Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
    2. Dodatki:
     1. Integracja OCR
     2. Harmonogram zadań
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. CRM
    4. Serwis
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. Handel
    3. Produkcja
    4. Workflow
    5. CRM
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
    4. Dodatki:
     1. Harmonogram zadań
     2. Pracownicy Eksportowi
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
    3. Business Intelligence
    4. DMS
    5. Workflow
    6. Księga Inwentarzowa
    7. Dodatki:
     1. Importy Księgowe
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   7. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Integracja OCR
     2. Harmonogram zadań
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Handel
    3. Produkcja
    4. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Workflow w Pulpitach
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
    2. Workflow w Pulpitach
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika
    2. Pulpity HR
    3. Kadry i Płace
    4. Workflow
    5. Workflow w Pulpitach
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem kolumn dla niestandardowych ustawień listy zapisanych do własnego kontekstu na listach w Podglądzie tabel, który pojawił się w wersji 2006.0.0.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Konfiguracja W ramach poprawy ergonomii prac konfiguracyjnych, udostępniono użytkownikom funkcjonalność związaną z możliwością łatwego podglądu relacji pomiędzy modelami danych BI i wizualizacjami, a także polami modeli danych. Funkcjonalność realizowana jest poprzez nowe zakładki, dostępne dla definicji domen („Relacje„), raportów i wskaźników („Wizualizacje„) oraz pól domeny („Relacje„). Ponadto udostępniona została czynność umożliwiająca usuwanie całych gałęzi modeli danych (wybranego modelu i wszystkich modeli, dla których stanowi on bezpośrednie lub pośrednie źródło danych).

Konfiguracja Udostępniona została możliwość korzystania w analizach BI z cech historycznych różnego typu za pomocą standardowego mechanizmu dołączania cech. Użytkownik dołączając cechę historyczną ma możliwość wykorzystania oprócz pola z wartością cechy, także pól określających daty początku i końca obowiązywania wartości danej cechy, co otwiera nowe możliwości analityczne.

Konfiguracja Udostępniony został nowy mechanizm pozwalający na tworzenie w bazie głównej, analiz, bazujących na danych pochodzących z wielu baz danych. Mechanizm wykorzystuje dodatek Praca na wielu bazach, a także utrwalanie danych BI. Dane konsolidowane są do tabeli znajdującej się w bazie głównej za pomocą zmodyfikowanego kodu generatora, który pozwala utrwalać modele danych z wskazanych baz danych (wybranych przez użytkownika w oparciu o dbitemy).

Konfiguracja Wprowadzono poprawę w mechanizmie zapisywania indywidualnych ustawień list w module BI. Rozwiązano dzięki temu problem z zapisem formularzy, zawierających układów dwóch lub większej ilości gridów, kiedy to ich ustawienia wzajemnie nadpisywane. Ponadto zmiana umożliwia bezproblemowe zapisanie indywidualnych ustawień list także dla grida kalkulatora modelu danych.

Konfiguracja Udostępniono korzystanie w ograniczonym zakresie ze standardowych elementów BI Biurom Rachunkowym i ich Klientom bez konieczności posiadania jakiejkolwiek licencji na moduł BI. Użytkownicy zyskają dostęp do podstawowych danych analitycznych w instalacjach okienkowych i przeglądarkowych (Panele BI, Banery BI, Panele BI formularzy) w tym także w pulpicie Klienta Biura Rachunkowego (Panele BI). Pula dostępnych, dedykowanych analiz będzie stale uzupełniania, w tym także o analizy wielobazowe działające w oparciu o wprowadzony mechanizm obsługi wielu baz danych w analizach BI.

Definicje zestawów danych W celu umożliwienia wykorzystywania parametrów zestawu danych podczas utrwalania danych za pomocą harmonogramu zadań, wprowadzono zmiany w SerializationHelper, umożliwiające definiowanie parametrów w kodzie zadania globalnego.

Definicje zestawów danych Wprowadzono automatyczne utrwalanie definicji DatyUtrwalone (Timeline), tak by nie było konieczności wykonywania tej czynności manualnie. Automatyczne utrwalanie dat odbywa się w momencie stawiania nowej bazy oraz przy konwersji istniejącej bazy danych (raz w roku). Mechanizm inicjalnie utrwala daty z zakresu: od 1 stycznia roku sprzed 20 lat do 31 grudnia roku, który nastąpi za 10 lat, odnosząc się w obu przypadkach do roku bieżącego. Dodatkowo zmodyfikowano definicję zestawu danych DatyUtrwalone – tak, aby wszystkie stałe właściwości daty (dzień, miesiąc, rok, dzień tygodnia, dzień roku, tydzień roku, kwartał) były zmaterializowane i nie wymagały wyliczeń SQL. W wyniku ww. zmian konieczne było przebudowanie wszystkich domen i raportów BI, tak by w przypadku analiz wykorzystujących oś czasu, zakres czasowy danych ograniczony był początkiem występowania analizowanego zjawiska i datą (miesiącem/rokiem) bieżącym.

Panele BI Wprowadzone zostały zmiany
w zakresie obsługi Paneli BI bez konieczności otwierania konfiguracji systemu.
Użytkownicy posiadający odpowiednie prawa do Paneli BI, mogą je kopiować tak
jak dotychczas, z tą różnicą, że skopiowany panel pojawia się od razu w drzewie
Panele BI w oknie głównym enova365 bez automatycznego przechodzenia w tryb
projektowania. Umożliwiono, po przejściu w tryb projektowania dokonywanie zmian
w tytule i opisie panelu, a także udostępniono czynność pozwalającą
użytkownikowi usunąć dany panel, jeśli posiada on odpowiednie prawa do panelu i
czynności.

Panele BI Wprowadzono nową funkcjonalność
pozwalającą na ustawianie parametrów wpływających na dynamiczne filtrowanie
raportów i wskaźników umieszczanych na Panelach BI, znajdujących się w głównym
oknie enova365. Po umieszczeniu na panelu wizualizacji, której źródłowy model
danych posiada zdefiniowany parametr lub parametry, na panelu automatycznie
dodawane są lookupy parametrów. Po wybraniu wartości danego parametru, dane
zwracane przez wizualizację zostaną odpowiednio przeliczone. Użytkownik w
zależności od potrzeb, a także konstrukcji danego raportu lub wskaźnika, ma
możliwość określenia czy dany parametr jest obowiązkowy czy opcjonalny aby
wizualizacja zwracała dane.

Wskaźniki – wizualizacje Udostępniono funkcjonalność tooltipów dla wskaźników BI, zarówno z poziomu wersji okienkowej enova365, jak i wersji przeglądarkowej. Dzięki tooltipom pojawiających się po najechaniu kursorem myszy na wskaźnik BI, użytkownik uzyska dostęp do precyzyjnej informacji np. w zakresie prezentowanej na wskaźniku wartości ale także innych elementów opisowych wskaźnika, które z racji długości nie zmieściły się na jego wizualizacji (np. pełna nazw przedziału czasu)

Pola wyliczane Zmodyfikowano tworzenie wyliczeń w polach wyliczanych z pomocą dostępnego kalkulatora, klasyfikując dostępne funkcje SQL wg typu działania. Ponadto rozbudowano możliwość tworzenia pól wyliczanych o wyliczenia wykorzystujące funkcje okienkowe języka T-SQL wraz z możliwością określania rozmiaru ramki danych.

Merytoryczne – obszar księgowy W obszarze
analitycznym finanse dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich
podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują
analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem centrów kosztów oraz kosztów
rodzajowych. Nowe analizy dedykowane są m.in. dla udostępnionych w bazie wiedzy
gotowych Paneli BI: „Panel BI -Koszty
rodzajowe w centrach kosztów
” oraz „Panel BI – Centra kosztów”. Na uwagę zasługuje szerokie wykorzystanie w udostępnionych panelach
nowego mechanizmu ustawiania parametrów wizualizacji na Panelach BI,
umożliwiających precyzyjną analizę kosztów przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis nowych
domen i raportów znajduje się w bazie
wiedzy
.

Merytoryczne – obszar handel W obszarze analitycznym handel
dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje
w formie wskaźników, wykresów i tabel. Nowe analizy dedykowane są m.in. dla
udostępnionych w bazie wiedzy gotowych Paneli BI przeznaczonych dla handlowców
oraz dla paneli ogólnych. Panele dedykowane dla handlowców („Panel Handlowca –
Kontrahenci
”, „Panel Handlowca – Towary„) prezentują
szczegółowe dane w kontekście ich wyników sprzedaży, natomiast panele
ogólne („Panel DH – Kontrahenci”, „Panel DH – Towary„, „Panel
DH – Opiekunowie
„) prezentują dane odnoszące się do sytuacji sprzedażowej
w kontekście całej firmy.Ponadto dodano do standardu nowe domeny z zakresu
cen katalogowych oraz wartości marży i narzutu towarów. Modele zwracają dane
zgodne z kartotekami towarowymi. Szczegółowy opis nowych domen znajduje się w bazie wiedzy.

