Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. CRM
    2. Business Intelligence
    3. Praca zdalna
    4. Workflow
    5. Faktury
    6. Pulpit Kontrahenta
    7. Przedstawiciel Handlowy
    8. Dodatki:
     1. Kurierzy
   4. Handel i Magazyn
    1. Handel
    2. CRM
    3. Business Intelligence
    4. Produkcja
    5. Workflow
    6. Faktury
    7. Pulpit Kontrahenta
    8. Przedstawiciel Handlowy
    9. Dodatki:
     1. Kurierzy
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Ewidencja Środków Pieniężnych
    2. Księgowość
    3. DMS
    4. Business Intelligence
    5. Workflow
    6. Dodatki:
     1. Eksporty dekretów list płac
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   7. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Handel
    2. Business Intelligence
    3. Produkcja
    4. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. CRM
    2. Praca zdalna
   3. Handel i Magazyn
    1. CRM
    2. Produkcja
    3. Handel
   4. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Pracownika
    2. Pulpity HR
    3. Pulpit Kierownika
   5. Finanse i Księgowość
    1. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   6. Produkcja
    1. Produkcja
    2. Handel
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Zmodyfikowano zarządzanie plikami tymczasowymi związanymi z wydrukami do pliku, na drukarkę i podgląd wydruku. Pliki otwierane w zewnętrznej aplikacji usuwane są po zamknięciu tej aplikacji (dotyczy wersji okienkowej i wydruków ASPX). Jednocześnie zmieniono wewnętrzne API dotyczące wydruków, wymuszając jawną dyspozycję dla pliku wydruku. Zmodyfikowano interfejsy IFileViewer, IFilePrinter wraz z klasami implementującymi i wykorzystującymi te interfejsy (Soneta.Printer.Forms).

Wydruki Zmieniono sposób zarządzania plikami tymczasowymi tworzonymi na potrzeby wydruków w enova365. Pliki są usuwane zaraz po zakończeniu procesu wydruku. Używane wcześniej klasy TemporaryFileManager oraz TemporaryFilesManagement zostają oznaczone jako obsolete i zostaną usunięte w przyszłych wersjach oprogramowania. Rolę zarządzania plikami tymczasowymi przejmuje klasa PrinterTemporaryFiles implementująca interfejs IPrinterTemporaryFiles.

Wydruki Poprawiono sposób obsługi rezultatów operacji, jeśli rezultatem jest obiekt ReportResult. Jeśli określono ReportResult.OutputHandler, rezultat funkcji używany jest jako finalny rezultat operacji po automatycznym wykonaniu wydruku do strumienia. Jeśli nie określono handlera, zwrócenie ReportResult na przykład z workera skutkuje otwarciem dialogu wydruku określonego raportu. Po zmianach mechanizm ten działa w wersji okienkowej podobnie dla wydruków ASPX i REPX.

Wydruki Poprawiono działanie mechanizmu ReportResult. Podczas tworzenia wydruku przy użyciu tego mechanizmu nie są tworzone nadmiarowe pliki tymczasowe. Pole ReportResult.TemplateFileName przechowuje nazwę wzorca wydruku wskazaną przez programistę. Jednocześnie parametr ReportResult.TemplateFileSource z wartością AspxSource (do tej pory zawsze wymagany), jest potrzebny wyłącznie dla wydruków ASPX, nie ma znaczenia dla REPX.

Wydruki Program Soneta.PdfPrinter.exe wykorzystywany przy tworzeniu wydruków ASPX został wyposażony w mechanizm zapisywania ewentualnych wyjątków do systemowego dziennika zdarzeń.

Wydruki Wprowadzono weryfikator sprawdzający próbę dodania raportu o identycznej nazwie. Wprowadzone zmiany obejmują również nadpisanie istniejącego raportu po wcześniejszym zaakceptowaniu komunikatu informującego o tej samej nazwie wydruku.

Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków ReportResult bez forms-owego okienka progresu został zunifikowany dla wydruków REPX i ASPX. Ustawienie ReportResult.SilentProgress teraz działa dla obu wariantów wydruków (wcześniej był to mechanizm wyłącznie dla wydruków REPX). Jednocześnie zmienione zostały publiczne klasy Soneta.Business.Forms.DxReports.PrintParameters oraz Soneta.Business.UI.Reports.ReportGenerator.

Wydruki Podniesiono wersję pakietu nuget TuesPechkin.Wkhtmltox.AnyCPU do wersji 0.12.4.1. Pakiet ten wykorzystywany jest przez mechanizm wydruków ASPX do konwersji HTML do PDF.

Wydruki Dodano nowe pole Liczba kopii w oknie formularza Definicja raportu dla wydruku REPX. Rozwiązanie pozwala na dostosowywanie domyślnej liczby kopii indywidualnie dla każdego wydruku. Wpisana liczba kopii serializowana jest do pliku XML reprezentującego generator wydruku, przechowywanego w bazie danych (Ustawienia -> Pliki -> Raporty).

Wydruki W ramach zmian w zarządzaniu plikami tymczasowymi tworzonymi na potrzeby wydruków, usunięto z konfiguracji nieużywaną opcję „Włącz mechanizm czyszczenia folderu Temp”. Usunięto także odwołania do ApplicationSettings.UseTemplateFileManager, a tym samym obsługę analogicznego elementu w XML-u z ustawieniami enova.

Baza Do czynności Archiwizacja bazy danych dodano parametr Zmniejsz rozmiar bazy przed archiwizacją. Zaznaczony parametr powoduje zmniejszenie rozmiaru kopii zapasowej bazy danych przez wykonanie instrukcji DBCC SHRINKDATABASE (dotyczy baz uruchomionych na systemie zarządzania bazami MS SQL). Do tej pory instrukcja wykonywała się domyślnie podczas tworzenia kopii zapasowej. Parametr jest domyślnie wyłączony. Jednocześnie zostały zmienione sygnatury publicznych metod Database.Backup() oraz Database.Restore(). Zamiast listy opcjonalnych argumentów, obecnie dostają one jako jedyny argument instancję klasy odpowiednio DatabaseBackupArguments i DatabaseRestoreArguments. Wpływa to na wszystkie klasy dziedziczące z Database. Poprzednie warianty metod do archiwizacji i przywracania zostały oznaczone jako obsolete i zostaną wycofane w przyszłych wersjach oprogramowania.

Baza Zoptymalizowano zapytania SQL do bazy danych podczas usuwania obiektów. Dodatkowe zapytania do bazy dotyczące cech (usuwanie wartości cech z tabeli Features oraz sprawdzanie spójności cech referencyjnych) wysyłane są obecnie tylko dla cech bazodanowych.

UI Zmieniono w pageform.xml-ach sposób opisywania pól. Zamiast konstrukcji zawierającej osobne elementy <Field CaptionHtml=””> oraz <Label CaptionHtml=””>, gdzie element Label może zawierać długi opis, wprowadzono pojedynczy element <Field>. Jeśli tekst opisu ma zostać automatycznie podzielony na kilka linii w interfejsie, w atrybucie <Field Class=”…”> należy dodać klasę MultilineLabel.

Prawa W wersji 2104 przygotowane zostały predefiniowane role standardowe dla użytkowników rozszerzonego (nowego) systemu praw.
Role zawierają minimalne zestawy praw służące obsłudze konkretnego procesu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Poprawione funkcje

Prawa W nowym systemie praw poprawiono czynność Kopiuj operatora… dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy. Obecnie kopiowane są również ustawienia powiązanych ról dla operatora.

Załączniki Dodano zabezpieczenie przed używaniem w nazwach załączników znaków niedozwolonych w nazwach plików (np. \ / ? *). Używanie takich znaków w nazwach załączników mogło powodować problemy z otwieraniem załączników oraz zapisem załączników do pliku.

Bezpieczeństwo Zmieniono zachowanie widoczności dwóch opcji: Menu\Widok\Organizuj Widok oraz Menu\Widok\Okno zapytania SQL. Nie będą dostępne na ekranie głównym przed zalogowaniem się do bazy danych. Dodano weryfikację prawa o nazwie Okno zapytania SQL do każdego wykonywanego (poprzez przycisk Wykonaj) zapytania SQL.

UI Poprawiono funkcjonalności linii poziomych, pionowych i wskaźnika aktualnego wiersza dostępnych z listy z poziomu Organizuj listę -> Wygląd -> Ustawienia listy

UI Poprawiono odczytywanie ustawień list w poglądzie tabel z poziomu czynności dostępnej w Organizuj widok/Zapis/Odczytaj ustawienia listy z pliku XML.

Wydruki Zmieniono sposób eksportowania wydruków REPX do obrazków(opcja eksportu Obraz PNG). Wcześniej, w tym trybie eksportu, zapisywana była tylko pierwsza strona raportu, a ze względu na ograniczenia platformy XtraReports, wynikowy obraz strony nie posiadał odpowiednich marginesów. Po wprowadzonych zmianach, dla każdej strony raportu zapisywany jest osobny obraz z odpowiednim suffiksem numeru strony. Jednocześnie zmienił się sposób zachowania property DxReportGenerator.ExportFileName – dla obrazków zwraca nazwę z suffiksem numeru pierwszej strony raportu.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Panele BI Dodano funkcjonalność parametrów filtrujących do Paneli BI formularzy. Dostępne są wszystkie rodzaje parametrów oraz filtry dat, dzięki czemu użytkownicy zyskali możliwość filtrowania wizualizacji BI na Panelach BI formularzy.

Panele BI W celu zwiększania elastyczności działania parametrów na Panelach BI, wprowadzono nowe możliwości w zakresie tworzenia sparametryzowanych wskaźników i raportów. Dostępne dotychczas parametry działające w oparciu o kontekst biznesowy (na podstawie typów biznesowych) zostały sklasyfikowane jako parametry biznesowe. Dodatkowo powstał nowy typ parametru – wartościowy, umożliwiający ustawienie w kontekście dowolnej wartości. Ustawianie wartości parametrów wartościowych odbywa się poprzez wybór wartości z lookupa, zwracającego np. enumy z województwami, definicje dokumentów, wartości cechy na podstawie jej słownika, lub poprzez wpisanie wartości – w przypadku innych parametrów. Ponadto na Panelach BI wprowadzono możliwość czyszczenia każdego z ustawionych parametrów niezależnie od pozostałych.

Panele BI Obsłużono możliwość użycia na Panelach BI więcej jak jednego filtra daty. Wprowadzona zmiana umożliwia równoległe filtrowanie różnych wizualizacji wg rożnych dat na jednym Panelu BI oraz filtrowanie danej wizualizacji wg różnych dat. Nazewnictwo pojawiających się na Panelach BI filtrów dat jest zgodne z nazwami czytelnymi pól z datami, stanowiących parametry wskaźników i raportów.

