę o pracę. W takiej sytuacji, gdy pomiędzy poszczególnymi umowami o pracę nie było dnia przerwy, system błędnie ustawiał okres przechowywania dokumentacji na 50 lat, zamiast na 10 lat. Informacje te dostępne są w kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy, w sekcji „Akta osobowe” w polu „Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (lat)”.

Wydruki

Umowa cywilnoprawna Poprawiono raporty „Umowa o dzieło – rachunek” oraz „Umowa zlecenie – rachunek” w mechanizmie repx. W przypadku seryjnego wywoływania wydruków potrącenia były powielane i sumowane dla kolejnych zapisów. Raporty dostępne są z poziomu listy „Kadry i płace/Płace/Wypłaty„.

Podstawa chorobowego Na wydruku „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)” w sekcji „Informacje o składnikach wynagrodzenia” w punkcie „1. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne” dodano informacje uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce „Kalendarz/Podstawy naliczania zwolnień ZUS„. Wcześniej uwzględniane były tylko dane z naliczonych wypłat pracownika. Raport dostępny jest z poziomu formularza nieobecności.

Wydruki Kadrowe Poprawiono raporty w mechanizmie repx, dostępne z poziomu list kadrowych:

 • Ewidencja normy, czasu pracy/Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Zestawienie urlopów na żądanie,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Wykorzystanie urlopów na żądanie,
 • Wynagrodzenia i zasiłki/Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS,
 • ZPCHR/Pracownicy niepełnosprawni.

Na pustych listach podczas wywoływania w/w raportów pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruk „ERP-7 – kapitał początkowy” dodając wartości z elementów wynagrodzenia, które na definicji mają ustawione „Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja ERP-7): Świadczenia w naturze”. Wcześniej takie elementy nie były uwzględniane. Raport dostępny z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruk „Struktura zatrudnienia” w mechanizmie repx. W przypadku kiedy raport został edytowany przez operatora, przy próbie wywołania raportu pojawiały się błędy. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Statystyka”.

Wydruki Kadrowe Poprawiono raport „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)”. W przypadku wydruku seryjnego kwota wynagrodzenia była powielana i sumowana dla kolejnych zapisów. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruki „Kwestionariusz osobowy dla pracownika”, „Kwestionariusz osobowy dla pracownika – szczegółowy”, „Kwestionariusz osobowy dla kandydata” usuwając ostatni punkt z informacjami dotyczącymi dokumentu tożsamości. Dodatkowo w punkcie dotyczącym nr PESEL uzupełniono dane o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku jego braku. Raporty dostępne są z poziomu kartoteki pracownika oraz z list kadrowych w sekcji „Dokumenty”, a kwestionariusz osobowy dla kandydata znajduje się także w Kreatorze/Dane kadrowe.

Ewidencja czasu pracy Zmodyfikowano wydruk „Ewidencja czasu pracy – roczna” dostosowując go do rozporządzenia obowiązującego od stycznia 2019 (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej). W raporcie:

 • dodano informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • w opcjach raportu dodano parametr „Kod dnia wolnego” – jego zaznaczenie na „Tak” spowoduje wykazanie na wydruku uzupełnionego w definicji kodu dnia o typie „Wolny”, jeśli pracownik ma taki dzień w kalendarzu,
 • dodano oznaczenie urlopu szkoleniowego – „Usz”.

Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wykazywanie nadgodzin do przeniesienia oraz nadgodzin z przeniesienia na wydruku „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa”. W przypadku seryjnego wydruku wartość nadgodzin w podsumowaniu była powielana i sumowana dla kolejnych zapisów. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wykazywanie urlopu wypoczynkowego na wydruku „Limity nieobecności”. W przypadku urlopu wypoczynkowego na żądanie, godziny błędnie wykazywane były w kolumnie „Z przeniesienia”, podczas gdy urlop wypoczynkowy na żądanie pomniejsza limit urlopu bieżącego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Listy płac Zmodyfikowano wydruki „Wspólna pełna lista płac wg stopni niepełnosprawności” w mechanizmie aspx oraz „Wspólna pełna lista płac” w mechanizmie repx. Wydruk w mechanizmie aspx oraz w repx (jeśli w parametrach „Typ:” wybrano „Niepełnosprawność”) nie uwzględniał osób, dla których pierwotna wypłata naliczona była z kodem bez niepełnosprawności, a następnie stornem płacowym skorygowano wypłatę na kod z niepełnosprawnością. Obecnie osoby takie na wydruku są uwzględniane. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac Poprawiono wydruk „Wykaz przelewów na ROR” dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac. W przypadku kiedy na listach płac znajdowały się wypłaty w innej walucie niż w złotówkach, przy próbie wywoływania wydruku pojawiał się błąd: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR’.

ZPCHR Poprawiono wydruk „Informacja DEK-I-0”. W mechanizmie repx w drugiej tabeli, w wierszu z polami 26-31, błędnie pojawiała się litera „D” zamiast „O”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

Deklaracje PIT Poprawiono wydruk „Deklaracja PIT-11 (25) aspx”. W raporcie w rubryce G i H drukowały się niewłaściwe numery odnośników do komentarzy. Wydruk dostępny jest z poziomu deklaracji PIT 11 oraz z listy „Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT 11″.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Wprowadzono do systemu stopę odsetek handlowych stosowanych w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi. Względem podmiotu leczniczego można naliczać odsetki handlowe w obniżonej wartości na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649).Nową stopę odsetek, o nazwie: „Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (medyczne)” dodano w konfiguracji w części Ewidencje ŚP\Odsetki. W konfiguracji wprowadzono aktualną wartością stopy odsetek 8,10% oraz historyczne wartości z poprzednich okresów. Nowy wariant naliczania odsetek funkcjonuje w systemie pod skróconą nazwą „Handlowe medyczne” w ustawieniach parametrów domyślnych programu, indywidualnych ustawieniach na kartotece kontrahenta oraz w parametrach czynności do naliczania not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty.

Odsetki Na wezwaniach do zapłaty, zarówno w wariancie obliczeń z jedną pozycją jak i w wariancie szczegółowym, w zakresie obliczania odsetek podatkowych wprowadzono zasady zaokrąglania do pełnych złotych oraz weryfikowania wartości kwoty minimalnej analogiczne jak dla not odsetkowych.

Mechanizm podzielonej płatności Wprowadzono możliwość przygotowania łączonego przelewu dla kilku płatności MPP pochodzących z tego samego dokumentu. Opcja dostępna po zaznaczeniu na formatce czynności Przygotuj przelewy w sekcji Zobowiązania MPP parametru Łączone.

Płatność Na formularzu płatności zmieniono sposób prezentacji pola Numer dokumentu w celu zgodności numerów prezentowanych na liście oraz formularzu płatności. W wyniku zmian z pola Numer dokumentu na formularzu płatności usunięte zostało przejście do dokumentu źródłowego. Dokument źródłowy można otworzyć poprzez czynność: Pokaż dokument znajdującą się na płatności.

Rozrachunki Wprowadzono zmiany na liście Rozrachunki wg dokumentów poprawiające wydajność pracy. Najczęściej używane do wyszukiwania danych właściwości rozrachunku: kwota do rozliczenia oraz opis zostały przekształcone w pola bazy danych, dzięki czemu wyszukiwanie na liście Rozrachunki wg dokumentów jest szybsze. Dodatkowo do filtrów nad listą został dodany filtr „Opis”. Tekst do wyszukania w filtrze należy wpisywać jako np. FV/10?1* (znak * – zastępuje dowolny ciąg dowolnych znaków, ? – zastępuje jeden dowolny znak).