Moduł CRM
Funkcjonalności

W wersji tej dodano nowy wzorzec konfiguracji 'CRM – proces pozyskania i obsługi klienta’. Ta demonstracyjna konfiguracja zasilona przykładowymi danymi, prezentuje możliwość wykorzystanie funkcjonalności modułu CRM w obsłudze procesów sprzedażowych od zapytania klienta, aż po finalizację transakcji.

Poprawione funkcje

e-mail W tej wersji programu został poprawiony błąd polegający na niepodpinaniu do wiadomości e-mail załączników dodanych do obiektu podczas wysyłania Pocztą CRM dokumentów przy pomocy funkcji 'Wyślij email PDF’. Od tej pory gdy na dokumencie w 'Asystencie’ oznaczymy załącznik flagą 'wysyłaj mailem’ po skorzystaniu z funkcjonalności 'Wyślij email PDF’ zostanie on podpięty do wysyłanej wiadomości e-mail wraz z wydrukiem dokumentu.

Budżet W tej wersji programu zostało poprawione działanie pól wyliczanych `Workers.PozycjaBudzProjInfo.RealizacjaKwotaKoszt` i `Workers.PozycjaBudzProjInfo.RealizacjaKwotaPrzychod` dostępnych na zakładce `Budżet` w Projekcie oraz na liście `Kwoty budżetów` dostępnej w Projekty\Dane analityczne. Od tej pory po wprowadzeniu `Kwoty dodatkowej` dostępnej podczas dodawania `Opisu analitycznego`i użyciu dostępnej w menu `Czynności` z poziomu Projektu funkcji `Przeliczenie kwot zrealizowanych` pole wyliczane zwróci prawidłową wartość zamiast występującego wcześniej komunikatu `(stop)`.

Budżet W wersji tej poprawiono działanie filtra 'Rodzaj pozycji’, który jest dostępny na zakładce 'Budżet’ w Projekcie. Od tej pory po ustawieniu w tym filtrze wartości 'Zbiorcze’ na liście pozycji budżetowych zgodnie z dokumentacją w Bazie Wiedzy zostaną wyświetlone pozycje znajdujące się na innym poziomie niż najniższy. Lista pozycji zbiorczych będzie prezentowana w formie zwiniętego drzewa, dlatego aby wyświetlić wszystkie pozycje zbiorcze należy rozwinąć poszczególne węzły.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Dokument podstawowy Poprawiono działanie workera OK i nowy przy dodawaniu prawa rekordu w zakładce Uprawnienia rekordu w dokumencie podstawowym. Dodanie załącznika i użycie tego workera przy otwartym Asystencie zapisu powodowało, że prawa do rekordu nadawane były na załączniku, nie na dokumencie.

Sprawa Poprawiono błąd, który powodował, że nie wyświetlał się prawidłowo numer sprawy albo dokumentu podstawowego pomimo dodania w Numeratorze w definicji odpowiednich pól. Problem dotyczył pól Oddział/SymbolKlasa Wykazu Akt/Symbol i Komórka Podrzędna/Symbol.

Pozostałe Poprawiono działanie systemu praw obiektowych, jeśli operator ma uprawnienia Tylko odczyt do danej struktury. Możliwe będzie podejrzenie struktury, dodanie powiązań w menu Struktury a w menu DMS/Foldery także załączników do katalogowych elementów struktury.Pełne prawo do edycji danego katalogowego elementu struktury, przy zachowaniu ReadOnly dla pozostałych, może zostać nadane operatorowi w zakładce Uprawnienia rekordu.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe W związku z wymaganiami dotyczącymi JPK_V7 zmieniono konfigurację faktur do paragonów i faktur fiskalizowanych. Zablokowano relację FVPP->DWKPar. Do FVP, FVPP, FF, FFZAL przypisano definicję ewidencji SPFVP (przeznaczoną dla faktur do paragonów). Zmiana dotyczy nowych baz. W istniejących instalacjach należy analogiczne zmiany odpowiednie dla danej konfiguracji wprowadzić ręcznie.

Dokumenty handlowe Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE (z krajów innych niż Polska). Pozwala to na wystawianie dokumentów sprzedaży z zagranicznymi stawkami VAT w przypadku, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE. Na wydruku takiego dokumentu znajdzie się NIP sprzedawcy z kraju UE, którego stawki zastosowano.

Dokumenty handlowe Udostępniono zmianę daty wystawienia dokumentu zakupu za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument. Zmiana jest możliwa w przypadkach, gdy nie zagraża spójności danych, w szczególności dotyczących operacji magazynowych.

Dokumenty handlowe Do dokumentu handlowego dodano dwie nowe kolekcje danych na zakładce Kontrahent. Są to listy, które służą do przechowywanie danych kontaktowych kontrahenta i odbiorcy. Za ich widoczność na dokumencie odpowiadają parametry definicji dokumentu. Nowe kolekcje danych są wykorzystywane przez dodatki e-sklepy Konektor oraz Kurierzy do przechowywania adresów email i numerów telefonów.

Dokumenty handlowe Rozbudowano działanie czynności Kopiuj pozycje dla dokumentu handlowego. Dodano możliwość podziału wskazanych pozycji na wiele z zachowaniem sumy ilości, np. pozycja z ilością 10 szt. może być podzielona na kilka dających razem 10 szt. Podział zachowuje relacje do dokumentu nadrzędnego, czyli nowe pozycje są powiązane relacją jak źródłowa.

Dokumenty handlowe Ulepszono logikę drukowania miejsca dostawy na dokumentach rozchodowych. Obecnie miejsce dostawy wydrukuje się również wtedy, gdy kontrahent jest ten sam, co odbiorca, ale w danych odbiorcy na dokumencie zmieniono dane adresowe (rozumiane jako miejsce dostawy).

Dokumenty handlowe Rozszerzono zakres informacji prezentowanych na wydruku dokumentu w opcjonalnej tabeli Wykaz nierozliczonych należności. Obecnie zawiera ona dodatkowo noty odsetkowe.

Dokumenty fiskalizowane Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów. Po zmianie do dokumentu ewidencji tworzonego przez tę czynność dołączane są dodatkowo dokumenty zafiskalizowane, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP. Pozwala to traktować faktury fiskalizowane (FF, FFZAL) jako faktury do paragonów (z ewidencją SPFVP), a sprzedaż z nich wynikającą ujmować w raporcie fiskalnym.

Korekty dokumentów Dodano pole dokumentu Przyczyna korekty, wypełniane automatycznie na podstawie wartości analogicznego pola w pozycjach korekty. Zawartość tego pola można również edytować ręcznie. Jest ona umieszczana w nagłówku na wydrukach korekt.

Definicje dokumentów Dodano parametry definicji dokumentu decydujące o generowaniu i edycji procedur VAT i grup towarowych VAT na dokumencie. Dotychczas decydowała o tym kombinacja ustawień definicji dokumentu.

Relacje dokumentów Ulepszono mechanizm dołączania w relacji istniejących już dokumentów. Obecnie w takim przypadku agregowanie pozycji z dokumentów dołączanych działa, jeśli w konfiguracji relacji włączono dotyczący tego parametr.

EDI Umożliwiono generowanie nazwy eksportowanego pliku z komunikatem EDI za pomocą cechy algorytmicznej zdefiniowanej dla dokumentu (handlowego albo ewidencji).

JPK Zmieniono algorytm generowania listy grup towarowych na korekcie faktury sprzedaży. Obecnie lista jest tworzona wyłącznie z tych pozycji, które są korygowane.

Umowy cykliczne Ulepszono edycję grup towarowych na zatwierdzonym dokumencie. Obecnie grupy można edytować również wtedy, gdy istniej zatwierdzony dokument podrzędny. Ma to zastosowanie przede wszystkim w przypadku umów cyklicznych, w których nie ma grup towarowych, gdyż zostały zarejestrowane przed ich wprowadzeniem.

Płatności dokumentów handlowych Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel.

Płatności dokumentów handlowych Umożliwiono dołączanie wpłaty jako zaliczki do dokumentu z poziomu wpłaty oraz z poziomu operacji bankowej (powstałej w wyniku importu wyciągu bankowego). Dotychczas można było tego dokonać jedynie z poziomu formularza dokumentu handlowego.

Płatności dokumentów handlowych Rozbudowano worker PłatnościDokumentu o właściwość Zaliczki. Zawiera ona sumę kwot wpłat podpiętych do dokumentu jako zaliczki, a wyrażoną w walucie podsumowania dokumentu. W ten sposób np. na liście zamówień można uzyskać informację o łącznej kwocie zaliczek podpiętych do poszczególnych dokumentów.

Towary W słowniku kodów CN umożliwiono przypisanie stawki VAT do kodu CN. Wybranie kodu na towarze przepisuje stawkę z kodu do kartoteki towaru. Dodatkowo na liście towarów dodano czynność Zmiana VAT/Według kodów CN, która aktualizuje stawki VAT towarów, wg stawek zdefiniowanych dla kodów CN.

Kurierzy Zmieniono sposób wysyłania nazwy adresata do systemu kuriera. Dotychczas była to zawsze nazwa odbiorcy z dokumentu. Obecnie jest to nazwa lokalizacji, jeśli w dokumencie wskazano lokalizację jako miejsce dostawy.