Wizualizacje Dodana została czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji. Czynność w łatwy i szybki sposób pozwala na utworzenie definicji wizualizacji analogicznej do wybranej ale działającej w oparciu o dane powstające w wyniku procesu utrwalania danych, co znacząco wpłynie na tempo wyliczania takich wskaźników i raportów na Banerach i Panelach BI. W wyniku zastosowania czynności, dla wybranej definicji wizualizacji, utworzona zostanie infrastruktura utrwalania, na którą składają się: definicje zestawu danych i utrwalania oraz definicja tabeli, do której zapisywane będą dane z odpowiedniej domeny. Ponadto w wyniku działania czynności utworzone zostaną kopia ww. domeny oparta na tabeli z utrwalanymi danymi, a także kopie definicji modelu danych wskaźnika lub raportu oraz definicji jego wizualizacji.

Wizualizacje Dodano czynność Zastąp wizualizację na Banerach i Panelach BI, dostępną dla definicji wizualizacji. Zastosowanie czynności wywoła zamianę wybranej wizualizacji na wskazaną wizualizację, w każdej z dotychczasowych lokalizacji, w których była ona umieszczona (na Banerach list i formularzy oraz we wszelkich Panelach BI). W przypadku definicji wizualizacji, posiadających odpowiednik w postaci wizualizacji, utworzonych z wykorzystaniem czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji, wybór takiej definicji podczas użycia czynności jest automatycznie podpowiadany.

Wizualizacje Rozbudowano formularz definicji wizualizacji poprzez dodanie nowej zakładki Banery i panele BI, w której wylistowane są wszystkie miejsca w systemie, gdzie wykorzystywana jest dana wizualizacja tj. Banery BI, Panele BI oraz Panele BI formularzy wraz z informacjami o danej lokalizacji.

Wizualizacje Dla wskaźników i raportów, umieszczanych na Panelach BI dodana została informacja o tym, jakie parametry posiada dana wizualizacja oraz przez które z ustawionych parametrów, jest w danym momencie przefiltrowana. W przypadku wskaźników, informacja ta umieszczona została w tooltipach, natomiast w przypadku tabel i wykresów znajduje się ona bezpośrednio pod prezentowanymi przez nie danymi. Ponadto w przypadku wskaźników i raportów, wykorzystujących utrwalane dane, umożliwiono wyświetlanie informacji o stanie ich aktualności (dacie utrwalenia).

Udostępniono mechanizm umożliwiający przenoszenie pomiędzy bazami modeli danych wraz z ich elementami podrzędnymi w tym rozszerzeniami. Dodatkowo wprowadzono możliwość wyboru z listy elementów które powinny zostać przeniesione np. w przypadku aktualizacji już istniejącej niestandardowej struktury modeli danych.

Domeny Udostępniono nowy tryb tworzenia złączeń SQL w domenach, umożliwiający budowanie zaawansowanych złączeń wg potrzeb biznesowych użytkownika, przy zastosowaniu generatora złączeń. Dzięki nowemu trybowi użytkownik zyskał m.in. pełną swobodę w zakresie użycia podstawowego operatora używanego do złączenia źródeł domeny.

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Eksportuj rozszerzenie do wielu baz podrzędnych, umożliwiająca eksport rozszerzeń domen standardowych z poziomu bazy głównej do zdefiniowanych baz podrzędnych.

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Eksportuj do baz podrzędnych, za pomocą której w łatwy i szybki sposób, można eksportować definicje wizualizacji przygotowywane w bazie głównej, do wskazanych baz podrzędnych. Czynność wspiera eksport wielu definicji jednocześnie, a w przypadku wskaźników umożliwia także przenoszenie wszelkich danych odpowiadających za kolorowanie wskaźników wg zwracanych przez nie wartości.

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Kopiuj prawa do modeli do baz podrzędnych, umożliwiająca skopiowanie ustawionych w bazie głównej praw do modeli danych do baz podrzędnych. Czynność daje możliwość wyboru baz podrzędnych, a także wyboru uprawnień (operatorów), dla których kopiowane będą prawa dla wybranych modeli danych.

Analizy wielobazowe W przypadku Klientów posiadających licencję typu Biuro rachunkowe, zmieniono mechanizm przebudowy widoków BI SQL oraz aktualizacji utrwalanych dat i słowników biznesowych. Operacje te nie będą już wykonywane w trakcie pierwszego logowania do bazy danych, wywołanego po dokonaniu konwersji lub po zmianie licencji. Przebudowę widoków i utrwalenie danych w powyżej konfiguracji, należy wykonywać w sposób manualny, za pomocą dodanej czynności Aktualizuj widoki BI w bazach danych… Czynność dostępna jest z poziomu menu Czynności listy Praca na wielu bazach/Bazy danych i umożliwia zbiorcze przegenerowanie widoków i utrwalenie danych BI we wskazanych bazach danych.

Pola wyliczane Rozbudowano możliwość tworzenia pól wyliczanych o wyliczenia wykorzystujące funkcje tekstowe języka T-SQL.

Utrwalanie danych\Definicje zestawów danych Zmodyfikowano definicje zestawów danych, umożliwiające utrwalanie wartości marży dokumentów i pozycji dokumentów kategorii sprzedaży. Istniejące definicje rozbudowano o wyliczanie i utrwalanie danych finalnej wartości dokumentu (po uwzględnieniu wszystkich korekt sprzedaży) oraz finalnej wartości sprzedaży i zakupu pozycji (po uwzględnieniu wszystkich korekt sprzedaży i zakupu). Odpowiednie pola zostały dodane także do podstawowych domen analitycznych z tego zakresu.

Moduł CRM
Funkcjonalności

e-mail Rozbudowano mechanizm Notyfikacji mailowych. W ramach rozbudowy klasy i interfejsy:

 • NofitifationChangesParams
 • EmailSenderServiceParams
 • SmsSenderServiceParams
 • IRowNotificationSenderService
 • IEmailSenderService
 • NotificationsServiceParamsProvider
 • IRowChangedNotifications

zostały zastąpione następującymi:

 • Soneta.Business.Notifications.NotificationParamsProvider
 • Soneta.Business.Notifications.EmailNotificationServiceParams
 • Soneta.Business.Notifications.SmsNotificationServiceParams
 • Soneta.Business.Notifications.IRowNotificationService
 • Soneta.Business.Notifications.NotificationParamsProvider
 • Soneta.Business.Notifications.IRowChangedNotification

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Poprawione funkcje

e-mail Poprawiono działanie funkcjonalności „Wyślij email”. Od tej pory jeśli w szablonie wiadomości email zaznaczono parametr „Potwierdzenie odczytania” to w razie użycia tego szablonu w czasie korzystania z funkcjonalności „Wyślij email” parametr ten zostanie przeniesiony na wysyłaną wiadomość email. Spowoduje to, że podczas otwarcia wiadomości przez odbiorcę wyświetli się okno parametru z prośbą o potwierdzenie oczytania wiadomości email.

e-mail Zmieniono informacje wyświetlaną w logu systemu w wypadku wysyłania Pocztą CRM kilku dokumentów sprzedaży z poziomu listy przy pomocy funkcji „Wyślij email pdf”. Od tej pory jeśli wśród wysyłanych zbiorowo dokumentów sprzedaży wygenerowanych mechanizmem raportowania XtraReports znajduje się taki, którego Kontrahent nie ma przypisanego adresu e-mail, to w logu pojawi się informacja o nieudanej próbie wysłania dokumentu o danym numerze oraz o zapisaniu wiadomości w kopiach roboczych, a pozostałe dokumenty zostaną wysłane do adresatów (wysyłka nie zostanie przerwana).

Kontrahent Zmodyfikowano wydruk „Status VAT” dostępny z poziomu formularza kontrahenta. Od tej pory na wydruku tym w polu „NIP” widoczne będą dane kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Kontrahent Poprawiono działanie pobierania danych z GUS przy braku uprawnień do edycji nazwy kontrahenta. System nie pobierał nazwy, w momencie dodawania nowego kontrahenta, przy wyłączonym uprawnieniu do edycji nazwy kontrahenta. Obecnie program podczas zakładania kartoteki kontrahenta pozwala na pobranie i zapisanie nazwy. Po zapisaniu kartoteki dalsza edycja nazwy jest niemożliwa.

Kontrahent Poprawiono błąd polegający na braku możliwości otwarcia formularza Kontrahenta przez Operatora przypisanego do Roli, w której prawo do Definicja zadania CRM (Rola\Prawa\Zadania\Definicja zadania CRM ustawiono jako „Zakaz dostępu”. Od tej wersji błąd nie występuje.

Zadania i Zdarzenia Poprawiono błąd polegający na braku możliwości wskazania w formularzu zadania w polach „Prowadzący” i „Wykonujący”, w formularzu projektu w zakładce „Wykonujący” oraz w formularzy etapu projektu w zakładce „Wykonujący” Operatora, któremu na definicji zadania albo projektu w zakładce „Prawa danych” przyznano prawo „Tylko do odczytu”.​

Moduł DMS
Funkcjonalności

Pozostałe Zmieniono mechanizmy służące do wyliczania praw obiektowych w powiązaniu z blokowaniem wiersza na definicji zadania. Pozwoliło to na zoptymalizowanie czasu wyświetlania list Dokumenty dodatkowe i Powiązane dokumenty dodatkowe, gdy zawierają dużą liczbę dokumentów (ponad 1000).

Pozostałe Dodano role systemowe do obsługi rozszerzonego systemu praw:

 1. DMS I (podstawowy) – wyposażony w nią operator może: przeglądać istniejące dokumenty dostępne w rejestrach DMS oraz procesować dokumenty do dalszej analizy.
 2. DMS II (zaawansowany) – wyposażony w nią operator może przeglądać oraz edytować zewidencjonowane dokumenty dostępne w DMS. Ma możliwość dodawania nowych dokumentów do rejestrów DMS i usuwania istniejących oraz przypisywania do dokumentu kontrahentów, pracowników, banków, urzędów, urzędów celnych, urzędów skarbowych, instytucji finansowych czy dostępnych matryc dokumentów. Może dodawać, podpisywać i usuwać załączniki do dokumentu oraz określać dostęp do danego dokumentu dla konkretnego operatora/grupy operatorów. Ma także możliwość procesowania dokumentów do dalszej analizy.
Moduł Handel
Funkcjonalności

Opłata cukrowa Dodano wydruk deklaracji CUK-1 według obowiązującego wzoru. Wydruk może służyć do papierowej archiwizacji tego dokumentu, gdyż deklaracja jest składana wyłącznie w postaci elektronicznej.

Definicje dokumentów Umożliwiono konfigurowanie sposobu tworzenia numeru dokumentu ewidencji powstającego na podstawie dokumentu handlowego. Dotychczas numer tworzył się automatycznie z numeru dokumentu handlowego, albo z jego numeru obcego. Obecnie w definicji dokumentu dostępne są opcje: Automatycznie/Z numeru własnego/Z numeru obcego.

Definicje dokumentów W interfejsie edycji listy cech kopiowanych w relacjach pomiędzy dokumentami udostępniono ustawianie kolejności, w jakiej cechy mają być kopiowane. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy cechy z algorytmem korzystają z wartości innych cech, które muszą w związku z tym być skopiowane wcześniej.