Poprawione funkcje

Dokumenty rozliczeniowe Zablokowano możliwość usunięcia dokumentu, a także samej płatności z dokumentu, dla którego została naliczona nota odsetkowa.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Filtr importu wyciągów bankowych: Santander (MT940) – wariant 2 poszerzono o import daty operacji.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono filtr importu wyciągów bankowych: Santander (MT940) – wariant 2 w zakresie importu operacji bankowych z kodami biznesowymi zawierającymi znak podkreślenia.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje VAT Dla deklaracji VAT-7 w wersjach 20 i 21 dodano informację o zaokrągleniach dotyczących korekt podatku naliczonego ujmowanych w sekcji D.3 deklaracji. Wartość tych zaokrągleń możliwa jest obecnie do wyboru w schemacie księgowym dla deklaracji w trybie uproszczonym jako kwota: VAT-7 Korekta naliczonego – zaokrąglenia. Dodatkowo poprawiono wyliczanie w schemacie kwoty: VAT-7 Korekta naliczonego.

Rejestr VAT Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT . Nowe opcje weryfikacji są dostępne, jeżeli w konfiguracji do weryfikacji statusu VAT kontrahentów wskazano Wykaz podatników VAT (Biała lista). Dodatkowo umożliwiono sprawdzenie statusu kontrahentów w bazie VIES wg daty aktualnej lub według daty operacji na dokumencie w oparciu o historię statusów zapisanych na karcie kontrahenta. Na potrzeby udostępnienia nowych opcji weryfikacji przebudowana została formatka parametrów czynności Sprawdź status kontrahentów.

Ewidencja dokumentów Dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania. Funkcja dostępna jest na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz na formularzu dokumentu pod czynnością: Szablon (Oznacz lub Usuń oznaczenie). Dokument oznaczony jako szablon można skopiować poprzez wskazanie go na formatce czynności Kopiuj dokument na liście Dokumentów.Kopiuj dokument nie tylko pozwala na kopiowanie szablonów, ale także na kopiowanie pojedynczych dokumentów typu PK, sprzedaż i zakup, zastępując tym samym czynności: Kopiuj PK, Kopiuj Sprzedaż oraz Kopiuj Zakup.

Ewidencja dokumentów Dodano możliwość kopiowanie dokumentów: zakup i sprzedaż ewidencja z poziomu listy dokumentów ewidencji dla licencji Handel i Faktury.

Ewidencja dokumentów Zmieniono sposób kopiowania opisu na opisie analitycznym podczas kopiowania dokumentu zakupu lub sprzedaży poprzez czynność Kopiuj dokument. Przed zmianą opis opisu analitycznego był ustawiany jako opis dokumentu. Aktualnie jest przenoszony z dokumentu źródłowego jeżeli podczas kopiowania nie został zmieniony opis dokumentu.

Ewidencja dokumentów W oknie rezultatu generowania dowodów wewnętrznych (tworzonych za pomocą czynności Naliczanie/DW nabycia VAT) wprowadzono komunikat sygnalizujący próbę ponownego utworzenia dokumentów wewnętrznych nabycia VAT należny i naliczony do dokumentu zakupu – „Istnieje już dokument ewidencji o identycznych parametrach”. Zmiana jest zabezpieczeniem przed wielokrotnym dodawaniem takich samych dokumentów.

Ewidencja dokumentów Umożliwiono import dokumentu ewidencji z pliku Excel wraz z zapisami na konto rozrachunkowe. W tym celu do zapisu księgowego została dodana nowa właściwość: PowiazanieExcel, która w pliku Excel ma format: numer dokumentu, kwota (bez waluty), kod podmiotu. Każdy element tego formatu może być opuszczony – odpowiednie płatności są odszukiwane wg pozostałych pasujących danych.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotów księgowania: Płatności oraz Zapłaty (operacje k b) dodano w trybie uproszczonym warunki sprawdzające, czy opis analityczny jest pusty oraz czy istnieje konto wg zapisu rozliczającego. Dodatkowo ujednolicono warunki dostępne dla przedmiotu księgowania Zapłaty w schemacie księgowym raportu kasowego i wyciągu bankowego poprzez dodanie do schematu wyciągu bankowego warunku na księgowanie zbiorcze.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotów księgowania: Płatności oraz Zapłaty (operacje k b) dodano w trybie uproszczonym warunek na podmiot powiązany.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotu księgowania Zapłaty dodano w trybie uproszczonym warunek na sposób zapłaty.