Kurierzy Ulepszono edycję danych adresowych i kontaktowych na potrzeby przesyłek kurierskich. Wykorzystano nową listę danych kontaktowych w dokumencie. Ulepszono działanie czynności Edytuj adres dostawy (dostępną na zatwierdzonym dokumencie), która obecnie korzysta z tych danych.

Kurierzy Ulepszono mechanizm dodawania paczek do dokumentu po wybraniu spedytora. W przypadku, gdy masa towarów wyliczona z pozycji przekracza masę paczki zdefiniowaną w konfiguracji, dodawane są kolejne paczki. Mechanizm działa dla spedytorów obsługujących wiele paczek w jednej przesyłce.

e-Sklepy Konektor Obsłużono wysyłanie do e-sklepu numeru listu przewozowego skojarzonego z zamówieniem pobranym z tego e-sklepu. Odbywa się to podczas wykonywania czynności Aktualizuj zamówienia.

e-Sklepy Konektor Rozszerzono możliwość wiązania towarów z e-sklepu z towarami w bazie enova365. W oknie wiązania towarów dodano czynność służącą do ich parowania na podstawie zgodnych kodów EAN.

e-Sklepy Konektor Dodano pole Status zewnętrzny dokumentu handlowego. Ma ono zastosowanie w integracji z e-sklepami i służy do przechowywania informacji o tym, jaki status ma zamówienie w e-sklepie.

Zamówienia i oferty Ulepszono działanie zmiany priorytetu zamówienia algorytmicznego z poziomu formularza dokumentu. Dotychczas w przypadku, gdy dokument zawierał usługi, zmiana priorytetu na jeden z wybranych skutkowała wyświetleniem informacji: Różne, gdyż nie miała ona skutku dla usług.

Limit kredytowy Poprawiono działanie kontroli limitu kredytowego dla dokumentu zamówienia z planem spłat. Dotychczas po przekroczeniu limitu kredytowego nie można było zatwierdzić takiego dokumentu, pomimo wybrania sposobu zapłaty: Gotówka.

Kompletacja Umożliwiono korzystanie z automatycznego wskazania zasobów przy dodawaniu pozycji rozchodu składników kompletacji (KPLW) po włączeniu takiego działania w definicji tego dokumentu.

Poprawione funkcje

Korekty dokumentów Poprawiono wydruk korekty zbiorczej. Dotychczas na wydruku repx pozycje były błędnie sortowane. Natomiast na wydruku repx i aspx w wariancie tylko korygowane pozycje, w sekcji przed korektą pojawiały się tylko pozycje z pierwszej korygowanej faktury.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiono przenoszenie zaliczek z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Dotychczas przenoszenie zaliczek (np. z zamówienia na fakturę) działało niepoprawnie w przypadku, gdy jedną zaliczkę powiązano z dwoma dokumentami (do każdego przypisano część), a następnie do obu tych dokumentów tworzono zbiorczy dokument podrzędny. W takiej sytuacji na podrzędny przenosiła się tylko jedna część zaliczki.

EDI Poprawiono usuwanie komunikatów EDI dla wielu zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy z dysku usunięto pliki powstałe w wyniku eksportu. Dotychczas w takiej sytuacji komunikaty nie usuwały się z bazy.

EDI Poprawiono algorytm ustalania definicji do eksportu dokumentu podczas wykonywania czynności Komunikat EDI/Eksport. Dotychczas w przypadku próby wyeksportowania dokumentu dla kontrahenta Incydentalnego system znajdował definicję, choć nie była ona przypisana do kontrahenta i eksport się udawał, a nie powinien. Poprawka w wersji 1907.0.0.1 dodatku.

EDI Poprawiono błąd eksportu wielu zaznaczonych dokumentów za pomocą czynności Komunikat EDI/Eksport. Dotychczas podczas wykonywania tej czynności niepotrzebnie eksportowały się również te dokumenty, których kontrahenci nie mieli przypisanych definicji do eksportu.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych. Dotychczas dodawanie nie działało przy włączonym w definicji dokumentu wymuszonym wskazaniu zasobu podczas dodawania pozycji.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych. Dotychczas dodana pozycja wyświetlana była w pierwszym, a nie w ostatnim wierszu pozycji (zachowując kolejne, prawidłowe lp). Uporządkowanie kolejności następowało dopiero po zapisaniu dokumentu.

Dokumenty handlowe Poprawiono działanie wymuszonego wskazania zasobu przy dodawaniu pozycji zamówienia. Dotychczas nie działało ono w interfejsie HTML.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji po zeskanowaniu cenowego kodu kreskowego. Dotychczas w niektórych przypadkach cena z kodu była odczytywana niewłaściwie.

Dokumenty handlowe Ulepszono czynność dodawania towarów do koszyka w trybie z edycją ilości. Umożliwiono dodanie towaru w jednostce innej niż podstawowa.

Uprawnienia Poprawiono ustawianie domyślnego okresu dla operatora na listach zestawień. Dotychczas ustawienie z karty operatora nie miało skutku na niektórych z tych list.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

e-Deklaracje PIT Dostosowano schemat eDeklaracji PIT-4R do nowego wzoru obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2020.

Storno płacowe Rozbudowano algorytm storna płacowego w celu obsłużenia korekt składek PPK i wypłat osób poniżej 26 roku życia oraz w kierunku ujednolicenia działania algorytmu automatycznego storna i ręcznego oznaczenia do przeliczenia. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne) dodano parametr 'Zalecana konfiguracja naliczania korekt’ domyślnie ustawiony na 'NIE’. Po zaznaczeniu parametru 'Zalecana konfiguracja naliczania korekt’ na 'TAK’ zostanie uruchomiony nowy algorytm. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Import Export Dodano możliwość odrębnego wygenerowania pliku korekty składek PPK z dokumentu PPK. W tym celu w konfiguracji Kadry i Płace/Deklaracje/PPK dodano nowy parametr 'Eksportuj korekty oddzielnie od składek’, który domyślnie ustawiony jest na 'NIE’. Przy zaznaczonym parametrze na 'TAK’ podczas eksportu Dokumentu pracodawcy PPK zawierającego różne deklaracje, w tym korekty, zostanie wygenerowana paczka z plikami w podziale na: Korekty, Pozostałe oraz Składki.

Dokumenty PPK Dodano możliwość seryjnego wygenerowania deklaracji 'Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika’. Grupowe wygenerowanie deklaracji dostępne jest z poziomu listy Kadry/Wszyscy/Czynności/Operacje PPK/Zmiana danych identyfikacyjnych. Wykonanie czynności spowoduje wygenerowanie deklaracji uczestnikom PPK, którzy mają zmianę danych wykazywanych na deklaracji w zadanym okresie, zgodnie z aktualnym zapisem historycznym.

PPK Umożliwiono naliczenie korekty składek PPK poprzez potrącenie/dodatek, na kwotę wskazaną przez użytkownika. Elementy służą do wykazania korekty składek na deklaracji Rozliczenie składek PPK, w sytuacji gdy zostały zapłacone niesłusznie składki PPK za danego uczestnika. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) dodano dodatki:

 • Korekta nadpłaconych składek PPK(etat);
 • Korekta nadpłaconych składek PPK(um.poz);
 • Korekta nadpłaconych składek PPK(umowa). Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Dodano odrębny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail do komunikacji z instytucją finansową PPK. W kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Zgoda na udostępnianie danych” zarówno do telefonu jak i adresu e-mail dodano nowe pole „Domyślny”. Jeżeli pole 'Telefon’ bądź 'e-mail’ są zaznaczone na 'TAK, automatycznie jest wyświetlane pole 'Domyślny’ standardowo zaznaczone na 'Tak’, co oznacza, że do komunikacji z instytucją finansową pobierany będzie numer telefonu i adres e-mail z kartoteki pracownika z zakładki 'Adresy’. Jeżeli do kontaktu z instytucją finansową ma być uwzględniony inny telefon i adres e-mail niż na zakładce 'Adresy’, to parametr 'Domyślny’ należy zaznaczyć na 'NIE’. Dla telefonu pojawi się nowe pole do uzupełnienie 'Numer telefonu komórkowego’, natomiast dla adresu e-mail dodatkowe pole 'Adres e-mail’. Nowe dane kontaktowe zostały uwzględnione w dokumentach: „PPK – Rejestracja uczestnika”, a także „PPK – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika”.

PPK Dodano przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK. Powiadomienie generuje się od dnia wprowadzonej w kartotece pracownika daty rezygnacji (zakładka PPK/Ogólne, pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek”). W konfiguracji zadanie „Termin rezygnacji PPK” jest domyślnie zablokowane.

PPK Dodano weryfikator obniżonego procentu składki PPK pracownika, sprawdzający, czy wprowadzony procent mieści się w przedziale od 0,5% do 2%. W przypadku wprowadzenia procentu spoza przedziału pojawi się komunikat 'Obniżony procent podstawowej składki uczestnika na PPK powinien mieścić się w przedziale od 0,5% do 2%’.