JPK Zmodyfikowano definicję XML do eksportu pliku JPK_FA. Dotychczas w przypadku eksportu dokumentów ewidencji niemających odpowiedników w dokumentach handlowych jako numer dokumentu eksportowany był numer dokumentu ewidencji, czyli wewnętrzny numer dokumentu księgowego. Obecnie eksportowany jest numer zewnętrznego dokumentu (NumerDokumentu), jeśli jest wypełniony.

EDI Zmieniono definicję EDI do importu JPK_V7. Po zmianie podczas importu pliku do bazy dodają się tylko kontrahenci z niepustym NIP-em. W przypadku pustego NIP-u do dokumentu podstawiany jest kontrahent Incydentalny i nazwa z pliku. Zmiana ma na celu optymalizację importu w przypadku, gdy w pliku występuje wiele dokumentów wystawionych dla indywidualnych klientów.

EDI W standardowej definicji EDI Invoice EDINet dodano sekcję ShipTo z adresem dostawy. Adres pochodzi z odbiorcy albo miejsca dostawy, jeśli jest wskazane. Zmiana dotyczy nowych baz.

EDI W standardowej definicji EDI Invoice EDINet dodano sekcję Seller (obok Issuer) z danymi sprzedawcy. Zmiana dotyczy nowych baz.

Deklaracja Intrastat Ulepszono mechanizm generowania deklaracji Intrastat. Dodano uwzględnienie miejsca dostawy (lokalizacji) jako źródła danych o kraju przeznaczenia. Dotychczas kraj przeznaczenia był pobierany z danych odbiorcy, obecnie jest pobierany z miejsca dostawy, jeśli jest ono wskazane.

Integrator Ulepszono definicję XML do importu dokumentów handlowych za pomocą enova365.Integrator. Dodano ustawianie rachunku bankowego w płatności (na podstawie jego numeru) w przypadku dokumentów zakupu. Zmiana dotyczy nowych baz.

Płatności dokumentów handlowych Udostępniono metody API do obsługi terminal płatniczych w rozwiązaniach własnych.

Płatności dokumentów handlowych Zaimplementowano integrację enova365 z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard. Obecnie integracja działa z terminalami Polcard/Paytel/PeP. Wszystkie terminale obsługiwane za pomocą wariantów protokołu ECR-FT.

Relacje dokumentów Obsłużono zmianę rozliczenia relacji z dokumentem nadrzędnym poprzez wystawienie korekty do dokumentu podrzędnego. Obecnie po włączeniu odpowiedniego parametru w definicji relacji korekta może modyfikować rozliczenie relacji pomiędzy dokumentem korygowanym, a nadrzędnym do niego, np. w sekwencji ZO->FV-KFV, gdzie zatwierdzenie KFV może zmodyfikować rozliczenia relacji ZO-FV, np. zmniejszyć rozliczoną ilość ZO w przypadku, gdy KFV zmniejsza ilość z pozycji FV.

Poprawione funkcje

Integrator Poprawiono kontrolę licencji poprzez zmianę typu Time na DateTime w metodzie EnovaLicence.SetLogin. Dotychczasowe rozwiązanie powodowało pojawianie się komunikatu o błędzie kontroli licencji podczas korzystania z dodatku Integrator.

Limit kredytowy Poprawiono mechanizm kontroli limitu kredytowego. Dotychczas w pewnym scenariuszu nie można było zatwierdzić dokumentu płatnego gotówką, jeśli kontrahent miał przekroczony limit kredytowy.

Ceny i rabaty Poprawiono mechanizm kopiowania przecen okresowych. Dotychczas nie dało się skopiować i zapisać przeceny, które zawierała progi ilościowe.

Dokumenty handlowe Poprawiono mechanizm importu pozycji dokumentu handlowego z arkusza Excel. Dotychczas import nie udawał się w przypadku, gdy dane z ilością poniżej 1 (ułamkową) wklejano do dokumentu rozchodowego, a stan towaru był poniżej jedności (ale w ilości wystarczającej dla pozycji).

Dokumenty handlowe Poprawiono obsługę skanowania kodu kreskowego czytnikiem w przypadku zatwierdzonego dokumentu z włączoną edycją ilości zrealizowanej, mającej na celu ustalenie ilości zrealizowanej. Dotychczas skanowanie takie kończyło się błędem w przypadku, gdy wykonywano je z poziomu formularza dokumentu otwartego za pomocą zeskanowania kodu kreskowego z jego numerem.

Dokumenty handlowe Poprawiono algorytm wyliczeni stanu fizycznego na dzień. Dotychczas w przypadku pewnej sekwencji wystawiania dokumentów wyliczał on niewłaściwe wartości.

JPK Poprawiono działanie metody Soneta.Handel.AktualizacjaGrupTowarowychVATWorker. Dotychczas w pewnych scenariuszach użycia w dodatkach własnych metoda generowała błędy.

Uprawnienia Na roli dodano brakujące prawo odpowiadające za możliwość konfiguracji drukarek fiskalnych. Prawo dodano w gałęzi Rola/Prawa/Inne/Opcje/Page (Handel/Drukarka fiskalna).

Kompletacja Poprawiono wyliczenie ilości zamienników potrzebnych zamiast brakującego składnika kompletacji. Dotychczas w pewnych przypadkach użycia ilość zamiennika wyliczała się niewłaściwie.

Kompletacja Poprawiono obsługę zamienników w kompletacji. Dotychczas podpowiadanie zamienników składnika nie działało poprawnie w sytuacji, gdy w składnikach kompletacji występował wielokrotnie ten sam towar.

Zamówienia i oferty Poprawiono działanie workera ObrotyPozycji w zakresie działania na zamówieniach z obrotami. Dotąd na dokumentach tego typu pokazywał on zerową marżę.

Sprzedaż Poprawiono działanie filtra wg magazynu w szybkiej sprzedaży. Dotychczas w pewnych okolicznościach filtr nieoczekiwanie zmieniał swoje ustawienie po wybraniu zasobu do sprzedaży.

Wydruki

Dokumenty handlowe Ulepszono wydruk faktury sprzedaży (REPX). Uszczegółowiono informację o dokonanej zapłacie z podaniem sposobu zapłaty.

Dokumenty handlowe Zmodyfikowano wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas nie drukował się na nim NIP nabywcy w sytuacji, gdy na dokumencie wybrano kontrahenta incydentalnego i ręcznie wypełniono NIP na formularzu dokumentu.

Korekty dokumentów Poprawiono wydruki korekt dokumentów sprzedaży. Od wersji 2010 nie zawierały one pozycji dodanych na korekcie.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiono wydruk faktury do paragonu. Dotychczas na takim wydruku nie było informacji o dołączonych zaliczkach (wpłatach) rozliczanych podczas zatwierdzania paragonu.

Faktury zaliczkowe Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej. Dotychczas w pewnym scenariuszu w tabeli rozliczonych wpłat nie drukowała się poprawnie kwota walutowa.

Dodatki

Opłata cukrowa Umożliwiono zapis CUK-1 (pliku XML) na dysku. Dotąd był on zawsze zapisywany w bazie danych. Decyduje o tym parametr konfiguracji, który dotyczy zapisu plików JPK.

Kurierzy Poprawiono odczytywanie pobranych plików z listami przewozowymi w przypadku. W przypadku pracy w interfejsie HTML pliki zapisane na serwerze, skąd następnie nie były poprawnie odczytywane do poglądu/wydruku.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021. W części D została zwiększona ilość parametrów do 12, dotyczących przesunięcia terminu zapłaty podatku. Parametry dotyczące przesunięcia wpłaty są dostępne na formularzu deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) naliczanych za miesiąc grudzień. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

e-Deklaracje PIT Udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji edeklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11), stosowanych za rok 2021 od dnia 16 kwietnia 2021.

Czas pracy nadgodziny Wprowadzono zmiany w metodzie „Liczba nadgodzin 100 okresowe” wykorzystywanej do konfiguracji własnych niestandardowych elementów płacowych. Nadgodziny 100% dobowe, wprowadzone przez strefę Nadgodziny 100%, zawyżały ilość nadgodzin okresowych.

PPK Umożliwiono połączenie Instytucji Finansowych PPK. W przypadku ustawienia na „TAK” parametru „Udostępnij czynności związane z blokowaniem i łączeniem kartotek kontrahentów” ( Narzędzia|Opcje|Kontrahenci i Urzędy|Ogólne) na liście Instytucji Finansowych PPK będzie dostępna Czynność ” Połącz Instytucje PPK”. W parametrach czynności należy wybrać Instytucję nadrzędną oraz dokument księgowy. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z modułów księgowych, jeśli przed połączeniem kontrahent podrzędny posiadał rozrachunki nierozliczone, zostanie automatycznie wygenerowany dokument, który przeniesie płatności na kontrahenta nadrzędnego. Udostępniono również operację, która pozwoli na rozłączenie instytucji finansowych, jest ona dostępna z poziomu kartoteki Instytucji Finansowej PPK z menu Czynności.

Świadczenia socjalne Dodano w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Wynagrodzenia w sekcji „Świadczenia socjalne” wskaźnik „Limit świadczeń socjalnych”, który będzie aktualizowany w ramach standardowej aktualizacji wskaźników. Dodano także w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dwa nowe standardowe elementy rozliczające świadczenia socjalne: „Świadczenie socjalne (z limitem, dodatek)” jako „Dodatek” oraz Świadczenie socjalne (z limitem) jako „Świadczenie”. Na definicji elementu wynagrodzenia dodano również w zakładce Rozliczenie sekcję „Świadczenia socjalne” wraz z parametrem „Uwzględnij w limicie świadczeń zwolnionych z podatku”. Dla powyższych dwóch elementów wynagrodzenia parametr standardowo jest zaznaczony na „Tak”, natomiast dla pozostałych przyjmuje wartość 'Nie’. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Zajęcia komornicze Umożliwiono na zajęciu wynagrodzenia wyłączenie z potrącenia zasiłków oraz świadczeń socjalnych. Na formularzu zajęcia wynagrodzenia dodano sekcję „W kwocie zajęcia uwzględniaj”, gdzie są dostępne parametry:

 • „Wypłaty z ZFŚS – domyślnie zaznaczony na TAK. Po zaznaczeniu na NIE, elementy zdefiniowane jako rodzaj Świadczenia socjalne będą pomijane przy wyliczeniu kwoty zajęcia wynagrodzenia.
 • „Zasiłki” – domyślnie zaznaczony na TAK. Po zaznaczeniu na NIE, elementy rozliczane jak zasiłki będą pomijane przy wyliczeniu kwoty zajęcia wynagrodzenia.