Pozostałe Biurom Rachunkowym umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS. Czynność Pobierz dane firmy z GUS jest dostępna w konfiguracji bazy w części Firma\Dane o działalności. Po uzupełnieniu NIP firmy i wywołaniu czynności automatycznie uzupełnią się dane adresowe i kontaktowe na zakładce Firma\Nazwa i adres, dane rejestrowe na zakładce Firma\Dane o działalności (w tym PKD, Drugorzędne PKD, informacja o KRS jeśli dotyczy firmy) oraz dane kontaktowe w zakładce Firma\Kontakt.

Poprawione funkcje

Dekrety Poprawiono filtrowanie zapisów w obrębie dekretu według filtra Typ. Dotychczas zapisy wyświetlane na liście nie reagowały na ten filtr i bez względu na wskazaną w filtrze opcję wyświetlane były wszystkie zapisy. Obecnie wybranie typu „Bilansowe” powoduje wyświetlenie wyłącznie zapisów wprowadzonych na konta bilansowe, natomiast wskazanie typu „Pozabilansowe” skutkuje wyświetleniem zapisów na konta pozabilansowe.

Schematy księgowe Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Sprawdź kod na niektórych schematach księgowych. Błąd objawiał się komunikatem „Wykryto nieosiągalny kod”. Obecnie błąd nie występuje.

Wydruki

Noty korygujące Poprawiono wydruk Nota korygująca generowany w mechanizmie XtraReports. W przypadku wywołania wydruku z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Noty korygujące dla wielu not jednocześnie, dla każdej noty prezentowana była taka sama treść korygowana i prawidłowa oraz te same dokumenty wskazane były jako dokumenty korygowane. Obecnie wydruk tworzony dla wielu not jednocześnie pobiera dane zgodne z kolejnymi dokumentami not korygujących.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd występujący podczas próby wydruku Noty księgowej w mechanizmie XtraReports, jeżeli dla raportu był zapisany jakikolwiek kontekst.

Dodatki

Praca na wielu bazach Czynności Zapisz ustawienia listy w bazach oraz Przywróć ustawienia listy w bazach dostępne w ramach Organizatora widoku listy rozbudowano o możliwość wyboru kontekstów zapisu ustawień.

Jednostki Budżetowe Udostępniono możliwość generowania płatności według elementów opisu analitycznego dla dokumentów, które miały już utworzone przelewy MPP. Dotychczas wykonanie czynności Generuj płatności z zaznaczonym parametrem Wymuś odtwierdzanie dla dokumentów ze zobowiązaniem MPP, do którego został wygenerowany przelew MPP, kończyło się komunikatem błędu: „Przelew MPP nie może mieć więcej niż 1 pozycji”. Obecnie istnieje możliwość rozdzielenia płatności według opisu analitycznego dla takich dokumentów.

Importy Księgowe Poprawiono błąd występujący w trakcie importu dokumentów przy pomocy czynności Plik/Importuj zapisy/Z enova txt jeśli w konfiguracji importu ustawiono automatyczne księgowanie podczas importu. Przed zmianą, automatyczna predekretacja nie wykonywała się, ze względu na brak możliwości odnalezienia właściwego okresu obrachunkowego. Po zmianie, dekrety zostają stworzone w kontekście ostatniego dostępnego okresu obrachunkowego. Jeżeli istnieje konieczność bardziej zaawansowanego sterowania okresem obrachunkowym, w którym mają się tworzyć dekrety, należy korzystać z funkcji Importuj enova txt (katalog), która odczytuje okres wybrany w filtrach na liście.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Towary W karcie towaru dodano zakładkę Pozycje/Zleceń, na której prezentowane są pozycje zleceń produkcyjnych z danym towarem.