PPK Dodano możliwość seryjnego wygenerowania dokumentu 'PPK – Zakończenie zatrudnienia uczestnika’ dla pracowników i zleceniobiorców. Operacja seryjna dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Wszyscy w menu Czynności/Operacje PPK/Zakończenie zatrudnienia uczestnika.

PPK Dodano weryfikator porównujący zgodność danych identyfikacyjnych na deklaracji „Rozliczenie składek – PPK” z danymi z poprzedniej deklaracji rozliczenia składek PPK. jeśli dane identyfikacyjne są różne, to pojawia się komunikat z ostrzeżeniem: ” Brak zgodności danych identyfikacyjnych z danymi z poprzedniej deklaracji. 'imię i nazwisko pracownika’.”

Zajęcia komornicze Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.

Czas Pracy Wprowadzono zmiany w uzgadnianiu doby pracowniczej. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy) dodano parametr 'Początek doby pracowniczej w niedzielę i święta’ i ustawiono jego wartość na godzinę 6:00. Oznacza to że standardowo doba pracownicza w dni, które z definicji są dniami typ Święto’ lub 'Niedziela’ rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano. Wprowadzono również zmianę w uzgadnianiu doby pracowniczej w dni typ 'Wolne’. Doba pracownicza w te dni rozpoczyna się 24 godziny po rozpoczęciu doby pracowniczej w dzień 'Pracy’ poprzedzający dzień 'Wolny’.

Czas Pracy Na liście pracowników dodano czynność, która dla zaznaczonych kartotek uzgodni dobę pracowniczą: Czynności/Operacje seryjne/Uzgodnij dobę pracowniczą. W oknie parametrów należy ustawić okres w ramach, którego system uzgodni dobę pracowniczą dla zaznaczonych kartotek pracowniczych.

Teczki pracownicze Zablokowano możliwość edycji pola 'Pracownik’ na formularzach dokumentów dodatkowych w elektronicznej dokumentacji pracowniczej, by nie można było przepinać dokumentu wystawionego na jednego pracownika na innego. Do tej pory po kliknięciu na strzałkę przy polu otwierała się lista pracowników i zmiana pracownika była możliwa. Dokumenty dodatkowe można dodać z poziomu kartoteki pracownika na zakładkach ’Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Akta osobowe’ oraz ’Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja’,

Zasiłek opiekuńczy W związku z wprowadzeniem kolejnego okresu obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówki ze względu na COVID-19, do którego nie należy wliczać poprzednich okresów przysługiwania zasiłku, w programie została wyłączona kontrola limitów:

 • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placów – koronawirus (dni): 257;
 • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni): 243. Limity zostały przeniesione do sekcji 'Pozostałe ustawienia historyczne’. Liczba dni w poszczególnych limitach została zwiększona tak, aby w przypadku korzystania z nieobecności związanych z zamknięciem placówek ze względu na COVID-19 zasiłek został naliczony bez kontroli limitu.

Składki Na liście elementów wypłaty poprzez organizator widoku umożliwiono wyciągnięcie pola 'RodzajSkładki.Info’, w którym znajduje się informacja, jakie składki powinny zostać naliczone z elementu wypłaty. Pole przyjmuje wartości ZUS, FP, FGŚP, PIT26, PPK, Zdrowotna.

PFRON Umożliwiono odnotowanie czterech schorzeń w kartotekach pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W kartotece pracownika na zakładce Informacje PFRON w sekcji Stopień niepełnosprawności dodano nowe pola „Schorzenie specjalne (3)” oraz „Schorzenie specjalne (4)”. Po uzupełnieniu 2 schorzeń na interfejsie pojawia się „Schorzenie specjalne (3)” z możliwością uzupełnienia. Analogicznie po uzupełnieniu 3 schorzeń na interfejsie pojawia się „Schorzenie specjalne (4)” z możliwością uzupełnienia.

Poprawione funkcje

Deklaracja ZUS DRA Poprawiono wykazywanie składek PPK na deklaracji ZUS DRA na załączniku ZUS RCA, w przypadku, gdy deklaracja PPK zostanie oznaczona jako niepodlegająca wysłaniu. Jeżeli na deklaracji Rozliczenie składek PPK na formularzu Składka PPK został zaznaczony parametr „Przekaż składkę” na „NIE”, to na załączniku ZUS RCA do deklaracji ZUS DRA niepotrzebnie była wykazywana kwota składki PPK.

Deklaracja ZUS DRA Poprawiono uwzględnianie elementów stornowanych na deklaracji ZUS DRA. W przypadku ustawienia w konfiguracji parametru „Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat” na TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe), elementy stornowane były uwzględniane na deklaracji ZUS DRA również z niezatwierdzonych wypłat, a powinny tylko z zatwierdzonych.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej nieobecność zus, w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia była mała i składka zdrowotna była ograniczana do wysokości zaliczki na podatek.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie, na której były naliczane zarówno elementy podlegające składkom jak i nieoskładkowane.

Wynagrodzenie chorobowe Poprawiono wykazywanie kodu RSA na nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu”. Jeżeli ubezpieczonemu za okres powyższej niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, to będzie wykazywany kod RSA 331, a w przypadku zasiłku chorobowego kod RSA 313. Wcześniej był wykazywany kod RSA 151. W celu obsłużenia kodu RSA 331 lub 313 dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu” w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia została dodana nowa definicja „Zas.chorobowy zerowy”. Po konwersji bazy na wypłatach z rozliczoną nieobecnością spowodowaną nadużyciem alkoholu, kod RSA ze 151 zostanie podmieniony na kod RSA 331 lub 313.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie procentu zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Zwolnienie spowodowane gruźlicą”. Zamiast zasiłku w wysokości 80% naliczało się 70%.

Podstawa chorobowego Poprawiono uwzględnianie w podstawie chorobowej elementów płacowych, które na definicji na zakładce Nieobecności’ w parametrze 'Zasiłków (pracownicy)’: mają wskazane Dopełniać jak zasadnicze’. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik wynagradzany był stawką miesięczną, a miesiąc wliczany do postawy chorobowej wymagał uzupełnienia, z uwagi na nie przepracowanie całego miesiąca, a także w danym miesiącu wypłacony został element z ustawieniem ’ Dopełniać jak zasadnicze’ w podstawie zasiłków, element uwzględniany był w niewłaściwej wartości, pomniejszonej za okres niezatrudnienia, zamiast dopełniony do pełnej wartości.

Podstawa chorobowego Poprawiono pomniejszanie elementów o składki ZUS w podstawie chorobowego, w sytuacji, gdy w miesiącu wliczanym do podstawy wystąpiły elementy nie wchodzące do podstawy oraz nastąpiło przekroczenie trzydziestokrotności składek ZUS.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli po zmianie wymiaru etatu nastąpiła przerwa w nieobecnościach, to do kolejnej nieobecności była pobierana poprzednia podstawa zamiast ustalona na nowo.

Wypłaty Poprawiono naliczanie wynagrodzenia z tytułu nieobecności, w sytuacji gdy pracownik miał na kilka dni wprowadzoną nieobecność na część dnia, a na pozostałe dni nieobecność ZUS. W opisanym przykładzie nieprawidłowo wyliczało się wynagrodzenie nieobecności na część dnia.

Definicja Elementów Wynagrodzenia Poprawiono działanie klasy 'NaliczEkwiwalent’. Problem występował w przypadku wdrożeniowej zmiany naliczania ekwiwalentu za czas urlopu i podstawienia indywidualnej wartości w parametrze 'ŚredniaNormaMiesięczna’Wartość podstawiona w definicji elementu nie była uwzględniana w obliczeniach ponieważ system pobierał wartość parametru 'Średnia miesięczna norma czasu pracy’ z konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Urlop inne).

Podstawa ekwiwalentu Poprawiono naliczanie podstawy ekwiwalentu za urlop przy stawce wynagrodzenia zasadniczego określonej w innej walucie niż PLN. Przy wyliczaniu podstawy ekwiwalentu wynagrodzenie zasadnicze nie było przeliczane przez odpowiedni kurs waluty.

Wydruki

Wydruki Kadrowe W wydruku „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” uwzględniono wartość kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej dla elementu opodatkowanego, nieoskładkowanego oraz niewpływającego na kwotę do wypłaty. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych, a także kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

ZPCHR Poniższe wydruki w mechanizmie repx dostosowano do konfiguracji wielooddziałowej:

 • Pracownicy pełnosprawni,
 • Pracownicy niepełnosprawni,
 • Pracownicy – lista zmian,
 • Informacja miesięczna,
 • Informacja o stanie zatrudnienia,
 • Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON,
 • Informacja INF-1,
 • Informacja INF-2,
 • Informacja INF-W,
 • Informacja DEK-I-0,
 • Informacja DEK-II,
 • Informacja DEK-II-a.

Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w folderze ZPCHR.