Zajęcia komornicze Ograniczono wysokość kwoty wolnej do wynagrodzenia minimalnego, w przypadku zajęcia wynagrodzenia zleceniobiorców, dla których umowa stanowi podstawowy dochód utrzymania. W przypadku umowy cywilnoprawnej ze stawką za godzinę, w przypadku wprowadzenia w zestawieniu rozliczenia większej liczby godzin niż wynika to z normy kodeksowej, kwota wolna będzie ograniczana do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zajęcia komornicze Umożliwiono ustawienie na umowie cywilnoprawnej, czy dana umowa ma podlegać w całości potrąceniu wynagrodzenia, czy do limitu. Na formularzu umowy na zakładce „Dodatkowe” w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia” dodano parametr „Potrącenie całkowite”. Po zaznaczeniu parametru „Potrącenie całkowite” na TAK, zajęcie wynagrodzenia potrąci całą kwotę należną z umowy, bez stosowania limitu potrącenia i kwoty wolnej.

PKZP, ZFM Umożliwiono ograniczenie spłat pożyczki PKZP/ZFM do limitu. Na definicji elementów pisanych poprzez edytor algorytmu, na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze ” do limitu” oprócz opcji „Uwzględniaj” i „Nie dotyczy” umożliwiono również wskazanie pozostałych limitów: Standardowy, Alimenty, 80% minimalnego, 100% minimalnego. Na standardowych definicjach elementów „Spłata pożyczki PKZP” oraz „Spłata pożyczki ZFM”, które nie były modyfikowane przez użytkownika, edytor algorytmu został dostosowany bo obsłużenia wskazanych powyżej limitów.
UWAGA: Dla pozostałych elementów pisanych edytorem algorytmu, po wybraniu na zakładce Algorytm/Ogólne w polu „do limitu” jednej z opcji należy w edytorze zawrzeć warunki na obsłużenie naliczeń z uwzględnieniem limitów. Bez odpowiedniego kodu algorytmu na definicji elementu, limity nie będą działały.

Teczki pracownicze Dostosowano plik z metadanymi dotyczącymi poszczególnych dokumentów z zapisanej Elektronicznej teczki pracownika (Lista pracowników/Czynności/Zapisz teczkę do pliku), tak aby był zgodny ze schematem opublikowanym na podstawie §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem pracodawca zapewnia zgodność struktury technicznej pliku XML z metadanymi ze specyfikacją techniczną zamieszczoną na stornie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy.

Definicja Elementów Wynagrodzenia W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na formularzu definicji elementu wynagrodzenia w zakładce 'Rozliczenie’ dodano sekcję 'Zwrot składki PPK’ oraz parametr 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’ z następującymi opcjami do wyboru: Nie dotyczy, Zwrot po stronie pracownika, Zwrot po stronie pracodawcy. Opcja 'Zwrot po stronie pracownika’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (etat, uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, uczestnik). Opcja 'Zwrot po stronie pracodawcy’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (etat, pracodawca), Zwrot składki PPK (pracodawca), Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca), Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (etat, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, pracodawca). Na pozostałych standardowych elementach wynagrodzenia parametr 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’ został ustawiony jako 'Nie dotyczy’.

Kalendarz(czas pracy) Do formularza nieobecności dodano jako ostatnią zakładkę „Uwagi” z możliwością wpisania dodatkowych informacji przez operatora. Jeżeli nieobecność powstała w wyniku złożenia wniosku z poziomu pulpitów pracowniczych, to w w/w zakładce znajdą się informacje uzupełnione w polu „UWAGI” na danym wniosku o nieobecność.

Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Wprowadzono zmiany w wykazywaniu kwot na deklaracji ZUS RPA w bloku III.B. W przypadku elementów wypłaty, których okres przypada na przełomie dwóch lat kalendarzowych kwota w bloku III.B na deklaracji ZUS RPA jest wykazywana proporcjonalnie do okresu przypadającego na poprzedni rok kalendarzowy. Łączna kwota elementu jest dzielona przez ilość dni kalendarzowych z okresu trwania elementu i mnożona razy ilość dni kalendarzowych przypadających na poprzedni rok.

Deklaracje ZUS Poprawiono wykazywanie kwoty przychodu należnego za inny rok kalendarzowy na załączniku ZUS RPA do deklaracji ZUS DRA. W przypadku wypłaty elementu za inny rok kalendarzowy z więcej niż 3 poprzednich lat, na załączniku były wykazywane maksymalnie 3 lata.

PPK Wprowadzono zmiany w naliczaniu storna elementów: Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat), Przychód od skł. pracodawcy PPK (RSP), Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz), Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa). W przypadku oznaczenia elementów do przeliczenia na wypłacie stornującej naliczały się dwa elementy na minus. Obecnie na wypłacie będą naliczone dwa elementy z czego jeden na minus ( storno) oraz drugi na plus w wysokości Przychodu od skł. PPK.

PPK Zmodyfikowano algorytm naliczania elementów: Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat), Przychód od skł. pracodawcy PPK (RSP), Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz), Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa). Elementy zostaną naliczone tylko na wypłacie gdzie miesiąc PIT (podatkowy) wypłaty jest zgodny z miesiącem wynikającym z daty przekazania dokumentów Składek PPK. Przykład: Pracownikowi w wypłacie za marzec wypłaconej 10 kwietnia naliczono składki PPK. Dokument „Składki PPK” za miesiąc kwiecień przekazano z datą 15 kwietnia do Instytucji Finansowej. W poprzedniej wersji licząc wypłatę za kwiecień na 10 maja został naliczony element „Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat)”. Obecnie ten element nie zostanie naliczony ponieważ miesiąc podatkowy przekazania składek PPK jest różny od miesiąca podatkowego wypłaty. Kwota przychodu zostanie wykazana na deklaracji PIT-11.

Zajęcia komornicze Poprawiono naliczenia zajęcia wynagrodzenia, po oznaczeniu wypłaty do przeliczenia. Wcześniej po przeliczeniu wypłaty naliczało się tylko zajęcie z ujemną wartością.
UWAGA: Na definicji elementów „Zajęcie komornicze” oraz „Alimenty” na zakładce „Ogólne” w parametrze „Rodzaj wypłaty” zostało zmienione ustawienie z „Etat” na „Warunkowy lub inna”.

Zajęcia komornicze Zmieniono sposób wyliczania kwoty „Pozostaje” na zajęciu wynagrodzenia. W przypadku gdy element Alimenty lub Zajęcie komornicze został Anulowany kwota „Pozostaje” na zajęciu komorniczym była zaniżona o wartość Anulowanego elementu.

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie zajęcia komorniczego w przypadku różnych definicji list płac. Jeżeli w związku ze zmianą wydziału pracownik miał naliczone dwie listy płac, to po oznaczeniu do przeliczenia na wypłacie korygującej zajęcie na plus naliczało się jednej definicji listy płac, a zajęcie na minus na drugiej liście płac.

Potrącenia Poprawiono przeliczanie kwoty potrącenia wprowadzonego w walucie obcej. Jeżeli na definicji potrącenia na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze „do limitu” parametrze była wybrana jedna z opcji: Standardowy, Alimenty, 80% minimalnego, 100% minimalnego, to wartość potrącenia w walucie obcej nie była przeliczana.

Operacje seryjne Zmodyfikowano seryjne dodawanie nieobecności z poziomu listy pracowników:

 • operacja wykonywana jest zawsze do końca i u pracowników, u których jest to możliwe nieobecność jest dodawana,
 • dodano pasek postępu,
 • jeśli z jakiegoś powodu operacja nie może się wykonać to pojawia się błąd, a w logu znajduje się informacja dlaczego zapis pominięto – z konkretnym wskazaniem pracownika,
 • jeśli podczas dodawania nieobecności pojawia się ostrzeżenie, to taka informacja znajduje się w dodatkowym oknie do decyzji czy kontynuować czy też nie.

Operacja seryjnego dodawania nieobecności możliwa jest z poziomu listy pracowników wybierając Czynności/Operacje seryjne/Dodaj nieobecności …

Wydruki

Deklaracje GUS Poprawiono generowanie raportu Zestawienie Z-02. W przypadku kiedy w opcjach wydruku w polu „Zapis obliczeń:” wpisano jakąś wartość tekstową, to przy uruchamianiu raportu pojawiał się błąd: „Wartość indeksu (o wartości początkowej zero) musi być większa od zera…” Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Deklaracje GUS Poprawiono wykazywanie czasu pracy oraz kwot wynagrodzenia na wydruku Zestawienie Z-02. W przypadku kiedy naliczone były wypłaty korygujące, błędnie podwójnie wykazywany był czas pracy, a w wynagrodzeniach uwzględniana była cała kwota, a nie tylko ta po korekcie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Deklaracje PIT Dodano wydruk Repx do nowych wzorów deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) oraz zaktualizowano wydruki Informacji miesięcznych do deklaracji.

PPK Na wydrukach 'Zestawienie list płac’ oraz 'Zestawienie wypłat’ dodano informację o kwotach zwrotu składek PPK zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Na raporcie 'Zestawienie wypłat’ blok 'Zwrot składki na PPK’ widoczny będzie, gdy na wypłacie będą elementy związane ze zwrotami składek PPK. Raport 'Zestawienie list płac’ dostępny jest z listy Kady i Płace/Płace/Listy Płac, natomiast 'Zestawienie wypłat’ dostępne jest z listy Kady i Płace/Płace/Wypłaty. Zmiana dotyczy wydruków w formacie REPX.

PPK Na wydrukach 'Pełna lista płac’ oraz 'Podsumowanie list płac’ dodano informację o kwotach zwrotu składek PPK zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Raporty dostępne są z listy Kady i Płace/Płace/Listy Płac. Zmiana dotyczy wydruków w formacie REPX.

APT Wydruk „Rozliczenie kontrahenta” dla pracownika zewnętrznego. Udostępniono wydruk „Rozliczenie kontrahenta” dostępny jest z listy Kadry i Płace/Płace/Rozliczenie kontrahenta. Na raporcie zaprezentowane są szczegółowe rozliczenia pracownika zewnętrznego ( współpraca B2B lub wypożyczanie z APT)

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Rozrachunki W dokumentach ewidencji: na zapisach księgowych oraz na płatnościach i zapłatach dodano nową zakładkę „Powiązane zapisy”. Zakładka prezentuje listę zapisów księgowych powiązanych z danym rozrachunkiem. Zawiera informacje o numerze dokumentu/dekretu, dacie, koncie i stronie księgowania oraz kwotach wynikających z zapisu (kwota operacji, kwota zapisu, kwota operacji do rozliczenia, kwota zapisu do rozliczenia). W przypadku, gdy dany rozrachunek jest nierozliczony oraz wykazany w bilansie otwarcia kolejnych lat, lista „Powiązane zapisy” zawiera informacje o wszystkich powiązanych zapisach księgowych wynikających z dokumentu BO (Bilans otwarcia). Nowa zakładka jest również dostępna z poziomu nierozliczonych zapisów księgowych na konta rozliczeniowe, jeżeli zostały przeniesione bilansem otwarcia na kolejny okres obrachunkowy.

Przelewy Dla przelewów podatkowych umożliwiono wskazanie typu okresu: „J-dzień”.