Zasoby produkcyjne Moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.

Dokumenty magazynowe W module Produkcja dodano nową listę dokumentów o nazwie „Dokumenty magazynowe”. Nowa lista prezentuje dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów (RWP i PWP) oraz ich korekty.

Zlecenie produkcyjne Na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu Dodano nowy typ zadania procesowego o nazwie Podproces oraz dodano nowe pole na definicji takiego typu zadania: Podproces. Pole to zawiera relację do definicji procesów, co pozwala na uruchomienie nowego podprocesu w momencie wykonania tego zadania w procesie (nadproces). Funkcjonalność pozwala na realizację scenariuszy:

 • Przejście przez podproces i oczekiwanie nadprocesu na jego zakończenie.
 • Przejście równolegle podprocesu jako innej ścieżki w procesie głównym.
 • Przejście przez nadproces, ale bez uruchomienia ścieżki z podprocesem.

Definicja procesu Dodano możliwość usunięcia definicji zadania, na której wprowadzono odbiorców zadania na zakładce Workflow/Lista odbiorców, jeśli definicja procesu nie posiada żadnej instancji. Taką samą możliwość dodano w przypadku ról procesowych.

Powiadomienia workflow W konfiguracji powiadomienia podstawowego na definicji zadania dodano informację o błędzie (error), jeśli dodano odbiorców powiadomienia i nie został uzupełniony szablon email.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Na formularzu definicji powiadomienia dodano nową listę Reakcja na błąd, która pozwala na zarządzanie wysyłką powiadomień mailowych do odbiorców w procesie. Domyślnie jest wybrana opcja Wstrzymaj wykonanie zadania, co nie powoduje zmian w działaniu systemu – każdy błąd powoduje zatrzymanie procesu.Opcja Wykonaj zadanie z powiadomieniem systemowym powoduje, że jeśli operator, do którego ma trafić powiadomienie mailowe, nie ma prawidłowo skonfigurowanego adresu email, to zamiast powiadomienia mailowego wygeneruje się dla niego powiadomienie systemowe. Gdy adres email jest skonfigurowany poprawnie, to odbiorca otrzyma powiadomienie mailowe.Natomiast Wykonaj zadanie bez powiadomień powoduje, że w razie problemów z wysyłką powiadomienia mailowego nie zostanie wygenerowane powiadomienie systemowe dla odbiorcy powiadomienia pomimo wykonania zadania w procesie.Powyższe opcje (Wykonaj zadanie z powiadomieniem systemowym i Wykonaj zadanie bez powiadomień) pozwolą na przejście procesu dalej dla poniższych rodzajów błędów:

 • Z poczty CRM:
  • „Nie wybrano konta pocztowego z którego ma nastąpić wysyłka wiadomości”.
  • „Konto zablokowane”.
  • „Nie podano żadnego adresata. Przynajmniej jeden adresat musi być wskazany”.
 • Z asystenta:
  • „Nieuzupełniono adresu nadawcy poczty elektronicznej w konfiguracji programu. Przed wysłaniem poczty uzupełnij ustawienia konfiguracyjne”.
  • „Niepoprawny lub niewypełniony adres nadawcy poczty. Sprawdź konfigurację programu”.
  • „Brak adresu email lub adres jest pusty”.
  • „Określ adresata”.
  • „Niepoprawny format adresu email {0}”.

Dla pozostałych błędów wprowadzenie dowolnej wartości w polu Reakcja na błąd nie powoduje zmiany działania systemu.