ZPCHR Do wydruku „ZPCHR/Informacja miesięczna” w mechanizmie repx dodano na końcu tabeli wiersz „Średnia” ze średnią arytmetyczną poszczególnych kolumn. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wydruk „Zestawienie urlopów na żądanie” w mechanizmie repx. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” błędnie powielały się dane z kolumny 'Urlop wykorzystany’ dla kolejnych pracowników.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono następujące raporty w mechanizmie repx:

 • Urlop bezpłatny – praca u innego pracodawcy,
 • Urlop wypoczynkowy – przesunięcie terminu,
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek o udzielenie,
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek po macierzyńskim,
 • Urlop wypoczynkowy – karta urlopowa,
 • Urlop wypoczynkowy – odwołanie pracownika.

Na niektórych bazach konwertowanych wywołanie powyższych wydruków skutkowało błędem: „Nie można znaleźć standardowego pliku konfiguracyjnego 'XtraReports/Nagłówki/naglowek – pracodawca'”. Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Zmieniono sposób wyliczania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika wykonującego pracę za granicą, jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy lub gdy jego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia. Do ustalenia podstawy wymiaru uwzględniany jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania. Dotyczy to zarówno przypadków, w których miesięczny przychód pracownika przewyższa kwotę przeciętnego wynagrodzenia, jak i gdy nie przewyższa tej kwoty.W przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca wykonuje pracę w Polsce, a przez część za granicą, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenie podlega sumowaniu i nie jest uzupełniane ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę w kraju, ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę za granicą.Dodatkowo na elementach wynagrodzenia zasadniczego za okres pobytu za granicą zmieniono ustawienie dotyczące sposobu wliczania elementów do podstawy chorobowego, było 'Dopełniać jak zasadnicze’, a aktualnie jest 'Wliczać dla’. W celu zaktualizowania bieżącej konfiguracji na bazach rozliczających pracowników oddelegowanych prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Eksport przelewów Dla formatu eksportu przelewów ISO 20022 zmieniono wartość eksportowaną do pola EndToEndId. Przed zmianą do pliku przelewu dla wspomnianego pola przenoszona była spacja, aktualnie jest to wartość „NOT PROVIDED”.

Rozrachunki Dla Płatności i Zapłat w walutach obcych, których wartość w PLN ustalana jest w oparciu o kurs wg wybranej tabeli kursowej dodano pole Notowanie z informacją o zgodności zastosowanego kursu względem notowania z tabeli kursowej. W nowym polu prezentowane jest notowanie wraz z numerem tabeli kursowej, informacje o niezgodności kursu lub informacje o braku notowania na dany dzień. Nowe informacje prezentowane są na formularzach Płatności i Zapłat w sąsiedztwie pola Kurs. W organizatorze listy informacje dostępne są w ramach właściwości Workers.KursWgTabeliInfo.

Poprawione funkcje

Dokumenty rozliczeniowe Poprawiono błąd polegający na możliwości wielokrotnego dodania do kompensaty tego samego dokumentu, w przypadku jego częściowego rozliczenia. Aktualnie każdy dokument może być dodany tylko raz, niezależnie od jego stanu rozliczenia.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla Credit Agricole (MT940) – wariant 2

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: BS Piaseczno (CSV).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: PKO BP (Elixir, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: ING (MT940, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Wprowadzono bardziej precyzyjne komunikowanie numeru linii lub zakresu linii, w których występują błędy w pliku wyciągu, który ma być wczytany jako raport bankowy. Zmiana umożliwia sprawniejsze odnalezienie błędnego miejsca i ewentualną poprawę danych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander i Millennium – umożliwiono pobieranie wyciągów online w formacie mt940.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservices – na pasku postępu dodano informację o nazwie Ewidencji (Rachunku) dla której pobierany jest wyciąg bankowy lub historia operacji.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiono mechanizm weryfikacji duplikatów operacji. Dla operacji pobranych przy pomocy historii, budowany jest unikalny Identyfikator instrukcji ( na podstawie daty księgowania operacji oraz parametru TxId), który jest wykorzystywany do wyliczenia czy dana operacja jest duplikatem.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millennium – poprawiono obsługę wysyłki przelewów oraz aktualizacji ich statusów po eskporcie z enova365 do systemu bankowego. Przed zmianą przelewy były pozornie eksportowane, w związku z czym niepoprawna była też aktualizacja ich statusu.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millennium

 • uruchomiono mechanizm weryfikacji duplikatów podczas pobierania historii operacji oraz wyciągów,
 • umożliwiono sterowanie okresem za jaki są pobierane wyciągi na podstawie ustawienia okresu w konfiguracji na danej ewidencji ŚP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono oznaczanie przelewów MPP wysyłanych z enova365.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono import zaznaczonych operacji z pobranego wyciągu do raportu ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą niepoprawnie importowały się wszystkie operacje, nie tylko zaznaczone.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono odczytywanie numeru faktury i kwoty VAT z operacji dotyczących przelewów MPP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservices – poprawiono oznaczanie wysyłanych z systemu przelewów okresowych MPP. Przed zmianą takie przelewy trafiały do systemów bankowych jako przelewy zwykłe, po zmianie, trafiają jako przelewy MPP.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Środek trwały Dodano nową definicję podzielnika kosztów o nazwie Źródła finansowania opartą o nową tabelę Źródła finansowania. W standardowej konfiguracji dostępne są dwa źródła finansowania: Środki własne i Dotacja. Dodatkowe źródła finansowania można wprowadzić w konfiguracji programu w części Opcje/Ogólne/Źródła finansowania.

Środek trwały Na karcie środka trwałego na zakładce Plan amortyzacji umożliwiono wygenerowanie planowanych odpisów amortyzacyjnych podzielonych z użyciem jednego lub dwóch podzielników wprowadzonych dla tego środka trwałego. Nowe mechanizmy mogą mieć zastosowanie do uzyskania wartości podzielonych jednocześnie wg kryterium centrów kosztów oraz kryterium źródeł finansowania.

Wydruki

Środek trwały Wydruk Plan amortyzacji dostępny na karcie środka trwałego rozszerzono o dodatkowe parametry umożliwiające uzyskania planowanych odpisów amortyzacyjnych podzielonych wg jednego lub dwóch podzielników kosztów wprowadzonych dla danego środka trwałego.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W definicjach generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzono następujące zmiany:

 1. Poprawiono przenoszenie informacji o NIP w polach <NrKontrahenta/> i <NrDostawcy/>. Po zmianach w tych polach prezentowany jest sam numer – bez myślników i liter wskazujących na kod kraju. W przypadku gdy pole NIP jest puste do pliku eksportowana jest wartość Brak.
 2. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola <KodKrajuNadaniaTIN>. Pole to nie występuje jeśli na dokumencie numer NIP jest bez kodu kraju lub pole NIP jest puste.
 3. W części ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola <DataWplywu/> tylko, gdy data w tym polu jest inny niż data w polu <DataZakupu/>.
 4. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz pozycje korekt z tytułu złych długów są eksportowane bez oznaczania typu dokumentu, grup towarowych oraz procedur VAT.

JPK Na standardowych definicjach dokumentów ewidencji typów: DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja i VAT marża ewidencja usunięto oznaczenie typu jako dokumenty WEW (wewnętrzne).

JPK Wprowadzono możliwość przechowywania generowanych plików JPK bezpośrednio w bazie danych. Lokalizację miejsca przechowywania można zmienić za pomocą parametru o nazwie Pliki JPK przechowywane w bazie danych w konfiguracji w części Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny. Wariant przechowywania w bazie danych jest domyślnie ustawiany w konfiguracji nowych baz danych.

JPK Umożliwiono porównanie zawartości części ewidencyjnych dwóch plików JPK_VAT. Na formularzu pliku JPK utworzonego z wykorzystaniem nowego wariantu JPK_V7 dostępna jest czynność Porównanie dokumentów JPK…, która umożliwia wskazanie poprzedniego pliku JPK za dany okres i wygenerowanie pliki w formacie MS Excel zawierającego szczegóły porównania.

Mechanizm podzielonej płatności Zmieniono algorytm automatycznego oznaczania dokumentów parametrem Obowiązkowy MPP w przypadku faktur korygujących. Stosownie do wytycznych Ministerstwa Finansów oznaczenia dla faktur korygujących powinny wynikać z analizy całej transakcji wg stanu po korekcie. Jeśli po korekcie zwiększającej wartość sprzedaży cała wartość transakcji przekracza 15 tys. zł i przynajmniej w części przedmiotem transakcji są towary lub usługi z załącznika 15, to taka faktura korygująca powinna mieć oznaczenie Obowiązkowy MPP nawet wówczas, gdy jej wartość nie przekracza kwoty 15 tys. zł i gdy korekta nie dotyczy pozycji wymienionych w załączniku 15. Taka faktura korygująca na wydruku powinna mieć oznaczenie słowami Mechanizm podzielonej płatności oraz oznaczenie w ewidencji VAT i nowym JPK_V7 w postaci procedury o symbolu MPP. Płatności wynikające z tej faktury korygującej powinny być realizowane w Mechanizmie podzielonej płatności. Analogicznie w sytuacji faktury korygującej zmniejszającej wartość transakcji w jej wyniku cała transakcja może stracić status transakcji objętej obowiązkowym MPP oraz obowiązkiem odpowiedniego oznaczania na wydruku i w pliku JPK_V7.