Poprawione funkcje

Płatność Poprawiono błąd powodujący przeliczanie płatności po wybraniu dokumentu korygowanego w polu „Korekta do” na dokumencie ewidencji zakupu lub sprzedaży, jeżeli na definicji dokumentu korekty były włączone automatyczne płatności. Przed zmianą płatności na dokumencie korekty po wybraniu dokumentu korygowanego były zawsze przeliczane. W przypadku dokumentów z elementami VAT w PLN i płatnościami w walucie obcej na korekcie następowało przeliczenie płatności na PLN. Aktualnie płatności na korekcie są przeliczane tylko wtedy, jeśli powoduje ona zmianę w polu „Kwota VAT na płatnościach” i ma włączone automatyczne płatności.

Wydruki

Rozrachunki Poprawiono wydruk Raport rozliczeń generowany w mechanizmie XtraReports z poziomu listy Ewidencja środków pieniężnych/Wpłaty i wypłaty. Raport nie uwzględniał rozliczeń dotyczących zapłat. Obecnie wydruk tworzony jest prawidłowo.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice mBank – poprawiono formularz dodawania/usuwania parametrów serwisu. Usunięto możliwość wyboru metody logowania certyfikatem aplikacyjnym, która nie jest obsłużona oraz do wskazania certyfikatu logowania oraz hasła certyfikatu. Podczas konfiguracji serwisu mBank nie ma potrzeby wgrywania lub wskazywania żadnych certyfikatów lub haseł.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiono błąd występujący podczas pobierania wyciągów w PDF z kilku ewidencji bankowych równocześnie. Przed poprawą pobierany był wyciąg tylko z jednej spośród zaznaczonych ewidencji. Po zmianie błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice PEKAO – poprawiono dla przelewów obsługę statusu ACSC.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiono obsługę podpisu oraz daty wysyłanych przelewów. W przypadku daty pobierana jest data z przelewu lub z paczki przelewów a nie z daty aktualności tak jak to było dotychczas. Zmiana umożliwia wyeksportowanie do banku przelewów z datą przyszłą.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono błąd występujący podczas importu wyciągów bankowych filtrem: Skandinaviska Enskilda Banken (MT940), jeżeli opis operacji zawierał symbol OCMT i był rozdzielony na dwie linie. Pojawiający się błąd uniemożliwiał zaimportowanie wyciągu bankowego. Po zmianie wyciągi są prawidłowo importowane.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 30 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 17, CIT-8/BR do wersji 8, CIT/8SP do wersji 5 oraz CIT/8S do wersji 5, CIT-IP do wersji 3 oraz CIT-WZ do wersji 2.
Dodano także formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla nowego załącznika do CIT-8(30): CIT/KW(1) – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych.
Załącznik służy do rozliczenia roku poprzedniego w przypadku przejścia na estoński tryb rozliczania.
Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.02.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 409). Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.
Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(28) lub CIT-8(29), podczas przejścia na wersję 30 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników.

Deklaracja CIT-8 Na płatnościach generowanych z poziomu deklaracji CIT-8 poprzez czynność „Przygotuj płatność – podatek art. 24b” zmieniono domyślne ustawienie podmiotu płatności na: Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe (KAS). Dotychczas ustawiany był Urząd Skarbowy. Dzięki zmianie na płatności w polu Rachunek podstawiany jest indywidualny rachunek podatkowy.

Zestawienia księgowe Dodano możliwość odwołania się do zapisanego wyniku zestawienia księgowego. W pozycjach, w polu Wyrażenie dodano nową Funkcję zestawień: „Komórka wyniku zestawienia”. Na formatce funkcji należy wskazać:

 • Filtr wyników – filtr służy do zawężenia wyników zestawienia księgowego do wpisanej nazwy wyniku, można w nim używać symboli filtrujących, np.: * (gwiazdka),
 • Wynik zestawienia – zapisany wynik zestawienia księgowego, z którego pobierane będą dane,
 • Pozycja – pozycja wybranego wyniku zestawienia,
 • Kolumna – kolumna wybranego wyniku zestawienia.

Funkcjonalność została dodana również w konfiguracji Pracy na wielu bazach danych, gdzie dodatkowo istnieje możliwość wskazania powiązanej bazy danych oraz pobrania odpowiedniej pozycji i kolumny z zapisanego wyniku we wskazanej bazie.

JPK W konfiguracji procedur VAT, związanych z JPK (Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT), dodano możliwość wprowadzenia algorytmu ewidencji dla Typu dokumentu sprzedaży VAT oraz Typu dokumentu zakupu VAT. Algorytm jest wywoływany w momencie zatwierdzenia dokumentu ewidencji (nadaniu mu stanu co najmniej Wprowadzony) oraz poprzez czynność „Generuj procedury VAT”.
Dokument ewidencji może mieć przypisany jeden Typ dokumentu. W związku z tym, w momencie wywołania przez algorytmy więcej niż jednej procedury, program zwraca odpowiedni komunikat i nie ustawia żadnej wartości w polu Typ dokumentu VAT(JPK) na dokumencie. Dodatkowo, jeżeli na definicji dokumentu ewidencji (Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) został wskazany Typ dokumentu VAT(JPK) lub został on wprowadzony ręcznie na dokumencie, to jest to ustawienie nadrzędne do wywoływanego algorytmu.

JPK Umożliwiono generowanie pliku JPK_WB dla ewidencji bankowych z oznaczeniem Rachunek VAT (rachunków obsługujących mechanizm podzielonej płatności).

Praca na wielu bazach Na liście Faktury/Sprzedaż/Faktury sprzedaży udostępniono czynność „Kopiuj klientowi”. Czynność jest dostępna tylko w środowisku ze skonfigurowaną Pracą na wielu bazach, tylko w bazie Biura Rachunkowego (w bazie master). Może być wykonana z listy dla pojedynczego lub dla wielu zatwierdzonych dokumentów sprzedaży. Czynność umożliwia skopiowanie wystawionej faktury sprzedaży za usługi BR jako dokument zakupu do bazy klienta obsługiwanego przez BR (bazy slave) oraz automatyczne wygenerowanie przelewu do utworzonej faktury zakupu. Przygotowany w ten sposób przelew jest dostępny dla klienta w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, gdzie można go pobrać do pliku i zaczytać w systemie bankowym. Dzięki tej funkcjonalności Biuro Rachunkowe ułatwia Klientom terminowe opłacanie faktur za usługi księgowe.

Praca na wielu bazach Dodano nową właściwość wyliczalną „Niezweryfikowane ewidencje” dostępną w organizatorze listy „Analizy baz danych”. Dzięki nowemu polu użytkownik w Biurze Rachunkowym może szybko stwierdzić, czy w bazach Klientów, w danym okresie występują dokumenty ewidencji w stanie Niezweryfikowany, czyli takie, które zostały dodane przez użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego i wymagają opracowania przez księgowego.

Praca na wielu bazach Podczas zakładania bazy danych z poziomu konfiguracji Systemowe/Praca na wielu bazach dla Administratora ustawiane jest losowe hasło. Dalsze logowanie do pracy operacyjnej w bazie odbywa się przy pomocy hasła ustalonego dla Administratora w bazie głównej (master). Przed zmianą Administrator systemowy nie miał ustawianego hasła. Jeżeli istnieje konieczność wypięcia bazy z konfiguracji z Pracą na wielu bazach należy przed rozpięciem konfiguracji zadbać o ustawienie dla Administratora znanego sobie hasła.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla dokumentu Polecenie księgowania dla przedmiotu księgowania Płatności dodano w trybie uproszczonym możliwość wskazania konta wg zapisu rozliczającego. Nowa opcja dostępna jest w segmentach konta jako Segment zamiennik: Wg zapisu rozliczającego.

Schematy księgowe Umożliwiono filtrowanie schematów księgowych według typu ewidencji.

Ewidencja dokumentów Rozszerzono wielkość pól filtrujących: „Zakres” oraz „Okres” na belkach filtrujących nad listami, tak aby mieściły pełny okres obrachunkowy, np. 01.01.2021…31.12.2021.

Okres obrachunkowy Zmieniono sortowanie w filtrze Okres występującym na listach w obszarze księgowym. Po zmianie dane w oknie wyboru są ustawione od najnowszej do najstarszej.

Deklaracje Na deklaracjach miesięcznych w obszarze Księgowość/KPiR oraz na deklaracjach VAT zmieniono domyślny okres podpowiadający się na formularzach jako miesiąc poprzedni w stosunku do bieżącej daty systemu. Analogiczną zmianę dodano w czynnościach generowania JPK: Generuj plik JPK…, Generuj plik JPK_VAT. Dodatkowo na liście Ewidencja dokumentów/Jednolite Pliki Kontrolne w filtrze Okres zmieniono zakres dat miesięczny na bieżący rok obrachunkowy.

Poprawione funkcje

Ewidencja VAT Poprawiono wykazywanie na dokumencie sprzedaży zbiorczej, utworzonym do dokumentów fiskalizowanych z obszaru handlowego, informacji o typie sprzedaży dla usług. Dotychczas zarówno towary jak i usługi zarejestrowane na dokumentach fiskalizowanych, po utworzeniu dokumentu sprzedaży zbiorczej, miały nadany na elementach VAT typ „Towar”. Obecnie dla usług nadawany jest typ „Usługa”, a dla towarów „Towar”.

Rozliczenia księgowe Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie rozliczenia księgowego rozrachunków walutowych, w których strona rozliczenia po przeliczeniu na PLN jest mniejsza od zera. Przy próbie rozliczenia pojawiał się błąd: Wymagane jest wprowadzenie wartości pola „Kwota zapisu ma”, uniemożliwiający zapisanie rozliczenia.
Przykładowo rozliczano 2 dokumenty – jeden: 0,02 CZK, kurs: 0,5 = 0,01 PLN oraz drugi: 0,40 CZK, kurs: 0,1 co daje 0,24 PLN. Podczas rozliczenia księgowego kwota 0,02 CZK przeliczona po kursie 0,1 wynosiła 0,002 PLN, co po zaokrągleniu dawało kwotę 0,00 PLN. Po zmianie, program dopuszcza możliwość rozliczenia księgowego w przypadku, gdy kwota zapisu na rozliczeniu księgowym mieści się w przedziale 0,00 – 0,01 PLN i domyślnie zaokrągla ją do kwoty 0,01 PLN. Dzięki temu błąd w takim przypadku nie występuje i można zapisać rozliczenie.

Wydruki

Ewidencja dokumentów Poprawiono wydruk Dokumentu wewnętrznego w mechanizmie raportowania XtraReports, dostępnego z poziomu Ewidencji dokumentów dla Dokumentu wewnętrznego nabycia VAT należny oraz Dokumentu wewnętrznego nabycia VAT naliczony w zakresie prezentacji numeru NIP kontrahenta. Dotychczas na wydruku prezentowany był numer NIP tylko dla kontrahentów krajowych. Po zmianie na raporcie wyświetlany jest numer NIP dla kontrahentów krajowych oraz zagranicznych.