Moduł Delegacje Służbowe
Funkcjonalności

Delegacje (PWS) Na liście Księgowość/Delegacje (PWS) dodano dwa nowe filtry:

 • Okres wg rozliczenia – filtruje wg Daty rozliczenia na zakładce Ogóle delegacji,
 • Okres wg etapów – filtruje według dat rozpoczęcia i zakończenia etapów delegacji.
Moduł Windykacja
Funkcjonalności

Konfiguracja W konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Windykacja/Ogólne/Parametry) zastąpiono parametr: Pozwalaj cofać do bufora należności ujęte w sprawie windykacyjnej parametrem: Pozwalaj na windykację dla płatności w buforze. Nowe ustawienia umożliwia naliczanie spraw windykacyjnych dla niezatwierdzonych płatności oraz pozwala cofać do bufora należności ujęte w sprawie windykacyjnej.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Bezpieczeństwo Domyślne ustawienia Content-Security-Policy zostały przeniesione z pliku web.config do pliku app.settings.configOznacza to, że jeżeli w instalacji są używane niestandardowe ustawienia Content-Security-Policy (np. ze względu na grafikę z logo firmy umieszczoną na innym serwerze), to należy zmodyfikować wpis w pliku app.settings.config (są to ustawienia dla całego serwera web, niezależnie od bazy danych).Istnieje również możliwość skonfigurowania dodatkowych reguł Content-Security-Policy dla poszczególnych baz danych w konfiguracji systemu w zakładce: Opcje/Systemowe/Serwer aplikacji

Edytor kodu W enova365 HTML zostały zaimplementowane podpowiedzi wyrażeń dla pól typu kod. Dzięki czemu np na zestawieniu księgowym można uzyskać listę dostępnych wyrażeń.

Interfejs użytkownika W enova365 HTML została zaimplementowana obsługa tooltipów – podpowiedzi pojawiających się po wskazaniu elementu kursorem.

Podgląd tabel W enova365 HTML została dodana funkcjonalność Podgląd tabel, umożliwiająca przeglądanie zawartości tabel bazy danych systemu w trybie administracyjnym. W Podgląd tabel dostępne są wszystkie tabele systemu podzielone wg grup funkcjonalnych.

Poprawione funkcje

Edycja na formularzach Poprawiono działanie trybu tylko do odczytu na kontrolce tekstu formtowanego (rich text). Kontrolka ta jest używana np. na formularzach wiadomości e-mail czy szblonach e-mail.

Edycja na formularzach W enova365 HTML poprawiono błąd przewijania myszką w wielolinijkowym polu tekstowym. Po wpisaniu większej ilości tekstu nie działało przewijanie tekstu myszką.

Listy Poprawiono zaznaczanie wierszy na zestawieniach czasu pracy w Pulpicie Kierownika. Podczas zmiany bieżącego okresu (następny lub poprzedni tydzień/miesiąc) zdarzały się zmiany w liście zaznaczonych pracowników, co w przypadku wstawiania serii dni mogło powodować przypisanie pracownikowi niewłaściwego planu pracy.

Formularze Poprawiona została kontrolka stopera (wykorzystywana np. na formularzu zadania CRM do automatycznego zliczania czasu). W poprzedniej wersji, po zmianie niektórych pól na formularzu (np. stanu zadania) kontrolka stopera ulegała zerowaniu. Równocześnie nie wpływało to na poprawność całkowitego czasu wykonania zapisywanego na zadaniu.

Czytnik kodów kreskowych W enova365 HTML poprawiono działanie czytania kodów kreskowych ze znakami specjalnymi.