Ewidencja dokumentów Wprowadzono możliwość automatycznego dodawania procedur VAT do dokumentów ewidencji. Podczas zmiany stanu dokumentu z Bufor na Wprowadzony lub Predekretowany uruchamiany jest mechanizm dodawania procedur, który dotychczas był uruchamiany za pomocą czynności Generuj procedury VAT dostępnej na formularzu dokumentu. Jeśli dokument nie ma przypisanych procedur VAT, to w ramach działania tego mechanizmu dodawane są te procedury VAT, dla których spełnione są określone dla nich warunki (algorytmy standardowe lub użytkownika). Dodatkowo aktywnością mechanizmu automatycznego dodawania procedur można sterować odrębnie dla poszczególnych typów dokumentów za pomocą parametrów w konfiguracji w części Ewidencja VAT/Procedury VAT w sekcji Automatyczne dodawanie procedur VAT dla wybranych typów dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do ewidencji. Szczegółowe informacje tutaj.

Ewidencja dokumentów Rozszerzono możliwości edycji procedur VAT, grup towarowych i typów dokumentów VAT za pomocą czynności Edytuj oznaczenia VAT (poprzednia nazwa Dodaj oznaczenia VAT) dostępnej na liście dokumentów ewidencji. W parametrach czynności umożliwiono aktywowanie edycji niezależnie dla każdego rodzaju oznaczeń. Gdy czynność jest uruchamiana dla jednego dokumentu, w jej parametrach są umieszczane aktualne oznaczenia dokumentu. W ramach wprowadzonych zmian umożliwiono edycję oznaczeń również na dokumentach w stanie Predekretowany i Zaksięgowany. Szczegółowe informacje tutaj. Dla dokumentów sprzedaży pochodzących z modułu Handel czynność nie umożliwia edycji grup towarowych, które mogą być zmieniane poprzez edycję grup towarowych na pozycjach dokumentu handlowego.

Ewidencja dokumentów Na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty dodano czynność Dodaj dokumenty wg plików, która umożliwia wybór plików (PDF, JPG itp.) i utworzenie na ich podstawie dokumentów ewidencji wg wskazanego typu (Sprzedaż lub Zakup) oraz wybranej definicji. Po użyciu czynności powstają nagłówki dokumentów z podłączonym jako załącznik plikiem. Wprowadzone w ten sposób do systemy dokumentu można następnie dalej przetwarzać korzystając z formularza dokumentu z włączonym podglądem załączników z Asystenta.

Ewidencja dokumentów Umożliwiono wyświetlanie komunikatu o kontrahencie podczas dodawania dokumentu ewidencji. Na kartotece kontrahenta na zakładce Uwagi w sekcji Komunikat o kontrahencie dodano pole przeznaczone do wpisania informacji, która może być wyświetlana podczas dodawania dokumentu w Ewidencji dokumentów. Wyświetlanie komunikatów można aktywować na konkretnych definicjach dokumentów w ramach rozszerzonych parametrów poprzez zaznaczenie na definicji na zakładce Rozszerzenie parametru Pokazuj komunikat o kontrahencie. Mechanizm wyświetlania dodatkowych komunikatów jest dostępny dla dokumentów typu: Zakup, Sprzedaż, PK, DW nabycia należny, DW nabycia naliczony, SAD, Faktura importowa.

Ewidencja dokumentów Dodano dwie nowe grupy właściwości dokumentów ewidencji Workers.DokumentyPodrzedne oraz Workers.DokumentyNadrzedne, które są dostępne w organizatorze listy. W ramach tych właściwości są prezentowane informacje o dokumentach odpowiednio podrzędnych i nadrzędnych powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z danym dokumentem. Zbiorcze informacje o wszystkich powiązanych dokumentach prezentowane są poprzez właściwości NadrzedneInfo oraz PodrzedneInfo.

Ewidencja dokumentów Do definicji dokumentów typu zakup i sprzedaż dodano
parametr Dostępna w Pulpicie KB. Widoczny jest tylko w instalacjach w których
jest licencja na Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Definicje na których ten
parametr jest włączony będą dostępne oraz możliwe do edycji w Pulpicie Klienta
Biura Rachunkowego – operator Pulpitu będzie mógł ich używać do wprowadzania dokumentów
zakupu i sprzedaży. W konfiguracji bazy Biura Rachunkowego (Master) na liście baz danych dostępna jest czynność Udostępnij w pulpicie…, która umożliwia zbiorcze oznaczenie wskazanych definicji we wskazanych bazach danych tym parametrem.

Ewidencja dokumentów Dodano nowy stan dokumentu – Niezweryfikowany. Taki stan dostępny jest tylko w instalacjach w których jest licencja na Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, tylko dla dokumentów zakupu i sprzedaży. Stan Niezweryfikowany otrzymują tylko dokumenty wprowadzone przez użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Dopóki dokumentu zakupu lub sprzedaży jest w stanie Niezweryfikowany, użytkownik Pulpitu KBR może go edytować, przeniesienie dokumentu do innych stanów (Bufor, Wprowadzony itp.) przez księgowego w biurze rachunkowym blokuje edycję dla operatora Pulpitu KBR. Dla księgowego – operatora enova365 – funkcjonalność stanu Niezweryfikowany pokrywa się z funkcjonalnością stanu Bufor.

Ewidencja VAT Na liście deklaracji VAT-7 oraz w czynnościach dodawania deklaracji VAT-7 jako domyślą ustawiono deklarację w wersji VAT-7(21)/VAT-7K(15). Deklaracja w tej wersji obowiązuje do rozliczenia za okresy rozpoczynające się od 1 października 2020. Według zmienionych przepisów deklaracja VAT-7 od tej wersji nie jest wysyłana do systemu jako e-deklaracja, lecz jest dołączana do pliku JPK_V7 lub JPK_V7K i przesyłana do serwisu MF gromadzącego pliki JPK.

Ewidencja VAT Zaktualizowano opisy stawek VAT w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT. Obecne opisy są zgodne ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost. zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

Schematy księgowe Wprowadzono mechanizm automatycznego wyłączania aktywności schematów księgowych podczas konwersji bazy danych. W procesie konwersji dezaktywowane są schematy księgowe dla okresów obrachunkowych, dla których data końca zakresu względem daty systemowej jest odległa o więcej niż 6 pełnych miesięcy (zaznaczenie na definicji okresu obrachunkowego parametru Nieaktywne schematy księgowe). Wyłączenie schematów księgowych z poprzednich okresów obrachunkowych wpływa na szybsze uruchamianie mechanizmów predekretowania dokumentów w bieżącym okresie.

Schematy księgowe Rozbudowano kreator tworzenia warunków dla całego schematu w trybie edycji uproszczonym. Nowy kreator działa podobnie do kreatora warunków na pozycji schematu i pozwala na wskazanie wielu elementów składowych warunku. Dodatkowo wprowadzono możliwość w trybie uproszczonym warunków opartych pola Opis oraz Definicja dokumentu.

Schematy księgowe W trybie edycji Zaawansowanym umożliwiono użycie kreatora dotychczas dostępnego w trybie Uproszczonym. Użycie kreatora uruchamianego za pomocą przycisku Edytuj na zakładce Ogólne powoduje aktualizację zawartości w trybie Zaawansowanym tylko w tej części, której bezpośrednio dotyczy edycja np. tylko treści warunku schematu. Zmiana trybu edycji z Zaawansowany na inny, tak jak dotychczas, powoduje aktualizację zawartości wszystkich elementów wg tego co wynika z kreatora.

Schematy księgowe Na formularzu schematu księgowego oraz na pozycji schematu zmieniono działanie parametru Weryfikacja. Dotychczas wyłączenie weryfikacji powodowało również usunięcie wprowadzonego wcześniej kodu. Po zmianach wyłączenie weryfikacji skutkuje wyłączeniem aktywności kodu, ale wprowadzony kod zostaje zachowany.

Rozliczenia księgowe W schematach księgowych dla dokumentów magazynowych dla przedmiotu księgowania: Pozycje dokumentu handlowego/magazynowego dodano w trybie uproszczonym możliwość tworzenia warunków opartych o właściwość Typ towaru.

Poprawione funkcje

Ewidencja VAT W konfiguracji Ewidencji VAT poprawiono i doprecyzowano szczegółowe opisy poszczególnych grup towarowych GTU oraz procedur VAT.

Sprawozdania finansowe W definicji skonsolidowanego sprawozdania w tys. poprawiono algorytm widoczności elementu InformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego, odpowiadający za przenoszenie do tworzonego pliku XML danych dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.

Dekrety Na zapisie księgowym oraz opisie analitycznym w polu wskazania konta księgowego poprawiono obsługę zmiany konta wykonywaną poprzez edycję środkowych znaków symbolu konta np. zmianę konta 403-01-02 na 403-02-02 poprzez edycję jednego znaku w środkowego segmencie symbolu konta.