Dodatki

Eksporty dekretów list płac Udostępniono nową wersję dodatku Eksporty Dekretów List Płac – 2.4.0, zawierającą następujące zmiany:

 • Zapisy równoległe (wg maski symbolu konta podanej w parametrach czynności eksportu) umieszczane są jako końcowe pozycje w pliku wynikowym.
 • W parametrach eksportu dodano możliwość wskazania cechy grupującej oraz wariantu eksportu dostosowanego do szablonów importu w programie Symfonia. Do wyboru są następujące szablony: HMFFK, HMFK i PLACE.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Rezerwacje Wprowadzono mechanizm rezerwacji surowców pod zlecenie, pozwalający na obsługę sytuacji, w której rozchód surowców z danego zlecenia realizowany jest wcześniej określoną dostawą towaru, niezależnie od wybranego dla danego magazynu algorytmu obrotów.

Zlecenie produkcyjne Z poziomu zlecenia produkcyjnego umożliwiono zapisanie szacunkowego kosztu wytworzenia, wyliczanego na podstawie ostatniej ceny zakupu surowców oraz planowanego czasu operacji. Do tej pory opcja zapisu była tylko dostępna dla surowców wyliczanych wg wartości rozchodu i trafiała do pola o nazwie Koszt wytworzenia. Nowa wartość zapisywana jest w dedykowanym polu o nazwie: Szacunkowy Koszt Wytworzenia.

Osoby w produkcji Słownik kompetencji został przeniesiony z dotychczasowego miejsca tj. Narzędzia – Opcje – Produkcja – Kompetencje do głównego drzewa folderów tj. Produkcja – Osoby – Kompetencje. Tym samym od wersji 2104.0.0 słownik kompetencji nie będzie już dostępny w części konfiguracyjnej programu. Zmiana została wprowadzona, aby poprawić ergonomię pracy na systemie.

Dokumenty magazynowe Umożliwiono przyjęcie półproduktu wg wartości wyliczanej cechą. W tym celu dla tabeli PozycjeTechn należy wprowadzić cechę algorytmiczną, a następnie z poziomu technologii w pozycji zdefiniowanej dla operacji jako „półprodukt” należy zmienić ustawienie dotyczące sposobu wyznaczenia wartości ze „Standardowego” na „Wyliczany” i kolejno przypisać cechę, na podstawie której wartość ta będzie obliczana.

Harmonogram Wprowadzono poprawki w zakresie planowania produkcji. Od tej pory planer uwzględnia nieobecności wprowadzone w kalendarzu pracownika z poziomu Kadr i Płac, jak również zdarzenia wprowadzone w kalendarzu zasobów CRM, np. zaplanowane serwisy, wypożyczenia itp.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu Na formularzu definicji procesu dodano sekcję Pozostałe. W sekcji dodano pole Ukryj nazwę zadania docelowego dla tranzycji. Określa ono czy na obiekcie będącym parentem danego procesu w sekcji Podejmij decyzję będzie widoczna zarówno nazwa tranzycji, jak i nazwa jej zadania docelowego, czy nazwa zadania docelowego będzie ukryta. Pole jest domyślnie ustawiane na Nie za wyjątkiem procesów kadrowych (Wnioski pracownicze, Utwórz dokument pracownika, Udostępnij dokument pracownika, Przywracanie dokumentu pracownika do edycji), gdzie przyjmuje wartość Tak.

Poprawione funkcje

Pozostałe Usunięto błąd, który uniemożliwiał wykorzystanie Lokatora na liście elementów struktury, jeśli w tej strukturze definicje elementów miały dozwolony typ powiązania „Wszystkie”. Od teraz Lokator pozwala na wyszukiwanie elementów o tym typie powiązania po nazwie elementu struktury, natomiast Wiersz filtrowania – zarówno po nazwie elementu, jak i po źródle struktury organizacyjnej.

Pozostałe Poprawiono wyświetlanie pola ElementStrukturyOrganizacyjnejPathWorkers.Path na elemencie struktury organizacyjnej. Od teraz do wyświetlenia tego pola nie jest potrzebna aktualna data (ActualDate) w Context.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna Zmieniono sposób rejestrowania czasu pracy przez zalogowanych Operatorów systemu. Od tej pory po uruchomieniu funkcjonalności 'Rejestracja czasu pracy’ wyświetli się okno, w którym użytkownik będzie mógł zarejestrować fakt związany z czasem pracy poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Domyślnie przy rejestrowaniu rozpoczęcia dnia pracy aktywne są przyciski: 'Rozpoczęcie pracy’. Kolejne przyciski aktywują się w zależności od wybranego przycisku. Logika wyświetlania przycisków może być modyfikowana w ustawieniach konfiguracyjnych: Narzędzia\Opcje\Praca Zdalna\Definicja rejestracji czasu pracy, zakładka 'Algorytm akcji’. Dodatkowo w wyświetlonym oknie widoczna jest lista zarejestrowanych w danym dniu aktywności związanych z czasem pracy. Użytkownik, który posiada odpowiednia prawa, ma możliwość otworzyć wpis dostępny na liście i dokonać w nim stosownych zmian. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodano możliwość utworzenia Definicji Rejestracji Czasu Pracy. Definicje pozwalają określić, jak ma działać funkcja rejestrowania czasu pracy dla wybranych pracowników. Konfiguracja definicji dostępna jest w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje rejestracji czasu pracy. Na definicji możemy ograniczyć możliwość wyświetlania i edycji wpisów w formularzu rejestracji czasu pracy. Mamy także opcję pozwalającą na zmodyfikowanie algorytmu dostępności przycisków. Definicje przypisujemy do pracowników bezpośrednio na karcie definicji lub w zakładce Ogóle\Praca zdalna w karcie pracownika. Tworzenie wielu definicji pozwala na zróżnicowanie działania rejestracji czasu pracy dla różnych pracowników w firmie. Szczegółowe informacje znajdą Państwa: tutaj.

Praca zdalna Dodano definicje weryfikatorów rejestracji czasu pracy. Pięć standardowych definicji, znajdujących się w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje weryfikatorów, pozwala na sprawdzenie poprawności dodawania i edycji wpisów rejestracji czasu pracy. Wpisy mogą być edytowane, wyłączane oraz istnieje możliwość tworzenia własnych weryfikatorów. Dzięki temu użytkownik może we własnym zakresie weryfikować zarejestrowane czasy pracy pracowników. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodano filtry umożliwiające ograniczenie listy zadań Pracy Zdalnej w obszarach Organizacji Pracy oraz Moich Aktywności, które pozwalają operatorowi na wyświetlenie interesujących go informacji. Filtr 'Filtrowana Aktywność’ określa poziom drzewa do którego mogą zostać użyte pozostałe filtry. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość skorzystania z filtrów, na podstawie definicji aktywności Pracy Zdalnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodano nową funkcje kopiowania aktywności Pracy Zdalnej w obszarach Organizacja pracy oraz Moje Aktywności. Funkcja Kopiuj aktywności dostępna jest w menu Czynności i pozwala na kopiowanie do nowych rekordów Pakietów prac, Grup zadań oraz Zadań pracy zdalnej wraz z ich zawartością. Po użyciu funkcji system zapyta o parametry kopiowania, w których możemy wybrać czy kopiować aktywności nadrzędne i podrzędne. W przypadku kopiowania Zadań pracy zdalnej możliwe jest również skopiowanie planowanych czasów realizacji oraz wybranie statusu i daty utworzenia. Funkcja to ułatwia użytkownikowi organizowanie i planowanie pracy.

Praca zdalna Dodano nowy raport pozwalający na zestawienie czasów realizacji zadań Pracy Zdalnej według Operatorów oraz Pracowników. Aby skorzystać z raportu, należy w obszarze Praca zdalna na liście Czas realizacji, rozwinąć opcję wydruku raportu i wybrać „Czas realizacji zadań”. Przed wygenerowaniem raportu system zapyta o parametry, na których możemy wybrać sortowanie według dat oraz możliwość wyświetlenia uwag zapisanych podczas dodawania czasu realizacji. Wydruk oparty jest o filtry Wykonujący lub Zespół oraz Zakres dat, dostępne na liście Czas realizacji, dzięki czemu gotowy raport przedstawia wyłącznie dane wybranych przez nas użytkowników systemu w danym okresie.

Praca zdalna Zmodyfikowano działanie listy „Historia zmian”. Od tej pory lista zawiera informację o czynnościach wykonanych przez użytkownika w systemie np. utworzeniu dokumentu handlowego, dodaniu zadania, dodaniu urządzenia, etc. Dzięki temu użytkownik systemu może sprawdzić jakie wykonywał w danym dniu czynności i po ich zaznaczeniu zarejestrować czas pracy przy pomocy przycisku „Dodaj czas realizacji”.

Moduł Faktury
Funkcjonalności

Dokumenty Udostępniono konfigurację terminali płatniczych na licencji Faktury.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

Towary W bazach demo zmieniono domyślny widok listy towarów dla Pulpitu kontrahenta. Włączono wyświetlanie panelu cech grupujących.

Moduł Przedstawiciel Handlowy
Funkcjonalności

Ceny i rabaty Poprawiono wyświetlanie progów ilościowych w cenniku indywidualnym kontrahenta. Dotychczas progi były niewidoczne dla operatora z licencją Przedstawiciel Handlowy.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Poprawiono wyświetlanie animacji oznaczającej oczekiwanie w przypadku dużych wydruków. W poprzedniej wersji, w przypadku oczekiwania na przygotowywanie dużego raportu pojawiała się pusta strona (zamiast animacji kręcącego się kółka), co sugerowało, że wydruk jest pusty.

Załączniki Poprawione zostało wyświetlanie podglądu załączników PDF na zakładce Asystent/Załączniki. Wielkość podglądu dopasowuje się do dostępnego miejsca na stronie (w poprzedniej wersji podgląd miał stały rozmiar, niezależny od rozdzielczości ekranu)

Logowanie Poprawiono komunikaty błędów przy podaniu błędnego loginu lub hasła do Pulpitu Pracownika lub Pulpitu Kontrahenta.

Interfejs użytkownika Dodano łatwą możliwość otwierania okna ze szczegółami loga operacji. W przypadku pojawienia się ostrzeżenia (żółty pasek na dole okna) zawierającego treść „W logu znajdują się dodatkowe informacje…”, kliknięcie w ten pasek otwiera okno zawierające szczegóły.

Importy i eksporty Uproszczono kreator eksportu danych z listy:

 • w modułach ERP zmniejszono liczbę kroków kreatora, przy zachowaniu tych samych możliwości co poprzednio
 • w Pulpicie Pracownika, Kierownika oraz Kontrahenta usunięto możliwość eksportu do pliku XML, a w przypadku eksportu do pliku tekstowego (TSV) ograniczono liczbę opcji do niezbędnego minimum
Poprawione funkcje

Ustawienia list i formularzy Ujednolicono zapisywanie ustawień list (kolumny, sortowanie itp) na formularzach dla wersji okienkowej i html. W wersjach 2010 oraz 2012 w przypadku niektórych list (np. cennik indywidualny na formularzu kontrahenta, listy w opcjach systemu) ustawienia zapisane w wersji okienkowej mogły nie być widoczne w wersji html i odwrotnie.
Uwaga: jeżeli w wersji html 2010 lub 2012 zapisane zostały ustawienia list na tych formularzach, to po aktualizacji mogą one być „zapomniane” i będą wymagać ponownego zapisania ustawienia. Wynika to stąd, że poprawny sposób zapisu był realizowany w wersjach 2010 i 2012 przez wersję okienkową aplikacji.