Interfejs użytkownika W enova365 HTML poprawiono wyświetlanie etykiet(tekstów przy polach edycyjnych) w przypadku, gdy etykiety mają określony sposób wyróżnienia(np. kolor, pogrubienie)

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PPK Dodano możliwość złożenia wniosków z poziomu Pulpitu Pracownika:- e-wniosek o zgłoszenie do PPK- e-wniosek o rezygnację z PPK- e-wniosek o wznowienie wpłat do PPK- e-wniosek o zmianę procentu składki na PPKWnioski dostępne są w Pulpitach pod kategorią wniosku 'Związane z PPK’. Wniosek złożony przez pracownika w pulpicie trafia do operatora z przypisaną rolą 'Kadry- realizacja wniosków’. Po zatwierdzeniu danego wniosku informacje zostaną uzupełnione na kartotece pracownika na zakładce PPK\Ogóle na nowym zapisie historycznym.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodano możliwość złożenia wniosku o dobrowolne przystąpienie do PPK przez osoby powyżej 55 roku życia z poziomu Pulpitu Pracownika. W tym celu dodano „e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+” a także weryfikatory sprawdzające, czy dana osoba może złożyć wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK. Po zatwierdzeniu wniosku informacja o dobrowolnym przystąpieniu pracownika zostanie na kartotece pracownika na zakładce PPK\Ogóle.

e-wnioski Zmodyfikowano wniosek „e-zmian rachunku bankowego” dodając parametr „Rachunek główny do wynagrodzeń” domyślnie ustawiony na „Tak”. Złożenie wniosku o zmianę rachunku bankowego przez pracownika i zaznaczenie w/w parametru na „Tak” spowoduje, że wpisany nr rachunku bankowego będzie miał ustawiony najwyższy priorytet „1”, a wynagrodzenie będzie przelewane na nowy rachunek. Parametr „Rachunek główny do wynagrodzeń” zaznaczony na „Nie” nie spowoduje zmiany priorytetów rachunków, wniosek będzie działał tak jak do tej pory.

e-wnioski Obsłużono kategoryzację wniosków składanych z poziomów pulpitów, w celu usprawnienia procesu składania wniosków. Na liście Ogólne/Wnioski w celu wprowadzenia nowego wniosku dodano przycisk „Nowy wniosek”, po wybraniu którego pojawia się okno z parametrami:

 • „Wnioski bez kategorii” – parametr może przyjmować wartości TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony NIE, to będzie można wskazać kategorię wniosków, co umożliwi zawężenie listy wniosków do wybranej kategorii.
 • „Kategoria wniosku” – po wybraniu kategorii w parametrze „Wniosek” lista zostanie zawężona do wniosków przypisanych do danej kategorii.
 • „Wniosek” – należy wskazać wniosek, który będzie składany.

Standardowe e-wnioski składane z poziomu pulpitów zostały podzielone i przypięte pod kategorie:1. „Związane z nieobecnościami”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o delegację;
 • e-wniosek o opiekę (dni);
 • e-wniosek o opiekę (godz);
 • e-wniosek o urlop okolicznościowy;
 • e-wniosek o urlop wypoczynkowy;

2. „Kadrowe”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-ubezpieczenie członka rodziny;
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 • e-wniosek o zmianę adresu;
 • e-zmiana danych osobowych;
 • e-zmiana danych podatkowych;
 • e-zmiana dokumentu tożsamości;
 • e-zmiana rachunku bankowego.

Wnioski o nieobecności Ujednolicono przyczynę Urlopu wypoczynkowego na wniosku. Dotychczas składając wniosek o urlop wypoczynkowy poprzez pulpit pracownika w polu przyczyna udzielenia urlopu były do wyboru 3 opcje w polu Przyczyna – Nie dotyczy, Planowy, Na żądanie. Pozostawiono opcje Planowy oraz Na żądanie.

Poprawione funkcje

Wnioski inne Dla złożonych wniosków, które zostały już złożone została zablokowana edycja danych, tak aby po jego otwarciu, nie było możliwości modyfikacji danych. Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków:

 • zmiana dokumentu tożsamości,
 • zmiana danych podatkowych,
 • ubezpieczenie członka rodziny.
Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia czasu pracy Umożliwiono skopiowanie definicji zestawienia czasu pracy. Aby tego dokonać należy w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje) przejść na zakładkę „Kadry i płace/Kalendarze/Definicje zestawień czasu”, zaznaczyć wybraną definicję i z Czynności wybrać opcję „Skopiuj zaznaczoną definicję”.