Importy i eksporty Dla eksportu dokumentów zakupu i sprzedaży w formacie XML wykonywanego w module Handel poprzez czynność Eksport do księgowości lub w Ewidencji dokumentów poprzez czynność Eksport dokumentów udoskonalono przenoszenie do pliku informacji o płatniku na płatnościach w przypadku, gdy płatnik jest różny od kontrahenta na dokumencie.

Importy i eksporty Czynność Eksport do księgowości wykonywaną dla raportów kasowo-bankowych udoskonalono w zakresie eksportowania informacji o symbolach i numerach dokumentów. Nazwy tworzonych tagów w pliku XML były niezgodne z aktualnie obowiązującą specyfikacją, co mogło powodować problemy podczas importu danych do innych systemów.

Wydruki

Sprawozdania finansowe W wydruku sprawozdania skonsolidowanego prezentację różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym ograniczono do prezentacji danych tylko dla tych jednostek, które mają włączoną aktywną tę sekcję objaśnień.

Dodatki

Importy Księgowe W mechanizmach importu z plików w formacie enovaTXT dla dokumentów z oznaczeniem procedurą VAT o symbolu MPP wprowadzono dodatkową logikę oznaczania wszystkich elementów VAT wartością MPP w polu Grupa.

Importy Księgowe W mechanizmach importu z plików w formacie enovaTXT poprawiono błąd, pojawiający się w przypadku wystąpienia w pliku pola z cechą z pustą wartością, która nie była zapisana ze znakami cudzysłowia („”).

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Technologia Wprowadzono zmiany w technologii umożliwiające wskazanie w operacji – wielu operacji poprzedzających. Do tej pory możliwe było wskazanie tylko jednej operacji poprzedzającej.

Zlecenie produkcyjne Obecny wydruk Zlecenia produkcyjnego został rozszerzony o dodatkowe informacje takie jak: lista produktów, lista operacji oraz lista surowców wraz z ich zużyciem.

Osoby w produkcji Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Do każdej osoby można przypisać kompetencje (wprowadzane z poziomu konfiguracji systemu), dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymaganych do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to lista pracowników, posiadających określone kompetencje.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu W procesie standardowym Pismo kosztowe zmodyfikowano algorytm na zakładce Realizacja w zadaniu Dokument do przetworzenia. Wynika to z faktu dodania nowego stanu w dokumencie ewidencji (Niezweryfikowany) i konieczności zachowania dotychczasowej funkcjonalności procesu.

Proces Dodano nowy proces standardowy BR – Pismo Kosztowe, który przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych posiadających licencję Biura Rachunkowego, a w jej ramach licencję na Moduł DMS.Proces pozwala na przekazanie z poziomu Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego załącznika (np. faktury, dokumentu do zaksięgowania) do Biura Rachunkowego (do odpowiedniej bazy Slave). Operację tę można wykonać za pomocą workera Dodaj Dokumenty DMS. Po przekazaniu dokumentu w procesie następuje uzupełnienie danych, weryfikacja i przygotowanie dokumentu do księgowania. W momencie przekazania załącznika dodawany jest do rejestru DMS nowy dokument podstawowy (BR – Pismo Kosztowe) oraz dokument dodatkowy (BR – Pismo Kosztowe), który służy do przygotowania dokumentu ewidencji. Proces pozwala na zwrócenie dokumentu do użytkownika startującego proces, jeśli pracownik Biura Rachunkowego będzie potrzebował dodatkowych informacji. Konfiguracja, dzięki zastosowaniu mechanizmu podprocesu (BR – Księgowanie Dokumentu Ewidencji), pozwala także na usunięcie błędnego dokumentu ewidencji i zachowanie utworzonego na początku procesu dokumentu podstawowego wraz z dokumentem dodatkowym. Nowy proces standardowy posiada również ścieżkę umożliwiającą wsparcie za pomocą optycznego rozpoznania znaków (OCR), we współpracy z oprogramowaniem ABBYY.

Zadania systemowe (task) W definicji zadania zmieniono działanie pól, w których można wprowadzić wyrażenie, m.in. Warunek generowaniaNazwaRozpoczęcie (DateTime). Nie jest już konieczne wprowadzanie całego wyrażenia. Elementy wybrane w rozwijanym menu po prawej stronie zostaną uzupełnione o niezbędne algorytmy.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Poprawiono błąd, który powodował, że przy wysyłce powiadomień z aktywnymi linkami widoczne były w mailu wszystkie tranzycje wychodzące z danego zadania, niezależnie od ustawień ich widoczności w konfiguracji. Powodowało to sytuację, w której operator mógł zobaczyć w mailu z aktywnymi linkami więcej tranzycji, niż było dla niego dostępne. Od teraz operator zobaczy w powiadomieniu tylko aktywne linki powiązane z dostępnymi dla niego tranzycjami.

Zastępstwa Poprawiono wyświetlanie definicji zastępstw w formularzu Zastępstwo. Zgłaszający zastępstwo mógł zobaczyć wszystkie definicje zastępstw utworzone w bazie. Od teraz będzie miał dostęp tylko do tych, do których ma przyznane prawa.

Dodatki

Harmonogram zadań Wprowadzono obsługę wielu zadań globalnych w ramach konkretnej instancji SonetaServer w jednej bazie oraz możliwość ustawiania priorytetów realizacji tych zadań globalnych. Funkcjonalności realizowane są poprzez:

 • Dodanie pola w zakładce Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram Zadań/Ogólne:
  • Obsługa wielu instancji Harmonogramu – pozwala na określenie czy jest dopuszczone użycie wielu instancji Harmonogramu Zadań w bazie. Ustawienie parametru na true powoduje utworzenie słownika, w którym należy dodać nazwy instancji.
 • Dodanie parametrów w zakładce Ogólne w formularzu akcji automatycznej:
  • Nazwa instancji harmonogramu zadań – pozwala na określenie przez którą z dostępnych usług będzie wykonana akcja. Pole jest aktywne oraz wpływa na przetwarzanie akcji tylko, jeśli Obsługa wielu instancji Harmonogramu oznaczona jest na true.
  • Priorytet – pozwala na określenie jako która z kolei akcja będzie wykonana w danej usłudze.

Harmonogram zadań Na zakładce Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Historia wywołań dodano następujące filtry:

 • Definicja zadania globalnego – wyświetla wywołania zadań globalnych o danej definicji.
 • Zadanie globalne – wyświetla wywołania konkretnego zadania.
 • Akcja automatyczna – pozwala na wybranie akcji automatycznej dostępnej na definicji zadania.
 • Pokaż błędy HZ – pozwala na wyświetlenie na liście również błędów wywołań.

Natomiast na formularzu zadania globalnego dodano zakładkę Historia wywołań, na której wyświetlane są wywołania zadań. Zakładka zawiera następujące filtry:

 • Akcja automatyczna – pozwala na wybranie akcji automatycznej dostępnej na definicji zadania.
 • Pokaż błędy HZ – pozwala na wyświetlenie na liście również błędów wywołań.

Harmonogram zadań Poprawiono działanie Harmonogramu Zadań w cyklu miesięcznym, gdy ustawiona jest opcja wywołania w ostatnim dniu miesiąca w okresie fakturowym z aktywną opcją Zastąp poprzednim dniem roboczym w fakturowanym okresie. Daty kolejnych akcji ustawiają się prawidłowo i nie następuje powielanie wywołań, gdy dzień wywołania następował w dzień wolny od pracy.

Integracja OCR Poprawiono błąd, który powodował zatrzymanie przetwarzania zadania globalnego AutoImportPlikowDokumentow DMS przez Harmonogram Zadań, jeśli importowany plik miał taką samą nazwę, jak plik występujący już w bazie. Od teraz w takim przypadku do nazwy importowanego pliku dodawana będzie cyfra, dzięki czemu powstanie unikalna nazwa z dodatkowym numerem. Jeśli w bazie jest już plik o nazwie xxx i próbujemy dodać go ponownie w procesie z wykorzystaniem zadania globalnego, to dodana zostanie cyfra 2 i powstanie plik xxx2. Gdy taki plik występuje już w bazie, to system spróbuje dodać kolejne cyfry, aż znajdzie unikalną nazwę pliku w bazie.

Moduł Serwis
Funkcjonalności

W wersji tej dla zleceń serwisowych dodano nowy wydruk 'Potwierdzenie zlecenia dla urządzeń’. Wydruk ten pozwala wygenerować zbiorcze potwierdzenie przyjęcia do serwisu urządzeń, które zostały wprowadzone na 'Zleceniu serwisowym’ w zakładce 'Urządzenia’

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Zakładki formularza W wersji przeglądarkowej systemu dodano podgląd dokumentów PDF załączonych do formularza. Podgląd jest dostępny w Asystencie na zakładce Załączniki.

Zakładki formularza W wersji HTML oraz mobilnej dodano do asystenta zakładkę Powiadomienia. Zakładka zawiera listę powiadomień (tasków) oraz procesów związanych z otwartym zapisem. Na liście powiadomień istnieje mozliwość dodania powiadomienia ad-hoc (tzn. wpisanego ręcznie, a nie wygenerowanego automatycznie przez definicję zadania).