Filtrowanie na listach Poprawiono błąd uniemożliwiający filtrowanie danych na listach przy pomocy cech grupujących. Błąd występował w przypadku kiedy panel z cechami grupującymi był włączony na liście znajdującej się na formularzu np. Lista Rabaty indywidualne na formularzu kontrahenta.

Interfejs użytkownika Poprawiono błąd występujący po zalogowaniu się do systemu operatora z ustawionym językiem angielskim. Błąd powodował wyświetlanie polskich nazw dni i miesięcy w kontrolce kalendarza na polach okres i data.

Cechy Poprawiono obsługę cech referencyjnych z włączoną historycznością. Jeżeli cecha referencyjna (np. referencja do tabeli Towary) miała ustawioną historyczność zapisów, to po ustawieniu jej widoczności na zakładce Cechy nie było możliwości wybrania wartości z listy podpowiedzi (kliknięcie w ikonę podpowiedzi z prawej strony pola z wartością cechy nie powodowało otwarcia listy do wyboru).

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Kontrahent Poprawiono widoczność przycisku „Dane z GUS-BIR” w sytuacji, kiedy w bazie dostępny był tylko obszar Workflow, DMS lub Produkcja.

Budżet Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w wersji HTML niedziałającego przycisku „Otwórz dokument handlowy”, który widoczny był po otwarciu formularza „Element opisu źródła” z poziomu zakładki „Realizacja” dostępnej w formularzu pozycji budżetu. Od tej pory przycisk jest niedostępny, a wyświetlenie dokumentu źródłowego jest możliwe poprzez menu Czynności\Element opisu analitycznego\Otwórz dokument źródłowy.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Kompletacja Poprawiono mechanizm wyboru zamienników w kompletacji w interfejsie HTML. Dotychczas w pewnych przypadkach nie można było wybrać zamiennika dla składnika produktu.

Wydruki

Sprzedaż Poprawiono działanie wydruku Sprzedaż wg towarów (Cechy). Dotychczas w interfejsie HTML w oknie parametrów wydruku nie można było wybrać cechy.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmieniono sposób dodawania wniosków z poziomu Pulpitów pracowniczych na zakładce Ogólne/Wnioski. Przycisk służący do dodawania wniosków został umieszczony po prawej stronie listy – analogicznie jak przyciski do dodawania obiektów w Pulpicie. Po naciśnięciu przycisku wyświetla się dwupoziomowe menu z wnioskami podzielonymi na odpowiednie kategorie.

e-wnioski W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Workflow/Definicje przepływów na definicji przepływu w zakładce 'Ogólne’ w sekcji 'Pozostałe’ dodano parametr 'Ukryj nazwę zadania docelowego dla tranzycji’ z opcją do wyboru Tak/Nie. Parametr na definicji procesów kadrowych takich jak: 'Wnioski pracownicze’, 'Utwórz dokument pracownika’, 'Udostępnianie dokumentu pracownika’ oraz 'Przywracanie dokumentu pracownika do edycji’ przyjmuje wartość domyślną 'Tak’, natomiast dla pozostałych definicji jest ustawiony jako 'Nie’. Ustawienie tego parametru dla procesów kadrowych na 'Tak’ spowoduje ukrycie nazwy zadania docelowego dla tranzycji, czyli wyświetlanie pojedynczych fraz m.in. w sekcji 'Podejmij decyzję’ na formularzu wniosków w pulpitach.

e-wnioski Na formularzu składanych przez pracownika wniosków w sekcji 'Podejmij decyzję’ w polu 'Wprowadzany’ zmieniono opis z 'Anuluj’ na 'Anuluj wniosek’. Mechanizm działania opcji 'Anuluj wniosek’ nie uległ zmianie i pozwala anulować proces aktualnie składanego wniosku.

e-wnioski W Panelu użytkownika dodano dodatkowy panel 'Lista przetwarzanych wniosków’, w którym będzie wyświetlana informacja o wnioskach złożonych przez pracownika i oczekujących na akceptację przełożonego lub operatora kadrowego.

e-wnioski Na formularzu wniosku w sekcji 'Podejmij decyzję’ zmieniono opis opcji 'Do realizacji’ na 'Akceptuj’. Mechanizm działania opcji 'Akceptuj’ nie uległ zmianie i pozwala w zależności od kategorii składanego wniosku np. zaakceptować kierownikowi złożony przez pracownika wniosek o nieobecność lub w przypadku wniosków kadrowych zaakceptować pracownikowi wprowadzany wniosek i przekazać go do realizacji do operatora kadrowego.

e-wnioski Umożliwiono kierownikowi wpisanie powodu odrzucenia wniosku pracowniczego w momencie, gdy taki wniosek odrzuca. Na formularzu standardowych wniosków związanych z nieobecnościami oraz z czasem pracy dodano pole 'Powód odrzucenia’ z możliwością wpisania tekstu, które będzie widoczne w momencie, gdy kierownik wybierze opcję 'Odrzuć’. Tekst wpisany w polu 'Powód odrzucenia’ będzie przekazywany do wiadomości e-mail po kliknięciu w przycisk 'Zapisz’. Uzupełnienie pola 'Powód odrzucenia’ nie jest konieczne do prawidłowego odrzucenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wnioski o nieobecności Na formularzu wniosku o urlop wypoczynkowy zmieniono sposób oznaczania przyczyny złożenia wniosku. Dotychczas podczas składania powyższego wniosku w sekcji 'Urlop wypoczynkowy’ był parametr 'Przyczyna udzielenia urlopu’ z rozwijalną listą do wyboru następujących opcji: 'Planowy’ lub 'Na żądanie’. Obecnie na formularzu wniosku o urlop wypoczynkowy w sekcji 'Urlop wypoczynkowy’ jest parametr 'Urlop na żądanie’ z możliwością zaznaczenia 'Tak’ lub 'Nie’. Parametr przyjmuje domyślną wartość 'Nie’ co oznacza, że urlop będzie widoczny jako 'Planowy’.

Wnioski o nieobecności Zmodyfikowano wygląd formularzy e-wniosków związanych z nieobecnościami:

 • w formularzu e-wniosku o urlop wypoczynkowy zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Wniosek’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pole 'Zastępca’, zmieniono nazwę sekcji 'Podsumowanie/Urlop na żądanie’ na 'Podsumowanie’, parametr 'Urlop na żądanie’ przeniesiono obok pola 'Definicja’. Wprowadzono warunkowe pokazywanie sekcji 'Czas trwania krótszy niż jeden dzień (liczba godzin)’, która związana jest z wprowadzeniem liczby godzin dla urlopu wypoczynkowego na godziny. Sekcja będzie pokazywać się tylko w przypadku, gdy wprowadzimy urlop wypoczynkowy na jeden dzień. Dodatkowo sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
 • w formularzu e-wniosku o delegację zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Delegacja służbowa’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pola 'Definicja’ i 'Zastępca’ oraz ukryto sekcję 'Czas trwania krótszy niż jeden dzień (liczba godzin)’. Dodatkowo sekcje: 'Wniosek’, 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
 • w formularzu e-wniosku o urlop okolicznościowy zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Wniosek’ oraz zlikwidowano sekcję 'Urlop okolicznościowy’, a pole 'Przyczyna udzielenia urlopu’ przeniesiono również do sekcji 'Wniosek’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pole 'Zastępca’. Dodatkowo sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
 • w formularzu e-wniosku o opiekę (dni) oraz e-wniosku o opiekę (godz) zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono
  do sekcji 'Wniosek’, natomiast w sekcji 'Wniosek’ usunięto pole 'Zastępca’. Dodatkowo
  sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
 • na dole formularza e-wniosku o urlop rodzicielski oraz e-wniosku o urlop macierzyński dodano sekcję 'Uwagi’ z możliwością
  wpisania dodatkowego komentarza podczas składania wniosku;
 • sekcję 'Decyzja’
  przesunięto na koniec formularza dla e-wniosku o urlop ojcowski, e-wniosku o urlop bezpłatny, e-wniosku o nieobecność usprawiedliwiona płatną oraz e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza.

Umożliwiono także uproszczenie formularzy e-wniosków związanych z nieobecnościami poprzez wprowadzenie dodatkowych parametrów w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych/e-wniosek o nieobecność/Ustawienia. Dodano następujące parametry, które domyślnie są zaznaczone na 'Tak’:

 • ’Pokaż sekcję 'Dokument” dla wszystkich e-wniosków,
 • ’Pokaż podsumowanie’ dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o urlop okolicznościowy, e-wniosku o delegację, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz),
 • ’Pokaż sekcję 'Decyzja” dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o urlop okolicznościowy, e-wniosku o delegację, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz), e-wniosku o nieobecność usprawiedliwioną płatną, e-wniosku o urlop bezpłatny, e-wniosku o urlop ojcowski, e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza.

Ustawienie powyższych parametrów na 'Nie’ spowoduje, że sekcje: 'Dokument’, 'Podsumowanie’ oraz 'Decyzja’ zostaną ukryte na formularzu e-wniosku. Dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz) dodano również parametr 'Skrócone podsumowanie’, który przyjmuje domyślną wartość 'Nie’. Zaznaczenie tego parametru na 'Tak’ spowoduje wyświetlenie uproszczonego podsumowania na formularzu e-wniosku.

Wnioski o nieobecności Zmieniono format daty w przychodzących wiadomościach e-mail dotyczących okresu nieobecności przetwarzanego wniosku o nieobecność. W przypadku pojedynczego dnia będzie to np.: ’Oczekujący Urlop wypoczynkowy: 30.06.2021 Przyczyna: Planowy’ zamiast dotychczasowego formatu ’Oczekujący Urlop wypoczynkowy: 30…30.06.2021 Przyczyna: Planowy’. Dla nieobecności dłuższych niż jeden dzień będzie to np.: ’Zaakceptowany Urlop wypoczynkowy: od 19.07.2021 do 22.07.2021 Przyczyna: Planowy’ zamiast dotychczasowego formatu ’Zaakceptowany Urlop wypoczynkowy: 19…22.07.2021 Przyczyna: Planowy’.

Ogólne Przeniesiono do danych historycznych pole 'Nazwisko rodowe matki’. Wcześniej pole to było widoczne w Pulpicie pracownika w zakładce Dane kadrowe/Ogólne/Dane ewidencyjne oraz w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników/Kartoteka danego pracownika/Ogólne/Dane ewidencyjne. Obecnie zostało ono ukryte.