Poprawione funkcje

e-wnioski W pulpicie kierownika na wnioskach o nieobecności poprawiono wybranie z listy pracownika, za którego ma być złożony wniosek przez kierownika. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR) parametr „Kierownik może wystawiać wnioski podwładnym” będzie zaznaczony na „TAK”, to na formularzu wniosku o nieobecność w polu „Pracownik” będzie można wskazać pracownika z rozwijalnej listy. W przeciwnym przypadku, pole „Pracownik” będzie nieaktywne.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Eksport przelewów Zmieniono działanie ustawienia domyślnego folderu do eksportu przelewów znajdującego się w konfiguracji na Operatorze na zakładce Ewidencje ŚP. Dotychczas ustawienie dotyczyło eksportu przelewów w formacie Elixir-O i znajdowało się tylko w wersji okienkowej programu. Aktualnie ustawienie domyślnego folderu eksportu przelewów dostępne jest zarówno w wersji okienkowej, jak i przeglądarkowej i działa dla wszystkich dostępnych w programie formatów eksportu przelewów.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Rozliczenia księgowe Usunięto błąd pojawiający się w wersji przeglądarkowej podczas próby rozliczania zapisów księgowych poprzez worker Rozlicz z poziomu listy Rozliczeń księgowych oraz Zapisów.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Czytnik kodów kreskowych W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych z systemem android dodano obsługą czytnika kodów kreskowych. Jako czytnik wykorzystywany jest aparat fotograficzny telefonu komórkowego.

Konfiguracja W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych z systemem Android w oknie logowania do bazy danych dodana została ikona trybik otwierająca panel dodawania/usuwania nowych połączeń.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika W enova365 dla telefonów komórkowych poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne działanie kontrolki służącej do składania podpisu na dokumentach.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Zastępstwa Wprowadzono możliwość ustawienia powiadomienia mailowego w procesie Zastępstwo. W formularzu definicji zastępstwa dodano pole wyboru Wyślij email. Zaznaczanie na Tak powoduje wysłanie wiadomości email do operatora Zastępującego w momencie zmiany stanu zastępstwa na Aktywny.Funkcjonalność obejmuje także zastępstwa pracownicze. Dla prawidłowego działania konieczne jest wprowadzenie adresu email na koncie operatora enovaNET (Zastępowany) i w kartotece pracownika (Zastępujący).

Definicja procesu Zmieniono zasadę zachowania pola Inicjuj generatorem. Od teraz, po dodaniu schematu generowania obiektów wartość pola zmienia się automatycznie na Tak.Równocześnie wprowadzono komunikat ostrzegający o możliwym błędzie przy próbie dodania schematu generatora o odmiennym od zadania typie tabeli.

Poprawione funkcje

Harmonogram zadań Poprawiono działanie Harmonogramu Zadań przy ustawieniu w trybie tygodniowym i dodaniu kilku następujących po sobie godzin wywołań. Wcześniej zadanie wykonywane było we wskazanym dniu o pierwszej z wyznaczonych godzin, a Harmonogram Zadań ustawiał wywołanie na kolejny tydzień. Po zmianach wykonywane są zadania o każdej ze wskazanych godzin i dopiero później następuje zmiana dnia wywołania.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Czas pracy i nieobecności W ramach Pulpitu kierownika udostępniono funkcjonalność „Magazynu nadgodzin”. Szczegółowe informacje tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Poprawiono błąd w wersji HTML, który powodował pojawienie się okna z ostrzeżeniem o aktywnym procesie w momencie wyświetlenia i zapisania zmian na formularzu dokumentu powiązanego z krokiem procesu, mimo iż w definicji zadania ustawiono pole Reakcja na brak obsługi na „Nie wymagaj”.