Lookupy, słowniki, combo W polach wyboru (lookup) wprowadzono możliwość wyszukiwania wg fragmentu nazwy, kodu itp. W tym celu na początku wyszukiwanego tekstu należy wpisać znak *. Przykładowo – jeżeli w polu Towar na pozycji faktury wpisane zostanie słowo czarny to program wyświetli podpowiedzi towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od słowa czarny. Natomiast jeżeli wpisane zostanie *czarny wówczas wyświetlone zostaną podpowiedzi towarów, których kod lub nazwa zawiera słowo czarny.

Powiadomienia W wersji przeglądarkowej systemu dodano powiadomienie o upływającym terminie gwarancji na oprogramowanie. Powiadomienie pojawia sie po zalogowaniu operatora. Na oknie powiadomienia można wybrać termin ponownego przypomnienia.

Poprawione funkcje

Lookupy, słowniki, combo Naprawiono działanie ustawień lokatora na listach podpowiedzi (lookup). W poprzedniej wersji pomimo skonfigurowania indywidualnych ustawień lokatora (listy pól wg których wyszukuje lokator) dla listy podpowiedzi, wyszukiwanie odbywało się wg. domyślnych ustawień dla tabeli.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Logowanie Dodano możliwość przelogowania się pomiędzy operatorem enova365 a WebUserem. Jeśli w konfiguracji włączona została autentykacja Active Directory (zakładka ’Systemowe/Zabezpieczenie konta’), to na formularzu operatora w polu „Nazwa konta” oraz „Kod systemowego operatora zintegrowanego mogącego logować się na tym koncie” można wprowadzić nazwę konta, która będzie weryfikowana w AD. Dzięki temu istnieje możliwość nadania różnych loginów dla WebUser i operatora, które będą powiązane z AD. Do tej pory weryfikacja odbywała się tylko z wykorzystaniem pola „Nazwa konta”.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Umożliwiono anulowanie wniosku o nieobecność z poziomu pulpitu pracownika. Zdefiniowano nowy wniosek o nazwie „e-wniosek o anulowanie nieobecności”, który pozwala na anulowanie nierozliczonej nieobecności. Wniosek znajduje się w kategorii „Wnioski związanie z nieobecnościami”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

e-wnioski W pulpicie pracownika/kierownika dodano nowe wnioski przypisane do kategorii 'Związane z nieobecnościami’:

 • wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Przełożony’:
  • e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,
  • e-wniosek o urlop bezpłatny,
 • wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Operator korzystający z wersji okienkowej enova365′:
  • e-wniosek o urlop macierzyński,
  • e-wniosek o urlop rodzicielski,
 • wniosek działający według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Przełożony – Operator korzystający z wersji okienkowej enova365′:
  • e-wniosek o urlop ojcowski.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia czasu pracy Zmodyfikowano działanie weryfikatorów na Zestawieniach czasu pracy. Do tej pory weryfikatory uruchamiały się dopiero po naciśnięciu przycisku „Zapisz”. Obecnie są one aktywowane przy każdej zmianie na zestawieniu na zakładkach Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Czas pracy oraz Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Norma czasu pracy.

Czas pracy i nieobecności Umożliwiono grupowe wprowadzenie „Zlecenia pracy w nadgodzinach” dla wielu pracowników. Z pozycji Pulpitu Kierownika na liście Pracowników dodano czynność „Zlecenie pracy w nadgodzinach”. W parametrach należy podać datę oraz czas pracy w nadgodzinach. Czynność wygeneruje dla każdej zaznaczonej kartoteki podwładnego „e-wniosek zlecenie nadgodzin”. Wniosek podlega akceptacji pracownika. Czynność dostępna jest w wersji platynowej. W celu korzystania ze zlecenia nadgodzin i odbioru tych nadgodzin należy włączyć funkcjonalność magazynu nadgodzin (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy parametr 'Magazyn nadgodzin rozliczany od’).

e-wnioski Umożliwiono złożenie przez kierownika „e-wniosku o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+” dla pracownika. Wniosek można złożyć z poziomu Pulpitu kierownika wybierając na jego formularzu konkretnego pracownika, za którego chce się złożyć wniosek.

Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Przywrócono możliwość powtórzenia modyfikacji na wskazanych dniach normy bądź czasu pracy w Pulpicie kierownika. Do tej pory w Pulpicie kierownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Czas pracy oraz Czas pracy i nieobecności/Norma czasu pracy po edycji dnia przycisk „Powtórz” był nieaktywny.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została
poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz
o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych.
W obszarze związanym z fakturowaniem umożliwiono:

 • wystawianie faktur sprzedaży, faktur dostawy,
  faktur zaliczkowych, wraz z korektami tych dokumentów,
 • faktur Proforma,
 • korekt rabatowych sprzedaży,
 • dodawanie kartotek towarowo-usługowych wraz z
  oznaczeniami niezbędnymi do prawidłowego oznaczenia towaru lub usługi danymi do JPK_V7,
 • drukowanie dokumentów,
 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu
  wprowadzanych danych na listach Faktury sprzedaży oraz Towary i Usługi.

W obszarze związanym z wprowadzaniem dokumentów zakupu i
sprzedaży do ewidencji umożliwiono:

 • zbiorcze przekazywanie dokumentów zakupu lub
  sprzedaży wraz z załącznikami,
 • dodawanie podstawowych danych dokumentu na uproszczonym
  formularz dokumentu zakup i sprzedaży,
 • podłączanie jako załączników dokumentów PDF
  oraz skanów wraz z podglądem tych załączników ,
 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu danych na liście dokumentów.

W obszarze elementów ogólnych wprowadzono:

 • listę Kontrahenci wraz z możliwością
  dodawania/usuwania kontrahenta,
 • uproszczony formularz Kontrahenta z możliwością
  wskazania rachunków bankowych
 • możliwość pobierania danych kontrahenta z serwisu GUS,
 • funkcjonalność sprawdzania Statusu VAT kontrahenta w bazie MF
  (tzw Białej Liście) wraz z pobieraniem jego zarejestrowanych numerów firmowych
  rachunków bankowych,
 • możliwość
  pobierania kursów walut z NBP lub EBC.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Proces W menu Workflow/Procesy dodano worker Podgląd realizacji procesu, który wywołuje okno z graficznym podglądem realizacji procesu, pozwalającym na sprawdzenie zrealizowanych, aktywnych, niezrealizowanych i odrzuconych etapów danego przepływu.

Moduł Workflow w Pulpitach
Funkcjonalności

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano element DMS w menu Pulpit Klienta BR, która zawiera dwie listy:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Element przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli biuro posiada licencję na moduł DMS.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano widgety:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS z poziomu Pulpitu Klienta. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Element przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli biuro posiada licencję na moduł DMS.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano worker Dodaj dokumenty DMS, który pozwala w pierwszym kroku na dodanie jednego lub wielu załączników. W drugim kroku załączniki zostaną powiązane z dokumentem podstawowym BR – Pismo Kosztowe w procesie BR – Pismo Kosztowe. Worker pozwala na utworzenie tylu dokumentów podstawowych ile dodano załączników, bądź dodanie wszystkich załączników do jednego dokumentu. Worker przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli Biuro posiada licencję na moduł DMS.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Edytor procesu Poszerzono możliwość usuwania wielu elementów w edytorze procesu w Forms. Do tej pory można było zaznaczyć i usunąć wiele elementów tego samego typu (np. definicji zadań). Od teraz można usuwać obiekty różnych typów (definicje zadań i tranzycji) równocześnie.

Definicja procesu Poprawiono zakres argumentów dostępnych w zakładce Multitask – algorytm wielu wykonawcówna Roli procesowej. Usunięto args.Task, który w momencie wywoływania metod w zakładce zwracał zawsze wartość null. Dodano args.PreviousTask, która pozwala na odwołanie się do właściwości zadania poprzedzającego.

Kreator Poszerzono zakres elementów objętych tłumaczeniem o nazwę procesu w nagłówku kreatora. Od teraz po zmianie języka i wprowadzeniu odpowiednich wartości do słownika, tłumaczeniu podlegają wszystkie elementy nagłówka kreatora.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Licencje W wersji przeglądarkowej systemu dodano funcjonalnoość zarządzania licencjami. Funkcjonalność jest dostępna w menu „Trybik” w sekcji Licencje.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodano wnioski związane z czasem pracy, które mogą być używane w wersji platynowej po włączeniu magazynu nadgodzin. Definicje dodanych wniosków:

 • e-wniosek o nadgodziny
 • e-wniosek o odbiór nadgodzin
 • e-wniosek zlecenie nadgodzin
 • e-wniosek zlecenie odbioru nadgodzin
 • e-wniosek o wyjście prywatne
 • e-wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiono pokazywanie znaku 'x’ na kalendarzu w pulpicie pracownika/kierownika w przypadku braku zatrudnienia. W platynowej wersji programu jeśli zmieniony został kolor na definicji dnia, znak 'x’ nie pojawiał się na kalendarzu w pulpitach na zakładce „Czas pracy i nieobecności/Czas pracy” oraz „Czas pracy i nieobecności/Norma czasu pracy„.

 

Facebook