Poprawione funkcje

Limit urlopu Poprawiono w Panelu użytkownika w sekcji 'Limity nieobecności’ wyświetlanie informacji o ilości przysługujących dni opieki nad zdrowym dzieckiem. Dotychczas jeżeli w wersji okienkowej operator kadrowy wprowadził pracownikowi w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Nieobecności nieobecność 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, dni)’ to po zalogowaniu się tego pracownika do pulpitu w Panelu użytkownika w sekcji 'Limity nieobecności’ wyświetlana liczba przysługujących dni opieki nie była pomniejszana. Obecnie informacja o ilości przysługujących dni opieki nad zdrowym dzieckiem jest wyświetlana poprawnie.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Dane o pracownikach W Pulpicie Kierownika na liście „Dane o pracownikach/Lista pracowników” dodano kolumnę z nazwą jednostki organizacyjnej i umożliwiono filtrowanie po jej wartości.

Dane o pracownikach Zmieniono filtrowanie w Pulpicie kierownika w zakładkach: Dane o pracownikach (Szkolenia BHP, Ukończone szkolenia, Uprawnienia, Badania lekarskie), Umowy (Umowy cywilnoprawne), Czas pracy i nieobecności (Oryginalne dane z RCP, Dane z RCP, Lista nieobecności, Planowane nieobecności), Delegacje PWS (Delegacje) oraz Zadania i wnioski (Zadania pracownika, Wnioski o nieobecności, Inne wnioski). Kierownik po zalogowaniu się do pulpitu i wejściu w powyższe zakładki widzi obecnie wszystkich swoich podwładnych. Wcześniej domyślnie widział tylko siebie.

Zadania i wnioski W konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Definicje zadań globalnych do obsługi wdrożeniowej dodano zadanie: 'Zadania do wykonania’. Zadanie to pozwala obsłużyć wiadomość e-mail wysyłaną do kierownika z informacją o ilości zadań pozostałych do wykonania przez niego do momentu ich akceptacji. Definicja zadania standardowo jest zablokowana.

e-wnioski Dodano możliwość filtrowania po kategorii i definicji wniosku na liście „Ogólne/Wnioski” w pulpitach pracowniczych. Dodatkowo w pulpicie kierownika dodano możliwość filtrowania wniosków złożonych przez danego pracownika.

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Struktura Organizacyjna Dodano informację dotyczącą ścieżki struktury organizacyjnej na Panelu użytkownika w Pulpitach pracowniczych. Informacja ta jest wykazywana poniżej stanowiska, zgodnie z ustawieniem parametru „Ścieżka w strukturze org. na panelu użytkownika:” w konfiguracji. W/w parametr znajduję się na zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Struktura podległości”.

Wnioski o nieobecności Umożliwiono składanie przez pracownika wniosków związanych z nieobecnościami z poziomu zakładki 'Wnioski o nieobecności’, która jest dostępna w Pulpit pracownika/Zadania i wnioski/Wnioski o nieobecności. Po prawej stronie listy wniosków nad przyciskiem „Otwórz” dodano opcję „Dodaj nowy” z rozwijalną listą wniosków związanych z nieobecnościami.

Dane finansowe W Pulpicie pracownika w zakładce 'Dane finansowe’ dodano zakładkę 'Dodatki’, w której będzie wyświetlana lista dodatków danego pracownika, analogicznie jak jest to w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki. W konfiguracji definicji elementów wynagrodzenia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia do zakładki 'Dodatkowe’ dodano sekcję 'Pulpit pracownika’ wraz z parametrem 'Widoczne w pulpicie’ z opcją do wyboru Tak/Nie. Do listy wyświetlanej w Pulpicie pracownika pobierane będą tylko te dodatki, które będą miały ustawioną flagę na 'Tak’. Domyślnie parametr przyjmuje wartość 'Nie’.

Oświadczenia pracownika W Pulpicie pracownika umożliwiono wgląd do oświadczeń złożonych przez pracownika poprzez dodanie w zakładce Pulpit pracownika/Kadry pozostałe dwóch nowych zakładek: 'Oświadczenia’ oraz 'Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego’. Oświadczenia, które będą widoczne w powyższych zakładkach będą brane z kartoteki pracownika z zakładki Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia oraz Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego. Na definicji poszczególnych oświadczeń w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kadry/Definicje oświadczeń dodano zakładkę 'Pulpity’ z sekcją 'Pulpity’ oraz parametrem 'Widoczna w pulpitach’ z możliwością wyboru Tak lub Nie (parametr domyślnie będzie ustawiony jako Nie). Po zaznaczeniu powyższego parametru na Tak dane oświadczenie będzie widoczne w Pulpicie pracownika w zakładce Pulpit pracownika/Kadry pozostałe/Oświadczenia. Widoczność powyższych zakładek w Pulpicie pracownika można zablokować w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role/Operatorzy enovaNet/Kadry NET – Pracownik/Prawa/Inne/Foldery/Menu.

Poprawione funkcje

Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza Umożliwiono pobranie deklaracji PIT-11 wraz z poświadczeniem odbioru w Pulpicie Pracownika w zakładce Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja. Dotychczas przy próbie pobrania deklaracji z powyższej lokalizacji pojawiał się komunikat: 'Próba edycji zapisu tylko do odczytu’. Obecnie powyższy zapis już nie występuje i można pobrać deklarację PIT-11 wraz z poświadczeniem odbioru.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Panel użytkownika W Panelu użytkownika dodano okna podglądu (widgety): „Faktury sprzedaży” oraz „Rozrachunki z biurem”. Okna umożliwiają szybką weryfikację wystawionych dokumentów a dodatkowo przyspieszają nawigację po Pulpicie, ze względu na to, że kliknięcie na strzałkę widoczną w prawym górnym rogu okna przenosi użytkownika na docelową listę w Pulpicie. Ponadto ujednolicono rozmiary wszystkich dostępnych w Panelu okien.

Konfiguracja Umożliwiono sterowanie prawami do przycisków Wystaw fakturę oraz Dodaj dokumenty DMS dostępnymi w Panelu użytkownika. Odpowiednie prawa zostały dodane na roli w gałęzi Inne/Pozostałe/Simple.

Podsumowanie Na zakładce Podsumowanie w sekcji dotyczącej składek ZUS dodano informacje o łącznych kwotach składek ZUS do zapłaty. Analogiczne zmiany dodano także na formularzu bazy danych wyświetlanym na liście Analizy baz danych oraz na bocznym oknie podglądu (oba elementy dostępne w konfiguracji z dodatkiem Praca na wielu bazach danych w bazie nadrzędnej).

Sprzedaż Umożliwiono kopiowanie dokumentów handlowych wystawianych przez użytkowników Pulpitu Klienta Biura. Czynność „Kopiuj dokument” dostępna jest na liście Sprzedaż/Faktury sprzedaży w menu Czynności.

Sprzedaż Do nagłówka dokumentów sprzedaży dodano pole „Odbiorca” do wskazania odbiorcy faktury jeżeli jest on różny od właściwego kontrahenta dla którego jest wystawiona faktura, oraz pole „VAT liczony” umożliwiające określenie sposobu liczenia VAT (np. od netto dla FV, od brutto dla PAR). Możliwe ustawienia to od netto lub od brutto. Parametr wpływa na sposób prezentowania cen na formularzach i wydrukach.

Sprzedaż Na karcie towaru w polu „Podstawa zastosowania stawki VAT” umożliwiono tworzenie podręcznych słowników (podpowiedzi). Po wpisaniu tekstu i kliknięciu w polu prawym klawiszem myszy pojawi się możliwość dodania wpisanego tekstu do listy podpowiedzi. Przy kolejnym wpisywaniu wartości w tym polu, uprzednio dodany tekst będzie dostępy do wyboru. Pod prawym przyciskiem jest dostępna także opcja do usuwania elementów ze słownika podpowiedzi. Funkcjonalność przyspiesza uzupełnianie danych na karcie towaru.

Wydruki

Księgowość Dla baz Klienta o typie prowadzonej księgowości Księga podatkowa udostępniono na liście „Zapisy w księgach” wydruk „KPIR-zestawienie roczne”.

Księgowość Zabezpieczono możliwość zrealizowania wydruku deklaracji VAT-9M z poziomu innej deklaracji. Przed poprawą, możliwa była taka sytuacja, że po zaznaczeniu np. wiersza z informacją podsumowującą VAT-UE można było zrealizować wydruk deklaracji VAT-9M.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Od wersji 2104.0.0 harmonogram produkcji dostępny jest także na wersji przeglądarkowej (HTML).

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna W Panelu pracownika dodano widget pozwalający na rejestracje czasów pracy pracowników. Po zalogowaniu do Panelu pracownika, widzimy kafelek, w którym przy pomocy przycisków, możemy odznaczyć swoje wejście lub wyjście z pracy oraz zobaczyć wcześniej dodane wpisy. Działanie widgetu oparte jest o definicję, która jest dostępna w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje rejestracji czasu pracy. Definicje przypisujemy w karcie pracownika w zakładce 'Praca zdalna’ lub bezpośrednio na definicji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pracownicy w łatwy sposób mogą zarejestrować swoja obecność w pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Pracownik zewnętrzny W kartotece pracownika w zakładce Płace/Rozliczenia pracownika dodano filtry 'Indeks’ oraz 'Okres’. Filtr 'Indeks’ może przyjąć dwie wartości: 'Wg okresu’ lub 'Wg daty’. W przypadku wybrania 'Indeksu wg okresu’ będą filtrowane rozliczenia według okresu rozliczenia, natomiast dla 'Indeksu wg daty’ będą wyświetlone rozliczenia, których data zawiera się we wpisanym okresie. Domyślnie filtr 'Okres’ będzie ustawiony na okres całego roku, przy czym uwzględniona będzie data widoczna na liście pracowników w Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy.

Pracownik zewnętrzny W kartotece pracownika w zakładce Umowy zewnętrzne/Umowy zewnętrzne dodano filtr 'Okres’, który pozwala filtrować umowy zewnętrzne według okresu. Domyślnie filtr będzie ustawiony na okres całego roku, przy czym uwzględniona będzie data widoczna na liście pracowników w Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu W formularzu definicji tranzycji dodano pole Domyślna tranzycja. Zaznaczenie na Tak powoduje, że ta tranzycja podstawi się w sekcji Podejmij decyzję i na zakładce Obsługa procesu jako domyślny wybór, zamiast opcji Pozostaw w obecnym stanie. Funkcjonalność pozwala także na skonfigurowanie kilku domyślnych tranzycji wychodzących z jednego zadania i sterowanie ich kolejnością poprzez wartości liczbowe wprowadzone w polu LP na formularzu definicji tranzycji. Dotychczasowe rozwiązanie wykorzystujące metodę task.GoThru(); nie powinno być stosowane w połączeniu z nowym mechanizmem.

Poprawione funkcje

Proces Dla obiektów, które implementują interfejs IHistory (np. SrodkiTrwale, Akordy, Umowy) dodano widoczność zakładki Obsługa procesu i Banneru Workflow, gdy taki obiekt jest ustawiony jako parent dla aktywnego procesu.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Poprawiono błąd uniemożliwiający zaznaczanie tekstu na zakładce FORM.XML asystenta formularza. Przy próbie użycia kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Right zamiast zaznaczenia całego wiersza wyświetlane było okno skrótów klawiaturowych.

Facebook