Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.4.9 z dnia 08.07.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
CRM
Handel i Magazyn
Handel
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Dodatki
Pracownicy Eksportowi
Finanse i Księgowość
Księgowość
Produkcja
Handel

Wersja multi

Finanse i Księgowość
Ewidencja Środków Pieniężnych

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiliśmy funkcjonalność autoryzowania Oauth 2.0 w Gmail. Jeżeli token autoryzacji wygaśnie (np. z powodu zmiany hasła lub odebrania uprawnień aplikacji w ustawieniach konta gmail) to w Narzędzia/Opcje/CRM/Konta pocztowe po użyciu przycisku Testuj pojawi się informacja o błędzie autoryzacji i pojawi się możliwość ponownego autoryzowania wcześniej założonego konta.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe Zmieniliśmy logikę działania weryfikatora kodu i nazwy kraju w karcie kontrahenta. Obecnie jako kod kraju można wpisać tylko istniejący w słowniku krajów, jednak nazwę można wpisać dowolną. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy na polskim wydruku dokumentu chcemy mieć obcojęzyczną nazwę kraju.

Drukarki fiskalne Wprowadziliśmy nowy parametr Praca przez pulpit zdalny, domyślnie zaznaczony na Tak. W przypadku parametru Przypisanie drukarek fiskalnych = Do stanowiska mogły wystąpić spowolnienia uruchamiania listy faktur sprzedaży mimo braku pracy przez pulpit zdalny. Ustawienie parametru na Nie pomaga rozwiązać ten problem.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Właściciele W kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel – przychody zmieniliśmy format oryginalnych wartości dla poszczególnych miesięcy, które można wyciągnąć za pomocą organizatora listy. Dotychczas dane w kolumnach „Styczeń Org”, „Luty Org”, „Marzec Org”, … , miały format tekstowy, obecnie jest to format kwotowy.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Poprawiliśmy działanie parametrów w sekcji „Podstawa chorobowa odczytana z ostatniego rozliczenia nieobecności”, która dostępna jest w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia. Po ustawieniu parametru „Miesiąc” oraz wprowadzeniu kwoty w parametrze „Podstawa”, system do rozliczenia kolejnej nieobecności pobierze podstawę chorobową z powyższych parametrów, zamiast z poprzedniej nieobecności.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników, którzy mają ustawione indywidualne progi podatkowe. W przypadku takich pracowników następowało niewłaściwe ograniczenie składki zdrowotnej w wypłatach z datą wypłaty po 01.07.2022 r.

Podatek Poprawiliśmy naliczanie zaliczki podatku dla pracowników z włączoną wieloetatowością. W wypłatach dla takich pracowników po 01.07.2022 r., u których była we wcześniejszych miesiącach naliczana „Korekta zaliczki” pojawiała się nadmiarowo pozycja „Dopłata zaliczki niepobranej”.

Wydruki

Wydruki Zaktualizowaliśmy wydruk ZAP-3 do wersji 6. ZAP-3 to formularz zgłoszenia aktualizacyjnego składanego przez podatników będących osobami fizycznymi, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Są to osoby mające nadany numer PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej, niezarejestrowane jako podatnicy VAT, niebędące płatnikami podatków lub składek ZUS (kryteria te muszą być spełnione łącznie). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi W przypadku wypłat dla pracowników etatowych, gdy podstawa opodatkowania po pomniejszeniu o 30% wartości diet jest niższa niż podstawa składek społecznych, wartość składek społecznych pomniejszających podstawę opodatkowania zostanie wyliczona nie od kwoty będącej równowartością podstawy składek społecznych, a od sumy elementów opodatkowanych podlegającym składkom społecznym. Dodatkowo na wypłacie na zakładce „Pozostałe” w sekcji „Składki naliczone od przychodu zwolnionego” w polu „Na ubezpieczenie społeczne niepodlegające odliczeniu od podatku” będą wykazywane składki, które nie zostały uwzględnione przy wyliczeniu zaliczki podatku z elementów podlegających opodatkowaniu. Aby system zachował się zgodnie z powyższym opisem należy na poniższych definicjach elementów na zakładce „Deklaracje” parametr „Podstawa naliczania podatku pomniejszona o składki ZUS” ustawić na TAK. Lista elementów do modyfikacji:

  • Korekta podstaw (proporcjonalnie)A
  • Korekta podstaw (progresja)A
  • Korekta podstaw (proporcjonalnie)
  • Korekta podstaw (progresja)
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 08.07.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

  • Odsetki ustawowe – 10%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 12%
  • Odsetki maksymalne – 24%
  • Odsetki od zaległości podatkowych – 16%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Dokumenty rozliczeniowe Zmieniliśmy sposób przenoszenia informacji o Sposobie zapłaty, Ewidencji oraz Kwocie VAT/MPP na płatności na dokumentach o typie Rozliczenie ewidencja powstających podczas łączenia kartotek kontrahentów (opcja dostępna w bazach z zaznaczonym w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne parametrem „Udostępnij czynności związane z blokowaniem i łączeniem kartotek kontrahentów”). Obecnie podczas łączenia kartotek kontrahentów, zarówno dla płatności rozliczających, jak i płatności przenoszonych na kontrahenta nadrzędnego, Sposób zapłaty, Ewidencja oraz Kwota VAT/MPP ustawiane są zgodnie z rozrachunkiem pierwotnym (wystawionym na kontrahenta podrzędnego). Dzięki temu po połączeniu kartotek kontrahentów informacja np. o konieczności uregulowania płatności w systemie MPP zostaje zachowana.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Środek trwały Zmieniliśmy prezentację danych na wydrukach „Plan amortyzacji” oraz „Plan amortyzacji (w roku kalendarzowym)” dla środków trwałych z degresywną metodą amortyzacji. Dotychczas dla środków trwałych z degresywną metodą amortyzacji z późniejszym automatycznym przejściem na metodę liniową przy ustawieniu w parametrach wydruku „Tylko wart. bilansowe” widoczna była metoda degresywna na wszystkich miesiącach planu amortyzacji. Obecnie na wydrukach widoczne są metody degresywna i liniowa wraz ze stawką amortyzacji i współczynnikiem.

Poprawione funkcje

Dokumenty ŚT Poprawiliśmy mechanizm automatycznego powiązania definicji ewidencji z definicją dokumentów środków trwałych dla baz konwertowanych od wersji 2112.6.9. Przed zmianą, podczas konwersji baz do wersji 2112.6.9. i wyższej, automatycznie uzupełniały się pola na definicji dokumentów środków trwałych: „Definicja ewidencji” i „Tytuł dokumentu”, mimo wcześniejszego usunięcia powiązania. Obecnie podczas konwersji ustawienia się nie zmieniają.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Dokumenty Ewidencji Dodaliśmy możliwość kopiowania pojedynczych dokumentów ewidencji typu: SAD, Faktura importowa i Dokumenty wewnętrzne oraz oznaczania ich jako szablonów do kopiowania. Funkcja „Kopiuj dokument” dostępna jest na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty, natomiast możliwość oznaczenia dokumentu jako szablon dostępna jest na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz na formularzu dokumentu pod czynnością: „Szablon (Oznacz/Usuń oznaczenie)”.

Poprawione funkcje

Schematy księgowe Poprawiliśmy wyliczanie w schemacie księgowym kwoty: „Zaokrąglenia na pozycjach netto”, dostępnej dla przedmiotu księgowania: Ewidencja. W przypadku ustawienia w schemacie księgowym wspomnianej kwoty, podczas księgowania sprzedaży zbiorczej, jeżeli raport fiskalny zawierał faktury zaliczkowe i końcowe, niepoprawnie wyliczana była kwota zaokrągleń na pozycjach netto. Oprócz faktycznej wartości zaokrągleń dodawane były również kwoty z faktur zaliczkowych i końcowych. Aktualnie pozycja schematu księgowego z ustawioną kwotą „Zaokrąglenia na pozycjach netto” generuje zapis księgowy w wartości prawidłowych zaokrągleń.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Ewidencje kasowo – bankowe Poprawiliśmy błąd, który występował podczas rozliczania dokumentów z poziomu wpłat i wypłat w przypadku uzupełnienia na zapłacie kontrahenta bez wskazywania kwoty. Po wybraniu dokumentów do rozliczenia poprzez czynność Rozliczenie, w sekcji Rozliczenia, nie inicjowała się kwota rozliczenia, co skutkowało komunikatem o treści: „Wartość pola „Kwota” jest wymagana” i wymagało wprowadzenia kwoty ręcznie. Po poprawie wartości dotyczące rozliczenia uzupełniane są automatycznie na podstawie wybranych rozliczanych dokumentów.